Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LIEPNA LAIKU  LOKOS
Vai no dvēseļu upes spēšu es stiprumu sev, pasmelt,Vai tā aizšalks no manis līdz ar pamalē grimstošodienu?To es nezinu sac...
Liepnas vizītkarte, lozungs padomju laikā iebraucot Liepnā- Ar apzinīgu darbu bagātināsim mūsu ciema visu paaudžu     ...
Liepnas centrs- 20-tajos    gados.
1.Maijā 1957.gadā, priekšgalā M.Vizulis, rajona  pārst., ciema priekšsēdētājs A.Pugejs.
Priekšg. rajona pārst.Lomonosovs, internātskolasceltn.darbu vad.Lizinskis, ciema pad.pr.-nieks A.Pugejs. Ar        ...
Kulšanas talka k-zā «Boļševiks»1949.gada29.aug. Centrā k-za pr-tājs Aleksandrs Boroduška.
Kolhoza «Ausma» pr-js Konstantīns Irbe    1950.g.ražas novākšanā
Arvīds Apšusals- k-za «Liepna» pr-tājs.
Kolhoza «Līdumnieks»pr-tājs Arturs Ozoliņš       50-tajos gados.
K-za «Boļševiks» pr-tājs Aleksandrs Boroduškakolhoznieku vidū Līgo svētkos 1949.gada jūnijā.
Viļakas MTS traktorists kolhozā   «Gaisma» 1950.gadā.
Putnkopēja Antonija Malcāne (Zitāne).   Strādāja 1953.-1961.g.
Brice Valija ar zirgiem uz lauka pavasarī.
1957.g.ceļu remonta talka k-zā «Boļševiks».        No labās: k-za pr.- tāja: Zinaida Vancāne, ceļu meistars Mārtiņ...
K-za «Lisenko» cūkkopējas N.Zinovjeva, T.Poltiņņikova, L.Kļaviņa 1956.gadā..
Viļakas MTS kombains- kombainieris- Augusts Jelnieks   1945.g. Sūtīja uz ražas novākšanu Ukrainā.
Kombainieris Nikolajs Kalniņš 1967.g.
Kūdras ieguve
Pēc darba pie ceļu daļas kantora
Grants kaisīšana uz autoceļa 1964.gadā .
Kāpurķēžu traktors Liepnas   saimniecībā
Pie graudu kaltēm
Pirmais pašizgāzējs p.s.Liepna. 1961.gadā šoferis        Nikolajs Kalniņš
1954.gadā
Nikolajs Kalniņš ar svētkiem noformētu        mašīnu.
N.Kalniņš Liepnas centrā pie priedes.
Maza bērna automobilis 50-60 gados.
Mednieku kolektīvs 50-tajos gados
Liepnas mežniecības kolektīvs 1972.gadā .
Cirsmu dastošana- Krūmiņš, Sniedzāns,       Lidija Kudle.
Mežsargu siena talka
Siena talka «Dēļugāršā»1971.gadā.
Cirsmu dastošana
Mežsargs Jānis Bukovskis darbā
Lidija Kudle mežsarga darbā     1971.gadā.
Žīguru MRS mašīnas kraujas     iecirknī
Liepnas Luterāņu baznīca toreiz- 1938.gadā .
Baznīca šodien.
Pilngadības svētki 60-tajos gados
Kapusvētki Sprinduļu kapos. Runā Gunta       Pakalniete.
Liepnas pareizticīgo baznīca    1925.gadā
IESVĒTĪBAS 1960.GADĀ.
Pareizticīgie draudzes svētkos
Pareizticīgo baznīca šodien.
Liepnas kapi
Kritušo cīnītāju atdusas vieta Sprinduļkalnā        50-tajos gados.
Katoļu baznīca šodien.
Māja Liepnā aptuveni 1930. gados.Kārlis Ulmanis šo ēku lika celt kā skolu.
Tautas nama celtniecība 1946.gadā uz   bijušās skolas pamatiem.
Liepnas ciema klubs un bibliotēka      1970.gadā.
1936.gadā 21.jūnijā Jaunlatgales apriņķa Balvu dziesmu sv.piedalījās 2 Liepnas kori-vad.Griška un Logins.
Liepnas ciema koris 1967.gadā.
Liepnas ciema deju kolektīvs     1967.gadā
1972.gadā priekšpl.diriģents Andrejs Bušs un        Ilgvars Irbe.
