Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #534

144,779 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #534

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #534 12 noemberi, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 „2019 ùäòì þòóöåüòì„2019 ùäòì þòóöåüòì„2019 ùäòì þòóöåüòì„2019 ùäòì þòóöåüòì„2019 ùäòì þòóöåüòì ðîëåáüò ìëúòïäóîïæðîëåáüò ìëúòïäóîïæðîëåáüò ìëúòïäóîïæðîëåáüò ìëúòïäóîïæðîëåáüò ìëúòïäóîïæ ëîòåíüòîåþóäòï“ëîòåíüòîåþóäòï“ëîòåíüòîåþóäòï“ëîòåíüòîåþóäòï“ëîòåíüòîåþóäòï“ ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 îï ôïáüëîåþòîï ôïáüëîåþòîï ôïáüëîåþòîï ôïáüëîåþòîï ôïáüëîåþò ïõæåíåí çåãïâäåíïìïõæåíåí çåãïâäåíïìïõæåíåí çåãïâäåíïìïõæåíåí çåãïâäåíïìïõæåíåí çåãïâäåíïì äïîòì êóîìçåäïîòì êóîìçåäïîòì êóîìçåäïîòì êóîìçåäïîòì êóîìçå ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 ãâ.10ãâ.10ãâ.10ãâ.10ãâ.10 îëãëîòï ìïõåäèùòôëîëãëîòï ìïõåäèùòôëîëãëîòï ìïõåäèùòôëîëãëîòï ìïõåäèùòôëîëãëîòï ìïõåäèùòôë ëþäòãïúòåþòì îëäòëþäòãïúòåþòì îëäòëþäòãïúòåþòì îëäòëþäòãïúòåþòì îëäòëþäòãïúòåþòì îëäò ôóäïæ-ìïêîåæòüë,ôóäïæ-ìïêîåæòüë,ôóäïæ-ìïêîåæòüë,ôóäïæ-ìïêîåæòüë,ôóäïæ-ìïêîåæòüë, ìïðîëúåíüë æïìïðîëúåíüë æïìïðîëúåíüë æïìïðîëúåíüë æïìïðîëúåíüë æï ìïâïäóüë ðëäòüòêòììïâïäóüë ðëäòüòêòììïâïäóüë ðëäòüòêòììïâïäóüë ðëäòüòêòììïâïäóüë ðëäòüòêòì åôåáüòïíëþïçååôåáüòïíëþïçååôåáüòïíëþïçååôåáüòïíëþïçååôåáüòïíëþïçå „óèóøåâîëþòì æëíòì„óèóøåâîëþòì æëíòì„óèóøåâîëþòì æëíòì„óèóøåâîëþòì æëíòì„óèóøåâîëþòì æëíòì èï÷âåíåþäòìèï÷âåíåþäòìèï÷âåíåþäòìèï÷âåíåþäòìèï÷âåíåþäòì ãïíèìïèçéâîåäòãïíèìïèçéâîåäòãïíèìïèçéâîåäòãïíèìïèçéâîåäòãïíèìïèçéâîåäò èåàëæòêï øåìïúâäåäòï“èåàëæòêï øåìïúâäåäòï“èåàëæòêï øåìïúâäåäòï“èåàëæòêï øåìïúâäåäòï“èåàëæòêï øåìïúâäåäòï“ ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 îïüëè ôåîõæåþïîïüëè ôåîõæåþïîïüëè ôåîõæåþïîïüëè ôåîõæåþïîïüëè ôåîõæåþï èëáïäïáåàïàâòìèëáïäïáåàïàâòìèëáïäïáåàïàâòìèëáïäïáåàïàâòìèëáïäïáåàïàâòì ïóúòäåþåäò æïçéâåâòìïóúòäåþåäò æïçéâåâòìïóúòäåþåäò æïçéâåâòìïóúòäåþåäò æïçéâåâòìïóúòäåþåäò æïçéâåâòì ìïõåëþòì æïíåîãâïìïõåëþòì æïíåîãâïìïõåëþòì æïíåîãâïìïõåëþòì æïíåîãâïìïõåëþòì æïíåîãâï ñâåäï õåäòìóôäåþòì êïîòì þòçíåìèåíò – îëãëî ãïèëòñóîåþï õâò÷ï èïáïúïîòïì ìïåÿâë þòçíåìòíæóìüîòï ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 þäëêïâì àó ïîï „àþòäòìòì ïåîëðëîüòì áïäïáòì“ ðîëåáüì „àïíïòíâåìüòîåþòì ôëíæò“ ìïùâïâòì ôïìòì 20 àåàîòà øåèúòîåþï õâïäâå øåìïûäåþåäòï ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 ,,äïüïîòòì êëèðïíòï“, ,,îåæòìëíò“, êïâêïìóìò“, ,,þòäïòíò“, ,,àþòäòìò èëäò“, ,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“, ,,øïâò äëèò“ æï ï.ø. – èïáïúïîòïì þòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 êëþï ãâåíåüïûå:êëþï ãâåíåüïûå:êëþï ãâåíåüïûå:êëþï ãâåíåüïûå:êëþï ãâåíåüïûå: ìïâïäóüë îåçåîâåþòììïâïäóüë îåçåîâåþòììïâïäóüë îåçåîâåþòììïâïäóüë îåçåîâåþòììïâïäóüë îåçåîâåþòì øåìïâìåþïæ,øåìïâìåþïæ,øåìïâìåþïæ,øåìïâìåþïæ,øåìïâìåþïæ, òíüåîâåíúòåþìòíüåîâåíúòåþìòíüåîâåíúòåþìòíüåîâåíúòåþìòíüåîâåíúòåþì èëèïâïäøòúèëèïâïäøòúèëèïâïäøòúèëèïâïäøòúèëèïâïäøòú ãïíâïõëîúòåäåþàãïíâïõëîúòåäåþàãïíâïõëîúòåäåþàãïíâïõëîúòåäåþàãïíâïõëîúòåäåþà ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ùòíïìïïî÷åâíëùòíïìïïî÷åâíëùòíïìïïî÷åâíëùòíïìïïî÷åâíëùòíïìïïî÷åâíë èïíòðóäïúòï ðåíìòåþòàèïíòðóäïúòï ðåíìòåþòàèïíòðóäïúòï ðåíìòåþòàèïíòðóäïúòï ðåíìòåþòàèïíòðóäïúòï ðåíìòåþòà ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 äïîòì æåâïäâïúòïäïîòì æåâïäâïúòïäïîòì æåâïäâïúòïäïîòì æåâïäâïúòïäïîòì æåâïäâïúòï èàïâîëþòì ïîïìùëîòèàïâîëþòì ïîïìùëîòèàïâîëþòì ïîïìùëîòèàïâîëþòì ïîïìùëîòèàïâîëþòì ïîïìùëîò åêëíëèòêóîò ðëäòüòêòìåêëíëèòêóîò ðëäòüòêòìåêëíëèòêóîò ðëäòüòêòìåêëíëèòêóîò ðëäòüòêòìåêëíëèòêóîò ðëäòüòêòì øåæåãòïøåæåãòïøåæåãòïøåæåãòïøåæåãòï ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 ïôþïì 5 îåêëèåíæïúòïïôþïì 5 îåêëèåíæïúòïïôþïì 5 îåêëèåíæïúòïïôþïì 5 îåêëèåíæïúòïïôþïì 5 îåêëèåíæïúòï èàïâîëþïì æï åîëâíóäèàïâîëþïì æï åîëâíóäèàïâîëþïì æï åîëâíóäèàïâîëþïì æï åîëâíóäèàïâîëþïì æï åîëâíóä þïíêìþïíêìþïíêìþïíêìþïíêì ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 2019 ùäòì þòóöåüò:2019 ùäòì þòóöåüò:2019 ùäòì þòóöåüò:2019 ùäòì þòóöåüò:2019 ùäòì þòóöåüò: õåäôïìåþò æï ìëúòïäóîòõåäôïìåþò æï ìëúòïäóîòõåäôïìåþò æï ìëúòïäóîòõåäôïìåþò æï ìëúòïäóîòõåäôïìåþò æï ìëúòïäóîò æïõèïîåþåþò òçîæåþïæïõèïîåþåþò òçîæåþïæïõèïîåþåþò òçîæåþïæïõèïîåþåþò òçîæåþïæïõèïîåþåþò òçîæåþï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ìïþïíêë ìåáüëîòììïþïíêë ìåáüëîòììïþïíêë ìåáüëîòììïþïíêë ìåáüëîòììïþïíêë ìåáüëîòì ëäòãëðëäòóîëþïëäòãëðëäòóîëþïëäòãëðëäòóîëþïëäòãëðëäòóîëþïëäòãëðëäòóîëþï ìòìüåèóî îòìêåþì øåòúïâììòìüåèóî îòìêåþì øåòúïâììòìüåèóî îòìêåþì øåòúïâììòìüåèóî îòìêåþì øåòúïâììòìüåèóî îòìêåþì øåòúïâì - ììô ìïáïîàâåäëì- ììô ìïáïîàâåäëì- ììô ìïáïîàâåäëì- ììô ìïáïîàâåäëì- ììô ìïáïîàâåäëì ïôîàõòäåþìïôîàõòäåþìïôîàõòäåþìïôîàõòäåþìïôîàõòäåþì
  2. 2. 2 www.BFM.ge #534 noemberi åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 ìïáïîàâåäëøò ïîòì èúóîïâò ãïúâäò- àò êóîìòì îåýòèò, îëèåäìïú èëêäåâïæò- ïí ðåîòëæøò èåîñåëþï ïõïìòïàåþì, èïãîïè ãïúòäåþòà èíòøâíåäëâïíòï, îï õæåþï ìï- øóïäë æï ãîûåäâïæòïí ðåîòëæøò, – ïèòì øåìïõåþ åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüèï, êëþï ãâåíåüïûåè ãïíïúõïæï. ïèïìàïí, èòìò àáèòà, êòæåâ óôîë èíòø- Check in Georgia òè ôëîèòà, îï ôëîèò- àïú òñë, ïéïî òáíåþï, – ãïíïúõïæï ìïáïî- àâåäëì åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàï- îåþòì èòíòìüîèï ãòëîãò áëþóäòïè. „÷âåí îïæòêïäóîïæ ãïæïâõåæåà ïè ðîëãîïèòì. ïè åüïðçå åîàïæåîàò, îïú øå- èòûäòï ãòàõîïà òìïï, îëè ãïæïâùñâòüåà „þäåá ìò ïîåíï“ òíüåíìòóîïæ ãïèëâòñå- íëà. åì ïáüòâòï, îëèåäøòú ûïäòïí æòæò àïíõïï ÷ïæåþóäò. ÷âåí, ìïõåäèùòôëè, ðîïáüòêóäïæ óôïìëæ èòâòéåà åì ïáüòâò. âàâäòà, îëè ïè ïáüòâòì ãïèëñåíåþï òáíå- þï åîà-åîàò òì èòèïîàóäåþï, îëèåäòú æïî÷åþï Chek in Georgia-ìãïí. ïî ãâãëíòï, îëè ìõâï íïùòäåþò Check in Georgia-ì åôåá- üóîïæ òñë ãïèëñåíåþóäò. âàâäòà, îëè ïèàïíõåþòìãïèëñåíåþïìõâïìôåîëåþøòóô- îë åôåáüóîïæ ïîòì øåìïûäåþåäò”, – ïé- íòøíï áëþïäòïè. êòàõâïçå,ãïòèïîàåþïàóïîï2019ùåäì ìïåîàïøëîòìëìïâïäóüëôëíæòìïáïî- àâåäëì èàïâîëþòì ìïòíâåìüòúòë ãåãèòì ìòìóìüåçå èòóàòàåþì. êåîûëæ, ôëíæò àï- âòì þëäë èòèëõòäâïøò ïéíòøíïâì, îëè áâå- ñïíïì ïî ïáâì èêïôòë ìïòíâåìüòúòë ïí òíô- îïìüîóáüóîóäò ãåãèï. ïìå èïãïäòàïæ, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ìïáïîàâåäëì ïáâì áâåñíòì ãïíâòàïîåþòì æëêóèåíüò 2020, - îëèåäòú òíêäóçòóîò çîæòì ãîûåäâïæòïí ãåãèïì èëòúïâì, èïìøò ïî ïîòì ìïöïîë òíâåìüòúòåþòì êëèðëíåí- üò. „æëêóèåíüøòìïóþïîòïîëèåêëíëèòêó- îò ãïíâòàïîåþòìàâòì èíòøâíåäëâïíòï áâå- ñïíïøò òíôîïìüîóáüóîòì ãïíâòàïîåþï. èïìøò èëúåèóäò êëíêîåüóäò ðîëåáüåþò ïíïêäòòì ðëîüàïí èòìïìâäåäò ãçòìï æï îêòíòãçòì èøåíåþäëþïçå, èëèæåâíë 4 ùäòì ãïíèïâäëþïøò èàïâîëþï 271 èòäò- ëíò äïîòì æïõïîöâïì ãåãèïâì. ïèòì øåìï- õåþ ìïóþïîòï êïðòüïäóîò ðîëåáüåþòì æëêóèåíüøò, îëèåäòú ìïêïíëíèæåþäë ëîãïíëøòï ùïîæãåíòäò. ãåãèòì èòõåæâòà, ïè èòçíòà 2019 ùäòì þòóöåüøò 20 èòäòë- íò äïîòï ãïàâïäòìùòíåþóäò, 2020-øò 75 èòäòëíòì æïõïîöâï òãåãèåþï, 2021-øò ïìå- âå 75 èòäòëíòì, 2022 ùåäì êò 90 èòäòëíò äïîòì. “ïéíòøíóäò ìïïâüëèëþòäë ãçòìï æï îêòíòãçòì èøåíåþäëþòì ìïèóøïëåþò õåäì øåóùñëþì ïíïêäòòì éîèïùñäëâïí ðëîüòì áóàïòìòì ïåîëðëîüòì èòèæåþïîåæ ìïüîïíìðëîüë êâïíûòì èøåíåþäëþï, îë- èåäòú ñëôòäò ðîåèòåî-èòíòìüîòì ãòëî- ãò êâòîòêïøâòäòì æïïíëíìåþòà, ùåäì óí- æï æïìîóäåþóäòñë, 2020 ùäïèæå ãïãî- ûåäæåþï. èàïâîëþòì èòåî, ðïîäïèåíüøò ùïîæãåíòäò êïðòüïäóîò ðîëåáüåþòì íóìõïøò, ïè ðîëåáüòì æïôòíïíìåþï ìùë- îåæ 2020 ùäòì ÷ïàâäòà ïîòì ãïùåîòäò. æëêóèåíüòì