Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B&F 580

34,614 views

Published on

გაზეთი ”ბანკები და ფინანსები” #580

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

B&F 580

  1. 1. www.bfm.ge gamodis 1994 wlidan, #580 10 Tebervali, 2020 weli. gamodis orSabaTs da xuTSabaTs. fasi: 1 lari þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï 2 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 241851 øåóûäåþåäòï ãïÿòîâåþï æïûäòë, èïøòí îëæåìïú àòàáèòì ïîïôåîì ïùïîèëåþ Unicef-òì 2018 ùäòì êâäåâòì èòõåæâòà, øòíïèåóîíåëþåþòì àòàáèòì 23% ìòéïîòþòì çéâïîìUnicef-òì 2018 ùäòì êâäåâòì èòõåæâòà, øòíïèåóîíåëþåþòì àòàáèòì 23% ìòéïîòþòì çéâïîìUnicef-òì 2018 ùäòì êâäåâòì èòõåæâòà, øòíïèåóîíåëþåþòì àòàáèòì 23% ìòéïîòþòì çéâïîìUnicef-òì 2018 ùäòì êâäåâòì èòõåæâòà, øòíïèåóîíåëþåþòì àòàáèòì 23% ìòéïîòþòì çéâïîìUnicef-òì 2018 ùäòì êâäåâòì èòõåæâòà, øòíïèåóîíåëþåþòì àòàáèòì 23% ìòéïîòþòì çéâïîì áâåèëà úõëâîëþì. ïìåâå çîæï ôòáìòîæåþï éïîòþ øòíïèåóîíåëþåþøò èúõëâîåþò þïâøâåþòì, åìáâåèëà úõëâîëþì. ïìåâå çîæï ôòáìòîæåþï éïîòþ øòíïèåóîíåëþåþøò èúõëâîåþò þïâøâåþòì, åìáâåèëà úõëâîëþì. ïìåâå çîæï ôòáìòîæåþï éïîòþ øòíïèåóîíåëþåþøò èúõëâîåþò þïâøâåþòì, åìáâåèëà úõëâîëþì. ïìåâå çîæï ôòáìòîæåþï éïîòþ øòíïèåóîíåëþåþøò èúõëâîåþò þïâøâåþòì, åìáâåèëà úõëâîëþì. ïìåâå çîæï ôòáìòîæåþï éïîòþ øòíïèåóîíåëþåþøò èúõëâîåþò þïâøâåþòì, åì úòôîò 2016-2018 ùåäì, 26%-æïí 31 %-èæå ãïòçïîæï. îïú øååõåþï ïæãòäëþîòâ ìüïüòìüòêïì,úòôîò 2016-2018 ùåäì, 26%-æïí 31 %-èæå ãïòçïîæï. îïú øååõåþï ïæãòäëþîòâ ìüïüòìüòêïì,úòôîò 2016-2018 ùåäì, 26%-æïí 31 %-èæå ãïòçïîæï. îïú øååõåþï ïæãòäëþîòâ ìüïüòìüòêïì,úòôîò 2016-2018 ùåäì, 26%-æïí 31 %-èæå ãïòçïîæï. îïú øååõåþï ïæãòäëþîòâ ìüïüòìüòêïì,úòôîò 2016-2018 ùåäì, 26%-æïí 31 %-èæå ãïòçïîæï. îïú øååõåþï ïæãòäëþîòâ ìüïüòìüòêïì, ïîú ìïáìüïüòì èëíïúåèåþò ãïèëòñóîåþï ëèðòèòìüóîïæ. êåîûëæ, àó óêòæóîåìò ìòéïîòþòìïîú ìïáìüïüòì èëíïúåèåþò ãïèëòñóîåþï ëèðòèòìüóîïæ. êåîûëæ, àó óêòæóîåìò ìòéïîòþòìïîú ìïáìüïüòì èëíïúåèåþò ãïèëòñóîåþï ëèðòèòìüóîïæ. êåîûëæ, àó óêòæóîåìò ìòéïîòþòìïîú ìïáìüïüòì èëíïúåèåþò ãïèëòñóîåþï ëèðòèòìüóîïæ. êåîûëæ, àó óêòæóîåìò ìòéïîòþòìïîú ìïáìüïüòì èëíïúåèåþò ãïèëòñóîåþï ëèðòèòìüóîïæ. êåîûëæ, àó óêòæóîåìò ìòéïîòþòì çéâïîì áâåèëà èñëôò èëìõäåëþòì îïëæåíëþï 2010 ùäòæïí 2013 ùäïèæå óèöëþåìæåþëæï æïçéâïîì áâåèëà èñëôò èëìõäåëþòì îïëæåíëþï 2010 ùäòæïí 2013 ùäïèæå óèöëþåìæåþëæï æïçéâïîì áâåèëà èñëôò èëìõäåëþòì îïëæåíëþï 2010 ùäòæïí 2013 ùäïèæå óèöëþåìæåþëæï æïçéâïîì áâåèëà èñëôò èëìõäåëþòì îïëæåíëþï 2010 ùäòæïí 2013 ùäïèæå óèöëþåìæåþëæï æïçéâïîì áâåèëà èñëôò èëìõäåëþòì îïëæåíëþï 2010 ùäòæïí 2013 ùäïèæå óèöëþåìæåþëæï æï ïìåàò ïæïèòïíåþòì îòúõâò 32.7%-æïí 20 %-èæå øåèúòîæï. àòàáèòì ïéïî ôòáìòîæåþïïìåàò ïæïèòïíåþòì îòúõâò 32.7%-æïí 20 %-èæå øåèúòîæï. àòàáèòì ïéïî ôòáìòîæåþïïìåàò ïæïèòïíåþòì îòúõâò 32.7%-æïí 20 %-èæå øåèúòîæï. àòàáèòì ïéïî ôòáìòîæåþïïìåàò ïæïèòïíåþòì îòúõâò 32.7%-æïí 20 %-èæå øåèúòîæï. àòàáèòì ïéïî ôòáìòîæåþïïìåàò ïæïèòïíåþòì îòúõâò 32.7%-æïí 20 %-èæå øåèúòîæï. àòàáèòì ïéïî ôòáìòîæåþï ãïóèöëþåìåþï øåèæåã ùäåþøò.ãïóèöëþåìåþï øåèæåã ùäåþøò.ãïóèöëþåìåþï øåèæåã ùäåþøò.ãïóèöëþåìåþï øåèæåã ùäåþøò.ãïóèöëþåìåþï øåèæåã ùäåþøò. ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 æòæ ïâòïúòïøòæòæ ïâòïúòïøòæòæ ïâòïúòïøòæòæ ïâòïúòïøòæòæ ïâòïúòïøò üóîþóäåíüóîòüóîþóäåíüóîòüóîþóäåíüóîòüóîþóäåíüóîòüóîþóäåíüóîò ìòüóïúòïï -ìòüóïúòïï -ìòüóïúòïï -ìòüóïúòïï -ìòüóïúòïï - ìïõåäèùòôëìïõåäèùòôëìïõåäèùòôëìïõåäèùòôëìïõåäèùòôë ìóþìòæòîåþòìàâòììóþìòæòîåþòìàâòììóþìòæòîåþòìàâòììóþìòæòîåþòìàâòììóþìòæòîåþòìàâòì þîûëäï ïáüòóîþîûëäï ïáüòóîþîûëäï ïáüòóîþîûëäï ïáüòóîþîûëäï ïáüòóî ôïçïøòïôïçïøòïôïçïøòïôïçïøòïôïçïøòï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ”ìõâïæïìõâï üòðòì”ìõâïæïìõâï üòðòì”ìõâïæïìõâï üòðòì”ìõâïæïìõâï üòðòì”ìõâïæïìõâï üòðòì îåãóäïúòåþò,îåãóäïúòåþò,îåãóäïúòåþò,îåãóäïúòåþò,îåãóäïúòåþò, îëèåäåþòú çëãîëèåäåþòú çëãîëèåäåþòú çëãîëèåäåþòú çëãîëèåäåþòú çëã øåèàõâåâåþøòøåèàõâåâåþøòøåèàõâåâåþøòøåèàõâåâåþøòøåèàõâåâåþøò ìùîïôò üåèðåþòàìùîïôò üåèðåþòàìùîïôò üåèðåþòàìùîïôò üåèðåþòàìùîïôò üåèðåþòà ïèëáèåææåþï,ïèëáèåææåþï,ïèëáèåææåþï,ïèëáèåææåþï,ïèëáèåææåþï, ðîëþäåèïìðîëþäåèïìðîëþäåèïìðîëþäåèïìðîëþäåèïì óáèíòì þòçíåìì”óáèíòì þòçíåìì”óáèíòì þòçíåìì”óáèíòì þòçíåìì”óáèíòì þòçíåìì” ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 õåäòìóôäåþï ðîëþäåèóî ìïõåäèùòôë áëíåþïì òøëîåþì ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 “àõòäòì åáìðëîüòì“àõòäòì åáìðëîüòì“àõòäòì åáìðëîüòì“àõòäòì åáìðëîüòì“àõòäòì åáìðëîüòì àâïäìïçîòìòà,àâïäìïçîòìòà,àâïäìïçîòìòà,àâïäìïçîòìòà,àâïäìïçîòìòà, èìëôäòëøò èåìïèåèìëôäòëøò èåìïèåèìëôäòëøò èåìïèåèìëôäòëøò èåìïèåèìëôäòëøò èåìïèå âïîà”âïîà”âïîà”âïîà”âïîà” ìïõåäèùòôë êëèðïíòåþòì çïîïäò ùäòæïí ùäïèæå òçîæåþï ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 saxelmwifokompaniebisfinansuriangariSi ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ”çïèàîòì ëàõòâå”çïèàîòì ëàõòâå”çïèàîòì ëàõòâå”çïèàîòì ëàõòâå”çïèàîòì ëàõòâå êóîëîüçå êïîãòêóîëîüçå êïîãòêóîëîüçå êïîãòêóîëîüçå êïîãòêóîëîüçå êïîãò èæãëèïîåëþï æïèæãëèïîåëþï æïèæãëèïîåëþï æïèæãëèïîåëþï æïèæãëèïîåëþï æï üóîòìüåþòì èçïîæòüóîòìüåþòì èçïîæòüóîòìüåþòì èçïîæòüóîòìüåþòì èçïîæòüóîòìüåþòì èçïîæò íïêïæòï”íïêïæòï”íïêïæòï”íïêïæòï”íïêïæòï”
  2. 2. 2 www.BFM.ge #580 Tebervali 10.02.2020 Nota Bene saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81 ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi. mis.:mis.:mis.:mis.:mis.: aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99 åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì èòíòìüîòì èëïæãòäòì, ãåíïæò ïîâåäïûòì øåôïìåþòà, åâîëêïâøòîò 2019 ùäòì ïíãï- îòøøò õïçì óìâïèì ìõâïæïìõâï èòèïîàóäå- þåþì, îëèåäøòú ìïáïîàâåäë ðîëãîåìòî- æåþï, èïà øëîòì ïîòì åáìðëîüòì æòíïèòêï, åêëíëèòêóîò çîæï, ïìåâå áâåñíòì ùòíìâäï ìïåîàïøëîòìë îåòüòíãåþøò ïîïåîà ìôå- îëøò, èïà øëîòì þòçíåìòì êåàåþòì ìòèïî- üòâòì êóàõòà. ïîâåäïûòì ãïíúõïæåþòà, ãïìóä ùåäì ìïáïîàâåäëì åâîëêïâøòîòì áâåñíåþàïí åáìðëîüòì îåêëîæóäò èï÷âåíåþåäò ¸áëí- æï. „èíòøâíåäëâíïæ òçîæåþï áïîàóäò ðîëæóáúòòìåáìðëîüòåâîëêïâøòîøò.2019 ùåäì åâîëêïâøòîòì áâåñíåþàïí ãâáëíæï åáìðëîüòì çîæòì îåêëîæóäò èï÷âåíåþå- äò, ïìåâå 40 ðîëúåíüòà ïîòì ãïçîæòäò åáìðëîüòëîë êëèðïíòåþòì îïëæåíëþï, èï- ãïäòàïæ, 2014 ùåäàïí øåæïîåþòà. ïíãï- îòøøòïìåâåìïóþïîòïîëãëîúåêëíëèòêóî ãïèëùâåâåþçå, ïìåâå íïâïîïóæåþàïí øåæï- îåþòà þåâîïæ èïéïä åêëíëèòêóî çîæï- çå, îëèåäòú 2019 ùåäì æïôòáìòîæï“, – ãïíïúõïæï ãåíïæò ïîâåäïûåè. èòíòìüîòì èëïæãòäòì àáèòà, ïìåâå èíòøâíåäëâïíòïðòîæïðòîòóúõëóîòòíâåì- üòúòåþòìíïùòäò. „åâîëêïâøòîòì áâåñíåþàïí èíòøâíåäëâíïæ òçîæåþï îëãëîú åáìðëîüò, ïìåâå åáìðëîüòëîò êëèðïíòåþòì îïëæåíëþï„ „ãïìóäò ùäòì èåìïèå êâïîüïäøò æïã- âòôòáìòîæï 13%-çå èåüò çîæï. ïèïøò èíòø- âíåäëâïíò ùâäòäò øåòüïíï îåòíâåìüòîå- þòì 100 ðîëúåíüçå èïéïäèï çîæïè. åì íòø- íïâì, îëè òíâåìüëîåþòì íæëþï ÷âåíò áâåñ- íòì èòèïîà òçîæåþï. ïáâå èíòøâíåäëâïíòï, îëè èøð-ìàïí èòèïîàåþïøò ðòîæïðòîèï óúõëóîèï òíâåìüòúòåþèï 7,6% øåïæãòíï“ ,- ïéíòøíï ïîâåäïûåè. 