Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #530

111,210 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #530

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #530 4 ivnisi, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 êëþï ãâåíåüïûòìêëþï ãâåíåüïûòìêëþï ãâåíåüïûòìêëþï ãâåíåüïûòìêëþï ãâåíåüïûòì õåæâåþò ìïôòíïíìë-õåæâåþò ìïôòíïíìë-õåæâåþò ìïôòíïíìë-õåæâåþò ìïôòíïíìë-õåæâåþò ìïôòíïíìë- ìïþïíêë ìôåîëììïþïíêë ìôåîëììïþïíêë ìôåîëììïþïíêë ìôåîëììïþïíêë ìôåîëì ïáüóïäóîïáüóïäóîïáüóïäóîïáüóïäóîïáüóïäóî ðîëþäåèåþçåðîëþäåèåþçåðîëþäåèåþçåðîëþäåèåþçåðîëþäåèåþçå ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 ôïìåþò, õïîòìõò,ôïìåþò, õïîòìõò,ôïìåþò, õïîòìõò,ôïìåþò, õïîòìõò,ôïìåþò, õïîòìõò, óðòîïüåìëþï - îëãëîòóðòîïüåìëþï - îëãëîòóðòîïüåìëþï - îëãëîòóðòîïüåìëþï - îëãëîòóðòîïüåìëþï - îëãëîò òáíåþï ðòîâåäò íòó-òáíåþï ðòîâåäò íòó-òáíåþï ðòîâåäò íòó-òáíåþï ðòîâåäò íòó-òáíåþï ðòîâåäò íòó- òëîêóäò úïàïèþöåíòòëîêóäò úïàïèþöåíòòëîêóäò úïàïèþöåíòòëîêóäò úïàïèþöåíòòëîêóäò úïàïèþöåíò àþòäòìòì úåíüîøòàþòäòìòì úåíüîøòàþòäòìòì úåíüîøòàþòäòìòì úåíüîøòàþòäòìòì úåíüîøò ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 ãâ.11ãâ.11ãâ.11ãâ.11ãâ.11 „ìïáïîàâåäëøò„ìïáïîàâåäëøò„ìïáïîàâåäëøò„ìïáïîàâåäëøò„ìïáïîàâåäëøò èëáèåæò C ¸åðïüòüòìèëáèåæò C ¸åðïüòüòìèëáèåæò C ¸åðïüòüòìèëáèåæò C ¸åðïüòüòìèëáèåæò C ¸åðïüòüòì åäòèòíïúòòì ðîëåáüòåäòèòíïúòòì ðîëåáüòåäòèòíïúòòì ðîëåáüòåäòèòíïúòòì ðîëåáüòåäòèòíïúòòì ðîëåáüò èìëôäòëøòèìëôäòëøòèìëôäòëøòèìëôäòëøòèìëôäòëøò óðîåúåæåíüëï“óðîåúåæåíüëï“óðîåúåæåíüëï“óðîåúåæåíüëï“óðîåúåæåíüëï“ „öòðòìòè“ æï„öòðòìòè“ æï„öòðòìòè“ æï„öòðòìòè“ æï„öòðòìòè“ æï „ôïîèïæåðëè“èëèõèïîåþåäàï„ôïîèïæåðëè“èëèõèïîåþåäàï„ôïîèïæåðëè“èëèõèïîåþåäàï„ôïîèïæåðëè“èëèõèïîåþåäàï„ôïîèïæåðëè“èëèõèïîåþåäàï èëìïçòæïæèëìïçòæïæèëìïçòæïæèëìïçòæïæèëìïçòæïæ èïîêåüòíãóäò õîòêòèïîêåüòíãóäò õîòêòèïîêåüòíãóäò õîòêòèïîêåüòíãóäò õîòêòèïîêåüòíãóäò õîòêò øåèëãâàïâïçåì”øåèëãâàïâïçåì”øåèëãâàïâïçåì”øåèëãâàïâïçåì”øåèëãâàïâïçåì” ìïáïîàâåäë, îëãëîú íïîêëìïüîïíçòüë ¸ïþò - üîïíçòüóä èåîòæòïíåþçå èæåþïîå áâåñíòì ìïôîàõååþò æï ãïèëùâåâåþò ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 îïì èëóüïíì “ìòìüåèòì” ÷ïèëøäï áâåñïíïì æï èòì åêëíëèòêïì “ïçåîþïòöïíóäò ìïôîàõå”: îïèæåíïæ ìïøòøòï üîïíìêïìðòóîò ãïçìïæåíò „ãïçðîëèòìàâòì“ ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15 ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ìïôîàõòì øåèúâåäò îûòììïôîàõòì øåèúâåäò îûòììïôîàõòì øåèúâåäò îûòììïôîàõòì øåèúâåäò îûòììïôîàõòì øåèúâåäò îûòì ðîëæóáüåþò - óîåâåí àóðîëæóáüåþò - óîåâåí àóðîëæóáüåþò - óîåâåí àóðîëæóáüåþò - óîåâåí àóðîëæóáüåþò - óîåâåí àó ïîï ðîëæóáúòïøò îûòìïîï ðîëæóáúòïøò îûòìïîï ðîëæóáúòïøò îûòìïîï ðîëæóáúòïøò îûòìïîï ðîëæóáúòïøò îûòì ôõâíòäàïí åîàïæôõâíòäàïí åîàïæôõâíòäàïí åîàïæôõâíòäàïí åîàïæôõâíòäàïí åîàïæ èúåíïîåóä úõòèåþìèúåíïîåóä úõòèåþìèúåíïîåóä úõòèåþìèúåíïîåóä úõòèåþìèúåíïîåóä úõòèåþì îëãëî õæåþëæï ïâéïíóîò ¸åîëòíòì üîïíìðëîüòîåþï ìïáïîàâåäëì ãïâäòà æï îï ìïôîàõååþòì øåèúâåäòï ëêóðòîåþóäò üåîòüëîòåþò ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 èàïâîëþòì ìïõäàïí ìïðîëüåìüë ïáúòåþò ãîûåäæåþï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 îóìóäò õëîþïäòîóìóäò õëîþïäòîóìóäò õëîþïäòîóìóäò õëîþïäòîóìóäò õëîþïäò ãïûâòîæï - øåìïûäëïãïûâòîæï - øåìïûäëïãïûâòîæï - øåìïûäëïãïûâòîæï - øåìïûäëïãïûâòîæï - øåìïûäëï ìïáïîàâåäëøò ðóîòìïáïîàâåäëøò ðóîòìïáïîàâåäëøò ðóîòìïáïîàâåäëøò ðóîòìïáïîàâåäëøò ðóîò ãïûâòîæåìãïûâòîæåìãïûâòîæåìãïûâòîæåìãïûâòîæåì ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 ïõïäò îåãóäïúòåþòìïõïäò îåãóäïúòåþòìïõïäò îåãóäïúòåþòìïõïäò îåãóäïúòåþòìïõïäò îåãóäïúòåþòì øåæåãïæ, ãïíâïæåþåþòøåæåãïæ, ãïíâïæåþåþòøåæåãïæ, ãïíâïæåþåþòøåæåãïæ, ãïíâïæåþåþòøåæåãïæ, ãïíâïæåþåþò ãïíïõåâîæï - üåáíòêòìãïíïõåâîæï - üåáíòêòìãïíïõåâîæï - üåáíòêòìãïíïõåâîæï - üåáíòêòìãïíïõåâîæï - üåáíòêòì èïéïçòåþò ãïèëìïâïäì âåîèïéïçòåþò ãïèëìïâïäì âåîèïéïçòåþò ãïèëìïâïäì âåîèïéïçòåþò ãïèëìïâïäì âåîèïéïçòåþò ãïèëìïâïäì âåî ðëóäëþåíðëóäëþåíðëóäëþåíðëóäëþåíðëóäëþåí ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 èàïâïîòï „èåíïâàëþååþò“èàïâïîòï „èåíïâàëþååþò“èàïâïîòï „èåíïâàëþååþò“èàïâïîòï „èåíïâàëþååþò“èàïâïîòï „èåíïâàëþååþò“ òñòñòñòñòñëëëëëí êïîãïæí êïîãïæí êïîãïæí êïîãïæí êïîãïæ ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 áâåñïíï ìëúòïäóîòáâåñïíï ìëúòïäóîòáâåñïíï ìëúòïäóîòáâåñïíï ìëúòïäóîòáâåñïíï ìëúòïäóîò êïüïìüîëôòì çéâïîçåï -êïüïìüîëôòì çéâïîçåï -êïüïìüîëôòì çéâïîçåï -êïüïìüîëôòì çéâïîçåï -êïüïìüîëôòì çéâïîçåï - øåèùåëþòì èòèéåþàïøåèùåëþòì èòèéåþàïøåèùåëþòì èòèéåþàïøåèùåëþòì èòèéåþàïøåèùåëþòì èòèéåþàï îïëæåíëþï êòæåâ 26 427-îïëæåíëþï êòæåâ 26 427-îïëæåíëþï êòæåâ 26 427-îïëæåíëþï êòæåâ 26 427-îïëæåíëþï êòæåâ 26 427- òà ãïòçïîæïòà ãïòçïîæïòà ãïòçïîæïòà ãïòçïîæïòà ãïòçïîæï ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 æïìïáèåþï þëäë 9 ùåäòïæïìïáèåþï þëäë 9 ùåäòïæïìïáèåþï þëäë 9 ùåäòïæïìïáèåþï þëäë 9 ùåäòïæïìïáèåþï þëäë 9 ùåäòï òçîæåþï, àóèúïòçîæåþï, àóèúïòçîæåþï, àóèúïòçîæåþï, àóèúïòçîæåþï, àóèúï èëìïõäåëþï èàïâïîèëìïõäåëþï èàïâïîèëìïõäåëþï èàïâïîèëìïõäåëþï èàïâïîèëìïõäåëþï èàïâïî ðîëþäåèïæ êâäïâðîëþäåèïæ êâäïâðîëþäåèïæ êâäïâðîëþäåèïæ êâäïâðîëþäåèïæ êâäïâ óèóøåâîëþïì ïìïõåäåþìóèóøåâîëþïì ïìïõåäåþìóèóøåâîëþïì ïìïõåäåþìóèóøåâîëþïì ïìïõåäåþìóèóøåâîëþïì ïìïõåäåþì ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò
  2. 2. 2 www.BFM.ge #530 ivnisi åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 2017 ùäòì üëð-10 ñâåäïçå èìõâòä æïè- ìïáèåþåäì øëîòì 4 êëèåîúòóäò þïíêòï. ïèòì øåìïõåþ ìüïüòìüòêòì åîëâíóäò ìïèìïõóîòì èòåî „þòçíåìðîåìíòóìòìàâòì“ èëùëæåþóä òíôëîèïúòïøòï ïéíòøíóäò. åì þïíêåþòï „àòþòìò þïíêò“, „êîåæë“, „äòþåî- àò“ æï „ìïáïîàâåäëì þïíêò“. ïéìïíòøíïâòï, îëè ÷âåí âåî èòâòéåà òí- ôëîèïúòï àòàëåóä êëèðïíòïøò æïìïáèå- þóä ðòîàï çóìüò îòúõëâíëþòì øåìïõåþ, îïæãïí „ìïáìüïüòì“ úíëþòà, åì êëíôòæåí- úòïäóîò òíôëîèïúòïï. àóèúï, åîëâíóäò þïíêòì ëôòúòïäóîò ìüïüòìüòêòà, êëèåî- úòóä þïíêåþøò (16 þïíêøò) ãïìóäò ùäòì èë- íïúåèåþòà 24,853 àïíïèøîëèåäò èóøïëþ- æï. êëíêîåüóäïæ îïèæåíò èóøïëþì ïè 4 þïíêøò, åì èëíïúåèò óúíëþòï. ïéíòøíóäò þïíêåþòì ãïîæï, ùòíïìùïîò èëíïúåèåþòà, æïìïáèåþóäàï ìïøóïäë ùäòóîò îïëæåíëþòì èòõåæâòà 2017 ùäòì êåîûë ìåáüëîòì üëð-10 ðïîüòï “áïîàóäò ëúíåþòì” àïâèöæë- èïîå, þòûòíï òâïíòøâòäò õëîïâïì áó÷ïçå 2 ïîïìîóäùäëâïíòìèêâäåäëþòììïáèåìàïí æïêïâøòîåþòà ãïíúõïæåþïì ïâîúåäåþì. “õëîïâïì áó÷ïçå èëèõæïîèï üîïãåæò- ïè èåú òìåâå øåèçïîï, îëãëîú èàåäò áïî- àóäò ìïçëãïæëåþï. àáâåíàïí åîàïæ èåú èûïôîò òíüåîåìòà âïêâòîæåþëæò ìïèïîà- äåþîòâò ðîëúåìòì èòèæòíïîåëþïì æï æïî- ùèóíåþóäò âòñïâò, îëè ïè ìïáèåçå èïîàä- èìïöóäåþï ìîóäïæ æï æîëóäïæ ïéì- îóäæåþëæï. èå ðòîïæïæ âòúíëþ òîïêäò øëàïûåì æï æïîùèóíåþóäòâïîèòìðîëôåìòëíïäòçèìï æïêåàòäìòíæòìòåîåþïøò.