èòõåæâòà, èëèïâïäò ùäòì- àâòì ïè èòçíòà þòóöåüøò 5 èòäòëíò äï- îòï ãïàâïäòìùòíåþóäò, 2020 ùåäìïú ïìå- âå 5 èòäòëíò. óíæï ïéòíòøíëì, îëè èòè- æòíïîå ùåäì, ìïüîïíìðëîüë êâïíûòì èøå- íåþäëþòìàâòì 10 èòäòëíò óíæï æïõïî- öóäòñë, àóèúï ïóæòüòì ìïèìïõóîòì ïí- ìïåîàïøëîòìëæ ïéòïîåþóäèï ôòíïí- ìóîèïýóîíïäèï,GlobalFinanceàòþòìòþïí- êò 2018 ùäòì ìïóêåàåìë þïíêïæ æïïìïõåäï îåãòëíøò, ìëúòïäóîò èåæòòì èïîêåüòíãò- ìï æï ìåîâòìåþòì èòèïîàóäåþòà. ãïîæï ïèòìï, ïâüëîòüåüóäèï ãïèëúåèïè àòþòìò þïíêòì âåþ-ãâåîæò 2018 ùäòì ìïóêåàåìë òíüåãîòîåþóä ìïèëèõèïîåþäë âåþãâåî- æïæïéòïîï. æïöòäæëåþòìúåîåèëíòïäëíæëíøòãï- òèïîàï æï èïì 300-çå èåüò ôòíïíìóîò òíì- üòüóüòì ùïîèëèïæãåíåäò åìùîåþëæï èìëôäòëì ìõâïæïìõâï áâåñíòæïí. ãïèïîöâåþóäåþò ýòóîòì ùåâîåþèï øåè- æåãò êîòüåîòóèåþòì ãïàâïäòìùòíåþòà øå- ìïìüóèîë „îåæòìëíøò“ ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåí- üòììïôòíïíìë-ìïþòóöåüëêëèòüåüòìàïâèöæëèïîòì, åêëíëèòêóî èåúíòåîåþïàï æëáüëîòì, ðîëôåìëî òîïêäò êëâçïíïûòì ùòãíòì – Global Economy: Post- Crisis to Sustainable Development (ãäëþïäóîò åêë- íëèòêï: ðëìü êîòçòìòæïí èæãîïæ ãïíâòàïîåþïèæå) ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï. ïâüëîòìãïíúõïæåþòà,ïøø-øòãïèëúåèóäùòãíøòãïí- õòäóäò æï ãïïíïäòçåþóäòï ãäëþïäóîò åêëíëèòêó- îò æï ôòíïíìóîò êîòçòìåþòì ãïèëèùâåâò èïêîëåêëíë- èòêóîò,òíìüòüóúòëíïäóîòæïìüîóáüóîóäòôïáüë- îåþò. ïèïâå æîëì, ìõâïæïìõâï áâåñíåþòì èïãïäòàåþìï æï èæòæïî, ìüïüòìüòêóî èïìïäïçå æïñîæíëþòà ùïî- èëæãåíòäòïèïàòæïûäåâòìãçåþòæïèëæåäåþò. ùòãíòì ðîåçåíüïúòïì ïêïæåèòóîò æï þòçíåìùîåå- þòì ùïîèëèïæãåíäåþò, ìïåîàïøëîòìë ëîãïíòçïúòå- þòì, ðïîäïèåíüòìï æï èàïâîëþòì ùåâîåþò æïåìùîíåí. êëâçïíïûòì àáèòà, ùòãíò ñâåäï óíòâåîìòüåüìï æï þòþäòëàåêïì óìïìñòæäëæ ãïæïåúåèï æï íåþòìèòåî èìóîâåäì øååûäåþï ãïåúíëì èïì. 2018 ùäòì 10 àâåøò ìïáïîàâåäëøò øå- èëìâäïçå óïîò òîïíòì 2000-èæå èëáïäï- áåì åàáâï. ïéíòøíóäò òíôëîèïúòï bm.ge- è øòíïãïí ìïáèåàï ìïèòíòìüîëæïí ãïèë- òàõëâï. ìüïüòìüòêóîòèëíïúåèåþòæïíòîêâåâï, îëè 2018 ùåäì îåêëîæóäïæ ïîòì ãïçî- æòäò òîïíòì òè èëáïäïáååþòì îòúõâò, îë- èåäàïú èåìïçéâîååþèï ìïáïîàâåäëøò øå- èëìâäïçå óïîò óàõîåì. êåîûëæ, 2014 ùåäì ìïáïîàâåäëøò ïî øåèëóøâåì òîïíòì 71 èëáïäïáå, 2015 ùåäì - 298, 2016 ùåäì - 30, 2017 ùåäì - 100, õëäë 2018 ùäòì ïà àâåøò êò - 1,911. ïéìïíòøíïâòï, îëè òîïíåäåþòì ìïáïîà- âåäëøòøåèëìâäïçåóïîòììüïüòìüòêïãïí- ìïêóàîåþòà ùäòì èåëîå íïõåâîòæïí ãïò- çïîæï: ïãâòìüëøò 320 òîïíåäò ïî øåèëóø- âåì áâåñïíïøò, ìåáüåèþåîøò - 509, õëäë ëá- üëèþåîøò - òîïíòì 429 èëáïäïáåì åàáâï óïîò. áóàïòìòì ïåîëðëîüàïí èòìïìâäåäò îêòíòãçòì ðîëåáüòì æïìîóäåþòì âïæï êâäïâ ãïõïíãîûäòâæï ãïîòøòì èòõåæâòà, ïàâòìåþï öåîöåîëþòà íóäòï. øåãïõìåíåþà, îëè ðîëåáüòì èòõåæâòà îêòíòãçòì ìïæãóîìï æï áóàïòìòì ìïåîàï- øëîòìë ïåîëðëîüì øëîòì 700 èåüîïèæå æïèïêïâøòîåþåäò òíôîïìüîóáüóîï óíæï èëåùñëì,îëèåäòúèëòúïâìãçïì,ïâüëìïæ- ãëèåþì, æïìïìâåíåþåä ùåîüòäåþì, åìêïäï- üëîåþì, ìïìüóèîëåþì æï ï.ø. 2017 ùäòì ïð- îòäøò,ðîëåáüòìæïùñåþòììïçåòèëéëíòì- ûòåþïçå,ðîåèòåîèïêâòîòêïøâòäèïãïíïúõï- æï, îëè òì åîàò ùäòì àïâçå æïìîóäæå- þëæï. ùåäì èïòìòì àâåøò êò âïæï êòæåâ 1 ùäòà ãïæïìùòï æï æïìûòíï, îëè æïãâòïíåþï ðîëåáüòì àïâæïðòîâåäò âïîòïíüòì ãïæï- èóøïâåþïè ãïíïðòîëþï. ïíïêäòòì ðëîüàïí èòìïìâäåä ãçïìï æï îêòíòãçïçå èàïâîëþï 271 èòäòëíòì æïõïîöâïì ïðòîåþì æï÷áïîåþóäèøåíåþäëþïì,õëäëøåèæãëè- øò ãïèëñåíåþóäò òáíåþï üâòîàþîóíâòìïà- âòì”, - íïàáâïèòï æëêóèåíüøò. ìóä ðîëåá- üòìôïîãäåþøò18êòäëèåüîòììòãîûòìãçï æï ìïîêòíòãçë èëíïêâåàò óíæï ïøåíæåì. øåãïõìåíåþà, îëè òíôîïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîë, öåî êòæåâ ãïìóäò ùäòæïí úæòäëþì üåíæåîòì ìïôóûâåäçå ãïèëïâ- äòíëì êëèðïíòï, îëèåäòú ìïïâüëèëþòäë ãçïìï æï îêòíòãçïì æïïðîëåáüåþì. ïîïåî- àõåä ãïèëúõïæåþóäò üåíæåîòì èòóõåæï- âïæ, æïèðîëåáüåþåäò êëèðïíòï æéåèæå ïî ïîòì øåî÷åóäò. ïè èòçíòà, 2018 ùäòì þòó- öåüøò ãïàâïäòìùòíåþóäò 11 èòäòëíò äï- îò êò, ïóàâòìåþåäòï. IMF: ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò ìïòíâåìüòúòë ìüîïüåãòï æï òíôîïìüîóáüóîóäò ãåãèï ïî ïáâì êò äòèòüòîåþóäò æï øåçéóæóäòï“, - ùåîì IMF. êòæåâ åîàò øåíòøâíï ìïâïäóüë ôëíæì ìåáüëîóä ìüîïüåãòåþçå ïáâì. êåîûëæ, IMF èòóàòàåþì, îëè èìãïâìò ìüîïüåãòåþò óèåüåìïæ ôîïãèåíüóäòï. ïìåâå ìïêèïëæ æòæòï ãïíìõâïâåþï èïà éòîåþóäåþïìï æï õïîòìõì øëîòì. „çëãòåîàò ìüîïüåãòï èëòúïâì îïèæå- íòèå ìïèòíòìüîëì, çëã ìïèòíòìüîëì êò îïèæåíòèå ìüîïüåãòï åîàïæ ïáâì. èòó- õåæïâïæ òèòìï, îëè ìüîïüåãòåþòì îïëæå- íëþï 60-ì ïéåèïüåþï, òìòíò ìîóäïæ ïî ôï- îïâåí èàïâîëþòì ìïáèòïíëþïì æï õøòîïæ èõëäëæ ìïèëèïâäë ìïáèòïíëþåþì óêïâ- øòîæåþï. ”ìïâïäóüë îåçåîâåþòì øåìïâìåþïæ, òíüåîâåíúòåþì èëèïâïäøòú ãïíâïõëîúòåäåþà” âíåäëâïíòï òíôäïúòòì æëíå æï åêëíëèò- êóîò çîæï. „ïè åüïðçå, çîæï ïîòì êïîãò æï ðîëã- íëçåþòúìïêèïëæêïîãòï.òíôäïúòïúæïþï- äòï. çëãïæïæ, åì ïîòì óôîë èíòøâíåäëâï- íò åêëíëèòêóîò òíæòêïüëîò, âòæîå ãïúâ- äòàò êóîìò“, – ãïíïúõïæï êëþï ãâåíåüï- ûåè. îïú øååõåþï åîëâíóäò þïíêòì èòåî æéåì ãïíõëîúòåäåþóä òíüåîâåíúòïì, ãâåíåüïûòì àáèòà, ïèòì èòçïíò ìïâïäóüë îåçåîâåþòì øåâìåþïï. „îïú øååõåþï òíüåîâåíúòïì, åì ïæîåú þåâîöåî ãïãâòêåàåþòï. èå àïâïæïú ãïí- èòúõïæåþòï, îëè åîëâíóäò þïíêòì ìïâïäó- üë îåçåîâåþò ïî ïîòì ïæåêâïüóî æëíåçå æï ïèòüëè, îëæåìïú þïçïîò ìïøóïäåþïì èëãâúåèì, ñëâåäàâòì øåâòìñòæòà óúõë- óî âïäóüïì, îïàï åîëâíóäò þïíêòì ìïåî- àïøëîòìë îåçåîâåþò øåâïâìëà. îåçåîâåþòì ãïìïçîæåäïæ èëèïâïäøòú òáíåþï ïìåàò òíüåîâåíúòåþò“, – ãïíïúõï- æï ãâåíåüïûåè. Check in Georgia îï ôëîèòàïú òñë, ïéïî òáíåþï åäåáüîëíóäòèóìòêòìôåìüòâïäòïíïêäò- ïøò, èòíòìüîèï àáâï, îëè ïè ìïêòàõòì ãïí- õòäâï èòèæòíïîåëþì. ãïìóä êâòîïì òîïêäò êëâçïíïûòì ùòãíòì ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï îïüëè ïî øåèëóøâåì ìïáïîàâåäëøò 2,000-èæå òîïíåäò øòíïãïí ìïáèåàï ìïèòíòìüîëøò òîùèó- íåþòïí, îëè òîïíòì èëáïäïáååþòìàâòì ìï- áïîàâåäëøò øåèëìâäïçå óïîòì àáèòì ñâå- äïçåõøòîòæïûòîòàïæòèòçåçòìïþóàåþòì ùåìîòãøò ïîáëíïï. ãïõïîòïìóùñåþòìïîãóèåíüåþìïîòçòï- îåþì ìïáïîàâåäëøò èñëôò òîïíåäò þòç- íåìèåíåþòì íïùòäò, èïàò òóîòìüåþò æï ïìå- âå, üóîòìüóäò þòçíåìòì çëãòåîàò áïîà- âåäò ùïîèëèïæãåíåäò. Bm.ge-àïí ìïóþïîøò òìòíò ïúõïæåþåí, îëè õøòîïæ ðîëþäåèïì åíëþîòâò þïîòåîò ùïîèëïæãåíì, îïæãïí òîïíòì ñâåäï èëáï- äïáåè ïî òúòì òíãäòìóîò. èïàò îåêëèåí- æïúòïï, îëè ìïçéâïîçå ìðïîìóäò åíòì àïîöòèïíò òñëì. ãïîæï ïèòìï, òîïíåäò òíâåìüëîåþòì íïùòäì æï èïà áïîàâåä ðïîüíòëîåþì åÿâò ïáâà, îëè òîïíòì èëáïäïáååþì ìï- áïîàâåäëøò ðîëþäåèåþì õåäëâíóîïæ óáèíòïí. àòþòìò þïíêèï Global Finance-òì ëîò öòäæë èòòéë ïî÷òåì: ëíäïòí èëèõèïîåþäåþòì èëçòæâò- ìï æï èïààâòì åôåáüóîò èëèìïõóîåþòì ãï- ùåâòììüîïüåãòï,úòôîóäòìåîâòìåþòìïæï ðîëæóáüåþòì èëèõèïîåþäåþòì èëçòæâï, øåàïâïçåþóäò ðîëæóáüåþòì èîïâïäôå- îëâíåþï, âåþ-ãâåîæòì æòçïòíò æï ôóíáúò- ëíïäò æï ìõâï. Global Finance 1987 ùåäì æïïîìæï æï èïì èìëôäòëì èïìøüïþòà 190 áâåñïíïøò êòàõóäëþåí. ýóîíïäò óêâå 20 ùåäçå èå- üòï ïìïõåäåþì èìëôäòëì ìïóêåàåìë þïí- êåþì ìõâïæïìõâï íëèòíïúòïøò. ùäåþòìãïíèïâäëþïøò,àòþòìòþïíêìGlo- bal Finance-òìãïí ïîïåîàò öòäæë ïáâì èò- éåþóäò ìõâïæïìõâï êïüåãëîòïøò
