ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ”ความหมายโปรแกรมประยุกต์ หรื อ ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือ แบ่งออกเป็ น ...
วิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเค...
มองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่ งของ อาทิเช่น ผูใช้วาดแจกันด้านหน้า และ               ํ    ...
ผูเ้ กี่ยวข้อง นอกจากจะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจําเป็ นต้องมีขอตกลงและเงือนไข                   ...
กันเป็ นส่วนใหญ่ข้ ึนจนเป็ นเครื่ องจักรเครื่ องยนต์ที่ตองการได้ นอกจากนี้ในบางระบบยัง                  ...
ลงในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วให้ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กจัดการแสดงข้อมูลเหล่านั้นออกมาทางจอภาพในรู ปของแผนที่ทางภูมิศาสตร์3. ภาพศ...
กับวิธีการของคอมพิวเตอร์กราฟิ ก กล่าวคือ ในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ตัวคอมพิวเตอร์เองจะเป็ นตัวที่สร้างภาพ แต่เทคนิกทางอิเมจ...
http://www.rayongwit.ac.th/computer/m2fri49/g21m2fri/apply.htmhttp://www.mc.ac.th/learning/chaiwbi/project/p111.htmlตัวอย่...
เรี ยนรู้ ทําความเข้าใจ และได้ทดลองนําไปใช้งานจนกระทังได้มาทํางานวิจยนี้ ผูวิจยเห็นว่า                  ...
อุปกรณ์และชุดทดลองเชิงแสงดังกล่าว จะช่วยให้นกวิจยในประเทศสามารถตรวจวัด                          ...
วิจยเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ได้จดหาไว้แล้วผ่านการจัดสรร ครุ ภณฑ์ประจําปี (Capacity  ั             ั       ...
อนุภาค นาโนของทองขนาด 10 - 100 nm มีสเปกตรัมการกระเจิงแสงในช่วง 530 - 600nm โดยเมื่อขนาดใหญ่ข้ ึนสเปกตรัมการกระเจิงแสงจะเล...
ที่มา http://www.nectec.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2314:r54-&catid=340:2011-07-02-05-49-13&Itemid=...
รับส่งข้อมูลระหว่างผูใช้ใช้โปรแกรมแอปเซฟเวอร์เป็ นเซฟเวอร์และใช้ภาษาพีเฮชพีเขียนด้วย           ้โปรแกรมดรี มเว็...
โปรแกรมอ่านอักษรไทย3.โปรแกรมวาดภาพสามมิติ4.โปรแกรมบีบอัดข้อมูล5.โปรแกรมประมวลผลคําไทยบนระบบปฏิบติการลีนุกซ์ั      ตั...
ออกตัCวจริ งจากการจองตัCวต่างๆด้านผูให้บริ การต่างๆสามารถลดการใช้ตนทุนและ                  ้      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

08

354 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

08

 1. 1. ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ”ความหมายโปรแกรมประยุกต์ หรื อ ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือ แบ่งออกเป็ น 1.ซอฟต์ แวร์ สำเร็จ เป็ นซอฟต์แวร์ที่บริ ษทพัฒนาขึ้น แล้วนําออกมาจําหน่าย เพื่อให้ ัผูใช้งานซื้อไปใช้ได้โดยตรง ไม่ตองเสี ยเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก ้ ้ 2.ซอฟต์ แวร์ ใช้ งำนเฉพำะ มักเป็ นซอฟต์แวร์ที่ผพฒนาต้องเข้าไปศึกษารู ปแบบการ ู้ ัทํางานหรื อความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ แล้วจัดทําขึ้น โดยทัวไปจะเป็ นซอฟต์แวร์ที่มีหลาย ่ ัส่วนรวมกันเพื่อร่ วมกันทํางาน ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กนในทางธุรกิจ เช่นระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจําหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริ หารการเงิน และการเช่าซื้อ เป็ นต้นCredit : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=1bf12134f88bc8ebตัวอย่ างที่ 1 การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ เพือพัฒนาโครงงาน ่ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพือการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ น ่โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคําถามคําตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนใน
 2. 2. วิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชํากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น ํ 2. โครงงานประเภทการประยุกต์ ใช้ งาน โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชีวิตประจําวัน อาทิเช่นซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และ ํ ํซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ํซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็ นการคิดสร้างสิ่ งของขึ้นใหม่ หรื อปรับปรุ ง ่เปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้วให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนา ้สิ่ งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทํางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผเู้ รี ยนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้หรื อเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมอง ัเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่นเพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู้ ล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสํารวจ ้ ั ํและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยูทวไป และนํามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาขึ้นใหม่ ่ ั่เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผเู้ ล่นกลุ่มต่างๆ 4. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยูในรู ปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาด ่รู ป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้น สําหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคํา ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรู ป พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้การวาดรู ปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปได้ โดยง่าย สําหรับซอฟต์แวร์ช่วยการ
 3. 3. มองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่ งของ อาทิเช่น ผูใช้วาดแจกันด้านหน้า และ ํ ้ ่ต้องการจะดูวาด้านบนและด้านข้างเป็ นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะ ํเป็ นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก 5. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จําลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็ นโครงงานที่ผทาต้องศึกษารวบรวม ู้ ํความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริ ง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่ องที่ตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ น ้ ่แนวคิด แบบจําลอง หลักการ ซึ่ งอาจอยูในรู ปของสูตร สมการ หรื อคําอธิบาย พร้อมทั้งาร ็จําลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็ นภาพ ภาพที่ได้กจะเปลี่ยนไปตามสูตรหรื อสมการ ้ ่ ู้ ํนั้น ซึ่งจะทําให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจได้ดียงขึ้น การทําโครงงานประเภทนี้มีจุดสําคัญอยูที่ผทา ิ่ต้องมีความรู้ในเรื่ องนั้นๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจําลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่ องพฤติกรรมของปลาปิ รันย่า และการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้น จากการศึกษาประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ทําให้ผจดทําได้ทราบว่า โครงงาน ู้ ัคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท รายละเอียดของแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง ทําให้ผจดทําสามารถนํา ู้ ัความรู้ท่ีได้รับไปสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกประเภทยิงขึ้น และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป ่เผยแพร่ แก่ผอื่นได้ ู้ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. จัดทําเค้าโครงของโครงงาน เมื่อผูเ้ รี ยนได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ และเลือกเรื่ องที่จะทําโครงงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวางแผนการทําโครงงานทุกขั้นตอน โดยปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิดและ ้แนวทาง ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ในการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผูเ้ รี ยน อาจารย์ และ