èöåîëæïæïèöå- îï, îëè òîïêäò æï èòìò óùñåþï ñâåäïôåîì ïêåàåþæíåí, îïàï ñâåäï æïèíïøïâåì ïæåê- àþòäòìòìâòúå-èåîòì,òîïêäòõèïäïûòì ãïíúõïæåþòà, èåîòòì èòåî ãïèëúõïæåþóä òíüåîåìàïãïèëõïüâïøò,îëèåäòúïâïîòó- äò å.ù. õîóø÷ëâêåþòì ÷ïíïúâäåþòì èòçíòà õëîúòåäæåþï,òìêëèðïíòïãïòèïîöâåþì,îë- èåäòú óôîë èåüò ôïîàòì èóíòúòðïäòüå- üòì ìïêóàîåþïøò ãïæèëúåèïì æïàïíõèæå- þï. ïèòì øåìïõåþ õèïäïûåè ýóîíïäòìüåþì èóíòúòðïäòüåüòìèàïâîëþòììõæëèòìæïì- îóäåþòì øåèæåã ãïíóúõïæï. õèïäïûòì âï- îïóæòà, ðòîâåä åüïðçå æïïõäëåþòà, 160 ëöïõòæïêèïñëôòäæåþï,îïúèåîòïììïèòïâï- îòóäò êëîðóìòì ÷ïíïúâäåþòì ìïøóïäåþïì èòìúåèì.„òíüåîåìàïãïèëõïüâïøòãïòèïîö- âåþìòìêëèðïíòï,îëèåäòúóôîëèåüòôïî- àòìèóíòúòðïäòüåüòììïêóàîåþïøòãïæèë- EBRD 10 áâåñïíïì öïèøò 400 èòäòëí æë- äïîìãïèëóñëôìêäòèïüòìúâäòäåþåþàïí ïæïðüòîåþòìàâòììïÿòîëòíâåìüòúòåþòìà- âòì.300èòäòëíòæëäïîòàþåíåôòúòïîåþì, óøóïäëæ åâîëðòì îåêëíìüîóáúòòìï æï ãïíâòàïîåþòì þïíêò æïïôòíïíìåþì, 100 èò- äòëíò æëäïîò êò “èùâïíå êäòèïüòì ôëí- æòæïí”ãïèëòñëôï.ìòïøòøåæòïíòìåàòáâåñ- íåþò, îëãëîòúïï: ìïáïîàâåäë, ìëèõåàò, åãâòðüå,òëîæïíòï,èëäæëâï,èëíéëäåàò, èïîëêë, ìåîþåàò, üïöòêåàò, æï üóíòìò. EBRD ìóôàï åíåîãòïøò òíâåìüòúòòìàâòì 400 èòäòëí æëäïîì ãïèëñëôì ðîëåáüò ôòíïíìóîïæ óçîóíâåäñëôì æï êâïäòôòêïúòïì ïóèïéäåþì îëãëîú êåîûë, ïìåâå ìïöïîë ìåáüëîì. òì ãïàâï- äòìùòíåþóäòòáíåþïþòçíåììåáüëîòìàâòì, êåîûë ðòîåþòìàâòì, èòèùëæåþäåþòìàâòì, ìåîâòìúåíüîåþòìàâòì,èóíòúòðïäóîòìïè- ìïõóîòì êëèðïíòåþòìàâòì æï ìõâï. ðîëåá- üò13,000-çåèåüìõâïæïìõâïüòðòìðîëåáüì æïïôòíïíìåþìòìåàìôåîëåþøò,îëãëîòúïï: èîåùâåäëþï, ìïñëôïúõëâîåþë, ìïüîïíì- ðëîüë, ìïìëôäë-ìïèåóîíåë æï ï.ø âòí ïìïáèåþì ñâåäïçå èåü ïæïèòïíì ìïáïîàâåäëøò - üëð-10 êëèðïíòï êëèðïíòïì øëîòì èëõâæï ïìåâå : ìì „åíåîãë-ðîë öëîöòï“; ìì „íòêëîï üîåò- æò“; ìì „ìïèåæòúòíë êëîðëîïúòï åâåáìò“; øðì „ïâåîìò-ôïîèï“; øðì „öåë ¸ëìðòüïäì“ æï øðì „öëîöòïí èïíãïíåçò“. îïú øååõåþï ïéíòøíóä êëèðïíòåþøò æï- ìïáèåþóäàï îïëæåíëþïì, çëãòåîà èïà- ãïíì ìïêóàïî ãâåîæçå ïáâì èòàòàåþóäò åìòíôëîèïúòï.êåîûëæ,îëãëîú„ïâåîìòì“ ëôòúòïäóî ãâåîæçåï ïéíòøíóäò, êëèðï- íòï 1994 ùåäì æïïîìæï æï ìïáïîàâåäëøò 9 000 ìïèóøïë ïæãòäò øåáèíï; „íòêëîïì“ 4262 àïíïèøîëèåäò ¸ñïâì æïìïáèåþóäò; „åíåî- ãë-ðîëöëîöòïì“æïìïáèåþóäò¸ñïâì5200 ïæïèòïíò; „öëîöòïí èïíãïíåçì“ êò èïîàïâì “öëîöòïí åèåîòáïí åäëòìò“, îëèåäìïú 6 ïàïìïèæå ïæïèòïíò ¸ñïâì æïìïáèåþóäò. ïé- ìïíòøíïâòï, îëè „ìïáìüïüòì“ èòåî èëùëæå- þóäò èëíïúåèåþò ñâåäïçå èìõâòäò æïèìïá- èåþäåþòì øåìïõåþ, îåòüòíãòì èòõåæâòà ïî ïîòì æïäïãåþóäò. àþòäòìøò å.ù. õîóø÷ëâêåþòì ÷ïíïúâäåþòì ðîëåáüò òùñåþï úåèïì æïàïíõèæåþï. åì ôïîàåþò ãïèëñåíå- þóäò òáíåþï âïîêåàòäøò ïâïîòóäò å.ù. õîóø÷ëâêåþòìèïúõëâîåþäåþòìãïæïñâïíòì èòçíòà òèòìàâòì, îëè ãïèëàïâòìóôäæåì ïâïîòóäò êëîðóìåþò. „õîóø÷ëâêåþòæïí“ ãïèëâòñâïíà òè èëìïõäåëþïì, îëèäåþòú æîëóäïæ èëïõåîõåþåí 100%-òïíò àïíõèë- þåþòì ùïîèëæãåíïì, îëè èëõæåì ìîóäïæ ïâïîòóäò êëîðóìåþòì ÷ïíïúâäåþï ïõïäò ïøåíåþóäò,óìïôîàõë,àïíïèåæîëâåüòðòì ìïúõëâîåþåä êëîðóìåþøò ãïæïñâïíòì èòç- íòà.÷âåíòìïâïîïóæëãïàâäåþòà,òíüåîåì- àï ãïèëõïüâïøò âåäëæåþòà æïïõäëåþòà, 160 þòíòì ãïæèëúåèïì, îëèåäòú ìïøóïäå- þïì èëãâúåèì ÷ïâïíïúâäëà ìïèò ïâïîòóäò „õîóø÷ëâêï“, - ãïíïúõïæï õèïäïûåè. “æïîùèóíåþóäò âïî, èïîàäèìïöóäåþï ïéìîóäæåþï!” - þòûòíï òâïíòøâòäò âïüóîïæ åãë ðïìóõò êïíëíòì ùòíïøå. ìïèùó- õïîëæ, èëâäåíåþò òìå ãïíâòàïîæï, îëè ãï- èëûòåþòì ìïíæëëþï æïçïîïäåþóäòì æï ìï- çëãïæëåþòì ãïîêâåóäò íïùòäòì èõîòæïí åÿâòìáâåøæïæãï,îïìïúèàïâïîòðîëêóîë- îòìèõîòæïíèñòìòåîïæèë¸ñâïóêòæóîåìïæ éòîìåóäò, óèïéäåìò ðëäòüòêóîò æï èë- îïäóîò ðïìóõòìèãåþäëþòà ãïèìÿâïäóäò íïþòöò.òîïêäòøëàïûòìãïæïæãëèïïîòìòì ìîóäòïæ ïõïäò ìüïíæïîüò, îëèäòì æïèê- âòæîåþïòñëáïîàóäòëúíåþòìàïëìíëþòà ãïíõëîúòåäåþóäò 2012 ùäòì ìïõïäõë îå- âëäóúòòì èàïâïîò èòçïíò. êòæåâ åîàõåä èòíæïèòâóìïèûòèîëæïçïîïäåþóäëöïõåþì æïãïèëâàáâïîùèåíï,îëèèïîàäèìïöóäå- þï ñëâåä èòçåç ãïîåøå ïéìîóäæåþï!”, - ïúõïæåþìþòûòíïòâïíòøâòäò. îïì èëóüïíì “ìòìüåèòì” ÷ïèëøäï áâåñïíïì æï èòì åêëíëèòêïì àþòäòìøò, õëîïâïì áó÷ïçå èëêäóäò èëçïîæåþòì èøëþäåþòì èõïîæïìïÿåîïæ ìïðîëüåìüë ïáúòåþò ãîûåäæåþï. ïáúòòì ëîãïíòçïüëîòï åîà–åîàò ãïîæïúâäò- äòì èïèï çïçï ìïîïäòûå, îëèåäìïú ïáúòå- þòì ëîãïíòçåþïìï æï ùïîèïîàâïøò åõèïîå- þï óôäåþïæïèúâåäò æï ,,åîàòïíò íïúòë- íïäóîò èëûîïëþòì“ ïáüòâòìüò çâòïæ êóð- îïâï æï åíè–ì ïõïäãïçîæóäò ôîàï. ìï- çëãïæëåþï èõïîì óÿåîì ðîëüåìüì, îïæ- ãïí ñâåäïì èòï÷íòï, îëè èêâäåäëþòì ìïá- èåìïàïíïæëæïîòáíïãïèëûòåþóäòæïïæåê- âïüóîò ãïíï÷åíò ïî æïæãï. àïíæïàïí ðîë- üåìüò åîà–åîàò ðïîüòòì – ,,íïúèëûîï- ëþòì“ éëíòìûòåþïæ ãïîæïòáèíï æï èòì æï- ìïìîóäì þëäë ïî ó÷ïíì. ðîëüåìüò âåîú òèïíæïïúõîë,îëèàïíïèæåþëþòæïíãïæïæ- ãï ãåíåîïäóîò ðîëêóîëîò òîïêäò øëàï- ûå æï õåäòìóôäåþïè ðòîëþï æïæë ìïáèòì ëþòåáüóîïææïìîóäñëôòäïæãïèëûòåþòì. ïáúòòì èàïâïîò èëàõëâíïï ìòìüåèòì æïíãîåâï,àóèúïëîãïíòçïüëîåþòïîïçóì- üåþåí, îïì ãóäòìõèëþì üåîèòíò ìòìüåèï. èàïâîëþòì ìïõäàïí ìïðîëüåìüë ïáúòåþò ãîûåäæåþïèàïâîëþòì ìïõäàïí ìïðîëüåìüë ïáúòåþò ãîûåäæåþïèàïâîëþòì ìïõäàïí ìïðîëüåìüë ïáúòåþò ãîûåäæåþïèàïâîëþòì ìïõäàïí ìïðîëüåìüë ïáúòåþò ãîûåäæåþïèàïâîëþòì ìïõäàïí ìïðîëüåìüë ïáúòåþò ãîûåäæåþï ÷âåí, èëáïäïáååþèï æï áâåñíòì ãóäøåèïü- êòâîåþèï àïâïæ óíæï ãïâïîêâòëà, îï òãó- äòìõèåþï úíåþï – ìòìüåèòì èòéèï. ïîìåþòàïæ, ëðëçòúòòì íïùòäòì èòçïíò ìõâïæïìõâï ëîïüëîåþòì èòåî ïîïåîàãçòì ãïýéåîæï. ãïíèïîüåþåþòæïí æï ãïíúõïæå- þåþòæïíóíæïâòâïîïóæëà,îëèòãòãóäòì- õèëþì ðîëêóîïüóîòì æï ìïìïèïîàäë ìòì- üåèòì ìîóä æåèëíüïýì ïîåóäëþòì ðòîë- þåþøò æï ïîï èòì îåôëîèòîåþïì. ôïîàë ãï- ãåþòà, ìòìüåèï èëòúïâì ïîïèïîüë èïîàä- èìïöóäåþïì, ïîïèåæ ìïêïíëíèæåþäë æï ïéèïìîóäåþåäò õåäòìóôäåþòì áèåæóíï- îòïíëþòì äòêâòæïúòïì, îïìïú áâåñïíïøò ãïîæïóâïäïæ èë¸ñâåþï áïëìò æï ãïíó- êòàõïëþï. ïèòì àïëþïçå ïáúòåþì èòåîàå- þóäò ðëäòüòêëìåþò ïî ìïóþîëþåí æï èîï- âïäèíòøâíåäëâíïæ æóèïí. îïèæåíòèå ãïí- úõïæåþï êò ãïêåàæï, îëè ïáúòòì èëíïùòäå- àïíïùòäòìèòçïíòïèàïâîëþòìæïõåäòìóô- äåþòì ÷ïèëøäï. ïíó ,,íïúòëíïäóîò îåâïí- øòì“ üîóþïæóîåþò úæòäëþåí øâòäèêâæï- îò èïèåþòì üîïãåæòï àïâòïíàò æåìüîóá- úòóäò èòçíåþòìàâòì ãïèëòñåíëí. ìïèïîàäòïíëþòì ïéìîóäåþòì èëìóî- íå, óêèïñëôòäë èëáïäïáååþòì ðîëüåìüò, îï àáèï óíæï, ñóîïæìïéåþòï, èïãîïè ïîú òì óíæï æïãâïâòùñæåì, îëè ìïçëãïæëåþï èõïîì óÿåîì øâòäèêâæïîò èïèåþòì ðîë- üåìüì æï ïîï ,,íïúòëíïäóîò îåâïíøòì“ èëèõîååþì, îëè ìïçëãïæëåþòì óèîïâäå- ìëþï ìïèïîàäòïíëþòì ïéæãåíòì æï æïèíï- øïâåàï ìïàïíïæëæ æïìöòì óðòîëþë èëèõ- îåï, èïãîïè êïüåãëîòóäïæ åùòíïïéèæåãå- þï ïè èòçíòà æåìüïþòäòçïúòòìï æï áïëìòì øåáèíïì áâåñïíïøò, îëèäòì øåæåãò òáíåþï ìïáïîàâåäëì ìïõåäèùòôëåþîòëþòì åÿâá- âåø æïñåíåþï. èòóõåæïâïæ ïèòìï, ,,áïîàóäò ëúíåþòì“, ðëäòüòêòìøåæåãïæèèïîàâåäèïûïäïèæï- êïîãï êëíüïáüò ìïçëãïæëåþïìàïí, øåùñæï æòïäëãò æï õåäòìóôäåþï ûòîòàïæïæ òâï- íòøâòäòì èòåî ðëäòüòêëìåþïæ æïíòøíóäò ãïèëóúæåäòïæïèòïíåþòì÷ïêåüòä,îåïäë- þòìãïí èëùñâåüòä öãóôïæ òáúï. àóèúï åì ïî íòøíïâì, îëè ìïáïîàâåäëì çëèòåîèï æï ãëíòåîèï óèîïâäåìëþïè óíæï æïóøâïì æåìüïþòäòçïúòï, áïëìò æï ïîåóäëþï áâå- ñïíïøò. øåìïûäë ãïèëìïâäïæ èë÷ïíì ïçîò âïæïèæåäò ìïðïîäïèåíüë ïî÷åâíåþòì æï- íòøâíòì øåìïõåþ, îëèåäòú ïè æéååþøò èå- æòïøò ýéåîæï (ðëäòüëäëãò âïýï þåîòûå, ðëäòüòêëìò ãòãò óãóäïâï æï ìõâåþò). êòæåâåîàòêòàõâïïìïæéåòìëæðïìõóõ- ãïóúåèåäò: îï çåãïâäåíïì èëïõæåíì ìòì- üåèòì æïíãîåâï åêëíëèòêïçå. åêëíëèòêï ìòìüåèòì íïùòäòï, ÷âåíò 5%–òïíò èøð–ì ñëâåäùäòóîò çæï ïæïèòïíåþòì éòîìåóä ñëôïçå ïîïíïòîïæ ïî ïòìïõåþï, ìëúòïäó- îò ôëíò èûòèåï, òíâåìüòúòåþò èëêîûïäå- þóäò, ÷âåíò ìïèåçëþäë æï îåãòëíò ôåà- áåþïæìïøòøò.ïìåàâòàïîåþïøòìòìüåèòìæïí- ãîåâòìêåí æï ïîï èòìò îåôëîèòîåþòìêåí èëùëæåþåþò ïíüòìïõåäèùòôëåþîòâòï æï ïèòì àïëþïçå ìïóþïîò ÷âåí ùïèñâïí èåæòï- øò ïî ïîòì, èïà øëîòì òè èåæòïøòú, îëèåä- ìïúõåäòìóôäåþïïêëíüîëäåþìðòîæïðòî ïí òîòþïæ. ïìå îëè, èåüò ðïìóõòìèãåþäë- þïï ìïÿòîë îïãòíæïîï ìïèïîàäòïíò èëàõëâíåþòì èáëíå ïáúòåþòì èìâäåäëþò- ìïì. øâòäèêâæïîò èøëþäåþòì èòèïîà ñó- îïæéåþï ìïèïîàäòïíò ìïèïîàäòì ïéìîó- äåþòà óíæï òáíïì èòéùåóäò æï ïîï èïàò æïèïíãîåâåäò ðîëúåìåþòì èòèïîàóäåþòà ãïèëñåíåþòà. åêëíëèòêïì ìòìüåèòì æï õåäòìóôäå- þòì ÷ïèëøäòì ðòîëþåþøò ìîóäò êëäïôìò åäòì. æéåììïáïîàâåäëøòïîïìïõïîþòåäëâò- àïîåþïï, èïãîïè ïî æïãâïâòùñæåì, îëè ïî- ìåþëþì ìõâï èïãïäòàåþò, îëúï ìïáïîàâå- äëçå ïîïíïêäåþ èúõëâîåþò áâåñíåþò æï õïäõåþò íïíãîåâåþøò èëñëäòäïí, õëäë èïàò èàïâïîò áïäïáåþò íïúïîüóüïæ áúå- óäï, àóíæïú ìòîòï – ¸ëäèìò, ïäåðë, æï- èïìêë æï ìõâï. ïìå îëè, èåüò ãëíòåîåþï áïîàâåäåþë! ÞÅÁÏ ÚÒÕÒÌÅÄÒÞÅÁÏ ÚÒÕÒÌÅÄÒÞÅÁÏ ÚÒÕÒÌÅÄÒÞÅÁÏ ÚÒÕÒÌÅÄÒÞÅÁÏ ÚÒÕÒÌÅÄÒ
  3. 3. 3www.BFM.geivnisi 530# èàïâïîò - ìïóþïîò æïâòùñëà åîëâíóäò- ìïóþïîò æïâòùñëà åîëâíóäò- ìïóþïîò æïâòùñëà åîëâíóäò- ìïóþïîò æïâòùñëà åîëâíóäò- ìïóþïîò æïâòùñëà åîëâíóäò þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòåþòà, îïú ðï-þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòåþòà, îïú ðï-þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòåþòà, îïú ðï-þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòåþòà, îïú ðï-þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòåþòà, îïú ðï- ìóõòìèãåþäòïí æïêîåæòüåþïì ãó-ìóõòìèãåþäòïí æïêîåæòüåþïì ãó-ìóõòìèãåþäòïí æïêîåæòüåþïì ãó-ìóõòìèãåþäòïí æïêîåæòüåþïì ãó-ìóõòìèãåþäòïí æïêîåæòüåþïì ãó- äòìõèëþì æï, ïèïìàïí, èëìïõäåëþòìäòìõèëþì æï, ïèïìàïí, èëìïõäåëþòìäòìõèëþì æï, ïèïìàïí, èëìïõäåëþòìäòìõèëþì æï, ïèïìàïí, èëìïõäåëþòìäòìõèëþì æï, ïèïìàïí, èëìïõäåëþòì íïùòäì ìåìõòì ïéåþïì óçéóæïâì. îïè-íïùòäì ìåìõòì ïéåþïì óçéóæïâì. îïè-íïùòäì ìåìõòì ïéåþïì óçéóæïâì. îïè-íïùòäì ìåìõòì ïéåþïì óçéóæïâì. îïè-íïùòäì ìåìõòì ïéåþïì óçéóæïâì. îïè- æåíïæ ïóúòäåþåäò òñë ïõïäò îåãó-æåíïæ ïóúòäåþåäò òñë ïõïäò îåãó-æåíïæ ïóúòäåþåäò òñë ïõïäò îåãó-æåíïæ ïóúòäåþåäò òñë ïõïäò îåãó-æåíïæ ïóúòäåþåäò òñë ïõïäò îåãó- äïúòåþòì ïèëáèåæåþï æï îåïäóîïæäïúòåþòì ïèëáèåæåþï æï îåïäóîïæäïúòåþòì ïèëáèåæåþï æï îåïäóîïæäïúòåþòì ïèëáèåæåþï æï îåïäóîïæäïúòåþòì ïèëáèåæåþï æï îåïäóîïæ ïîòì àó ïîï áâåñíòìàâòì ÿïîþâïäò-ïîòì àó ïîï áâåñíòìàâòì ÿïîþâïäò-ïîòì àó ïîï áâåñíòìàâòì ÿïîþâïäò-ïîòì àó ïîï áâåñíòìàâòì ÿïîþâïäò-ïîòì àó ïîï áâåñíòìàâòì ÿïîþâïäò- ïíëþï òì ðîëþäåèï, îëèåäòú ïìåàïíëþï òì ðîëþäåèï, îëèåäòú ïìåàïíëþï òì ðîëþäåèï, îëèåäòú ïìåàïíëþï òì ðîëþäåèï, îëèåäòú ïìåàïíëþï òì ðîëþäåèï, îëèåäòú ïìåà õòìü ÷ïîåâïì ìïÿòîëåþæï?õòìü ÷ïîåâïì ìïÿòîëåþæï?õòìü ÷ïîåâïì ìïÿòîëåþæï?õòìü ÷ïîåâïì ìïÿòîëåþæï?õòìü ÷ïîåâïì ìïÿòîëåþæï? ðòîâåä îòãøò ïéâíòøíïâ, îëè ÿïîþâï- äòïíïæ òàâäåþï øòíïèåóîíåëþï, àó èòìò øåèëìïâïäò ïî ïîòì ìïêèïîòìò, îëè èëåè- ìïõóîëì âïäì ôòíïíìóîò ðîëþäåèåþòì ïí/ æï úõëâîåþòì ðòîëþåþòì èíòøâíåäëâïíò ãïóïîåìåþòì ãïîåøå. òè øåèàõâåâïøò, îë- æåìïú øòíïèåóîíåëþåþòì ÿïîþâïäòïíëþï ìòìüåèóî õïìòïàì òûåíì, ìïåîàïøëîòìë ãïèëúæòäåþòì àïíïõèïæ, ùïîèëòøâåþï ôò- íïíìóîò ðîëþäåèåþò. åîàò èõîòâ, øòíïèå- óîíåëþåþòì ÿïîþâïäòïíëþòì çîæï óôîë èëùñâäïæì õæòì ôòíïíìóî ìòìüåèïì ìïãï- îåë øëêåþòì èòèïîà. õëäë, èåëîå èõîòâ, ÿïîþâïäòïíëþòì ãïèë ìïãîûíëþäïæ ãïóï- îåìåþóäò úõëâîåþòì ìüïíæïîüåþò ùòíï- ðòîëþïì áèíòì ðëäòüòêóîò ïîïìüïþòäó- îëþòìàâòì. ïèïì ïæïìüóîåþì ìïåîàïøëîò- ìë ãïèëúæòäåþï èïã. äòüâòì, åìüëíåàòì, åìðïíåàòì, þîòüïíåàòì æï ìõâïàï òìüëîò- óäò ãïèëúæòäåþï. ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ØÅÈÀÕÂÅÂÏØÒ,ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ØÅÈÀÕÂÅÂÏØÒ,ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ØÅÈÀÕÂÅÂÏØÒ,ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ØÅÈÀÕÂÅÂÏØÒ,ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ØÅÈÀÕÂÅÂÏØÒ, ØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÖÏÈÓÎÒØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÖÏÈÓÎÒØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÖÏÈÓÎÒØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÖÏÈÓÎÒØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÖÏÈÓÎÒ ÆÏÊÎÅÆÒÜÅÞÏ ÈØÐ-Ì 35%-ÒÌÆÏÊÎÅÆÒÜÅÞÏ ÈØÐ-Ì 35%-ÒÌÆÏÊÎÅÆÒÜÅÞÏ ÈØÐ-Ì 35%-ÒÌÆÏÊÎÅÆÒÜÅÞÏ ÈØÐ-Ì 35%-ÒÌÆÏÊÎÅÆÒÜÅÞÏ ÈØÐ-Ì 35%-ÒÌ ÔÏÎÃÄÅÞØÒÏ ÆÏ ÒÃÒÔÏÎÃÄÅÞØÒÏ ÆÏ ÒÃÒÔÏÎÃÄÅÞØÒÏ ÆÏ ÒÃÒÔÏÎÃÄÅÞØÒÏ ÆÏ ÒÃÒÔÏÎÃÄÅÞØÒÏ ÆÏ ÒÃÒ ÈÚÒÎÅÆÒÀ ÏÉÅÈÏÜÅÞÏÈÚÒÎÅÆÒÀ ÏÉÅÈÏÜÅÞÏÈÚÒÎÅÆÒÀ ÏÉÅÈÏÜÅÞÏÈÚÒÎÅÆÒÀ ÏÉÅÈÏÜÅÞÏÈÚÒÎÅÆÒÀ ÏÉÅÈÏÜÅÞÏ ØÅÌÏÆÏÎÒ ÁÂÅÑÍÅÞÒÌØÅÌÏÆÏÎÒ ÁÂÅÑÍÅÞÒÌØÅÌÏÆÏÎÒ ÁÂÅÑÍÅÞÒÌØÅÌÏÆÏÎÒ ÁÂÅÑÍÅÞÒÌØÅÌÏÆÏÎÒ ÁÂÅÑÍÅÞÒÌ ÈÅÆÒÏÍÓÎ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÌ.ÈÅÆÒÏÍÓÎ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÌ.ÈÅÆÒÏÍÓÎ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÌ.ÈÅÆÒÏÍÓÎ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÌ.ÈÅÆÒÏÍÓÎ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÅÄÌ. ïìåâå, ãïìïàâïäòìùòíåþåäòï ëîò ãïîå- èëåþï: øòíïèåóîíåëþåþòì æïâïäòïíåþï þë- äë ùäåþøò ìïêèïëæ ìùîïôò üåèðòà òçî- æåþï; æï, îïú êòæåâ óôîë èåüïæ ìïñó- îïæéåþëï, èçïîæòï òè ôòçòêóîò ðòîåþòì ùòäò, îëèåäàïú øåèëìïâïäàïí èòèïîàå- þïøò âïäòì ïîïðîëðëîúòóäïæ èïéïäò üâòîàò ïáâà. ÷âåí èòâò÷íåâà, îëè èíòøâ- íåäëâïíòï èëìïõäåëþòìàâòì ìïêîåæòüë îåìóîìò õåäèòìïùâæëèò òñëì, àóèúï òìå, îëè æïúóäò òñëì ðïìóõòìèãåþäòïíò æïê- îåæòüåþòì ìüïíæïîüòú. ÏÈÆÅÍÏÆ, ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒÌÏÈÆÅÍÏÆ, ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒÌÏÈÆÅÍÏÆ, ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒÌÏÈÆÅÍÏÆ, ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒÌÏÈÆÅÍÏÆ, ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒÌ ÈÒÇÏÍÒÏ, ÎËÈ ÌÅÌÕÒÌ ÏÉÅÞÏÈÒÇÏÍÒÏ, ÎËÈ ÌÅÌÕÒÌ ÏÉÅÞÏÈÒÇÏÍÒÏ, ÎËÈ ÌÅÌÕÒÌ ÏÉÅÞÏÈÒÇÏÍÒÏ, ÎËÈ ÌÅÌÕÒÌ ÏÉÅÞÏÈÒÇÏÍÒÏ, ÎËÈ ÌÅÌÕÒÌ ÏÉÅÞÏ ÈËÁÏÄÏÁÒÌÀÂÒÌ ÏÎ ÒÙÂÅÂÆÅÌÈËÁÏÄÏÁÒÌÀÂÒÌ ÏÎ ÒÙÂÅÂÆÅÌÈËÁÏÄÏÁÒÌÀÂÒÌ ÏÎ ÒÙÂÅÂÆÅÌÈËÁÏÄÏÁÒÌÀÂÒÌ ÏÎ ÒÙÂÅÂÆÅÌÈËÁÏÄÏÁÒÌÀÂÒÌ ÏÎ ÒÙÂÅÂÆÅÌ ÈÒÌÒ ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌÈÒÌÒ ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌÈÒÌÒ ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌÈÒÌÒ ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌÈÒÌÒ ÊÅÀÒÄÆÉÅËÞÒÌ ÃÏÓÏÎÅÌÅÞÏÌ ÆÏ ÖÏÈÓÎÏÆ ÏÎÃÏÓÏÎÅÌÅÞÏÌ ÆÏ ÖÏÈÓÎÏÆ ÏÎÃÏÓÏÎÅÌÅÞÏÌ ÆÏ ÖÏÈÓÎÏÆ ÏÎÃÏÓÏÎÅÌÅÞÏÌ ÆÏ ÖÏÈÓÎÏÆ ÏÎÃÏÓÏÎÅÌÅÞÏÌ ÆÏ ÖÏÈÓÎÏÆ ÏÎ ÁÈÍÒÆÅÌ ÌÒÌÜÅÈÓÎ ÎÒÌÊÅÞÌ.ÁÈÍÒÆÅÌ ÌÒÌÜÅÈÓÎ ÎÒÌÊÅÞÌ.ÁÈÍÒÆÅÌ ÌÒÌÜÅÈÓÎ ÎÒÌÊÅÞÌ.ÁÈÍÒÆÅÌ ÌÒÌÜÅÈÓÎ ÎÒÌÊÅÞÌ.ÁÈÍÒÆÅÌ ÌÒÌÜÅÈÓÎ ÎÒÌÊÅÞÌ. ÌÙËÎÅÆ ÏÈÏÌ ÅÈÌÏÕÓÎÅÞÏÌÙËÎÅÆ ÏÈÏÌ ÅÈÌÏÕÓÎÅÞÏÌÙËÎÅÆ ÏÈÏÌ ÅÈÌÏÕÓÎÅÞÏÌÙËÎÅÆ ÏÈÏÌ ÅÈÌÏÕÓÎÅÞÏÌÙËÎÅÆ ÏÈÏÌ ÅÈÌÏÕÓÎÅÞÏ ×ÂÅÍÒ ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒ.×ÂÅÍÒ ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒ.×ÂÅÍÒ ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒ.×ÂÅÍÒ ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒ.×ÂÅÍÒ ÉËÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒ. - àó ãïæïâõåæïâà èìëôäòë þïíêòì- àó ãïæïâõåæïâà èìëôäòë þïíêòì- àó ãïæïâõåæïâà èìëôäòë þïíêòì- àó ãïæïâõåæïâà èìëôäòë þïíêòì- àó ãïæïâõåæïâà èìëôäòë þïíêòì èëíïúåèåþì, ôòíïíìóîò ìåáüëîòì èò-èëíïúåèåþì, ôòíïíìóîò ìåáüëîòì èò-èëíïúåèåþì, ôòíïíìóîò ìåáüëîòì èò-èëíïúåèåþì, ôòíïíìóîò ìåáüëîòì èò-èëíïúåèåþì, ôòíïíìóîò ìåáüëîòì èò- åî åêëíëèòêïçå ãïúåèóäò êîåæòüå-åî åêëíëèòêïçå ãïúåèóäò êîåæòüå-åî åêëíëèòêïçå ãïúåèóäò êîåæòüå-åî åêëíëèòêïçå ãïúåèóäò êîåæòüå-åî åêëíëèòêïçå ãïúåèóäò êîåæòüå- þòì èøð-ìàïí øåôïîæåþï æïïõäëåþòàþòì èøð-ìàïí øåôïîæåþï æïïõäëåþòàþòì èøð-ìàïí øåôïîæåþï æïïõäëåþòàþòì èøð-ìàïí øåôïîæåþï æïïõäëåþòàþòì èøð-ìàïí øåôïîæåþï æïïõäëåþòà 60%-çåï. õëäë, ïíïäëãòóîò òíæòêï-60%-çåï. õëäë, ïíïäëãòóîò òíæòêï-60%-çåï. õëäë, ïíïäëãòóîò òíæòêï-60%-çåï. õëäë, ïíïäëãòóîò òíæòêï-60%-çåï. õëäë, ïíïäëãòóîò òíæòêï- üëîò ãïíâòàïîåþóä áâåñíåþøò 200%-üëîò ãïíâòàïîåþóä áâåñíåþøò 200%-üëîò ãïíâòàïîåþóä áâåñíåþøò 200%-üëîò ãïíâòàïîåþóä áâåñíåþøò 200%-üëîò ãïíâòàïîåþóä áâåñíåþøò 200%- òïí èï÷âåíåþåäìïú êò ìúòäæåþï. ïèòïí èï÷âåíåþåäìïú êò ìúòäæåþï. ïèòïí èï÷âåíåþåäìïú êò ìúòäæåþï. ïèòïí èï÷âåíåþåäìïú êò ìúòäæåþï. ïèòïí èï÷âåíåþåäìïú êò ìúòäæåþï. ïè ôëíçå, ÿïîþâïäòïíëþïìàïí þîûëäïôëíçå, ÿïîþâïäòïíëþïìàïí þîûëäïôëíçå, ÿïîþâïäòïíëþïìàïí þîûëäïôëíçå, ÿïîþâïäòïíëþïìàïí þîûëäïôëíçå, ÿïîþâïäòïíëþïìàïí þîûëäï æïîãòì åáìðåîüåþøò ìïêèïëæ äëãò-æïîãòì åáìðåîüåþøò ìïêèïëæ äëãò-æïîãòì åáìðåîüåþøò ìïêèïëæ äëãò-æïîãòì åáìðåîüåþøò ìïêèïëæ äëãò-æïîãòì åáìðåîüåþøò ìïêèïëæ äëãò- êóî êòàõâåþì ï÷åíì, àó îï ïóúòäåþ-êóî êòàõâåþì ï÷åíì, àó îï ïóúòäåþ-êóî êòàõâåþì ï÷åíì, àó îï ïóúòäåþ-êóî êòàõâåþì ï÷åíì, àó îï ïóúòäåþ-êóî êòàõâåþì ï÷åíì, àó îï ïóúòäåþ- äëþòà ïí îï ðîòíúòðòà æïæãï æéòìäëþòà ïí îï ðîòíúòðòà æïæãï æéòìäëþòà ïí îï ðîòíúòðòà æïæãï æéòìäëþòà ïí îï ðîòíúòðòà æïæãï æéòìäëþòà ïí îï ðîòíúòðòà æïæãï æéòì ùåìîòãøò îåãóäïúòåþòì øåèëéåþï?ùåìîòãøò îåãóäïúòåþòì øåèëéåþï?ùåìîòãøò îåãóäïúòåþòì øåèëéåþï?ùåìîòãøò îåãóäïúòåþòì øåèëéåþï?ùåìîòãøò îåãóäïúòåþòì øåèëéåþï? çëãïæïæ, áâåñíòì ãïíâòàïîåþïìàïí åî- àïæ, èëìïäëæíåäòï åêëíëèòêïçå ãïúåèó- äò ìåìõåþòì èøð-àïí ôïîæëþòì çîæï. åì æïèëêòæåþóäòï îëãëîú ãîûåäâïæòïíò êï- ðòüïäòì ìòòïôåçå, ïìåâå åêëíëèòêòì ìüîóáüóîïìï æï åêëíëèòêóîò ïãåíüåþòì èòåî ìïþïíêë ïîõåþòì ãïèëñåíåþòì çîæï- çå. ãïîæï òèòìï, îëè åì ðîëúåìò óíæï òñëì àïíèòèæåâîóäò, èíòøâíåäëâïíòï, îëè çîæòì üåèðò òñëì çëèòåîò æï ïî ùïîèëø- âïì ÿïîþò ôòíïíìóî ùíåõò èëìïõäåëþòìà- âòì. þëäë ùäåþøò, øòíïèåóîíåëþåþòì ìïê- îåæòüë æïâïäòïíåþï ìùîïôò üåèðòà ãïò- çïîæï, æï, ïèæåíïæ, èëìïõäåëþòì ÿïîþâï- äòïíëþòì ìïêòàõòú ìïñóîïæéåþë ãïõæï. ×ÂÅÍÒ ÆÏ ÈÌËÔÄÒË ÞÏÍÊÒÌ×ÂÅÍÒ ÆÏ ÈÌËÔÄÒË ÞÏÍÊÒÌ×ÂÅÍÒ ÆÏ ÈÌËÔÄÒË ÞÏÍÊÒÌ×ÂÅÍÒ ÆÏ ÈÌËÔÄÒË ÞÏÍÊÒÌ×ÂÅÍÒ ÆÏ ÈÌËÔÄÒË ÞÏÍÊÒÌ ÏÍÏÄÒÇÒÌ ØÅÆÅÃÏÆ ÒÊÂÅÀÅÞÏ,ÏÍÏÄÒÇÒÌ ØÅÆÅÃÏÆ ÒÊÂÅÀÅÞÏ,ÏÍÏÄÒÇÒÌ ØÅÆÅÃÏÆ ÒÊÂÅÀÅÞÏ,ÏÍÏÄÒÇÒÌ ØÅÆÅÃÏÆ ÒÊÂÅÀÅÞÏ,ÏÍÏÄÒÇÒÌ ØÅÆÅÃÏÆ ÒÊÂÅÀÅÞÏ, ÎËÈ ÃÏÍÌÏÊÓÀÎÅÞÒÀÎËÈ ÃÏÍÌÏÊÓÀÎÅÞÒÀÎËÈ ÃÏÍÌÏÊÓÀÎÅÞÒÀÎËÈ ÃÏÍÌÏÊÓÀÎÅÞÒÀÎËÈ ÃÏÍÌÏÊÓÀÎÅÞÒÀ ÑÓÎÏÆÌÏÉÅÞÒÏ ÒÈÑÓÎÏÆÌÏÉÅÞÒÏ ÒÈÑÓÎÏÆÌÏÉÅÞÒÏ ÒÈÑÓÎÏÆÌÏÉÅÞÒÏ ÒÈÑÓÎÏÆÌÏÉÅÞÒÏ ÒÈ ØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÙÒÄÒÌØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÙÒÄÒÌØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÙÒÄÒÌØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÙÒÄÒÌØÒÍÏÈÅÓÎÍÅËÞÅÞÒÌ ÙÒÄÒÌ ÇÎÆÏ, ÎËÈÅÄÀÏÚÇÎÆÏ, ÎËÈÅÄÀÏÚÇÎÆÏ, ÎËÈÅÄÀÏÚÇÎÆÏ, ÎËÈÅÄÀÏÚÇÎÆÏ, ÎËÈÅÄÀÏÚ ØÅÈËÌÏÂÄÅÞÀÏÍ ÈÒÈÏÎÀÅÞÏØÒØÅÈËÌÏÂÄÅÞÀÏÍ ÈÒÈÏÎÀÅÞÏØÒØÅÈËÌÏÂÄÅÞÀÏÍ ÈÒÈÏÎÀÅÞÏØÒØÅÈËÌÏÂÄÅÞÀÏÍ ÈÒÈÏÎÀÅÞÏØÒØÅÈËÌÏÂÄÅÞÀÏÍ ÈÒÈÏÎÀÅÞÏØÒ ÈÏÉÏÄÒ ÌÏÊÎÅÆÒÜË ÜÂÒÎÀÒÈÏÉÏÄÒ ÌÏÊÎÅÆÒÜË ÜÂÒÎÀÒÈÏÉÏÄÒ ÌÏÊÎÅÆÒÜË ÜÂÒÎÀÒÈÏÉÏÄÒ ÌÏÊÎÅÆÒÜË ÜÂÒÎÀÒÈÏÉÏÄÒ ÌÏÊÎÅÆÒÜË ÜÂÒÎÀÒ ÏÁÂÀ.ÏÁÂÀ.ÏÁÂÀ.ÏÁÂÀ.ÏÁÂÀ. òìòú óíæï òàáâïì, îëè øòíïèåóîíåëþå- þòì ÿïîþâïäòïíëþòì ìïêòàõò, þëäë ùäåþ- øò èìëôäòë èïìøüïþòàïú ôòíïíìóîò ìüï- êëþï ãâåíåüïûòì õåæâåþò ìïôòíïíìë-ìïþïíêë ìôåîëì ïáüóïäóî ðîëþäåèåþçå ÒÍÜÅÎÂÒÓ ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ÐÎÅÇÒÆÅÍÜÀÏÍÒÍÜÅÎÂÒÓ ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ÐÎÅÇÒÆÅÍÜÀÏÍÒÍÜÅÎÂÒÓ ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ÐÎÅÇÒÆÅÍÜÀÏÍÒÍÜÅÎÂÒÓ ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ÐÎÅÇÒÆÅÍÜÀÏÍÒÍÜÅÎÂÒÓ ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ÐÎÅÇÒÆÅÍÜÀÏÍ þòäóîëþòìàâòì åîà-åîà èíòøâíåäëâïí ãïèëùâåâïæ òáúï. åîàò èõîòâ, åêëíëèòêó- îò ïáüòâëþòì ãïöïíìïéåþòì ôëíçå øòíïèå- óîíåëþåþòìãïí ãïçîæòäèï èëàõëâíïè, õë- äë èåëîå èõîòâ, ìåìõåþçå õåäèòìïùâæë- èëþòì çîæïè, õåäò øåóùñë øòíïèåóîíåë- þåþòì æïêîåæòüåþïì. ïìåâå, ïéíòøâíòì éòî- ìòï, îëè øòíïèåóîíåëþåþòì æïêîåæòüåþòì çîæï õåäì óùñëþì åêëíëèòêóî çîæïì æï èëìïõäåëþòì êåàòäæéåëþïì, àóèúï ãïî- êâåóäò æëíòì øåèæåã åì ìïîãåþåäò èúòî- æåþï æï øòíïèåóîíåëþåþòì ÿïîþò æïâïäòï- íåþòì ôëíçå òçîæåþï ôòíïíìóîò ìüïþòäó- îëþòì îòìêåþò. - ãïîæï òèòìï, îëè èëìïõäåëþïì- ãïîæï òèòìï, îëè èëìïõäåëþïì- ãïîæï òèòìï, îëè èëìïõäåëþïì- ãïîæï òèòìï, îëè èëìïõäåëþïì- ãïîæï òèòìï, îëè èëìïõäåëþïì ìåìõòì ïéåþòà ãïîêâåóäùòäïæ ìïêó-ìåìõòì ïéåþòà ãïîêâåóäùòäïæ ìïêó-ìåìõòì ïéåþòà ãïîêâåóäùòäïæ ìïêó-ìåìõòì ïéåþòà ãïîêâåóäùòäïæ ìïêó-ìåìõòì ïéåþòà ãïîêâåóäùòäïæ ìïêó- àïîò êëèôëîüòì ãïóèöëþåìåþï åçéó-àïîò êëèôëîüòì ãïóèöëþåìåþï åçéó-àïîò êëèôëîüòì ãïóèöëþåìåþï åçéó-àïîò êëèôëîüòì ãïóèöëþåìåþï åçéó-àïîò êëèôëîüòì ãïóèöëþåìåþï åçéó- æåþï, ïìåâå, êòàõâåþò ïîìåþëþì åêë-æåþï, ïìåâå, êòàõâåþò ïîìåþëþì åêë-æåþï, ïìåâå, êòàõâåþò ïîìåþëþì åêë-æåþï, ïìåâå, êòàõâåþò ïîìåþëþì åêë-æåþï, ïìåâå, êòàõâåþò ïîìåþëþì åêë- íëèòêóî çîæïìàïí æïêïâøòîåþòà.