  3. 3. 3www.BFM.genoemberi 534# èàïâïîò “ÍÏÚËÞÒÆÏÍ – ÁËÚËÞÏÈÆÅ““ÍÏÚËÞÒÆÏÍ – ÁËÚËÞÏÈÆÅ““ÍÏÚËÞÒÆÏÍ – ÁËÚËÞÏÈÆÅ““ÍÏÚËÞÒÆÏÍ – ÁËÚËÞÏÈÆÅ““ÍÏÚËÞÒÆÏÍ – ÁËÚËÞÏÈÆÅ“ õâò÷ï èïáïúïîòïè ìïçëãïæëåþòì ñóîïæéåþï ðòîâåäïæ èïì øåèæåã èòòáúòï, îïú èïèòï ìïíïæò- îïûåì,,íïúòëíïäóîòèëûîïëþòì“äòæåîåþèï,,êïâ- êïìóì ëíäïòíò“ ,,ïïõòåì“, õëäë êëèðïíòòì ïõïä èèïîàâåäåþòæïí åîà–åîàò ìùëîåæ èïáïúïîòï ïéèë÷íæï 30%–òïíò ùòäòà. ìõâïàï øëîòì, òãò æéåèæå ïéíòøíóäò êëèðïíòòì ìïèåàâïäñóîåë ìïþÿëì àïâèöæëèïîåï æï èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ,,êïâêïìóì ëíäïòíò“ ìïúïäë áìåäò ìïêèïëæ ìïî- ôòïíïæ èò¸ñòæï ,,èïãàòêëèì“, ,,êïâêïìóì ëíäïò- íò“ ìïþòàóèë òíüåîíåüòì åîà–åîàò èàïâïîò ãïèìïéåþåäòï æï øïâ çéâïøò ïîìåþóäò êïþåäòà øåèëèïâïäòíüåîíåüììïáïîàâåäëìãïîæïïçåî- þïòöïíøòæïìëèõåàøòú¸ñòæòì.îïúøååõåþïìïúï- äëáìåäòìãïñòæâïì,êóäóïîåþøòìïóþîëþåí,îëè òì èïáïúïîòïè ôïáüëþîòâïæ àïâòæïí èëòøëîï, îïæãïíõåäòìóôäåþòìúâäòäåþòìøåèæãëèèïèòï ìïíïæòîïûåèìïèïîàäåþîòâòæïâïæïòùñëæïòèðå- îòëæøòìïïêïøâòäàïíæïïõäëåþóäèïþòçíåìèåí- èïú ãïîêâåóäò ìïôîàõå òãîûíë. “ÍÏÚÒËÍÏÄÓÎÒ” ÞÒÇÍÅÌÅÞÒ“ÍÏÚÒËÍÏÄÓÎÒ” ÞÒÇÍÅÌÅÞÒ“ÍÏÚÒËÍÏÄÓÎÒ” ÞÒÇÍÅÌÅÞÒ“ÍÏÚÒËÍÏÄÓÎÒ” ÞÒÇÍÅÌÅÞÒ“ÍÏÚÒËÍÏÄÓÎÒ” ÞÒÇÍÅÌÅÞÒ “ËÚÍÅÞÒÌ” ÆÎËØÒÚ ÑÂÏÂÒÌ“ËÚÍÅÞÒÌ” ÆÎËØÒÚ ÑÂÏÂÒÌ“ËÚÍÅÞÒÌ” ÆÎËØÒÚ ÑÂÏÂÒÌ“ËÚÍÅÞÒÌ” ÆÎËØÒÚ ÑÂÏÂÒÌ“ËÚÍÅÞÒÌ” ÆÎËØÒÚ ÑÂÏÂÒÌ øåèæåã òñë êëèðïíòï ,,þòäïòíòì“ ãïèë÷åíï þï- çïîçå, îëèäòì ìïáïîàâåäëøò øåèëñâïíòì òíòúò- ïüëîïæïú ïìåâå ìïïêïøâòäì èëòïçîåþåí æï îëè- äòì åîà–åîàò èåùòäåú 33%–òïíò ùòäòà õâò÷ï èïáïúïîòïïéèë÷íæï.ðïîïäåäóîïæàþòäòìøòãï- èë÷íæíåíñâòàåäòèòêîëïâüëþóìåþòæïòèæîëòí- æåäèï àþòäòìòì èåîèï ãòãò óãóäïâïè èòêîëïâ- üëþóìåþòì þòçíåìò ìùëîåæ èïáïúïîòïì ,,÷ïïþïîï“ æï æéåèæå èòìò êëèðïíòï ,,àþòäòìòì èòêîëïâüë- þóìò“ïõëîúòåäåþìïéíòøíóäìïáèòïíëþïì. çëèëàïéíòøíóäòþòçíåìåþòìãïîæïõâò÷ïèï- áïúïîòïè ,,íïúòëíïäóîò èëûîïëþòì“ èèïîàâå- äëþòì ðåîòëæøò, ìõâï îïèæåíòèå èìõâòäò þòçíå- ìòú ,,æïòàîòï“. òãò ùòíï õåäòìóôäåþòì êïîçå æïïõäëåþóäò þòçíåìèåíòì ìïõåäòàïú ìïîãåþ- äëþæï æï õåäòìóôäåþòì úâäòäåþòì øåèæãëè þåâîò ôòáîëþæï, îëè èïì ãïîêâåóäò ðîëþäåèå- þò øååáèíåþëæï, ãïíìïêóàîåþòà èïì øåèæåã îïú èïèòï ìïíïæòîïûåè æï ìõâï æïçïîïäåþóäèï þòç- íåìèåíåþèïùïîàèåóäþòçíåìåþçåìïèïîàäåþîò- âò æïâï æïòùñåì. àóèúï, ñâåäïôåîò ìïðòîòìðò- îëæ èëõæï. àóêò êåçåîïøâòäò, íïñëôòï æï ìõâï ,,íïúòëíïäò“ þòçíåìèåíò ìòüóïúòïì ãïåîòæï, õâò÷ï èïáïúïîòïè ,,áïîàóäò ëúíåþòì“ ,,çåæï åøå- äëíåþàïí“ èïîüòâïæ èëïõåîõï ìïåîàë åíòì ãï- èëíïõâï æï óêâå ïõïä õåäòìóôäåþïìàïí åîàïæ æïòùñë ìïêóàïîò þòçíåìòì ãïôïîàëåþï. ãïîæï òè èîïâïäò þòçíåìêëèðïíòòìï, îëèåäçåú úëüï áâåâòà âòìïóþîåþà, ïéìïíòøíïâòï, îëè æïïõäë- åþòà åîàò ùäòì ùòí äïüïîòòì åáìêäóçòóîò äò- úåíçòï ÷ïòãæë õåäøò æï 2027 ùäïèæå ìïáïîàâå- ìïåîàïøëîòìë èòèëõòäâåäòì, îïæòë,,àïâòìóôäåþòìï”(èòóíõåíò)æï ,,ïèåîòêòì õèòì” (âïøòíãüëíò) ñëôòäò ýóîíïäòìüòì, ôòíïíìòìü ãòëîãò ÷õóþòïíòøâòäòì àáèòà, ïåîëðëîüòì ïìïôîåíòþòäòêòìèòèæåþïîå83¸åáüï- îòì üåîòüëîòïçå “àþòäòìòì ïåîë- ðëîüòì áïäïáòì” ðîëåáüò óíæï ãïí- õëîúòåäåþóäòñë. ðîëåáüò, îëãëîú ÷õóþòïíòøâòäò ïúõïæåþì, úíëþòäò ãåîèïíåäò ìðåúò- ïäòìüåþòì èòåîïï øåèóøïâåþóäò. àï- íïòíâåìüòîåþòì ôëíæòì õåäèûéâï- íåäèï ãòëîãò þï÷òïøâòäèï êò ïéíòø- íóäò ðîëåáüò þòûòíï òâïíòøâòäòì æï- óèïäï æï øåúæëèïøò øåòñâïíï òì ïæ- ãòäèæåþïîåëþïìàïí æïêïâøòîåþòà. ãòëîãò ÷õóþòïíòøâòäò ïúõïæåþì, îëè ïè ðîëåáüì èõïîì óÿåîì ìïáïîà- âåäëì ñëôòäò æï ïèýïèòíæåäò ðîå- èòåî-èòíòìüîåþò, åêëíëèòêòì èòíòìü- îåþò, áïäïáòì èåîòï, îêòíòãçï, ìïåî- àïøëîòìë ìïôòíïíìë òíìüòüóüåþò. ïìåâå,èïìïáâìèïàãïíèõïîæïèÿåîòùå- îòäåþò. ÷õóþòïíòøâòäòïúõïæåþì,îëè„àï- íïòíâåìüòîåþòì ôëíæøò“ „àþòäòìòì ïåîëðëîüòì áïäïáòì“ ðîëåáüò ëî- àïÿïäïøò äëãòìüòêóîò úåíüîòì ñâåäï õåäòìóôäåþòì êïîòì þòçíåìèåíò – îëãëî ãïèëòñóîåþï õâò÷ï èïáïúïîòïì ìïåÿâë þòçíåìòíæóìüîòï ,,äïüïîòòì êëèðïíòï“, ,,îåæòìëíò“, êïâêïìóìò“, ,,þòäïòíò“, ,,àþòäòìò èëäò“,,,äïüïîòòì êëèðïíòï“, ,,îåæòìëíò“, êïâêïìóìò“, ,,þòäïòíò“, ,,àþòäòìò èëäò“,,,äïüïîòòì êëèðïíòï“, ,,îåæòìëíò“, êïâêïìóìò“, ,,þòäïòíò“, ,,àþòäòìò èëäò“,,,äïüïîòòì êëèðïíòï“, ,,îåæòìëíò“, êïâêïìóìò“, ,,þòäïòíò“, ,,àþòäòìò èëäò“,,,äïüïîòòì êëèðïíòï“, ,,îåæòìëíò“, êïâêïìóìò“, ,,þòäïòíò“, ,,àþòäòìò èëäò“, ,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“, ,,øïâò äëèò“ æï ï.ø. – èïáïúïîòïì þòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøò,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“, ,,øïâò äëèò“ æï ï.ø. – èïáïúïîòïì þòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøò,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“, ,,øïâò äëèò“ æï ï.ø. – èïáïúïîòïì þòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøò,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“, ,,øïâò äëèò“ æï ï.ø. – èïáïúïîòïì þòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøò,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“, ,,øïâò äëèò“ æï ï.ø. – èïáïúïîòïì þòçíåìåþò ìïáïîàâåäëøò õâò÷ï èïáïúïîòï ìïçëãïæëåþòìàâòì ïîúàó òìå êïîãïæ úíëþòäò þòçíåìèåíòï, èòì øåìïõåþ ìïêèïëæ èùòîò òíôëî-õâò÷ï èïáïúïîòï ìïçëãïæëåþòìàâòì ïîúàó òìå êïîãïæ úíëþòäò þòçíåìèåíòï, èòì øåìïõåþ ìïêèïëæ èùòîò òíôëî-õâò÷ï èïáïúïîòï ìïçëãïæëåþòìàâòì ïîúàó òìå êïîãïæ úíëþòäò þòçíåìèåíòï, èòì øåìïõåþ ìïêèïëæ èùòîò òíôëî-õâò÷ï èïáïúïîòï ìïçëãïæëåþòìàâòì ïîúàó òìå êïîãïæ úíëþòäò þòçíåìèåíòï, èòì øåìïõåþ ìïêèïëæ èùòîò òíôëî-õâò÷ï èïáïúïîòï ìïçëãïæëåþòìàâòì ïîúàó òìå êïîãïæ úíëþòäò þòçíåìèåíòï, èòì øåìïõåþ ìïêèïëæ èùòîò òíôëî- èïúòï ïîìåþëþì, ìïçëãïæëåþïøò ãïèë÷åíïìï èóæèòâïæ åîòæåþï æï ûòîòàïæïæ ÷îæòäøò ñëôíïì ïèöëþòíåþì õëä-èïúòï ïîìåþëþì, ìïçëãïæëåþïøò ãïèë÷åíïìï èóæèòâïæ åîòæåþï æï ûòîòàïæïæ ÷îæòäøò ñëôíïì ïèöëþòíåþì õëä-èïúòï ïîìåþëþì, ìïçëãïæëåþïøò ãïèë÷åíïìï èóæèòâïæ åîòæåþï æï ûòîòàïæïæ ÷îæòäøò ñëôíïì ïèöëþòíåþì õëä-èïúòï ïîìåþëþì, ìïçëãïæëåþïøò ãïèë÷åíïìï èóæèòâïæ åîòæåþï æï ûòîòàïæïæ ÷îæòäøò ñëôíïì ïèöëþòíåþì õëä-èïúòï ïîìåþëþì, ìïçëãïæëåþïøò ãïèë÷åíïìï èóæèòâïæ åîòæåþï æï ûòîòàïæïæ ÷îæòäøò ñëôíïì ïèöëþòíåþì õëä- èå. àóèúï, ìïçëãïæëåþòì òì íïùòäò âòíú èïì òúíëþì, êïîãïæ òúòì, àó îëãëî èòæòëæï èïáïúïîòïì ,,êïîòåîóäòèå. àóèúï, ìïçëãïæëåþòì òì íïùòäò âòíú èïì òúíëþì, êïîãïæ òúòì, àó îëãëî èòæòëæï èïáïúïîòïì ,,êïîòåîóäòèå. àóèúï, ìïçëãïæëåþòì òì íïùòäò âòíú èïì òúíëþì, êïîãïæ òúòì, àó îëãëî èòæòëæï èïáïúïîòïì ,,êïîòåîóäòèå. àóèúï, ìïçëãïæëåþòì òì íïùòäò âòíú èïì òúíëþì, êïîãïæ òúòì, àó îëãëî èòæòëæï èïáïúïîòïì ,,êïîòåîóäòèå. àóèúï, ìïçëãïæëåþòì òì íïùòäò âòíú èïì òúíëþì, êïîãïæ òúòì, àó îëãëî èòæòëæï èïáïúïîòïì ,,êïîòåîóäò ùòíìâäï“ þëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò. òãò èòõåòä ìïïêïøâòäòì èèïîàâåäëþòì æîëì ãïèë÷íæï þòçíåìïìðïîåççåùòíìâäï“ þëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò. òãò èòõåòä ìïïêïøâòäòì èèïîàâåäëþòì æîëì ãïèë÷íæï þòçíåìïìðïîåççåùòíìâäï“ þëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò. òãò èòõåòä ìïïêïøâòäòì èèïîàâåäëþòì æîëì ãïèë÷íæï þòçíåìïìðïîåççåùòíìâäï“ þëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò. òãò èòõåòä ìïïêïøâòäòì èèïîàâåäëþòì æîëì ãïèë÷íæï þòçíåìïìðïîåççåùòíìâäï“ þëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò. òãò èòõåòä ìïïêïøâòäòì èèïîàâåäëþòì æîëì ãïèë÷íæï þòçíåìïìðïîåççå æï õåäòìóôäåþòì èòåî þòçíåìòì üåîëîòì ðòîëþåþøò ìïêèïëæ ùïîèïüåþóäïæ ïõåîõåþæï ìïêóàïîò ìïáèòïíëþòìæï õåäòìóôäåþòì èòåî þòçíåìòì üåîëîòì ðòîëþåþøò ìïêèïëæ ùïîèïüåþóäïæ ïõåîõåþæï ìïêóàïîò ìïáèòïíëþòìæï õåäòìóôäåþòì èòåî þòçíåìòì üåîëîòì ðòîëþåþøò ìïêèïëæ ùïîèïüåþóäïæ ïõåîõåþæï ìïêóàïîò ìïáèòïíëþòìæï õåäòìóôäåþòì èòåî þòçíåìòì üåîëîòì ðòîëþåþøò ìïêèïëæ ùïîèïüåþóäïæ ïõåîõåþæï ìïêóàïîò ìïáèòïíëþòìæï õåäòìóôäåþòì èòåî þòçíåìòì üåîëîòì ðòîëþåþøò ìïêèïëæ ùïîèïüåþóäïæ ïõåîõåþæï ìïêóàïîò ìïáèòïíëþòì ãïôïîàëåþïì. òè ðåîòëæøò êò ïìåàò îïè èõëäëæ åîà øåèàõâåâïøò òñë øåìïûäåþåäòï – àóêò õåäòìóôäåþïì-ãïôïîàëåþïì. òè ðåîòëæøò êò ïìåàò îïè èõëäëæ åîà øåèàõâåâïøò òñë øåìïûäåþåäòï – àóêò õåäòìóôäåþïì-ãïôïîàëåþïì. òè ðåîòëæøò êò ïìåàò îïè èõëäëæ åîà øåèàõâåâïøò òñë øåìïûäåþåäòï – àóêò õåäòìóôäåþïì-ãïôïîàëåþïì. òè ðåîòëæøò êò ïìåàò îïè èõëäëæ åîà øåèàõâåâïøò òñë øåìïûäåþåäòï – àóêò õåäòìóôäåþïì-ãïôïîàëåþïì. òè ðåîòëæøò êò ïìåàò îïè èõëäëæ åîà øåèàõâåâïøò òñë øåìïûäåþåäòï – àóêò õåäòìóôäåþïì- àïí æïïõäëåþóäò þòçíåìèåíò òñïâò æï èïààïí øåìïþïèòìò ,,ïüêïüåþòú“ èòãáëíæï.