2020ùäòì7àåþåîâïäìåâîëêïâøòîèïãï- èëïáâåñíïñëâåäùäòóîòïíãïîòøòìïáïîàâå- äëì èòåî 2019 ùäòì ãïíèïâäëþïøò ïìëúòîå- þòì øåàïíõèåþòì øåìîóäåþòì øåìïõåþ, îëèå- äòú ïìïõïâì èàïâîëþòì èòåî ãïíõëîúòåäå- þóä îåôëîèåþì ìõâïæïìõâï ìôåîëåþøò. ïþïìàóèïíøò øåèæåãò åîàò-ëîò ùäòì ãïíèïâäëþïøò 100 èòäòëíò ïøø æëäïîòì èëçòæâï òãåãèåþï ïþïìàóèïíòì îåïþòäòüïúòòì ôïîãäåþ- øòøåèæåãòåîàò-ëîòùäòìãïíèïâäëþïøòæï- ïõäëåþòà 100 èòäòëíò ïøø æëäïîòì òíâåì- üòúòòì èëçòæâï òãåãèåþï. ïèòì øåìïõåþ èó- íòúòðïäóîòãïíâòàïîåþòìôëíæòìïéèïìîó- äåþåäòæòîåáüëîòìèëïæãòäåíóúïæïàó- ïøâòäèïæéåììïáïîàâåäëìðòîâåäòïîõòì ãïæïúåèï„þòçíåìðïîüíòëîøò“ãïíïúõïæï. ãïæïúåèïøòêóîëîüïþïìàóèïíòìïõäï- õïí æïìîóäåþóäò îåïþòäòüïúòï æï èòìò ìïòíâåìüòúòë ðëüåíúòïäò ãïíòõòäåì. ãïæïúåèòì èìâäåäëþòìïì ïéòíòøíï, îëè ïþïìàóèïíòì îåïþòäòüïúòòì ôïîã- äåþøò, îëèåäòú 2017-2028 ùäåþøò èìëô- äòë þïíêòì ôòíïíìóîò èõïîæïÿåîòà æï- òùñë, æéåòì èæãëèïîåëþòà, 18 òìüëîòó- äòìïõäòìïæïëþìåîâïüëîòòìîåïþòäòüï- úòï ãïíõëîúòåäæï. æïìîóäåþóäòï ïþïì- àóèïíòì èòùïàìïîãåþäëþòì ãåíåîïäóîò ãåãèïú,îïúêóîëîüòìãåãèïçëèòåîïæãïí- âòàïîåþòì ìïôóûâåäì òûäåâï. ïèýïèïæ êó- îëîüòì óîþïíóäò ãïíïõäåþòì ðîëåáüò- îåþï èòèæòíïîåëþì. æòìêóìòòì æîëì èóíòúòðïäóîò ãïíâò- àïîåþòì ôëíæòì ïéèïìîóäåþåäò æòîåá- üëîòì èëïæãòäåè ïþïìàóèïíòì ìïòíâåìüò- úòë ðëüåíúòïäì ãïóìâï õïçò æï ïéíòøíï, îëè èïîàïäòï êóîëîüòì îåïþòäòüïúòòì èàïâïîòèïèëûîïâåþåäòûïäïðòîâåäåüïð- çå ìïõåäèùòôë òñë, èïãîïè åì êåîûë òí- âåìüëîåþòì ùïõïäòìåþïì æï å.ù. ìïöïîë- êåîûë ðïîüíòëîëþòì èëæåäòì æïíåîãâïì òìïõïâæïèòçíïæ „àåëîòóäïæ ìïöïîë-êåîûë ðïîüíòë- îëþòì èëæåäò óêâå ãïíõëîúòåäæï. èàï- âïîò èïèëûîïâåþåäò ìïõåäèùòôëï, îëèå- äòú ûòîòàïæïæ òíôîïìüîóáüóîïøò æåþì òíâåìüòúòïì æï ïèòì ãïíïõäåþïì ïõëîúòå- äåþì. åì óêâå èòèçòæâåäòï êåîûë ìåáüë- îòìàâòì, îëè èëâòæåì æï îïéïú ãïïêåàëì, àóèúï ìïöïîë-êåîûë ðïîüíòëîëþòì èë- æåäòìñâåäïçåêïîãòâïîòïíüòòìïîòì,îë- æåìïú òóîòæòóäïæ æïåîáèåâï ìïõåäò: ùòäøò òáíåþï ìïõåäèùòôë, êåîûë ìåáüë- îò, ïæãòäëþîòâåþòú. ïìåàò ðîëåáüò ïá ïî ãïíõëîúòåäåþóäï, àóèúï ïè óîþïíóäò ãïíïõäåþòìåîà-åîàòêëèðëíåíüòçóìüïæ åì ìïöïîë-êåîûë ðïîüíòëîëþòì èëæåäòï, ìïæïú òáíåþòïí èúòîå àó æòæò èåùïîèååþò æï ìïõåäèùòôë òèïààïí åîàïæ ãïïêåàåþì èïãïäòàïæ èóçåóèì, âòçòüëîàï úåíüîì àó ìõâï îïèåì. ïî ïáâì èíòøâíåäëþï ôóíá- úòï îï òáíåþï. ãâòíæï, òóîòæòóäïæ ïáïèæå èòâòæåà“, – ãïíïúõïæï æïàóïøâòäèï. èòìò ãïíèïîüåþòà, ïþïìàóèïíøò øåèæå- ãò åîàò-ëîò ùäòì ãïíèïâäëþïøò óêâå 100 èòäòëíïøøæëäïîçåèåüòòíâåìüòúòòìèë- çòæâïì åäëæåþòïí, àóèúï êóîëîüòì ìï- òíâåìüòúòë ðëüåíúòïäò øåóçéóæïâòï. „100 èòäòëí ïøø æëäïîçå èåüòì øåèë- æòíåþïì âåäëæåþòà. ïèïçå èåüòì àáèï ûï- äòïí ãïèòÿòîæåþï èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ñâåäïìàïí âàïíïèøîëèäëþà. åì ìïêèïëæ æòæò èëúóäëþòì òíâåìüòúòïï, îïú óêâå âòúòà, îëè øåèæåãò åîàò-ëîò ùäòì ãïí- èïâäëþïøò ãïíõëîúòåäæåþï. àóèúï ïèòà êóîëîüòì ãïíâòàïîåþï ïî èàïâîæåþï æï òíâåìüòúòòì øåìïûäåþäëþï óìïçéâîëï. îïèæåíò øåíëþï æï àïâòìóôïäò èòùïú ïîòì ïþïìàóèïíøò,êóîëîüèïòèæåíòòíâåìüòúòï øåòûäåþï èëòçòæëì“, – ãïíóúõïæï íóúï æïàóïøâòäèï „þòçíåìðïîüíòëîì“. 200 êòäëãîïèïèæå ùëíòì èìõâòäôåõï ìïáëíäòì åáìðëîüçå øåçéóæâåþò æïùåìæï ìïáïîàâåäëì èàïâîëþòì ãïæïùñâåüò- äåþòà, „âåüåîòíïîóä êëíüîëäì æïáâåè- æåþïîåþóäò ðîëæóáüåþòì åáìðëîüòì æîëì ãïèëìïñåíåþåäò âåüåîòíïîóäò ìåî- üòôòêïüåþòì ôëîèåþòìï æï èïàò ãïúåèòì ùåìòì æïèüêòúåþòì øåìïõåþ“ æïæãåíòäåþï- øò úâäòäåþåþò ãïíõëîúòåäæï. úâäòäåþòì èòõåæâòà, ìïåáìðëîüë èìõâòäôåõï ðòîóüñâòì èïìï 140 êòäëãîï- èòæïí 200 êòäëãîïèïèæå ãïòçïîæï. øåçéóæâï ïî âîúåäæåþï èïèîò èìõâòäôå- õï ðòîóüñâòì ãïñâïíïçå, àóèúï ïè øåèàõ- âåâïøò, åáìðëîüòëîò âïäæåþóäòï, ùïîïæ- ãòíëì ìïáëíäòì öòøòì æïèïæïìüóîåþåäò æëêóèåíüò,îëèåäìïúãïîåèëìæïúâòìïæï ìëôäòì èåóîíåëþòì ìïèòíòìüîëì ìëôäòì èåóîíåëþòì ìïèåúíòåîë-êâäåâòàò úåíü- îò ãïìúåèì. àòþòìòì æï MY.GE-ì òíòúòïüòâòà ìïáïîàâåäëøò ñâåäïçå æòæò ìüïîüïð èïîêåüò òáèíåþï „àòþòìòì“ðîëãîïèï„ìüïîüïðåîòìï“æï åäåáüîëíóäò êëèåîúòòì ðòîâåäò ðäïü- ôëîèòì MY.GE-ì òíòúòïüòâòà, ìïáïîàâå- äëøò ñâåäïçå æòæò ëíäïòí ìüïîüïð èïî- êåüò Mñìüïîüóð.ãå òáèíåþï. òíòúòïüòâòì ôïîãäåþøò, æïèùñåþò þòç- íåìòìùïîèëèïæãåíäåþòàïâòïíàòðîëæóá- úòòìãïíàïâìåþïììðåúòïäóîïæìüïîüïðå- îåþòìàâòì øåáèíòä ëíäïòí ìòâîúåøò øåû- äåþåí. ìüïîüïðåîåþòåäåáüîëíóäòêëèåîúò- òì ñâåäï òè ìåîâòìòà æï óðòîïüåìëþòà òìïîãåþäåþåí, îïú èïà àïâòïíàò þòçíåìòì ãïíâòàïîåþïìï æï ùïîèïüåþïøò æïåõèïîå- þï. „àòþòìòì“ úíëþòà, „ìüïîüïðåîòìï“ æï MY.GE-ì àïíïèøîëèäëþòì ôïîãäåþøò, ìüïîüïðåîåþò øåèæåãò èëèìïõóîåþòà øåû- äåþåí ìïîãåþäëþïì: • ìïáïîàâåäëøò ñâåäïçå æòæ ëíäïòí èïîêåüøò ìïêóàïîò ðîëæóáúòòì ãïíàïâ- ìåþï; • ãïèïîàóäò æï ìüïþòäóîò ãïñòæâå- þòì ïîõò, îëèåäòú èëòúïâì ìïêóîòåîë èëèìïõóîåþïì èàåäò ìïáïîàâåäëì èïìø- üïþòà; • ëíäïòí ãïæïõæåþò æï ãïíâïæåþï; • êëíìóäüïúòï èïîêåüòíãóä êëèóíò- êïúòïøò; • üîåíòíãåþò îåãòëíåþøò èëáèåæò ìüïîüïðåîåþòìàâòìæïìðåúòïäóîïæèïà- àâòì æïãåãèòäò ïáüòâëþåþò; • æïèïüåþòàò ôòíïíìóîò îåìóîìåþòì èëìïçòæïæ, ìðåúòïäóîïæ òíâåìüëîåþòì- àâòì øåáèíòä ãâåîæçå ìüïîüïðåîåþòì øå- ìïõåþ òíôëîèïúòòì ãïíàïâìåþï; • þîåíæòîåþóäò âåþ-ãâåîæò, ðîïáüò- êóäïæ íóäëâïíò æïíïõïîöåþòà. èïàòâå òíôëîèïúòòà, ïõïäò ëíäïòí ìüïîüïð èïîêåüò ïðîòäòæïí ïèëáèåææå- þï, ìüïîüïðåîåþò êò Mystartup.ge-çå îå- ãòìüïúòïì 7 àåþåîâäòæïí øåûäåþåí. „ðîëåáüòì ðîåçåíüïúòï ìðåúòïäóîïæ ãïèïîàóä éëíòìûòåþïçå øåæãï, ìïæïú MY.GE-ì æï ðîëãîïèï “ìüïîüïðåîòì” ùïî- èëèïæãåíäåþèï ìòïõäòì øåìïõåþ òíôëîèï- úòï æïèìùîå ïóæòüëîòïì ãïóçòïîåì. Mystartup.ge-ì øåìïõåþ æåüïäóîò