Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #516

72,665 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #516

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #516 20 noemberi, 2017 weli gamodis orSabaTobiT ìïïîìåþë èòíòèóèò òìüëîòóä èïáìòèóèçåï ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 „ìïâïäæåþóäë„ìïâïäæåþóäë„ìïâïäæåþóäë„ìïâïäæåþóäë„ìïâïäæåþóäë æïçéâåâåþòì ïîìåþëþòìæïçéâåâåþòì ïîìåþëþòìæïçéâåâåþòì ïîìåþëþòìæïçéâåâåþòì ïîìåþëþòìæïçéâåâåþòì ïîìåþëþòì øåèàõâåâïøò þïçîòìøåèàõâåâïøò þïçîòìøåèàõâåâïøò þïçîòìøåèàõâåâïøò þïçîòìøåèàõâåâïøò þïçîòì èëúóäëþï, ïîìåþóäàïíèëúóäëþï, ïîìåþóäàïíèëúóäëþï, ïîìåþóäàïíèëúóäëþï, ïîìåþóäàïíèëúóäëþï, ïîìåþóäàïí øåæïîåþòà, 50-%-òàøåæïîåþòà, 50-%-òàøåæïîåþòà, 50-%-òàøåæïîåþòà, 50-%-òàøåæïîåþòà, 50-%-òà ãïòçîæåþï“ãïòçîæåþï“ãïòçîæåþï“ãïòçîæåþï“ãïòçîæåþï“ ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 þïàóèòìþïàóèòìþïàóèòìþïàóèòìþïàóèòì þïäíåëäëãòóîòþïäíåëäëãòóîòþïäíåëäëãòóîòþïäíåëäëãòóîòþïäíåëäëãòóîò èóäüòðäåáìòèóäüòðäåáìòèóäüòðäåáìòèóäüòðäåáìòèóäüòðäåáìò ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 ãâ.3ãâ.3ãâ.3ãâ.3ãâ.3 1.5 èäîæ-òïíò1.5 èäîæ-òïíò1.5 èäîæ-òïíò1.5 èäîæ-òïíò1.5 èäîæ-òïíò òíâåìüòúòï - ìóôìïøòòíâåìüòúòï - ìóôìïøòòíâåìüòúòï - ìóôìïøòòíâåìüòúòï - ìóôìïøòòíâåìüòúòï - ìóôìïøò íïâàëþ-ðåüîëáòèòóîòíïâàëþ-ðåüîëáòèòóîòíïâàëþ-ðåüîëáòèòóîòíïâàëþ-ðåüîëáòèòóîòíïâàëþ-ðåüîëáòèòóîò êëèðäåáìò ïøåíæåþïêëèðäåáìò ïøåíæåþïêëèðäåáìò ïøåíæåþïêëèðäåáìò ïøåíæåþïêëèðäåáìò ïøåíæåþï „öåî êòæåâ 2010 ùäòì„öåî êòæåâ 2010 ùäòì„öåî êòæåâ 2010 ùäòì„öåî êòæåâ 2010 ùäòì„öåî êòæåâ 2010 ùäòì ôòíïíìóîòôòíïíìóîòôòíïíìóîòôòíïíìóîòôòíïíìóîò ìüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòì ïíãïîòøøò, 2012 ùäòìïíãïîòøøò, 2012 ùäòìïíãïîòøøò, 2012 ùäòìïíãïîòøøò, 2012 ùäòìïíãïîòøøò, 2012 ùäòì øåèæåã äïîòì èêâåàîòøåèæåã äïîòì èêâåàîòøåèæåã äïîòì èêâåàîòøåèæåã äïîòì èêâåàîòøåèæåã äïîòì èêâåàîò æåâïäâïúòïïæåâïäâïúòïïæåâïäâïúòïïæåâïäâïúòïïæåâïäâïúòïï ðîëãíëçòîåþóäò“ðîëãíëçòîåþóäò“ðîëãíëçòîåþóäò“ðîëãíëçòîåþóäò“ðîëãíëçòîåþóäò“ ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 „þïçïîçå ìïêèïëæ þåâîò„þïçïîçå ìïêèïëæ þåâîò„þïçïîçå ìïêèïëæ þåâîò„þïçïîçå ìïêèïëæ þåâîò„þïçïîçå ìïêèïëæ þåâîò ôëîâïîæóäò ãïîòãåþåþòôëîâïîæóäò ãïîòãåþåþòôëîâïîæóäò ãïîòãåþåþòôëîâïîæóäò ãïîòãåþåþòôëîâïîæóäò ãïîòãåþåþò æïòæë - òïíâîòæïíæïòæë - òïíâîòæïíæïòæë - òïíâîòæïíæïòæë - òïíâîòæïíæïòæë - òïíâîòæïí âïäóüïçå èëàõëâíïâïäóüïçå èëàõëâíïâïäóüïçå èëàõëâíïâïäóüïçå èëàõëâíïâïäóüïçå èëàõëâíï øåèúòîæåþï“øåèúòîæåþï“øåèúòîæåþï“øåèúòîæåþï“øåèúòîæåþï“ ìïüåäåêëèóíòêïúòë þïçïîçå ëäòãëðëäòï ûäòåîæåþï - èìõâòäò êëèðïíòåþò êëíêóîåíüåþì „ñäïðïâåí“ ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïþïíêë ìåáüëîòì ïíïüëèòï ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 åîà ùåäòùïæøò þïíêåþòì ïáüòâåþò 8 èòäòïîæò äïîòà ãïòçïîæï æï 32 èòäòïîæò øåïæãòíï. ìåáüëîòì èëãåþï êò 186 èòäòëíò äïîòàïï ãïçîæòäò æï 631 èòäòëí 815 ïàïìò äïîòà ãïíòìïçéâîï þïíêåþòì îåòüòíãò èàäòïíò ïáüòâåþòì, ìïïáúòë êïðòüïäòì,þïíêåþòì îåòüòíãò èàäòïíò ïáüòâåþòì, ìïïáúòë êïðòüïäòì,þïíêåþòì îåòüòíãò èàäòïíò ïáüòâåþòì, ìïïáúòë êïðòüïäòì,þïíêåþòì îåòüòíãò èàäòïíò ïáüòâåþòì, ìïïáúòë êïðòüïäòì,þïíêåþòì îåòüòíãò èàäòïíò ïáüòâåþòì, ìïïáúòë êïðòüïäòì, èàäòïíò ìåìõåþòì, âïæòïíò æåðëçòüåþòì, ùèòíæï èëãåþòìï æïèàäòïíò ìåìõåþòì, âïæòïíò æåðëçòüåþòì, ùèòíæï èëãåþòìï æïèàäòïíò ìåìõåþòì, âïæòïíò æåðëçòüåþòì, ùèòíæï èëãåþòìï æïèàäòïíò ìåìõåþòì, âïæòïíò æåðëçòüåþòì, ùèòíæï èëãåþòìï æïèàäòïíò ìåìõåþòì, âïæòïíò æåðëçòüåþòì, ùèòíæï èëãåþòìï æï ìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãòì îåçåîâòì èòõåæâòàìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãòì îåçåîâòì èòõåæâòàìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãòì îåçåîâòì èòõåæâòàìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãòì îåçåîâòì èòõåæâòàìåìõåþòì