Liepnas ciema koris 1973.gadā ar diriģentu        Matvejānu.
M.Kravale, A.Dundure, D.Rutka, A.Berķe, V.Pelēce,A.Apšusala, I.Porziņģe, A.Baikova, V.Gulbe, E.Dubkeviča.    Ansamblis...
Sieviešu ansamblis 70 gados- Rudīte Lamberte, MartaKravale, Daina Rutka, Ilga Porziņģe, Vija Gerharde, Vita        ...
Marta Kravale- dramatiskā kolektīva       vadītāja
Pasākums Liepnas tautas namā. Runā-      Ilga Karro.
Vilis Aploks un Ilga Irbe iestudējumā «Esi, sveicināta, mīlestība!» Liepnas klubā.
Klubā uzstājas- Elga Lielmane, ….DainisPlotnieks, Lilita Voilaka, Ilga Boroduška, Maruta           Balzeviča.
Dramatiskā pulciņa iestudējums Liepnas tautas namā /70 gadi/
Liepnas kapella- vijole- A.Krūmiņš, cītars-V.Vizule, mandolīna- M.Vizulis, akardions- Pēteris Tarass,bungas- Eduards Balze...
Bibliotēkas vadītāja Marta Kravale ar Liepnas v-     skolas 3.kl.skol.1979.gadā.
Jānis Baraņņikovs spēlē Lidijas Kudles  kāzās 1972.gadā 30.septembrī.
Vijas Malcānes un Jura Juškova kāzas Liepnasklubā 1981.gadā. Vedēji- Alfrēds Dāvids ar sievu           Ainu.
Liepnas Kultūras nams
Liepnas estrāde
Liepnas ciema padome toreiz
Liepnas ciema padomes sekretāre Anastasija  Zučika un t.n.vad.Vilma Mika 1957.gadā.
Sekretāre Anastasija Zučika 1960.gadā.
Anastasija Zučika- sekretāre Liepnas ciema         padomē.
Valda Apšusala, Anastasija Zučika, Anna no Bērziņupuses, ciema padomes pr.-tāja Lija Jegorova /1967-1976/,  bibliotekāre...
Liepnas ciema padomes pr.-tāja Anna  Apšusala. (1977.-1981.gadam).
Par A.Apšusalas darba gaitām varēja lasīt   jau 1971.gada Oktobra Karogā.
Galvenā agronome Lucija (Bukovska)Brice –darba gaitās no 1967.g., beidzot LLA,       vidusskolā.
Lucija- taisnīga un atsaucīga darbā ar        cilvēkiem.
Leontīnes Zitānes un Nikolaja Šķetika kāzas        1975.gadā
Ciema padomes pr-tāja Lija Jegorova-  1975.gadā laulību reģistrācijā.
Leontīnes Zitānes un Nikolaja Šķetika kāzas        1975.gadā
Teodora Fedotova kāzas 1962.gadā.
Skaidrītes Rižijas un Jura Rauza       kāzas.
Kristības Lienītei Zučikai. No kreisās:Natālija Zučika, Laimonis Zučiks, Dzintra Kacēna, Marta Kravale.
Roberts Boroduška, Jānis Sniedzāns, Anastasija    Boroduška, Silvija Sniedzāne.
Bijusī Liepnas kantora ēka
p.s. Liepnas kantora ēka, kura nodega    ugunsgrēkā- 1988.gadā
Liepnas bijusī pienotava
Abrenes rajona Liepnas pienotava     1950.gadā.
Liepnas ēdnīca.
Liepnas slimnīca 1980.gadā
1954.gadā pie Liepnas slimnīcas kopā ar ārstu JuriEidemani- no labās- Pauša (Ozoliņa), Linova, Eglīte,          ...
Baranovsku ģimene 1967.gadā  (Jevģēnijs Liepnā kā telefonists sataisīja visas centrāles; Lucija- feldšere vecmāte, pieņē...
Feldšere- vecmāte Lucija   Baranovska
Anna (Aleksāne)Zučika strādāja Liepnas     slimnīcā kā medmāsa
Anna 1958.gadā pie Liepnas slimnīcas
1974.gada Oktobra Karogā lasām par medicīnasmāsiņu, kura piedzima, izauga, strādāja un nu jau        pensionāre Lie...
Liepnas bijusī slimnīca,tagadējā     ambulance
Nedaudz no vēstures•  Ēka būvēta kā Liepnas muižas strādnieku māja. Vēlāk tajā atradusies mežniecība, slimnīca,  tagad ...