òí- ôëîèïúòòì èòéåþï øåìïûäåþåäòï þèóäçå: www.mystartup.ge/”, – íïàáâïèòï òíôëî- èïúòïøò. ìïáïîàâåäëøò åäåáüîëíóäò êëèåî- úòòìðòîâåäòðäïüôëîèïMY.GE2002ùåäì øåòáèíï æï èïì ñëâåäàâóîïæ 2.2 èòäòëíò âòçòüëîò ¸ñïâì. MY.GE ïè åüïðçå 8 âåþ- ãâåîæì ïåîàòïíåþì: Mymarket, Myauto, Myhome.Myparts, Myshop, Myads, Myjobs, Mysports. àòþòìòìðîëãîïèï“ìüïîüïðåîòì”èòçï- íò ìüïîüïðåþòì ãïíâòàïîåþòì õåäøåùñëþï æï ïõïäò þòçíåìòì ùïèëùñåþòì ìüòèóäòîå- þïï. ðîëãîïèï èëòúïâì ìüïîüïðåîåþòìà- âòì ôòíïíìóî æï ïîïôòíïíìóî èõïîæïÿå- îïì. ãåîèïíòï 1 èïîüòæïí ìïáïîàâåäëì èëáïäïáååþòì æïìïáèåþïì æïòùñåþì ðòîâåäò èïîüòæïí ìïáïîàâåäëì èëáï- äïáååþì ãåîèïíòïøò äåãïäóîïæ æïìïáèå- þï øååûäåþïà. ãåîèïíòòì ìïåä÷ë àþòäòì- øòòíôëîèïúòïìïâîúåäåþì,îëèäòìèòõåæ- âòàïúêâïäòôòúòóîðåîìëíïäìðîëúåæó- îòì æïùñåþï óêâå øåóûäòï. ãåîèïíòòì ìïåä÷ëì èëíïúåèåþòà, ãåî- èïíòïøò èóøïëþòì æïìïùñåþïæ âòçï æïãÿòî- æåþïà, îòìàâòìïú àþòäòìøò ãåîèïíòòì ìï- åä÷ëì ïí ãåíåîïäóî ìïêëíìóäëì óíæï èò- èïîàëà. æîëåþòàò þòíïæîëþòì èòìïéåþïæ [6 àâå] ãåîèïíòòì øîëèòì ôåæåîïäóîò ìïï- ãåíüëìàïíõèëþïïìïÿòîë.ïèàïíõèëþòìèò- ìïéåþïæ îïèæåíòèå ðòîëþï ïîìåþëþì, èïãï- äòàïæ, õåäøåêîóäåþï, îëèåäòú ãåîèï- íåä æïèìïáèåþåäàïí óêâå ãïïôëîèåà, ïìå- âåóèïéäåìòãïíïàäåþòìïíëîùäòïíòðîë- ôåìòóäò ãïíïàäåþòì æïèïæïìüóîåþåäò èëùèëþï.ãåîèïíòòìêïíëíèæåþäëþòìèòõåæ- âòà,ðîëôåìòóäòãïíïàäåþòìõïíãîûäòâë- þï, èòíòèóè, ëîò ùåäò óíæï òñëì. ëîùäòïíò ðîëôåìòóäò ãïíïàäåþòì ðîëãîïèåþòìïáïîàâåäëøòèëáèåæðîëôå- ìòóä ìïìùïâäåþäåþøò ïîìåþëþì, àóèúï þïàóèòì ðîëôåìòóäò êëäåöòì „þäåáìòì“ õåäèûéâïíåäèï, èïòï àëòûåè ãâòàõîï, îëè ïè õïíãîûäòâëþòì ðîëãîïèåþì íïêäåþïæ òî÷åâåí. ëîùäòïíò ðîëãîïèåþò èõëäëæ æóïäóîòï, ïíó îëúï, èïãïäòàïæ, üóîòç- èòì èòèïîàóäåþòà ïæïèòïíò èóøïëþòì ðï- îïäåäóîïæ ìùïâäëþì. „àó àáâåí ãïáâà óèïéäåìò ãïíïàäå- þòì æòðäëèò æï ïî ãìóîà îåãäïèåíüòîå- þóä ðîëôåìòïøò èóøïëþï, èïøòí øåìïûäå- þåäòï ìïêèïîòìò òñëì, îëè àáâåíò óèïé- äåìòãïíïàäåþòìæòðäëèòèëúåèóäòòñëì Anabin-òì èëíïúåèàï þïçïøò,“ – ïéíòøíó- äòï ãåîèïíòòì ìïåä÷ëì èòåî ãïâîúåäå- þóä òíôëîèïúòïøò. âòçòì èòéåþï ïìåâå øåìïûäåþåäòï, àó- êò ãåîèïíòïøò ãïèãçïâîåþï ìïìêëäë ïí ðîëôåìòóäò ãïíïàäåþòì èòìïéåþïæ ãìóîà.øåìïûäåþåäòïðîëôåìòóäòãïíïà- äåþòìàâòì èëìïèçïæåþåäò åíòì êóîìåþòì ãïâäïú. ðîëôåìòóäò ãïíïàäåþòì êóîìåþ- çå èëíïùòäåëþòìàâòì ìïÿòîëï èòíòèóè B1- æëíåçå ãåîèïíóäò åíòì úëæíòì æïæïìüó- îåþï, àóèúï åì ïî ïîòì ìïÿòîë, àó åíòì úëæíòì èòéåþï æïãåãèòäòï èëìïèçïæåþåä êóîìåþçå, ïí åì úëæíï æïæïìüóîåþóäòï ìïãïíèïíïàäåþäë æïùåìåþóäåþòì èòåî. ìùïâäòìðïîïäåäóîïæíåþïæïîàóäòïèó- øïëþï êâòîïøò èïáìòèóè 10 ìïïàò. êâòîïøò 10 ìïïàòà èóøïëþòì óôäåþï ãåáíåþïà èïøòíïú, àóêò ãåîèïíòòì ìïåä- ÷ëì åüñâòà, îëè ãåîèïíòïøò ìïèóøïë öåî ïîãòðëâòïàæïãïèãçïâîåþïìïèìïõóîòìèë- ìïûåþíïæ ãìóîà. ïè ðåîòëæøò àáâåí ãïèë- ìïúæåäò âïæòà èóøïëþòì óôäåþï ãåáíå- þïà. „ãïèëîòúõóäòï ìïáèòïíëþï æïèõèïîåæ ïí øåãòîæïæ,“ – ïéíòøíóäòï ãåîèïíòòì ìï- åä÷ëì èòåî ãïâîúåäåþóä òíôëîèïúòïøò. àóêò ìïèóøïë ïæãòäò ãåîèïíòïøò óêâå òðëâåà æï àáâåíò êâïäòôòêïúòïú æïæïì- üóîåþóäòï, ìïåä÷ëì ïí ìïêëíìóäëì ðòî- âåäò èïîüòæïí æï÷áïîåþóäò âòçòì èëàõëâíòà øåãòûäòïà èòèïîàëà. åì ãó- äòìõèëþì òèïì, îëè âòçï ìïè êâòîïøò óíæï èòòéëà. âòçòì ìïôïìóîò 75 åâîëï.
  3. 3. 3www.BFM.geTebervali 580# 10.02.2020 èàïâïîò óêïíïìêíåäò èëíïúåèåþòà, ìïõåäèùòôëì ìïêóàîåþïøò 200- çå èåüò ìïùïîèëï. ìïõåäèùòôë ìïùïîèëåþò ãâõâæåþòïí, àòàá- èòì ñâåäï ìåáüëîøò. ìïõåäèùò- ôëì êóàâíòäò ìïùïîèëåþò ïîòïí òìåà åêëíëèòêóî ìåáüë- îåþøò îëãëîåþòúïï, äëöòì- üòêï, ãïæïçòæâåþò êëèóíïäó- îò èëèìïõóîåþï æï ìïõâï. àóè- úï, ïè ìïùïîèëåþòì èàïâïîò èï- õïìòïàåþåäò òìïï, îëè èïàò óè- îïâäåìëþï ùïèãåþòïíòï. ìõâï ìòüñâåþòà îëè âàáâïà, åì ìï- ùïîèëåþò èóøïëþåí þòóöåüòì õïîöçå æï ïîïèú àó èëãåþïçå ãïæòïí, ïîïèåæ èïàò ìïáèòïíë- þï æï ôóíáúòëíòîåþï, ùäòæïí ùäïèæå þòóöåüòì ìóþìòæòòà ôòíïíìæåþï. åîàïæ ãïâïïíïäò- çëà àó îï ïîòì, ïèòì èàïâïîò èòçåçò æï îïèæåíì ïéùåâì êëè- ðïíòåþòì çïîïäòïíëþï ùäòæïí ùäïèæå. ìïõåäèùòôë êëèðïíòåþòì çïîïäò æåüïäóîïæ îëè ãïâøï- äëà, ìïõåäèùòôëì ìïêóàîåþï- øò ìóä 236 ìïùïîèëï, åì ìïùïî- èëåþò ëðåîòîåþåí, öïíæïúâòì, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì, êëèó- íïäóîò æï ðåîìëíïäóîò èëè- ìïõóîåþòì ãïùåâòì, óûîïâò áë- íåþòà, òöïîï æï èëèõèïîåþäò- ìïàâòì èëèìïõóîåþòì ãïùåâòì ìôåîëåþøò. ìïõåäèùòôë êëèðï- íòåþò, ïìåâå, ãâõâæåþòïí üîïí- ìðëîüòìï æï êïâøòîãïþèóäë- þòì ìôåîëøò, åäåáüîëåíåîãò- òìï æï ùñäòì ùïîèëåþï èëèïîï- ãåþòì ìåáüëîåþøò. ïè ìïùïîèë- åþòì óèîïâäåìëþïì „ìïðïîüíò- ëîë ôëíæò“ ïåîàòïíåþì. øåìï- þïèòìïæ, „ìïðïîüíòëîë ôëí- æòì“ çïîïäòú êëäëìïäóîòï, èïãïäòàïæ 2018 ùåäì ïè ôëí- ìïõåäèùòôë êëèðïíòåþòì çïîïäò ùäòæïí ùäïèæå òçîæåþï æòì çïîïäèï 600 èäí äïîì ãï- æïïÿïîþï, îëèåäòú ìïõåäèùò- ôë þòóöåüòæïí æïôòíïíìæï. àóèúï, ìïêèïëæ èïéïäò æï îïú èàïâïîòï èçïîæòï, ìïõåä- èùòôëì ìïêóàîåþïøò ïîìåþóäò ìõâï êëèðïíòåþòì çïîïäòú. þë- äë ðåîòëæøò ãïíâòàïîåþóäò ðîëúåìåþòæïí ãïèëèæòíïîå, ìïêèïëæ ïáüóïäóîòï „ãïåîàò- ïíåþóäò ùñïäèëèïîïãåþòì êëèðïíòï“. åì ìùëîåæ òì êëèðï- íòïï, îëèåäèïú ãóæïóîìï æï þïêóîòïíøò, üóîòìüóä ìåçëí- çå îïèæåíòèå êâòîòì ãïíèïâ- äëþïøò âåî èëïõåîõï ùñäòì èò- ùëæåþòì óçîóíâåäñëôï. îï- ìïú èëãâòïíåþòà êëèðïíòòì æò- îåáüëîòì àïíïèæåþëþïú øåå- ùòîï. ïìåà îåïäëþïøò ãïìïêâò- îò ïî òáíåþï àó ãåüñâòà, îëè ìùëîåæ „ãïåîàòïíåþóäò ùñïä- èëèïîïãåþòì êëèðïíòïï“, ìï- õåäèùòôë çïîïäòïíò êëèðïíò- åþòì èåþïòîïõüîå. ãïåîàòïíåþóäò ùñïäèëèïîïãåþòì êëèðïíòï òèòì èòóõåæïâïæ, îëè èìõâò- äò áïäïáåþòì ãïîæï, ìïõåäèùò- ôë êëèðïíòï èàåä ìïáïîàâå- äëì ïèïîïãåþì ùñäòà, êëèðïíòï ïèòì èòóõåæïâïæïú ùïèãåþòïíòï. èïãïäòàïæ,àó„ãïåîàòïíåþóäò ùñïäèëèïîïãåþòì êëèðïíòì“ çï- îïäò 2012 ùåäì 3.8 èäí ïéùåâ- æï, 2013 ùåäì èòìò çïîïäò 13.7 èäí äïîïèæå ãïòçïîæï. 2014 ùåäì êëèðïíòòì çïîïäèï, àòàá- èòì 28 èäí èòïéùòï. 2015 ùåäì êò çïîïäò àòàáèòì 3- öåî ãïòçïî- æï æï 78 èäí ãïæïìúæï. 69-63 èò- äòëíòïíò çïîïäåþòà æïïèàïâ- îï êëèðïíòïè 2016 – 2017 ùäåþò. 2018 ùåäì êò êëèðïíòòì çïîïäò 40 èòäòëíì äïîì øåïæãåíæï. àóèúï, ïéíòøíóäò æòíïèò- êòà èõëäëæ „ãïåîàòïíåþóäò ùñïäèëèïîïãåþòì êëèðïíòï“ ïî õïìòïàæåþï. èïãïäòàïæ, óêâå îïèæåíòèå ùåäòï, ùåäì çïîï- äòà ïèàïâîåþì, ì.