Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები ელ-ვერსია #518

59,744 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები ელ-ვერსია #518

  1. 1. ãòäëúïâà øëþï- ïõïäùåäòùïæì! www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #518 25 dekemberi, 2017 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ,,óíæï èëâòùâòëà,,óíæï èëâòùâòëà,,óíæï èëâòùâòëà,,óíæï èëâòùâòëà,,óíæï èëâòùâòëà óúõëåäò ìðåúòïä-óúõëåäò ìðåúòïä-óúõëåäò ìðåúòïä-óúõëåäò ìðåúòïä-óúõëåäò ìðåúòïä- òìüåþò, îëèäåþòúòìüåþò, îëèäåþòúòìüåþò, îëèäåþòúòìüåþò, îëèäåþòúòìüåþò, îëèäåþòú øåáèíòïí áâåñíòìøåáèíòïí áâåñíòìøåáèíòïí áâåñíòìøåáèíòïí áâåñíòìøåáèíòïí áâåñíòì ãïíâòàïîåþòìãïíâòàïîåþòìãïíâòàïîåþòìãïíâòàïîåþòìãïíâòàïîåþòì ãîûåäâïæòïíãîûåäâïæòïíãîûåäâïæòïíãîûåäâïæòïíãîûåäâïæòïí ìüîïüåãòïì“ìüîïüåãòïì“ìüîïüåãòïì“ìüîïüåãòïì“ìüîïüåãòïì“ ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 „æïçéâåâòì ìïõåäèùòôë„æïçéâåâòì ìïõåäèùòôë„æïçéâåâòì ìïõåäèùòôë„æïçéâåâòì ìïõåäèùòôë„æïçéâåâòì ìïõåäèùòôë ìïèìïõóîòì ïèëúïíïìïèìïõóîòì ïèëúïíïìïèìïõóîòì ïèëúïíïìïèìïõóîòì ïèëúïíïìïèìïõóîòì ïèëúïíï ôòíïíìóîò èæãîïæëþòìôòíïíìóîò èæãîïæëþòìôòíïíìóîò èæãîïæëþòìôòíïíìóîò èæãîïæëþòìôòíïíìóîò èæãîïæëþòì óçîóíâåäñëôï, þïçîòìóçîóíâåäñëôï, þïçîòìóçîóíâåäñëôï, þïçîòìóçîóíâåäñëôï, þïçîòìóçîóíâåäñëôï, þïçîòì øåóáúåâïæò çîæï æïøåóáúåâïæò çîæï æïøåóáúåâïæò çîæï æïøåóáúåâïæò çîæï æïøåóáúåâïæò çîæï æï èëèõèïîåþäòìèëèõèïîåþäòìèëèõèïîåþäòìèëèõèïîåþäòìèëèõèïîåþäòì òíüåîåìåþçåòíüåîåìåþçåòíüåîåìåþçåòíüåîåìåþçåòíüåîåìåþçå ëîòåíüòîåþïï“ëîòåíüòîåþïï“ëîòåíüòîåþïï“ëîòåíüòîåþïï“ëîòåíüòîåþïï“ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 ãâ.8ãâ.8ãâ.8ãâ.8ãâ.8 “èíòøâíåäëâïíòï“èíòøâíåäëâïíòï“èíòøâíåäëâïíòï“èíòøâíåäëâïíòï“èíòøâíåäëâïíòï îåïäóîò åêëíëèòêïîåïäóîò åêëíëèòêïîåïäóîò åêëíëèòêïîåïäóîò åêëíëèòêïîåïäóîò åêëíëèòêï ãïíâïâòàïîëà,ãïíâïâòàïîëà,ãïíâïâòàïîëà,ãïíâïâòàïîëà,ãïíâïâòàïîëà, èàïâîëþï ìùëîèàïâîëþï ìùëîèàïâîëþï ìùëîèàïâîëþï ìùëîèàïâîëþï ìùëî íïþòöåþì æãïèì, îëè ïèíïþòöåþì æãïèì, îëè ïèíïþòöåþì æãïèì, îëè ïèíïþòöåþì æãïèì, îëè ïèíïþòöåþì æãïèì, îëè ïè ÷ïêåüòäò ìòâîúòì÷ïêåüòäò ìòâîúòì÷ïêåüòäò ìòâîúòì÷ïêåüòäò ìòâîúòì÷ïêåüòäò ìòâîúòì ãïîéâåâï óíæï”ãïîéâåâï óíæï”ãïîéâåâï óíæï”ãïîéâåâï óíæï”ãïîéâåâï óíæï” “õåäòìóôäåþï“õåäòìóôäåþï“õåäòìóôäåþï“õåäòìóôäåþï“õåäòìóôäåþï ïáüòóîïæïáüòóîïæïáüòóîïæïáüòóîïæïáüòóîïæ àïíïèøîëèäëþìàïíïèøîëèäëþìàïíïèøîëèäëþìàïíïèøîëèäëþìàïíïèøîëèäëþì þòçíåìàïí æï, îïúþòçíåìàïí æï, îïúþòçíåìàïí æï, îïúþòçíåìàïí æï, îïúþòçíåìàïí æï, îïú èàïâïîòï, ÷âåíèàïâïîòï, ÷âåíèàïâïîòï, ÷âåíèàïâïîòï, ÷âåíèàïâïîòï, ÷âåí âóìèåíà åîàèïíåàì”âóìèåíà åîàèïíåàì”âóìèåíà åîàèïíåàì”âóìèåíà åîàèïíåàì”âóìèåíà åîàèïíåàì” ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ÊËÞÏ ÃÂÅÍÅÜÏÛÅÊËÞÏ ÃÂÅÍÅÜÏÛÅÊËÞÏ ÃÂÅÍÅÜÏÛÅÊËÞÏ ÃÂÅÍÅÜÏÛÅÊËÞÏ ÃÂÅÍÅÜÏÛÅ::::: 2018 ùäòæïí òíôäïúòòì2018 ùäòæïí òíôäïúòòì2018 ùäòæïí òíôäïúòòì2018 ùäòæïí òíôäïúòòì2018 ùäòæïí òíôäïúòòì ùäòóîò èï÷âåíåþåäòùäòóîò èï÷âåíåþåäòùäòóîò èï÷âåíåþåäòùäòóîò èï÷âåíåþåäòùäòóîò èï÷âåíåþåäò øåèúòîæåþïøåèúòîæåþïøåèúòîæåþïøåèúòîæåþïøåèúòîæåþï ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ùäòì ïæïèòïíò ëîèëúò ùåäò ïéìïñæîåþòæïí óùèòæåìò æï óíåüïîåìò òäòï II ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì-ðïüîòïîáò ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 øëóþòçíåìøò èïáòíïúòåþò ãïõøòîæï Chris Norman-òì ÷ïøäòä êëíúåîüçå ãïñòæóäò þòäåàåþòì æïþîóíåþï àâåíïõåâîòì øåèæåã æïòùñë ãâ.18ãâ.18ãâ.18ãâ.18ãâ.18 ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14ãâ. 14 ÇÓÎÏÞ ÃÂÏÌÏÄÒÏÇÓÎÏÞ ÃÂÏÌÏÄÒÏÇÓÎÏÞ ÃÂÏÌÏÄÒÏÇÓÎÏÞ ÃÂÏÌÏÄÒÏÇÓÎÏÞ ÃÂÏÌÏÄÒÏ: ìïþïíêë: ìïþïíêë: ìïþïíêë: ìïþïíêë: ìïþïíêë ìåáüëîòì îåôëîèåþòìåáüëîòì îåôëîèåþòìåáüëîòì îåôëîèåþòìåáüëîòì îåôëîèåþòìåáüëîòì îåôëîèåþò îòìêåþòì øåèúòîåþïì,îòìêåþòì øåèúòîåþïì,îòìêåþòì øåèúòîåþïì,îòìêåþòì øåèúòîåþïì,îòìêåþòì øåèúòîåþïì, ìïêîåæòüë îåìóîìåþçåìïêîåæòüë îåìóîìåþçåìïêîåæòüë îåìóîìåþçåìïêîåæòüë îåìóîìåþçåìïêîåæòüë îåìóîìåþçå õåäèòìïùâæëèëþïì æïõåäèòìïùâæëèëþïì æïõåäèòìïùâæëèëþïì æïõåäèòìïùâæëèëþïì æïõåäèòìïùâæëèëþïì æï æåðëçòüåþòì âïæòïíëþòìæåðëçòüåþòì âïæòïíëþòìæåðëçòüåþòì âïæòïíëþòìæåðëçòüåþòì âïæòïíëþòìæåðëçòüåþòì âïæòïíëþòì æïãîûåäåþïì åèìïõóîåþïæïãîûåäåþïì åèìïõóîåþïæïãîûåäåþïì åèìïõóîåþïæïãîûåäåþïì åèìïõóîåþïæïãîûåäåþïì åèìïõóîåþï ãâ. 16ãâ. 16ãâ. 16ãâ. 16ãâ. 16 ðòîâåäèï áïîàâåäèï,ðòîâåäèï áïîàâåäèï,ðòîâåäèï áïîàâåäèï,ðòîâåäèï áïîàâåäèï,ðòîâåäèï áïîàâåäèï, îëèåäèïú ¸ïîâïîæòìîëèåäèïú ¸ïîâïîæòìîëèåäèïú ¸ïîâïîæòìîëèåäèïú ¸ïîâïîæòìîëèåäèïú ¸ïîâïîæòì þïêïäïâîòïüò æïïèàïâîï,þïêïäïâîòïüò æïïèàïâîï,þïêïäïâîòïüò æïïèàïâîï,þïêïäïâîòïüò æïïèàïâîï,þïêïäïâîòïüò æïïèàïâîï, þëìüëíøò üåáíëäëãòóîòþëìüëíøò üåáíëäëãòóîòþëìüëíøò üåáíëäëãòóîòþëìüëíøò üåáíëäëãòóîòþëìüëíøò üåáíëäëãòóîò êëèðïíòï æïïôóûíïêëèðïíòï æïïôóûíïêëèðïíòï æïïôóûíïêëèðïíòï æïïôóûíïêëèðïíòï æïïôóûíï ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 2017 ùäòì åêëíëèòêóîò2017 ùäòì åêëíëèòêóîò2017 ùäòì åêëíëèòêóîò2017 ùäòì åêëíëèòêóîò2017 ùäòì åêëíëèòêóîò ðïíëîïèïðïíëîïèïðïíëîïèïðïíëîïèïðïíëîïèï ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13 åíåîãëìåáüëîòì 2017åíåîãëìåáüëîòì 2017åíåîãëìåáüëîòì 2017åíåîãëìåáüëîòì 2017åíåîãëìåáüëîòì 2017 ùäòì èëçïòêïùäòì èëçïòêïùäòì èëçïòêïùäòì èëçïòêïùäòì èëçïòêï ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 íïâàëþòèðëîüòëîåþòíïâàëþòèðëîüòëîåþòíïâàëþòèðëîüòëîåþòíïâàëþòèðëîüòëîåþòíïâàëþòèðëîüòëîåþò èëìïõäåëþïì èàåäò ùäòìèëìïõäåëþïì èàåäò ùäòìèëìïõäåëþïì èàåäò ùäòìèëìïõäåëþïì èàåäò ùäòìèëìïõäåëþïì èàåäò ùäòì ãïíèïâäëþïøòãïíèïâäëþïøòãïíèïâäëþïøòãïíèïâäëþïøòãïíèïâäëþïøò ïüñóåþæíåíïüñóåþæíåíïüñóåþæíåíïüñóåþæíåíïüñóåþæíåí ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 êëèåîúòóäò þïíêåþòìêëèåîúòóäò þïíêåþòìêëèåîúòóäò þïíêåþòìêëèåîúòóäò þïíêåþòìêëèåîúòóäò þïíêåþòì 2017 ùäòì ïíïüëèòï2017 ùäòì ïíïüëèòï2017 ùäòì ïíïüëèòï2017 ùäòì ïíïüëèòï2017 ùäòì ïíïüëèòï