øåìïûäë æïíïêïîãòì îåçåîâòì èòõåæâòà åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüòì 2017 ùäòì 22 òâíòìòì ¹92/04 þîûïíåþòà ãïíìïçé- âîóäò êëèåîúòóäò þïíêåþòì ðòäïî 3-òì ôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùå- ìòì øåìïþïèòìïæ ìïáïîàâåäëøò èëáèåæèï êëèåîúòóäèï þïíêåþèï êâïîüïäóîò (30.09.2017 –òì èæãëèïîåëþòà) ïíãïîòøãåþåþò ãïïìïöïîëåì. ìïòíüåîåìëæ ÷ïâàâï- äåà ïè ìïõòì òíôëîèïúòòà æïòíüåîåìåþóäò ìïçëãïæëåþòìàâòì ùïîèëãâåæãòíï ìï- þïíêë îåòüòíãåþò òè îïèæåíòèå ûòîòàïæò èëíïúåèòì èòõåæâòà, îëèäåþòú ìïôóûâ- äòïí òíôëîèïúòïì òûäåâï, îëãëîú èàäòïíïæ ìåáüëîòì, òìå ïèï àó òè êëèåîúòóäò þïíêòì èóøïëþòìï æï ãïíâòàïîåþòì üåíæåíúòòì àïëþïçå. òíüåîíåüþïçïîçå ëîò êëèðïíòï ,,ìòäáíåüò“ æï ,,èïãàòêëèò“ þïçîòì 77%-ì ïêëíüîëäåþåí ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 áïîàâåäò åîòáïîàâåäò åîòáïîàâåäò åîòáïîàâåäò åîòáïîàâåäò åîò ãïæïøåíåþòì ðòîïì èñëôòãïæïøåíåþòì ðòîïì èñëôòãïæïøåíåþòì ðòîïì èñëôòãïæïøåíåþòì ðòîïì èñëôòãïæïøåíåþòì ðòîïì èñëôò åîåþòì õóàåóäøòï -åîåþòì õóàåóäøòï -åîåþòì õóàåóäøòï -åîåþòì õóàåóäøòï -åîåþòì õóàåóäøòï - ãïîæïúâäòäàïãïîæïúâäòäàïãïîæïúâäòäàïãïîæïúâäòäàïãïîæïúâäòäàï îïëæåíëþïè øëþïæëþïìîïëæåíëþïè øëþïæëþïìîïëæåíëþïè øëþïæëþïìîïëæåíëþïè øëþïæëþïìîïëæåíëþïè øëþïæëþïì ãïæïïÿïîþïãïæïïÿïîþïãïæïïÿïîþïãïæïïÿïîþïãïæïïÿïîþï ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 Wendy’s áïîàóäèïWendy’s áïîàóäèïWendy’s áïîàóäèïWendy’s áïîàóäèïWendy’s áïîàóäèï îåìüëîíåþèïîåìüëîíåþèïîåìüëîíåþèïîåìüëîíåþèïîåìüëîíåþèï ìïåîàïøëîòìë âåíæòìãïíìïåîàïøëîòìë âåíæòìãïíìïåîàïøëîòìë âåíæòìãïíìïåîàïøëîòìë âåíæòìãïíìïåîàïøëîòìë âåíæòìãïí õïîòìõòì ñâåäïçå èïéïäòõïîòìõòì ñâåäïçå èïéïäòõïîòìõòì ñâåäïçå èïéïäòõïîòìõòì ñâåäïçå èïéïäòõïîòìõòì ñâåäïçå èïéïäò öòäæë èòòéëöòäæë èòòéëöòäæë èòòéëöòäæë èòòéëöòäæë èòòéë ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 “àòþòìò þïíêò씓àòþòìò þïíêò씓àòþòìò þïíêò씓àòþòìò þïíêò씓àòþòìò þïíêòì” òíüåîíåüþïíêòòíüåîíåüþïíêòòíüåîíåüþïíêòòíüåîíåüþïíêòòíüåîíåüþïíêò èìëôäòëøò ìïóêåàåìëèìëôäòëøò ìïóêåàåìëèìëôäòëøò ìïóêåàåìëèìëôäòëøò ìïóêåàåìëèìëôäòëøò ìïóêåàåìë òíüåãîòîåþóäòíüåãîòîåþóäòíüåãîòîåþóäòíüåãîòîåþóäòíüåãîòîåþóä âåþãâåîæïæ æïìïõåäæïâåþãâåîæïæ æïìïõåäæïâåþãâåîæïæ æïìïõåäæïâåþãâåîæïæ æïìïõåäæïâåþãâåîæïæ æïìïõåäæï ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 Freedom House:Freedom House:Freedom House:Freedom House:Freedom House: ìïáïîàâåäë òíüåîíåüìïáïîàâåäë òíüåîíåüìïáïîàâåäë òíüåîíåüìïáïîàâåäë òíüåîíåüìïáïîàâåäë òíüåîíåü ìòâîúòì àïâòìóôäåþòììòâîúòì àïâòìóôäåþòììòâîúòì àïâòìóôäåþòììòâîúòì àïâòìóôäåþòììòâîúòì àïâòìóôäåþòì õïîòìõòà åâîëðòì ùïèñâïíõïîòìõòà åâîëðòì ùïèñâïíõïîòìõòà åâîëðòì ùïèñâïíõïîòìõòà åâîëðòì ùïèñâïíõïîòìõòà åâîëðòì ùïèñâïí áâåñíåþì óüëäæåþïáâåñíåþì óüëäæåþïáâåñíåþì óüëäæåþïáâåñíåþì óüëäæåþïáâåñíåþì óüëäæåþï
  2. 2. 2 www.BFM.ge #516 noemberi åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (MUG) kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 åîëâíóäò þïíêò èòì õåäà ïîìåþóäò òíìüîóèåíüåþòì ãïèëñåíåþòà èëïõæåíì þïçïîçå ãïâäåíïì òè øåèàõâåâïøò, àó òìò- íò æïòíïõïâåí, îëè ôóíæïèåíüòæïí, óêâå ìïêèïëæ æòæò õíòì ãïíèïâäëþïøò ïîòì ãï- æïõîòäò äïîòì êóîìò, - ïèòì øåìïõåþ ðòî- âåäèï âòúå - ðîåèòåîèï, åêëíëèòêòìï æï èæãîïæòãïíâòàïîåþòìèòíòìüîèïæòèòüîò áóèìòøâòäèïäïîòìêóîìàïíæïêïâøòîåþòà æïìèóäò êòàõâòì ìïðïìóõëæ ãïíïúõïæï. ìïáïîàâåäëì âòúå-ðîåèòåîò, ìïãïîåë ìïáèåàï èòíòìüîò èòõåòä öïíåäòûå âòçò- üòà àóîáèåíåàòì îåìðóþäòêïì åùâòï. âò- çòüòì ôïîãäåþøò èòõåòä öïíåäòûå èëíï- ùòäåëþïì èòòéåþì ïâéïíåààïí æïêïâøòîå- þòà èåøâòæå îåãòëíïäóî åêëíëèòêóî êëíôåîåíúòïøò, îëèåäøòú èìëôäòëì 60- çå èåüò áâåñíòì èïéïäò îïíãòì ìüóèïîò èëíïùòäåëþì. âòçòüòì ôïîãäåþøò ïìåâå æïãåãèòäòï ïâéïíåàì, àóîáèåíåàì, ïçåî- þïòöïíì, ìïáïîàâåäëìï æï àóîáåàì øë- îòì ìïüîïíçòüë – ìïüîïíìðëîüë øåàïí- õèåþòìãïôëîèåþï,îëèåäòú„äïðòìäïçó- äòì“ ìïõåäòà ïîòì úíëþòäò. „äïðòì äïçóäòì“ èïîøîóüòì ðîëåáüò „âåíæòì“áïîàóäèïîåìüëîíåþèïìïåî- àïøëîòìë „âåíæòìãïí“ Dave’s Way ìåîüò- ôòêïüò - õïîòìõòì ñâåäïçå èïéïäò öòäæë èòòéë. åì öòäæë ìïêâåþòì óìïôîàõëåþòì, õïîòìõòì êëíüîëäòì æïõâåùòäò ìòìüåèòì, ãåèëâíóîòàâòìåþåþòì,ìùîïôòèëèìïõóîå- þòìïæïìòìóôàïâòìàâòìãïòúåèï.Dave’sWay õïîòìõòììåîüòôòêïüòøåôïìåþòììõâïæïìõ- âïìòìüåèåþàïíåîàïæ,èëèõèïîåþäòìóèïé- äåì øåôïìåþïì åñîæíëþï. æïöòäæëåþòì úåîåèëíòïäò ìòèþëäóîïæ èíòøâíåäëâïí æéåì æïåèàõâï. ëîò ùäòì ùòí, çóìüïæ 15 íëåèåþîì, àþòäòìøò, 26 èïòìòì èëåæïíçå èìëôäòëøòñâåäïçåæòæòâåíæòìòãïòõìíï. ìïáïîàâåäëæïôíòìôëàäòìåîà-åîàò æòæò åáìðëîüòëîòï èìëôäòëøò. áëíåþòì åîëâíóäòìïïãåíüëìúíëþòà,áâåñïíïøòùïî- èëåþóäò æïôíòì ôëàëäò àòàáèòì èàäòï- íïæãïæòìåáìðëîüçåæïæòæòðëðóäïîëþòà ìïîãåþäëþìðëìüìïþÿëàïáâåñíåþøò.ìïáïî- àâåäëøòæïôíòìôëàäòì49åáìðëîüòëîòï, èïà øëîòìïï øðì „áïîàóäò æïôíï“, îëèåä- ìïúìïõåäèùòôëðîëãîïèï„ïùïîèëåìïáïîà- âåäëøò“ ôïîãäåþøò âïíòì îïòëíòì ìëôåä þçâïíøò èæåþïîå ìïõåäèùòôë áëíåþï ãïæïå- àó ÷åèò ðëçòúòï ãïòíüåîåìåþà, èå æéåì åì ïî âòúò. åì êòàõâï óôîë øëî èë- èïâïäì åõåþï æï øåóûäåþåäòï æéåì èïì çóìüò ðïìóõò ãïâúåà, - ïìå óðïìóõï åâîë- êïâøòîòì åä÷èï ìïáïîàâåäëøò òïíëø ¸åî- èïíèï ðòîâåäò ïîõòì êòàõâïì, îëæòì øåòû- äåþï åâîëêïâøòîèï øåòèóøïëì ãïôïîàëå- þòìøåèæãëèòìüîïüåãòïæïîëæòìøåòûäå- þï ìïáïîàâåäëè èòòéëì êïíæòæïüòì ìüï- üóìò. òïíëø ¸åîèïíòì àáèòà, ìïáïîàâåäëì øåèàõâåâïøò åâîëêïâøòîì ïáâì ðîëãîïèï - åì ïîòì ïìëúòîåþòì õåäøåêîóäåþï æï ûï- äòïíèíòøâíåäëâïíòï,ïèðîëãîïèòììîóä- ñëôòäò ãïíõëîúòåäåþï. „ïèïì æïìÿòîæåþï ãïîêâåóäò æîë. ïèï- âå æîëì, ìïáïîàâåäëì èàïâîëþï, ðëäò- üòêóîò ðïîüòåþò æï ìïèëáïäïáë ìïçëãï- æëåþï ãâàïâïçëþì þåâî ìïòíüåîåìë òæå- ïì, àó îëãëî æïâïõäëâæåà êòæåâ óôîë èåüïæ. ÷âåí ûïäòïí ãïõìíòäåþò âïîà ïè òæåå- þòì èòèïîà. ÷åèò éîèï îùèåíòà, åâîëêïâ- øòîòïõäïøåæòìøåèæãëèòòíüåãîïúòòìôï- çïøò êëíêîåüóä èòèïîàóäåþåþçå æï ïè ðîëúåìòì ãïãîûåäåþïï ÷âåíò óîàòåîàë- þï èåçëþäåþàïí. åì ïîòì îïú ïè ùóàøò øåã- êëèðïíòï ôîåãëþïìòì ùïîèëèïæãåíåä- èï, èóîèïí ðïüïîïòïè ãïæïúåèï ìïáèòì êóî- ìøò ãïíïúõïæï, îëè 23 íëåèþåîì õåäò èëå- ùåîåþï èåèëîïíæóèì ÷òíóî êëèðïíòïìàïí ZTE æï ãåîèïíóä Eurobus-àïí æï ìïôóû- âåäò ÷ïåñîåþï ìïùïîèëì èøåíåþäëþïì. èò- ìòâå àáèòà, êëíêîåüóä âïæåþàïí æï ìõâï úíëþòäèï ôòíïíìóîèï ýóîíïäèï, Glo- bal Finance àòþòìò þïíêòì òíüåîíåüþïíêò èìëôäòëøò ìïóêåàåìë òíüåãîòîåþóä âåþãâåîæïæïéòïîïêëîðëîïüòóäòìåãèåí- üòìàâòì, – íëèòíïúòïøò ãïèïîöâåþóäïæ àòþòìòþïíêòòìåàìïåîàïøëîòìëæïéòïîå- þóäòþïíêåþòìãâåîæòàæïìïõåäæï,îëãë- îåþòúïï: Wells Fargo, Citi, CaixaBank, Yapi Credi. àòþòìòþïíêèï GlobalFinance-òìãïíöòä- æë ìïáïîàâåäëøò ìïóêåàåìë úòôîóäò þïíêòìàâòì öåî êòæåâ 2017 ùäòì çïôõóä- øò èòòéë. þïíêò ïìåâå æïìïõåäæï ïéèëìïâ- äåà æï úåíüîïäóî åâîëðïøò 4 ìõâïæïìõ- âï íëèòíïúòïøò ãïèïîöâåþóäïæ. ãïèïîöâåþóäò þïíêåþò Global Finance- èï øåèæåãò êîòüåîòóèåþòì èòõåæâòà øå- ïî÷òï: ìùëîò ìüîïüåãòï ëíäïòí èëèõèï- îåþäåþòì èëçòæâòìï æï èëèìïõóîåþòìà- âòì, êäòåíüåþòìàâòì ìïóêåàåìë úòôîó- äò ìåîâòìåþòì øåàïâïçåþï, òíüåîíåü æï èëþïòäþïíêòìèëèõèïîåþåäàïîïëæåíëþòì çîæï, øåàïâïçåþóäò ðîëæóáüåþòìï æï èëèìïõóîåþòìèîïâïäôåîëâíåþï,âåþãâåî- æòì æòçïòíò æï ôóíáúòëíïäò. àòþòìòìúíëþòà,úòôîóäòèëèìïõóîå- þòì ìôåîëøò ìïóêåàåìë þïíêåþò êëíêóîì- àþòäòìòæïí ìïèõîåàòà, ãâòïíò íåëäò- àóîòõïíòìëîíïìëôäïîøò,øóäïâåîòìãë- îïìï æï ãïæïÿîòä ãëîïøò, ïîáåëäëãåþèï ïéèëï÷òíåì àòõòì ÿóîÿäòì ôîïãèåíüåþò, îëèäåþòú éâòíòì íïêâïäåâì øåòúïâåí. ÿóîÿåäò æïïõäëåþòà 8 ïàïìò ùäòì ùòíïí- æåäòï. áïîàóä éâòíëì ìüïüòï BBC-è èò- óûéâíï. ãïèëúåèòì úíëþòà, åì ïîòì èìëôäòëøò éâòíòì ÿóîÿäòì æéåòìïàâòì úíëþòäò óû- ìïáïîàâåäë æïôíòì ôëàäòì åîà-åîàò æòæò åáìðëîüòëîòï èìëôäòëøò úï.ìïùïîèë“åîàòïíòïãîëðîëåáüòì”ôïîã- äåþøò øåòáèíï. ïéìïíòøíïâòï, îëè êëèðïíòïè „áïîàóäò æïôíï“ ìïêóàïîò ðîëæóáúòï áó- âåòàøò, êëîåïøò æï ¸ëíã-êëíãøò åáìðëîüçå úëüïõíòìùòíãïòüïíï.