ì „ìïáïîàâå- äëì îêòíòãçï“, îëèäòì çï- îïäèïúãïìóäùåäìàòàáèòì700 èäí-ìèòïéùòï.102èäíçïîïäòà æïïìîóäï ùåäò, øðì „èïîïþæï êïîùïõòìîêòíòãçïè“,àòàáèòì53 èäí çïîïäò íïõï „ãïåîàòïíåþó- äò ùñïäèëèïîïãåþòì êëèðïíòï- èïú“. ìïãóäòìõèëï òìòú, îëè 2018 ùåäì óèìõâòäåìò 67 ìïõåä- èùòôë êëèðïíòòì èàäòïíèï âïä- æåþóäåþåþèï èøð-ìàïí èòèïîàå- þòà 18.5% øåïæãòíï. îïú øååõåþï ìïåîàë ìó- îïàì, 2013 ùåäì ìïõåäèùòôëì ìïêóàîåþïøò ïîìåþóäò êëèðï- íòåþòì ìïåîàë çïîïäèï 45 èäí äïîò øåïæãòíï, 2014 ùåäì åì îòúõâò 61 èäí -èæå ãïòçïîæï, 2015 ùåäì 757 èäí -ì ãïóüëä- æï, 2016 ùåäì – 2015 ùåäàïí øåæïîåþòà èúòîåæòà øåèúòî- æï çïîïäòïíëþï æï 437 èäí øå- ïæãòíï, 2017 ùåäì êò, òìåâ ãïò- çïîæï 562 èäí- èæå. ïè îåïäëþòæïí ãïèëèæòíïîå êòæåâ óôîë ãïóãåþïîò õæåþï ïè êëèðïíòåþòì õåäèûéâïíåäåþòì øîëèòì ïíïçéïóîåþï, îëèåäòú ùäòæïíùäïèæåèçïîæòï.èïãïäò- àïæ, ìïðïîüíòëîë ôëíæòì õåä- èûéâïíåäòì õåäôïìèï öåî êòæåâ 2016 ùåäì ãïæïïÿïîþï 400 000 äïîì. êåîûëæ, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ìïãïíåäòûåì áëíåþîòâ æåê- äïîïúòïøò èòéåþóäò õåäôïìòì øåìïþïèòìò ãîïôòì øåâìåþï óþîï- äëæ „ãïèëî÷ï“, èòìò ãïæïõæòäò ìïøåèëìïâäë ãïæïìïõïæòì èëíï- úåèåþòà,èïîüòâïæøåòûäåþïòèòì æïàâäï, îëè æïâòà ìïãïíåäòûåè 2016ùäòìãïíèïâäëþïøòàïíïèæå- þëþîòâò ïíïçéïóîåþòì ìïõòà 404 250 äïîò èòòéë, îïú àâåøò ìïøó- ïäëæ 33 687 äïîì íòøíïâì. ìïåîàïøëîòìë øåôïìåþåþò æï ìïõåäèùòôë êëèðïíòåþçå ìùëîåæèìãïâìòøåóìïþïèëþå- þòìãïèëöåîêòæåâ2017ùåäììï- åîàïøëîòìë ìïâïäóüë ôëíæ- èï (ììô) ìïáïîàâåäëì èàïâîë- þïì ìïðïîüíòëîë ôëíæàïí æï- êïâøòîåþòà, êëíüîëäòì ãïè- êïúîåþòìêåí èëóùëæï. “ìïáïîà- âåäëì èàïâîëþïè óíæï øåçéó- æëì æï èëíòüëîòíãò ãïóùòëì ìïðïîüíòëîë ôëíæòì þïäïíìì”, -ïéíòøíóäòòñëìïâïäóüëôëí- æòì îåêëèåíæïúòïøò. àóèúï, ìïåîàïøëîòìë ëîãï- íòçïúòåþòì ãïîæï, ìïõåäèùòôë êëèðïíòåþøò ïîìåþóä ðîëþäå- èåþçå èòóàòàåþì ìïõåäèùòôë ïóæòüòì ìïèìïõóîòú. èïãïäò- àïæ, ìïõåäèùòôë êëèðïíòåþòì ïîïìïêèïîòì ãïèÿâòîâïäëþïçå æï ïíãïîòøâïäæåþóäåþïçå õïç- ãïìèòà ïîòì ìïóþïîò, ìïõåäèùò- ôë ïóæòüòì èòåî 2015 ùåäì ãïí- õëîúòåäåþóä ìïõåäèùòôë ìï- ùïîèëåþòì èïîàâòì æï ãïíêïîã- âòì åôåáüòïíëþòì ïóæòüøò. ìï- æïú ïéíòøíóäòï, îëè ïîìåþóäò ìòìüåèåþò ìïçëãïæëåþïì ïî ïû- äåâì ìïøóïäåþïì øåïôïìëì ìï- õåäèùòôë ìïùïîèëåþòì åôåáüò- ïíëþï æï æïòíïõëì, ïéíòøíóä ìôåîëøò ïîìåþóäò ðîëþäåèåþò. çåèëàèëñâïíòäãïîåèëåþåþì êò èèïîàâåäò ãóíæò ðîïáüòêó- äïæ âåîïôåîì óðòîòìðòîåþì. ùïèãåþòïíò ìïùïîèëåþòì üëð-èå- íåöèåíüòì ïíïçéïóåþï òìåâ èìó- ñåï, åì êëèðïíòåþò òìåâ ãïæïìïõï- æòì ãïæïèõæåäàï àïíõåþòà ïã- îûåäåþåí ëðåîòîåþïì æï ïè ðîëþäåèåþòì èëãâïîåþòì êëíê- îåüóäò ãçåþòú òìåâ ïî ÷ïíì. ðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòï ìïõåäèùòôë áëíåþòì ðîòâïüòçåþòì ìïêòàõò óêâå îïèæåíòèå ùåäòï ïáüóï- äóîòï, àóèúï ëôòúòïäóîïæ æéòì ùåìîòãøò åì ìïêòàõò ãïìóäò ùäòì èò- ùóîóäì æïæãï. îëæåìïú åêëíëèòêòì ìïèòíòìüîëì òíòúòïüòâòà æïòùñë ìï- õåäèùòôë áëíåþòì ðòîòâïüòçåþòì ïõï- äò üïäéï, „100 øåàïâïçåþï þòçíåìì“. ðîëãîïèòì ôïîãäåþøò ìóä èúòîå 100 åäåáüîëíóäò ïóáúòëíò òèïîàåþï, ìï- æïú øåàïâïçåþóäò ïáâì þòçíåìì ìõâï- æïìõâï ìïõòì ìïõåäèùòôë áëíåþï, ìõâï- æïìõâï ìïõòì ìïòíâåìüòúòë âïäæåþó- äåþåþòà. îëãëîú ðîëãîïèòì ìïõåäò- æïíïú âõâæåþòà ìïõåäèùòôëì ìóä 100 åîàåóäò ìïõåäèùòôë áëíåþï ïáâì ìïð- îòâïüòçïúòëæ ãïèëüïíòäò. îïú øååõåþï áëíåþåþòì üòðåþì åìå- íòï îëãëîú èòùòì íïêâåàåþò, øåíëþï íï- ãåþëþåþòæïìïìïùñëþåèåóîíåëþåþò,òìå ìïïâïæèñëôëåþò æï ïãïîïêåþò. ìïðîò- âïüòçïúòë áëíåþòì ÷ïèëíïàâïäøòï, àþòäòìøò ïéèïøåíåþäòì ãïèçòîçå èæå- þïîå å.ù. „èòõïåäëâòì ìïâïæèñëôëì“ ñëôòäò øåíëþïú. ìïõåäèùòôëè ïè øå- íëþòì ãïñòæâï óêâå ïîïåîàõåä ìúïæï, àóèúï óøåæåãëæ. ðòîâåäïæ ìïïâïæèñëôëì ãïñòæâï- çåöåîêòæåâ2013ùåäì,èïøòíæåäòåêë- íëèòêòì èòíòìüîò, ãòëîãò êâòîòêïøâò- äò ìïóþîëþæï. îëãëîú êâòîòêïøâòäò ïèþëþæï, òíâåìüëîåþò óêâå èëûòåþóäò òñâíåí æï òìòíò ûïäòïí èïäå æïòùñåþæ- íåí ìïõåäèùòôëìãïí ìïïâïæèñëôëì ãï- èëìñòæâòì ðîëúåìì. îòì øåèæåãïú ìïï- âïæèñëôëì øåíëþòì ïæãòäïì èîïâïä- ìïîàóäòïíò ìïìüóèîë êëèðäåáìò ãïí- àïâìæåþëæï. àóèúï, åì ãïíúõïæåþï ãïí- úõïæåþïàâå æïî÷ï æï ïîú òíâåìüëîå- þò ãïèë÷åíòäïí æéòì ìòíïàäåçå. àóè- úï, 2015 ùåäì ìïõåäèùòôëè ìïïâïæèñë- ôëì øåíëþòì ãïñòæâï èïòíú øåûäë. ñëôòäò „èòõïåäëâòì ìïïâïæèñëôë“ 4 èäí æëäïîïæ êëèðïíòï „ïéèïè“ øåò- ûòíï. èïøòí òíâåìüëîò âïäæåþóäò òñë ïéíòøíóä ëþòåáüøò ïîïíïêäåþ 200- ëàïõòïíò, 5-âïîìêâäïâòïíò ìïìüóèîë æï ìïèëîòíå ãïíåàïâìåþòíï. êëèðïíòïì ìïèøåíåþäë ìïèóøïëåþò 2016 ùäòì æï- ìïùñòìòìàâòì óíæï æïåùñë, àóèúï òèï- âå ùäòì þëäëì „ïéèïì“ áëíåþï ÷ïèëåî- àâï. îëãëîú èïøòí ìïõåäèùòôë áëíå- þòì åîëâíóäò ìïïãåíüëøò ãïíèïîüïâ- æíåí, êëèðïíòïè õåäøåêîóäåþòà íïêòì- îò âïäæåþóäåþåþò ïî øåïìîóäï, âåî ùïîïæãòíï ìïþïíêë ãïîïíüòï, ïî ãïæï- òõïæï ïîú ìïðîòâïüòçïúòë ìïôïìóîò, îòì øåèæåãïú ëþòåáüò êâäïâ ìïõåäè- ùòôë þïäïíìçå ãïæïâòæï. ïèòì øåèæåã êòæåâ îïèæåíöåîèå ãïýéåîæï ìïïâïæ- èñëôëìãïìõâòìåþòìøåìïõåþ,àóèúïïîú åì èúæåäëþåþò ãïèëæãï øåæåãòïíò. ïèöåîïæ ìïõåäèùòôë ìïïâïæèñë- ôëì øåíëþòì ãïìõâòìåþïì, „100 øåàïâï- çåþï þòçíåìòì“ ðîëåáüòì ôïîãäåþøò úæòäëþì. àóèúï, ïèöåîïæ ãïíìõâïâå- þóäò ìïðîòâïüòçïúòë ðòîëþåþòà. ïé- ìïíòøíïâòï, òì ãïîåèëåþïú, îëè ïîïë- ôòúòïäóîò òíôëîèïúòòà, ïáïèæå ïî- ìåþóäò, îïèæåíòèå èëäïðïîïêåþòì ÷ïø- äòì èòçåçò, ìùëîåæ òíâåìüëîåþòìàâòì ïîïõåäìïñîåäò ðòîëþåþò ãïõæï. ïè ðîïáüòêòì ãïàâïäòìùòíåþòà, ìï- õåäèùòôëè ìïïâïæèñëôëì ñëôòäò øå- íëþòì ãïìõâòìåþòì ðòîëþåþò øåúâïäï æï àó ïáïèæå ÷ïüïîåþóä ïóáúòëíçå ìïòí- âåìüòúòë âïäæåþóäåþï ïîïíïêäåþ 100 èäí äïîì øåïæãåíæï, ïõäï òãò 40 èäí äïîïèæå øåèúòîæï. øåòúâïäï ïìåâå çë- ãïæò ðòîëþåþòú, êåîûëæ àó ùòíï ïóá- úòëíòì èòõåæâòà, òíâåìüëîò âïäæåþó- äò òñë, üåîòüëîòïçå ãïíåàïâìåþòíï ïîïíïêäåþ 200 íëèîòïíò ìïìüóèîë ïí èîïâïäôóíáúòóîò êëèðäåáìò, ìïæïú òáíåþëæï 100-íëèîòïíò ìïìüóèîë, êë- èåîúòóäò ôïîàåþò æï êâåþòì ëþòåáüå- þò, ïõäï åì âïäæåþóäåþï ïóáúòëíøò ïî æåâì. óôîë çóìüïæ, ïõïäò ðòîëþòì èò- õåæâòà, òíâåìüëîò âïäæåþóäòï õåä- øåêîóäåþòì ãïôëîèåþòæïí ïîïóèåüåì 48 àâòì âïæïøò èëïùñëì ëþòåáüåþò (èïà øëîòì,ìïìüóèîë,ëôòìåþò),àóèúïîïè- æåíò íëèåîò òáíåþï ìïìüóèîëøò æï ï.