àïí æïïõäëåþóäò þòçíåìèåíò òñïâò æï èïààïí øåìïþïèòìò ,,ïüêïüåþòú“ èòãáëíæï.àïí æïïõäëåþóäò þòçíåìèåíò òñïâò æï èïààïí øåìïþïèòìò ,,ïüêïüåþòú“ èòãáëíæï.àïí æïïõäëåþóäò þòçíåìèåíò òñïâò æï èïààïí øåìïþïèòìò ,,ïüêïüåþòú“ èòãáëíæï.àïí æïïõäëåþóäò þòçíåìèåíò òñïâò æï èïààïí øåìïþïèòìò ,,ïüêïüåþòú“ èòãáëíæï. äëøò äïüïîòïì øðì„öòåíåä-ò“÷ïïüïîåþì,îëè- äòì èôäëþåäòú õâò÷ï èïáïúïîòïï þóäãïîåä þòçíåìðïîüíòëîåþàïí åîàïæ. ãïîæï ïèòìï, ñâåäïì êïîãïæ ïõìëâì ,,ìòàò ðïîêòì“ òìüëîòï æï îëæåìïú àþòäòìòì èåîòïè õåäøåêîóäåþï ãïùñâòüï êëèðïíòï ,,ìòàò ðïîê- àïí“, ãïýéåîæï òíôëîèïúòï, îëè àþòäòìøò ðïî- êòîåþòì þòçíåììïú ìùëîåæ õâò÷ï èïáïúïîòï òã- æåþæï õåäà, îïìïú ìïêèïëæ æòæò ïýòëüïýò èë¸- ñâï æï æï êïõï êïäïûåè ïéíòøíóäò ìïáèòïíëþï æîëåþòà àþòäòìòì ìïüîïíìðëîüë êëèðïíòïì ãïæïìúï æï, øåìïþïèòìïæ, ïè ìïáèòïíëþïì àþòäò- ìòì ðïîêòíãò ïõëîúòåäåþì. åîàòï êóäóïîóäò òíôëîèïúòï, àóèúï ïè øåèàõâåâïøò èíòøâíåäë- âïíòï êòæåâ åîàò ôïáüëîò, àóêò ìïèåùïîèåë îå- åìüîøò òíôëîèïúòïì èëâòûòåþà, æïâòíïõïâà îëè æïîåãòìüîòîåþóäòï êëèðïíòï ,,øðì àþòäò- ìò ðïîêòíã“ ïî èëãå÷âåíïà, èòììï æï èåîòòì êëè- ðïíòòì æïìïõåäåþåþì øëîòì ãïíìõâïâåþï èõëäëæ åîà ïìëøòï æï êëèðïíòòì 20%–òïíò ùòäì êò ìùë- îåæ õâò÷ï èïáïúïîòï ôäëþì, æïíïî÷åí ùòäì êò ûòîòàïæïæ èòìò þòçíåìðïîüíòëîåþò. ïíó, ìîó- äåþòàïú ïî ïîòì ãïèëîòúõóäò, îëè ïîï ìïçë- ãïæëåþïøò ïüåõòäò ïýòëüïýò, ðïîêòîåþòì þòç- íåìòú ìùëîåæ èïáïúïîòïì åãæë õåäà, ïîú òìïï ãïèëîòúõóäò,îëèèëèæåâíëùåäìèåîòïèïéíòø- íóäò ìïáèòïíëþòì ãïíõëîúòåäåþï êâäïâ êåîûë êëèðïíòïì æïïâïäëì æï ãïèïîöâåþóäòú ìùëîåæ ,,øðì àþòäòìò ðïîêòíã“ ãïõæåì. ÃÏÂÄÅÍÅÞÒ ÌÐËÎÜØÒÃÏÂÄÅÍÅÞÒ ÌÐËÎÜØÒÃÏÂÄÅÍÅÞÒ ÌÐËÎÜØÒÃÏÂÄÅÍÅÞÒ ÌÐËÎÜØÒÃÏÂÄÅÍÅÞÒ ÌÐËÎÜØÒ ãïîæï òèòìï, îëè õâò÷ï èïáïúïîòï ìïêèïëæ þåâîþòçíåììïêëíüîëäåþìòãòìïêóàïîòãïâäå- íòì ãïíìïèüêòúåþäïæ ìïöïîë ìåáüëîøòú òêï- âåþì ìõâïæïìõâï ðëìüì. èòèæòíïîå ùåäì ìï÷ëã- þóîàë îëáò âòõòäåà æï ÷ëãþóîàòì ôåæåîïúò- òì âòúå–ðîåçòæåíüèï õâò÷ï èïáïúïîïòïè, ÷ëã- þóîàòì ôåæåîïúòòì ðîåçòæåíüòì ðëìüò æïòêï- âï, õëäë ñëôòäò ðîåçòæåíüò ïäåáìïíæîå èåü- îåâåäò ôåæåîïúòòì âòúå–ðîåçòæåíüò ãïõæï. ìïòíüåîåìë ãïæïàïèïøåþïï ïîï? àóèúï, åì ñâå- äïôåîò ïîïï, èïáïúïîòï ÿòæïëþòì åîëâíóäò ôåæåîïúòòì âòúå–ðîåçòæåíüòì ðëìüìïú òêï- âåþæï.ïéíòøíóäòòíôëîèïúòïòóîòæòóäòðòîå- þòì îååìüîòì 2016 ùäòì ïèëíïùåîòàïú æïìüóî- æåþï. àóèúï, ïèýïèïæ èòìò ìïõåäò æï ãâïîò ÿò- æïëþòì ôåæåîïúòòì ëôòúòïäóî âåþãâåîæçå ïéïî ïîòì èòàòàåþóäò. ìïòíüåîåìëï îïüëè ãïæïùñâòüï ïìåàèï èïì- øüïþóîèï æï ãïâäåíòïíèï þòçíåìèåíèï ìõâïæïì- õâï ìðëîüòì ìïõåëþòì ôåæåîïúòåþòì ðîåçòæåí- üëþï àó âòúå–ðîåçòæåíüëþï. ïí îï èòçïíì åè- ìïõóîåþï èòìò èëéâïùåëþï, àó ïîï òèïì, îëè ìï- êóàïîò ãïâäåíåþò ãïíòèüêòúëì æï ïèïâæîëó- äïæ æïèïüåþòàò ìòèøâòæòì ãïîïíüòåþò èòòéëì, îëãëîú ôåæåîïúòòì ðîåçòæåíüèï. àóèúï, èå- ëîå èõîòâ, îïèæåíïæ èëïõåîõåþì èïáïúïîòï ìï- êóàïîò óïèîïâò ìïáèòì ðïîïäåäóîïæ ÷ëãþóî- àòì ãïíâòàïîåþïì æï èïìçå çîóíâïì, ïèòì ãïíì- öï ìïçëãïæëåþòìàâòì èòãâòíæòï. ÊÏÚÒ, ÎËÈÅÄÒÚ ÔÏÁÜËÞÎÒÂÏÆÊÏÚÒ, ÎËÈÅÄÒÚ ÔÏÁÜËÞÎÒÂÏÆÊÏÚÒ, ÎËÈÅÄÒÚ ÔÏÁÜËÞÎÒÂÏÆÊÏÚÒ, ÎËÈÅÄÒÚ ÔÏÁÜËÞÎÒÂÏÆÊÏÚÒ, ÎËÈÅÄÒÚ ÔÏÁÜËÞÎÒÂÏÆ ÑÂÅÄÏ ÞÒÇÍÅÌÌÅÁÜËÎØÒ ÔÄËÞÌÑÂÅÄÏ ÞÒÇÍÅÌÌÅÁÜËÎØÒ ÔÄËÞÌÑÂÅÄÏ ÞÒÇÍÅÌÌÅÁÜËÎØÒ ÔÄËÞÌÑÂÅÄÏ ÞÒÇÍÅÌÌÅÁÜËÎØÒ ÔÄËÞÌÑÂÅÄÏ ÞÒÇÍÅÌÌÅÁÜËÎØÒ ÔÄËÞÌ ÌÏÊÓÀÏÎ ÊËÈÐÏÍÒÏÌÌÏÊÓÀÏÎ ÊËÈÐÏÍÒÏÌÌÏÊÓÀÏÎ ÊËÈÐÏÍÒÏÌÌÏÊÓÀÏÎ ÊËÈÐÏÍÒÏÌÌÏÊÓÀÏÎ ÊËÈÐÏÍÒÏÌ õâò÷ïèïáïúïîòïìóèàïâîåìêëèðïíòïì,,ìòþòåì öãóôò“ùïîèëïæãåíì,îëèåäòú2013ùåäìæïïôóû- íï æï èòì þòçíåìðïîüíòëî àåòèóîïç ïîëíòïìàïí åîàïæ, õëäë êëèðïíòòì æòîåáüëîò êëþï éóîù- êïòïï, ëîòâå èïàãïíò îóìåàòìï æï ìïáïîàâåäëì ëîèïã èëáïäïáåëþïì ôäëþåí æï òìòíò, ïìåâå, îó- ìåàòì èëáïäáååþàïí èïîò êëõòïìàïí æï õâò÷ï ìå- áïíòïìàïí åîàïæ èïáïúïîòïì èàïâïîò þòçíåìðïî- üíòëîåþò ïîòïí. èïáïúïîòïì ôïáüëþîòâïæ ñâåäï þòçíåìøòåìëàõòïæïèòïíòåîàïæïíúïäúïäêåôò- ãóîòîåþìæïèïáïúïîòïììïêóàïîòþòçíåìòìãïîê- âåóäò íïùòäòú èïàçå ïáâì ãïôëîèåþóäò. ÃÏÎÒÃÅÞÏ ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏÌÀÏÍ?ÃÏÎÒÃÅÞÏ ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏÌÀÏÍ?ÃÏÎÒÃÅÞÏ ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏÌÀÏÍ?ÃÏÎÒÃÅÞÏ ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏÌÀÏÍ?ÃÏÎÒÃÅÞÏ ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏÌÀÏÍ? îïú øååõåþï ,,ìò þò åì öãóôì“, òãò èïáïúïîò- ïì èìõâòä êëèðïíòåþì ïåîàòïíåþì, îëèäåþìïú ìîóäïæ ïí íïùòäëþîòâ ôäëþì æï èïàò èïîà- âòà ïîòì æïêïâåþóäòï. ÷ïèëíïàâïäò êò íïèæâò- äïæ øàïèþåÿæïâòï: ,,ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò äïüïîòï“,,ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò äïüïîòï“,,ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò äïüïîòï“,,ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò äïüïîòï“,,ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò äïüïîòï“ – îëèåäòú äïüïîòòì ÷ïüïîåþòì åáìêäóçòóî óôäåþïì ôäëþì; êëèðïíòï ,,íóèóìò“êëèðïíòï ,,íóèóìò“êëèðïíòï ,,íóèóìò“êëèðïíòï ,,íóèóìò“êëèðïíòï ,,íóèóìò“ – îëèåäòú êîòðüë- âïäóüòì èïòíòíãòà ïîòì æïêïâåþóäò; ,,êïâêïìóì ëíäïòíò“,,êïâêïìóì ëíäïòíò“,,êïâêïìóì ëíäïòíò“,,êïâêïìóì ëíäïòíò“,,êïâêïìóì ëíäïòíò“ – êëèðïíòï, îëèå- äòúøïâçéâïøòãïèïâïäëðüòêóî–þëÿêëâïíêï- þåäì ôäëþì æï ìïþòàóèë òíüåîíåüòì ãïñòæâòà ïîòì æïêïâåþóäò; ,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“,,àþòäòìòì èòêîëïâüëþóìò“ – 20 ùäòì âïæòàôäëþìàþòäòìòìèïìøüïþòàèãçïâîàïãï- æïñâïíòì óôäåþïì; ,,þòäïòíò“,,þòäïòíò“,,þòäïòíò“,,þòäïòíò“,,þòäïòíò“ – èëþòäóîò ëðåîïüëîò, îë- èåäòú áïîàóä þïçïîçå 2007 ùåäì ãïèë÷íæï; ,,öëîöòïí ìåîâòì íåàâëîáò“,,öëîöòïí ìåîâòì íåàâëîáò“,,öëîöòïí ìåîâòì íåàâëîáò“,,öëîöòïí ìåîâòì íåàâëîáò“,,öëîöòïí ìåîâòì íåàâëîáò“ – êëèðï- íòï ìïáïîàâåäëøò ïõïäò GPRS ìòìüåèòì ìïêëí- üîëäë ìïäïîë ïðïîïüåþòì îåïäòçïúòï æï üåáíòêóî-ìïãïîïíüòë èëèìïõóîåþòì óçîóí- âåäñëôì; ìïîåêäïèë ìïïãåíüë ,,åäåôïíüò”;ìïîåêäïèë ìïïãåíüë ,,åäåôïíüò”;ìïîåêäïèë ìïïãåíüë ,,åäåôïíüò”;ìïîåêäïèë ìïïãåíüë ,,åäåôïíüò”;ìïîåêäïèë ìïïãåíüë ,,åäåôïíüò”; êëèðïíòï ,,îêòíòãçòì üåäåêëèò“; êëèðï-êëèðïíòï ,,îêòíòãçòì üåäåêëèò“; êëèðï-êëèðïíòï ,,îêòíòãçòì üåäåêëèò“; êëèðï-êëèðïíòï ,,îêòíòãçòì üåäåêëèò“; êëèðï-êëèðïíòï ,,îêòíòãçòì üåäåêëèò“; êëèðï- íòï TTV Rheinland;íòï TTV Rheinland;íòï TTV Rheinland;íòï TTV Rheinland;íòï TTV Rheinland; ãïîæï ïè ÷ïèëíïàâïäòìï, èïáïúïîòï ôäëþì ùòäåþì ìõâïæïìõâï èìõâòä êëèðïíòåþøò, òìåàåþ- øò îëãëîòúïï: ,,îåæòìëí þäó òâåîòï“,,îåæòìëí þäó òâåîòï“,,îåæòìëí þäó òâåîòï“,,îåæòìëí þäó òâåîòï“,,îåæòìëí þäó òâåîòï“ – ñâåäïìïàâòì êïî- ãïæ úíëþòäò ìïìüóèîë ,,îåæòìëíòì“ èôäëþåäòï êëèðïíòï ,,öëîöòïí ¸ëìüåä èåíåöèåíüò“, îëèäòì 65%–òïíùòäìïúìùëîåæõâò÷ïèïáïúïîòïôäëþì. ,,àþòäòìò èëäò“,,àþòäòìò èëäò“,,àþòäòìò èëäò“,,àþòäòìò èëäò“,,àþòäòìò èëäò“ – ìïæïú ðòîïæïæ 18%– òïíùòäìôäëþì,àóèúïêëèðïíòòì44%âòîöòíòòì êóíûóäåþçåï îåãòìüîòîåþóäò æï ïî ïîòì ãïèë- îòúõóäò òáïú èïáïúïîòïì ùòäåþò òêâåàåþëæåì. ,,þïàóèò òíüóîòìüò“,,þïàóèò òíüóîòìüò“,,þïàóèò òíüóîòìüò“,,þïàóèò òíüóîòìüò“,,þïàóèò òíüóîòìüò“ – îëèäòì 50%– òïíò ùòäòì èôäëþåäòú õâò÷ï èïáïúïîòïï. äóæò ,,øïâò äëèò“äóæò ,,øïâò äëèò“äóæò ,,øïâò äëèò“äóæò ,,øïâò äëèò“äóæò ,,øïâò äëèò“ – êëèðïíòï øðì ,,öëî- öòïí þåâåîòö êëèðïíò“, îëèåäòú ìïáïîàâåäë- øò äóæòì ùïîèëåþòàïï æïêïâåþóäò æï èòìò 27%–òì èôäëþåäòú ìùëîåæ èïáïúïîòïï. ,,ìòàò æåâåäëðèåíüò“,,ìòàò æåâåäëðèåíüò“,,ìòàò æåâåäëðèåíüò“,,ìòàò æåâåäëðèåíüò“,,ìòàò æåâåäëðèåíüò“ – ìïèøåíåþäë êëèðïíòï,îëèäòì30%–ìõâò÷ïèïáïúïîòïôäëþì, õëäë 5–5%–ì êëþï éóîùêïòï æï õâò÷ï ìåáïíòï. ,,ìèïîü àåêò“,,ìèïîü àåêò“,,ìèïîü àåêò“,,ìèïîü àåêò“,,ìèïîü àåêò“ – êëèðïíòï, îëèåäòú âïÿ- îëþì óìïôîàõëåþòì ìòìüåèåþòà æï èòì 100%– òïí ùòäì ôäëþì èïáïúïîòï. ,,øïüë ïõïøåíò“,,øïüë ïõïøåíò“,,øïüë ïõïøåíò“,,øïüë ïõïøåíò“,,øïüë ïõïøåíò“ – èïáïúïîòï êëèðïíòòì 80%–òïíò ùòäòì èôäëþåäòï. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ìïêèïëæ þåâîò êëèðïíòï âïõìåíåàæïôïáüëþîòâïæìïáïîàâåäëìþòçíåììåá- üëîòììîóäíïùòäòèëâòúâòà,åìêòæåâèúòîå÷ïèë- íïàâïäòï òè êëèðïíòåþòìï, îëèåäøòú õâò÷ï èïáïúï- îòïììïêóàïîòùòäåþòãïï÷íòï.ìòïãïúòäåþòàâîúå- äòï,àóèúïâòíïòæïíþòçíåìîååìüîøòïèïàóòèêëè- ðïíòòì èõëäëæ òóîòæòóäò æïìïõåäåþï òûåþíåþï, îàóäòïèòìòêëíêîåüóäòìïáèòïíëþòìæïæãåíï. èåæòòìï àó ïîïìïèàïâîëþë ìåáüëîòì èòåî ãïâîúåäåþóäò ìõâïæïìõâï òíôëîèïúòòì èòõåæ- âòà,òãòïìåâåôäëþìùòäåþì,,æåçåîüòîåþòìþï- çïîøò“, äóæìïõïîø ,,èòîçïïíøò“, îåìüëîíåþòì áìåäò GMC Group–øò, îëèåäòú ïåîàòïíåþì æï èåíåöèåíüì óùåâì úíëþòä îåìüëîíåþì ,,ûâåäò ìïõäò”, ,,øåèëòõåæå ãåíïúâïäå”, ,,ìäëâòíìêïòï”, “áïäïáóîò”, “èïüîòëøêï”, “ãóîèïíò”, îåìüëîï- íò-üåîïìï ,,BOHEMA”–ì. ãïîæï ïèòìï, èïì ìïêó- àïîò þòçíåìòì íïùòäò çåèëõìåíåþóä ïæïèòïíåþ- çåæïïìåâåìõâïþòëçíåìðïîüíòëîåþçåúïáâìãï- ôëîèåþóäò. àóèúï, èòóõåæïâïæ ïèòìï, ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþò“ øååúæåþï èëèæåâíë íëèîåþøò êò- æåâãïïãîûåäëì ìïáïîàâåäëøòåîà–åîàòñâå- äïçå èïìøüïþóîò, àóèúï èóæïè ÷îæòäøò èñëôò þòçíåìèåíòì õâò÷ï èïáïúïîòïì þòçíåìòìüëîòï. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå þäëêïâì àó ïîï „àþòäòìòì ïåîëðëîüòì áïäïáòì“ ðîëåáüì „àïíïòíâåìüòîåþòì ôëíæò“ “èàïâîëþï ïè ðîëåáüì èõïîì óÿåîì, àóèúï, îëãëîú ÷ïíì, þï÷òïøâòäì ïî óíæèàïâîëþï ïè ðîëåáüì èõïîì óÿåîì, àóèúï, îëãëîú ÷ïíì, þï÷òïøâòäì ïî óíæèàïâîëþï ïè ðîëåáüì èõïîì óÿåîì, àóèúï, îëãëîú ÷ïíì, þï÷òïøâòäì ïî óíæèàïâîëþï ïè ðîëåáüì èõïîì óÿåîì, àóèúï, îëãëîú ÷ïíì, þï÷òïøâòäì ïî óíæèàïâîëþï ïè ðîëåáüì èõïîì óÿåîì, àóèúï, îëãëîú ÷ïíì, þï÷òïøâòäì ïî óíæï” ïøåíåþòì ðîëåáüò ¸ãëíòïà æï ïî òúò- ïí, îëè ïè ðîëåáüì èïéïäò èõïîæïÿå- îï ïáâì. îïèæåíïæøååìïþïèåþëæïïéíòøíó- äò òíôëîèïúòï ìòèïîàäåì, òñë àó ïîï ðîëåáüò øåàïâïçåþóäò àïíïòí- âåìüòîåþòì ôëíæòìàâòì, ðîëåáüòì ïîìåþëþòìøåèàõâåâïøòîïüëèòáíïòãò óïîñëôòäò æï òñë àó ïîï ñâåäïôîòì ìïáèòì êóîìøò ñëôòäò ðîåèòåîò, ðïî- üòï „áïîàóäò ëúíåþòì“ àïâèöæëèï- îå þòûòíï òâïíòøâòäò, „þïíêåþò æï ôò- íïíìåþèï“ êòàõâòà èòâèïîàåà „àïíï- òíâåìüòîåþòì ôëíæì“. ôëíæøòãïíãâòúõïæåì,îëèèìãïâì òíôëîèïúòïì ïî ïæïìüóîåþæíåí. „èìãïâìòíôëîèïúòïìïîâïæïìüó- îåþà. çëãïæïæ, êò èëãïõìåíåþà îëè ñâåäï ðîëåáüì ïáâì ãïíõòäâòì ìüïí- æïîüóäò ôëîèï æï óïîòì øåèàõâåâï- øò êëíêîåüóäò èòçåçò“, - ãïíãâòúõï- æåì „àïíïòíâåìüòîåþòì ôëíæøò“. ÷õóþòïíòøâòäò êò ïúõïæåþì, îëè èàïâîëþïøò èòìâäòì ãïîæï, òìòíò ïìå- âå èòâòæíåí „àïíïòíâåìüòîåþòì ôëí- æøòú“. îëãëîú òì ïéíòøíïâì, æïðòîå- þòì èòóõåæïâïæ, þï÷òïøâòäò ïî æïåìù- îë øåõâåæîïì, îëèåäìïú ãåîèïíóäò ôòîèòì õåäèûéâïíåäò æïåìùîë. ôëí- æøò èïà ìïóþïîò ¸áëíæïà àïíïøåèùå- åþàïí, îëèäåþìïú ðîëåáüò ïî ïáâà. òèæîëìþòçíåì–ãåãèïèçïæïîòñë.åì òñëèõëäëæìïóþïîò,îëèåäìïúþï÷ò- ïøâòäò ïîú æïåìùîë æï ïîú ïáâì ôëíæì þòçíåì ãåãèï æï ïîú ãïèëóõï- üïâì îïòèå ìóîâòäò àó òíüåîåìò, õë- äë þï÷òïøâòäò úîóëþì îëúï ïèþëþì îëè èïí òúòì åì ðîëåáüò. ÷õóþòïíòø- âòäò ïî ïìïõåäåþì òè ðòîì, âòíú þï÷ò- ïøâòäàïí èòâòæï æï ðòîïæïæ ¸êòàõï ìïêòàõçå. èòìòâå àáèòà, òì ðòîò ïæîå èàïâîëþïøò òñë, æéåì êò êåîûë ðòîòï. ÷õóþòïíòøâòäò õïçì óìâïèì, îëè èàïâîëþïì åì ðîëåáüò ïáâì æï èõïîì óÿåîì, èïãîïè þï÷òïøâòäì îëãëîú ÷ïíì, ïî óíæï. “ïè ðîëåáüòì íïùòäëþîòâ æïôò- íïíìåþïçå èçïæñëôíïì ãïèëàáâïèåí ìïåîàïøëîòìë ìïôòíïíìë òíìüòüó- üåþò, èïà øëîòì ãåîèïíóäò DEG. ïè ðîëåáüòì øåìïõåþ òúòïí ôëäêìâïãåí- øò, òíãëäøüïüøò. åì ðîëåáüò ãïïúíåì ãåîèïíóä IKEA-ì, îëèåäìïú ïìåâå ïòíüåîåìåþì àïâòìóôïä åêëíëèòêóî çëíïøò ÷âåíàïí ùïîèëåþòì æïùñåþï. ìïÿòîëï ìüîïüåãòóäò òíâåìüëîò. ÷âåíîïèæåíòèåìàïíãâáëíæïãïúíëþò- àò ìïóþïîò. ìïáïîàâåäë ìïîòìêë áâåñíïæ èòï÷íòïà æï èïéïä èëãåþïì òàõëâåí ãïèëèæòíïîå ìïáïîàâåäëì æïþïäò ìïòíâåìüòúòë îåòüòíãòæïí. àïíïòíâåìüòîåþòìôëíæòïáæïãâåõèï- îåþëæï, èïãîïè åì ìïðïîüòíòëîë ôëíæòì õåäèûéâïíåäëþï õåäì ãâòø- äòì æï þòûòíï òâïíòøâòäì ïîïôåîì åóþíåþï”, - ïúõïæåþì ÷õóþòïíòøâòäò. óíæï òàáâïì, îëè ñëâåäò ïõïäò æï àïí èïìøüïþóîò ðîëåáüò, ïîòì áâåñíòì ãïíâòàïîåþòì àâïäìïçîò- ìòà, àïíïú òìåàò üîïíìôëîèïúòóäò åüïðòì èáëíå áâåñíòìïàâòì, îëãëîòú ìïáïîàâåäëï, óèíòøâíåäëâïíåìò. òõòäïâì àó ïîï æéòì ìòíïàäåì èìãïâ- ìò øòíïïîìòì ðîëåáüò èëèïâïäò ãâò÷- âåíåþì, èïíïèæå êò ïçîàï ìõâïæïìõâï- ëþïï, îïú ðòîâåä îòãøò ïè ôëíæòì èò- åîùïîèëåþóäòìïáèòïíëþòìþóíæëâï- íåþòà ïîòì ãïèëùâåóäò, îïøòú òãó- äòìõèåþï, òì îëè ôëíæòì èõîòæïí ìï- çëãïæåëþòì òíôëîèòîåþóäëþï ãïí- õëîúòåäåþóäò ðîëåáüåþòì øåìïõåþ æïþïäòï. þï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûå
  4. 4. 4 www.BFM.ge #534 noemberi Axis Towers àþòäòìòì ìïëôòìå óûîïâò áëíåþòì þïçïîì 17 200 è2 øåèïüåþì óûîïâòáëíåþòììåîâòìåþòìãäëþïäóî- èï êëèðïíòïè Colliers International- èï 2017 ùäòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ìïáïîàâåäëì óûîïâò áëíåþòì þïçîòì êâäåâï ãïèëïáâåñ- íï, ìïæïú, èïà øëîòì, àþòäòìòì àïíïèåæ- îëâå ìïëôòìå ôëíæò ïîòì èòèëõòäóäò. „ìïáïîàâåäëì A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòìôïîàëþòìþïçïîòèíòøâíåäëâïíúâäò- äåþåþì ãïíòúæòì. ùäåþòì èïíûòäçå àïâò- ìóôïäòìïëôòìåïæãòäåþòìõâïæïìõâïþòç- íåì úåíüîåþøò òñë èòèëôïíüóäò, îïú æò- æò êëèðïíòåþòìàâòì èïéïäò êäïìòì ëôò- ìåþòì ðëâíïì ïîàóäåþæï. Axis Towers BC –òì èïìøüïþóîò ðîëåá- üò,îëèäòìãïõìíïú2018ùäòìþëäëìòãåã- èåþï, æåæïáïäïáòì A êäïìòì ìïëôòìå óû- îïâò áëíåþòì þïçïîì êòæåâ 15,000 êâïæîï- üóä èåüîçå èåüì øåèïüåþì. àóèúï, èòó- õåæïâïæ òèòìï, îëè ïèòà, ìõâï îïèæåíòèå èìõâòäðîëåáüàïí åîàïæ, öïèóîïæ, A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ôïîàëþòì þïçïîò 72% òà òçîæåþï, ïéèëìïâäåà åâîëðòì ìõâï áïäïáåþàïí øåæïîåþòà, àþòäòìòì èàäòïíòìïëôòìåôëíæòìèëúóäëþïèïòíú æïþïäò î÷åþï, - íïàáâïèòï Colliers Interna- tional - òì êâäåâïøò. Colliers International Group Inc. èìëôäò- ëì 69 áâåñíïøòï ùïîèëæãåíòäò æï øåæãåþï 12000-çåèåüòãïèëúæòäòðîëôåìòëíïäòà ëðåîòîåþì. Axis Towers BC èîïâïäôóíáúòóîò êëè- ðäåáìòï æï èëòúïâì îëãëîú ìïúõëâîå- þåä, òìå ìïëôòìå, ãïìïîàëþ, êëèåîúòóä æï ìïìüóèîë ôóáúòåþì. ëôòì úåíüîò ïêèïñëôòäåþì ìïåîàï- øëîòìë A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ñâåäï èïõïìòïàåþåäì, êåîûëæ: – ìïåîàë ôïîàò; – øåìïþïèòìò äëêïúòï -ÿïâÿïâïûòì ãïè- çòîò.åì ãïèçòîò òèàïâòàâå æïðîëåáüåþó- äò òñë ìïëôòìå æï ìïöïîë íïãåþëþåþòìà- âòì.A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ïè äëêïúòï- çå ãïíàïâìåþï êò ìùëîåæ ïè èòèïîàóäå- þåþòì þóíåþîòâò ãïíâòàïîåþïï.ïìåâå ïéìï- íòøíïâòï,îëèÿïâÿïâïûòìãïèçòîòùïîèëïæ- ãåíì òìüëîòóäò çëíòì - îóìàïâåäòì ãïè- çòîòì ãïãîûåäåþïì æï åì þèï ïôïîàëåþì þòçíåì-üóîòìüóä çëíïì; – ïæâòäïæ èòìïæãëèò - òáèíåþï øåíë- þïìàïí èòìïìâäåäò æïèïüåþòàò ãçåþò; –àïíïèåæîëâåòíôîïìüîóáüóîï,üå- äåêëèóíòêïúòï æï æïúâòì ìòìüåèåþò; – íïàåäò ëôòìåþò èïéïäò âòüîïýóäò ôïíöîåþòà,ãïèëî÷åóä ïîáòüåáüóîòìïæï ëðüòèïäóîòãåãèïîåþòæïí ãïèëèæòíïîå; – ðïíëîïèóäò õåæåþò âïêòì ðïîêçå; – àïíïèåæîëâå àþòäòìòì äåíæèïîê øåíëþï; – þòçíåì-úåíüîòìàâòì ãïèëñëôòäò 300 ïæãòäòïíò ïâüëìïæãëèò. ïìåâå, Axis Towers -òì èòíòì êëøêøò ãïí- àïâìæåþï 5 âïîìêâäïâòïíò ìïìüóèîë Pul- mann,îëèäòìæòçïòíò,ïáìòìòìæòçïòíåîåþ- àïí åîàïæ, øåòèóøïâï úíëþòäèï ôîïíãèï òíüåîòåîòì æòçïòíåîèï, êîòìüëô ðòäåè. ìïìüóèîë èëòúïâì 5 ãïíìõâïâåþóäò üòðòì 226 íëèåîì æï ãïàâäòäòï þòçíåì üóîòì- üåþçå. èòíòì êëøêòì ìïôïîïæ ãïèëñåíåþóäòï Mitsubishi Alpolic A2 ïäóèòíòì êëèðëçòüó- îòèïìïäïèïéïäòúåúõäãïèûäåëþòìèï÷âå- íåþäòà,îëèåäòúãïèëòñåíåþïåáìüåîòåî- òíüåîòåîòì èëìïðòîêåàåþäïæ, ïìåâåìïõó- îïâïæ æï ìïóêåàåìë èïìïäïæ òàâäåþï.