ïõïäòìïåáìðëîüëþïç- îòì èëûòåþï æï ùïîèïüåþóäò õåäøåêîóäå- þåþòìãïôëîèåþïêëèðïíòïèìïïãåíüëì„ïùïî- èëåìïáïîàâåäëøò“ëîãïíòçåþòàìïêâåþòæï ìïìèåäò ðîëæóáüåþòì ùïèñâïí ãïèëôåíåþçå –GULFOOD2017æïHOFEX2017èòòéëèëíï- ùòäåëþòì ìïôóûâåäçå øåûäë. Wendy’s áïîàóäèï îåìüëîíåþèï ìïåîàïøëîòìë âåíæòìãïí õïîòìõòì ñâåäïçå èïéïäò öòäæë èòòéë ïèïâå æéåì, 48 ùäòì ùòí, ë¸ïòëøò ðòîâåäò âåíæòìòì îåìüëîïíò ãïòõìíï. òóþòäåì ïé- íòøâíïøò èëíïùòäåëþï èòòéåì âåíæòìòì ìï- åîàïøëîòìë âòúå-ðîåçòæåíüèï öëí ðåòí- èï,âåíæòìòììïåîàïøëîòìëìïëðåîïúòëæò- îåáüëîèï ãïþëî ¸ïâïîèï, ìïåîàïøëîòìë ãïíâòàïîåþòìæòîåáüëîèïæïîòäþïåîåî- èï,âåíæòìòììïåîàïøëîòìëôòíïíìóîèïæò- îåáüëîèï þîåíæëí ãóüîòåè æï âåíæòìòì ìïåîàïøëîòìëèïîêåüòíãòìèåíåöåîèïìë- ôë÷ëãëâïûåè.âåíæòìòìòóþòäåçåùäòìãï- èëî÷åóäò àïíïèøîëèäåþò ìòèþëäóîò ìï- ÷óáîåþòà æïöòäæëâæíåí, îëèäåþìïú ìï- ìï÷óáîå þïîïàåþòú ãïæïåúïà. ìïáïîàâåäë ìïüîïíçòüë-ìïüîïíìðëîüë ðîëåáü “äïðòì äïçóäòì“ åîà-åîàò èõïîå õæåþï òàâïäòìùòíåþì õåäèëèùåî áâåñíåþì øëîòì ìïâïÿîë æï ìïüîïíìðëîüë óîàòåîëþåþòì õåäøåùñëþïì,îïúãóäòìõèëþìøåàïíõèåþòì èëíïùòäå áâåñíåþøò üâòîàòìï æï èãçïâîå- þòì æïóþîêëäåþåäò ãïæïïæãòäåþïì, ìïü- îïíçòüë èëûîïëþïìàïí æïêïâøòîåþóäò ïóúòäåþåäòïæèòíòìüîïúòóäòìïêòàõåþò- ìï æï ðîëúåæóîåþòì ¸ïîèëíòçïúòïì æï ãï- èïîüòâåþïìæïï.ø.„äïðòìäïçóäòì“øåàïí- õèåþòà ìïáïîàâåäë åâîëðï-ïçòòì æïèïêïâ- øòîåþåäò êòæåâ åîàò èíòøâíåäëâïíò ìïü- îïíçòüëæåîåôíòìèëíïùòäåõæåþï.ïøõïþïæ- øòâòçòüòìôïîãäåþøòèòõåäöïíåäòûåøåõ- âåæîïì ãïèïîàïâì àóîáèåíåàòì ìïãïîåë ìïáèåàï èòíòìüîàïí îïøòæ èåîåæëâàïí. „þïçïîçå ìïêèïëæ þåâîò ôëîâïîæóäò ãïîòãåþåþò æïòæë - òïíâîòæïí âïäóüïçå èëàõëâíï øåèúòîæåþï“ “êòæåâ åîàõåä âòüñâò, ðîëãíëçåþì ïî æï âåî ãïâïêåàåþ, åì ïîòì èúóîïâò êóîìò. ïíïäòçò ñëâåäæéòóîïæ êåàæåþï. îïìïú âóñóîåþà ïîòì òì, îëè ìïêèïëæ þåâîò ôëîâïîæóäò ãïîòãåþåþò æïòæë þïçïîçå, îïúíòøíïâìòèïì,îëè÷âåíòïíâîòìæïìïùñò- ìòæïí âïäóüïçå èëàõëâíï óíæï æïãâïêä- æåì. îïìïú ÷âåí âóñóîåþà, ãïèñòæâåäå- þòì èòèïîàóäåþòà ãïîêâåóäò òíâåìüë- îåþòì ïáüòâëþï óíæï ãïèë÷íæåì óïõäëåì èëèïâïäøò. êòæåâ åîàõåä ãïâòèåëîåþ, ñâåäïíïòîò ðîëãíëçòìãïí àïâì øåâòêïâåþ. ïáâå âòüñâò, îëè åîëâíóäò þïíêòì ãïíúõï- æåþï òñë èíòøâíåäëâïíò, îëèåäòú ãóøòí æòäòà ãïêåàæï. åîëâíóäèï þïíêèï ãïïêå- àïãïíúõïæåþï,îëèäòìèòõåæâòàïú,åîëâ- íóäò þïíêò èòì õåäà ïîìåþóäò òíìüîó- èåíüåþòì ãïèëñåíåþòà èëïõæåíì þïçïîçå ãïâäåíïì òè øåèàõâåâïøò, àó òìòíò æïòíï- õïâåí, îëè ôóíæïèåíüòæïí óêâå ìïêèïëæ æòæò õíòì ãïíèïâäëþïøò ïîòì ãïæïõîòäò äïîòì êóîìò”, - ãïíïúõïæï áóèìòøâòäèï. 2017 ùäòì ëáüëèþåîøò áâåñïíïøò øåèë- ìóäò ôóäïæò ãçïâíòäåþòì èëúóäëþïè 123 èäí æëäïîì (307.1 èäí äïîò) èòïéùòï, åì 20%-òà (20.5 èäí æëäïîòà) èåüòï, âòæ- îå 2016 ùäòì ëáüëèþåîøò. ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò þïíêòì èëíï- úåèåþòà, ôóäïæò ãçïâíòäåþòà îóìåàò äòæåîëþì, îëèåäçåú èàäòïíò ãçïâíòäå- ôóäïæò ãçïâíòäåþò 20%-òà ãïòçïîæï þòì 39% èëæòì. óúõëåàòæïí ìïáïîàâåäëøò ôóäïæò ãçïâíòäåþòì 92.3% òè 14 óèìõâòäåì æë- íëîáâåñïíïçåèëæòì,ìïòæïíïúïìåàòãçïâ- íòäåþòì èëúóäëþïè ëáüëèþåîøò 1 èäí æëäïîì ãïæïïÿïîþï. òèïâå 14 áâåñïíïçå ãï- ìóäò ùäòì ëáüëèþåîøò èàåäò ôóäïæò ãçïâíòäåþòì 92.6% èëæòëæï. BBC: èìëôäòëøò óûâåäåìò éâòíë ìïáïîàâåäëøòï ïéèë÷åíòäò âåäåìò ïîáåëäëãòóîò èüêòúåþóäåþï, îïú òèòì èïíòøíåþåäòï, îëè éâòíë ìïáïî- àâåäëøò öåî êòæåâ 8 000 ùäòì ùòí òùóîå- þëæï æï, ìïåîàëæïú, âïçòì êóäüóîï ìùë- îåæ ìïáïîàâåäëæïí øåòûäåþï òéåþæåì ìï- àïâåì. ïè ïéèë÷åíïèæå éâòíòì óûâåäåì ïî- áåëäëãòóî èüêòúåþóäåþïæ òàâäåþëæï ÷îæòäë-æïìïâäåà òîïíøò ïéèë÷åíòäò ÿóîÿåäò, îëèåäòú æïïõäëåþòà 7.000 ùäòì ùòíïíæåäòï. ìïáïîàâåäë ïîòì ôïíüïìüòêóîò áâåñïíï, îëèäèïú óêâå þåâîì èòïéùòï åâîëêïâøòîàïí æïïõäëåþòìï æï îåôëîèåþòì êóàõòà “àòþòìò þïíêòì” òíüåîíåüþïíêò èìëôäòëøò ìïóêåàåìë òíüåãîòîåþóä âåþãâåîæïæ æïìïõåäæï øò èëíïùòäå 300 ôòíïíìóîò òíìüòüóüòæïí ìðåúòïäóîïæ ïè êëíêóîìòìàâòì æïêëèð- äåáüåþóäèïýòóîòèøåïî÷òï,îëèåäàïøë- îòì ïîòïí èìëôäòëøò ùïèñâïíò ìðåúòïäòì- üåþò ìïêëíìóäüïúòë, ìïòíôëîèïúòë æï üåáíëäëãòóîò ìôåîëæïí. àòþòìò þïíêòì òíüåîíåüþïíêèï Global Finance-òìãïí èìëôäòë ïéòïîåþï óêâå èå- ìïèåæ èëòðëâï. 