 4. 4. ผูเ้ กี่ยวข้อง นอกจากจะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจําเป็ นต้องมีขอตกลงและเงือนไข ้ต่างๆ ด้วย เช่น การขออนุญาตใช้หองปฏิบติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิ ทธิ์ของซอฟต์แวร์ ้ ัเครื่ องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เป็ นต้น เพื่อช่วยให้การทําโครงงานดําเนินไปอย่างราบรื่ น 4. การลงมือทําโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนําเสนอและแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กกับการประยุกต์ ใช้ ในงานด้านต่ างๆ1. คอมพิวเตอร์ กราฟิ กกับการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิ กได้ถูกนํามาใช้ในการออกแบบมาเป็ นเวลานาน เราคงจะเคยได้ยนคํา ิว่า CAD (Computer - Aided Design) ซึ่งเป็ นโปรแกรมสําหรับช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้ผออกแบบหรื อวิศวกรออกแบบงานต่างๆ ได้สะดวกขึ้น ู้กล่าวคือ ผูออกแบบสามารถเขียนเป็ นแบบลายเส้นแล้วลงสี แสงเงา เพื่อให้ดูคล้ายกับของจริ ง ้ได้ นอกจากนี้แล้วเมื่อผูออกแบบกําหนดขนาดของวัตถุลงในระบบ CAD แล้ว ผูออกแบบยัง ้ ้สามารถย่อหรื อขยายภาพนั้น หรื อต้องการหมุนภาพไปในมุมต่างๆ ได้ดวย การแก้ไขแบบก็ทา ้ ํได้ง่ายและสะดวกกว่าการออกแบบบนกระดาษ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์กราฟิ กถูกนํามาใช้ในการออกแบบวงจรต่างๆ ผูออกแบบสามารถวาดวงจรบนจอภาพโดยใช้สญลักษณ์ต่างๆ ที่ระบบ ้ ัจัดเตรี ยมไว้ให้แล้วมาประกอบกันเป็ นวงจรที่ตองการ ผูออกแบบสามารถแก้ไข ตัดต่อ เพิ่มเติม ้ ้วงจรได้โดยสะดวก นอกจากนี้ยงมีโปรแกรมสําหรับออกแบบ PCB (Printed Circuit ัBoard) ซึ่งมีความสามารถจัดการให้แผ่นปริ นต์มีขนาดที่จะวางอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสมที่สุด การออกแบบพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่ องบิน หรื อเครื่ องจักรต่างๆ ในปัจจุบนก็ใช้ ัระบบ CAD นักออกแบบสามารถจะออกแบบส่วนย่อยๆ แต่ละส่วนก่อน แล้วนํามาประกอบ
 5. 5. กันเป็ นส่วนใหญ่ข้ ึนจนเป็ นเครื่ องจักรเครื่ องยนต์ที่ตองการได้ นอกจากนี้ในบางระบบยัง ้สามารถที่จะทดสอบแบบจําลองที่ออกแบบไว้ได้ดวย เช่น อาจจะออกแบบรถยนต์แล้วนํา ้โครงสร้างของรถที่ออกแบบนั้นมาจําลองการวิ่ง โดยให้วงที่ความเร็วต่างๆ กันแล้วตรวจดูผลที่ ิ่ได้ ซึ่งการทดลองแบบนี้สามารถทําได้ในระบบคอมพิวเตอร์และจะประหยัดกว่าการสร้างรถจริ งๆ แล้วนําออกมาศึกษาทดสอบการวิ่ง การออกแบบโครงสร้าง เช่น ตึก บ้าน สะพาน หรื อโครงสร้างใดๆ ทางวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม ก็สามารถทําได้โดยใช้ CAD ช่วยในการออกแบบ หลังจากสถาปนิกออกแบบโครงสร้างในแบบ 2 มิติเสร็จแล้ว ระบบ CAD สามารถจัดการให้เป็ นภาพ 3 มิติ และยังสามารถแสดงภาพที่มุมมองต่างๆ กันได้ตามที่ผออกแบบต้องการ นอกจากนี้ในบางระบบ ู้สามารถแสดงภาพให้ปรากฏต่อผูออกแบบราวกับว่าผูออกแบบสามารถเดินเข้าไปภายใน ้ ้อาคารที่ออกแบบได้ดวย ้2. กราฟและแผนภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิ กถูกนํามาใช้ในการแสดงภาพกราฟและแผนภาพของข้อมูลได้เป็ นอย่างดี โปรแกรมทางกราฟิ กทัวไปในท้องตลาดจะเป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟ ่และแผนภาพ โปรแกรมเหล่านี้ยงสามารถสร้างกราฟได้หลายแบบ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง ัและกราฟวงกลม นอกจากนี้ยงสามารถแสดงภาพกราฟได้ท้งในรู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทําให้ ั ัภาพกราฟที่ได้ดูดีและน่าสนใจ กราฟและแผนภาพทางธุรกิจ เช่น กราฟหรื อแผนภาพแสดงการเงิน สถิติ และข้อมูลทางเศรษฐกิจ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบริ หารหรื อผูจดการกิจการมาก ้ ้ัเนื่องจากสามารถทําความเข้าใจกับข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม ในงานวิจยต่างๆ เช่น ัการศึกษาทางฟิ สิ กส์ กราฟและแผนภาพมีส่วนช่วยให้นกวิจยทําความเข้าใจกับข้อมูลได้ง่ายขึ้น ั ัเมื่อข้อมูลที่ตองวิเคราะห์มีจานวนมาก ้ ํ ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หรื อ GIS (Geographical Information System) ก็เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการแสดงข้อมูลในทํานองเดียวกับกราฟและแผนภาพ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกเก็บ