  2. 2. 2 www.BFM.ge #518 dekemberi ùäòì äïóîåïüåþò - 2017 saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (MUG) kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 ùäòì þòçíåìèåíò ÈÏÈÓÊÏ ÕÏÇÏÎÏÛÅ ùïîèïüåþòà õåäèûéâïíåäëþæï ,,àòþòìò öãóôì”. æòæò øîëèï ãïìùòï ïíïêäòòì ðëîüòì ðîëåáüòì ùòí ùïùåâòìàâòì. ùäòì þòçíåì êëèðïíòï ãïíõëîúòåäåþóäò òíâåìüòúòåþò æï ùïîèïüåþóäò èåíåöèåíüò. ,,,,,,ÊËÊÏ ÊËÄÏ,ÊËÊÏ ÊËÄÏ,ÊËÊÏ ÊËÄÏ,ÊËÊÏ ÊËÄÏ,ÊËÊÏ ÊËÄÏ ÞËÀÄÅÎÌ ÖËÎÖÒÏ”ÞËÀÄÅÎÌ ÖËÎÖÒÏ”ÞËÀÄÅÎÌ ÖËÎÖÒÏ”ÞËÀÄÅÎÌ ÖËÎÖÒÏ”ÞËÀÄÅÎÌ ÖËÎÖÒÏ” åîà åîàò ñâåäïçå ìüïþò- äóîò áïîàóäò êëèðïíòï. ïøåíåþì ïõïä áïîõïíïì íïüïõ- üïîøò. èòèæòíïîå ùåäì ùïîèëåþï ãïçïîæï 25%-òà. PSP ðòîâåäò áïîàóäò êëèðïíòï, îëèåäèïú ñâåäïçå ðîåìüòýóäò þòçíåì öòäæë “ìüòâò åâëîæìò” èòòéë. ùäòì þïíêò ,,ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒ” íëèåî ðòîâåäò þïíêò ïáüòâåþòì èëúóäëþòà. ìïóêåàåìë ìåîâòìò æï òíüåîíåü þïíêòíãò. ãïçåà „þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ èåíåöèåíüòì, ýóîíïäòìüåþòìï æï üîï- æòúòóäò îåìðëæåíüåþòì ãïèëêòàõâï ùäòì ïæïèòïíòì æïìïæãåíïæ 1999 ùäòæïí üïîæåþï. ùåäì ïè ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ìïóêåàåìë óùèòæåìò æï óíåüïîåìò, ìîóäòïæ ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì-ðïüîòïîáò òäòï II ïéèë÷- íæï. èåëîå – ëäòèðòóîò æï ùåäì óêâå èìëôäòë ÷åèðòëíòì üòüóäòì èôäëþåäò, èìëôäòë îåêëîæìèåíò, ðäïíåüòì óûäòåîåìò ïæïèòïíò äïøï üïäïõïûå. èåìïèå – àþòäòìòì ïõäïæïî÷åóäò èåîò êïõï êïäïûå. îåìðëæåíüåþèï ìïêïèïëæ ìïòíüåîåìë ïàåóäò æïïìïõåäåì. ïîú ìõâï àâïäìï÷òíë ðòîëâíåþåþò ãïèëî÷åíòïà æï ãïçåàò èïà âòíïëþïìïú ãïèú- íëþà. ïè ãïèëêòàõâòìïì èòìò àòàëåóäò èëíïùòäå ïìïõåäåþì ùäòì ìïè ìïó- êåàåìë ðòîëâíåþïì ïí ïæïèòïíàï öãóôì, îëèäåþèïú ìïáïîàâåäëøò ïí ìï- áïîàâåäëìàïíæïêïâøòîåþóäèëâäåíåþøò,ùäòìãïíèïâäëþïøò,ãïíìïêóà- îåþóäò îëäò øåïìîóäåì. áóäåþòì øåöïèåþòì øåèæåã æãòíæåþï ãïèëêòàõ- âòì ãïèïîöâåþóäò æï ìïóêåàåìë ïàåóäò. ãïèëêòàõâòì øåæåãåþò áâåñíæå- þï ãïçåàòì ìïïõïäùäë íëèåîøò. ãïçåà „þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ ìëúòëäëãòóîèï öãóôèï øåïöïèï ãï- èëêòàõâòì øåæåãåþò, îëèäòì àïíïõèïæïú, ãïçåàòì ýóîíïäòìüåþèï, èå- íåöèåíüèï æï îåìðëæåíüåþèï æïïìïõåäåì „ùäòì ïæïèòïíò“. ãïèëòêâåàï ðòîâåäò ìïèåóäò æï ïàò ìïóêåàåìë. ãàïâïçëþà, ïéíòøíóäò ãïèëêòàõâòì øåæåãåþì. ðòîëâíåþåþò ìòïøò æï- ìïõåäåþóäíò ïîòïí ãïèëêòàõâòìïì èòéåþóäò áóäåþòì øåìïþïèòìïæ. àò- àëåóäòýóîíïäòìüòìæïàòàëåóäòîåìðëæåíüòìèòåîæïìïõåäåþóäìïè 1. ÒÄÒÏ II1. ÒÄÒÏ II1. ÒÄÒÏ II1. ÒÄÒÏ II1. ÒÄÒÏ II 70-òïíòùäåþòìæïìïùñòìøòþëäøåâòêóîòåáì- ðåîòèåíüòì ùïîóèïüåþäëþï êòæåâ óôîë àâïä- ìï÷òíëæ ãïèëòêâåàï. åæóïîæ øåâïîæíïûòì ïèþë- õò ìòìüåèòì ùòíïïéèæåã ìïþÿëóîò êëîóôúòòì üïäéòà ùïòîåúõï. 60-òïíò ùäåþòì þëäëì æï 70- òïíòùäåþòìæïìïùñòìøòíïâàëþòìïæïãïçòìãïñòæ- âòàïèëíïãåþçåæïñîæíëþòàìóäèëóàáèóäòèë- ìïõäåëþï,80-òïíòùäåþòìæïìïùñòìøòïõïäò,ðåî- èïíåíüóäïæ èçïîæò æï ãïéîèïâåþïæò êîòçòìòì ùòíïøåïéèë÷íæï.ïìåàâòàïîåþïøòáïîàóäåêäå- ìòïì ìïàïâåøò ÷ïóæãï óùèòíæåìò æï óíåüïîåìò òäòïII.áïîàóä,èòàëäëãòçïúòòìêåíèòæîåêòä úíëþòåîåþïì èåìòåþòìï æï èëìåì èïîïæòóäò ûòå- þïúïõïìòïàåþì.÷âåíúëæâòäåþì,âåîãâòúâíòïæï øåãâòúâíòï ïîïèïîüë èïúõëâïîò, óôïäò ÷âåíò, ïîïèåæ ÿåøèïîòüò æï îåïäóîò ìóäòåîò ùòíïè- ûéëäò.ëîèëúòùåäòïèüêòúåææãïìåîòìïæïìó- äòåîåþòì ìïæïîïöëçå. ëîèëúò ùåäò, âòàïîúï èëìå,ìïþÿëóîàóðëìüìïþÿëóîóæïþíëøòàïâò- ìóôäåþòì õâïüòà ãïàïíãóäò æï óêòæóîåì øå- ÿòîâåþïøòèñëôèëûèååþìïèõíåâåþìæïûïäïì¸èï- üåþì.ïîúìïþÿëàïìïáïîàâåäëìäòæåîåþìæïïîú èåîå, æïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäëì ùòíïèûéë- äåþì (çâòïæ ãïèìïõóîæòï, åæóïîæ øåâïîæíïûå, èòõåòäìïïêïøâòäò,þòûòíïòâïíòøâòäò),ïîúåîàì òãò ãóäçå ïî åõïüåþëæï, àóèúï ñâåäï ïéòïîåþ- æïæïðïüòâììúåèæï.ôòíïäøò–êòíïéïèèëâùïè- äåà (åîàèï óôïäèï òúòì îåïäóîïæ îï èëõæï). ôïáüòï,îëè÷âåíòáâåñíòìãåëìüîïüåãòóäòèæå- þïîåëþòàæïòíüåîåìåþóäñâåäïèìëôäòëèëàï- èïøåì,ñâåäïçåïâüëîòüåüóäòòíìüòüóúòòììï- àïâåøò ,,àïâòìòïíòì” õòäâï ìóîì. æï ãïíï ÷âåí, óþòîíòãïâòãåþàèòìéâïùäìïæïôïìì?èïâïíìîó- ìåààïíèòìòîþòäòæïèëáíòäòðëäòüòêïïéòçò- ïíåþì. èïâïíì èòì èòåî ïèåîòêòì øååîàåþóä øüï- üåþøò ãïãçïâíòäò èåóôååþòì æåìïíüòì þîûíóäò æïðîïãèïüóäòðëçòúòïïøôëàåþì.èïíòúòìèõë- äëæîïëæåíìïôîàõòäëïïèïÿîòäæïïçâòîàå- þóäèìëôäòëøò÷âåíòûòîûâåäòæïãïúëüïâåþó- äò åîòì ùòíïèûéëäëþï. çëãòåîàåþò âàõëâæòà æïèïìóêåàåìèëæï,÷âåíçåóêåà,îëèàïíïèëìïñ- æîòì æïìïõåäåþï æïïèøâòæåþæï ìòüóïúòïì. òì ïìåúèëòáúïæïøåáèíïïõïäòèëúåèóäëþï,îëèå- äòú ãïèëîòúõïâì áïîàóäò èïîàäèïæòæåþäó- îò åêäåìòòì æïøäïì æï æïìóìüåþïì, îïçåú åìë- æåí ëúíåþëþåí èîïâïäò ùåäòï èïâïííò. èòìò èëé- âïùåëþïïîòììïõå,èïãïäòàò÷âåíòåîëâíóäòèòì- ùîïôåþåþòì, ðîëáïîàóäëþòì æï ðîëæïìïâäó- îëþòì, ñâåäï øòíï æï ãïîå èåçëþåäàïí èøâòæë- þòïíòàïíïúõëâîåþòì. öïíèîàåäëþï,íïñëôòåîò éâùïæïæéåãîûåäëþïóùèòæåìë! ùäòì ïæïèòïíòóùèòæåìò æï óíåüïîåìò òäòï II ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì-ðïüîòïîáò ëîèëúò ùåäò ïéìïñæîåþòæïí íëèòíïíüì åíòÿåþëæï ðòîâåäò ïæãòäòìàâòì – 10 áóäï, èåëîå ïæãòäòìà- âòì – 7, õëäë èåìïèå ïæãòäòìàâòì – 5 áóäï. ãïèëêòàõâòì èëíïùòäååþì üåáíòêóîò öãóôò ïèúíëþæï, îëè øååûäëà