ø. æïçóìüåþóäò ïî ïîòì. ïèòì èòóõåæïâï- æïú öåî-öåîëþòà ìïõåäèùòôëè ïè áë- íåþòì ðîòâïüòçåþï âåî èëïõåîõï. êòæåâ åîàò áëíåþï îëèåäìïú ìï- õåäèùòôë çåèëà õìåíåþóäò ðîëãîï- èòì æïõèïîåþòà ïìõâòìåþì, ïîòì ùñíåàòì ìïèàïâîëþë ïãïîïêåþò. àóèúï, àó ïáó- úòëíòì øåæåãåþì ÷ïâõåæïâà âíïõïâà, îëè ïîú ïè äëüòì èòèïîà ãïèëóõï- üïâà òíüåîåìò òíâåìüëîåþì. éòï åäåá- üîëíóäò ïóáúòëíò 2019 ùäòì 23 æå- êåèþåîì ãïèëúõïææï æï 2020 ùäòì 22 òïíâïîì, òìå æïìîóäæï, îëè ïóáúòëí- øò èëíïùòäåëþï ïîïâòì èòóéòï. áëíåþòì ìïùñòìò ôïìò 55 710 287 äï- îò òñë, ìïòíâåìüòúòë ðòîëþåþòà, èñòæ- âåäò âïäæåþóäò òñë íïìñòæëþòì õåä- øåêîóäåþòì ãïôëîèåþòæïí ïîïóèåüåì 36 àâåøò ïãïîïêòì èàäòïí üåîòüëîò- ïçå ïí èòì íïùòäçå ïåøåíåþòíï ìïìüóè- îë, ïìåâå èñòæâåäì øååûäë, ïîìåþóäò øåíëþåþòì æåèëíüïýò ïí îåêëíìüîóá- úòï. ãïíìïõëîúòåäåþåäò òíâåìüòúòï êò, ïîïíïêäåþ 20 èòäòëí äïîì øåïæ- ãåíæï. ïèïìàïí, øåìïþïèòìò õåäøåêîó- äåþòì ãïôëîèåþòæïí 30 ùäòì ãïíèïâ- äëþïøò ãïæïúåèóä áëíåþïçå ìïúõëâ- îåþåäò ìïõäòì èøåíåþäëþï, õëäë ïî- ìåþóäò øåíëþåþòì ìïúõëâîåþåäò èòç- íåþòìàâòì ãïèëñåíåþï æïóøâåþåäò òñë. àóèúï, ìïãóäòìõèëï òì ãïîåèëåþï, îëè „100 ìïòíâåìüòúòë øåàïâïçåþï þòç- íåìì“ – ðîëåáüòì æïùñåþòæïí æéåèæå ìïõåäèùòôëè óêâå 40-èæå ëþòåáüò ãï- ïìõâòìï æï þòóöåüøò 50 èòäòëíïèæå àïíõïï èëþòäòçåþóäò. èòèæòíïîå ùåäì ðîåèòåî-èòíòìüîòì, ãòëîãò ãïõïîòïì òíòúòïüòâòà ðîëåáüì êòæåâ 10 ìïðîò- âïüòçïúòë ëþòåáüò æïåèïüï. ðåüîå òíïóîòðåüîå òíïóîòðåüîå òíïóîòðåüîå òíïóîòðåüîå òíïóîò õåäòìóôäåþï ðîëþäåèóî ìïõåäèùòôë áëíåþïì òøëîåþì
  4. 4. 4 www.BFM.ge #580 Tebervali 10.02.2020 îåêäïèï
  5. 5. 5www.BFM.geTebervali 580# 10.02.2020 þòçíåìòì æï ìïõåäèùòôëì óîàòåî- àëþï, áâåñïíïøò ïîìåþóäò þòçíåìãïîå- èë, ïõïäò îåôëîèåþò æï êïíëíðîëåá- üåþò, îëèäåþìïú õåäòìóôäåþòì ùïî- èëèïæãåíäåþò òéåþåí - åì òì ìïêòàõå- þòï, îïçåú èìöåäëþï èóæèòâïæ èòèæò- íïîåëþì, õëäë èïà øåìïôïìåþäïæ ïóúò- äåþåäòï òì ïæïèòïíò, îëèåäìïú þòçíå- ìòì èïöòìúåèï èóæèòâïæ åìèòì. øåìïþïèòìïæ, ìùëîåæ ïè æï ìõâï èíòø- âíåäëâïí ìïêòàõåþàïí æïêïâøòîåþòà ”þïíêåþò æï ôòíïíìåþì” ”âòìëä öãóôòì” ðîåçòæåíüò, þòçíåìïìëúòïúòòì õåäè- ûéâïíåäò, ìëìë ôõïêïûåìëìë ôõïêïûåìëìë ôõïêïûåìëìë ôõïêïûåìëìë ôõïêïûå åìïóþîï. - àáâåíò øåôïìåþòà, îïèæåíïæ- àáâåíò øåôïìåþòà, îïèæåíïæ- àáâåíò øåôïìåþòà, îïèæåíïæ- àáâåíò øåôïìåþòà, îïèæåíïæ- àáâåíò øåôïìåþòà, îïèæåíïæ ïáüòóîò æï åôåáüóîòï þòçíåìòìïïáüòóîò æï åôåáüóîòï þòçíåìòìïïáüòóîò æï åôåáüóîòï þòçíåìòìïïáüòóîò æï åôåáüóîòï þòçíåìòìïïáüòóîò æï åôåáüóîòï þòçíåìòìï æï èàïâîëþòì êëèóíòêïúòï? ìïè-æï èàïâîëþòì êëèóíòêïúòï? ìïè-æï èàïâîëþòì êëèóíòêïúòï? ìïè-æï èàïâîëþòì êëèóíòêïúòï? ìïè-æï èàïâîëþòì êëèóíòêïúòï? ìïè- àïâîëþë ãóíæòì èõîòæïí, õæåþïàïâîëþë ãóíæòì èõîòæïí, õæåþïàïâîëþë ãóíæòì èõîòæïí, õæåþïàïâîëþë ãóíæòì èõîòæïí, õæåþïàïâîëþë ãóíæòì èõîòæïí, õæåþï àó ïîï òè ìïêòàõåþòì ãïàâïäòìùò-àó ïîï òè ìïêòàõåþòì ãïàâïäòìùò-àó ïîï òè ìïêòàõåþòì ãïàâïäòìùò-àó ïîï òè ìïêòàõåþòì ãïàâïäòìùò-àó ïîï òè ìïêòàõåþòì ãïàâïäòìùò- íåþï, ãïæïùñâåüï, îïú þòçíåììíåþï, ãïæïùñâåüï, îïú þòçíåììíåþï, ãïæïùñâåüï, îïú þòçíåììíåþï, ãïæïùñâåüï, îïú þòçíåììíåþï, ãïæïùñâåüï, îïú þòçíåìì ìõâïæïìõâï èòèïîàóäåþòà ïùóõåþì?ìõâïæïìõâï èòèïîàóäåþòà ïùóõåþì?ìõâïæïìõâï èòèïîàóäåþòà ïùóõåþì?ìõâïæïìõâï èòèïîàóäåþòà ïùóõåþì?ìõâïæïìõâï èòèïîàóäåþòà ïùóõåþì? - ìïáïîàâåäëì þòçíåì ïìëúòïúòï ñë- âåäàâòì ïáüòóî æï èÿòæîë êëèóíòêï- úòïøòï îëãëîú èàïâîëþïìàïí, ïìåâå ìï- êïíëíèæåþäë ëîãïíëìàïí. ïìëúòïúòòì óðòîâåäåìò èòçïíòï, èòòüïíëì ïéèïìîó- äåþåä æï ìïêïíëíèæåþäë õåäòìóôäå- þïìàïí òíôëîèïúòï þòçíåì ïìëúòïúòòì ùåâîò êëèðïíòåþòì ùòíïøå ïîìåþóäò ìòî- àóäååþòì øåìïõåþ. îåôëîèåþòì æïãåãè- âòìï æï ãïíõëîúòåäåþòìïì, ïìåâå úïä- êåóäò ãïæïùñâåüòäåþåþòì èòéåþòì ðîë- úåìøò ãïóçòïîëì þòçíåìòì àâïäòà æï- íïõóäò îòìêåþò æï èòïùëæëì òíôëîèï- úòï òè øåìïûäåþäëþåþòì øåìïõåþ, îïú ïîìåþëþìçëãïæïæþòçíåìãïîåèëìãïóè- öëþåìåþòìïàóþòçíåìòìúïäêåóäòæïî- ãåþòì ãïíâòàïîåþòìïàâòì. þóíåþîòâòï, îëè êïîãò æï åôåáüóîò êëèóíòêïúòòì ïîìåþëþï ïî íòøíïâì ñë- âåäàâòì þòçíåìòì ìïìïîãåþäë ãïæïùñ- âåüòäåþåþì. àóèúï ÷âåí âõåæïâà, îëè ïè êëèóíòêïúòòì ðîëúåìøò þòçíåìòì ëþòåá- üóîò æï ìïèïîàäòïíò ïîãóèåíüåþò ûò- îòàïæïæ ìïàïíïæëæïï øåôïìåþóäò æï ïìïõóäò ìïþëäëë ãïæïùñâåüòäåþåþøò. - îïèæåíòèå æéòì ùòí ãïòèïîàï- îïèæåíòèå æéòì ùòí ãïòèïîàï- îïèæåíòèå æéòì ùòí ãïòèïîàï- îïèæåíòèå æéòì ùòí ãïòèïîàï- îïèæåíòèå æéòì ùòí ãïòèïîàï òíâåìüëîàï ìïþÿëì ðòîâåäò øåê-òíâåìüëîàï ìïþÿëì ðòîâåäò øåê-òíâåìüëîàï ìïþÿëì ðòîâåäò øåê-òíâåìüëîàï ìïþÿëì ðòîâåäò øåê-òíâåìüëîàï ìïþÿëì ðòîâåäò øåê- îåþï, îëèåäìïú àáâåíú åìùîåþë-îåþï, îëèåäìïú àáâåíú åìùîåþë-îåþï, îëèåäìïú àáâåíú åìùîåþë-îåþï, îëèåäìïú àáâåíú åìùîåþë-îåþï, îëèåäìïú àáâåíú åìùîåþë- æòà. îëãëî øåïôïìåþæòà ïéíòø-æòà. îëãëî øåïôïìåþæòà ïéíòø-æòà. îëãëî øåïôïìåþæòà ïéíòø-æòà. îëãëî øåïôïìåþæòà ïéíòø-æòà. îëãëî øåïôïìåþæòà ïéíòø- íóäò ìïþÿëì ïîìåþëþïì, øåìïûäå-íóäò ìïþÿëì ïîìåþëþïì, øåìïûäå-íóäò ìïþÿëì ïîìåþëþïì, øåìïûäå-íóäò ìïþÿëì ïîìåþëþïì, øåìïûäå-íóäò ìïþÿëì ïîìåþëþïì, øåìïûäå- þåäòï àó ïîï èìãïâì ôëîèïüøòþåäòï àó ïîï èìãïâì ôëîèïüøòþåäòï àó ïîï èìãïâì ôëîèïüøòþåäòï àó ïîï èìãïâì ôëîèïüøòþåäòï àó ïîï èìãïâì ôëîèïüøò ìõâïæïìõâï ìïêòàõòì ãïæïùñâåüïìõâïæïìõâï ìïêòàõòì ãïæïùñâåüïìõâïæïìõâï ìïêòàõòì ãïæïùñâåüïìõâïæïìõâï ìïêòàõòì ãïæïùñâåüïìõâïæïìõâï ìïêòàõòì ãïæïùñâåüï æï òíâåìüòúòåþòì èëçòæâòì èò-æï òíâåìüòúòåþòì èëçòæâòì èò-æï òíâåìüòúòåþòì èëçòæâòì èò-æï òíâåìüòúòåþòì èëçòæâòì èò-æï òíâåìüòúòåþòì èëçòæâòì èò- èïîàóäåþòà îåïäóîò íïþòöåþòìèïîàóäåþòà îåïäóîò íïþòöåþòìèïîàóäåþòà îåïäóîò íïþòöåþòìèïîàóäåþòà îåïäóîò íïþòöåþòìèïîàóäåþòà îåïäóîò íïþòöåþòì ãïæïæãèï?ãïæïæãèï?ãïæïæãèï?ãïæïæãèï?ãïæïæãèï? - òíâåìüëîàï ìïþÿë ûïäòïí èíòøâíå- äëâïíò ôëîèïüòï þòçíåìòìàâòì; åìïï ðäïüôëîèï, ìïæïú þòçíåì ãïåîàòïíå- þåþì øåóûäòïà èàïâîëþïìàïí, ìïåîàï- øëîòìë ëîãïíòçïúòåþàïí æï æëíëîåþ- àïí åîàïæ óèïéäåì æëíåçå, éòïæ æï ãïèÿâòîâïäåæ òèìöåäëí îëãëîú ðîëþäåèåþçå, ïìåâå øåìïûäåþäëþåþçå æï æïìïõëí ìïòíâåìüòúòë ãïîåèëì èóæ- èòâò ãïóèöëþåìåþòì ãçåþò. - àáâåí ïîïåîàõåä òìïóþîåà- àáâåí ïîïåîàõåä òìïóþîåà- àáâåí ïîïåîàõåä òìïóþîåà- àáâåí ïîïåîàõåä òìïóþîåà- àáâåí ïîïåîàõåä òìïóþîåà øîëèòì êëæåáìàïí æïêïâøòîåþòàøîëèòì êëæåáìàïí æïêïâøòîåþòàøîëèòì êëæåáìàïí æïêïâøòîåþòàøîëèòì êëæåáìàïí æïêïâøòîåþòàøîëèòì êëæåáìàïí æïêïâøòîåþòà æï ãïíïúõïæåà, îëè åì êïíëíðîë-æï ãïíïúõïæåà, îëè åì êïíëíðîë-æï ãïíïúõïæåà, îëè åì êïíëíðîë-æï ãïíïúõïæåà, îëè åì êïíëíðîë-æï ãïíïúõïæåà, îëè åì êïíëíðîë- åáüò æïìïõâåùòï. êëíêîåüóäïæ îïåáüò æïìïõâåùòï. êëíêîåüóäïæ îïåáüò æïìïõâåùòï. êëíêîåüóäïæ îïåáüò æïìïõâåùòï. êëíêîåüóäïæ îïåáüò æïìïõâåùòï. êëíêîåüóäïæ îï øåíòøâíåþò ãïáâà æï îï èòèïîàó-øåíòøâíåþò ãïáâà æï îï èòèïîàó-øåíòøâíåþò ãïáâà æï îï èòèïîàó-øåíòøâíåþò ãïáâà æï îï èòèïîàó-øåíòøâíåþò ãïáâà æï îï èòèïîàó- äåþòàïï ïîìåþóäò êïíëíèæåþäë-äåþòàïï ïîìåþóäò êïíëíèæåþäë-äåþòàïï ïîìåþóäò êïíëíèæåþäë-äåþòàïï ïîìåþóäò êïíëíèæåþäë-äåþòàïï ïîìåþóäò êïíëíèæåþäë- þï ãïìïóèöëþåìåþåäò?