  5. 5. 5www.BFM.genoemberi 534# åêëíëè-òáìò - îëãëîú æïïíëíìåþóäòï, ðåíìòï- îëãëîú æïïíëíìåþóäòï, ðåíìòï- îëãëîú æïïíëíìåþóäòï, ðåíìòï- îëãëîú æïïíëíìåþóäòï, ðåíìòï- îëãëîú æïïíëíìåþóäòï, ðåíìòï 2019-2020 ùäåþøò 20-20 äïîòà óíæï2019-2020 ùäåþøò 20-20 äïîòà óíæï2019-2020 ùäåþøò 20-20 äïîòà óíæï2019-2020 ùäåþøò 20-20 äïîòà óíæï2019-2020 ùäåþøò 20-20 äïîòà óíæï ãïòçïîæëì. îïüëè âåî õåîõæåþï èò-ãïòçïîæëì. îïüëè âåî õåîõæåþï èò-ãïòçïîæëì. îïüëè âåî õåîõæåþï èò-ãïòçïîæëì. îïüëè âåî õåîõæåþï èò-ãïòçïîæëì. îïüëè âåî õåîõæåþï èò- ìò èåüïæ ãïçîæï, èòà óèåüåì, òè ôëí-ìò èåüïæ ãïçîæï, èòà óèåüåì, òè ôëí-ìò èåüïæ ãïçîæï, èòà óèåüåì, òè ôëí-ìò èåüïæ ãïçîæï, èòà óèåüåì, òè ôëí-ìò èåüïæ ãïçîæï, èòà óèåüåì, òè ôëí- çå, îëè àáâåíò ëðëíåíüåþò, èïãïäò-çå, îëè àáâåíò ëðëíåíüåþò, èïãïäò-çå, îëè àáâåíò ëðëíåíüåþò, èïãïäò-çå, îëè àáâåíò ëðëíåíüåþò, èïãïäò-çå, îëè àáâåíò ëðëíåíüåþò, èïãïäò- àïæ 400 äïîòïí ðåíìòï ¸ðòîæåþòïíàïæ 400 äïîòïí ðåíìòï ¸ðòîæåþòïíàïæ 400 äïîòïí ðåíìòï ¸ðòîæåþòïíàïæ 400 äïîòïí ðåíìòï ¸ðòîæåþòïíàïæ 400 äïîòïí ðåíìòï ¸ðòîæåþòïí ïèëèî÷åâäåþì?ïèëèî÷åâäåþì?ïèëèî÷åâäåþì?ïèëèî÷åâäåþì?ïèëèî÷åâäåþì? - ìïíïè óøóïäëæ ðåíìòåþçå âòìïóþ- îåþæåà, èòíæï ìõâï èíòøâíåäëâïí úâäò- äåþåþçå ãïâïèïõâòäë ñóîïæéåþï. èíòøâ- íåäëâïíò úâäòäåþåþòà øåèëâòæï èàïâ- îëþï þòóöåüøò æï þòóöåüòì õïîöâòàò íï- ùòäò ãïçîæòäòï èåëîå èëìèåíòì æîëì 270 èòäòëíòà, õëäë 2018 ùåäàïí èòèïîàåþï- øò 538 äïîòà òçîæåþï ïìòãíåþåþò, ïíó õïî- öâï 2019 ùåäì 2018 ùåäàïí øåæïîåþòà ïò ïè ëæåíëþòì àïíõòà òçîæåþï. åì òèïì íòø- íïâì, îëè èëèïâïä ùåäì ìïõåäèùòôë àòà- áèòì íïõåâïîò èòäòïîæò äïîòà èåüì æï- õïîöïâì. èàäòïíëþïøò êò ïìòãíåþåþò èòïé- ùåâì 12.997 èòäòïîæ äïîì. èå âìïóþîëþ èõëäëæ æï èõëäëæ ìïõåäèùòôë þòóöåü- çå, îëèåäìïú ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüò ïèüêòúåþìæïèìãïâìòúòôîåþòæïèëóêòæå- þåäò ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò ÷âåí ïî ãâáëíòï.êëíêîåüóäïæîëèæïâóþîóíæåà òè ìïêòàõì, îïú àáâåí þîûïíåà, ïîïèïîüë ìïðåíìòë íïùòäò, îëèåäòú öïíæïúâòì ìï- èòíòìüîëì þòóöåüøò ïîòì øåìóäò, èàäòï- íëþïøò îëè ïâòéëà öïíèîàåäëþòì ìïèò- íòìüîë, ìëúòïäóîò ìôåîë, ãïíïàäåþï æï ï.ø. èàäòïí þòóöåüøò, ïò ïè üòðòì õïîöåþò ïîòì 47%. çóìüïæ îëè ãòàõîïà, ïò ïè ìë- úòïäóî èòèïîàóäåþåþçå ãïèëñëôòäòï 5.49 èòäòïîæò äïîò. øåèòûäòï ìõâï ìòüñ- âåþòàïú âàáâï, åì þòóöåüò ïîòì ìëúòïäó- ìïáïîàâåäë åâîëìïþÿëì áâåñíåþòì èïìøüïþòà åîàïæåîàòï, ìïæïú æéåèæå ïî ïèëáèåæåþóäï MTPL ïíó ïâüëèôäëþåä- àïàâòì èåìïèå ðòîåþòì ùòíïøå ùïîèëáèíò- äòðïìóõòìèãåþäëþòììïâïäæåþóäëæïçé- âåâï. îïüëè õæåþï ïìå æï îïüëè ïîòì åì ìë- úòïäóîïææïòèïâæîëóäïæìåáüëîòìãïí- âòàïîåþòì êóàõòà èíòøâíåäëâïíò ìïêòàõò èàïâîëþòì ñóîïæéåþòì èòéèï, ûíåäò ìïà- áèåäòï. åîàïæåîàò, îïú þëäë ùäåþøò èëõåî- õæï, òì ïîòì, îëè 2018 ùäòì 1 èïîüòæïí ïèëáèåææï ìïáïîàâåäëì üåîòüëîòïçå èëûîïâò óúõë ìïõåäèùòôëøò îåãòìüîò- îåþóäò ïâüëìïüîïíìðëîüë ìïøóïäåþòì èôäëþåäòì ìïèëáïäïáë ðïìóõòìèãåþäë- þòì æïçéâåâï æï ìïæéåòìëæ, òìå îëãëîú èìëôäòëì ñâåäï áâåñïíïøòï, ÷âåíàïíïú, ìïçéâîòì ãïæèëèêâåàò íåþòìèòåîò ïâüë- èëüë ìïüîïíìðëîüë ìïøóïäåþòì èôäë- þåäò âïäæåþóäòï øåûåíòäò ¸áëíæåì ïé- íòøíóäò ìïæïçéâåâë ðîëæóáüò. ïè ðîë- úåìèï, ãïîæï òèòìï, îëè øåáèíï ìïáïîàâå- äëì èëáïäïáååþòìàâòì æïèïüåþòàò ìëúò- ïäóîò ãïîïíüòåþò, øåæåãïæ èëòüïíï ìï- æïçéâåâë ìåáüëîøò, ùäòì ãïíèïâäëþïøò æïèïüåþòà îïèæåíòèå ïàåóäò èòäòëíò äïîòì èëþòäòçåþòì ìïøóïäåþï. ìðåúòï- äóîïæ ïè ðîëúåìòìàâòì ìïæïçéâåâë êëè- ðïíòåþòì èòåî æïôóûíåþóäò ìïâïäæåþó- äë æïçéâåâòì úåíüîò, ôïáüòï ùïîèïüå- þòà èóøïëþì æï óðîëþäåèëæ ïîåãóäò- „2019 ùäòì þòóöåüòì ðîëåáüò ìëúòïäóîïæ ëîòåíüòîåþóäòï“ „÷âåíò õåäòìóôäåþï òûäåâï ðòîëþïì, îëè ðåíìòòì çîæï èòåþïì æï ãïîêâåóä êëîåäïúòïøò òñëì åêëíëèòêòì çîæïìàïí“„÷âåíò õåäòìóôäåþï òûäåâï ðòîëþïì, îëè ðåíìòòì çîæï èòåþïì æï ãïîêâåóä êëîåäïúòïøò òñëì åêëíëèòêòì çîæïìàïí“„÷âåíò õåäòìóôäåþï òûäåâï ðòîëþïì, îëè ðåíìòòì çîæï èòåþïì æï ãïîêâåóä êëîåäïúòïøò òñëì åêëíëèòêòì çîæïìàïí“„÷âåíò õåäòìóôäåþï òûäåâï ðòîëþïì, îëè ðåíìòòì çîæï èòåþïì æï ãïîêâåóä êëîåäïúòïøò òñëì åêëíëèòêòì çîæïìàïí“„÷âåíò õåäòìóôäåþï òûäåâï ðòîëþïì, îëè ðåíìòòì çîæï èòåþïì æï ãïîêâåóä êëîåäïúòïøò òñëì åêëíëèòêòì çîæïìàïí“ ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüøò èëèïâïäò ùäòì þòóöåüòì ãïíõòäâï èòèæòíïîåëþì. ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà, èëìïç-ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüøò èëèïâïäò ùäòì þòóöåüòì ãïíõòäâï èòèæòíïîåëþì. ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà, èëìïç-ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüøò èëèïâïäò ùäòì þòóöåüòì ãïíõòäâï èòèæòíïîåëþì. ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà, èëìïç-ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüøò èëèïâïäò ùäòì þòóöåüòì ãïíõòäâï èòèæòíïîåëþì. ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà, èëìïç-ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüøò èëèïâïäò ùäòì þòóöåüòì ãïíõòäâï èòèæòíïîåëþì. ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà, èëìïç- îåþåþò ëî íïùòäïæ òñëôï æï þòóöåüòì ðîëåáüì ëðëçòúòï èõïîì ïî óÿåîì. õëäë óèîïâäåìëþòì ùïîèëèïæãåí-îåþåþò ëî íïùòäïæ òñëôï æï þòóöåüòì ðîëåáüì ëðëçòúòï èõïîì ïî óÿåîì. õëäë óèîïâäåìëþòì ùïîèëèïæãåí-îåþåþò ëî íïùòäïæ òñëôï æï þòóöåüòì ðîëåáüì ëðëçòúòï èõïîì ïî óÿåîì. õëäë óèîïâäåìëþòì ùïîèëèïæãåí-îåþåþò ëî íïùòäïæ òñëôï æï þòóöåüòì ðîëåáüì ëðëçòúòï èõïîì ïî óÿåîì. õëäë óèîïâäåìëþòì ùïîèëèïæãåí-îåþåþò ëî íïùòäïæ òñëôï æï þòóöåüòì ðîëåáüì ëðëçòúòï èõïîì ïî óÿåîì. õëäë óèîïâäåìëþòì ùïîèëèïæãåí- äåþòì ãïíúõïæåþòà, þòóöåüòì ðîëåáüò ðïìóõëþì ñâåäï òè ãïèëùâåâïì, îïú ìïçëãïæëåþïøò ïîìåþëþì. 2019 ùäòìäåþòì ãïíúõïæåþòà, þòóöåüòì ðîëåáüò ðïìóõëþì ñâåäï òè ãïèëùâåâïì, îïú ìïçëãïæëåþïøò ïîìåþëþì. 2019 ùäòìäåþòì ãïíúõïæåþòà, þòóöåüòì ðîëåáüò ðïìóõëþì ñâåäï òè ãïèëùâåâïì, îïú ìïçëãïæëåþïøò ïîìåþëþì. 2019 ùäòìäåþòì ãïíúõïæåþòà, þòóöåüòì ðîëåáüò ðïìóõëþì ñâåäï òè ãïèëùâåâïì, îïú ìïçëãïæëåþïøò ïîìåþëþì. 2019 ùäòìäåþòì ãïíúõïæåþòà, þòóöåüòì ðîëåáüò ðïìóõëþì ñâåäï òè ãïèëùâåâïì, îïú ìïçëãïæëåþïøò ïîìåþëþì. 