ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน

4,541 views
4,394 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน

 1. 1. 1 ประกาศ ที่ พธต พิเศษ/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และดาเนินการร่วมประชุมสัมมนา พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศทั่วโลก ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ****************** อนุสนธิจากการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓และได้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพพระธรรมทูตไทยแห่งทวีปยุโรป องค์กรพระธรรมทูตแห่งสหราชอาณาจักร และพระธรรมทูตโอเชียเนียร์ ได้มีการลงนามในปฏิญญามหานครนิวยอร์ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลกที่แดนพุทธภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๔กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ พร้อมกันนี้ คณะพระธรรมทูตจะได้ร่วมกันปฏิบัตธรรมเฉลิมพระเกียรติถวาย ิพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔พรรษา และเนื่องในโอกาสที่พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย –เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ได้ปฏิบัตหน้าที่พระธรรมทูตครบ ๕๐ ปีในแดนพุทธภูมิ คณะพระธรรม ิทูตสายต่างประเทศจะได้ถวายมุทิตาสักการะ มอบรางวัลพระธรรมทูตดีเด่นประจาปี ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้
 2. 2. 2 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าทีสมเด็จพระสังฆราช ่ ประธานที่ปรึกษาสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม รองประธานสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้า รองประธานสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม รองประธานสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส รองประธานพระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรรมการพระพรหมโมลี วันพิชยญาติการาม กรรมการพระพรหมคุณาภรณ์ วัดญาณเวศกวัน กรรมการพระพรหมสุธี วัดสระเกศ กรรมการพระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ กรรมการพระพรหมกวี วัดโมลีโลกายาราม กรรมการพระพรหมดิลก วัดสามพระยา กรรมการพระธรรมวรนายก วัดพระนารายณ์มหาราช นครราชสีมา กรรมการพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรรมการพระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศ กรรมการพระธรรมโมลี วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ กรรมการพระเทพกิตติโสภณ วัดวชิรธรรมปทีป สหรัฐอเมริกา กรรมการพระเทพกิตติโมลี วัดศรีนครินทราราม สวิสเซอร์แลนด์ กรรมการพระเทพสิทธิวิเทศ วัดอนันทเมตยาราม สิงคโปร์ กรรมการพระราชภาวนาวิมล วิ. วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน อังกฤษ กรรมการพระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์ กรรมการพระราชธรรมวิเทศ วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา กรรมการพระราชปัญญาเมธี วัดจันทาราม กรรมการ
 3. 3. 3พระวิเทศธรรมรังษี วัดไทยกรุงวอชินตันดี.ซี. กรรมการนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร กรรมการนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการนางวังโม ดิกชี (Wangmo Dixy) ประธานมูลนิธแสงพุทธธรรมนานาชาติ USA ิ กรรมการแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน กรรมการอุบาสิกาบงกช สิทธิพล แดนมหามงคล เมืองแก้วสาวัตถี กรรมการแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวัตร สานักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกา กรรมการนายมนตรี ตันฑวิรัตน์ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ นายไพศาล คุณผลิน กรรมการนางวราภรณ์ นาคสมภพ นายไตรสิทธิ สินสมบูรณ์ทอง นางอารี แซ่ตั้ง กรรมการสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ในประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย กรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่คณะผูทางาน คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และ ้แนะนานโยบายวีธีการ หลักการ อุดมการณ์ ตลอดถึงชี้แจงขั้นตอนการทางานอย่างถูกต้อง เป็นระบบตามความเหมาะสม ๒. คณะกรรมการอานวยการ ประธานกรรมการ พระเทพโพธิวิเทศ รองประธานกรรมการ พระธรรมโกศาจารย์ พระธรรมวรนายก พระธรรมโมลี พระธรรมคุณาภรณ์ พระราชรัตนดิลก พระราชสิทธิมุนี พระราชญาณกวี พระราชรัตนรังษี พระราชวรมุนี พระราชพิพัฒนาทร พระราชโมลี พระสุนทรพุทธิวิเทศ