ìïâïîïóæë ãïèïîöâåþóäïæ, îëãëîú åîàò ïæïèòïíòì, òìå ïæïèòïíàï öãóôòì æïìïõåäåþï, îëãëîú ìï- áïîàâåäëìèëáïäïáååþòì,òìåóúõëåàøòèúõëâîåþòáïîàâåäåþòìïíìïáïî- àâåäëì èëáïäïáååþòì, ïìåâå ìõâï áâåñíòì èëáïäïáååþòì. ìõâïæïìõâïùåäì,1999ùäòæïíèëñëäåþóäò,ùäòìïæïèòïíåþïæ„þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì“ ãïèëêòàõâòì øåæåãïæ ïéòïîåþóä òáíåí: åæóïîæ øåâïîæíïûå íòíë ïíïíòïøâòäò ãòëîãò êïíæåäïêò òäòï II (åáâìöåî) èòõåòä ìïïêïøâòäò (ëîöåî) çóîïþ ýâïíòï ãòãï þëêåîòï þòûòíï òâïíòøâòäò (ëîöåî) àþòäòìøò 2015 ùäòì 13 òâíòìòì ìüòáòòà èòñåíåþóäò çïîïäòì ìïäòêâòæïúòë ìïèóøïëåþøò èëíïùòäå èëõïäòìååþò äïøï üïäïõïûå ãïçåàò „þïíêåþò æï ôòíïíìåþò“ ãàïâïçëþà ãïèëêòàõâòì ôïâëîòüåþòì ïàåóäì, ãòäëúïâà øëþï–ïõïäùåäòùïæì æï ãòìóîâåþà ñëâåäòâå ìïóêå- àåìëì! þåáï úòõòìåäòþåáï úòõòìåäòþåáï úòõòìåäòþåáï úòõòìåäòþåáï úòõòìåäò 4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ4. ÞÒÛÒÍÏ ÒÂÏÍÒØÂÒÄÒ úæåþïâòíúôòáîëþì,îëèòìïîïôëîèïäóîòèèïîàâåäòï.òìôïáüëþîòâòèèïîàâåäòïæïàïâòìòòì- üëîòóäòèòìòïïáâìåîòìïæïáâåñíòìùòíïøåøåìïìîóäåþåäò.îïàáèïóíæï,ïîïôëîèïäóîòïìðåáüò èòìòèèïîàâåäëþòì,÷âåíòåîëâíóäòòíüåîåìåþòìàâòììïôîàõòìøåèúâåäòïæïåìèïìêïîãïæïáâì ãïúíëþòåîåþóäò.èïãîïèîïïïäüåîíïüòâï?åãîåàùëæåþóäòìïèõîåàëìåàòìïæïàóíæïúìüïâîë- ðëäòìèõïîòìîåïäëþïøòæïþîóíåþï?àóìòíãïðóîò,àïâòìòèêâòæîòèëìïõäåëþòì13%-òïíòøåèïæ- ãåíäëþòàæïïâüëîòüïîòçèòàãïíâòàïîåþóäåêëíëèòêïìàïíåîàïæ? èïãîïèïäüåîíïüòâïïîïáâì: -ìïáïîàâåäëììïñëâåäàïëòíüåîíåüòçïúòïì; áóàïòìòìüåáíëäëãòóîóíòâåîìòüåüì; “ðïíëîïèï àþòäòìì”. óþòîåþìóíæïàòâïíòøâòäèïïèáâåñïíïøòèïîüëõïîöëìæïèòìïîúåîàðîëåáüìþòçíåìòì åäåèåíüåþòïî¸áëíæåì. òìïêåàåþìæïæïîùèóíåþóäíòþîûïíæåþëæåà,ãïïêåàåþìàïâòììïáèåì. 5. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ5. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ5. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ5. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ5. ÈÒÕÅÒÄ ÌÏÏÊÏØÂÒÄÒ ìïáïîàâåäëøòûåþíòäèïåáì-ðîåçòæåíüèïãâïîòïíïæøåïîñòïóêîïòíï–45èòäòëíòïíò,åâîëðòì åîà-åîàòóæòæåìòáâåñïíï. âòîüóëçóäïæàïèïøëþìëîèïãàïèïøì,âòîüóëçóäïææïøåìïûäëï, âòîüóïäóîïæïúóîàòåîàëþìèìëôäòëìëîòóûäòåîåìòáâåñíòìóûäòåîåììðåúìïèìïõóîàïí. àóëîèïãòàïèïøòìàâòìæïèïõïìòïàåþåäèïëîèïãèïìïôîàõåèïîøåòùòîï,òìåâîåçëíïíìóäòðë- äòüòêóîòôòãóîïãïõæåþï.òâïíòøâòäìêòóî÷åâíòïãïòàâïäòìùòíëìûâåäòìòþîûíå:ìöëþìèãåäò êïîïâøòãñïâæåì,âòæîåêïîïâìãïîøåèëóîþåíæåìæïïîòúëæåîëæòìøåèëãòâïîæåþï... 6. ÍÏÀÒÏ ÀËÆÓÏ6. ÍÏÀÒÏ ÀËÆÓÏ6. ÍÏÀÒÏ ÀËÆÓÏ6. ÍÏÀÒÏ ÀËÆÓÏ6. ÍÏÀÒÏ ÀËÆÓÏ óíòÿòåîåìòìëõóèåäòæåâíòäòãëãëíï,îëèåäòúãòëîãòãïþóíòïèìïèïîúõâòíëæïìïìïúòäë èëèéåîäïæøåïôïìï,ãåîèïíóäò,,âëòìòì”üîòóèôïüëîòãïõæï.ûïäòïíèïãïîòãëãë!îëãëîú ¸ëäòâóæòìåîàêòíëøåæåâîøòï- èàïâïîòïãáëíæåàëúíåþïæïãåøòíëæåààáâåíòëúíåþå- þòì,îïèåàóòìòíòøåòûäåþïïõæåì. 7. ÇÏÇÏ ÔÏ×ÓÄÒÏ7. ÇÏÇÏ ÔÏ×ÓÄÒÏ7. ÇÏÇÏ ÔÏ×ÓÄÒÏ7. ÇÏÇÏ ÔÏ×ÓÄÒÏ7. ÇÏÇÏ ÔÏ×ÓÄÒÏ àþòäòìåäòæåâãèòîòèìëôäòëìóûäòåîåìòìïêïäïàþóîàëäòãòìNBA-ì÷åèðòëíòãïõæï. ãïúòäåþòàèåü¸ëíëîïîçåóïîòàáâï,,ãëäæåíìüåòüóëîòëîìòì”øåèïæãåíäëþïøòNBA-ì ÷åèðòëíëþòìðåîìðåáüòâòìãïèë.èïãïäòàòèåþîûëäòþóíåþòì,êåàòäøëþòäåþòì,öïíìïéò úõëâîåþòìùåìòà÷âåíòïõïäãïçîæåþòìãïüïúåþòì,èïààâòììïèïãïäòàëáïîàâåäò. 8. ÃÒËÎÃÒ ÊÂÒÎÒÊÏØÂÒÄÒ8. ÃÒËÎÃÒ ÊÂÒÎÒÊÏØÂÒÄÒ8. ÃÒËÎÃÒ ÊÂÒÎÒÊÏØÂÒÄÒ8. ÃÒËÎÃÒ ÊÂÒÎÒÊÏØÂÒÄÒ8. ÃÒËÎÃÒ ÊÂÒÎÒÊÏØÂÒÄÒ ðîåèòåî-èòíòìüîòìàâòìóîàóäåìòùåäòùïîèïüåþòàæïïìîóäï.èàïâîëþòìèåàïóîòìðëì- üòúøåòíïî÷óíïæïàïâòìòéòîìåþïúæïòúâï,îïàáèïóíæï,ìêïþîåçóäòãïèëàáèåþòàïâïæ èïìéòîìåþïìïîèïüåþì,èïãîïèîëúïøåíòéòîìåþïåÿâáâåøæãåþï,áïîàâåäò,àïíìòéíïéåäò, áòçòñòæïí, ïíó óþïüëíë áâåñíòæïí, ïîïâòí òúòì àïâõåæëþïì îëãëî, îï áèåæåþåþòà æï îï ìòüñâåþòàïéêâåàì.óæïëææïìïâäóîòñïòæòì,ðîëãîåìóäòõåæâåþòìèáëíåèàïâîëþòìèå- àïóîò¸ñïâììïáïîàâåäëì. 9. ÒÂÏÍÅ ÃËÄËØÂÒÄÒ9. ÒÂÏÍÅ ÃËÄËØÂÒÄÒ9. ÒÂÏÍÅ ÃËÄËØÂÒÄÒ9. ÒÂÏÍÅ ÃËÄËØÂÒÄÒ9. ÒÂÏÍÅ ÃËÄËØÂÒÄÒ àþòäòìøò,þåîòãïþîòåäòìãïèçòîçåêëíüîüåîëîòìüóäòëðåîïúòòìïìæïéóðóäòìðåúîïç- èåäòáâåñíòìàâòìæïìïçëãïæëåþòìóìïôîàõëåþòìàâòìãèòîóäïææïéóðóäòâïýêïúòï.ïìåà ïæïèòïíåþçå æãïì ÷âåíò ìòèøâòæå æï óêåàåìò èëèïâïäò. 10. ÁÅÀÒ ÆÅÂÆÏÎÒÏÍÒ10. ÁÅÀÒ ÆÅÂÆÏÎÒÏÍÒ10. ÁÅÀÒ ÆÅÂÆÏÎÒÏÍÒ10. ÁÅÀÒ ÆÅÂÆÏÎÒÏÍÒ10. ÁÅÀÒ ÆÅÂÆÏÎÒÏÍÒ ,,îóìàïâò2”-òìñâåäïçåîåòüòíãóäòìåîòïäòììúåíïîòìüò.êïîãïæèëâïîïñåþóäìïîêåøò ÷ïãâïõåæï,,,îóìàïâò2”-òìãïíãïíìõâïâåþòà,åììïêåèîòóæåïîïìæîëìïîòì.÷òêïì,þïîõïüïø- âòäåþòìæïáïäàåâçïøâòäåþòìòìüëîòïêòÿåøèïîòüïæáïîàóäòïèþïâòï,ìïñóîåþäïæïúìï- òíüåîåìëæïàïâøåìïáúåâò. 2. ÄÏØÏ ÜÏÄÏÕÏÛÅ2. ÄÏØÏ ÜÏÄÏÕÏÛÅ2. ÄÏØÏ ÜÏÄÏÕÏÛÅ2. ÄÏØÏ ÜÏÄÏÕÏÛÅ2. ÄÏØÏ ÜÏÄÏÕÏÛÅ ìï÷õåîåäòìðëîüìèåíòøïî- øïí ëäòèðòóîò ÷åèðòëíò, ùåäì êò èìëôäòë ÷åèðòëíò ãïõæï æï ëîò èìëôäòë îåêëîæòúæïïèñïîï.áïîàó- äò íòÿòåîåþòì, èòçïíìùîï- ôóäëþòìæïíåþòìñëôòìóæ- îåêëþòì ìòèþëäë èëùëæå- þóäòï,îëèéòîìåóäïæùïîèëï÷òíëììïáïîàâåäë. ãâïòèåæåþì,îëèàó÷õåîòèåäïìíïðòîåþçåæïèëæò íïõåìèòæïèëåþøòãïçîæòäåþòðòîâåäåþòïîòïíìï- áïîàâåäëøò æï èìëôäòëøò, çëãò ôóäòà, çëãò ãóäòà, çëãò éëíòà ïè äëãòêòà ôåõþóîàøò ÷åè- ðòëíàï äòãòì ãïèïîöâåþóäòú åîà ïà ùåäòùïæøò óíæïâòâïîïóæëà,îëèìï÷õåîòì,,÷òõóîï”ãïõæåþï. 3. ÊÏÕÏ ÊÏÄÏÛÅ3. ÊÏÕÏ ÊÏÄÏÛÅ3. ÊÏÕÏ ÊÏÄÏÛÅ3. ÊÏÕÏ ÊÏÄÏÛÅ3. ÊÏÕÏ ÊÏÄÏÛÅ âòíú èìëôäòëøò ïéòïîå- þóäò âïîìêâäïâòì ðëäò- üòêëìëþïì ìêåðüòêóîïæ øåõâæï, óêâå æïôòáîåþï èëóùåâì. óþîïäëæ, àþò- äòìòìèåîòììïïî÷åâíëêïè- ðïíòòì ãïíèïâäëþïøò òì àâïäøòìïúåèïæ ãïòçïî- æï, ðîëôåìòëíïäò ðëäòüòêëìòìàâòì æïèïõïìò- ïàåþåäò ìåîòëçóäò óíïî-÷âåâåþò ãïèëïâäòíï æï óêâå âåéïîïâòí âåéïî þåæïâì èòì èåîëþïçå òáåæíóîïæìïóþïîì.æïìïùñòìòïêïîãòï,àóïîòì- üëüåäåì âåíæëþòà, êïîãò æïìïùñòìò ìïáèòì íï- õåâïîòï.ñëâåäøåèàõâåâïøò,úõïæòï,îëèàþòäò- ìòì èåîòï èòìò þëäë ãï÷åîåþï ïî ïîòì.