íëèòêóî çîæïìàïí æïêïâøòîåþòà.íëèòêóî çîæïìàïí æïêïâøòîåþòà.íëèòêóî çîæïìàïí æïêïâøòîåþòà.íëèòêóî çîæïìàïí æïêïâøòîåþòà. úõïæòï, îåãóäïúòåþò ãïîêâåóäùò-úõïæòï, îåãóäïúòåþò ãïîêâåóäùò-úõïæòï, îåãóäïúòåþò ãïîêâåóäùò-úõïæòï, îåãóäïúòåþò ãïîêâåóäùò-úõïæòï, îåãóäïúòåþò ãïîêâåóäùò- äïæ øåïôåîõåþì åêëíëèòêóî çîæïìäïæ øåïôåîõåþì åêëíëèòêóî çîæïìäïæ øåïôåîõåþì åêëíëèòêóî çîæïìäïæ øåïôåîõåþì åêëíëèòêóî çîæïìäïæ øåïôåîõåþì åêëíëèòêóî çîæïì æï, ìïòíüåîåìëï, ïè àâïäìïçîòìòà îïæï, ìïòíüåîåìëï, ïè àâïäìïçîòìòà îïæï, ìïòíüåîåìëï, ïè àâïäìïçîòìòà îïæï, ìïòíüåîåìëï, ïè àâïäìïçîòìòà îïæï, ìïòíüåîåìëï, ïè àâïäìïçîòìòà îï èëäëæòíåþò ïáâì åîëâíóä þïíêì? (ïî-èëäëæòíåþò ïáâì åîëâíóä þïíêì? (ïî-èëäëæòíåþò ïáâì åîëâíóä þïíêì? (ïî-èëäëæòíåþò ïáâì åîëâíóä þïíêì? (ïî-èëäëæòíåþò ïáâì åîëâíóä þïíêì? (ïî- ìåþëþì àó ïîï èëâäåíåþòì ãïíâòàï-ìåþëþì àó ïîï èëâäåíåþòì ãïíâòàï-ìåþëþì àó ïîï èëâäåíåþòì ãïíâòàï-ìåþëþì àó ïîï èëâäåíåþòì ãïíâòàï-ìåþëþì àó ïîï èëâäåíåþòì ãïíâòàï- îåþòì îïèëæåíòèå ìúåíïîòì ïíïäòçòîåþòì îïèëæåíòèå ìúåíïîòì ïíïäòçòîåþòì îïèëæåíòèå ìúåíïîòì ïíïäòçòîåþòì îïèëæåíòèå ìúåíïîòì ïíïäòçòîåþòì îïèëæåíòèå ìúåíïîòì ïíïäòçò æï îëãëîòï èëäëæòíåþò - îëãëîúæï îëãëîòï èëäëæòíåþò - îëãëîúæï îëãëîòï èëäëæòíåþò - îëãëîúæï îëãëîòï èëäëæòíåþò - îëãëîúæï îëãëîòï èëäëæòíåþò - îëãëîú ðëçòüòóîò, òìå íåãïüòóîò æï ìïþïçò-ðëçòüòóîò, òìå íåãïüòóîò æï ìïþïçò-ðëçòüòóîò, òìå íåãïüòóîò æï ìïþïçò-ðëçòüòóîò, òìå íåãïüòóîò æï ìïþïçò-ðëçòüòóîò, òìå íåãïüòóîò æï ìïþïçò- ìë ìúåíïîåþòì àâïäìïçîòìòà?)ìë ìúåíïîåþòì àâïäìïçîòìòà?)ìë ìúåíïîåþòì àâïäìïçîòìòà?)ìë ìúåíïîåþòì àâïäìïçîòìòà?)ìë ìúåíïîåþòì àâïäìïçîòìòà?) îëãëîú ùòíï êòàõâïçå ãïúåèóä ðïìóõ- øò ïéâíòøíå, øòíïèåóîíåëþåþòì âïäòì çîæï ãïîêâåóä çéâîïèæå õåäì óùñëþì åêëíë- èòêóî çîæïì, àóèúï ïè çéâïîì èòéèï óêâå òçîæåþï èïêîëåêëíëèòêóîò æï ôòíïíìó- îò ìüïþòäóîëþòì îòìêåþò. åì êîòüòêóäò çéâïîò æïèëêòæåþóäòï áâåñíòì ãïíâòàï- îåþòì æëíåçå æï ìõâï èïõïìòïàåþäåþçå. ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ØÅÔÏÌÅÞÒÀ,ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ØÅÔÏÌÅÞÒÀ,ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ØÅÔÏÌÅÞÒÀ,ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ØÅÔÏÌÅÞÒÀ,ÅÎËÂÍÓÄÒ ÞÏÍÊÒÌ ØÅÔÏÌÅÞÒÀ, ÈÒÓÕÅÆÏÂÏÆ ÒÈÒÌÏ, ÎËÈÈÒÓÕÅÆÏÂÏÆ ÒÈÒÌÏ, ÎËÈÈÒÓÕÅÆÏÂÏÆ ÒÈÒÌÏ, ÎËÈÈÒÓÕÅÆÏÂÏÆ ÒÈÒÌÏ, ÎËÈÈÒÓÕÅÆÏÂÏÆ ÒÈÒÌÏ, ÎËÈ ÏÉÍÒØÍÓÄ ÎÅÃÓÄÏÚÒÏÌÏÉÍÒØÍÓÄ ÎÅÃÓÄÏÚÒÏÌÏÉÍÒØÍÓÄ ÎÅÃÓÄÏÚÒÏÌÏÉÍÒØÍÓÄ ÎÅÃÓÄÏÚÒÏÌÏÉÍÒØÍÓÄ ÎÅÃÓÄÏÚÒÏÌ ÈËÊÄÅÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒÈËÊÄÅÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒÈËÊÄÅÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒÈËÊÄÅÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒÈËÊÄÅÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒ ØÅÒÛÄÅÞÏ ¨ÁËÍÆÅÌ ÈÚÒÎÅØÅÒÛÄÅÞÏ ¨ÁËÍÆÅÌ ÈÚÒÎÅØÅÒÛÄÅÞÏ ¨ÁËÍÆÅÌ ÈÚÒÎÅØÅÒÛÄÅÞÏ ¨ÁËÍÆÅÌ ÈÚÒÎÅØÅÒÛÄÅÞÏ ¨ÁËÍÆÅÌ ÈÚÒÎÅ ÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÃÏÂÄÅÍÏ,ÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÃÏÂÄÅÍÏ,ÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÃÏÂÄÅÍÏ,ÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÃÏÂÄÅÍÏ,ÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÃÏÂÄÅÍÏ, ÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒ ÈÒÌÒÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒ ÈÒÌÒÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒ ÈÒÌÒÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒ ÈÒÌÒÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒ ÈÒÌÒ ØÅÆÅÃÒ ÚÏÄÌÏÕÏÆØÅÆÅÃÒ ÚÏÄÌÏÕÏÆØÅÆÅÃÒ ÚÏÄÌÏÕÏÆØÅÆÅÃÒ ÚÏÄÌÏÕÏÆØÅÆÅÃÒ ÚÏÄÌÏÕÏÆ ÐËÇÒÜÒÓÎÒÏ.ÐËÇÒÜÒÓÎÒÏ.ÐËÇÒÜÒÓÎÒÏ.ÐËÇÒÜÒÓÎÒÏ.ÐËÇÒÜÒÓÎÒÏ. ïéíòøíóäò ãïèëèæòíïîåëþì ôòíïíìóîò ìüïþòäóîëþòì òè îòìêåþòì øåîþòäåþòà, îëèäåþìïú ÿïîþâïäòïíëþòì ðîëþäåèï áèíòì, àóêò ïè óêïíïìêíåäòì æîëóäò ðîå- âåíúòï ïî èëõæï. ðïìóõòìèãåþäòïíò æïêîå- æòüåþòì ìüïíæïîüòì æïèêâòæîåþòì øåæå- ãïæ, ôòçòêóî ðòîåþçå ìïèëèõèïîåþäë ìåì- õåþòì øåçéóæâïè, øåìïûäëï, èëêäåâïæòïí åêëíëèòêóî çîæïçå øåèúòîåþòì (ïîïóèå- üåì èøð-ì 0.6 ðîëúåíüòìï) èòèïîàóäåþòà òèëáèåæëì. àóèúï, åì ãïâäåíï øåìïûäëï íïêäåþïæ óïîñëôòàòú òñëì, îïú æïèëêò- æåþóäòï øåèæåã ôïáüëîåþçå: ï) îï èëúó- äëþòà èëõæåþï òè ìåìõåþòì ÷ïíïúâäåþï, îëèäåþòú âåî ïêèïñëôòäåþì ðïìóõòìèãåþ- äòïíò æïêîåæòüåþòì ìüïíæïîüåþì, èïéï- äò ìïêîåæòüë ìüïíæïîüåþòì èáëíå ìåì- õåþòà ïí/æï þòçíåìçå ãïúåèóäò ìåìõåþòà; þ) îïèæåíïæ ìùîïôïæ ãïæïâäåí ÷îæòäë- âïí ìåáüëîøò æïìïáèåþóäåþò ôëîèïäóî åêëíëèòêïøò. - ôòíïíìàï èòíòìüîòì àáèòà, êë-- ôòíïíìàï èòíòìüîòì àáèòà, êë-- ôòíïíìàï èòíòìüîòì àáèòà, êë-- ôòíïíìàï èòíòìüîòì àáèòà, êë-- ôòíïíìàï èòíòìüîòì àáèòà, êë- èåîúòóäò þïíêåþò åêëíëèòêòì èóõ-èåîúòóäò þïíêåþò åêëíëèòêòì èóõ-èåîúòóäò þïíêåþò åêëíëèòêòì èóõ-èåîúòóäò þïíêåþò åêëíëèòêòì èóõ-èåîúòóäò þïíêåþò åêëíëèòêòì èóõ- îóÿì ùïîèëïæãåíåí. îïèæåíïæ òçòï-îóÿì ùïîèëïæãåíåí. îïèæåíïæ òçòï-îóÿì ùïîèëïæãåíåí. îïèæåíïæ òçòï-îóÿì ùïîèëïæãåíåí. îïèæåíïæ òçòï-îóÿì ùïîèëïæãåíåí. îïèæåíïæ òçòï- îåþà ïéíòøíóä ðëçòúòïì æï ïáâåîåþà ïéíòøíóä ðëçòúòïì æï ïáâåîåþà ïéíòøíóä ðëçòúòïì æï ïáâåîåþà ïéíòøíóä ðëçòúòïì æï ïáâåîåþà ïéíòøíóä ðëçòúòïì æï ïáâå ìòéîèòìåóäïæ îëè øåïôïìëà, çëãï-ìòéîèòìåóäïæ îëè øåïôïìëà, çëãï-ìòéîèòìåóäïæ îëè øåïôïìëà, çëãï-ìòéîèòìåóäïæ îëè øåïôïìëà, çëãï-ìòéîèòìåóäïæ îëè øåïôïìëà, çëãï- æïæ, ìïþïíêë ìåáüëîòì îëäò áâåñ-æïæ, ìïþïíêë ìåáüëîòì îëäò áâåñ-æïæ, ìïþïíêë ìåáüëîòì îëäò áâåñ-æïæ, ìïþïíêë ìåáüëîòì îëäò áâåñ-æïæ, ìïþïíêë ìåáüëîòì îëäò áâåñ- íòì åêëíëèòêïøò.íòì åêëíëèòêïøò.íòì åêëíëèòêïøò.íòì åêëíëèòêïøò.