 6. 6. ลงในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วให้ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กจัดการแสดงข้อมูลเหล่านั้นออกมาทางจอภาพในรู ปของแผนที่ทางภูมิศาสตร์3. ภาพศิลป์ โดยคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก การวาดภาพในปัจจุบนนี้ใครๆ ก็สามารถวาดได้แล้วโดยไม่ตองใช้พ่กนกับจานสี แต่จะ ั ้ ู ัใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ กแทน ภาพที่วาดในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กนี้เราสามารถกําหนดสีแสงเงา รู ปแบบลายเส้นที่ตองการได้โดยง่าย ภาพโฆษณาทางโทรทัศน์หลายชิ้นก็เป็ นงานจาก ้การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพก็คือ เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ตองการได้ง่าย นอกจากนี้เรายังสามารถนําภาพต่างๆ เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ได้โดย ้ใช้เครื่ องสแกนเนอร์ (Scanner) แล้วนําภาพเหล่านั้นมาแก้ไข4. ภาพเคลือนไหวโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ่ ภาพยนตร์การ์ตนและภาพยนต์ประเภทนิยายวิทยาศาสตร์หรื อภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิค ูพิเศษต่างๆ ในปัจจุบนมีการนําคอมพิวเตอร์กราฟิ กเข้ามาช่วยในการออกแบบและสร้าง ัภาพเคลื่อนไหว (Computer Animation) มากขึ้น เนื่องจากเป็ นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายกว่าวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ภาพที่ได้ยงดูสมจริ งมากขึ้น เช่น ภาพยานอวกาศที่ปรากฏในภาพยนตร์ ั ่ประเภทนิยายวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ กช่วยให้ภาพที่อยูในจินตนาการของมนุษย์สามารถนําออกมาทําให้ปรากฏเป็ นจริ งได้ ภาพเคลื่อนไหวมีประโยชน์มากทั้งในระบบการศึกษา การอบรม การวิจย และการจําลองการทํางาน เช่น จําลองการขับรถ การขับ ั ็เครื่ องบิน เป็ นต้น เกมส์คอมพิวเตอร์หรื อวิดีโอเกมส์กใช้หลักการทําภาพเคลื่อนไหนในคอมพิวเตอร์กราฟิ กเช่นกัน5. อิเมจโปรเซสซิงก์ คําว่าอิเมจโปรเซสซิงก์ (Image Processing) หมายถึง การแสดงภาพที่เกิดจากการถ่ายรู ปหรื อจากการสแกนภาพให้ปรากฏบนจอภาพคอมพิวเตอร์ วิธีการทางอิเมจโปรเซสซิงก์จะต่าง
 7. 7. กับวิธีการของคอมพิวเตอร์กราฟิ ก กล่าวคือ ในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ตัวคอมพิวเตอร์เองจะเป็ นตัวที่สร้างภาพ แต่เทคนิกทางอิเมจโปรเซสซิงก์น้ นใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการ ั ํ ่จัดรู ปแบบของสี และแสงเงาที่มีอยูแล้วในภาพให้เป็ นข้อมูลทางดิจิตอล แล้วอาจจะมีวิธีการทําให้ภาพที่รับเข้ามานั้นมีความชัดเจนมากขึ้นก่อน จากนั้นก็จดการกับข้อมูลดิจิตอลนี้ให้เป็ นภาพ ัส่งออกไปที่จอภาพของคอมพิวเตอร์อีกที วิธีการนี้มีประโยชน์ในการแสดงภาพของวัตถุท่ีเราไม่สามารถจะเห็นได้โดยตรง เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพจากทีวีสแกนของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็ นต้น เมื่อภาพถ่ายถูกทําให้เป็ นข้อมูลดิจิตอลแล้ว เราก็สามารถจะจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพนั้นได้โดยจัดการกับข้อมูลดิจิตอลของภาพนันเอง ซึ่งเราก็จะใช้หลักการของคอมพิวเตอร์ ่ ักราฟิ กมาใช้กบข้อมูลเหล่านี้ได้ เช่น ในภาพสําหรับการโฆษณา เราสามารถทําให้ภาพที่เห็นเหมือภาพถ่ายนั้นแปลกออกไปจากเดิมได้โดยมีภาพบางอย่างเพิ่มเข้าไปหรื อบางส่วนของภาพนั้นหายไป ทําให้เกิดภาพที่ไม่น่าจะเป็ นจริ งแต่ดูเหมือนกับเกิดขึ้นจริ งได้ เป็ นต้น ั เทคนิคของอิเมจโปเซสซิงก์สามารถประยุกต์ใช้กบการแพทย์ได้ เช่น เครื่ องเอกซเรย์ โทโมกราฟี (X-ray Tomography)ซึ่ งใช้สาหรับแสดงภาพตัดขวางของระบบร่ างกายมนุษย์ เป็ นต้น ํ ่จากที่กล่าวมาแล้ว เราจะเห็นได้วาคอมพิวเตอร์กราฟิ กนั้นนับวันยิงมีความสําคัญในสาขาวิชา ่ต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็ นการดีที่เราควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทคนิคเบื้องต้นต่างๆ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์กราฟิ กที่มาhttp://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/