2013 ùåäì, àòþòìò þïíêòì òíüåîíåüþïíêò èìëôäòëøò ìïóêåàåìëæ æïìïõåäæï ëî íëèòíïúòïøò: îëãëîú ìïó- êåàåìë òíüåîíåüþïíêò êëèóíïäóîò ãï- æïõæåþòìàâòì æï îëãëîú ìïóêåàåìë òí- üåãîòîåþóäò âåþãâåîæò. Global Finance 1987 ùåäì æïïîìæï æï èïì èìëôäòëì èïìøüïþòà 190 áâåñïíïøò êòàõóäëþåí. ýóîíïäò óêâå 20 ùåäòï ïìï- õåäåþì èìëôäòëì ìïóêåàåìë þïíêåþì ìõâïæïìõâï íëèòíïúòïøò. åì öòäæëåþò ìï- çëãïæëåþòìàâòìøåæåãåþòìøåôïìåþòììïí- æë ìüïíæïîüïæ ïîòì ïéòïîåþóäò. ùäåþòìãïíèïâäëþïøò,àòþòìòþïíêì Glo- bal Finance-òìãïí ïîïåîàò öòäæë ïáâì èò- éåþóäò ìõâïæïìõâï êïüåãëîòïøò. ìïåîàï- øëîòìëæ ïéòïîåþóäò ôòíïíìóîò ýóîíï- äòìãïí þïíêèï öòäæëåþò 2004, 2006, 2007, ïìåâå 2012-2017 ùäåþøò èòòéë. ìïáïîàâåäëøò åäåáüîëïâüëþóìåþòì áïîõíòì ïøåíåþï òãåãèåþï ìïêòàõåþàïí æïêïâøòîåþóäò æåüïäåþò ìùëîåæ 23 íëåèþåîì ãïõæåþï úíëþòäò. ðïüïîïòïìãïíúõïæåþòà,ðîëåáüøòîïè- æåíòèå ïìåóäò ïæãòäëþîòâò æïìïáèæåþï, îëèäåþìïú ãïæïïèçïæåþåí. èòìòâå àáèòà, ðîëåáüòìèòçïíòåâîëðóäòþïçîòìàâòììï- ùïîèëì øåáèíïï. âòûäòï âàáâïà, èïãîïè öåî-öåîëþòà ïî øåãâòûäòï çóìüïæ ãïíâìïçéâîëà îëãë- îò òáíåþï ìïþëäëë øåæåãò. ïè ðîëúåìòì èåëîå èõïîåì ïîòì ìïáïî- àâåäë - ôïíüïìüòêóîò áâåñïíï, îëèäèïú óêâå èòïéùòï ûïäòïí þåâîì åâîëêïâøòîàïí æïïõäëåþòì, æåèëêîïüòòìï æï îåôëîèå- þòì êóàõòà. ïèòüëè èå âôòáîëþ ñâåäïçå êïîãò îïú øåãâòûäòï æéåì ãïâïêåàëà, åì ïîòì ïè óîàòåîàëþåþòì øåèæãëèò ãïíâò- àïîåþï æï ùòíìâäï - ÷âåí ïèòìàâòì èçïæ âïîà”, - ãïíïúõïæï òïíëø ¸åîèïíèï.
  3. 3. 3www.BFM.genoemberi 516# èàïâïîò óêâå åîàò àâåï, îïú åîëâíóäò âïäó- üï èåîñåëþïì ãïíïãîûëþì æï ãïìóä êâò- îïì ãïóôïìóîåþòì ïõïä îåêëîæåþìïú èò- óïõäëâæï. óôîë êëíêîåüóäïæ àó êâò- îòì æïìïùñòìøò åîàò æëäïîò 2.64 äïîïæ òâïÿîåþëæï,êâòîòìþëäëìåîàòæëäïîòì éòîåþóäåþïè 2.72 äïîì ãïæïïÿïîþï. åáìðåîüåþòì íïùòäò åîëâíóäò þïíêòì èõîòæïí ÷ïîåâòì ïóúòäåþäëþïì õåæïâì æï úåíüîïäóî þïíêì èòì õåäà ïîìåþóäò èå- áïíòçèåþòì ãïèëñåíåþïì óî÷åâì. àóèúï, åî.þïíêòì âòúåðîåçòæåíüòì, ïî÷òä èåìü- âòîòøâòäòì àáèòà, ïè åüïðçå ìåþ-òì èõîò- æïí ÷ïîåâòì ïóúòäåþäëþï ïî æãïì. „îïú øååõåþï êóîìçå èëáèåæ ôïáüë- îåþì, ÷âåí ïèïçå þåâîöåî ãïâïêåàåà êë- èåíüïîò, èïà øëîòì, ïîòì æåüïäóîò êë- èåíüïîò ãïèëáâåñíåþóäò åîëâíóäò þïí- êòì âåþãâåîæçå þëäëæîëòíæåä úâïäå- þïæëþïìàïí æïêïâøòîåþòà. þåâîöåî ïéâ- íòøíåà, îëè ôóíæïèíåüóîò ôïáüëîåþò ðëçüòóîòï.èëäëæòíåþòìèõîòæïíïîòìãï- èëùâåóäò åì áúåâï æï îïìïú âõåæïâà, îëè òèðëîüòëîåþèï, îëèäåþòú ïæîå òïíâïî- àåþåîâïäøò ñòæóäëþæíåí âïäóüïì, øåì- ñòæâï öåî êòæåâ ïãâòìüëæïí æïòùñåì. ïõ- äï åì óôîë ãïïáüòóîåþóäòï, îïú ïìåâå æïêïâøòîåþóäòï èëäëæòíåþàïí. àó æïâòíïõïâà, îëè êóîìòì åì èï÷âå- íåþåäò æòæò õíòà òáíåþï ãïæïõîòäò èòìò ôóíæïèåíüóîò èæãëèïîåëþòæïí, ïèïí øå- òûäåþï ìïôîàõå øåóáèíïì òíôäïúòïì æï ÷âåí ïèïçå èëâïõæåíà îåïãòîåþïì, èïà øë- îòì, ãïâïèêïúîåþà èëíåüïîóä ðëäòüò- êïì“, - ãïíïúõïæï èåìüâòîòøâòäèï. åêëíëèòìüåþòì íïùòäòì èëìïçîåþòà, äïîòì ãïóôïìóîåþòì èàïâïî ðîëþäåèïì ìïâïäóüëþïçïîçåïîìåþóäòìòüóïúòïæï èïìøò èëíïùòäå êëèåîúòóäò þïíêåþò áèíò- ïí. àóèúï, åîëâíóäèï þïíêèï ïéíòøíóä èëìïçîåþïìàïíæïêïâøòîåþòàïúæïïôòáìò- îïðëçòúòïæïïèèëìïçîåþòìãïìïþïàòäåþ- äïæ øåìïþïèòìò òíôëîèïúòïú ãïïâîúåäï. “ìïáïîàâåäëøò ìïâïäóüë þïçïîò äò- - äïîòì ãïóôïìóîåþïìàïí- äïîòì ãïóôïìóîåþïìàïí- äïîòì ãïóôïìóîåþïìàïí- äïîòì ãïóôïìóîåþïìàïí- äïîòì ãïóôïìóîåþïìàïí æïêïâøòîåþòà, þåâîò ãïíìõ-æïêïâøòîåþòà, þåâîò ãïíìõ-æïêïâøòîåþòà, þåâîò ãïíìõ-æïêïâøòîåþòà, þåâîò ãïíìõ-æïêïâøòîåþòà, þåâîò ãïíìõ- âïâåþóäò èëìïçîåþï èëâòì-âïâåþóäò èëìïçîåþï èëâòì-âïâåþóäò èëìïçîåþï èëâòì-âïâåþóäò èëìïçîåþï èëâòì-âïâåþóäò èëìïçîåþï èëâòì- èòíåà. ìïòíüåîåìëï òçòï-èòíåà. ìïòíüåîåìëï òçòï-èòíåà. ìïòíüåîåìëï òçòï-èòíåà. ìïòíüåîåìëï òçòï-èòíåà. ìïòíüåîåìëï òçòï- îåþà àó ïîï èëìïçîåþïì,îåþà àó ïîï èëìïçîåþïì,îåþà àó ïîï