  3. 3. 3www.BFM.gedekemberi 518# èàïâïîò ãïìóä êâòîïì ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåí- üèï 77 õèòà, åîàõèïæ, êåíÿò óñïîï æï èõï- îò æïóÿòîï æïæãåíòäåþòì ðîëåáüì “2018- 2020 ùäåþòì ôóäïæ-ìïêîåæòüë æï ìïâïäó- üë ðëäòüòêòì ûòîòàïæò èòèïîàóäåþåþòì” øåìïõåþ, îëèåäòú ìïêïíëíèæåþäë ëîãï- íëøò åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüèï êëþï ãâåíåüïûåè ùïîïæãòíï. åîëâíóäò þïíêòì øåìïõåþ ëîãïíóäò êï- íëíòì øåìïþïèòìïæ, åîëâíóäò þïíêò ìïáïî- àâåäëì ðïîäïèåíüì ùïîóæãåíì èëèïâïäò ìïèò ùäòì ôóäïæ-ìïêîåæòüë æï ìïâïäó- üë ðëäòüòêòì ûòîòàïæò èòèïîàóäåþåþòì ðîëåáüì, îëèåäøòú óíæï ïéòíòøíëì òíô- äïúòòì èòçíëþîòâò èï÷âåíåþåäò, èëíåüï- îóäò ðëäòüòêòì ûòîòàïæò òíìüîóèåíüå- þò, îëèäåþìïú åîëâíóäò þïíêò ãïèëòñå- íåþì èòçíëþîòâò òíôäïúòòì èòìïéùåâïæ, æï øåìïûäë îòìêåþòì èòèëõòäâï. êëþï ãâåíåüïûåè ãïèëìâäïøò âîúäïæ òìïóþîï òíôäïúòòì àïîãåàòîåþòì îåýò- èòì óðòîïüåìëþïçå æï ïéíòøíï, îëè òíô- äïúòòì èòçíëþîòâò èï÷âåíåþåäò ìïøóïäë- âïæòïí òíæòêïüëîì ùïîèëïæãåíì. åîëâíó- äò þïíêò èëíåüïîóä ðëäòüòêïì òèãâïîïæ ùïîèïîàïâì, îëè òíôäïúòï åüïðëþîòâïæ èòóïõäëâæåì èòçíëþîòâ èï÷âåíåþåäì. “òíôäïúòòì àïîãåàòîåþòì îåýòèò ñâå- äïçå àïíïèåæîëâå æï åôåáüóîò èåáïíòç- èòï ôïìåþòì ìüïþòäóîëþòì óçîóíâåäìï- ñëôïæ æï ãóäòìõèëþì òíôäïúòòì ìïèòçíå èï÷âåíåþäòì ãïèëúõïæåþïì æï ìïøóïäëâï- æòïí ðåîòëæøò ïè èï÷âåíåþäòì èòìïéùåâïæ øåìïþïèòìò èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì ãïí- ìïçéâîïì. õïçò èòíæï ãïâóìâï òèïì, îëè òí- ôäïúòòì àïîãåàòîåþï ïî ãóäòìõèëþì, îëè òíôäïúòï èóæèòâïæ èòçíëþîòâò èï÷- âåíåþåäòì üëäò óíæï òñëì - òíôäïúòï çëãöåî òáíåþï èòçíëþîòâçå èïéïäò, çëã- öåî êò - èòçíëþîòâçå æïþïäò, àóèúï ìï- øóïäëâïæòïí ðåîòëæøò òì òèëûîïâåþì èòç- íëþîòâ èï÷âåíåþåäàïí ïõäëì”, - ãïíïúõï- æï åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüèï. êëþï ãâåíåüïûåè ãïíèïîüï, îëè èëíå- üïîóäò ðëäòüòêòì çåèëáèåæåþï åêëíë- èòêïçå æîëòàò äïãòà, ïíó ãïîêâåóäò æï- ñëâíåþòà ïòìïõåþï, îïú, ãïíâòàïîåþóä áâåñíåþøò ïîòì 2-3 ùåäò, õëäë ìïáïîàâå- äëì èìãïâì áâåñíåþøò, 1-1.5 ùåäò. “òíôäïúòòì èï÷âåíåþäòì óôîë ìùîï- ôïæ øåèúòîåþïú ïîòì øåìïûäåþåäò, àóè- úï åì ãïèëòùâåâæï åêëíëèòêóîò çîæòì èêâåàîïæ êäåþïì æï óèóøåâîëþòì çîæïì. òíôäïúòòì àïîãåàòîåþòì ðòîëþåþøò åêë- íëèòêóîò çîæï, ìõâï ïäüåîíïüòâåþàïí øå- æïîåþòà, ñâåäïçå èïéïäò æï ìüïþòäóîòï. øåìïþïèòìïæ, èòéùåóäòï åîëâíóäò þïíêòì èïíæïüòà ãïíìïçéâîóäò ïèëúïíï: ôïìåþòì ìüïþòäóîëþï æï ïèïâå æîëì åêëíëèòêòì ãîûåäâïæòïíò æï ìüïþòäóîò çîæï”, - ãï- „2018 ùäòæïí òíôäïúòòì ùäòóîò èï÷âåíåþåäò øåèúòîæåþï“ åîëâíóäèï þïíêèï èëèïâïäò ùäåþòì ìïèëáèåæë ãåãèï ùïîïæãòíïåîëâíóäèï þïíêèï èëèïâïäò ùäåþòì ìïèëáèåæë ãåãèï ùïîïæãòíïåîëâíóäèï þïíêèï èëèïâïäò ùäåþòì ìïèëáèåæë ãåãèï ùïîïæãòíïåîëâíóäèï þïíêèï èëèïâïäò ùäåþòì ìïèëáèåæë ãåãèï ùïîïæãòíïåîëâíóäèï þïíêèï èëèïâïäò ùäåþòì ìïèëáèåæë ãåãèï ùïîïæãòíï íïúõïæï êëþï ãâåíåüïûåè. åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüèï, ûòîòàïæò èòèïîàóäåþåþòì ùïîæãåíòìïì ïéíòøíï, îëè ìï- áïîàâåäëìàâòì òíôäïúòòì ëðüòèïäóîò ìï- øóïäëâïæòïíò èï÷âåíåþåäò 3%-òï. èíòøâíåäë- âïíòï åì èï÷âåíåþåäò èòéùåóäò òñëì åüïðëþ- îòâïæ, ìïøóïäëâïæòïí ðåîòëæøò, îïàï åîàæ- îëóäïæ øåâòíïî÷óíëà ìüïþòäóîò ôïìåþòú æï õåäò øåâóùñëà åêëíëèòêòì ãîûåäâïæòïí æï èæãîïæ çîæïì. ìùëîåæ ïèòìïàâòìïï ìïÿò- îë òíôäïúòòì àïîãåàòîåþòì îåýòèò - èëíå- üïîóäò ðëäòüòêòì ñâåäïçå àïíïèåæîëâå æï åôåáüóîò èåàëæò. êëþï ãâåíåüïûòì ãïíèïî- üåþòà, îëæåìïú âïèþëþà òíôäïúòòì àïîãå- àò ïîòì 3 ðîëúåíüò “÷âåí ïî âãóäòìõèëþà òíôäïúòïì íóäòæïí ìïè ðîëúåíüïèæå, ïîï- èåæ òíôäïúòïì 3 ðîëúåíüàïí ïõäëì ìïøóï- äëâïæòïí ðåîòëæøò”. ìåþ-òì ðîåçòæåíüòì ãïíúõïæåþòà, ãïìïà- âïäòìùòíåþåäòï, îëè “òíôäïúòòì àïîãåàò- îåþòìïì, òíôäïúòòì èòçíëþîòâò èï÷âåíåþå- äò ùïîèëïæãåíì ìïøóïäëâïæòïí òíæòêï- üëîì. øåìïþïèòìïæ, ìïáïîàâåäëìàâòì òí- ôäïúòòì èòçíëþîòâò èï÷âåíåþåäò ïîòì 3 ðîëúåíüò ìïøóïäëâïæòïí ðåîòëæøò; æïùñå- þóäò 2018 ùäòæïí. îëæåìïú âïèþëþà òíô- äïúòòì àïîãåàò ïîòì 3 ðîëúåíüò, ÷âåí ïî âãóäòìõèëþà òíôäïúòïì íóäòæïí ìïè ðîë- úåíüïèæå, ïîïèåæ âãóäòìõèëþà òíôäïúò- ïì 3 ðîëúåíüàïí ïõäëì ìïøóïäëâïæòïí ðå- îòëæøò. ìïøóïäëâïæòïí ðåîòëæçå ôëêó- ìòîåþïì ãïíìïêóàîåþóäò èíòøâíåäëþï ïáâì, âòíïòæïí, òèòì ãïèë, îëè øëêåþò èóæ- èòâïæ õæåþï, òíôäïúòï àòàáèòì ñëâåäà- âòì ãïíìõâïâåþóäò òáíåþï èòçíëþîòâò æë- íòìãïí; òì çëãöåî òáíåþï èòçíëþîòâçå óô- îë èïéïäò, çëãöåî êò – èòçíëþîòâçå óô- îë æïþïäò. àóèúï, åîëâíóäò þïíêòì èòåî ãïüïîåþóäò ðëäòüòêòì øåæåãïæ, ìïøóïäë- âïæòïí ðåîòëæøò òì ñëâåäàâòì òèëûîïâåþì ìïèòçíå èï÷âåíåþäòì èòèïîàóäåþòà æï, ïè- æåíïæ, ìïøóïäëâïæòïí ðåîòëæøò òáíåþï èòçíëþîòâ òíôäïúòïìàïí ïõäëì”. åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüèï ïìåâå òìïóþîï òíôäïúòòì ïîìåþóä æòíïèòêïìï æï ðîëãíëçåþçå. èïí ïéíòøíï, îëè ùäòì ãïí- èïâäëþïøò èëìïäëæíåäò òñë òíôäïúòï ñëôòäòñë óôîë èïéïäò âòæîå èòçíëþîò- âò èï÷âåíåþåäò, èïãîïè åì ãïèëùâåóäò òñë åîàöåîïæò ôïáüëîåþòà æï ïèòüëè, ìïøó- ïäëâïæòïíò ðåîòëæçå ãïàâäòà, ïè ôïáüë- îòì ãïèë èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì ãïèêïú- îåþï ïîïìùëîò íïþòöò òáíåþëæï. “ùäòóîèï òíôäïúòïè íëåèþåîøò 6.9 ðîëúåíüò øåïæãòíï. èòèæòíïîå ùåäì òíô- äïúòòì èï÷âåíåþåäò åîëâíóäò þïíêòì èòç- íëþîòâ æëíåçå èïéäï íïî÷óíæåþï, àóè- úï, òíôäïúòòì ïéíòøíóäò æëíå åîëâíó- äò þïíêòì èòåî óêâå ðîëãíëçòîåþóä îòúõâåþì øååìïþïèåþï æï èòçíëþîòâ èï÷âå- íåþåäçå èïéïä òíôäïúòïì åãçëãåíóîò ôïáüëîåþò ãïíïðòîëþåþì. êåîûëæ, ìïèëè- õèïîåþäë ôïìåþòì òíôäïúòòì æîëåþòàò çîæòì èòçåçåþòï - ïáúòçòì ãïæïìïõïæåþòì èïüåþï æï ìïåîàïøëîòìë þïçîåþçå íïâàë- þòì ôïìåþòì çîæï. ïéíòøíóäò ôïáüëîåþòì ãïâäåíï òíôäïúòòì ùäòóî èï÷âåíåþåäçå 2017 ùäòì þëäëèæå øåíïî÷óíæåþï. ïîìå- þóäò ðîëãíëçòà, òíôäïúòòì ùäòóîò èï÷- âåíåþåäò 2018 ùäòì æïìïùñòìòæïí, èëíå- üïîóäò ðëäòüòêòì øåìïþïèòìò îåïãòîåþòì øåæåãïæ, æîëåþòàò ôïáüëîåþòì ïèëùóî- âïìàïí åîàïæ øåèúòîåþïì æïòùñåþì æï èòç- íëþîòâ èï÷âåíåþåäì ùäòì èåëîå íïõåâïî- øò èòïéùåâì”, - ãïíïúõïæï êëþï ãâåíåüïûåè. ïíãïîòøòì ùïîæãåíòìïì åîëâíóäò þïí- êòì ðîåçòæåíüèï, òìïóþîï òíôäïúòòì èòç- íëþîòâ èï÷âåíåþåäçå, ôïìåþòì ïîìåþóä æòíïèòêïìï æï èïìçå èëáèåæ ôïáüëîåþçå. “èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì 25 ëáüëèþîòì ìõæëèòì øåèæåã ìïãîûíëþäïæ ãïóôïìóîæï íëèòíïäóîò