íòì åêëíëèòêïøò. ãïíâòàïîåþïæ åêëíëèòêåþøò ôòíïíìó- îò ìåáüëîòì ãïíâòàïîåþï ñëâåäàâòì ìï- þïíêë ìòìüåèòà òùñåþï. ìõâï èìãïâì åêëíë- èòêåþì àó øåâïæïîåþà, øåòûäåþï âàáâïà, îëè æéåì ìïáïîàâåäëì ôòíïíìóîò ìòìüå- èïøò ìïþïíêë ìåáüëîèï ãïíâòàïîåþòì ìïê- èïëæ èïéïä æëíåì èòïéùòï. ïèïâå æîëì, ôò- íïíìóîò þïçîòì ãïíâòàïîåþòì øåèæãëèò åüïðòìïàâòì èíòøâíåäëâïíòï ôòíïíìóîò ìòìüåèòì ìõâï, êåîûëæ èïéïäîòìêòïíò æï ãîûåäâïæòïíò êïðòüïäòì ìåãèåíüåþòì ãïí- âòàïîåþïú - òìåàåþòì, îëãëîòúïï, èïã. âåí- ÷óîóäò êïðòüïäòì ôïìòïíò áïéïäæåþòì þïçîòì æï ìõâï. ïéìïíòøíïâòï, îëè ìïáïîà- âåäëøò åì, ïìåâå, ìïøóäåþïì èòìúåèì þïí- êåþì, ãïïãîûåäëí àïâòïíàò èæãîïæò ãïí- âòàïîåþï æï àïâòïíàò ðëüåíúòïäòà åêë- íëèòêóîò çîæòì èõïîæïÿåîï. ïèïâå æîëì, îëãëîú ìõâï áâåñíåþòì ãïèëúæòäåþï ï÷- âåíåþì, èúòîå çëèòì åêëíëèòêåþøò èëúå- èóäò ôòíïíìóîò þïçîòì ìåãèåíüåþòì ãïí- âòàïîåþï ìïêèïëæ ûíåäòï. ïéíòøíóäò èò- èïîàóäåþòà àïíèòèæåâîóäò æï èòçïíèò- èïîàóäò åêëíòèòêóîò ðëäòüòêòì ùïîèïî- àâï èíòøâíåäëâïíòï æï øåóûäòï àïâòìò æïæåþòàò åôåáüåþòì èëüïíï. ïèïâå æîëì èíòøâíåäëâïíòï, åì ðëäòüòêï òñëì øåèë- ìïçéâîóäò, ëîòåíüòîåþóäò êëíêîåüóäò þïçîòì ìåãèåíüåþòì ðîëþäåèåþçå æï ïî èëõæåì óêâå èëáèåæ åôåáüòïí ìïþïçîë èå- áïíòçèåþøò ÷ïîåâï. ÇËÃÏÆÏÆ, ÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍÇËÃÏÆÏÆ, ÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍÇËÃÏÆÏÆ, ÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍÇËÃÏÆÏÆ, ÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍÇËÃÏÆÏÆ, ÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒ ÊËÈÅÎÚÒÓÄÒÐÅÎÒËÆØÒ ÊËÈÅÎÚÒÓÄÒÐÅÎÒËÆØÒ ÊËÈÅÎÚÒÓÄÒÐÅÎÒËÆØÒ ÊËÈÅÎÚÒÓÄÒÐÅÎÒËÆØÒ ÊËÈÅÎÚÒÓÄÒ ÞÏÍÊÅÞÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏÞÏÍÊÅÞÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏÞÏÍÊÅÞÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏÞÏÍÊÅÞÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏÞÏÍÊÅÞÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏ ÆÏÈËÊÒÆÅÞÓÄÒÏ ÁÂÅÑÍÒÌÆÏÈËÊÒÆÅÞÓÄÒÏ ÁÂÅÑÍÒÌÆÏÈËÊÒÆÅÞÓÄÒÏ ÁÂÅÑÍÒÌÆÏÈËÊÒÆÅÞÓÄÒÏ ÁÂÅÑÍÒÌÆÏÈËÊÒÆÅÞÓÄÒÏ ÁÂÅÑÍÒÌ ÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏÇÅ.ÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏÇÅ.ÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏÇÅ.ÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏÇÅ.ÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÏÇÅ. ÊËÈÅÎÚÒÓÄÒ ÞÏÍÊÅÞÒÌÊËÈÅÎÚÒÓÄÒ ÞÏÍÊÅÞÒÌÊËÈÅÎÚÒÓÄÒ ÞÏÍÊÅÞÒÌÊËÈÅÎÚÒÓÄÒ ÞÏÍÊÅÞÒÌÊËÈÅÎÚÒÓÄÒ ÞÏÍÊÅÞÒÌ ÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÄÅÞÒÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÄÅÞÒÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÄÅÞÒÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÄÅÞÒÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÈÏ×ÂÅÍÅÞÄÅÞÒ ÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÒËÆØÒ ÅÊËÍËÈÒÊÒÌÃÏÍÅÊËÍËÈÒÊÒÌÃÏÍÅÊËÍËÈÒÊÒÌÃÏÍÅÊËÍËÈÒÊÒÌÃÏÍÅÊËÍËÈÒÊÒÌÃÏÍ ÒÇËÄÒÎÅÞÓÄÏÆ ÂÅÎÒÇËÄÒÎÅÞÓÄÏÆ ÂÅÎÒÇËÄÒÎÅÞÓÄÏÆ ÂÅÎÒÇËÄÒÎÅÞÓÄÏÆ ÂÅÎÒÇËÄÒÎÅÞÓÄÏÆ ÂÅÎ ÃÏÓÈÖËÞÅÌÆÅÞÏ.ÃÏÓÈÖËÞÅÌÆÅÞÏ.ÃÏÓÈÖËÞÅÌÆÅÞÏ.ÃÏÓÈÖËÞÅÌÆÅÞÏ.ÃÏÓÈÖËÞÅÌÆÅÞÏ. - åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï,- åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï,- åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï,- åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï,- åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï, îëèåäçåú åêëíëèòìüåþøò öåî-öå-îëèåäçåú åêëíëèòìüåþøò öåî-öå-îëèåäçåú åêëíëèòìüåþøò öåî-öå-îëèåäçåú åêëíëèòìüåþøò öåî-öå-îëèåäçåú åêëíëèòìüåþøò öåî-öå- îëþòà êëíìåìóìò âåî øåæãï, ïîòì ìï-îëþòà êëíìåìóìò âåî øåæãï, ïîòì ìï-îëþòà êëíìåìóìò âåî øåæãï, ïîòì ìï-îëþòà êëíìåìóìò âåî øåæãï, ïîòì ìï-îëþòà êëíìåìóìò âåî øåæãï, ïîòì ìï- ðåíìòë îåôëîèï. ìïòíüåîåìëï àáâå-ðåíìòë îåôëîèï. ìïòíüåîåìëï àáâå-ðåíìòë îåôëîèï. ìïòíüåîåìëï àáâå-ðåíìòë îåôëîèï. ìïòíüåîåìëï àáâå-ðåíìòë îåôëîèï. ìïòíüåîåìëï àáâå- íò ðëçòúòï ìïðåíìòë ôëíæåþàïí æï-íò ðëçòúòï ìïðåíìòë ôëíæåþàïí æï-íò ðëçòúòï ìïðåíìòë ôëíæåþàïí æï-íò ðëçòúòï ìïðåíìòë ôëíæåþàïí æï-íò ðëçòúòï ìïðåíìòë ôëíæåþàïí æï- êïâøòîåþòà. òáíåþ âîúäïæ ãïíèïî-êïâøòîåþòà. òáíåþ âîúäïæ ãïíèïî-êïâøòîåþòà. òáíåþ âîúäïæ ãïíèïî-êïâøòîåþòà. òáíåþ âîúäïæ ãïíèïî-êïâøòîåþòà. òáíåþ âîúäïæ ãïíèïî- üëà ïéíòøíóäò îåôëîèòì æïæåþòàüëà ïéíòøíóäò îåôëîèòì æïæåþòàüëà ïéíòøíóäò îåôëîèòì æïæåþòàüëà ïéíòøíóäò îåôëîèòì æïæåþòàüëà ïéíòøíóäò îåôëîèòì æïæåþòà æï óïîñëôòà èõïîååþò.æï óïîñëôòà èõïîååþò.æï óïîñëôòà èõïîååþò.æï óïîñëôòà èõïîååþò.æï óïîñëôòà èõïîååþò. áâåñíòì ãîûåäâïæòïíò åêëíëèòêóîò çîæòì èíòøâíåäëâïí åäåèåíüì æïíïçëãå- þò ùïîèëïæãåíì, îëèåäàï çîæï òíâåìüò- úòåþòì ùïõïäòìåþïìï æï åêëíëèòêóîò ïá- üòâëþòì èïüåþïçå ïòìïõåþï. þëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò ìïáïîàâåäëøò æïíïçëãåþòì æëíå çîæòì æòíïèòêòà õïìòïàæåþï æï ïè üåíæåíúòòì øåíïî÷óíåþï èíòøâíåäëâïíòï. ÌÏÐÅÍÌÒË ÎÅÔËÎÈÏÌÏÐÅÍÌÒË ÎÅÔËÎÈÏÌÏÐÅÍÌÒË ÎÅÔËÎÈÏÌÏÐÅÍÌÒË ÎÅÔËÎÈÏÌÏÐÅÍÌÒË ÎÅÔËÎÈÏ ÙÏÎÈËÏÆÃÅÍÌ ÒÈ ÅÎÀ-ÅÎÀÙÏÎÈËÏÆÃÅÍÌ ÒÈ ÅÎÀ-ÅÎÀÙÏÎÈËÏÆÃÅÍÌ ÒÈ ÅÎÀ-ÅÎÀÙÏÎÈËÏÆÃÅÍÌ ÒÈ ÅÎÀ-ÅÎÀÙÏÎÈËÏÆÃÅÍÌ ÒÈ ÅÎÀ-ÅÎÀ ÔÏÁÜËÎÌ, ÎÏÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÔÏÁÜËÎÌ, ÎÏÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÔÏÁÜËÎÌ, ÎÏÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÔÏÁÜËÎÌ, ÎÏÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÔÏÁÜËÎÌ, ÎÏÚ ÁÂÅÑÏÍÏØÒ ÆÏÍÏÇËÃÅÞÒÌ ÇÎÆÏÌÆÏÍÏÇËÃÅÞÒÌ ÇÎÆÏÌÆÏÍÏÇËÃÅÞÒÌ ÇÎÆÏÌÆÏÍÏÇËÃÅÞÒÌ ÇÎÆÏÌÆÏÍÏÇËÃÅÞÒÌ ÇÎÆÏÌ ØÅÓÙÑËÞÌ ÕÅÄÌ. ÏÈÏÌ ÌÕÂÏØÅÓÙÑËÞÌ ÕÅÄÌ. ÏÈÏÌ ÌÕÂÏØÅÓÙÑËÞÌ ÕÅÄÌ. ÏÈÏÌ ÌÕÂÏØÅÓÙÑËÞÌ ÕÅÄÌ. ÏÈÏÌ ÌÕÂÏØÅÓÙÑËÞÌ ÕÅÄÌ. ÏÈÏÌ ÌÕÂÏ ÀÏÍÈÆÅÂÒ ÆÏÆÅÞÒÀÒ ÅÔÅÁÜÒÚÀÏÍÈÆÅÂÒ ÆÏÆÅÞÒÀÒ ÅÔÅÁÜÒÚÀÏÍÈÆÅÂÒ ÆÏÆÅÞÒÀÒ ÅÔÅÁÜÒÚÀÏÍÈÆÅÂÒ ÆÏÆÅÞÒÀÒ ÅÔÅÁÜÒÚÀÏÍÈÆÅÂÒ ÆÏÆÅÞÒÀÒ ÅÔÅÁÜÒÚ ÅÁÍÅÞÏ. ÅÌ, ÐÒÎÂÅÄ ÎÒÃØÒ,ÅÁÍÅÞÏ. ÅÌ, ÐÒÎÂÅÄ ÎÒÃØÒ,ÅÁÍÅÞÏ. ÅÌ, ÐÒÎÂÅÄ ÎÒÃØÒ,ÅÁÍÅÞÏ. ÅÌ, ÐÒÎÂÅÄ ÎÒÃØÒ,ÅÁÍÅÞÏ. ÅÌ, ÐÒÎÂÅÄ ÎÒÃØÒ, ÕÅÄÌ ØÅÓÙÑËÞÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÕÅÄÌ ØÅÓÙÑËÞÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÕÅÄÌ ØÅÓÙÑËÞÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÕÅÄÌ ØÅÓÙÑËÞÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒÕÅÄÌ ØÅÓÙÑËÞÌ ÁÂÅÑÏÍÏØÒ ÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍÒ ÄÏÎÒÌÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍÒ ÄÏÎÒÌÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍÒ ÄÏÎÒÌÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍÒ ÄÏÎÒÌÃÎÛÅÄÂÏÆÒÏÍÒ ÄÏÎÒÌ ÎÅÌÓÎÌÒÌ ÇÎÆÏÌÏ ÆÏÎÅÌÓÎÌÒÌ ÇÎÆÏÌÏ ÆÏÎÅÌÓÎÌÒÌ ÇÎÆÏÌÏ ÆÏÎÅÌÓÎÌÒÌ ÇÎÆÏÌÏ ÆÏÎÅÌÓÎÌÒÌ ÇÎÆÏÌÏ ÆÏ ÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÞÏÇÎÅÞÒÌÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÞÏÇÎÅÞÒÌÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÞÏÇÎÅÞÒÌÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÞÏÇÎÅÞÒÌÔÒÍÏÍÌÓÎÒ ÞÏÇÎÅÞÒÌ ÃÏÏÁÜÒÓÎÅÞÏÌ.ÃÏÏÁÜÒÓÎÅÞÏÌ.ÃÏÏÁÜÒÓÎÅÞÏÌ.ÃÏÏÁÜÒÓÎÅÞÏÌ.