èëìïçîåþïì,îåþà àó ïîï èëìïçîåþïì,îåþà àó ïîï èëìïçîåþïì, îëè êóîìòì âïîæíï ôóíæï-îëè êóîìòì âïîæíï ôóíæï-îëè êóîìòì âïîæíï ôóíæï-îëè êóîìòì âïîæíï ôóíæï-îëè êóîìòì âïîæíï ôóíæï- èåíüóî ôïáüëîåþì, èïü øë-èåíüóî ôïáüëîåþì, èïü øë-èåíüóî ôïáüëîåþì, èïü øë-èåíüóî ôïáüëîåþì, èïü øë-èåíüóî ôïáüëîåþì, èïü øë- îòì óúõëóîò òíâåìüòúòåþòìîòì óúõëóîò òíâåìüòúòåþòìîòì óúõëóîò òíâåìüòúòåþòìîòì óúõëóîò òíâåìüòúòåþòìîòì óúõëóîò òíâåìüòúòåþòì íïêäåþëþïì óêïâøòîæåþï æï,íïêäåþëþïì óêïâøòîæåþï æï,íïêäåþëþïì óêïâøòîæåþï æï,íïêäåþëþïì óêïâøòîæåþï æï,íïêäåþëþïì óêïâøòîæåþï æï, çëãïæïæ, àáâåíò ïçîòà, îïçëãïæïæ, àáâåíò ïçîòà, îïçëãïæïæ, àáâåíò ïçîòà, îïçëãïæïæ, àáâåíò ïçîòà, îïçëãïæïæ, àáâåíò ïçîòà, îï ïîòì äïîòì ïìåàò èåîñåëþòìïîòì äïîòì ïìåàò èåîñåëþòìïîòì äïîòì ïìåàò èåîñåëþòìïîòì äïîòì ïìåàò èåîñåëþòìïîòì äïîòì ïìåàò èåîñåëþòì ãïèëèùâåâò èòçåçò?ãïèëèùâåâò èòçåçò?ãïèëèùâåâò èòçåçò?ãïèëèùâåâò èòçåçò?ãïèëèùâåâò èòçåçò? òíâåìüòúòåþàïíæïôóíæïèåí- üóî ôïáüëîåþàïí ãïèëàáèóä èëìïçîåþïì ïî âåàïíõèåþò, âòíï- òæïí òíâåìüòúòåþòì èï÷âåíåþåäò ûïäòïíèïéïäòï,ìïåáìðëîüëèï÷- âåíåþäåþò èêâåàîïæ ãïóèöëþå- ìåþóäòï, üóîòìüóäò øåèëìïâ- äåþò ãïçîæòäòï. ïéìïíòøíïâòï, îëè öåî êòæåâ 2010 ùäòì ôòíïí- ìóîò ìüïþòäóîëþòì ïíãïîòøøò, îëèåäòú åîëâíóäèï þïíêèï òè æîëòìàâòì ãïèëïáâåñíï, 2012 ùäòì øåèæåã îâï ìúåíïîòï ãïíâò- àïîåþòì æï ñâåäï èïàãïíøò äï- îòì èêâåàîò æåâïäâïúòïï ðîëã- íëçòîåþóäò, ñëâåäãâïîò óêîï- òíòìêëíôäòáüòì,íïâàëþòìôïìòì æï ìïãïîåë ôïáüëîåþòì ãïîåøå. 2012 ùåäì ìïõåäèùòôë ìåáüëîòì ùèòíæï æïâïäòïíåþï 1 èòäòïîæò „öåî êòæåâ 2010 ùäòì ôòíïíìóîò ìüïþòäóîëþòì ïíãïîòøøò, 2012 ùäòì øåèæåã äïîòì èêâåàîò æåâïäâïúòïï ðîëãíëçòîåþóäò“ „ìïâïäóüë ôëíæòì îåêëèåíæïúòåþòì ãïóàâïäòìùòíåþäëþï ÷âåí ÿïîþ„ìïâïäóüë ôëíæòì îåêëèåíæïúòåþòì ãïóàâïäòìùòíåþäëþï ÷âåí ÿïîþ„ìïâïäóüë ôëíæòì îåêëèåíæïúòåþòì ãïóàâïäòìùòíåþäëþï ÷âåí ÿïîþ„ìïâïäóüë ôëíæòì îåêëèåíæïúòåþòì ãïóàâïäòìùòíåþäëþï ÷âåí ÿïîþ„ìïâïäóüë ôëíæòì îåêëèåíæïúòåþòì ãïóàâïäòìùòíåþäëþï ÷âåí ÿïîþ âïäòïíëþïøò ãâïãæåþì, îïú ìïþëäëëæ äïîòì êóîìçåú ïòìïõåþï“âïäòïíëþïøò ãâïãæåþì, îïú ìïþëäëëæ äïîòì êóîìçåú ïòìïõåþï“âïäòïíëþïøò ãâïãæåþì, îïú ìïþëäëëæ äïîòì êóîìçåú ïòìïõåþï“âïäòïíëþïøò ãâïãæåþì, îïú ìïþëäëëæ äïîòì êóîìçåú ïòìïõåþï“âïäòïíëþïøò ãâïãæåþì, îïú ìïþëäëëæ äïîòì êóîìçåú ïòìïõåþï“ äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò óêâå üîïæòúòóäïæ åîà-åîàò ñâåäïçå èåòíìüîòèóäò ìï-äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò óêâå üîïæòúòóäïæ åîà-åîàò ñâåäïçå èåòíìüîòèóäò ìï-äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò óêâå üîïæòúòóäïæ åîà-åîàò ñâåäïçå èåòíìüîòèóäò ìï-äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò óêâå üîïæòúòóäïæ åîà-åîàò ñâåäïçå èåòíìüîòèóäò ìï-äïîòì ãïóôïìóîåþòì ìïêòàõò óêâå üîïæòúòóäïæ åîà-åîàò ñâåäïçå èåòíìüîòèóäò ìï- êòàõòï. ìïçëãïæëåþòì èïéïäò òíüåîåìòæïí ãïèëèæòíïîå, åîëâíóäò âïäóüòì æåâïäâï-êòàõòï. ìïçëãïæëåþòì èïéïäò òíüåîåìòæïí ãïèëèæòíïîå, åîëâíóäò âïäóüòì æåâïäâï-êòàõòï. ìïçëãïæëåþòì èïéïäò òíüåîåìòæïí ãïèëèæòíïîå, åîëâíóäò âïäóüòì æåâïäâï-êòàõòï. ìïçëãïæëåþòì èïéïäò òíüåîåìòæïí ãïèëèæòíïîå, åîëâíóäò âïäóüòì æåâïäâï-êòàõòï. ìïçëãïæëåþòì èïéïäò òíüåîåìòæïí ãïèëèæòíïîå, åîëâíóäò âïäóüòì æåâïäâï- úòïè ìüîóáüóîóäò ìïèàïâîëþë úâäòäåþåþò àåèïú êò ãïæïôïîï æï îëãëîú èåæòïøò,úòïè ìüîóáüóîóäò ìïèàïâîëþë úâäòäåþåþò àåèïú êò ãïæïôïîï æï îëãëîú èåæòïøò,úòïè ìüîóáüóîóäò ìïèàïâîëþë úâäòäåþåþò àåèïú êò ãïæïôïîï æï îëãëîú èåæòïøò,úòïè ìüîóáüóîóäò ìïèàïâîëþë úâäòäåþåþò àåèïú êò ãïæïôïîï æï îëãëîú èåæòïøò,úòïè ìüîóáüóîóäò ìïèàïâîëþë úâäòäåþåþò àåèïú êò ãïæïôïîï æï îëãëîú èåæòïøò, òìå ìïçëãïæëåþîòâ ùîååþøò êâäïâ ñâåäïçå ïáüóïäóîò ãïíõòäâòì ìïãïíòï. åîëâíóäòòìå ìïçëãïæëåþîòâ ùîååþøò êâäïâ ñâåäïçå ïáüóïäóîò ãïíõòäâòì ìïãïíòï. åîëâíóäòòìå ìïçëãïæëåþîòâ ùîååþøò êâäïâ ñâåäïçå ïáüóïäóîò ãïíõòäâòì ìïãïíòï. åîëâíóäòòìå ìïçëãïæëåþîòâ ùîååþøò êâäïâ ñâåäïçå ïáüóïäóîò ãïíõòäâòì ìïãïíòï. åîëâíóäòòìå ìïçëãïæëåþîòâ ùîååþøò êâäïâ ñâåäïçå ïáüóïäóîò ãïíõòäâòì ìïãïíòï. åîëâíóäò âïäóüòì ãïóôïìóîåþòì øåìïûäë èòçåçåþçå åêëíëèòìüòâïäóüòì ãïóôïìóîåþòì øåìïûäë èòçåçåþçå åêëíëèòìüòâïäóüòì ãïóôïìóîåþòì øåìïûäë èòçåçåþçå åêëíëèòìüòâïäóüòì ãïóôïìóîåþòì øåìïûäë èòçåçåþçå åêëíëèòìüòâïäóüòì ãïóôïìóîåþòì øåìïûäë èòçåçåþçå åêëíëèòìüò ÈÒÕÅÒÄ ÆÓÍÆÓÏÈÒÕÅÒÄ ÆÓÍÆÓÏÈÒÕÅÒÄ ÆÓÍÆÓÏÈÒÕÅÒÄ ÆÓÍÆÓÏÈÒÕÅÒÄ ÆÓÍÆÓÏ ãâåìïóþîï.