 8. 8. http://www.rayongwit.ac.th/computer/m2fri49/g21m2fri/apply.htmhttp://www.mc.ac.th/learning/chaiwbi/project/p111.htmlตัวอย่ างที่ 2 โครงการ การทบทวนวรรณกรรมและพัฒนาเครื่ องมือประเมินความพิการ กันยายน 2554 พญ.ศิรินาถ ตงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คํานําเอกสารฉบับนี้เป็ นรายงานปิ ดโครงการการทบทวนวรรณกรรม และพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ในการประเมินความพิการในชุมชนโดยใช้รหัส ICF ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากสถาบันสร้างเสริ มสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ได้เริ่ มดําเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 และกําหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2554 ดําเนินการโดย อ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างการดําเนินโครงการ ผูวิจยได้เขียนรายงานสรุ ปโครงการที่ได้ดาเนินการเสร็จ ้ ั ํ ัสิ้นในแต่ละขั้นตอนเพื่อรายงานความก้าวหน้าให้กบสสพ. และเมื่อได้ดาเนินโครงการแล้ว ํเสร็จทั้งหมด ผูวิจยได้เขียนรายงานฉบับเต็มนี้ข้ ึนและได้มีการปรับปรุ งเนื้อหาบางส่วนให้มี ้ ั ่ความถูกต้อง และปรับเนื้อความให้กระชับมากยิงขึ้น ดังนั้น เนื้อหาบางอย่างที่อยูในรายงาน ่ฉบับนี้อาจมีความแตกต่างกับรายงานย่อยที่ได้ส่งไปก่อนหน้านี้ ความรู้ที่ผวิจยได้รับมากที่สุดในการดําเนินโครงการนี้ คือ การนํารหัส ICF ไปใช้ในการ ู้ ัเก็บข้อมูลคนพิการ ผูวจยได้รู้จกรหัส ICF ตั้งแต่ประมาณ 5-6 ปี ที่แล้ว แต่ยงไม่มีโอกาสได้ ้ิั ั ั
 9. 9. เรี ยนรู้ ทําความเข้าใจ และได้ทดลองนําไปใช้งานจนกระทังได้มาทํางานวิจยนี้ ผูวิจยเห็นว่า ่ ั ้ ัการใช้รหัส ICF นี้มีประโยชน์อย่างยิงในการปรับมุมมองการทํางานกับคนพิการให้ครอบคลุม ่ ่ทุกมิติ ใช้ในการสื่ อสารกับผูให้บริ การที่ไม่ได้อยูในสายงานอาชีพเดียวกันให้สามารถทํางาน ้ไปด้วยกันได้ ประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้น คือ คุณภาพชีวิตของคนพิการที่ควรจะได้รับการ ่พัฒนาให้ดียงขึ้นจากการมีมุมมองรอบด้านและการสื่ อสารที่เป็ นไปอย่างดีอยูบนพื้นฐานของ ิ่การเข้าใจและพูดถึงสิ่ งเดียวกันของผูปฏิบติงาน ้ ั หวังเป็ นอย่างยิงว่า ผูที่ได้นารหัส ICF ไปใช้ในงานของตน จะได้รับความรู้สึกอย่างนี้ และ ่ ้ ํนําไปพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการอย่างได้ผลดีและมีประสิ ทธิภาพต่อไป.. ิที่มา http://www.healthyability.com/detail_new.php?content_id=804ตัวอย่ างที่ 3โครงการ เครื่ องมือวัดสเปกตรัมแสงสําหรับนาโนพลาสโมนิกส์และการ ประยุกต์ใช้งานทางชีวภาพโครงการวิจยนี้ ตัวอย่ างเครื่องมือที่ต้องการสร้ างขึนประกอบด้ วย ั ้ อุปกรณ์สาหรับวัดสเปกตรัมการกระเจิงแสงสําหรับโครง สร้างระดับนาโนของโลหะ ํ ัสําหรับใช้กบกล้องจุลทรรศน์เชิงแสงทัวไป ่ ชุดทดลองสําหรับวัดสเปกตรัมการกระเจิงแสง (Scattering spectrum) หรื อการลดทอนแสง (Extinction spectrum) สําหรับสารตัวอย่างที่เป็ นสารละลายและมีปริ มาณน้อย เช่น มีปริ มาตร 10 - 100 ไมโครลิตร เป็ นต้น
 10. 10. อุปกรณ์และชุดทดลองเชิงแสงดังกล่าว จะช่วยให้นกวิจยในประเทศสามารถตรวจวัด ั ัคุณสมบัติเชิงแสงของโครงสร้างระดับ นาโนได้แม่นยํามากขึ้น โดยไม่ตองจัดหาเครื่ องมือ ้วิเคราะห์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ เครื่ องมืออีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญในการศึกษาคุณสมบัติเชิงแสงของโครง สร้างระดับนาโนคือ ซอฟต์แวร์สาหรับการจําลองเชิงตัวเลขโดยใช้เทคนิค Finite-different time- ํdomain (FDTD) ซอฟต์แวร์ดงกล่าวนิยมใช้ในการคํานวณหาสเปกตรัมแสงของอนุภาคและ ัสนามไฟฟ้ ารอบๆ อนุภาค ผลการคํานวณสามารถนํามาอธิบายผลการทดลองได้ เพื่อให้เข้าใจหลักการทํางานของอนุภาคได้ชดเจนมากขึ้น ซอฟต์แวร์ FDTD มีใช้งานโดยทัวไป แต่การใช้ ั ่งานกับโครงสร้างระดับนาโนของโลหะนั้นต้องใช้ความรู้ความชํานาญเฉพาะ ด้าน การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ข้ ึนในเนคเทค จะสามารถช่วยสนับสนุนการวิจยและ ัพัฒนาในสาขานี้ได้ เพื่อแสดงความเป็ นไปได้ของการประยุกต์ใช้โครงสร้างระดับนาโนของโลหะกับการพัฒนาเป็ นไบโอเซนเซอร์ขนาดเล็ก ทีมวิจยจะเลือกตัวอย่างโครงสร้างนาโนที่ได้รับการ ัศึกษาวิจยไประดับหนึ่ง เช่น อนุภาคนาโนของทองหรื ออนุภาคนาโนคู่ของทอง (Gold ั ัnanoparticle dimers) ซึ่งเป็ นโครงสร้างที่มีอนุภาคนาโน 2 อนุภาค ถูกจับยึดเข้าใกล้กนด้วยสาย ัดีเอ็นเอเป้ าหมาย ดังรู ปที่ 4 (ดร.สุกญญา แซ่เอี๋ยว, BIOTEC) โครงสร้างดังกล่าวถูกนําไปใช้เป็ นดีเอ็นเอเซนเซอร์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับการศึกษาคุณสมบัติเชิงแสงโดยละเอียดโดยเฉพาะระดับอนุภาค ซึ่งทีมวิจยจะนําโครงสร้างนาโนดังกล่าวมาทดลองวัดคุณสมบัติเชิง ัแสงเพิ่มเติม ด้วยอุปกรณ์และชุดทดลองที่สร้างขึ้น และเปรี ยบเทียบกับผลการจําลองด้วยซอฟต์แวร์ FDTD ทีมวิจยคาดหมายว่าจากผลการทดลองและการคํานวณที่ได้ จะทําให้สามารถ ัพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ดงกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ัสามารถตรวจวัดได้ที่ความเข้มข้นของดีเอ็นเอเป้ าหมายได้ต่าลงกว่าเดิม ํครุ ภณฑ์หลักที่สาคัญในการสร้างอุปกรณ์และชุดทดลองดังกล่าว เช่น กล้องจุลทรรศน์เชิงแสง ั ํกล้องซีซีดีสาหรับแสงความเข้มตํ่า ซอฟต์แวร์ FDTD สเปกโตรมิเตอร์ เป็ นต้น ห้องปฏิบติการ ํ ั