åôåáüóîò ãïúâäòàò êóîìò, îï- èïú, ùòíï ðîëãíëçàïí øåæïîåþòà, ãïçïîæï çåùëäï òíôäïúòïçå (èìãïâìò ìúåíïîò ãïíõò- äóäò òñë èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì 2017 ùäòì íëåèþîòì ïíãïîòøøò). ïèïìàïíïâå, þë- äë ëîò àâòì þïçîòì êâäåâòì òíæòêïüëîåþò òíôäïúòóîò èëäëæòíåþòì çîæïçå èòóàò- àåþì, õëäë åêëíëèòêóîò ïáüòâëþòì èëìï- äëæíåäçå èåüïæ ãïóèöëþåìåþï ïìóìüåþì èëàõëâíòì èõîòæïí òíôäïúòòì øåèúòîåþòì øåìïûäåþäëþïì. çåèëàáèóäòæïí ãïèëèæò- íïîå, ìïøóïäëâïæòïí ðåîòëæøò òíôäïúòòì øåèúòîåþòì èòçíòà, ãïèëòêâåàï èëíåüïîó- äò ðëäòüòêòì îåïãòîåþòì ìïÿòîëåþï. ïè åüïðçå èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì êëèòüåüèï ãïæïùñâòüï ðëäòüòêòì ãïíïêâåàòì 25 ìïþï- çòìë ðóíáüòà ãïçîæï 13 æåêåèþîòì ìõæë- èïçå. èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì øåèæãëèò ãïè- êïúîåþòì çëèï æï õïíãîûäòâëþï æïèëêòæå- þóäò òáíåþï òèïçå, àó îïèæåíïæ ìùîïôïæ øåèúòîæåþï íëèòíïäóîò åôåáüóîò ãïúâäò- àò êóîìòæïí ôïìåþçå èëèæòíïîå çåùëäï”, - ãïíïúõïæï êëþï ãâåíåüïûåè. èïí ïìåâå ãïíèïîüï, îëè “íëèòíïäóîò åôåáüóîò ãïúâäòàò êóîìòì ãïîæï, òíô- äïúòòì èï÷âåíåþåäçå ãïâäåíïì ïõæåíì íïâàëþòì ìïåîàïøëîòìë ôïìåþòú. òíôëî- èïúòòìàâòì, 2017 ùäòì èåëîå íïõåâïîøò íïâàëþòì ìïåîàïøëîòìë ôïìåþò æïïõäëå- þòà 40%-òà ðîëúåíüòà ãïòçïîæï. åì ïîòì òì åîà-åîàò åãçëãåíóîò ôïáüëîò, îëèå- äòú òíôäïúòòì èï÷âåíåþåäì ïâüëèïüó- îïæ ãïæèëåúåèï. ìïáïîàâåäëøò, òìåâå îë- ãëîú ñâåäï éòï åêëíëèòêïøò, ãïîæïóâï- äòï åãçëãåíóîò (èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì- ãïí æïèëóêòæåþåäò) øëêåþò, îòì ãïèëú òí- ôäïúòòì ôïáüëþîòâò èï÷âåíåþåäò øåìïû- äåþåäòï øëêåþòì èòäåâïèæå ãïíìõâïâæå- þëæåì èòçíëþîòâòìïãïí”. êëþï ãâåíåüïûåè, àïâòì ãïèëìâäïøò ñó- îïæéåþï ãïïèïõâòäï ìïáïîàâåäëì ìïâïäó- üë ðëäòüòêïçå. èòìò àáèòà, ìïáïîàâå- äëøò 2009 ùäòæïí èëáèåæåþì èúóîïâò êóîìòì îåýòèò, îëèåäòú ëðüòèïäóîòï èúòîå çëèòì éòï åêëíëèòêòì áâåñíòìïàâòì, èïêîëåêëíëèòêóîò ìüïþòäóîëþòìï æï ìüïþòäóîò åêëíëèòêóîò çîæòì óçîóí- âåäñëôòìàâòì. “ìïáïîàâåäëì üòðòì èúòîå éòï åêëíëèò- êòì èáëíå áâåñíòì øåèàõâåâïøò, îëèåäòú ïî ïîòì èíòøâíåäëâíïæ òíüåãîòîåþóäò ìüïþò- äóîò èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì èáëíå îëèå- äòèå åêëíëèòêïìàïí æï êïðòüïäòì àïâòìó- ôïäò èëþòäëþòà õïìòïàæåþï, èúóîïâò ãïúâ- äòàò êóîìòì îåýòèòì ïîìåþëþï ïóúòäåþå- äòï êëíêóîåíüóíïîòïíëþòì øåíïî÷óíåþòìï æï ãîûåäâïæòïíò åêëíëèòêóîò çîæòìïàâòì. èëáíòäò ãïúâäòàò êóîìòì îåýòèò ëðüòèïäó- îòï ÷âåíò åêëíëèòêòìïàâòì ãîûåäâïæòïíò ìüïþòäóîëþòì óçîóíâåäìïñëôïæ. òãò õïìò- ïàæåþï èëêäåâïæòïíò èåîñåëþåþòà æï ïìîó- äåþì øëêåþòì èøàïíàáïâ ôóíáúòïì”. åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüèï ãïíèïî- üï, îëè èúóîïâò ãïúâäòàò êóîìòì îåýò- èòì æîëì ãïúâäòà êóîìì ãïíìïçéâîïâì ìïþïçîë èåáïíòçèåþò. “åì ãóäòìõèëþì, îëè ãïúâäòàò êóîìòì èëêäåâïæòïíò æòíïèòêï æïèëêòæåþóäòï ìïâïäóüë þïçïîçå ïîìå- þóäò èëàõëâíï-èòùëæåþòì þïäïíìçå æï øåìïþïèòìïæ, èëêäåâïæòïí ðåîòëæøò õïìò- ïàæåþï èåîñåëþåþòà. èïãîïè òèïâæîëó- äïæ, èëáíòäëþòì ãïèë, òãò àïèïøëþì øë- êåþòì èøàïíàáïâ ôóíáúòïìïú, îïú õåäì óùñëþì ìüïþòäóîëþïì ãîûåäâïæòïí ðå- îòëæøò. 2008-2009 ùäòì êîòçòìèïú ï÷âåíï, îëè èëáíòäò ãïúâäòàò êóîìòì èáëíå áâåñ- íåþòì åêëíëèòêåþèï óôîë íïêäåþò ìòèùâï- âòà ãïíòúïæåì îåúåìòï æï ïè áâåñíåþøò, èïà øëîòì ìïáïîàâåäëøòú, ãïöïíìïéåþòì ðîë- úåìòú óôîë ìùîïôïæ ùïîòèïîàï”, - ãï- íïúõïæï êëþï ãâåíåüïûåè. äïøï þïìäïíûåäïøï þïìäïíûåäïøï þïìäïíûåäïøï þïìäïíûåäïøï þïìäïíûå ãïìóä êâòîïì ìïáïîàâåäëì ðïî- äïèåíüèï 2018 ùäòì ìïõåäèùòôë þòó- öåüò 111 õèòà æïïèüêòúï. áâåñíòì ûò- îòàïæò ôòíïíìóîò æëêóèåíüò 13 æå- êåèþîòì ìõæëèïçå ôòíïíìüï èòíòìüî- èï, èïèóêï þïõüïûåè ùïîïæãòíï. þòóöå- üòæïí ñâåäïçå æòæò àïíõïì, 3,5 èòäò- ïîæäïîìøîëèòì,öïíèîàåäëþòìïæï ìëúòïäóîò æïúâòì ìïèòíòìüîë èòò- éåþì. îòãòà èåëîå, 1,8 èòäòïîæòïíò æïôòíïíìåþòà, òíôìîïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîëï. èåìïèå ïæãòäì êò ãïíïà- äåþòì ìïèòíòìüîë, 1,2 èòäòïîæòïíò þòóöåüòà òêïâåþì. ìïõåäèùòôë þòóöåüòì õïîöåþòì öïèóîò èëúóäëþï 9.720,9 èòäòëíò äïîòï,èïàøëîòì:øîëèòìïíïçéïóîå- þï-1.413,6èòäòëíòäïîò;ìïáëíåäòæï èëèìïõóîåþï - 1.201,3 èòäòëíò äïîò; ðîëúåíüò - 550 èòäòëíò äïîò; ìóþìò- æòåþò - 445 èòäòëíò äïîò; ãîïíüåþò - 1.379 èòäòëíò äïîò; ìëúòïäóîò óç- îóíâåäñëôï - 3.492,8 èòäòëíò äïîò; ìõâï õïîöåþò - 1.239,3 èòäòëíò äïîò. ØÎËÈÒÌ, ÖÏÍÈÎÀÅÄËÞÒÌÏØÎËÈÒÌ, ÖÏÍÈÎÀÅÄËÞÒÌÏØÎËÈÒÌ, ÖÏÍÈÎÀÅÄËÞÒÌÏØÎËÈÒÌ, ÖÏÍÈÎÀÅÄËÞÒÌÏØÎËÈÒÌ, ÖÏÍÈÎÀÅÄËÞÒÌÏ ÆÏ ÌËÚÒÏÄÓÎÒ ÆÏÚÂÒÌÆÏ ÌËÚÒÏÄÓÎÒ ÆÏÚÂÒÌÆÏ ÌËÚÒÏÄÓÎÒ ÆÏÚÂÒÌÆÏ ÌËÚÒÏÄÓÎÒ ÆÏÚÂÒÌÆÏ ÌËÚÒÏÄÓÎÒ ÆÏÚÂÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎË þòóöåüòæïí ñâåäïçå æòæ æïôò- íïíìåþï öïíæïúâòì ìïèòíòìüîë èòò- éåþì. æïôòíïíìåþï 2017 ùäòì ãåãèïì- àïí øåæïîåþòà òçîæåþï 112,2 èòäòë- íò äïîòà (þòóöåüòì ðîëåáüòì èåëîå ùïîæãåíïìàïí èòèïîàåþïøò óúâäå- äòï)æï3,5èòäòïîæòõæåþï:ìëúòïäó- îòæïúâòìïæïìïðåíìòëóçîóíâåäñë- ôòìïàâòì - 2,4 èòäòïîæò äïîò; öïíè- îàåäëþòìæïúâòìðîëãîïèåþòìàâòì- 983,4 èòäòëíò äïîò; ìïèåæòúòíë æï- ùåìåþóäåþïàï îåïþòäòüïúòòìï æï ðïîäïèåíüèï 2018 ùäòì ìïõåäèùòôë þòóöåüò æïïèüêòúï ïéÿóîâòìïàâòì - 25 èòäòëíò äïîò; øîëèòìï æï æïìïáèåþòì ìòìüåèòì îå- ôëîèåþòì ðîëãîïèï - 3,7 èòäòëíò äï- îò. ÎÅÃÒËÍÓÄÒ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅ-ÎÅÃÒËÍÓÄÒ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅ-ÎÅÃÒËÍÓÄÒ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅ-ÎÅÃÒËÍÓÄÒ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅ-ÎÅÃÒËÍÓÄÒ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅ- ÞÒÌÏ ÆÏ ÒÍÔÎÏÌÜÎÓÁÜÓÎÒÌÞÒÌÏ ÆÏ ÒÍÔÎÏÌÜÎÓÁÜÓÎÒÌÞÒÌÏ ÆÏ ÒÍÔÎÏÌÜÎÓÁÜÓÎÒÌÞÒÌÏ ÆÏ ÒÍÔÎÏÌÜÎÓÁÜÓÎÒÌÞÒÌÏ ÆÏ ÒÍÔÎÏÌÜÎÓÁÜÓÎÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÀÂÒÌÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÀÂÒÌÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÀÂÒÌÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÀÂÒÌÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÀÂÒÌ ãïèëñëôòäòï 1,8 èòäòïîæò äïîò, îïú 557 èòäòëíò äïîòà ïéåèïüåþï 2017 ùäòì æïèüêòúåþóä èï÷âåíåþåäì. ìïèòíòìüîëì þòóöåüòì 72 ðîëúåíüò ìïãçïë òíôîïìáüóîáüóîïì èëõèïî- æåþï. ãïèëñëôòäò àïíõòì ôïîãäåþ- øò ãïàâïäòìùòíåþóäòï: ìïãçïë òíô- îïìüîóáüóîòì ãïóèöëþåìåþòìïàâòì - 1,3 èòäòïîæò äïîò; îåãòëíóäò æï èóíòúòðïäóîò òíôîïìüîóáüóîòì îåïþòäòüïúòï - 288,5 èòäòëíò äïîò; ùñïäèëèïîïãåþòì òíôîïìüîóáüóîòì ïéæãåíï-îåïþòäòüïúòï - 196 èòäòë- íò äïîò. ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÈÅÚÍÒÅ-ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÈÅÚÍÒÅ-ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÈÅÚÍÒÅ-ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÈÅÚÍÒÅ-ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÈÅÚÍÒÅ- ÎÅÞÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÎÅÞÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÎÅÞÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÎÅÞÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÎÅÞÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌ ìòìüåèïøò ãïàâïäòìùòíåþóäòï èàïâîëþòì ìüîóáüóîïøò æïãåãèòäò úâäòäåþåþò æï ìðëîüòì æï ïõïäãïç- îæëþòì ìïèòíòìüîëæïí ãïæèëüïíò- äòï ïõïäãïçîæëþòì ðëäòüòêòì æï- ãåãèâïìï æï ðîëãîïèåþçå ãïàâïäòì- ùòíåþóäò àïíõåþò (4,4 èäí äïîò). 2018 ùäòìàâòì ïìòãíåþåþò ãïíìïçéâîóäòï 1,2 èòäòïîæò äïîòà, èïà øëîòì: çë- ãïæò ãïíïàäåþòì æïìïôòíïíìåþäïæ - 678,1 èòäòëíò äïîò; ðîëôåìòóäò ãï- íïàäåþòì æïìïôòíïíìåþäïæ - 40,8 èò- äòëíò äïîò; óèïéäåìò ãïíïàäåþòì ðîëãîïèåþòìæïìïôòíïíìåþäïæ-133,8 èòäòëíòäïîò;èåúíòåîåþòìïæïìïèåú- íòåîëêâäåâåþòìõåäøåùñëþï-65,6èò- äòëíò äïîò; ìïãïíèïíïàäåþäë æïùå- ìåþóäåþïàï òíôîïìüîóáüóîòì ãïí- âòàïîåþòìïàâòì - 97,2 èòäòëíò äïîò; ïõïäãïçîæëþòì ìôåîëøò ìïõåäèùò- ôë õåäøåùñëþòì éëíòìûòåþåþòì æïìï- ôòíïíìåþäïæ - 4,2 èòäòëíò äïîò; æë- íëîåþòì æïôòíïíìåþóäò ðîëåáüòì ôïîãäåþøò æïòõïîöåþï (èïà øëîòì ïàïìùäåóäòì ãïèëùâåâï ìïáïîàâå- äëì - ãîïíüò) - 131,7 èèòäòëíò äïîò. ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÃÏÎÅÈËÌÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÃÏÎÅÈËÌÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÃÏÎÅÈËÌÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÃÏÎÅÈËÌÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÃÏÎÅÈËÌ ÆÏÚÂÒÌ, ÌËÔÄÒÌ ÈÅÓÎÍÅË-ÆÏÚÂÒÌ, ÌËÔÄÒÌ ÈÅÓÎÍÅË-ÆÏÚÂÒÌ, ÌËÔÄÒÌ ÈÅÓÎÍÅË-ÆÏÚÂÒÌ, ÌËÔÄÒÌ ÈÅÓÎÍÅË-ÆÏÚÂÒÌ, ÌËÔÄÒÌ ÈÅÓÎÍÅË- ÞÒÌÏ ÆÏ ÌËÔÄÒÌÞÒÌÏ ÆÏ ÌËÔÄÒÌÞÒÌÏ ÆÏ ÌËÔÄÒÌÞÒÌÏ ÆÏ ÌËÔÄÒÌÞÒÌÏ ÆÏ ÌËÔÄÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎË ìïèòíòìüîëìàâòì ãïèëñëôòäòï 274,8 èòäòëíò äïîò. ãïèëñëôòäò àïíõòì ôïîãäåþøò ãïàâïäòìùòíåþó- äòï: ìïèåäòëîïúòë ìòìüåèåþòì èë- æåîíòçïúòï æï ïãîëìåáüëîòì ãïíâò- àïîåþòì õåäøåùñëþï - 61,7 èòäòëíò äïîò; ìóîìïàòì óâíåþäëþï, èúåíïîå- àï æïúâï æï åðòçëëüòóîò êåàòäìï- òèåæëëþòìïàâòì - 35,9 èòäòëíò äïîò; èåâåíïõåëþï-èåéâòíåëþòì ãïíâòàïîå- þòìïàâòì-25,1èòäòëíòäïîò;ìëôäòì èåóîíåëþòìæïîãøòìïèåúíòåîëêâäå- âòàò éëíòìûòåþåþòì ãïíõëîúòåäåþò- ìïàâòì - 5,2 èòäòëíò äïîò; åîàòïíò ïãîëðîëåáüòìàâòì - 82,2 èòäòëíò äïîò; ìïìëôäë-ìïèåóîíåë êëëðåîï- üòâåþòì õåäøåùñëþòì éëíòìûòåþåþò - 7,8 èòäòëíò äïîò; ãïîåèëìæïúâòàò çåæïèõåæâåäëþòìàâòì - 10,9 èòäòëíò äïîò; æïúóäò üåîòüëîòåþòì ìòìüå- èòì ÷ïèëñïäòþåþòìï æï èïîàâòìàâòì - 14,6 èòäòëíò äïîò; ìïüñåë ìòìüåèòì ÷ïèëñïäòþåþòìï æï èïîàâòìàâòì - 10,4 èòäòëíò äïîò. ÀÏÂÆÏÚÂÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÀÏÂÆÏÚÂÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÀÏÂÆÏÚÂÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÀÏÂÆÏÚÂÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÀÏÂÆÏÚÂÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎË àïâæïúâòììïèòíòìüîëìàâòìãïà- âïäòìùòíåþóäòï 802 èòäòëíò äïîò, îïú ðîëåáüòì ùòíï âïîòïíüàïí øåæï- îåþòà ãïçîæòäòï 100 èòäòëíò äï- îòà. ïáåæïí, àòàáèòì, 50 ðîëúåíüò øîëèòì ïíïçéïóîåþïì èëõèïîæåþï. ØÒÍÏÃÏÍ ÌÏÁÈÅÀÏØÒÍÏÃÏÍ ÌÏÁÈÅÀÏØÒÍÏÃÏÍ ÌÏÁÈÅÀÏØÒÍÏÃÏÍ ÌÏÁÈÅÀÏØÒÍÏÃÏÍ ÌÏÁÈÅÀÏ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎË øòíïãïíìïáèåàïìïèòíòìüîëìàâòì ãïàâïäòìùòíåþóäòï 569.6 èäí äïîò, îïú ðîëåáüòì ùòíï âïîòïíüàïí øåæï- îåþòà 35,4 èòäòëíò äïîòà íïêäåþòï. ïéíòøíóäòøåèúòîåþïãïèëùâåóäòï òèòà,îëèèàïâîëþòììüîóáüóîïøòæï- ãåãèòäòúâäòäåþåþòìøåìïþïèòìïæìïèò- íòìüîëìãïèëåñëììòð-ìïãïíãåþëìòüó- ïúòåþòìèïîàâòììïïãåíüë(ðîëåáüòìùò- íïâïîòïíüòìèòõåæâòàïìòãíåþåþòøåïæ- ãåíæï78,1èòäòëíäïîì)æïììòð-ìïáïî- àâåäëì øòíïãïí ìïáèåàï ìïèòíòìüîëì ìïõåäèùòôëèïüåîòïäóîòîåçåîâåþòì æåðïîüïèåíüò (ðîëåáüòì ùòíï âïîòïí- üòì èòõåæâòà ïìòãíåþåþò øåïæãåíæï 0,3 èòäòëí äïîì), îòì ãïèëú ìïèòíòìüîëì æïôòíïíìåþïèúòîæåþï78,4èäíäïîòà. ìïçëãïæëåþîòâòùåìîòãò,ìïõåäèùò- ôëìïçéâîòìæïúâïæïìïåîàïøëîòìëàï- íïèøîëèäëþòìãïíâòàïîåþï/ãïéîèïâåþòì èòèïîàóäåþòà æïåèïüï 43 èòäòëíò äï- îò.èïàøëîòì,11èòäòëíòäïîòæïåèïüï ùäòì ãïíèïâäëþïøò ðëäòúòåäàï èïüå- îòïäóîòùïõïäòìåþòìàâòììïÿòîëõïîöå- þòìàâòì,õëäë20èòäòëíòäïîòâåîüèô- îåíåþòììîóäòîåïþòäòüïúòòìàâòì. ÌÏÃÏÎÅË ÌÏÁÈÅÀÏÌÏÃÏÎÅË ÌÏÁÈÅÀÏÌÏÃÏÎÅË ÌÏÁÈÅÀÏÌÏÃÏÎÅË ÌÏÁÈÅÀÏÌÏÃÏÎÅË ÌÏÁÈÅÀÏ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎË ìïèòíòìüîëìàâòì ãïàâïäòìùòíå- þóäòï 120,9 èòäòëíò äïîò. þòóöåüòì ðîëåáüòì èåëîå ùïîæãåíïìàïí øåæï- îåþòà ãïçîæòäòï 3 èòäòëí äïîïèæå, îïú ãïèëùâåóäòï åâîëðóä æï åâîë- ïüäïíüòêóî ìüîóáüóîåþøò òíüåã- îïúòòì ìïêòàõåþøò ìïáïîàâåäëì ìï- õåäèùòôë èòíòìüîòì ïðïîïüòì ìïèò- íòìüîëìàïí øåîùñèòà. ÊÓÄÜÓÎÒÌÏ ÆÏ ÌÐËÎÜÒÌÊÓÄÜÓÎÒÌÏ ÆÏ ÌÐËÎÜÒÌÊÓÄÜÓÎÒÌÏ ÆÏ ÌÐËÎÜÒÌÊÓÄÜÓÎÒÌÏ ÆÏ ÌÐËÎÜÒÌÊÓÄÜÓÎÒÌÏ ÆÏ ÌÐËÎÜÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌÏÈÒÍÒÌÜÎË æïãåãèòäò ìüîóáüóîóä-ôóíá- úòóîò úâäòäåþåþòì ãïàâïäòìùòíå- þòà, ìðëîüòìï æï ïõïäãïçîæëþòì ìïáèåàï ìïèòíòìüîëì ìðëîüòì èòèïî- àóäåþï øåóåîàæï ìïáïîàâåäëì êóäüóîòìï æï ûåãäàï æïúâòì ìïèò- íòìüîëì.øåæåãïæ,÷ïèëñïäòþæïêóä- üóîòìïæïìðëîüòììïèòíòìüîë,îëè- äòìàâòìïú ãïàâïäòìùòíåþóäòï 285,3 èòäòëíò äïîò. òóìüòúòòì ìïèòíòìüîë - ìïèòíòì- üîëìàâòì ãïèëñëôòäòï 63 èòäòëíò äïîò; ëêóðòîåþóäò üåîòüëîòåþò- æïí òûóäåþòà ãïæïïæãòäåþóä ðòî- àï,æåâíòäàïæïãïíìïõäåþòììïèòíòì- üîë - ìïèòíòìüîëìàâòì ãïèëñëôò- äòï 96,2 èòäòëíò äïîò; ôòíïíìàï ìï- èòíòìüîë - ìïáïîàâåäëì ôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì æïôòíïíìåþï øåïæãåíì 82,3 èòäòëí äïîì; øåîòãåþòìï æï ìï- èëáïäïáë àïíïìùëîëþòì ìïêòàõåþøò ìïáïîàâåäëì ìïõåäèùòôë èòíòìüîòì ïðïîïüò - ðîëåáüòì ùòíï âåîìòïìàïí øåæïîåþòà ãïçîæòäòï 350 ïàïìò äï- îòàæïøåïæãåíì1,6èòäòëíäïîì;ìïì- öåäïéìîóäåþòìï æï ðîëþïúòòì ìïèò- íòìüîë - ìïèòíòìüîëìàâòì ãïàâï- äòìùòíåþóäòï150èòäòëíòäïîò,îïú þòóöåüòì èåëîå ùïîæãåíïìàïí øåæï- îåþòà ãïçîæòäòï 5 èòäòëíò äïîòà.