Liepnas internātskola celta- 1957.gadā.
Ciema padomes pr.-tāja A. Apšusala un sekretāre A.Zučika sveic Liepnas internātskolas direktori Annu Akmeni 70-to     ...
Liepnas vidusskola
Liepnas skolas vecā ēka /1944-1964/- kazarmas,atradās tagadējās internātpamatskolas teritorijā.
Vecajā skolā izlaidums.
Skolotāji 1949.gadā. No kreisās: P.Bricis, A. Brice, T.Gerstmanis, A.Gerstmane, A.Ārena, V.Mastiņa, M.Pugeja, E.Dindzāne,...
Vecāko klašu skolēni un skolotāji 1955.gada pavasarī. No kreisās pirmā rindā: G.Apsīte, T.Gerstmanis, A.Ārena, A.Pugeja, ...
Lielmanes Elgas izlaidums 1969.gadā
Liepnas vidusskolas direktors L.Smiltāns un   skolniece Dz. Kļaviņa 1970.gadā.
1969./70.m.g.1.-3.kl.oktobrēni un 4.kl.pionieri, kuri dzied korī.
Rūta Tarvāne (vecākā pionieru vadītāja) uzņem     pionieros Ingrīdu Kļaviņu.
Pionieri un komjaunieši-
1956.gadā k-za «Boļševiks»volejbolisti- Rācenājs, Karro, Vizulis, Bricis      Valentīns, Sarapu Aleksandrs, Paulis Sp...
Pārdevēja Anastasija Boroduška     1966.gadā
Pārdevējas Lukaševa Genovefa, Kūtre Valija,Mudīte Kūtre, Irēna Macāne, Aija Baltramejunas.
Veikala pārdevējas Vera Leimane, Biruta   Duduka, Anastasija Boroduška
Pārdevēja Ilga Raks.
Pārdevējas- Lonija (Medne)Kļaviņa un Milda Zaķe           1947.g.
Grāmatas, kurās var izlasīt atmiņas,  faktus par Liepnas pagastu.
Aicinu Jūs- atnesiet seno dienufotogrāfijas un būs mums iespēja dalītiesatmiņās!PALDIES PAR UZMANĪBU!
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Liepna
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Liepna

1,988 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liepna

 1. 1. LIEPNA LAIKU LOKOS
 2. 2. Vai no dvēseļu upes spēšu es stiprumu sev, pasmelt,Vai tā aizšalks no manis līdz ar pamalē grimstošodienu?To es nezinu sacīt, to es nevaru atbildēt jums-Tikai dziļāk es paaudžu ritumā brienu. /O.Zanders/
 3. 3. Liepnas vizītkarte, lozungs padomju laikā iebraucot Liepnā- Ar apzinīgu darbu bagātināsim mūsu ciema visu paaudžu nemirstīgās revolucionārās idejas.
 4. 4. Liepnas centrs- 20-tajos gados.
 5. 5. 1.Maijā 1957.gadā, priekšgalā M.Vizulis, rajona pārst., ciema priekšsēdētājs A.Pugejs.
 6. 6. Priekšg. rajona pārst.Lomonosovs, internātskolasceltn.darbu vad.Lizinskis, ciema pad.pr.-nieks A.Pugejs. Ar karogu rokās- Arturs Zučiks.
 7. 7. Kulšanas talka k-zā «Boļševiks»1949.gada29.aug. Centrā k-za pr-tājs Aleksandrs Boroduška.
 8. 8. Kolhoza «Ausma» pr-js Konstantīns Irbe 1950.g.ražas novākšanā
 9. 9. Arvīds Apšusals- k-za «Liepna» pr-tājs.
 10. 10. Kolhoza «Līdumnieks»pr-tājs Arturs Ozoliņš 50-tajos gados.
 11. 11. K-za «Boļševiks» pr-tājs Aleksandrs Boroduškakolhoznieku vidū Līgo svētkos 1949.gada jūnijā.
 12. 12. Viļakas MTS traktorists kolhozā «Gaisma» 1950.gadā.
 13. 13. Putnkopēja Antonija Malcāne (Zitāne). Strādāja 1953.-1961.g.
 14. 14. Brice Valija ar zirgiem uz lauka pavasarī.