2019 ùäòì þòóöåüòì èòõåæâòà æïãåãèòä ðîëåáüåþçå, ðåíìòåþòì øåìïûäë èïüåþïçå, þòóöåüòì ïìòãíòíåþìï æï õïîöâòàþòóöåüòì èòõåæâòà æïãåãèòä ðîëåáüåþçå, ðåíìòåþòì øåìïûäë èïüåþïçå, þòóöåüòì ïìòãíòíåþìï æï õïîöâòàþòóöåüòì èòõåæâòà æïãåãèòä ðîëåáüåþçå, ðåíìòåþòì øåìïûäë èïüåþïçå, þòóöåüòì ïìòãíòíåþìï æï õïîöâòàþòóöåüòì èòõåæâòà æïãåãèòä ðîëåáüåþçå, ðåíìòåþòì øåìïûäë èïüåþïçå, þòóöåüòì ïìòãíòíåþìï æï õïîöâòàþòóöåüòì èòõåæâòà æïãåãèòä ðîëåáüåþçå, ðåíìòåþòì øåìïûäë èïüåþïçå, þòóöåüòì ïìòãíòíåþìï æï õïîöâòà íïùòäçå, ìïôòíïíìë-ìïþòóöåüë êëèòüåüòì àïâèöæëèïîåè,íïùòäçå, ìïôòíïíìë-ìïþòóöåüë êëèòüåüòì àïâèöæëèïîåè,íïùòäçå, ìïôòíïíìë-ìïþòóöåüë êëèòüåüòì àïâèöæëèïîåè,íïùòäçå, ìïôòíïíìë-ìïþòóöåüë êëèòüåüòì àïâèöæëèïîåè,íïùòäçå, ìïôòíïíìë-ìïþòóöåüë êëèòüåüòì àïâèöæëèïîåè, ÒÎÏÊÄÒ ÊËÂÇÏÍÏÛÅÈÒÎÏÊÄÒ ÊËÂÇÏÍÏÛÅÈÒÎÏÊÄÒ ÊËÂÇÏÍÏÛÅÈÒÎÏÊÄÒ ÊËÂÇÏÍÏÛÅÈÒÎÏÊÄÒ ÊËÂÇÏÍÏÛÅÈ òìïóþîï.òìïóþîï.òìïóþîï.òìïóþîï.òìïóþîï. îïüëè ôåîõæåþï èëáïäïáåàïàâòì ïóúòäåþåäò æïçéâåâòì ìïõåëþòì æïíåîãâï îåþì ìïæïçéâåâë øåèàõâåâåþòìïì ùïîèëá- èíòä çïîïäåþì. ìïçéâïîçåøåèëìóäòïâüë-èëüëìïøó- ïäåþåþòìàâòì èåìïèå ðòîòì ùòíïøå ðïìóõòì- èãåþäëþòì æïçéâåâòì ìïâïäæåþóäëæ øå- ûåíòì óçîóíâåäñëôï ãïúòäåþòà ïæîåú øåòûäåþëæï, âòæîå åì èëõæï (2018 ùäòì 1 èïîüò). èïãîïè, åì ïõäï èïòíú îëè èëõæï, ðòîæïðòî óêïâøòîæåþï æïçéâåâòì ìïõåä- èùòôë çåæïèõåæâåäëþòì èïøòíæåäò õåä- èûéâïíåäòì êëíìüïíüòíå ìóäïèïíòûòì ðò- îëâíóä èëíæëèåþïì ãïíìïêóàîåþòà ìïè- àïâîëþë æï ìïðïîäïèåíüë ùîååþàïí óî- àòåîàëþòìïì. ïè àïíïèæåþëþòæïí ìóäïèïíòûòì êåî- ûë þòçíåìøò ãïæïíïúâäåþòì øåèæåã, òèõï- íïæ æïãåãèòäò íïþòöåþò, êåîûëæ - óêâå ìï- áïîàâåäëøòîåãòìüîòîåþóäòïâüë-èëüë ìïøóïäåþåþòì èôäëþåäàïàâòì èåìïèå ðò- îåþòìùòíïøåùïîèëáèíòäòðïìóõòìèãåþäë- þòì ìïâïäæåþóäë æïçéâåâòì øåìïõåþ êï- íëíòì òíòúòîåþï æï øåìïþïèòìò ðîëúåæó- îóäò îóüòíòì ãïâäòì øåèæãëè èòìò ïèëá- èåæåþï, ãïóîêâåâåäò æîëòà ïîòì ãïæïæå- þóäò æï èòâòùñåþóäò. ïîïæï, ôïáüòï ìïâïäæåþóäë æïçéâå- âòì ïè ìïõåëþòì ïèëáèåæåþï ìëúòïäóîò æïúâòì èûäïâîò èåáïíòçèòï, îëè ïéïîïôå- îò òàáâïì àïíïèåæîëâå èìëôäòë ìïæïçé- âåâë ùåìîòãàïí øåìïþïèòìëþïøò èëìâäòì ïóúòäåþäëþïçå. çëãïæïæ, ïâüëæïçéâåâïøò, èåìïèå ðò- îåþòìùòíïøåùïîèëáèíòäòðïìóõòìèãåþäë- þòì æïçéâåâï ñâåäïçå èíòøâíåäëâïíò åäå- èåíüòï, îïæãïí ïè øåèàõâåâïøò, ÷âåíò øå- ìïûäë ïîïèïîàäçëèòåîò áèåæåþòì ãïèë ìõâòìò áëíåþòì ïí öïíèîàåäëþòì æïçéâå- âïì òàâïäòìùòíåþì. æïçéâåâòì åì ìïõåëþï, ñâåäïãïí, èàåä èìëôäòëøò, ìïâïäæåþó- äë õïìòïàì ïüïîåþì. èëæòà ãïâòïçîëà, ãïíâòõòäëà æï åî- àïæ ãïæïâùñâòüëà êïîãòï ÷âåíàâòì -ïâ- üëèôäëþåäåþòìàâòì,àóúóæò,èåìïèåðò- îåþòìùòíïøåùïîèëáèíòäòðïìóõòìèãåþäë- þòì æïçéâåâòì ìïâïäæåþóäëæ øåèëéåþï. öåî ÷âåí îïì ãâïîãåþì, åì ãïâòãëà æï èå- îå êòæåâ ìõâï èòèïîàóäåþåþìïú àó ïî- ãåþì îïèåì, ïèïçåú âòìïóþîëà. ãïíâòõòäëà ëîò ûòîòàïæò èëèåíüò. êåîûëæ, - îï åéòîåþï åì ðîëæóáüò æï îï øåìïûäë îòìêåþì æïôïîïâì òãò. ïè êòàõâåþçå çóìüò ðïìóõò æéåì ïî ïî- ìåþëþì, èïãîïè ïèïçå èïáìòèïäóîò ïäþï- àëþòà èïòíú øåãâòûäòï ìïóþïîò, îïæãïí àåèïçå ìïêèïëæ þåâîòï íïèóøåâïîò. êåî- ûëæ æïçéâåâòì çåæïèõåæâåäëþòì ìïõåä- èùòôë ìïèìïõóîòì, ìôåîëì ìðåúòïäòìüå- þòìï æï èìëôäòë þïíêòì åáìðåîüåþòì èë- íïùòäåëþòà æï ãïîêâåóäò ëîòåíüòîåþò ïîìåþëþì êòæåú. îëãëîú òêâåàåþï, èåìïèå ðòîåþòì ùò- íïøå ùïîèëáèíòäò ðïìóõòìèãåþäëþòì ìï- âïäæåþóäë æïçéâåâï åéòîåþï ìïøóï- äëæ àâåøò 12-15 äïîò. ìïâïäæåþóäë êò òèïì íòøíïâì, îëè àó ïéèë÷íæåþï, îëè ïî ãïáâì øåûåíòäò - æïöïîòèæåþò æï öï- îòèï ãïúòäåþòà èüêòâíåóäò òáíåþï, âòæ- îå 15 äïîòï. ïíó, ïè àïíõòì ãïæïõæòì êâï- äëþïçå àáâåíò ïâüëìïüîïíìðëîüë ìï- øóïäåþòà èëèõæïîò ïâüëìïãçïë øåèàõ- âåâòì øåæåãïæ àóêò âòíèåì áëíåþï ïí öïí- èîàåäëþï æïçòïíæï - õïçì âóìâïèà - ìï- óþïîòï èåìïèå ðòîåþçå - æï ïá ïî òãóäòì- õèåþï àáâåíìïâå èïíáïíïøò èìõæëèåþò, - åì çòïíò ïíïçéïóîæåþï ìïæïçéâåâë êëè- ðïíòòì èòåî æï ïíïçéïóîæåþï ìîóäïæ. ïî ïáâì èíòøâíåäëþï æïçòïíæåþï ïâüëèëþò- äò, ìïõäò, õåõòäòì þïéò, ÿòøêïîò, õòæò, þëîæòóîò, ìïãçïë íòøïíò, ãïíïàåþòì þë- ûò àó ìõâï îïè. - èåìïèå ðòîòì êóàâíòäò áëíåþï ïí èòìò öïíèîàåäëþï, ïè ìïâïä- æåþóäë æïçéâåâòì ðïêåüòì ôäëþòìïì òáíåþï æïçéâåóäò òè äòèòüòì ôïîãäåþ- øò, îïìïú ðëäòìò ãïòàâïäòìùòíåþì. æéåì ïîìåþóäò õåæâåþòà, åì äòèòüåþò ìïêèï- ëæ æòæò òáíåþï. îëãëîú ïéòíòøíï, ïè íïþòöòì ãïæïæãèï ïóúòäåþåäòï,àóóêâåæïãâòïíåþóäòïîïï. óíæïòàáâïì,îëèìïëîòåíüïúòëôïìòú,èò- ìïéåþò æï íëîèïäóîòï. ìòèøâòæå - ðëüåí- úòóîòîòìêåþòìãïíæïóìòïèëâíåþåþòìèàå- äòêïìêïæòìãïíæïçéâåâï,îëúïìïÿåìóçò- õïî, æéåøò 50 àåàîò íïèæâòäïæ éòîì. ïõäï òè òîòþò åôåáüòì àïëþïçå, îïìïú ïâüëèëüëèôäëþåäàïàâòì èåìïèå ðòîå- þòìùòíïøåùïîèëáèíòäòðïìóõòìèãåþäëþòì æïçéâåâòììïâïäæåþóäëæøåèëüïíïãïèë- òùâåâì. æïçéâåâòìåììïõåëþïæéåìïúïîìåþëþì þïçïîçå. ïîìåþëþì, èïãîïè íåþïñëôäëþò- àòï æï, øåìïþïèòìïæ, èòìòà ìïîãåþäëþì ûï- äòïí úëüï èëèõèïîåþåäò. ìïâïäæåþóäëæ èòìò øåèëéåþï - ãïîæï òèòìï, îëè ìëúòï- äóîò æïúóäëþòì æïèïüåþòà åôåáüì øåá- èíòì,ìïæïçéâåâëìåáüëîøòïêóèóäòîåþïì ãïóêåàåþì ìåîòëçóä ôòíïíìóî îåìóîìì, îïú àïâòì èõîòâ, ìïæïçéâåâë ìåáüëîòì ãïíâòàïîåþïì æï ãïûäòåîåþïì øåóùñëþì õåäì æï îïú èàïâïîòï, æïæåþòàïæ òèëáèå- æåþì ìõâïæïìõâï ìïæïçéâåâë ðîëæóáüçå ôïìåþòì æïùåâïçå. èïãîïè åì òêòàõëì úïäêå èàïâîëþïè æï úïäêå ìïæïçéâåâë ìåáüëîèï æï óíæï òêòàõëì êòæåú æï àïí ãïæïóæåþäïæ. ÷âåí- àâòì êò, èëèõèïîåþäåþòìàâòì, èàïâïîòï - ãâïùñëþì, õåäì ãâïûäåâì àó ïîï - æïçé- âåâòì ïè üòðòì ìïâïäæåþóäëæ øåèëéåþï. çåèëà ïéùåîòäò ðîòíúòðóäò ðòîëþåþòà - úïäìïõïæ ãâïûäåâì õåäì. ãïîæï ïèòìï, èíòøâíåäëâïíòï, îëè åâ- îëïìëúòîåþòì õåäøåêîóäåþï òàâïäòìùò- íåþì ìïáïîàâåäëì èõîòæïí 2019 ùåäì êëí- úåôúòòì ùïîæãåíïì, àó îïì æï îëãëî ïðò- îåþìáâåñïíï,îïàïìùëîåæïâüëèôäëþåä- àï èòåî èåìïèå ðòîåþòì ùòíïøå ùïîèëáèíò- äò ðïìóõòìèãåþäëþòì æïçéâåâòì „èùâïíå þïîïàò“ èòòéëì åâîëêïâøòîòì üåîòüëîò- ïçå. „èùâïíå þïîïàò“ íòøíïâì, òèïì, îëè ìï- áïîàâåäëøò øåûåíòäò åì ðëäòìò, òèïâå ðò- îëþåþòà òèëáèåæåþì åâîëêïâøòîòì üåîò- üëîòïçåú. îëãëîú ðîïáüòêï ï÷âåíåþì, áâåñíåþò „èùâïíå þïîïàì“ êëíúåôúòòì ùïîæãåíòæïí ìïøóïäëæ 10, õëäë óêåàåì øåèàõâåâïøò 5 ùåäòùïæøò òéåþåí. åì ðåîòëæò ìÿòîæåþï åâîëêïâøòîòì èõîòæïí òèòì øåìùïâäïì, àó îïèæåíïæ èçïæïï áâåñíòì ìïæïçéâåâë òí- æóìüîòï ïéíòøíóäò ìåîâòìòì èëèìïõóîå- þòìàâòì æï ï.