ãâåìïóþîï.ãâåìïóþîï.ãâåìïóþîï.ãâåìïóþîï. æëäïîòàãïòçïîæïæïåìïìåîëè ïîèëèõæïîòñë2012ùåäìæïòùñå- þëæï æåâïäâïúòï. îïú øååõåþï æéåâïíæåä èæãëèïîåëþïì, æòïõ, åîëâíóä þïíêìóíæïèòåáúòïñóîïæéåþïìï- êòàõòìïàâòìæïìùëîòðëäòüòêòì ãïüïîåþòà àïâòæïí ïåúòäåþòíï äïîòì èíòøâíåäëâïíò ãïóôïìó- îåþï. ïîòì ìðåúòïäóîò æëêóèåí- üò ïèïìàïí æïêïâøòîåþòà, îëèå- äòú ìïâïäóüë ôëíæèï ãïèëïá- âåñíï, àó îëãëî ãïíõëîúòåä- æåì æåæëäïîòçïúòï êïâêïìòïìï æï úåíüîïäóî ïçòïøò, ìïæïú ùå- îòï, îëè óíæï èëõæåì æåæëäï- îòçïúòï âïäóüòì ãïíèüêòúåþòì ôëíçå, îïú ãïèëòùâåâì òèïì, îëè þïçïîçåãïèëâïæòæòîïëæåíëþòà æëäïîò,ÿïîþòäïîòïèëâïèòèëá- úåâòæïí æï ïî ãâåáíåþï èêâåàîò èåîñåëþòì îòìêåþò, îëèåäòú ôòáìòîæåþï ìïáïîàâåäëøò. ÷âåí îëãëîúêòæïâòùñåàìïãïîåëæï- âïäòïíåþòìæïôïîâòìïáüòóîòôï- çï, þóíåþîòâïæ øåâåæòà òè çëíï- øò, îëúï øåòûäåþï èåëàõå êâïî- üïäøò ïí ãïîêâåóä ðåîòëæøò, èêâåàîïæ ãïóôïìóîæåì ïí èêâåàîïæ èëõæåì äïîòì êóîìòì úâäòäåþï. åì ñâåäïôåîò àïâò- æïí óíæï ïâòúòäëà òè îåêëèåí- æïúòåþòì øåìîóäåþòà, îëèåäòú ìïâïäóüë ôëíæèï èëãâúï - óïîñëôòàò èëäëæòíå-- óïîñëôòàò èëäëæòíå-- óïîñëôòàò èëäëæòíå-- óïîñëôòàò èëäëæòíå-- óïîñëôòàò èëäëæòíå- þòì ÷ïèëñïäòþåþï ãïíòõòäå-þòì ÷ïèëñïäòþåþï ãïíòõòäå-þòì ÷ïèëñïäòþåþï ãïíòõòäå-þòì ÷ïèëñïäòþåþï ãïíòõòäå-þòì ÷ïèëñïäòþåþï ãïíòõòäå- þï ïîòì åîà-åîàò ôïáüëîò,þï ïîòì åîà-åîàò ôïáüëîò,þï ïîòì åîà-åîàò ôïáüëîò,þï ïîòì åîà-åîàò ôïáüëîò,þï ïîòì åîà-åîàò ôïáüëîò, îëèåäòú äïîòì ãïóôïìóîå-îëèåäòú äïîòì ãïóôïìóîå-îëèåäòú äïîòì ãïóôïìóîå-îëèåäòú äïîòì ãïóôïìóîå-îëèåäòú äïîòì ãïóôïìóîå- þïì óêïâøòîåþï. àáâåíò ïç-þïì óêïâøòîåþï. àáâåíò ïç-þïì óêïâøòîåþï. àáâåíò ïç-þïì óêïâøòîåþï. àáâåíò ïç-þïì óêïâøòîåþï. àáâåíò ïç- îòà, îïèæåíïæ èëáèåæåþìîòà, îïèæåíïæ èëáèåæåþìîòà, îïèæåíïæ èëáèåæåþìîòà, îïèæåíïæ èëáèåæåþìîòà, îïèæåíïæ èëáèåæåþì èëäëæòíåþòì ôïáüëîò äï-èëäëæòíåþòì ôïáüëîò äï-èëäëæòíåþòì ôïáüëîò äï-èëäëæòíåþòì ôïáüëîò äï-èëäëæòíåþòì ôïáüëîò äï- îòì æåâïäâïúòïçå æï ïáâåîòì æåâïäâïúòïçå æï ïáâåîòì æåâïäâïúòïçå æï ïáâåîòì æåâïäâïúòïçå æï ïáâåîòì æåâïäâïúòïçå æï ïáâå ãêòàõïâà, îïèæåíïæ ìùëîòïãêòàõïâà, îïèæåíïæ ìùëîòïãêòàõïâà, îïèæåíïæ ìùëîòïãêòàõïâà, îïèæåíïæ ìùëîòïãêòàõïâà, îïèæåíïæ ìùëîòï åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêïåîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêïåîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêïåîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêïåîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêï äïîòì ìüïþòäóîëþïìàïí èò-äïîòì ìüïþòäóîëþïìàïí èò-äïîòì ìüïþòäóîëþïìàïí èò-äïîòì ìüïþòäóîëþïìàïí èò-äïîòì ìüïþòäóîëþïìàïí èò- èïîàåþïøò?èïîàåþïøò?èïîàåþïøò?èïîàåþïøò?èïîàåþïøò? ïîïìùëîò èëäëæòíåþòì øåáè- íïìïòíôëîèïúòëêïèðïíòòìùïîèë- åþòà, øåòûäåþï òñëì åîà-åîàò ôïáüëîò, ïýòëüïýòì ãïèëùâåâòì, èïãîïè èàïâïî ôïáüëîåþì, îë- èåäìïú âõåæïâ åì ïîòì ìïâïäóüë ôëíæòì îåêëèåíæïúòåþòì øåóì- îóäåþäëþï åîëâíóäò þïíêòì èõîòæïí. þåâîò ìïìòêåàë íïþòöò ãïæïæãïåîëâíóäèïþïíêèïþëäë ðåîòëæøò, àóèúï îåãóäïúòï, èï- ãïäòàïæ, ìåìõòì èëèìïõóîåþï øå- èëìïâïäàïíóíæïòñëìïæåêâïüó- îò. ïî óíæï ãïòúåèëæåì ìåìõò øå- èëìïâäòì æïæïìüóîåþòì ãïîåøå, óíæï òñëì øåçéóæóäò ïîïèòç- íëþîòâò ìåìõò, ìïèåùïîèåë ìåìõò óíæï òñëì èïáìòèïäóîïæ ìüòèó- äòîåþóäò. þåâîò îåêëèåíæïúòï ãïâòàâïäòìùòíåà, àóèúï íïùòäò îåêëèåíæïúòåþòãïóàâïäòìùòíåþ- äëþï,îïúìïþëäëëæäïîòìêóî- ìçåú ïòìïõåþï. åîëâíóäò þïíêò èëáèåæåþì èàïâîëþòì ãïîåøå æï åì ïìåú óíæï òñëì. ïá âåîïâòí ÷ïå- îåâï æï øåóûäåþåäòï âòíèåè èòì- úåì î÷åâï æï èòàòàåþï ïèïìàïí æïêïâøòîåþòà. îëãëîú êò øåì- îóäæåþï ñâåäï îåêëèåíæïúòï, äïîòì êóîìòì æîëåþòàò èåîñåë- þåþò æï ìðåêóäïúòóî ôïáüëîåþ- çå èòìò æïèëêòæåþóäåþï ðîïáüò- êóäïæ òáíåþï ãïèëîòúõóäò. - õåæïâà àó ïîï ïè ðîë-- õåæïâà àó ïîï ïè ðîë-- õåæïâà àó ïîï ïè ðîë-- õåæïâà àó ïîï ïè ðîë-- õåæïâà àó ïîï ïè ðîë- úåìåþøò õåäëâíóîò èïíòðó-úåìåþøò õåäëâíóîò èïíòðó-úåìåþøò õåäëâíóîò èïíòðó-úåìåþøò õåäëâíóîò èïíòðó-úåìåþøò õåäëâíóîò èïíòðó- äïúòåþòì îëäì?