 15. 15. 1957.g.ceļu remonta talka k-zā «Boļševiks». No labās: k-za pr.- tāja: Zinaida Vancāne, ceļu meistars Mārtiņš Kvitka, šoferis Voldemārs Kromāns, priekšn.vietn.Arvīds Ozoliņš, Rižija Marta, kantora darbn.Venta Smiltāne, kasiere Alma Kūtre.
 16. 16. K-za «Lisenko» cūkkopējas N.Zinovjeva, T.Poltiņņikova, L.Kļaviņa 1956.gadā..
 17. 17. Viļakas MTS kombains- kombainieris- Augusts Jelnieks 1945.g. Sūtīja uz ražas novākšanu Ukrainā.
 18. 18. Kombainieris Nikolajs Kalniņš 1967.g.
 19. 19. Kūdras ieguve
 20. 20. Pēc darba pie ceļu daļas kantora
 21. 21. Grants kaisīšana uz autoceļa 1964.gadā .
 22. 22. Kāpurķēžu traktors Liepnas saimniecībā
 23. 23. Pie graudu kaltēm
 24. 24. Pirmais pašizgāzējs p.s.Liepna. 1961.gadā šoferis Nikolajs Kalniņš
 25. 25. 1954.gadā
 26. 26. Nikolajs Kalniņš ar svētkiem noformētu mašīnu.
 27. 27. N.Kalniņš Liepnas centrā pie priedes.
 28. 28. Maza bērna automobilis 50-60 gados.
 29. 29. Mednieku kolektīvs 50-tajos gados
 30. 30. Liepnas mežniecības kolektīvs 1972.gadā .
 31. 31. Cirsmu dastošana- Krūmiņš, Sniedzāns, Lidija Kudle.
 32. 32. Mežsargu siena talka
 33. 33. Siena talka «Dēļugāršā»1971.gadā.
 34. 34. Cirsmu dastošana
 35. 35. Mežsargs Jānis Bukovskis darbā
 36. 36. Lidija Kudle mežsarga darbā 1971.gadā.
 37. 37. Žīguru MRS mašīnas kraujas iecirknī
 38. 38. Liepnas Luterāņu baznīca toreiz- 1938.gadā .
 39. 39. Baznīca šodien.
 40. 40. Pilngadības svētki 60-tajos gados
 41. 41. Kapusvētki Sprinduļu kapos. Runā Gunta Pakalniete.
 42. 42. Liepnas pareizticīgo baznīca 1925.gadā
 43. 43. IESVĒTĪBAS 1960.GADĀ.
 44. 44. Pareizticīgie draudzes svētkos
 45. 45. Pareizticīgo baznīca šodien.
 46. 46. Liepnas kapi
 47. 47. Kritušo cīnītāju atdusas vieta Sprinduļkalnā 50-tajos gados.
 48. 48. Katoļu baznīca šodien.
 49. 49. Māja Liepnā aptuveni 1930. gados.Kārlis Ulmanis šo ēku lika celt kā skolu.
 50. 50. Tautas nama celtniecība 1946.gadā uz bijušās skolas pamatiem.
 51. 51. Liepnas ciema klubs un bibliotēka 1970.gadā.
 52. 52. 1936.gadā 21.jūnijā Jaunlatgales apriņķa Balvu dziesmu sv.piedalījās 2 Liepnas kori-vad.Griška un Logins.
 53. 53. Liepnas ciema koris 1967.gadā.
 54. 54. Liepnas ciema deju kolektīvs 1967.gadā
 55. 55. 1972.gadā priekšpl.diriģents Andrejs Bušs un Ilgvars Irbe.
 56. 56. Liepnas ciema koris 1973.gadā ar diriģentu Matvejānu.
 57. 57. M.Kravale, A.Dundure, D.Rutka, A.Berķe, V.Pelēce,A.Apšusala, I.Porziņģe, A.Baikova, V.Gulbe, E.Dubkeviča. Ansamblis Rīgā ieguva 2.vietu republikā.
 58. 58. Sieviešu ansamblis 70 gados- Rudīte Lamberte, MartaKravale, Daina Rutka, Ilga Porziņģe, Vija Gerharde, Vita Pelēce.
 59. 59. Marta Kravale- dramatiskā kolektīva vadītāja
 60. 60. Pasākums Liepnas tautas namā. Runā- Ilga Karro.
 61. 61. Vilis Aploks un Ilga Irbe iestudējumā «Esi, sveicināta, mīlestība!» Liepnas klubā.