  4. 4. 4 www.BFM.ge #518 dekemberi
  5. 5. 5www.BFM.gedekemberi 518# ðîòçèï ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüèï 22 æåêåèþåîì, îòããïîåøå ìåìòòì ðäåíïîóä ìõæëèïçå, 103 õèòà 17-òì ùòíïïéèæåã, íæëþï ãïèë- óúõïæï èàïâîëþòì ãïíïõäåþóä øåèïæãåíäëþïì, ðîåèòåî-èò- íòìüî ãòëîãò êâòîòêïøâòäòì õåäèûéâïíåäëþòà. èàïâîëþòì ãïíïõäåþóäò øåèïæãåíäëþòì ãïíõòäâòì ôïîãäåþøò, ðîåèòåî- èòíòìüîò ãòëîãò êâòîòêïøâòäò, èòíòìüîåþàïí åîàïæ, ìïðïîäï- èåíüë óèúòîåìëþòì (åâîëðóäò ìïáïîàâåäëì), íïúòëíïäóîò èëûîïëþòì æï ðïüîòëüàï ïäòïí- ìòì ìõæëèåþçå ùïîæãï. êâòîòêïø- âòäèï,ãïíõëîúòåäåþóäîåôëî- èåþàïíåîàïæ,æåðóüïüåþìèàïâ- îëþòì ëàõðóíáüòïíò ãåãèòì ðîò- ëîòüåüåþòãïïúíë.ôîïáúòåþàïí ãïèïîàóäòæåþïüåþòìïêèïëææï- ûïþóä âòàïîåþïøò èòèæòíïîåëþ- æï. ëðëçòúòïìàïí ãïèïîàóäò èòèæòíïîå ãïèïîàóäò æåþïüåþò îòã øåèàõâåâåþøò êëíìüîóáúòó- äïæ ãïèëòñóîåþëæï. àóèúï, „íï- úòëíïäóîèëûîïëþïìàïí“ãïèïî- àóäò øåõâåæîòì æîëì øåèëüï- íòäèï æåìüîóáúòïè æï êëíüîð- îëæóáüòóäëþïè ëäòèðòóîò ãï- ùëíïìùëîåþóäëþòà ãïèëî÷åóä ïõïäò èàïâîëþï ûâåäò ìïõååþòà æï ðîòëîòüåüåþòàãòëîãò êâòîòêïøâòäì êïâêïìòóîò üåèðåîïèåíüò ãïóéâòûï, îïú ìï- þëäëëæ ãòíåþïèæåú êò èòâòæï. èàïâîëþòìàâòì íæëþòì ãï- èëúõïæåþï ìïÿòîë ãïõæï èïì øåè- æåã, îïú ðîåèòåî-èòíòìüîèï 13 íëåèþåîì èòíòìüîàï êïþòíåüøò ìïêïæîë úâäòäåþåþò æïòùñë æï èïìøüïþóîò ìüîóáüóîóäò îå- ëîãïíòçïúòï ãïíïõëîúòåäï, îë- èåäòú îïèæåíòèå ìïèòíòüîëì øåîùñèòàï æï îåëîãïíòçïúòòà æïìîóäæï. ìüîóáüóîóäò îåôëîèòì øå- æåãïæ, ïõïä èàïâîëþïøò 18-òì íïúâäïæ 14 èòíòìüîò æïî÷ï, èïà- ãïí 12 èòíòìüîò êâòîòêïøâòäòì èàïâîëþïøò ðëìüì 2016 ùäòì íë- åèþîòæïí òêïâåþæï, ëîò ïõïäò èò- íòìüîò êò èàïâîëþïì 13 íëåè- þåîì øåóåîàæï. àïíïèæåþëþï øå- òíïî÷óíåì øåèæåãèï èòíòìüîåþèï: åêëíëèòêòìïæïèæãîïæòãïíâòàï- îåþòìèòíòìüîò-æòèòüîòáóèìòø- âòäò, îëèåäòú 2017 ùäòì 13 íë- åèþîïèæå ôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì õåäèûéâïíåäëþæï. áóèìòøâòäò ïìåâå ðòîâåä âòúå-ðîåèòåîïæ î÷åþï; ìïãïîåë ìïáèåàï èòíòìüîò - èòõåòä öïíåäòûå. òì ïìåâå âòúå- ðîåèòåîòì ðëìüìïú òíïî÷óíåþì; øòíïãïí ìïáèåàï èòíòìüîò æï êò- æåâ åîàò âòúå-ðîåèòåîò - ãòëî- ãò ãïõïîòï. 13 íëåèþîïèæå òì åêë- íëèòêòì èòíòìüîòì àïíïèæåþëþï- çå èóøïëþæï; øîëèòì, öïíèîàå- äëþòìïæïìëúòïäóîòæïúâòìèò- íòìüîò - æïâòà ìåîãååíêë; ëêó- ðòîåþóäò üåîòüëîòåþòæïí òûó- äåþòà ãïæïïæãòäåþóä ðòîàï, ãïíìïõäåþòìïæïäüëäâòäàïèò- íòìüîò-ìëçïîìóþïîò;îåãòëíó- äò ãïíâòàïîåþòìï æï òíôîïìü- îóáüóîòìèòíòìüîò-çóîïþïäï- âòûå; àïâæïúâòì èòíòìüîò - äå- âïíòçëîòï;òóìüòúòòìèòíòìüîò- àåï ùóäóêòïíò; ìïìöåäïéìîó- äåþòìï æï ðîëþïúòòì èòíòìüîò - êïõï êïõòøâòäò; øåîòãåþòìï æï ìï- èëáïäïáë àïíïìùëîëþòì ìï- êòàõåþøò ìïõåäèùòôë èòíòìüîò - áåàåâïí úòõåäïøâòäò. èàïâîëþïøò ëîò ûâåäò èòíòì- üîòï, îëèäåþòú îåëîãïíòçïúò- òì øåæåãïæ øåáèíòä ìïèòíòìüîë- åþì óõåäèûéâïíåäåþåí. åì èòíòì- üîåþòïîòïí:äåâïíæïâòàïøâòäò, îëèåäòú ïõäïæ øåáèíòä ãïîå- èëì æïúâòìï æï ìëôäòì èåóîíå- ëþòì ìïèòíòìüîëì óõåäèûéâïíå- äåþì.2016ùäòììåáüåèþîòæïíòãò ìëôäòì èåóîíåëþòì èòíòìüîò òñë. èòõåòä ãòëîãïûå, îëèåäòú êóäüóîòìï æï ìðëîüòì èòíòìü- îïæ æïèüêòúæï. 2014 ùäòì òâäò- ìòæïí òãò êóäüóîòìï æï ûåãäàï æïúâòììïèòíòìüîëìõåäèûéâïíå- äëþæï. èàïâîëþòì ïõïä ùåâîåþì øë- îòì ïîòïí: èïèóêï þïõüïûå, îëèå- äòú ôòíïíìàï èòíòìüîïæ æïèü- êòúæï. 13 íëåèþîïèæå òãò ìïáïî- àâåäëì îêòíòãçòì æòîåáüëîòì àïíïèæåþëþïì òêïâåþæï; èòõåòä ÷õåíêåäò, îëèåäòú ãïíïàäåþò- ìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîòì ðëìüçå æïèüêòúæï, õëäë 13 íë- åèþîïèæå àìó-ì ðîëîåáüëîò òñë. èàïâîëþòì ìüîóáüóîóäò îåëîãïíòçïúòòì øåæåãïæ, åíåî- ãåüòêòì, ìðëîüòì æï ïõïäãïçî- æëþòììïáèåàï,ãïîåèëìæïþóíåþ- îòâò îåìóîìåþòì æïúâòì ìïèòíòì- üîëåþò, ïãîåàâå åâîëðóä æï åâ- îëïüäïíüòêóî ìüîóáüóîåþøò òíüåãîïúòòì ìïêòàõåþøò ìïõåäè- ùòôëèòíòìüîòìïðïîïüòãïóáèæï. èïàòóôäåþïèëìòäåþåþòêò,ìõâï- æïìõâï ìïèòíòìüîëì øëîòì ãïæï- íïùòäæï. îïú øååõåþï èàïâîëþòì ðîò- ëîòüåüåþì,ïõïäò(ñëôòäò)èàïâ- îëþï ðïîäïèåíüøò ðîïáüòêóäïæ òãòâå õåæâåþòà ùïîìæãï. èàïâ- îëþòì èõîòæïí, ûòîòàïæïæ ëàõ ðóíáüòïíò ãåãèòà òùëíåþæï àïâì. ïéìïíòøíïâòï, îëè ìïðïî- äïèåíüë ëðëçòúòòì ùïîèëèïæ- ãåíäåþèï ãïíïõäåþóä èàïâîë- þïì èõïîò ïî æïóÿòîåì. „åì ïî ïîòì õïäõòì ðîëþäåèåþçå ëîò- åíüòîåþóäò èàïâîëþï“, - ãï- íïúõïæï ìïðïîäïèåíüë óèúòîå- ìëþòì äòæåîèï, åâîëðóäò ìï- áïîàâåäëì æåðóüïüèï, æïâòà þïáîïûåè. åîàòïíò íïúòëíïäóîò èëûîïëþòì æåðóüïüòì, îëèïí ãëúòîòûòì àáèòà, „åì èàïâîëþï ïéèë÷íæï óóíïîë“. ðïüîòëüàï ïäòïíìòì äòæåîòì, òîèï òíïøâò- äòì ãïíúõïæåþòà êò, èïàò èëàõëâíï ðîåèòåî-èòíòìüî êâò- îòêïøâòäòì ãïæïæãëèòì àïëþïçå ûïäïøò î÷åþï. àóèúï, èòóõåæï- âïæ ïéíòøíóäò ðëäòüòêóîò ûï- äåþòì óêèïñëôòäåþòìï ôïáüò ìï- õåçåï, ìïáïîàâåäëì èëìïõäåë- þòì ñâåäïçå þåâîò èïíæïüòà èï- òíú „áïîàóäò ëúíåþï“ ïîòì ùïî- èëæãåíòäò. øåìïþïèòìïæ, èëìïõ- äåëþòì ñâåäïçå æòæò íæëþïì èèïîàâåäò ðïîüòï òèìïõóîåþì. åäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäò èàïâîëþòì õïîöåþàïí æïêïâøòîåþòà, èóæèòâïæ òìèòì êòàõâåþò. ëðëçòúòòì åîà- åîàòûòîòàïæòêîòüòêïìùëîåæìïèàïâîë- þëõïîöåþìóêïâøòîæåþï.àóèúï,ìïáèåïîú òìå îàóäïæ ïîòì, îëãëîú åì åîàò øåõåæ- âòà ÷ïíì. úíëþòäò ãïèëàáèï îëè èëâòøâå- äòëà, òìå ïî ùâòèì îëãëîú áóõì. èòèæò- íïîå ùåäò þòóîëêîïüòóäò õïîöåþòì øåè- úòîåþòì àâïäìïçîòìòà, ìïòíüåîåìëæ ãï- èëòñóîåþï. ãïîæï òèòìï, îëè èàïâîëþòì ìüîóáüóîóäòîåëîãïíòçïúòïãïíõëîúò- åäæï,ïìåâå,íëèòíïäóîïæøåèúòîæïèàïâ- îëþòì õïîöåþò îëãëîú øîëèòì ïíïçéïó- îåþòì, òìå ìïáëíäòì æï èëèìïõóîåþòì íï- ùòäøò. ôòíïíìàï èòíòìüîòì, èïèóêï þïõüï- ûòì ãïíúõïæåþòà, þòóîëêîïüòóäò õïîöå- þòìæïçëãâïèàïâîëþòìåîà-åîàòûòîòàï- æòðîòëîòüåüìþòóîëêîïüòóäòõïîöåþòì æïçëãâï ùïîèëïæãåíì.