äïúòåþòì îëäì?äïúòåþòì îëäì?äïúòåþòì îëäì?äïúòåþòì îëäì? ìðåêóäïúòóîò èëèåíüò, ïíó øåìñòæâï âïäóüòì òèòìïàâòì, îëè øåèæãëè èëõæåì ãïæïñòæâï óôîë õåäìïñîåä ôïìåþøò, çóìüïæ ïèòì ìóîâòäì íïèæâòäïæ ïéûîïâì èå- ëàõå êâïîüïäò, îïæãïí óêâå èåë- îåùåäòïäïîòìãïóôïìóîåþòìèë- äëæòíò ïîòì. òèòìïàâòì îïàï æï- îåãóäòîæåìðîëúåìò,ïóúòäåþå- äòïìïâïäóüëôëíæòìåáìðåîüàï îåêëèåíæïúòåþòì øåìîóäåþï, óí- æï èëõæåì æåæëäïîòçïúòï ìïôò- íïíìë ìåáüëîøò æï ïîï èõëäëæ îòãòàòèëáïäïáòìöòþåçå. åìïóþîïåìïóþîïåìïóþîïåìïóþîïåìïóþîï äåâïí äïãâòäïâïäåâïí äïãâòäïâïäåâïí äïãâòäïâïäåâïí äïãâòäïâïäåâïí äïãâòäïâï ñâåäïìãïí èòüëâåþóäò äïîò þåîïäòçåþóäòï æï ìïóêåàåìë ìïåîàïøë- îòìë ðîïáüòêòì øåìïþïèòìïæ, áâåñïíïøò ìï- âïäóüë øåçéóæâåþò ïî ïîìåþëþì. åì íòø- íïâì, îëè íåþòìèòåî òóîòæòóä àó ôòçò- êóî ðòîì øåóûäòï øåóçéóæïâïæ øåòûòíëì ïí ãïñòæëì íåþòìèòåîò âïäóüï, ôòíïíìóîò øóïèïâäòì èåøâåëþòà ïí èòì ãïîåøå. òóîò- æòóäòðòîåþòðîëúåìøòûòîòàïæïæôòíïí- ìóîò øóïèïâäåþòì - êëèåîúòóäò þïíêåþò- ìï æï èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþòì ìï- øóïäåþòà èëíïùòäåëþåí. îïú øååõåþï ìï- âïäóüë ðóíáüåþì, îëèåäòú þïçîòì ìïê- èïëæ èíòøâíåäëâïí íïùòäì ùïîèëïæãåíì, òìòíò óèåüåìïæ ìïúïäë êäòåíüåþì åèìï- õóîåþòïí æï èòíòèïäóîò èïîýòà ïõëîúòå- äåþåí âïäóüòì êëíâåîüòîåþïì. þäóèþåîãòì ìïâïÿîë ìòìüåèï ôòíïíìó- îòòíìüòüóüåþòìûòîòàïæòìïâïÿîëðäïü- ôëîèïï, îëèäòàïú õëîúòåäæåþï ôòíïíï- ìóîò òíìüîóèåíüåþòì ñòæâï-ãïñòæâï îë- ãëîú øòæï, ïìåâå ìïåîàïøëîòìë þïçîåþ- çå. þäóèþåîãòì ìòìüåèïì ìïáïîàâåäëøò 24 ëîãïíòçïúòï òñåíåþì, îëèåäàïãïí óúõëóîò âïäóüòà ïáüòóîïæ âïÿîëþì 16 êëèåîúòóäò þïíêò æï 4 èòêîëìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòï. þäóèþåîãòì ìïâïÿîë ìòìüå- èïøòïèôòíïíìóîòòíìüòüóüåþòìâïÿîëþòì ïáüòóîëþïì èïàò êäòåíüåþòì èòåî ãïúå- èóäòñòæâï-ãïñòæâòìæïâïäåþåþòãïíïðòîë- þåþì”, - ïéíòøíóäòï åîëâíóäò þïíêòì ãïí- úõïæåþïøò. ïéíòøíóäò òíôëîèïúòòì àïíõäåþòà, åîëâíóäèï þïíêèï þäóèþåîãòì ìïâïÿîë ìòìüåèïøòèëíïùòäåìóþòåáüåþòìâïÿîëþòì èëúóäëþåþòú ãïèëïáâåñíï. àóèúï, ïéìï- íòøíïâòï, îëè èëíïúåèåþò âïÿîëþòì øåìï- õåþ ãïèëáâåñíæï ùäòóî ÿîòäøò. îï àáèï óíæï, åì ìïêèïîòìò ïî ïîòì æï êëèåîòúòó- äò þïíêåþòì èõîòæïí ìðåêóäïúòóî îòì- êåþì âåî ïþïàòäåþì. äïîòì êóîìàïí æïêïâøòîåþòà, ãïíìõ- âïâåþóäò ðëçòúòï ïáâì ïôþïì âòúåðîåçò- æåíüì, ðïïüï þïòîïõüïîì. èòìò àáèòà, åîëâíóäò þïíêòì èõîòæïí, ïóúòäåþåäòï äïîàïí æïêïâøòîåþòà áèåæòàò æï åôåá- üóîò íïþòöåþòì ãïæïæãèï. „÷åèòïçîòàìåþ-èïæïïãâòïíï÷ïîåâï,âò- íïòæïí øåáèíòä âòàïîåþïøò èíòøâíåäëâï- íòï, îëè áâåñíòì èëíåüïîóäèï æï ôòìêï- äóîèï õåäòìóôäåþïè ìùëîïæ ãïíìïçéâ- îëí ðîòëîòüåüåþò åîëâíóäò âïäóüòì êóîìòì ìüïþòäóîëþïìàïí æïêïâøòîåþòà. ãïèëèæòíïîå òáòæïí, îëè æëäïîòçïúòòì èïéïäòêëåôòúòåíüòìïáïîàâåäëìåêëíë- èòêïøò öåî êòæåâ áèíòì ðîëþäåèåþì æï åì ðòîâåä îòãøò èëìïõäåëþòì æï þòçíåì ìó- þòåáüåþòì òè êïüåãëîòïì ïçïîïäåþì, èíòø- âíåäëâïíòï õåäòìóôäåþòì èõîòæïí ïæåê- âïüóîò îåïãòîåþï. âôòáîëþ, èàïâîëþïè óôîë èåüò èïìüòèóäòîåþåäò èåáïíòçèå- þò óíæï ïïèëáèåæëì äïîòçïúòòì èòèïîàó- äåþòà,îïàïêóîìòìúâäòäåþïìàïíèòèïî- àåþïøò íïêäåþïæ èëùñâäïæò ãïõæåì ÷âåíò åêëíëèòêï. ãïîæï ïèòìï, èíòøâíåäëâïíòï, îëè åîëâíóäèï þïíêèï çëèòåîïæ èêïúîò èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì ãïüïîåþòà, ïî èòìúåì äïîòì êóîìì ãïóôïìóîåþòì èåüò øåìïûäåþäëþï“, - ãïíïúõïæï þïòîïõüïîèï. åäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäò
  4. 4. 4 www.BFM.ge #516 noemberi îåêäïèï

×