 62. 62. Klubā uzstājas- Elga Lielmane, ….DainisPlotnieks, Lilita Voilaka, Ilga Boroduška, Maruta Balzeviča.
 63. 63. Dramatiskā pulciņa iestudējums Liepnas tautas namā /70 gadi/
 64. 64. Liepnas kapella- vijole- A.Krūmiņš, cītars-V.Vizule, mandolīna- M.Vizulis, akardions- Pēteris Tarass,bungas- Eduards Balzevičs,kontrbass- Delpers, vijole- J.Smiltāns, Ropšs, mandolīna- A.Lapšs.
 65. 65. Bibliotēkas vadītāja Marta Kravale ar Liepnas v- skolas 3.kl.skol.1979.gadā.
 66. 66. Jānis Baraņņikovs spēlē Lidijas Kudles kāzās 1972.gadā 30.septembrī.
 67. 67. Vijas Malcānes un Jura Juškova kāzas Liepnasklubā 1981.gadā. Vedēji- Alfrēds Dāvids ar sievu Ainu.
 68. 68. Liepnas Kultūras nams
 69. 69. Liepnas estrāde
 70. 70. Liepnas ciema padome toreiz
 71. 71. Liepnas ciema padomes sekretāre Anastasija Zučika un t.n.vad.Vilma Mika 1957.gadā.
 72. 72. Sekretāre Anastasija Zučika 1960.gadā.
 73. 73. Anastasija Zučika- sekretāre Liepnas ciema padomē.
 74. 74. Valda Apšusala, Anastasija Zučika, Anna no Bērziņupuses, ciema padomes pr.-tāja Lija Jegorova /1967-1976/, bibliotekāre Marta Rižija, Natālija Zučika 1967.g.
 75. 75. Liepnas ciema padomes pr.-tāja Anna Apšusala. (1977.-1981.gadam).
 76. 76. Par A.Apšusalas darba gaitām varēja lasīt jau 1971.gada Oktobra Karogā.
 77. 77. Galvenā agronome Lucija (Bukovska)Brice –darba gaitās no 1967.g., beidzot LLA, vidusskolā.
 78. 78. Lucija- taisnīga un atsaucīga darbā ar cilvēkiem.
 79. 79. Leontīnes Zitānes un Nikolaja Šķetika kāzas 1975.gadā
 80. 80. Ciema padomes pr-tāja Lija Jegorova- 1975.gadā laulību reģistrācijā.
 81. 81. Leontīnes Zitānes un Nikolaja Šķetika kāzas 1975.gadā
 82. 82. Teodora Fedotova kāzas 1962.gadā.
 83. 83. Skaidrītes Rižijas un Jura Rauza kāzas.
 84. 84. Kristības Lienītei Zučikai. No kreisās:Natālija Zučika, Laimonis Zučiks, Dzintra Kacēna, Marta Kravale.
 85. 85. Roberts Boroduška, Jānis Sniedzāns, Anastasija Boroduška, Silvija Sniedzāne.
 86. 86. Bijusī Liepnas kantora ēka
 87. 87. p.s. Liepnas kantora ēka, kura nodega ugunsgrēkā- 1988.gadā
 88. 88. Liepnas bijusī pienotava
 89. 89. Abrenes rajona Liepnas pienotava 1950.gadā.
 90. 90. Liepnas ēdnīca.
 91. 91. Liepnas slimnīca 1980.gadā
 92. 92. 1954.gadā pie Liepnas slimnīcas kopā ar ārstu JuriEidemani- no labās- Pauša (Ozoliņa), Linova, Eglīte, Levčenko.