þï ãïìïóèöëþåìåþåäò?þï ãïìïóèöëþåìåþåäò?þï ãïìïóèöëþåìåþåäò?þï ãïìïóèöëþåìåþåäò? - ãïìóäò ùäòì þëäëì þòçíåìèï òõò- äï øîëèòì êëæåáìøò úâäòäåþåþòì êò- æåâ åîà êïíëíðîëåáüò, îïìïú èë¸ñâï ÷âåíò ïìëúòïúòòì èõîòæïí, èå âôòáîëþ, ìïèïîàäòïíò, çåæèòùåâíòà ïîãóèåíüò- îåþóäò æï ðîëôåìòóäò êîòüòêï. ÷âåí êïîãïæ ãïâïïíïäòçåà øåèóøï- âåþóäò êïíëíðîëåáüò, øåâòìùïâäåà åâ- îëêïâøòîòì áâåñíåþòì êïíëíèæåþäëþï, øîëèòì ìïåîàïøëîòìë ëîãïíòçïúòòì ïáüåþò æï ìùëîåæ ïèòì øåèæåã èòâåæòà æïìêâíïèæå, îëè ”øîëèòì êëæåáìò æïèìïáèåþäåþì òìåà üâòîàì óùåìåþæï, îïú óïîñëôòàïæ ïòìïõåþëæï îëãëîú”øîëèòì êëæåáìò æïèìïáèåþäåþì òìåà üâòîàì óùåìåþæï, îïú óïîñëôòàïæ ïòìïõåþëæï îëãëîú”øîëèòì êëæåáìò æïèìïáèåþäåþì òìåà üâòîàì óùåìåþæï, îïú óïîñëôòàïæ ïòìïõåþëæï îëãëîú”øîëèòì êëæåáìò æïèìïáèåþäåþì òìåà üâòîàì óùåìåþæï, îïú óïîñëôòàïæ ïòìïõåþëæï îëãëîú”øîëèòì êëæåáìò æïèìïáèåþäåþì òìåà üâòîàì óùåìåþæï, îïú óïîñëôòàïæ ïòìïõåþëæï îëãëîú æïìïáèåþòì èï÷âåíåþåäçå, ïìåâå ìïèëèõèïîåþäë þïçïîçå ïîìåþóä ôïìåþçå”æïìïáèåþòì èï÷âåíåþåäçå, ïìåâå ìïèëèõèïîåþäë þïçïîçå ïîìåþóä ôïìåþçå”æïìïáèåþòì èï÷âåíåþåäçå, ïìåâå ìïèëèõèïîåþäë þïçïîçå ïîìåþóä ôïìåþçå”æïìïáèåþòì èï÷âåíåþåäçå, ïìåâå ìïèëèõèïîåþäë þïçïîçå ïîìåþóä ôïìåþçå”æïìïáèåþòì èï÷âåíåþåäçå, ïìåâå ìïèëèõèïîåþäë þïçïîçå ïîìåþóä ôïìåþçå” ”ìõâïæïìõâï üòðòì îåãóäïúòåþò, îëèåäåþòú çëã øåèàõâåâåþøò ìùîïôò üåèðåþòà ïèëáèåææåþï, ðîëþäåèïì óáèíòì þòçíåìì” ÚÂÄÒÄÅÞÅÞÒÌ ÍÏÙÒÄÒÚÂÄÒÄÅÞÅÞÒÌ ÍÏÙÒÄÒÚÂÄÒÄÅÞÅÞÒÌ ÍÏÙÒÄÒÚÂÄÒÄÅÞÅÞÒÌ ÍÏÙÒÄÒÚÂÄÒÄÅÞÅÞÒÌ ÍÏÙÒÄÒ ÏÎÏÀÓ ÏÌÏÕÏÂÆÏÏÎÏÀÓ ÏÌÏÕÏÂÆÏÏÎÏÀÓ ÏÌÏÕÏÂÆÏÏÎÏÀÓ ÏÌÏÕÏÂÆÏÏÎÏÀÓ ÏÌÏÕÏÂÆÏ ÅÂÎËÊÏÂØÒÎÒÌÅÂÎËÊÏÂØÒÎÒÌÅÂÎËÊÏÂØÒÎÒÌÅÂÎËÊÏÂØÒÎÒÌÅÂÎËÊÏÂØÒÎÒÌ ÆÒÎÅÁÜÒÂÅÞÒÌÏ ÆÏ ØÎËÈÒÌÆÒÎÅÁÜÒÂÅÞÒÌÏ ÆÏ ØÎËÈÒÌÆÒÎÅÁÜÒÂÅÞÒÌÏ ÆÏ ØÎËÈÒÌÆÒÎÅÁÜÒÂÅÞÒÌÏ ÆÏ ØÎËÈÒÌÆÒÎÅÁÜÒÂÅÞÒÌÏ ÆÏ ØÎËÈÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌË ÊËÍÂÅÍÚÒÅÞÒÌ ÆÅÞÓÄÅÞÅÞÌ,ÊËÍÂÅÍÚÒÅÞÒÌ ÆÅÞÓÄÅÞÅÞÌ,ÊËÍÂÅÍÚÒÅÞÒÌ ÆÅÞÓÄÅÞÅÞÌ,ÊËÍÂÅÍÚÒÅÞÒÌ ÆÅÞÓÄÅÞÅÞÌ,ÊËÍÂÅÍÚÒÅÞÒÌ ÆÅÞÓÄÅÞÅÞÌ, ÏÎÏÈÅÆ ÞÅÂÎÏÆ ÌÚÆÅÞËÆÏÏÎÏÈÅÆ ÞÅÂÎÏÆ ÌÚÆÅÞËÆÏÏÎÏÈÅÆ ÞÅÂÎÏÆ ÌÚÆÅÞËÆÏÏÎÏÈÅÆ ÞÅÂÎÏÆ ÌÚÆÅÞËÆÏÏÎÏÈÅÆ ÞÅÂÎÏÆ ÌÚÆÅÞËÆÏ ÈÏÀ ÈËÀÕËÂÍÅÞÌ ÆÏÈÏÀ ÈËÀÕËÂÍÅÞÌ ÆÏÈÏÀ ÈËÀÕËÂÍÅÞÌ ÆÏÈÏÀ ÈËÀÕËÂÍÅÞÌ ÆÏÈÏÀ ÈËÀÕËÂÍÅÞÌ ÆÏ ÆÏÈÌÏÁÈÅÞÄÅÞÌ ÒÌÅÀÆÏÈÌÏÁÈÅÞÄÅÞÌ ÒÌÅÀÆÏÈÌÏÁÈÅÞÄÅÞÌ ÒÌÅÀÆÏÈÌÏÁÈÅÞÄÅÞÌ ÒÌÅÀÆÏÈÌÏÁÈÅÞÄÅÞÌ ÒÌÅÀ ÜÂÒÎÀÌ ÓÙÅÌÅÞÆÏ, ÎÏÚÜÂÒÎÀÌ ÓÙÅÌÅÞÆÏ, ÎÏÚÜÂÒÎÀÌ ÓÙÅÌÅÞÆÏ, ÎÏÚÜÂÒÎÀÌ ÓÙÅÌÅÞÆÏ, ÎÏÚÜÂÒÎÀÌ ÓÙÅÌÅÞÆÏ, ÎÏÚ ÌÏÞËÄËË ÖÏÈØÒÌÏÞËÄËË ÖÏÈØÒÌÏÞËÄËË ÖÏÈØÒÌÏÞËÄËË ÖÏÈØÒÌÏÞËÄËË ÖÏÈØÒ ÓÏÎÑËÔÒÀÏÆ ÏÒÌÏÕÅÞËÆÏ,ÓÏÎÑËÔÒÀÏÆ ÏÒÌÏÕÅÞËÆÏ,ÓÏÎÑËÔÒÀÏÆ ÏÒÌÏÕÅÞËÆÏ,ÓÏÎÑËÔÒÀÏÆ ÏÒÌÏÕÅÞËÆÏ,ÓÏÎÑËÔÒÀÏÆ ÏÒÌÏÕÅÞËÆÏ, ÎËÃËÎÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÎËÃËÎÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÎËÃËÎÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÎËÃËÎÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÎËÃËÎÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒ ÆÏÌÏÁÈÅÞÒÌ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÇÅ,ÆÏÌÏÁÈÅÞÒÌ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÇÅ,ÆÏÌÏÁÈÅÞÒÌ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÇÅ,ÆÏÌÏÁÈÅÞÒÌ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÇÅ,ÆÏÌÏÁÈÅÞÒÌ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÇÅ, ÏÌÅÂÅ ÌÏÈËÈÕÈÏÎÅÞÄËÏÌÅÂÅ ÌÏÈËÈÕÈÏÎÅÞÄËÏÌÅÂÅ ÌÏÈËÈÕÈÏÎÅÞÄËÏÌÅÂÅ ÌÏÈËÈÕÈÏÎÅÞÄËÏÌÅÂÅ ÌÏÈËÈÕÈÏÎÅÞÄË ÞÏÇÏÎÇÅ ÏÎÌÅÞÓÄ ÔÏÌÅÞÇÅ.ÞÏÇÏÎÇÅ ÏÎÌÅÞÓÄ ÔÏÌÅÞÇÅ.ÞÏÇÏÎÇÅ ÏÎÌÅÞÓÄ ÔÏÌÅÞÇÅ.ÞÏÇÏÎÇÅ ÏÎÌÅÞÓÄ ÔÏÌÅÞÇÅ.ÞÏÇÏÎÇÅ ÏÎÌÅÞÓÄ ÔÏÌÅÞÇÅ. îïìïêâòîâåäòï, òè êïíëíðîëåáüøò òñë ìïêòàõåþòú, îëèäåþçåú æïìïáèåþó- äåþòæïæïèìïáèåþäåþòâàïíõèæåþëæòà, èïà øëîòì, èïãïäòàïæ øîëèòà óîàòåî- àëþåþøò æòìêîòèòíïúòòì èòóéåþäëþï, æïèïüåþòàò ãïîïíüòåþò ïõïäøëþòäàï èøëþäåþòìï æï ëîìóäò áïäþïüëíåþòì- àâòì, èïìëþîòâò æïàõëâíåþòìàâòì æïèï- üåþòàò ìüïíæïîüåþòì æïùåìåþï æï ï.ø. âôòáîëþ, ÷âåí æïâóïõäëâæåþòà ïîïàó ìïåîàïøëîòìë ïáüåþòà ãïí- ìïçéâîóä èòíòèïäóî ìüïíæïîüåþì, ïîïèåæ ãïíâòàïîåþóäò áâåñíåþòì ìïó- êåàåìë ðîïáüòêïìï æï ìüïíæïîüåþìïú øîëèòà óîàòåîàëþåþøò, èïãîïè åì óí- æï èëõæåì åüïðëþîòâïæ, ãïïçîåþóäïæ æï îïìïêâòîâåäòï åêëíëèòêóîò çîæò- ìï æï ìõâï èïêîëåêëíëèòêóîò ðïîïèåü- îåþòì æòíïèòêòì ðîëðëîúòóäïæ. - ïèåîòêåäèï êëíãîåìèåíåþèï- ïèåîòêåäèï êëíãîåìèåíåþèï- ïèåîòêåäèï êëíãîåìèåíåþèï- ïèåîòêåäèï êëíãîåìèåíåþèï- ïèåîòêåäèï êëíãîåìèåíåþèï ðîåèòåî-èòíòìüî ãòëîãò ãïõïîò-ðîåèòåî-èòíòìüî ãòëîãò ãïõïîò-ðîåèòåî-èòíòìüî ãòëîãò ãïõïîò-ðîåèòåî-èòíòìüî ãòëîãò ãïõïîò-ðîåèòåî-èòíòìüî ãòëîãò ãïõïîò- ïì îïèæåíòèå ùåîòäò ãïèëóãçïâ-ïì îïèæåíòèå ùåîòäò ãïèëóãçïâ-ïì îïèæåíòèå ùåîòäò ãïèëóãçïâ-ïì îïèæåíòèå ùåîòäò ãïèëóãçïâ-ïì îïèæåíòèå ùåîòäò ãïèëóãçïâ- íåì, ìïæïú ìõâïæïìõâï ðîëþäåèï-íåì, ìïæïú ìõâïæïìõâï ðîëþäåèï-íåì, ìïæïú ìõâïæïìõâï ðîëþäåèï-íåì, ìïæïú ìõâïæïìõâï ðîëþäåèï-íåì, ìïæïú ìõâïæïìõâï ðîëþäåèï- üóî ìïêòàõàïí åîàïæ ìïóþïîò òñëüóî ìïêòàõàïí åîàïæ ìïóþïîò òñëüóî ìïêòàõàïí åîàïæ ìïóþïîò òñëüóî ìïêòàõàïí åîàïæ ìïóþïîò òñëüóî ìïêòàõàïí åîàïæ ìïóþïîò òñë áâåñïíïøò þòçíåìãïîåèëì ãïóïîåìå-áâåñïíïøò þòçíåìãïîåèëì ãïóïîåìå-áâåñïíïøò þòçíåìãïîåèëì ãïóïîåìå-áâåñïíïøò þòçíåìãïîåèëì ãïóïîåìå-áâåñïíïøò þòçíåìãïîåèëì ãïóïîåìå- þïçå. îïèæåíïæ åàïíõèåþòà ïéíòø-þïçå. îïèæåíïæ åàïíõèåþòà ïéíòø-þïçå. îïèæåíïæ åàïíõèåþòà ïéíòø-þïçå. îïèæåíïæ åàïíõèåþòà ïéíòø-þïçå. îïèæåíïæ åàïíõèåþòà ïéíòø- íóä èëìïçîåþïì æï îåïäóîïæ îë-íóä èëìïçîåþïì æï îåïäóîïæ îë-íóä èëìïçîåþïì æï îåïäóîïæ îë-íóä èëìïçîåþïì æï îåïäóîïæ îë-íóä èëìïçîåþïì æï îåïäóîïæ îë- ãëîòï þòçíåìãïîåèë áâåñïíïøò?ãëîòï þòçíåìãïîåèë áâåñïíïøò?ãëîòï þòçíåìãïîåèë áâåñïíïøò?ãëîòï þòçíåìãïîåèë áâåñïíïøò?