ÃÏÏÁÜÒÓÎÅÞÏÌ. êïðòüïäòì þïçîòì ãïíâòàïîåþòìàâòì åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò ùòíïðòîëþï òíì- üòüóúòóîò òíâåìüëîåþòì æï ãîûåäâïæò- ïíò òíâåìüòúòåþòì ïîìåþëþïï. ìïðåíìòë îåôëîèï ïè êóàõòà èíòøâíå- äëâïí îëäì øåïìîóäåþì. êåîûëæ, áâåñï- íïøò ãï÷íæåþï ãîûåäâïæòïíò òíâåìüòîåþòì øåìïûäåþäëþï åîëâíóä âïäóüïøò. ìïðåí- ìòë îåôëîèòì ùïîèïüåþï æïèëêòæåþóäòï èëçòæóäò ìïðåíìòë æïíïçëãòì ìõâïæïìõ- âï ôòíïíìóî òíìüîóèåíüåþøò ìùëîïæ æï- þïíæåþïìï æï èïîàâïçå. øåìïþïèòìïæ, äòê- âòæóîò ôïìòïíò áïéïäæåþòì åèòüåíüåþì ìïõìîåþòì èëìïçòæïæ ïõïäò øåìïûäåþäë- þï ãïåõìíåþïà. àóèúï, ìïðåíìòë îåôëîèòà ìïîãåþäë- þï ïî òáíåþï ñâåäï åèòüåíüòì óðòîëþë øå- ìïûäåþäëþï. ìïðåíìòë ïáüòâåþòì èèïîàâå- äåþì, îëæåìïú òìòíò òíâåìüòîåþïì ôïìòïí áïéïäæåþøò ïõëîúòåäåþåí, øåôïìåþòì ìïê- èïëæ èêïúîò ìòìüåèï ãïï÷íòïà. ÒÈÒÌÀÂÒÌ, ÎËÈ ÃÏÒÇÏÎÆËÌÒÈÒÌÀÂÒÌ, ÎËÈ ÃÏÒÇÏÎÆËÌÒÈÒÌÀÂÒÌ, ÎËÈ ÃÏÒÇÏÎÆËÌÒÈÒÌÀÂÒÌ, ÎËÈ ÃÏÒÇÏÎÆËÌÒÈÒÌÀÂÒÌ, ÎËÈ ÃÏÒÇÏÎÆËÌ ÏÆÃÒÄËÞÎÒÂÒ ÞÏÇÎÒÌÏÆÃÒÄËÞÎÒÂÒ ÞÏÇÎÒÌÏÆÃÒÄËÞÎÒÂÒ ÞÏÇÎÒÌÏÆÃÒÄËÞÎÒÂÒ ÞÏÇÎÒÌÏÆÃÒÄËÞÎÒÂÒ ÞÏÇÎÒÌ ÈËÍÏÙÒÄÅÅÞÒÌ ÆÏÈËÍÏÙÒÄÅÅÞÒÌ ÆÏÈËÍÏÙÒÄÅÅÞÒÌ ÆÏÈËÍÏÙÒÄÅÅÞÒÌ ÆÏÈËÍÏÙÒÄÅÅÞÒÌ ÆÏ ÐËÜÅÍÚÒÓÎÒ ÅÈÒÜÅÍÜÅÞÒÌÐËÜÅÍÚÒÓÎÒ ÅÈÒÜÅÍÜÅÞÒÌÐËÜÅÍÚÒÓÎÒ ÅÈÒÜÅÍÜÅÞÒÌÐËÜÅÍÚÒÓÎÒ ÅÈÒÜÅÍÜÅÞÒÌÐËÜÅÍÚÒÓÎÒ ÅÈÒÜÅÍÜÅÞÒÌ ÈÒÅÎ ÌÏÐÅÍÌÒË ÔËÍÆÅÞÒÌÈÒÅÎ ÌÏÐÅÍÌÒË ÔËÍÆÅÞÒÌÈÒÅÎ ÌÏÐÅÍÌÒË ÔËÍÆÅÞÒÌÈÒÅÎ ÌÏÐÅÍÌÒË ÔËÍÆÅÞÒÌÈÒÅÎ ÌÏÐÅÍÌÒË ÔËÍÆÅÞÒÌ ÃÏÈËÑÅÍÅÞÒÌ ØÅÌÏÛÄÅÞÄËÞÏ,ÃÏÈËÑÅÍÅÞÒÌ ØÅÌÏÛÄÅÞÄËÞÏ,ÃÏÈËÑÅÍÅÞÒÌ ØÅÌÏÛÄÅÞÄËÞÏ,ÃÏÈËÑÅÍÅÞÒÌ ØÅÌÏÛÄÅÞÄËÞÏ,ÃÏÈËÑÅÍÅÞÒÌ ØÅÌÏÛÄÅÞÄËÞÏ, ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ,ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ,ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ,ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ,ÈÍÒØÂÍÅÄËÂÏÍÒÏ, ÃÏÏÁÜÒÓÎÆÅÌ ÈÓØÏËÞÏÃÏÏÁÜÒÓÎÆÅÌ ÈÓØÏËÞÏÃÏÏÁÜÒÓÎÆÅÌ ÈÓØÏËÞÏÃÏÏÁÜÒÓÎÆÅÌ ÈÓØÏËÞÏÃÏÏÁÜÒÓÎÆÅÌ ÈÓØÏËÞÏ ÇËÃÏÆÒ ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒÌÇËÃÏÆÒ ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒÌÇËÃÏÆÒ ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒÌÇËÃÏÆÒ ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒÌÇËÃÏÆÒ ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒÌ ÏÈÏÉÄÅÞÏÇÅ. ÏÈÏØÒÏÈÏÉÄÅÞÏÇÅ. ÏÈÏØÒÏÈÏÉÄÅÞÏÇÅ. ÏÈÏØÒÏÈÏÉÄÅÞÏÇÅ. ÏÈÏØÒÏÈÏÉÄÅÞÏÇÅ. ÏÈÏØÒ ÒÃÓÄÒÌÕÈÅÞÏ ÊËÈÐÏÍÒÅÞØÒÒÃÓÄÒÌÕÈÅÞÏ ÊËÈÐÏÍÒÅÞØÒÒÃÓÄÒÌÕÈÅÞÏ ÊËÈÐÏÍÒÅÞØÒÒÃÓÄÒÌÕÈÅÞÏ ÊËÈÐÏÍÒÅÞØÒÒÃÓÄÒÌÕÈÅÞÏ ÊËÈÐÏÍÒÅÞØÒ ÈÅÜÒ ÃÏÈßÂÒÎÂÏÄËÞÏ ÆÏÈÅÜÒ ÃÏÈßÂÒÎÂÏÄËÞÏ ÆÏÈÅÜÒ ÃÏÈßÂÒÎÂÏÄËÞÏ ÆÏÈÅÜÒ ÃÏÈßÂÒÎÂÏÄËÞÏ ÆÏÈÅÜÒ ÃÏÈßÂÒÎÂÏÄËÞÏ ÆÏ ÌÏÍÆËËÞÏ, ÃÏÓÈÖËÞÅÌÅÞÓÄÒÌÏÍÆËËÞÏ, ÃÏÓÈÖËÞÅÌÅÞÓÄÒÌÏÍÆËËÞÏ, ÃÏÓÈÖËÞÅÌÅÞÓÄÒÌÏÍÆËËÞÏ, ÃÏÓÈÖËÞÅÌÅÞÓÄÒÌÏÍÆËËÞÏ, ÃÏÓÈÖËÞÅÌÅÞÓÄÒ ÊËÎÐËÎÏÜÒÓÄÒ ÈÏÎÀÂÒÌÊËÎÐËÎÏÜÒÓÄÒ ÈÏÎÀÂÒÌÊËÎÐËÎÏÜÒÓÄÒ ÈÏÎÀÂÒÌÊËÎÐËÎÏÜÒÓÄÒ ÈÏÎÀÂÒÌÊËÎÐËÎÏÜÒÓÄÒ ÈÏÎÀÂÒÌ ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒ ÆÏ Ï.Ø.ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒ ÆÏ Ï.Ø.ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒ ÆÏ Ï.Ø.ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒ ÆÏ Ï.Ø.ÌÜÏÍÆÏÎÜÅÞÒ ÆÏ Ï.Ø. ÏÉÍÒØÍÓÄÒ ÈÒÈÏÎÀÓÄÅÞÒÀÏÉÍÒØÍÓÄÒ ÈÒÈÏÎÀÓÄÅÞÒÀÏÉÍÒØÍÓÄÒ ÈÒÈÏÎÀÓÄÅÞÒÀÏÉÍÒØÍÓÄÒ ÈÒÈÏÎÀÓÄÅÞÒÀÏÉÍÒØÍÓÄÒ ÈÒÈÏÎÀÓÄÅÞÒÀ ÅÎËÂÍÓÄ ÞÏÍÊÌ ÈÎÏÂÏÄÒÅÎËÂÍÓÄ ÞÏÍÊÌ ÈÎÏÂÏÄÒÅÎËÂÍÓÄ ÞÏÍÊÌ ÈÎÏÂÏÄÒÅÎËÂÍÓÄ ÞÏÍÊÌ ÈÎÏÂÏÄÒÅÎËÂÍÓÄ ÞÏÍÊÌ ÈÎÏÂÏÄÒ ÐÎËÅÁÜÒ ÏÁÂÌ ÆÏÃÅÃÈÒÄÒ.ÐÎËÅÁÜÒ ÏÁÂÌ ÆÏÃÅÃÈÒÄÒ.ÐÎËÅÁÜÒ ÏÁÂÌ ÆÏÃÅÃÈÒÄÒ.ÐÎËÅÁÜÒ ÏÁÂÌ ÆÏÃÅÃÈÒÄÒ.ÐÎËÅÁÜÒ ÏÁÂÌ ÆÏÃÅÃÈÒÄÒ. óïõäëåì ðåîòëæøò èëõæåþï îåãóäïúò- åþòì ìïåîàïøëîòìë ìüïíæïîüåþàïí æïïõ- äëåþï. æïòõâåùåþï ðîëìðåáüòì èëèçïæåþòì ùåìò; ðîëìðåáüò òáíåþï þåâîïæ óôîë òí- ôëîèïüòóäò, îïú òíâåìüëîåþì æï ïáüòâå- þòì èèïîàâåäåþì ìïòíâåìüòúòë ãïæïùñâå- üòäåþåþòì èòéåþïì ãïóïæâòäåþì. ìïöïîë êëèðïíòåþøò æïíåîãòäò ìüïæïîüåþòà ãïïæ- âòäæåþï ïè ìïùïîèëçå èíòøâíåäëâïíò ôò- íïíìóîò æï êëîðëîïüòóäò òíôëîèïúòòì èëûòåþï, ãïóèöëþåìæåþï èïîàâòì õïîòìõò. - åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï,- åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï,- åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï,- åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï,- åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò àåèï, îëèåäòú ïè æîëèæå ïî úõîåþï æïîëèåäòú ïè æîëèæå ïî úõîåþï æïîëèåäòú ïè æîëèæå ïî úõîåþï æïîëèåäòú ïè æîëèæå ïî úõîåþï æïîëèåäòú ïè æîëèæå ïî úõîåþï æï ïèïâå æîëì þòçíåììåáüëîì ûïäòïíïèïâå æîëì þòçíåììåáüëîì ûïäòïíïèïâå æîëì þòçíåììåáüëîì ûïäòïíïèïâå æîëì þòçíåììåáüëîì ûïäòïíïèïâå æîëì þòçíåììåáüëîì ûïäòïí ïùóõåþì, ïîòì þïíêåþòì ïîïðîëôòäó-ïùóõåþì, ïîòì þïíêåþòì ïîïðîëôòäó-ïùóõåþì, ïîòì þïíêåþòì ïîïðîëôòäó-ïùóõåþì, ïîòì þïíêåþòì ïîïðîëôòäó-ïùóõåþì, ïîòì þïíêåþòì ïîïðîëôòäó- îò ìïáèòïíëþï. ïéìïíòøíïâòï, îëèîò ìïáèòïíëþï. ïéìïíòøíïâòï, îëèîò ìïáèòïíëþï. ïéìïíòøíïâòï, îëèîò ìïáèòïíëþï. ïéìïíòøíïâòï, îëèîò ìïáèòïíëþï. ïéìïíòøíïâòï, îëè ïèïìàïí æïêïâøòîåþòà, åôåáüòïíòïèïìàïí æïêïâøòîåþòà, åôåáüòïíòïèïìàïí æïêïâøòîåþòà, åôåáüòïíòïèïìàïí æïêïâøòîåþòà, åôåáüòïíòïèïìàïí æïêïâøòîåþòà, åôåáüòïíò íïþòöåþòì ãïæïæãèï æîëøò ìïêèïëæíïþòöåþòì ãïæïæãèï æîëøò ìïêèïëæíïþòöåþòì ãïæïæãèï æîëøò ìïêèïëæíïþòöåþòì ãïæïæãèï æîëøò ìïêèïëæíïþòöåþòì ãïæïæãèï æîëøò ìïêèïëæ ãïòùåäï, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè êë-ãïòùåäï, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè êë-ãïòùåäï, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè êë-ãïòùåäï, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè êë-ãïòùåäï, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè êë- èåîúòóäò þïíêåþòì æï èïàò ïîïðîë-èåîúòóäò þïíêåþòì æï èïàò ïîïðîë-èåîúòóäò þïíêåþòì æï èïàò ïîïðîë-èåîúòóäò þïíêåþòì æï èïàò ïîïðîë-èåîúòóäò þïíêåþòì æï èïàò ïîïðîë- ôòäóîò ìïáèòïíëþòì ¸ëäæòíãóî æë-ôòäóîò ìïáèòïíëþòì ¸ëäæòíãóî æë-ôòäóîò ìïáèòïíëþòì ¸ëäæòíãóî æë-ôòäóîò ìïáèòïíëþòì ¸ëäæòíãóî æë-ôòäóîò ìïáèòïíëþòì ¸ëäæòíãóî æë- íåçå ãïèòöâíòì ìïêòàõò ïáüòóîïæíåçå ãïèòöâíòì ìïêòàõò ïáüòóîïæíåçå ãïèòöâíòì ìïêòàõò ïáüòóîïæíåçå ãïèòöâíòì ìïêòàõò ïáüòóîïæíåçå ãïèòöâíòì ìïêòàõò ïáüòóîïæ ãïíòõòäåþëæï. îï åüïðçåï åì òíòúò-ãïíòõòäåþëæï. îï åüïðçåï åì òíòúò-ãïíòõòäåþëæï. îï åüïðçåï åì òíòúò-ãïíòõòäåþëæï. îï åüïðçåï åì òíòúò-ãïíòõòäåþëæï. îï åüïðçåï åì òíòúò- ïüòâï æï îëãëîòï åîëâíóäò þïíêòìïüòâï æï îëãëîòï åîëâíóäò þïíêòìïüòâï æï îëãëîòï åîëâíóäò þïíêòìïüòâï æï îëãëîòï åîëâíóäò þïíêòìïüòâï æï îëãëîòï åîëâíóäò þïíêòì ðëçòúòï þïíêåþòì ïîïðîëôòäóî ìïá-ðëçòúòï þïíêåþòì ïîïðîëôòäóî ìïá-ðëçòúòï þïíêåþòì ïîïðîëôòäóî ìïá-ðëçòúòï þïíêåþòì ïîïðîëôòäóî ìïá-ðëçòúòï þïíêåþòì ïîïðîëôòäóî ìïá- èòïíëþïìàïí æïêïâøòîåþòà?èòïíëþïìàïí æïêïâøòîåþòà?èòïíëþïìàïí æïêïâøòîåþòà?èòïíëþïìàïí æïêïâøòîåþòà?èòïíëþïìàïí æïêïâøòîåþòà? ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò þïíêòì ãïæïùñ- âåüòäåþòà êëèåîúòóä þïíêåþì öåî êòæåâ 2014 ùäòæïí ïåêîûïäïà ïîïðîëôòäóîò ìïáèòïíëþï æï ìïþïíêë ìåáüëîò èõëäëæ üîïæòúòóäò ìïôòíïíìë èëèìïõóîåþòì èò- ùëæåþòà øåèëòôïîãäï. 2014 ùäïèæå, þïí- êåþòì èõîòæïí ïîïðîëôòäóî ìïáèòïíëþï- øò ÷ïîàâòì èòèïîà åîëâíóäò þïíêòì äò- þåîïäóîò æïèëêòæåþóäåþï òè êëíüîúòê- äóîò ðëäòüòêòì åîà-åîàò íïùòäò òñë, îëèåäòú 2008-2009 ùäåþòì ôòíïíìóîò êîò- çòìòì æïûäåâòì àâïäìïçîòìòà øåèóøïâæï ìõâïæïìõâï îåãóäïúòòì øåîþòäåþïìàïí åîàïæ. 2014 ùäòì èæãëèïîåëþòà, ïéïî ïî- ìåþëþæï èìãïâìò èòæãëèòì øåíïî÷óíåþòì ïóúòäåþäëþï. óûîïâò áëíåþòì ìåáüëîòì ãïöïíìïéåþòì üåíæåíúòï æï þïíêåþòì ïîïð- îëôòäóîò ìïáèòïíëþòì èçïîæèï èïìøüï- þåþèï æéòì ùåìîòãøò æïìâï ìïçåæïèõåæâå- äë èòæãëèòì úâäòäåþòì ïóúòäåþäëþï. ÞÏÍÊÅÞÒÌ ÏÎÏÐÎËÔÒÄÓÎÞÏÍÊÅÞÒÌ ÏÎÏÐÎËÔÒÄÓÎÞÏÍÊÅÞÒÌ ÏÎÏÐÎËÔÒÄÓÎÞÏÍÊÅÞÒÌ ÏÎÏÐÎËÔÒÄÓÎÞÏÍÊÅÞÒÌ ÏÎÏÐÎËÔÒÄÓÎ ÌÏÁÈÒÏÍËÞÏØÒ ×ÏÎÀÓÄËÞÏÌÏÁÈÒÏÍËÞÏØÒ ×ÏÎÀÓÄËÞÏÌÏÁÈÒÏÍËÞÏØÒ ×ÏÎÀÓÄËÞÏÌÏÁÈÒÏÍËÞÏØÒ ×ÏÎÀÓÄËÞÏÌÏÁÈÒÏÍËÞÏØÒ ×ÏÎÀÓÄËÞÏ ÌÅÞ-ÒÌ ÈÒÅÎ ÌÏØÓÏÄËÂÏÆÒÏÍÌÅÞ-ÒÌ ÈÒÅÎ ÌÏØÓÏÄËÂÏÆÒÏÍÌÅÞ-ÒÌ ÈÒÅÎ ÌÏØÓÏÄËÂÏÆÒÏÍÌÅÞ-ÒÌ ÈÒÅÎ ÌÏØÓÏÄËÂÏÆÒÏÍÌÅÞ-ÒÌ ÈÒÅÎ ÌÏØÓÏÄËÂÏÆÒÏÍ ÐÅÎÌÐÅÁÜÒÂÏØÒÐÅÎÌÐÅÁÜÒÂÏØÒÐÅÎÌÐÅÁÜÒÂÏØÒÐÅÎÌÐÅÁÜÒÂÏØÒÐÅÎÌÐÅÁÜÒÂÏØÒ ÌÅÁÜËÎÒÌÏÀÂÒÌ ÎÒÌÊÒÏÍÏÆÌÅÁÜËÎÒÌÏÀÂÒÌ ÎÒÌÊÒÏÍÏÆÌÅÁÜËÎÒÌÏÀÂÒÌ ÎÒÌÊÒÏÍÏÆÌÅÁÜËÎÒÌÏÀÂÒÌ ÎÒÌÊÒÏÍÏÆÌÅÁÜËÎÒÌÏÀÂÒÌ ÎÒÌÊÒÏÍÏÆ ØÅÔÏÌÆÏ, ÂÒÍÏÒÆÏÍ ÈÌÃÏÂÌÒØÅÔÏÌÆÏ, ÂÒÍÏÒÆÏÍ ÈÌÃÏÂÌÒØÅÔÏÌÆÏ, ÂÒÍÏÒÆÏÍ ÈÌÃÏÂÌÒØÅÔÏÌÆÏ, ÂÒÍÏÒÆÏÍ ÈÌÃÏÂÌÒØÅÔÏÌÆÏ, ÂÒÍÏÒÆÏÍ ÈÌÃÏÂÌÒ ÐÎÏÁÜÒÊÏ Ï×ÅÍÆÏ ÒÍÜÅÎÅÌÀÏÐÎÏÁÜÒÊÏ Ï×ÅÍÆÏ ÒÍÜÅÎÅÌÀÏÐÎÏÁÜÒÊÏ Ï×ÅÍÆÏ ÒÍÜÅÎÅÌÀÏÐÎÏÁÜÒÊÏ Ï×ÅÍÆÏ ÒÍÜÅÎÅÌÀÏÐÎÏÁÜÒÊÏ Ï×ÅÍÆÏ ÒÍÜÅÎÅÌÀÏ ÊËÍÔÄÒÁÜÒÌ ÎÒÌÊÌ ÆÏÊËÍÔÄÒÁÜÒÌ ÎÒÌÊÌ ÆÏÊËÍÔÄÒÁÜÒÌ ÎÒÌÊÌ ÆÏÊËÍÔÄÒÁÜÒÌ ÎÒÌÊÌ ÆÏÊËÍÔÄÒÁÜÒÌ ÎÒÌÊÌ ÆÏ ÃÏÌÏÀÂÏÄÒÌÙÒÍÅÞÅÄÒ ÒÑËÃÏÌÏÀÂÏÄÒÌÙÒÍÅÞÅÄÒ ÒÑËÃÏÌÏÀÂÏÄÒÌÙÒÍÅÞÅÄÒ ÒÑËÃÏÌÏÀÂÏÄÒÌÙÒÍÅÞÅÄÒ ÒÑËÃÏÌÏÀÂÏÄÒÌÙÒÍÅÞÅÄÒ ÒÑË ÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÎÅÏÄÓÎÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÎÅÏÄÓÎÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÎÅÏÄÓÎÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÎÅÏÄÓÎÅÊËÍËÈÒÊÒÌ ÎÅÏÄÓÎ ÌÅÁÜËÎØÒ ÊËÍÊÓÎÅÍÚÒÏÇÅÌÅÁÜËÎØÒ ÊËÍÊÓÎÅÍÚÒÏÇÅÌÅÁÜËÎØÒ ÊËÍÊÓÎÅÍÚÒÏÇÅÌÅÁÜËÎØÒ ÊËÍÊÓÎÅÍÚÒÏÇÅÌÅÁÜËÎØÒ ÊËÍÊÓÎÅÍÚÒÏÇÅ ÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÇÅÃÏÂÄÅÍÒÌÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÇÅÃÏÂÄÅÍÒÌÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÇÅÃÏÂÄÅÍÒÌÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÇÅÃÏÂÄÅÍÒÌÓÏÎÑËÔÒÀÒ ÇÅÃÏÂÄÅÍÒÌ ÏÎÒÆÅÞÒÌ ÏÎÃÓÈÅÍÜÒ.ÏÎÒÆÅÞÒÌ ÏÎÃÓÈÅÍÜÒ.ÏÎÒÆÅÞÒÌ ÏÎÃÓÈÅÍÜÒ.ÏÎÒÆÅÞÒÌ ÏÎÃÓÈÅÍÜÒ.ÏÎÒÆÅÞÒÌ ÏÎÃÓÈÅÍÜÒ. øåìïþïèòìïæ, ïéíòøíóäò èòèïîàóäåþå- þòà íïþòöåþò îïèæåíòèå åüïðïæ ãïæïòæãï. - ðòîâåä åüïðçå, åîëâíóäò þïíêòì 2014 ùäòì 31 ëáüëèþîòì ãïíúõïæåþòìï æï êëèåîúòó- äòþïíêåþòìàâòìãïãçïâíòäòùåîòäëþòàòèò- àòàåþåþòì øåæåãïæ, 2015 ùäòì èïíûòäçå, êëèåîúòóäèï þïíêåþèï åîëâíóä þïíêàïí øåàïíõèåþóäò ãåãèåþòì øåìïþïèòìïæ, æïïì- îóäåì ïîïìïôòíïíìë ìôåîëåþòæïí ãïèëìâ- äï, èïà øëîòì öãóôòì ìüîóáüóîòì úâäò- äåþòìï æï îåëîãïíòçïúòòì ãçòà. øåæåãïæ, èòèæòíïîå èæãëèïîåëþòà êëèåîúòóäò þïí- êåþò èõëäëæ òìåà ïîïôòíïíìóî ìïáèòïíë- þïøò ôäëþåí ùòäåþì, îëèäåþòú èïà ìïþïí- êë ìïáèòïíëþïì (èïã. æïìïêóàîåþóäò áëíå- þòì èïîàâï) ïí ìëúòïäóî ðïìóõòìèãåþäë- þïì (èïã. ãïíïàäåþï) óêïâøòîæåþï. èåëîå åüïðçå, ìïêïíëíèæåþäë úâäò- äåþåþòì øåæåãïæ, ïéíòøíóäò ùåîòäëþòàò øåçéóæâåþò èëùåìîòãæï ìïêïíëíèæåþäë æëíåçåú. êåîûëæ, úâäòäåþåþòì àïíïõ- èïæ: „êëèåîúòóä þïíêì åêîûïäåþï, ðòîæï- ðòî ïí ïîïðòîæïðòî, íåþòìèòåîò ëæåíëþòà ôäëþæåì ùòäì òè òóîòæòóäò ðòîòì êïðò- üïäøò, îëèåäòú ïî ïîòì ôòíïíìóîò òíì- üòüóüò ïí îëèäòì ìïáèòïíëþï ïî ïîòì æï- (æïìïìîóäò 6 ãâ.)(æïìïìîóäò 6 ãâ.)(æïìïìîóäò 6 ãâ.)(æïìïìîóäò 6 ãâ.)(æïìïìîóäò 6 ãâ.)
  4. 4. 4 www.BFM.ge #530 ivnisi Axis Towers àþòäòìòì ìïëôòìå óûîïâò áëíåþòì þïçïîì 17 200 è2 øåèïüåþì óûîïâòáëíåþòììåîâòìåþòìãäëþïäóî- èï êëèðïíòïè Colliers International- èï 2017 ùäòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà ìïáïîàâåäëì óûîïâò áëíåþòì þïçîòì êâäåâï ãïèëïáâåñ- íï, ìïæïú, èïà øëîòì, àþòäòìòì àïíïèåæ- îëâå ìïëôòìå ôëíæò ïîòì èòèëõòäóäò. „ìïáïîàâåäëì A êäïìòì þòçíåì úåíü- îòìôïîàëþòìþïçïîòèíòøâíåäëâïíúâäò- äåþåþì ãïíòúæòì. ùäåþòì èïíûòäçå àïâò- ìóôïäòìïëôòìåïæãòäåþòìõâïæïìõâïþòç- íåì úåíüîåþøò òñë èòèëôïíüóäò, îïú æò- æò êëèðïíòåþòìàâòì èïéïäò êäïìòì ëôò- ìåþòì ðëâíïì ïîàóäåþæï. Axis Towers BC –òì èïìøüïþóîò ðîëåá- üò,îëèäòìãïõìíïú2018ùäòìþëäëìòãåã- èåþï, æåæïáïäïáòì A êäïìòì ìïëôòìå óû- îïâò áëíåþòì þïçïîì êòæåâ 15,000 êâïæîï- üóä èåüîçå èåüì øåèïüåþì. àóèúï, èòó- õåæïâïæ òèòìï, îëè ïèòà, ìõâï îïèæåíòèå èìõâòäðîëåáüàïí åîàïæ, öïèóîïæ, A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ôïîàëþòì þïçïîò 72% òà òçîæåþï, ïéèëìïâäåà åâîëðòì ìõâï áïäïáåþàïí øåæïîåþòà, àþòäòìòì èàäòïíòìïëôòìåôëíæòìèëúóäëþïèïòíú æïþïäò î÷åþï, - íïàáâïèòï Colliers Interna- tional - òì êâäåâïøò. Colliers International Group Inc. èìëôäò- ëì 69 áâåñíïøòï ùïîèëæãåíòäò æï øåæãåþï 12000-çåèåüòãïèëúæòäòðîëôåìòëíïäòà ëðåîòîåþì. Axis Towers BC èîïâïäôóíáúòóîò êëè- ðäåáìòï æï èëòúïâì îëãëîú ìïúõëâîå- þåä, òìå ìïëôòìå, ãïìïîàëþ, êëèåîúòóä æï ìïìüóèîë ôóáúòåþì. ëôòì úåíüîò ïêèïñëôòäåþì ìïåîàï- øëîòìë A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ñâåäï èïõïìòïàåþåäì, êåîûëæ: – ìïåîàë ôïîàò; – øåìïþïèòìò äëêïúòï -ÿïâÿïâïûòì ãïè- çòîò.åì ãïèçòîò òèàïâòàâå æïðîëåáüåþó- äò òñë ìïëôòìå æï ìïöïîë íïãåþëþåþòìà- âòì.A êäïìòì þòçíåì úåíüîòì ïè äëêïúòï- çå ãïíàïâìåþï êò ìùëîåæ ïè èòèïîàóäå- þåþòì þóíåþîòâò ãïíâòàïîåþïï.ïìåâå ïéìï- íòøíïâòï,îëèÿïâÿïâïûòìãïèçòîòùïîèëïæ- ãåíì òìüëîòóäò çëíòì - îóìàïâåäòì ãïè- çòîòì ãïãîûåäåþïì æï åì þèï ïôïîàëåþì þòçíåì-üóîòìüóä çëíïì; – ïæâòäïæ èòìïæãëèò - òáèíåþï øåíë- þïìàïí èòìïìâäåäò æïèïüåþòàò ãçåþò; –àïíïèåæîëâåòíôîïìüîóáüóîï,üå- äåêëèóíòêïúòï æï æïúâòì ìòìüåèåþò; – íïàåäò ëôòìåþò èïéïäò âòüîïýóäò ôïíöîåþòà,ãïèëî÷åóä ïîáòüåáüóîòìïæï ëðüòèïäóîòãåãèïîåþòæïí ãïèëèæòíïîå; – ðïíëîïèóäò õåæåþò âïêòì ðïîêçå; – àïíïèåæîëâå àþòäòìòì äåíæèïîê øåíëþï; – þòçíåì-úåíüîòìàâòì ãïèëñëôòäò 300 ïæãòäòïíò ïâüëìïæãëèò. ïìåâå, Axis Towers -òì èòíòì êëøêøò ãïí- àïâìæåþï 5 âïîìêâäïâòïíò ìïìüóèîë Pul- mann,îëèäòìæòçïòíò,ïáìòìòìæòçïòíåîåþ- àïí åîàïæ, øåòèóøïâï úíëþòäèï ôîïíãèï òíüåîòåîòì æòçïòíåîèï, êîòìüëô ðòäåè. ìïìüóèîë èëòúïâì 5 ãïíìõâïâåþóäò üòðòì 226 íëèåîì æï ãïàâäòäòï þòçíåì üóîòì- üåþçå. èòíòì êëøêòì ìïôïîïæ ãïèëñåíåþóäòï Mitsubishi Alpolic A2 ïäóèòíòì êëèðëçòüó- îòèïìïäïèïéïäòúåúõäãïèûäåëþòìèï÷âå- íåþäòà,îëèåäòúãïèëòñåíåþïåáìüåîòåî- òíüåîòåîòì èëìïðòîêåàåþäïæ, ïìåâåìïõó- îïâïæ æï ìïóêåàåìë èïìïäïæ òàâäåþï.

×