 11. 11. วิจยเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ได้จดหาไว้แล้วผ่านการจัดสรร ครุ ภณฑ์ประจําปี (Capacity ั ั ั ่building) และบางส่วนอยูในระหว่างการจัดหาเพิ่มเติม อนึ่ง โครงสร้างระดับนาโนของโลหะ (Metallic nanostructures) มีปรากฎการณ์เชิงแสงที่แตกต่างจากโครงสร้างโลหะทัวไปอย่างมาก เมื่อมองด้วยตาเปล่าเราจะพบว่าโครงสร้าง ่ระดับนาโนของโลหะจะมีสีต่างๆ ขึ้นอยูกบขนาด ชนิดโลหะ และสภาพแวดล้อม ่ ัปรากฏการณ์ดงกล่าวสามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีการกระเจิงแสงสําหรับโครงสร้าง ระดับ ันาโน และการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเนื่องจากการสันของอิเล็กตรอนอิสระที่ผวโลหะ คลื่น ่ ิแม่เหล็กไฟฟ้ าดังกล่าวเป็ นคลื่นผิวและสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวพื้น ผิวเป็ นระยะทางสั้นๆนิยมเรี ยกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าดังกล่าวว่า Surface plasmon polaritons (SPP) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่าพลาสโมนิกส์หรื อนาโนพลาสโมนิกส์ (Plasmonics/Nanoplasmonics) ปรากฏการณ์น้ ีได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิจยทัวโลก เพราะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน ั ่โดยเฉพาะในสาขาชีวภาพ เช่น การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง ไบโอเซนเซอร์ที่มีขนาดเล็ก การศึกษากลไกการทํางานของเซลล์สิ่งมีชีวิต เป็ นต้น ปัจจุบนนี้โครงสร้างระดับนา ัโนของโลหะกลายเป็ นวัสดุที่สาคัญสําหรับการ ประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพหรื อในสาขาไบโอ ํนาโนเทคโนโลยี (Nanobiotechnology)วัตถุ ประสงค์ของโครงการ 1. สร้างชุดลองวัดสเปกตรัมการกระเจิงแสงและสเปกตรัมการลดทอนของแสงสําหรับอนุภาค นาโนหรื อโครงสร้างระดับนาโนของโลหะ สําหรับใช้ในการวิจยและพัฒนา ั 2. ศึกษาคุณสมบัติเชิงแสงโครงสร้างระดับนาโนของโลหะ เช่น อนุภาคนาโนเดี่ยวหรื ออนุภาคนาโนคู่ของทอง (Gold nanoparticle dimers) โดยใช้การศึกษาทางทฤษฎีและโปรแกรมFinite difference time domain (FDTD) และการทดลองโดยใช้ชุดทดลองที่สร้างขึ้น 3. ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนของทองเป็ นไบโอเซนเซอร์ที่มีขนาดเล็กบทคัดย่ อ
 12. 12. อนุภาค นาโนของทองขนาด 10 - 100 nm มีสเปกตรัมการกระเจิงแสงในช่วง 530 - 600nm โดยเมื่อขนาดใหญ่ข้ ึนสเปกตรัมการกระเจิงแสงจะเลื่อนไปทางขวา คุณสมบัติเชิงแสงดังกล่าว ทําให้เมื่อสังเกตุอนุภาคนาโนของทองด้วยกล้องจุลทรรศน์ในโหมดดาร์คฟิ ลด์ (Dark-field microscopy) จะพบว่าอนุภาคขนาด 40 nm จะมีสีเขียวและอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนจะมีสีเขียว-เหลืองหรื อค่อนข้างแดง ดังรู ปที่ 1 ปรากฏการณ์ดงกล่าวได้ถูกประยุกต์ใช้เป็ นหลักการ ัวัดไบโอเซนเซอร์ที่มีขนาด เล็กและราคาถูก เช่น เมื่อเติมสารตัวอย่างที่มีโมเลกุลสารชีวภาพที่ต้องการวัดปนอยู่ ลงไปในสารละลายที่มีอนุภาคนาโนของทองซึ่งติดผิวด้วยสารชีวภาพสําหรับตรวจจับ (Ligands) จะทําให้อนุภาคนาโนของทองเกิดการจับกลุ่มกัน (Aggregation)ทําให้สเปกตรัมการกระเจิงเลื่อนไปทางขวา ซึ่งสังเกตการเปลี่ยนสี ได้ดวยตาเปล่า ดังรู ปที่ 2 ้และรู ปที่ 3 หรื อสามารถตรวจวัดด้วยเครื่ องมือเชิงแสงที่มีราคาถูก เหมาะสําหรับการใช้งานแบบภาคสนามและการใช้งานแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable) นอกจากอนุภาคนาโนของทองแล้ว โครงสร้างระดับนาโนของโลหะรู ปแบบอื่นๆ ยังได้รับความสนใจอย่างมากนํามาประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุตรวจวัดสําหรับไบโอเซน เซอร์ โดยมีเป้ าหมายการใช้งานที่คล้ายคลึงกันคือ การพัฒนาเซนเซอร์ที่มีขนาดเล็กเหมาะสําหรับการใช้งานภาคสนาม ตัวอย่างโครงสร้างระดับนาโนที่มีการรายงานไว้ เช่น นาโนโฮลและนาโนโฮลอาร์เรย์ นาโนปิ ระมิด นาโนรอด สายอากาศนาโน เป็ นต้น ซึ่งเทคนิคการตรวจวัดคุณสมบัติโครงสร้างนาโนเหล่านิ้ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้การวัดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงแสงของอนุภาคมากกว่าการ ตรวจวัดคุณสมบัติดานอื่นๆ เนื่องจากทําได้ง่ายกว่า ้ระยะ เวลาดาเนินโครงการ : 1 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2555คณะผู้ วิจยัหัวหน้าโครงการ : นายบุญส่ง สุตะพันธ์ผูร่วมวิจย : นายสถาพร จันทน์หอม, นายอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว, นายรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ ้ ั
 13. 13. ที่มา http://www.nectec.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2314:r54-&catid=340:2011-07-02-05-49-13&Itemid=1066ตัวอย่างที่ 4 โครงงานประเภทการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์"(GameDevelopment)โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรื อโครงงานพัฒนาเกมโครงงานประเภทนีเป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพือความรู้หรื อเพือความเพลิดเพลินเกมทีพฒนาควรจะเป็ นเกมทีไม่รุนแรงเน้นการใช้ ัสมองเพือฝึ กคิดอย่างมีหลักการโครงงานประเภทนีจะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่นเพือให้น่าสนใจแก่ผเู้ ล่นพร้อมทังให้ความรู้สอดแทรกไปด้วยผูพฒนาควรจะได้ทาการ ้ ั ํ ่ ัสํารวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับเกมต่างๆทีมีอยูทวไปและนํามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาขึนใหม่เพือให้เป็ นเกมทีแปลกใหม่และน่าสนใจแก่ผเู้ ล่นกลุ่มต่างๆตัวอย่างโครงงานประเภทพัฒนาโปรแกรมประยุกต์1.เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี 2.เกมอักษรเขาวงกต3.เกมเลือกตังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร4.เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ5.เกมหมากฮอส6.เกมบวกลบเลขแสน ้สนุก7.เกมศึกรามเกียรติC8.เกมมวยไทย9.เกมอักษรไขว้โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่ องสร้างเกมคณิ ตคิดเร็วออนไลน์ ่โดย 1.เด็กชายธันธวัช เอียมสะอาด 2.เด็กชายเสนา สุภาวะหา 3.เด็กชายสิ ทธิกร สังข์อยูสุขครู ที่ปรึ กษา นายณรงค์ ศักดิ์เจริ ญสิ ทธิชย ับทคัดย่ อ โครงงานสร้างเกมคณิตคิดเร็วออนไลน์เป็ นโครงงานทีประยุกต์เอาซอฟแวร์ประเภทต่างๆมาใช้งานร่ วมกันเพือให้ได้โปรแกรมทีใช้งานได้ตามจุดมุ่งหมายตามทีตงจุดประสงค์ไว้ ัได้แก่โปรแกรมออเธอร์แวร์โปรแกรมเฟรชแชตโปรแกรมแอปเซฟเวอร์โปรแกรมดรี มเว็บเวอร์และภาษาพีเฮชพีซึงโปรแกรมแบ่งออกเป็ น3ส่วนใหญ่ดงต่อไปนี1.เซฟเวอร์ทีทาหน้าที ั ํ
 14. 14. รับส่งข้อมูลระหว่างผูใช้ใช้โปรแกรมแอปเซฟเวอร์เป็ นเซฟเวอร์และใช้ภาษาพีเฮชพีเขียนด้วย ้โปรแกรมดรี มเว็บเวอร์ใช้ในการรับส่งข้อมูลผูเ้ ล่น2.โปรแกรมติดต่อสื อสารระหว่างผูใช้งาน ้โปรแกรมได้แก่โปรแกรมเฟรชแชต3.โปรแกรมออเธอร์แวร์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพือผสมผสานการทํางานของโปรแกรมข้างต้นเพือให้ใช้งานได้ตามจุดประสงค์ผลการทําสร้างโปรแกรมปรากฏว่าสามารถสร้างโปรแกรมเกมคณิ ตคิดเร็วออนไลน์ทีสามารถเล่นผ่านระบบเครื อข่ายตามจุดมุ่งหมายทีตงไว้ ัขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.gistda.or.thตัวอย่ างที่ 5 โครงงานพัฒนาเครื องมือ(ToolsDevelopment)เป็ นโครงงานเพือพัฒนาเรื องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่างๆซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็ นในรู ปซอฟต์แวร์ตวอย่างของเครื องมือ ัช่วยงานเช่นซอฟต์แวร์วาดรู ปซอฟต์แวร์พิมพ์งานซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆเป็ นต้นสําหรับซอฟต์แวร์เพือการพิมพ์งานนั-นสร้างขึ-นเป็ นโปรแกรมประมวลผลภาษาซึงจะเป็ นเครื องมือให้เราใช้งานในงานพิมพ์ต่างๆบนเครื องคอมพิวเตอร์เป็ นไปได้โดยง่ายซึงรู ปทีได้สามารถนําไปใช้งานต่างๆได้มากมายสําหรับซอฟต์แวร์ช่วยในการมองวัตถุในมุมต่างๆใช้สําหรับช่วยในการออกแบบสิ งของต่างๆตัวอย่างเช่น1.โปรแกรมการค้นหาคําภาษาไทย2.