ø. àóèúï, îï „èùâïíå þïîïàçåï“ ìïóþïîò, îëúï öåî áâåñíòì øòãíòà îåãòìüîòîåþóä ïâüë-èëüë ìïøóïäåþïàï èôäëþåäàïà- âòì èåìïèå ðòîåþòì ùòíïøå ùïîèëáèíòäò ðï- ìóõòìèãåþäëþòì æïçéâåâòì ìïâïäæåþó- äëþïú êò ïî æïèæãïîï æéòì ùåìîòãøò... ãòëîãò úïãïîåòøâòäòãòëîãò úïãïîåòøâòäòãòëîãò úïãïîåòøâòäòãòëîãò úïãïîåòøâòäòãòëîãò úïãïîåòøâòäò îïæ ëîòåíüòîåþóäò þòóöåüò. - îëãëîú ïõìåíåà, õïîöâòàò âï-- îëãëîú ïõìåíåà, õïîöâòàò âï-- îëãëîú ïõìåíåà, õïîöâòàò âï-- îëãëîú ïõìåíåà, õïîöâòàò âï-- îëãëîú ïõìåíåà, õïîöâòàò âï- îòïíüò ãïçîæòäòï þòóöåüòì øåúâ-îòïíüò ãïçîæòäòï þòóöåüòì øåúâ-îòïíüò ãïçîæòäòï þòóöåüòì øåúâ-îòïíüò ãïçîæòäòï þòóöåüòì øåúâ-îòïíüò ãïçîæòäòï þòóöåüòì øåúâ- äòä âïîòïíüøò. ûòîòàïæò æïôòíïí-äòä âïîòïíüøò. ûòîòàïæò æïôòíïí-äòä âïîòïíüøò. ûòîòàïæò æïôòíïí-äòä âïîòïíüøò. ûòîòàïæò æïôòíïí-äòä âïîòïíüøò. ûòîòàïæò æïôòíïí- ìåþï ìëúòïäóîò èòèïîàóäåþåþçåìåþï ìëúòïäóîò èòèïîàóäåþåþçåìåþï ìëúòïäóîò èòèïîàóäåþåþçåìåþï ìëúòïäóîò èòèïîàóäåþåþçåìåþï ìëúòïäóîò èòèïîàóäåþåþçå èëæòì, òãòâå 50 äïîòïíò ðïêåüò, îë-èëæòì, òãòâå 50 äïîòïíò ðïêåüò, îë-èëæòì, òãòâå 50 äïîòïíò ðïêåüò, îë-èëæòì, òãòâå 50 äïîòïíò ðïêåüò, îë-èëæòì, òãòâå 50 äïîòïíò ðïêåüò, îë- èåäòú ðîåèòåîèïú ïõìåíï, ïè æëêó-èåäòú ðîåèòåîèïú ïõìåíï, ïè æëêó-èåäòú ðîåèòåîèïú ïõìåíï, ïè æëêó-èåäòú ðîåèòåîèïú ïõìåíï, ïè æëêó-èåäòú ðîåèòåîèïú ïõìåíï, ïè æëêó- èåíüøòú ãïàâïäòìùòíåþóäòï. æåüï-èåíüøòú ãïàâïäòìùòíåþóäòï. æåüï-èåíüøòú ãïàâïäòìùòíåþóäòï. æåüï-èåíüøòú ãïàâïäòìùòíåþóäòï. æåüï-èåíüøòú ãïàâïäòìùòíåþóäòï. æåüï- äóîïæ îëè ãâòàõîïà þòóöåüòì øåú-äóîïæ îëè ãâòàõîïà þòóöåüòì øåú-äóîïæ îëè ãâòàõîïà þòóöåüòì øåú-äóîïæ îëè ãâòàõîïà þòóöåüòì øåú-äóîïæ îëè ãâòàõîïà þòóöåüòì øåú- âäòä íïùòäçå. îòì õïîöçå òçîæåþïâäòä íïùòäçå. îòì õïîöçå òçîæåþïâäòä íïùòäçå. îòì õïîöçå òçîæåþïâäòä íïùòäçå. îòì õïîöçå òçîæåþïâäòä íïùòäçå. îòì õïîöçå òçîæåþï æïôòíïíìåþï ïè èòèïîàóäåþïçå?æïôòíïíìåþï ïè èòèïîàóäåþïçå?æïôòíïíìåþï ïè èòèïîàóäåþïçå?æïôòíïíìåþï ïè èòèïîàóäåþïçå?æïôòíïíìåþï ïè èòèïîàóäåþïçå? - øåúâäòä âåîìòïøò ðîåèòåî èòíòì- üîòì òíòúòïüòâòà ïîòì ÷ïæåþóäò 70èòäò- ëíò. åì òì àïíõïï, îëèäòàïú òçîæåþï íïê- äåþïæ æïúóäò ëöïõåþòìàâòì òè þïâøâåþòì æïõèïîåþï, îëèäåþòú èòòéåþåí 50 äïîì, àóèúïðîëðëîúòïòáïîòì20-30-çå,åìïîòì æïïõäëåþòà 144 000 þïâøâò. óôîë çóìüïæ îëè ãòàõîïà åì ïîòì 69.5 èòäòëíò äïîò. âïõìåíå, îëè èåëîïæ âåîìòïøò 270 èòäòë- íò äïîòàïï ãïçîæòäò õïîöâòàò íïùòäò ðòîâåäïæò âåîìòòìãïí ãïíìõâïâåþòà æï ïè 270 èòäòëíøò æåâì 69.5 èòäòëíò äïîò. åì æïõèïîåþï ïáïèæå 10 äïîò òñë. ïõäï êò 50 äïîòï. óðòîâåäåì ñëâäòìï åì ïîòì ãïæï- ìïõïæåþòì õïîöçå, èïà øëîòì ìïøåèëìïâ- äë ãïæïìïõïæò æï ìõâï üòðòì ãïæïìïõïæòì õïîöçå.ïìåâåãïçîæòäòïãîïíüåþò. ãïçî- æòäòï ìåìõåþòì æïþîóíåþïú. ïìåâå ðîòâï- üòçïúòòæïíøåèëìóäëþåþò.ìõâïæïìõâïüò- ðòì ìïþòóöåüë êîåæòüåþò. åì ñâåäïôåîò ÷ïèëàâäòäò öïèóîïæ øåïæãåíì 357 èòäò- ëí äïîì. ïò åì ãâïûäåâì ìïøóïäåþïì, îëè õïîöâòàò íïùòäò ãïâçïîæëà. - æïâóþîóíæåà ðåíìòòì ìïêòàõì.- æïâóþîóíæåà ðåíìòòì ìïêòàõì.- æïâóþîóíæåà ðåíìòòì ìïêòàõì.- æïâóþîóíæåà ðåíìòòì ìïêòàõì.- æïâóþîóíæåà ðåíìòòì ìïêòàõì. îïüëè âåî õåîõæåþï ðåíìòåþòì ãïç-îïüëè âåî õåîõæåþï ðåíìòåþòì ãïç-îïüëè âåî õåîõæåþï ðåíìòåþòì ãïç-îïüëè âåî õåîõæåþï ðåíìòåþòì ãïç-îïüëè âåî õåîõæåþï ðåíìòåþòì ãïç- îæï 20-20 äïîçå èåüïæ, îï ëþòåá-îæï 20-20 äïîçå èåüïæ, îï ëþòåá-îæï 20-20 äïîçå èåüïæ, îï ëþòåá-îæï 20-20 äïîçå èåüïæ, îï ëþòåá-îæï 20-20 äïîçå èåüïæ, îï ëþòåá- üóîò ïõìíï ïáâì òèïì, îëè èåüïæ âåîüóîò ïõìíï ïáâì òèïì, îëè èåüïæ âåîüóîò ïõìíï ïáâì òèïì, îëè èåüïæ âåîüóîò ïõìíï ïáâì òèïì, îëè èåüïæ âåîüóîò ïõìíï ïáâì òèïì, îëè èåüïæ âåî õåîõæåþï èòìò ãïçîæï?õåîõæåþï èòìò ãïçîæï?õåîõæåþï èòìò ãïçîæï?õåîõæåþï èòìò ãïçîæï?õåîõæåþï èòìò ãïçîæï? - þòóöåüòì ïè íïùòäøò ïîòì ãïàâïäòì- ùòíåþóäò ðåíìòòì 20 äïîòà ãïçîæï. èë- ãåõìåíåþïà, îëè ðïîäïèåíüèï èòòéë êïíë- íò æïãîëâåþòàò ìïðåíìòë îåôëîèòì øåìï- õåþ, îïú ïìïõóäòï þòóöåüøòú. ïèòìàâòì ïîòì þòóöåüøò 90 èòäòëíò äïîò èëþòäò- çåþóäò.ïèòàáâåñïíïøòæòæòðîëúåìòòùñå- þï. ôóíæïèåíüóîò îåôëîèïï, îïú æïíïçë- ãåþòì óçîóíâåäñëôïì íòøíïâì. èòóõåæï- âïæ òèòìï, îëè åì ãïîêâåóä ùäåþçå ïîòì ãïùåîòäò, åì óçîóíâåäñëôòä ìòþåîåì íòøíïâì. èòâåìïäèåþëæò, îëè åì îåôëîèï þåâîïæ ïæîå æïãâåùñë, èïãîïè ìöëþì ãâò- ïí, âòæîå ïîïìæîëì. ïìåâå ïîòì ìõâïæïìõ- âï üòðòì øåéïâïàåþò òè ðåíìòëíåîàïàâòì, îëèäåþòú èåæòêïèåíüåþòà ìïîãåþäëþåí. âôòáîëþ, åì òì àïíõåþò æï øåìïûäåþäëþå- þòï, îëèåäìïú åì þòóöåüò æéåì òûäåâï. ÷âåíò õåäòìóôäåþï òûäåâï ðòîëþïì, îëè ðåíìòòì çîæï èòåþïì æï ãïîêâåóä êëîå- äïúòïøò òñëì åêëíëèòêòì çîæïìàïí. åì ïîòìèàïâïîò.åêëíëèòêòìçîæïìàïíåîàïæ ðåíìòòìçîæïúóíæïèëõæåìæïïîïòìå,îëè åîàþïøïæ ãïòçïîæëì, âàáâïà 50 äïîòà. - àóèúï, àáâåíò ëðëíåíüåþò ïè-- àóèúï, àáâåíò ëðëíåíüåþò ïè-- àóèúï, àáâåíò ëðëíåíüåþò ïè-- àóèúï, àáâåíò ëðëíåíüåþò ïè-- àóèúï, àáâåíò ëðëíåíüåþò ïè- þëþåí, îëè ïæèòíòìüîïúòóäò õïîöå-þëþåí, îëè ïæèòíòìüîïúòóäò õïîöå-þëþåí, îëè ïæèòíòìüîïúòóäò õïîöå-þëþåí, îëè ïæèòíòìüîïúòóäò õïîöå-þëþåí, îëè ïæèòíòìüîïúòóäò õïîöå- þòì øåèúòîåþòà øåìïûäåþåäòï ðåí-þòì øåèúòîåþòà øåìïûäåþåäòï ðåí-þòì øåèúòîåþòà øåìïûäåþåäòï ðåí-þòì øåèúòîåþòà øåìïûäåþåäòï ðåí-þòì øåèúòîåþòà øåìïûäåþåäòï ðåí- ìòòì 400 äïîïèæå ãïçîæï. îïèæåíïæìòòì 400 äïîïèæå ãïçîæï. îïèæåíïæìòòì 400 äïîïèæå ãïçîæï. îïèæåíïæìòòì 400 äïîïèæå ãïçîæï. îïèæåíïæìòòì 400 äïîïèæå ãïçîæï. îïèæåíïæ îåïäòìüóîòï åì?îåïäòìüóîòï åì?îåïäòìüóîòï åì?îåïäòìüóîòï åì?îåïäòìüóîòï åì? - åì ùïîèëóæãåíåäòï. åì ÷âåíèï ëðë- íåíüåþèïú ïéòïîåì, îëè åîàþïøïæ ïèõåäï çîæï ðåíìòòì âåî èëõæåþëæï. åì óíæï èëè- õæïîòñëåüïðëþîòâïææïïèïìòìòíòúïéòï- îåþåí. ïèòìïàâòì 1.8 èòäòïîæò äïîòì èë- þòäòçåþïï æïèïüåþòà ìïÿòîë. ìïïèòìëæ èàåäòìïèòíòìüîëåþòóíæïãïóáèæåì,õåä- ôïìò ïî ãïòúåì æï ï.ø. îïú ôïáüëþîòâïæ øåóûäåþåäòï. ìõâïàï øëîòì, öïíæïúâòì êóàõòà èòíæï ãòàõîïà, îëè èàåäò îòãò ðîëãîïèåþòï ãïàâïäòìùòíåþóäò. ãïîæï ïèòìï, ïîòì 754 èòäòëíò äïîò òèòìïàâòì, îëè ìïñëâåäàïë öïíæïúâï ïèóøïâæåì. ïîòì òèóíòçïúòòì ðîëãîïèï àòàáèòì 23 èò- äòëíòà. ÷ ¸åðïüòüòì ðîëãîïèï, ïòâ-òíôåá- úòï, íïîêëèïíòòà æïïâïæåþóäàï ìïèêóî- íïäë ðîëãîïèï, æòïäòçòì ðîëãîïèï. ÷âåí ïìåâå ëîò ìïïâïæèñëôëì èøíåþäëþòì ðîëãîïèï ãâïáâì. ãâïáâì ïìåâå ìïìùîïôë æïõèïîåþòì æï üîïíìðëîüòîåþòì ðîëãîï- èï, àòàáèòì 45 èòäòëíòïíò ðîëãîïèï. ìëô- äòì åáòèò, îåôåîïäóîò èëèìïõóîåþòì ðîëãîïèï, îëèåäòú 20 èòäòëíòïíòï. ïìå- âå, áîëíòêóäò æïïâïæåþåþòì ìïèêóîíïäë èåæòêïèåíüåþòà óçîóíâåäñëôï. ðóíáüå- þòà ïîòì þòóöåüøò òì ðîëãîïèåþò ãïùåîò- äò, îëèåäòú ïìåâå ïàåóäëþòà èòäòëí äïîì òàâïäòìùòíåþì. åì ïîòì óèíòøâíåäë- âïíåìò. öïèóîïæ, îëãëîú ãòàõïîòà 5.49 èòäòïîæò äïîò ïîòì ãïàâïäòìùòíåþóäò ìëúòïäóîò èòèïîàóäåþåþòìàâòì, îïú þò- óöåüòì 47 ðîëúåíüòï. þï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûåþï÷ë öòíÿïîïûå

×