ãëîòï þòçíåìãïîåèë áâåñïíïøò? - æïâòùñëà òáòæïí, îëè þòçíåìò, þó- íåþîòâòï, àâïäì ïæåâíåþì èòèæòíïîå èëâäåíåþì æï åì ìïêòàõòú ïî æïî÷åíò- äï ÷âåíò ñóîïæéåþòì èòéèï, èòà óèåüåì, îëè ìïáèå åõåþï ÷âåíì óèíòøâíåäëâïíåì, ìüîïüåãòóä ðïîüíòëîàïí óîàòåî- àëþïì æï æïîùèóíåþóäò âïî, ïèïì õå- äòìóôäåþï þòçíåìçå êòæåâ óôîë êïî- ãïæ ïúíëþòåîåþì. ìïêòàõì ÷âåí ïìå âóñóîåþà - òì, îëè ÷âåíì èåãëþîåþìï æï ìüîïüåãòóä ðïî- üíòëîåþì èìãïâìò ãïíúæï ãïó÷íæïà, îïú øåèæãëèøò èïà ùåîòäøò ïòìïõï, àï- âòìàïâïæ óêâå èòïíòøíåþì òèïçå îëè ûï- äòïí ïáüòóîò èóøïëþïï ìïÿòîë óèïé- äåì æëíåçå. îïèæåíïæ ìïôóûâäòïíòï êëíêîåüó- äò êëèðïíòòì ðîåüåíçòåþò áâåñïíïìàïí æï ðòîòáòà - ïè æïâòì æåüïäóî ãïí- õòäâïøò þóíåþîòâòï èå âåî øåâïä, îïæ- ãïí õøòî øåèàõâåâåþøò, ëþòåáüóîò æïì- êâíåþòì ãïìïêåàåþäïæ èõëäëæ òì òí- ôëîèïúòï ïîïï ìïêèïîòìò, îïú ìïöïîë ùñïîëåþòà âîúåäæåþï æï æïîùèóíåþó- äò âïî, æïâï ìïåîàïøëîòìë æëíåçå ìîóäòïæ ëþòåáüóîïæ, êòàõâòì íòøíå- þòì ãïîåøå ãïæïùñæåþï. àó çëãïæïæ þòçíåì ãïîåèëçå âòìï- óþîåþà,èëæòàëþòåáüóîïæâàáâïà:ìï- áïîàâåäëì èïîàäïú óïéîåìïæ èæòæï- îò æï ìïòíüåîåìë òìüëîòï ïáâì. èïã- îïè, ìïáïîàâåäëì îëãëîú ìïþïçîë åêëíëèòêòì èáëíå áâåñïíï, ïáåæïí ãïèëè- æòíïîå ñâåäï èïõïìòïàåþäòà, ìïêèïëæ ïõïäãïçîæï ìïõåäèùòôëï. ×ÂÅÍÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒ×ÂÅÍÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒ×ÂÅÍÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒ×ÂÅÍÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒ×ÂÅÍÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒ ÞÒÇÍÅÌÃÏÎÅÈË ÖÅÎ-ÞÒÇÍÅÌÃÏÎÅÈË ÖÅÎ-ÞÒÇÍÅÌÃÏÎÅÈË ÖÅÎ-ÞÒÇÍÅÌÃÏÎÅÈË ÖÅÎ-ÞÒÇÍÅÌÃÏÎÅÈË ÖÅÎ- ÖÅÎËÞÒÀ ÏÎÏÌËÆÅÌ ÑËÔÒÄÏÖÅÎËÞÒÀ ÏÎÏÌËÆÅÌ ÑËÔÒÄÏÖÅÎËÞÒÀ ÏÎÏÌËÆÅÌ ÑËÔÒÄÏÖÅÎËÞÒÀ ÏÎÏÌËÆÅÌ ÑËÔÒÄÏÖÅÎËÞÒÀ ÏÎÏÌËÆÅÌ ÑËÔÒÄÏ ÌÏÓÊÅÀÅÌË, ÈÏÃÎÏÈ ×ÂÅÍÌÏÓÊÅÀÅÌË, ÈÏÃÎÏÈ ×ÂÅÍÌÏÓÊÅÀÅÌË, ÈÏÃÎÏÈ ×ÂÅÍÌÏÓÊÅÀÅÌË, ÈÏÃÎÏÈ ×ÂÅÍÌÏÓÊÅÀÅÌË, ÈÏÃÎÏÈ ×ÂÅÍ ÈÓÆÈÒÂÏÆ ÙÒÍ ÈÒÂÆÒÂÏÎÀ.ÈÓÆÈÒÂÏÆ ÙÒÍ ÈÒÂÆÒÂÏÎÀ.ÈÓÆÈÒÂÏÆ ÙÒÍ ÈÒÂÆÒÂÏÎÀ.ÈÓÆÈÒÂÏÆ ÙÒÍ ÈÒÂÆÒÂÏÎÀ.ÈÓÆÈÒÂÏÆ ÙÒÍ ÈÒÂÆÒÂÏÎÀ. ÙÄÒÆÏÍ ÙÄÏÈÆÅ ÞÒÇÍÅÌÌÙÄÒÆÏÍ ÙÄÏÈÆÅ ÞÒÇÍÅÌÌÙÄÒÆÏÍ ÙÄÏÈÆÅ ÞÒÇÍÅÌÌÙÄÒÆÏÍ ÙÄÏÈÆÅ ÞÒÇÍÅÌÌÙÄÒÆÏÍ ÙÄÏÈÆÅ ÞÒÇÍÅÌÌ ÏÎÏÅÎÀ ÃÏÈËÙÂÅÂÏÌÀÏÍÏÎÏÅÎÀ ÃÏÈËÙÂÅÂÏÌÀÏÍÏÎÏÅÎÀ ÃÏÈËÙÂÅÂÏÌÀÏÍÏÎÏÅÎÀ ÃÏÈËÙÂÅÂÏÌÀÏÍÏÎÏÅÎÀ ÃÏÈËÙÂÅÂÏÌÀÏÍ ÓÙÅÂÆÏ, ÓÙÅÂÌ ÆÏ ÊÂÄÏÂÏÚÓÙÅÂÆÏ, ÓÙÅÂÌ ÆÏ ÊÂÄÏÂÏÚÓÙÅÂÆÏ, ÓÙÅÂÌ ÆÏ ÊÂÄÏÂÏÚÓÙÅÂÆÏ, ÓÙÅÂÌ ÆÏ ÊÂÄÏÂÏÚÓÙÅÂÆÏ, ÓÙÅÂÌ ÆÏ ÊÂÄÏÂÏÚ ÈËÓÙÅÂÌ ÃÏÈÊÄÏÂÅÞÏ,ÈËÓÙÅÂÌ ÃÏÈÊÄÏÂÅÞÏ,ÈËÓÙÅÂÌ ÃÏÈÊÄÏÂÅÞÏ,ÈËÓÙÅÂÌ ÃÏÈÊÄÏÂÅÞÏ,ÈËÓÙÅÂÌ ÃÏÈÊÄÏÂÅÞÏ, ÆÏÙÑÅÞÓÄÒ ÌÏÃÏÎÅËÆÏÙÑÅÞÓÄÒ ÌÏÃÏÎÅËÆÏÙÑÅÞÓÄÒ ÌÏÃÏÎÅËÆÏÙÑÅÞÓÄÒ ÌÏÃÏÎÅËÆÏÙÑÅÞÓÄÒ ÌÏÃÏÎÅË ÔÏÁÜËÎÅÞÒÆÏÍ ÆÏÔÏÁÜËÎÅÞÒÆÏÍ ÆÏÔÏÁÜËÎÅÞÒÆÏÍ ÆÏÔÏÁÜËÎÅÞÒÆÏÍ ÆÏÔÏÁÜËÎÅÞÒÆÏÍ ÆÏ ÆÏÈÀÏÂÎÅÞÓÄÒ ÌÏØÒÍÏË,ÆÏÈÀÏÂÎÅÞÓÄÒ ÌÏØÒÍÏË,ÆÏÈÀÏÂÎÅÞÓÄÒ ÌÏØÒÍÏË,ÆÏÈÀÏÂÎÅÞÓÄÒ ÌÏØÒÍÏË,ÆÏÈÀÏÂÎÅÞÓÄÒ ÌÏØÒÍÏË, ÑÂÅÄÏÇÅ ÙÂÎÒÄÈÏÍÒÑÂÅÄÏÇÅ ÙÂÎÒÄÈÏÍÒÑÂÅÄÏÇÅ ÙÂÎÒÄÈÏÍÒÑÂÅÄÏÇÅ ÙÂÎÒÄÈÏÍÒÑÂÅÄÏÇÅ ÙÂÎÒÄÈÏÍÒ ÞÒÓÎËÊÎÏÜÒÓÄÒÞÒÓÎËÊÎÏÜÒÓÄÒÞÒÓÎËÊÎÏÜÒÓÄÒÞÒÓÎËÊÎÏÜÒÓÄÒÞÒÓÎËÊÎÏÜÒÓÄÒ ÞÏÎÒÅÎÅÞÒÀ.ÞÏÎÒÅÎÅÞÒÀ.ÞÏÎÒÅÎÅÞÒÀ.ÞÏÎÒÅÎÅÞÒÀ.ÞÏÎÒÅÎÅÞÒÀ. - àáâåí, îëãëîú þòçíåìïìëúò-- àáâåí, îëãëîú þòçíåìïìëúò-- àáâåí, îëãëîú þòçíåìïìëúò-- àáâåí, îëãëîú þòçíåìïìëúò-- àáâåí, îëãëîú þòçíåìïìëúò- ïúòòì õåäèûéâïíåäì èóæèòâò øåõ-ïúòòì õåäèûéâïíåäì èóæèòâò øåõ-ïúòòì õåäèûéâïíåäì èóæèòâò øåõ-ïúòòì õåäèûéâïíåäì èóæèòâò øåõ-ïúòòì õåäèûéâïíåäì èóæèòâò øåõ- âåæîåþò ãïáâà áïîàóäò þòçíåìòìâåæîåþò ãïáâà áïîàóäò þòçíåìòìâåæîåþò ãïáâà áïîàóäò þòçíåìòìâåæîåþò ãïáâà áïîàóäò þòçíåìòìâåæîåþò ãïáâà áïîàóäò þòçíåìòì ùïîèëèïæãåíäåþàïí. ïèòüëè òá-ùïîèëèïæãåíäåþàïí. ïèòüëè òá-ùïîèëèïæãåíäåþàïí. ïèòüëè òá-ùïîèëèïæãåíäåþàïí. ïèòüëè òá-ùïîèëèïæãåíäåþàïí. ïèòüëè òá- íåþ ãâòàõîïà, îï èàïâïîò ðîëþ-íåþ ãâòàõîïà, îï èàïâïîò ðîëþ-íåþ ãâòàõîïà, îï èàïâïîò ðîëþ-íåþ ãâòàõîïà, îï èàïâïîò ðîëþ-íåþ ãâòàõîïà, îï èàïâïîò ðîëþ- äåèåþò æï ãïèëùâåâåþòï æéåì þòç-äåèåþò æï ãïèëùâåâåþòï æéåì þòç-äåèåþò æï ãïèëùâåâåþòï æéåì þòç-äåèåþò æï ãïèëùâåâåþòï æéåì þòç-äåèåþò æï ãïèëùâåâåþòï æéåì þòç- íåìòìàâòì áâåñïíïøò æï îï èòèïî-íåìòìàâòì áâåñïíïøò æï îï èòèïî-íåìòìàâòì áâåñïíïøò æï îï èòèïî-íåìòìàâòì áâåñïíïøò æï îï èòèïî-íåìòìàâòì áâåñïíïøò æï îï èòèïî- àóäåþòàïï ìïÿòîë ìïõåäèùòôëì-àóäåþòàïï ìïÿòîë ìïõåäèùòôëì-àóäåþòàïï ìïÿòîë ìïõåäèùòôëì-àóäåþòàïï ìïÿòîë ìïõåäèùòôëì-àóäåþòàïï ìïÿòîë ìïõåäèùòôëì- ãïí æïèïüåþòàò õåäøåùñëþï?ãïí æïèïüåþòàò õåäøåùñëþï?ãïí æïèïüåþòàò õåäøåùñëþï?ãïí æïèïüåþòàò õåäøåùñëþï?ãïí æïèïüåþòàò õåäøåùñëþï? -ãïèëùâåâåþòþòçíåììîïìïêâòîâåäòï ïáâì. þòçíåìòì úïäêåóäò æïîãåþòìàâòì, ïí àóíæïú úïäêåóäò êëèðïíòåþòìàâòì åì ãïèëùâåâåþò øåòûäåþï ìõâïæïìõâï õï- ìòïàòìï òñëì, àóèúïéï ïîòì ìïåîàë ðîëþäåèåþò, îëèäåþòú ñâåäïì ïùóõåþì. èïãïäòïàïæ, îëãëîú åì ïìëúòïúòòì øòãíòà ïîïåîàèï êâäåâïèïú ï÷âåíï, ÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÑÂÅÄÏÇÅÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÑÂÅÄÏÇÅÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÑÂÅÄÏÇÅÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÑÂÅÄÏÇÅÅÎÀ-ÅÎÀÒ ÑÂÅÄÏÇÅ ÈÀÏÂÏÎÒ ÐÎËÞÄÅÈÏ ÞËÄËÈÀÏÂÏÎÒ ÐÎËÞÄÅÈÏ ÞËÄËÈÀÏÂÏÎÒ ÐÎËÞÄÅÈÏ ÞËÄËÈÀÏÂÏÎÒ ÐÎËÞÄÅÈÏ ÞËÄËÈÀÏÂÏÎÒ ÐÎËÞÄÅÈÏ ÞËÄË ÙÄÅÞØÒ ÄÏÎÒÌ ÊÓÎÌÒÏ.ÙÄÅÞØÒ ÄÏÎÒÌ ÊÓÎÌÒÏ.ÙÄÅÞØÒ ÄÏÎÒÌ ÊÓÎÌÒÏ.ÙÄÅÞØÒ ÄÏÎÒÌ ÊÓÎÌÒÏ.ÙÄÅÞØÒ ÄÏÎÒÌ ÊÓÎÌÒÏ. ÄÏÎÒÌ ÃÏÓÔÏÌÓÎÅÞÏ, ÅÎÀÒÌÄÏÎÒÌ ÃÏÓÔÏÌÓÎÅÞÏ, ÅÎÀÒÌÄÏÎÒÌ ÃÏÓÔÏÌÓÎÅÞÏ, ÅÎÀÒÌÄÏÎÒÌ ÃÏÓÔÏÌÓÎÅÞÏ, ÅÎÀÒÌÄÏÎÒÌ ÃÏÓÔÏÌÓÎÅÞÏ, ÅÎÀÒÌ ÈÕÎÒÂ, ÒÙÂÅÂÌÈÕÎÒÂ, ÒÙÂÅÂÌÈÕÎÒÂ, ÒÙÂÅÂÌÈÕÎÒÂ, ÒÙÂÅÂÌÈÕÎÒÂ, ÒÙÂÅÂÌ ÈËÈÕÈÏÎÅÞÄÒÌÈËÈÕÈÏÎÅÞÄÒÌÈËÈÕÈÏÎÅÞÄÒÌÈËÈÕÈÏÎÅÞÄÒÌÈËÈÕÈÏÎÅÞÄÒÌ ÈÌÑÒÆÂÅÄÓÍÏÎÒÏÍËÞÒÌÈÌÑÒÆÂÅÄÓÍÏÎÒÏÍËÞÒÌÈÌÑÒÆÂÅÄÓÍÏÎÒÏÍËÞÒÌÈÌÑÒÆÂÅÄÓÍÏÎÒÏÍËÞÒÌÈÌÑÒÆÂÅÄÓÍÏÎÒÏÍËÞÒÌ ÆÏÁÂÅÒÀÅÞÏÌ, ÊËÈÐÏÍÒÅÞÒÌÆÏÁÂÅÒÀÅÞÏÌ, ÊËÈÐÏÍÒÅÞÒÌÆÏÁÂÅÒÀÅÞÏÌ, ÊËÈÐÏÍÒÅÞÒÌÆÏÁÂÅÒÀÅÞÏÌ, ÊËÈÐÏÍÒÅÞÒÌÆÏÁÂÅÒÀÅÞÏÌ, ÊËÈÐÏÍÒÅÞÒÌ ÈËÃÅÞÒÌ ØÅÈÚÒÎÅÞÏÌ ÆÏÈËÃÅÞÒÌ ØÅÈÚÒÎÅÞÏÌ ÆÏÈËÃÅÞÒÌ ØÅÈÚÒÎÅÞÏÌ ÆÏÈËÃÅÞÒÌ ØÅÈÚÒÎÅÞÏÌ ÆÏÈËÃÅÞÒÌ ØÅÈÚÒÎÅÞÏÌ ÆÏ ÌÕÂÏ, ÆÏ ÈÅËÎÅÌ ÈÕÎÒÂ,ÌÕÂÏ, ÆÏ ÈÅËÎÅÌ ÈÕÎÒÂ,ÌÕÂÏ, ÆÏ ÈÅËÎÅÌ ÈÕÎÒÂ,ÌÕÂÏ, ÆÏ ÈÅËÎÅÌ ÈÕÎÒÂ,ÌÕÂÏ, ÆÏ ÈÅËÎÅÌ ÈÕÎÒÂ, ÕÅÄÌ ÓØÄÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌÕÅÄÌ ÓØÄÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌÕÅÄÌ ÓØÄÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌÕÅÄÌ ÓØÄÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌÕÅÄÌ ÓØÄÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌ ÆÏÃÅÃÈÂÏÌ, ÏÍÓ ÈËÈÏÂÄÒÌÆÏÃÅÃÈÂÏÌ, ÏÍÓ ÈËÈÏÂÄÒÌÆÏÃÅÃÈÂÏÌ, ÏÍÓ ÈËÈÏÂÄÒÌÆÏÃÅÃÈÂÏÌ, ÏÍÓ ÈËÈÏÂÄÒÌÆÏÃÅÃÈÂÏÌ, ÏÍÓ ÈËÈÏÂÄÒÌ ÃÏÍßÂÎÅÜÏÆËÞÏÌ ÎÏÚ,ÃÏÍßÂÎÅÜÏÆËÞÏÌ ÎÏÚ,ÃÏÍßÂÎÅÜÏÆËÞÏÌ ÎÏÚ,ÃÏÍßÂÎÅÜÏÆËÞÏÌ ÎÏÚ,ÃÏÍßÂÎÅÜÏÆËÞÏÌ ÎÏÚ, ÈËÃÅÕÌÅÍÅÞÏÀ,ÈËÃÅÕÌÅÍÅÞÏÀ,ÈËÃÅÕÌÅÍÅÞÏÀ,ÈËÃÅÕÌÅÍÅÞÏÀ,ÈËÃÅÕÌÅÍÅÞÏÀ, ÞÒÇÍÅÌÒÌÀÂÒÌÞÒÇÍÅÌÒÌÀÂÒÌÞÒÇÍÅÌÒÌÀÂÒÌÞÒÇÍÅÌÒÌÀÂÒÌÞÒÇÍÅÌÒÌÀÂÒÌ ÌÏÌÒÚËÚÕÄËÆÌÏÌÒÚËÚÕÄËÆÌÏÌÒÚËÚÕÄËÆÌÏÌÒÚËÚÕÄËÆÌÏÌÒÚËÚÕÄËÆ ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ.ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ.ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ.ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ.ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ. ïóúòäåþäïæ õïçãïìïìèåäòï ïìåâå ìõâïæïìõâï üòðòì îåãóäïúòåþò, îëèåä- àï, çëã øåèàõâåâåþøò, ìùîïôò üåèðåþòà ïèëáèåæåþï ðîëþäåèïì óáèíòì þòçíåìì. þòçíåìòì ìïêèïëæ æòæò íïùòäò èòò÷íåâì, îëè ïîòì øåèàõâåâåþò, îëæåìïú íïïæîå- âò æï åîàãâïîïæ ãïæïÿïîþåþóäò òñë åìï àó òì îåãóäïúòï, îïèïú þòçíåìòìà- âòì æïèïüåþòàò øåôåîõåþåþò èëòüïíï. ñâåäï ïè æï ìõâï üòðòì ðîëþäåèïçå ÷âåí èóæèòâ îåýòèøò âèóøïëþà õåäò- ìóôäåþïìàïí, âúæòäëþà ñëâåäàâòì ãâáëíæåì èïààïí ïîãóèåíüòîåþóäò, ëþòåáüóîò æï ìïèïîàäòïíò æòïäëãò, îïú òèåæì ãâïûäåâì, îëè ðîëþäåèåþòì íïùòäò åüïðëþîòâïæ òáíåþï æïûäåóäò. - ïóúòäåþäïæ óíæï øåâåõë áïî-- ïóúòäåþäïæ óíæï øåâåõë áïî-- ïóúòäåþäïæ óíæï øåâåõë áïî-- ïóúòäåþäïæ óíæï øåâåõë áïî-- ïóúòäåþäïæ óíæï øåâåõë áïî- àóä ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì. îëãë-àóä ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì. îëãë-àóä ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì. îëãë-àóä ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì. îëãë-àóä ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì. îëãë- îò èæãëèïîåëþïï þòçíåìæïâåþòìîò èæãëèïîåëþïï þòçíåìæïâåþòìîò èæãëèïîåëþïï þòçíåìæïâåþòìîò èæãëèïîåëþïï þòçíåìæïâåþòìîò èæãëèïîåëþïï þòçíåìæïâåþòì èòèïîàóäåþòà, õëè ïî õæåþï ìïìï-èòèïîàóäåþòà, õëè ïî õæåþï ìïìï-èòèïîàóäåþòà, õëè ïî õæåþï ìïìï-èòèïîàóäåþòà, õëè ïî õæåþï ìïìï-èòèïîàóäåþòà, õëè ïî õæåþï ìïìï- èïîàäë ðîëúåìåþòì æîëøò ãïÿò-èïîàäë ðîëúåìåþòì æîëøò ãïÿò-èïîàäë ðîëúåìåþòì æîëøò ãïÿò-èïîàäë ðîëúåìåþòì æîëøò ãïÿò-èïîàäë ðîëúåìåþòì æîëøò ãïÿò- ïíóîåþï, îïú þòçíåìòìàâòì ñëâåä-ïíóîåþï, îïú þòçíåìòìàâòì ñëâåä-ïíóîåþï, îïú þòçíåìòìàâòì ñëâåä-ïíóîåþï, îïú þòçíåìòìàâòì ñëâåä-ïíóîåþï, îïú þòçíåìòìàâòì ñëâåä- àâòì ðîëþäåèïüóîò ìïêòàõòï?àâòì ðîëþäåèïüóîò ìïêòàõòï?àâòì ðîëþäåèïüóîò ìïêòàõòï?àâòì ðîëþäåèïüóîò ìïêòàõòï?àâòì ðîëþäåèïüóîò ìïêòàõòï? - ìïìïèïîàäë ìòìüåèïøò ïîìåþóäò ðîëþäåèåþòì ãïæïìïÿîåäïæ èíòøâíåäë- âïíò íïþòöåþòï ãïæïìïæãèåäò ìõâïæïìõ- âï èòèïîàóäåþòà, èïà øëîòì øåòûäåþï òñëì èëìïèïîàäåàï îïëæåíëþòì çîæï, ùâîòäèïíò æïâåþòìãïí ìïìïèïîàäëì ãïí- üâòîàâïæïìïåîàëìïìïèïîàäëåþòììòì- üåèïøò êëèåîúòóäò ðïäïüåþòì ÷ïèëñï- äòþåþï, îïú ãïîêâåóäò êïüåãëîòòì þòç- íåì æïâåþòì ìùîïô æï èïéïäêâïäòôòúò- óî ãïæïÿîïì óçîóíâåäñëôì. - îïæãïí ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì- îïæãïí ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì- îïæãïí ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì- îïæãïí ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì- îïæãïí ìïìïèïîàäë ìòìüåèïì øåâåõåà ïáâå ãêòàõïâà, îïèæåíïæøåâåõåà ïáâå ãêòàõïâà, îïèæåíïæøåâåõåà ïáâå ãêòàõïâà, îïèæåíïæøåâåõåà ïáâå ãêòàõïâà, îïèæåíïæøåâåõåà ïáâå ãêòàõïâà, îïèæåíïæ ìïÿòîëï åôåáüóîò ïîþòüîïýòì ïî-ìïÿòîëï åôåáüóîò ïîþòüîïýòì ïî-ìïÿòîëï åôåáüóîò ïîþòüîïýòì ïî-ìïÿòîëï åôåáüóîò ïîþòüîïýòì ïî-ìïÿòîëï åôåáüóîò ïîþòüîïýòì ïî- ìåþëþï áâåñïíïøò æï øåûäåþæï àóìåþëþï áâåñïíïøò æï øåûäåþæï àóìåþëþï áâåñïíïøò æï øåûäåþæï àóìåþëþï áâåñïíïøò æï øåûäåþæï àóìåþëþï áâåñïíïøò æï øåûäåþæï àó ïîï òãò èëåãâïîåþòíï òì ðîëþäåèå-ïîï òãò èëåãâïîåþòíï òì ðîëþäåèå-ïîï òãò èëåãâïîåþòíï òì ðîëþäåèå-ïîï òãò èëåãâïîåþòíï òì ðîëþäåèå-ïîï òãò èëåãâïîåþòíï òì ðîëþäåèå- þò îïú æéåì ìïìïèïîàäëøò ãïÿåæò-þò îïú æéåì ìïìïèïîàäëøò ãïÿåæò-þò îïú æéåì ìïìïèïîàäëøò ãïÿåæò-þò îïú æéåì ìïìïèïîàäëøò ãïÿåæò-þò îïú æéåì ìïìïèïîàäëøò ãïÿåæò- äò þòçíåìæïâåþòì øåæåãïæ òáèíåþï?äò þòçíåìæïâåþòì øåæåãïæ òáèíåþï?äò þòçíåìæïâåþòì øåæåãïæ òáèíåþï?äò þòçíåìæïâåþòì øåæåãïæ òáèíåþï?äò þòçíåìæïâåþòì øåæåãïæ òáèíåþï? - àïíïèåæîëâå, ãïíâòàïîåþóäò æï ìïíæë ìïïîþòüîïýë æïùåìåþóäåþåþò ïîï èõëäëæ ìïìïèïîàäë ìòìüåèòì, ïîïèåæ èàäòïíïæ áâåñíòì ìüïþòäóîò ìïòíâåìüòúòë ãïîåèëì ÷ïèëñïäòþåþòì- àâòì ïîòì èíòøâíåäëâïíò. èåëîåì èõîòâ, ïîþòüîïýò âåî ãïíâò- àïîæåþï ìïìïèïîàäë ìòìüåèòì, èòìò èõïîæïÿåîòì ãïîåøå æï ÷âåí ïè èòèïî- àóäåþòàïú þåâîò ãâïáâì ìïèóøïë. ïîþòüîïýò âåî òáíåþï ðïíïúåï ìïìï- èïîàäëì æïâåþòìãïí ãïíüâòîàâòì èòç- íåþòìïàâòì, èïãîïè èïì, æïâåþòì ãïæïùñ- âåüòììõâïïäüåîíïüòóäèåáïíòçèåþàïí åîàïæ, øåóûäòï ãïîêâåóäùòäïæ øåóè- ìóþóáëì ìïáèå ìïåîàë ìïìïèïîàäëåþì. - þëäë ðåîòëæøò, áïîàóäèï- þëäë ðåîòëæøò, áïîàóäèï- þëäë ðåîòëæøò, áïîàóäèï- þëäë ðåîòëæøò, áïîàóäèï- þëäë ðåîòëæøò, áïîàóäèï êëèðïíòåþèï ïæãòäëþîòâ ìïôëí-êëèðïíòåþèï ïæãòäëþîòâ ìïôëí-êëèðïíòåþèï ïæãòäëþîòâ ìïôëí-êëèðïíòåþèï ïæãòäëþîòâ ìïôëí-êëèðïíòåþèï ïæãòäëþîòâ ìïôëí- æë þïçïîçå æïòùñåì ôïìòïíò áï-æë þïçïîçå æïòùñåì ôïìòïíò áï-æë þïçïîçå æïòùñåì ôïìòïíò áï-æë þïçïîçå æïòùñåì ôïìòïíò áï-æë þïçïîçå æïòùñåì ôïìòïíò áï- éïäæåþòì ãïèëøâåþï. øåìïþïèòìïæ,éïäæåþòì ãïèëøâåþï. øåìïþïèòìïæ,éïäæåþòì ãïèëøâåþï. øåìïþïèòìïæ,éïäæåþòì ãïèëøâåþï. øåìïþïèòìïæ,éïäæåþòì ãïèëøâåþï. øåìïþïèòìïæ, ïóúòäåþåäòï àó ïîï ïæãòäëþîò-ïóúòäåþåäòï àó ïîï ïæãòäëþîò-ïóúòäåþåäòï àó ïîï ïæãòäëþîò-ïóúòäåþåäòï àó ïîï ïæãòäëþîò-ïóúòäåþåäòï àó ïîï ïæãòäëþîò- âò ìïôëíæë þòîýòì ãïíâòàïîåþïâò ìïôëíæë þòîýòì ãïíâòàïîåþïâò ìïôëíæë þòîýòì ãïíâòàïîåþïâò ìïôëíæë þòîýòì ãïíâòàïîåþïâò ìïôëíæë þòîýòì ãïíâòàïîåþï æï îïèæåíïæ åôåáüóîòï èòìò æéå-æï îïèæåíïæ åôåáüóîòï èòìò æéå-æï îïèæåíïæ åôåáüóîòï èòìò æéå-æï îïèæåíïæ åôåáüóîòï èòìò æéå-æï îïèæåíïæ åôåáüóîòï èòìò æéå- âïíæåäò ìïõòà ïîìåþëþï?âïíæåäò ìïõòà ïîìåþëþï?âïíæåäò ìïõòà ïîìåþëþï?âïíæåäò ìïõòà ïîìåþëþï?âïíæåäò ìïõòà ïîìåþëþï? - ôòíïíìåþçå øåçéóæóäò õåäèòìïù- âæëèëþï õøòîïæ ìïõåäæåþï ÷âåíò þòç- íåìòìãïíâòàïîåþòìøåèïôåîõåþåäãïîå- èëåþïæ æï ìùëîåæ ïáïï ôïìòïíò áïéïä- æåþòì þïçîòì ãïíâòàïîåþòìïàâòì ûïäò- ïí æòæò ìòâîúå, øåìïûäåþäëþåþò. æéåòìïàâòì èòèæòíïîåëþì ôïìòïíò áïéïäæåþòìþïçîòìôóíáúòëíòîåþòìïà- âòì ïóúòäåþåäò ìïêïíëíèæåþäë ÷ïî÷ëì îåôëîèï, èòèæòíïîåëþì èóøïëþï èåùïî- èåàï øåìïõåþ ïõïäò êïíëíòì ðîëåáüçå, ìóä óôîë òçîæåþï êëèðïíòåþòì èïîà- âòì êóäüóîï æï úíëþòåîåþï ìïôëíæë þòîýòì èòèïîà æï òçîæåþï èïàò ÷ïîàó- äëþïú ïè êóàõòà. æïîùèóíåþóäò âïî, ìïåîàë öïèøò åì ñâåäïôåîò ïóúòäåþ- äïæ èòãâòñâïíì ìïìóîâåä øåæåãïèæå. åì êò èíòøâíåäëâïíòï ïîï èõëäëæ þòçíå- ìòìàâòì, ïîïèåæ áâåñíòì ìüïþòäóîò æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòìï æï èòìò àòàëå- óäò èëáïäïáòì êåàòäæéåëþòìïàâòì. åìïóþîï ãòëîãò êïðïíïûååìïóþîï ãòëîãò êïðïíïûååìïóþîï ãòëîãò êïðïíïûååìïóþîï ãòëîãò êïðïíïûååìïóþîï ãòëîãò êïðïíïûå åêëíëè-òáìò

×