øåìïþïèòìïæ, 2017 ùåäì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþò 140 èòäò- ëíòàæïòçëãï. ãïîæï ïèòìï, ôòíïíìàï èòíòìüîèï ìïèë- èïâäë ãåãèåþçåú òìïóþîï æï õïçò ãïóìâï èëìïäëæíåä ãåãèåþì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþòì æïçëãâïìàïí æïêïâøòîåþòà. èò- ìò àáèòà, èëèæåâíë ìïèò ùäòì ãïíèïâäë- þïøò þòóîëêîïüóäò õïîöåþò 25%-òà øåè- úòîæåþï. „àó ÷âåí âòìïóþîåþà èàïâîëþòì èòæ- ãëèåþçå, ïäþïà, óíæï âòìïóþîëà òè øåæå- ãòà, îïú æéåì ãâïáâì ïè èòèïîàóäåþòà. åì ïîòì èíòøâíåäëâïíùòäïæ øåèúòîåþóäò þòóîëêîïüóäòõïîöåþòèàäòïíøòæïðîë- æóáüàïí èòèïîàåþïøò. îïú øååõåþï ïþìë- äóüóî èï÷âåíåþäåþì, 140 èòäòëíò äïîòì æïíïçëãò ãâïáâì æï ïáåæïí ïîòì ìïõåäôï- ìë êëèðëíåíüò 100 èòäòëíò äïîò. íïèæâò- äïæ ïî âôòáîëþ, îëè 140 èòäòëíò äïîò èúòîå àïíõïï, îëæåìïú ÷âåí èìãïâìò üòðòì îåôëîèïçå âìïóþîëþà. ìïâïäóüë ôëíæ- àïí øåàïíõèåþóäò ðîëåáüòì èòõåæâòà, íïàäïæ ÷ïíì, îëè 2020 ùäòì þëäëèæå 25%-òàøåèúòîæåþïçëèïìïõåäèùòôëìïæï èàïâîëþòì èøð-ìàïí èòèïîàåþïøò. àáâåí àó æïèòìïõåäåþà ùïîèïüåþóä èïãïäò- àåþì ãïíâòàïîåþïæ áâåñíåþøò, ûïäòïí èë- õïîóäò âòáíåþò, åì úòôîò ìïêèïëæ æòæòï”, – ãïíïúõïæï ôòíïíìàï èòíòìüîèï. òíôëîèïúòòì àïâòìóôäåþòì ãïíâòàï- îåþòì òíìüòüóüèï (IDFI) þòóîëêîïüòóäò õïîöåþòì øåìïõåþ êâäåâï ãïèëïáâåñíï. êâäåâòì ôïîãäåþøò 2011-2016 ùäåþòì ãïí- èïâäëþïøò ìïõåäèùòôë þòóöåüòæïí ãïùå- óäòùïîèëèïæãåíäëþòàò,ìïèòâäòíåþëæï îëóèòíãóäò èëèìïõóîåþòì õïîöåþòì øå- æïîåþï èëõæï. îï ãâòöæåþï þòóîëêîïüòòì øåíïõâï2017 ùåäì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþò 140 èòäòëíòà øåèúòîæï, õëäë 2020 ùäòì þëäëèæå 25%-òà øåèúòîæåþï2017 ùåäì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþò 140 èòäòëíòà øåèúòîæï, õëäë 2020 ùäòì þëäëèæå 25%-òà øåèúòîæåþï2017 ùåäì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþò 140 èòäòëíòà øåèúòîæï, õëäë 2020 ùäòì þëäëèæå 25%-òà øåèúòîæåþï2017 ùåäì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþò 140 èòäòëíòà øåèúòîæï, õëäë 2020 ùäòì þëäëèæå 25%-òà øåèúòîæåþï2017 ùåäì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþò 140 èòäòëíòà øåèúòîæï, õëäë 2020 ùäòì þëäëèæå 25%-òà øåèúòîæåþï ùïîèëèïæãåíäëþòàò õïîöåþò ãóäòìõ- èëþì: éëíòìûòåþåþòìïàâòì (ðîåçåíüïúòå- þò, èòéåþåþò) ãïùåóä õïîöåþì, ìïåáìêóî- ìòë æï êóäüóîóä-ìïíïõïëþòàò éëíòìûò- åþåþòì; ìóâåíòîåþòì øåûåíòì; ìüóèîåþòì èëèìïõóîåþòì óçîóíâåäñëôòì; ìïüîïíì- ðëîüë èëèìïõóîåþòì õïîöåþì; ìïìüóèîë èëèìïõóîåþòìï àó ìõâï éëíòìûòåþåþòì ôïîãäåþøò ãïùåóä õïîöåþì. IDFI-ì úíëþòà, ïè èòèïîàóäåþòà, ùòíï ùåäì 20,646 èòäòëíò äïîò æïòõïîöï, 2015 ùåäì åì úòôîò - 17,877 èòäòëíò äïîò òñë. ïèïìàïí,êâäåâòìôïîãäåþøòøåæïîåþóäòï àó îïèæåíì õïîöïâæï ùïîèëèïæãåíäëþòà õïîöåþçå 2011 æï 2016 ùåäì îïèæåíòèå ìï- þòóöåüëëîãïíòçïúòï. êåîûëæ, úåìêë-ì èòåî 2016 ùåäì ùïî- èëèïæãåíäëþòàèï õïîöåþèï - 219.6 ïàïìò äïîòøåïæãòíï,èïøòíîëúï2011ùåäìåìèï÷- âåíåþåäò - 33.1 ïàïìò äïîò òñë. ðïîäïèåí- üòì èòåî ïè èòèïîàóäåþòà 2011 ùåäì - 668.3 ïàïìò äïîò; 2016 ùåäì êò - 611.3 ïàïìò äïîòï æïõïîöóäò. ïéìïíòøíïâòï, îëè 2011 ùåäàïíøåæïîåþòà,ùòíïùåäìèíòøâíåäëâ- íïæ òñë øåèúòîåþóäò ðîåçòæåíüòì ïæèò- íòìüîïúòòìèòåîãïùåóäòùïîèëèïæãåíäë- þòàò õïîöåþò. êåîûëæ, àó ïè èòèïîàóäå- þòà 2016 ùåäì - 895 ïàïìò äïîò æïòõïîöï, 2011ùåäìåìúòôîò1,939èòäòëíòäïîòòñë. îïú øååõåþï èòâäòíåþåþì, êâäåâòì àï- íïõèïæ, ãïìóä ùåäì ìïõåäèùòôë þòóöåüò- æïíèòâäòíåþåþçå68,152èòäòëíòäïîòæï- òõïîöï, îïú 2015 ùäòì èëíïúåèåþàïí øå- æïîåþòà 5,068 èòäòëíò äïîòà èåüòï. êåî- ûëæ, 2015 ùåäì þòóöåüòæïí ãïùåóäèï ìï- èòâäòíåþë õïîöåþèï - 63,083 èòäòëíò äï- îò; 2014 ùåäì - 62,482 èòäòëíò äïîò; 2013- øò - 69,146 èòäòëíò äïîò, õëäë 2012 ùåäì - 53,551 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï. IDFI-ì êâäåâòì ôïîãäåþøò ãïíõòäóäòï îëóèòíãóäò èëèìïõóîåþòì õïîöåþòú. ïé- ìïíòøíïâòï, îëè èíòøâíåäëâíïæ ãïíìõâïâ- æåþï 2011 æï 2016 ùåäì ðîåçòæåíüòì ïæèò- íòìüîïúòòì èòåî îëóèòíãóä èëèìïõóîå- þïøò æïõïîöóäò àïíõåþò. êåîûëæ, IDFI-ì úíëþòà, 2016 ùåäì ðîåçòæåíüòì ïæèòíòì- üîïúòïè ïéíòøíóä èëèìïõóîåþïçå 29.2 ïàïìòäïîòæïõïîöï,èïøòíîëúï2011ùåäì åì úòôîò - 233.5 ïàïìò äïîò òñë. ïìåâå èíòøâíåäëâíïæ òñë øåèúòîåþó- äò ãïìóä ùåäì êóäüóîòìï æï ûåãäàï æïúâòì æï ìðëîüòì ìïèòíòìüîëåþòì èòåî îëóèòíãóä èëèìïõóîåþïçå æïõïîýóäò àïíõåþòì èëúóäëþïú. êåîûëæ, àó 2011 ùåäì ìðëîüòìï æï ïõïäãïçîæóä ìïáèåàï ìïèòíòìüîëè 19.3 ïàïìò äïîò æïõïîöï, 2016 ùåäì èìãïâìò õïîöò óùñåþïì ìïåîàëæ ïî ¸áëíòï; êóäüóîòìï æï ûåãäàï æïúâòì ìïèòíòìüîëì èòåî êò îëóèòíãóä èëèìïõó- îåþïçå ãïùåóäèï õïîöåþèï ãïìóä ùåäì 3.6 ïàïìòäïîòøåïæãòíï,èïøòíîëúï2011ùåäì åì èï÷âåíåþåäò - 36.3 ïàïìò äïîò òñë. îïú øååõåþï ðïîäïèåíüì, ìïêïíëíèæåþäë ëî- ãïíëì èòåî 2011 ùåäì ïè èòèïîàóäåþòà ãïùåóäèï õïîöåþèï 19.2 ïàïìò äïîò, õë- äë 2016 ùåäì - 10.2 ïàïìò äïîò øåïæãòíï. ïìåâå, èêòàõâåäòìàâòì ìïòíüåîåìë òá- íåþï àó îëãëî òúâäåþëæï ìóîïàò þòó- îëêîïüòóä õïîöåþàïí æïêïâøòîåþòà. àó øåâïæïîåþà ïè èòèïîàóäåþòì 2012 ùäòì ìüïüòìüòêïì èòèæòíïîå üåíæåúòåþì âíï- õïâà, îëè ìïõåäèùòôë þòóîëêîïüòòì õïî- öåþò êäåþòì üåíæåíúòòà õïìòïàæåþï. - ìüïüòìüòêòì ìïèìïõóîòì èëíïúåèåþòì àïíïõèïæ, ìïõåäèùòôë ìåáüëîøò æïìïáèå- þóäò ïæïèòïíåþòì îïëæåíëþï: 2012ù. - 273 ïàïìì,õëäë2016ùåäìôïáüëþîòâòæïçóì- üåþóäò èëíïúåèåþòì èòõåæâòà - 262 ïàïì ïæïèïòíì øåïæãåíæï. - åêëíëèòêòì èàäòïí ãïèëøâåþïøò ìï- õåäèùòôë èèïîàâåäëþòì ùòäò „íïúòëíï- äóîò èëûîïëþòì“ þëäë ëàõ ùåäòùïæøò æï „áïîàóäò ëúíåþòì“ ëàõ ùåäòùïæøò (ïíó, 2009-2012 VS 2013-2016) øåèúòîåþó- äòï 162 èòäòëíòà; - þòóîëêîïüòóäò õïîöåþò èàäòïí þò- óöåüàïí èòèïîàåþïøò 2012 ùäòì 39%-æïí 2018 ùäòì þòóöåüòì ðîëåáüøò ùåäì 27%- èæå èúòîæåþï; - ìïèàïâîëþë õïîöåþòì ùòäò èàäòïí øòæï ðîëæóáüàïí èòèïîàåþïøò 2012 ùäòì 11%æïí 2018 ùäòì þòóöåüòì ðîëåáüøò 6,3%-èæå èúòîæåþï; - åêëíëèòêóîò àïâòìóôäåþòì òíæåáì- øò (Heritage Faundation) ìïèàïâîëþë õïî- öåþòì ãïèÿâòîâïäëþòì íïùòäøò ãâïáâì 20 ðóíáüòïíò ãïóèöëþåìåþï. ãïìïãåþòï, îëè îïòèå èï÷âåíåþäòì 2012 ùåäàïí øåæïîåþï îåäåâïíüóîò ïî ïîòì. àóèúï, ïéíòøíóäò ùåäò ãïîêâåóäùòäïæ ùñïäãïèñëôòï ûâåä æï ïõïä æîëåþì øë- îòì æï, øåìïþïèòìïæ, ìõâïæïìõâï èòèïîàó- äåþòà üåíæåíúòåþòì øåæïîåþï ãïîêâåóä- ùòäïæ ìóîïàòì ãäëþïäóîïæ æïíïõâòì ìï- øóïäåþïì òûäåâï. þï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûå

×