 15. 15. โปรแกรมอ่านอักษรไทย3.โปรแกรมวาดภาพสามมิติ4.โปรแกรมบีบอัดข้อมูล5.โปรแกรมประมวลผลคําไทยบนระบบปฏิบติการลีนุกซ์ั ตัวอย่างโครงงานชื่อโครงงานระบบบาร์โค้ดบนโทรศัพท์เคลือนทีเพือการดําเนินธุรกิจชื่อผูทาโครงงานนาย ฑีฆวัฒน์ เทพานวล, นาย ปวีณวัช สุรินทร์, นาย ปิ ยะพงษ์ บุญมี ชื่อ ้ ํอาจารย์ทีปรึ กษาผศ.ดร.สุ ขมาลกิติสินสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับชั8 ุนปริ ญญาตรี หมวดวิชาคอมพิวเตอร์วน/เดือน/ปี ทําโครงงาน1/1/2549บทคัดย่อโครงการนี-มี ัวัตถุประสงค์เพือนําเทคนิคการสร้างบาร์โค้ดบนจอภาพโทรศัพท์เคลือนทีมาใช้ในการพัฒนาระบบทีประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือนทีและเว็บเซอร์วิสเพือรองรับการทํางานดังนี-คือการขอรับใบแจ้งค่าบริ การการขอทําบัตรสมาชิกการจองและการซื-อตัCวต่างๆจากเว็บเซอร์วิสผูให้บริ การคือหน่วยงานของรัฐและเอกชนทีมีการใช้ใบแจ้งค่าบริ การหรื อบัตร ้สมาชิกผูให้บริ การในระบบธุรกิจทีมีการใช้ตCวตามลําดับผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์ ้ ัเคลือนทีเพือใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือนทีแทนใบแจ้งค่าบริ การบัตรสมาชิกตัCวต่างๆและใช้ในการยืนยันการออกตัCวจริ งจากจองตัCวต่างๆโดยระบบมีการทํางานดังนี-คือเว็บเซอร์วิสของระบบจะทําหน้าทีรวบรวมบริ การและเป็ นตัวกลางในการเชือมต่อประสานการทํางานเพือส่งผ่านข้อมูลใบแจ้งค่าบริ การข้อมูลบัตรสมาชิกข้อมูลหมายเลขเฉพาะหรื อข้อมูลหมายการจองของตัCวต่างๆระหว่างเว็บเซอร์วิสผูให้บริ การกับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์ ้เคลือนทีโดยลักษณะข้อมูลทีใช้ในการแลกเปลียนเป็ นรู ปแบบเอกสารXMLซึงโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือนทีของระบบสามารถนําข้อมูลหมายเลขบาร์โค้ดบนใบแจ้งค่าบริ การหมายเลขบาร์โค้ดบนบัตรสมาชิกและหมายเลขเฉพาะหรื อหมายเลขการจองของตัCวต่างๆทั-งจากการเชือมต่อกับเว็บเซอร์วิสของระบบการรับข้อความSMSจากผูให้บริ การและ ้การพิมพ์ขอมูลโดยตรงมาทําการสร้างเป็ นบาร์โค้ดบนจอภาพโทรศัพท์เคลือนทีเพือรองรับการ ้อ่านจากเครื องอ่านบาร์โค้ดในการใช้งานต่อไปโดยระบบทีพฒนาขึ้นจะเป็ นนวัตกรรม ั ใหม่ซึงช่วยอํานวยความสะดวกและช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจโดยทําให้ผใช้ระบบในส่วนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือนทีของระบบสามารถลดภาระการ ู้เก็บดูแลรักษาบัตรสมาชิกใบแจ้งค่าบริ การและตัCวต่างๆเพิมความสะดวกรวดเร็วในการยืนยัน
 16. 16. ออกตัCวจริ งจากการจองตัCวต่างๆด้านผูให้บริ การต่างๆสามารถลดการใช้ตนทุนและ ้ ้ทรัพยากรธรรมชาติจากการผลิตบัตรสมาชิกใบแจ้งค่าบริ การและตัCวต่างๆเช่นพลาสติกกระดาษหมึกพิมพ์เป็ นต้นโครงการนี-ได้มีการสร้างส่วนจําลองเพือใช้ในการทดสอบระบบสองส่วนส่วนแรกคือส่วนเว็บเซอร์วิสและโปรแกรมประยุกต์สาขาของผูให้บริ การส่วนทีสอง ้คือส่วนโปรแกรมประยุกต์ของบริ ษทตัวแทนรับชําระเงิน ัทีมา:http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7http://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7/https://sites.google.com/site/luksaduankhorngnganthekhnoloyi/tawxyang-khorng-ngan-khxmphiwtexr

×