 93. 93. Baranovsku ģimene 1967.gadā (Jevģēnijs Liepnā kā telefonists sataisīja visas centrāles; Lucija- feldšere vecmāte, pieņēma dzemdībās 1014 bērnus; dēls tagad-Andrejs-ķirurgs Balvos, meita Dzintra- farmaceite Alūksnes aptiekā)
 94. 94. Feldšere- vecmāte Lucija Baranovska
 95. 95. Anna (Aleksāne)Zučika strādāja Liepnas slimnīcā kā medmāsa
 96. 96. Anna 1958.gadā pie Liepnas slimnīcas
 97. 97. 1974.gada Oktobra Karogā lasām par medicīnasmāsiņu, kura piedzima, izauga, strādāja un nu jau pensionāre Liepnā
 98. 98. Liepnas bijusī slimnīca,tagadējā ambulance
 99. 99. Nedaudz no vēstures• Ēka būvēta kā Liepnas muižas strādnieku māja. Vēlāk tajā atradusies mežniecība, slimnīca, tagad doktorāts. Liepnas muiža dibināta, domājams 17.gs. vai 18.gs. sākumā. Sākotnējais nosaukums - Lipna. Līdz 1919.g. Lipna ietilpa Viķebskas guberņas Ludzas apriņķa Marienhauzenas (Viļakas) pagastā. Neatkarīgās Latvijas valstī Lipnu oficiāli pārdēvēja par Liepnu un atdalīja no Ludzas apriņķa, pievienojot jaunizveidotajam Pitalovas (Jaunlatgales, Abrenes) apriņķim. Pēc II pasaules kara Liepna tika pievienota Alūksnes rajonam, formāli no Latgales pārejot Vidzemē. Liepnas miests sāka veidoties ap Liepnas muižu, kad muižas īpašnieks ap 1840.g. tur uzcēla baznīcu un krogu. 19.gs. beigās, 20. gs. sākumā muiža uzcēla alus un spirta brūzi, tās teritorijā darbojās ūdensdzirnavas. Liepna smagi cieta II pasaules kara kaujās, kad nodega vai tika sašautas lielākā daļa no miesta un muižas ēkām. Šodien saglabājies no laukakmeņiem celtais alus brūzis, muižas klēts, kūts, koka strādnieku māja un vēl dažas saimnieciskās ēkas. Muižas centrs padomju okupācijas gados izpostīts, ierīkojot mehāniskās darbnīcas, dārzi iznīcināti, parks aizlaists.. Austras Brices atmiņas par kādreizējo skaisto, skanīgo Liepnas muižu var lasīt bibliotēkā.
 100. 100. Liepnas internātskola celta- 1957.gadā.
 101. 101. Ciema padomes pr.-tāja A. Apšusala un sekretāre A.Zučika sveic Liepnas internātskolas direktori Annu Akmeni 70-to gadu beigās.
 102. 102. Liepnas vidusskola
 103. 103. Liepnas skolas vecā ēka /1944-1964/- kazarmas,atradās tagadējās internātpamatskolas teritorijā.
 104. 104. Vecajā skolā izlaidums.
 105. 105. Skolotāji 1949.gadā. No kreisās: P.Bricis, A. Brice, T.Gerstmanis, A.Gerstmane, A.Ārena, V.Mastiņa, M.Pugeja, E.Dindzāne, A.Macāne, A.Sāre, T.Ropša, V.Zaķe, M.Pūcīte, N.Lapinska.
 106. 106. Vecāko klašu skolēni un skolotāji 1955.gada pavasarī. No kreisās pirmā rindā: G.Apsīte, T.Gerstmanis, A.Ārena, A.Pugeja, skolas direktors A.Buka, L.Koroļkova, A. Gerstmane, A.Brice.
 107. 107. Lielmanes Elgas izlaidums 1969.gadā
 108. 108. Liepnas vidusskolas direktors L.Smiltāns un skolniece Dz. Kļaviņa 1970.gadā.
 109. 109. 1969./70.m.g.1.-3.kl.oktobrēni un 4.kl.pionieri, kuri dzied korī.
 110. 110. Rūta Tarvāne (vecākā pionieru vadītāja) uzņem pionieros Ingrīdu Kļaviņu.
 111. 111. Pionieri un komjaunieši-
 112. 112. 1956.gadā k-za «Boļševiks»volejbolisti- Rācenājs, Karro, Vizulis, Bricis Valentīns, Sarapu Aleksandrs, Paulis Sperga
 113. 113. Pārdevēja Anastasija Boroduška 1966.gadā
 114. 114. Pārdevējas Lukaševa Genovefa, Kūtre Valija,Mudīte Kūtre, Irēna Macāne, Aija Baltramejunas.
 115. 115. Veikala pārdevējas Vera Leimane, Biruta Duduka, Anastasija Boroduška
 116. 116. Pārdevēja Ilga Raks.
 117. 117. Pārdevējas- Lonija (Medne)Kļaviņa un Milda Zaķe 1947.g.
 118. 118. Grāmatas, kurās var izlasīt atmiņas, faktus par Liepnas pagastu.
 119. 119. Aicinu Jūs- atnesiet seno dienufotogrāfijas un būs mums iespēja dalītiesatmiņās!PALDIES PAR UZMANĪBU!

×