 4. 4. 4 พระวิเทศธรรมกวี พระวิสิฐพัฒนวิธาน พระวิสุทธิภัทรธาดา พระศรีวชิราภรณ์ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ พระครูวิเทศธรรมวิทิต หลวงพ่อจาเนียร สีลเสฏโฐ หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลฮี ท่านกงสุลใหญ่ เมืองโกลกาต้า กรรมการพระศรีคัมภีรญาณ พระครูวิมลธรรมรังสี พระครูวิเทศพรหมคุณพระครูโฆษิตพุทธศาสตร์ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ พระครูพุทธบาลพระมหาสุเทพ อกิญฺจโน พระมหาชาญยุทธ์ อุตฺตมยุทฺโธ . พระมหาบาง เขมานนฺโทพระครูปริยัติธรรมวิเทศ พระครูปริยัตโพธิวิเทศ ิ พระครูวรกิตติโสภณนายประสิทธิเดช วิชิตสรสาตร์ กงสุลใหญ่ เมืองโกลกัตตา นางสายไหม จงกลศึกดร.อานาจ บัวศิริ ผอ.สานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ พึ่งเทียรพระดร.จรัญ สุทธิ นายอุดม ทรงขจร D.M.เมืองคยา SP..เมืองคยาพระครูสิทธิปริยัติวิเทศ กรรมการและเลขานุการพระมหาพิรุฬห์ พทฺธสีโล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้ อานวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย คอยควบคุมดูแลการเดินทาง การประชุม ตามกาหนดการตลอดงาน และคอยช่วยเหลือแนะนาตักเตือน แก้ปัญหา หาแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงด้วยดี ๓. คณะกรรมการฝ่ายสัมมนาทางวิชาการ ประธานกรรมการ พระธรรมโกศาจารย์ รองประธานกรรมการพระวิสุทธิภัทรธาดา พระศรีคัมภีรญาณ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณอธิการบดี มหาวิทยาลัยเดลฮี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมคธ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนาลันทา
 5. 5. 5อธิการบดีมหาวิทยาลัยพาราณสี (BHU) มูลนิธิ พร รัตนสุวรรณ กรรมการพระครูปลัดเถรานุวัตร พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม พระมหาไพรัช ธมฺมทีโป พระมหากมล ถาวโรพระมหาบุญชู เขมจารี พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที พระครูวรสิทธิวิเทศพระปรีดา ปิติธมฺโม พระมหาดิเรก พุทฺธนนฺโท พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโยพระสุทิน เขมวโส พระมหาถนัด อตฺถจารี พระมหาบุญชู ฐิตปุญโญพระปลัดอาพล สุธีโร พระธีรวัฒน์ บุญทอง พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญว่าที่ ร.ต. ดร.จุลสันท์ ทันอินทร์อาจ นายอุดม ทรงขจร นายสาคร ธระทีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพระครูสิริปริยัติยาภรณ์ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท พระมหาสุภกันต์ สุขุมาโลพระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ พระมหาสมยศ อุทโย พระวิวัฒน์ อุทาโน หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เชิญวิทยากรเข้าร่วมประชุม จัดทาเอกสารการประชุม รับลงทะเบียน จัดทาบัตรผู้เข้าร่วมประชุม และอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมสัมมนาทางวิชาการให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีการ ประธานกรรมการ พระครูวรกิตติโสภณ รองประธานกรรมการพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ พระครูพิพิธพลาทร พระมหาชัยพิชิต ฐานุตฺตโรนางรุ่งนภา ฉิมพุฒ นายคมกริช การินทร์ นายณัฐชยา นัจจนาวากุลพระครูสุวัฒนชยาทร คณะสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ คณะสงฆ์วัดไทยสิริราชคฤห์คณะสงฆ์วัดไทยนาลันทา คณะสงฆ์วัดไทยเชตวัน คณะสงฆ์วัดไทยไวสาลี
 6. 6. 6 คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี คณะสงฆ์วัดไทยมคธวิปัสสนา คณะสงฆ์วัดไทยสารนาถ คณะสงฆ์วัดเนรัญชราวาส คณะสงฆ์วัดป่าพุทธคยา พระดร.กิตติศักดิ์ กิตฺติธมฺโม คณะสงฆ์วัดพุทธสถานจีน สารนารถ พาราณสี กรรมการ พระจรัญ ฐิตธมฺโม พระณัฐวุฒิ ฐิตมโน พระมหาสิทธิชัย มนฺตชโย พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ พระครูสิริพุทธวิเทศ พระครูภาวนาวิเทศ พระมหาทานอง จนฺทสาโร พระมหาสุวรรณรัตน์ กนฺตาจาโร พระศุภชัย ชยวฑฺโฒ กรรมการและเลขานุการ พระสมบัติ ฐิตญาโณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกา มีอานาจหน้าที่ดังนี้๑. การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องสักการบูชา อาสนะ และที่นั่ง ตลอดทั้งกากับดูแลรับผิดชอบงานด้านศาสนพิธี ต่างๆ เช่น การเจริญพระพุทธมนต์ การบาเพ็ญจิตภาวนาของคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ณ บริเวณต้น พระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ การติดต่อขออาราธนา คณะสงฆ์นานาประเทศ๒. ปรับปรุงและดูแลสถานที่บริเวณวัดไทยพุทธคยา ให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม จัดเตรียมสถานที่สาหรับใช้ ในการดาเนินการตามโครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกพระอุโบสถ ตลอดจนบริเวณต้นพระศรีมหา โพธิ์ตรัสรู้๓. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาองค์พระสถูปเจดีย์มหาโพธิ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อขออนุญาตให้ ใช้สถานที่จัดงานตามโครงการฯ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินเดีย และสถานเอกอัครราชทูต ไทย และสถานกงสุลใหญ่๕. หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ เกี่ยวกับพิธีการและการจัดสถานที่ ๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
 7. 7. 7 รองประธานกรรมการ พระครูวรกิตติโสภณ พระมหาดร.สุเทพ อกิญฺจโน พระครูปริยัติโพธิวิเทศ พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุญโญ พระครูธรรมธรแอ๊ว สุธมฺมปาโล พระครูสุมลธรรมวงศ์ พระมหา ดร.โชว์ ทสฺสนีโย วัดไทยทุกวัดใน USA วัดไทยทุกวัดในยุโรป วัดไทยทุกวัดในประเทศอินเดีย วัดไทยทุกวัดทั่วโลก อุบาสก อุบาสิกาทุกวัด ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก กรรมการ พระมหาแกะ ฐิตญาโณ พระมหาดาวสยาม วชิรญาโณ พระมหาอุดม ปภงฺกโร พระมหาชัยพิชิต ฐานุตฺตโร พระมหาชาญณรงค์ โฆสโก พระมหาดร.อ้ า ย ธี ร ปญฺ โ ญ พระนักศึกษาไทยในอินเดียทุกรูป พระมหาสุทัสน์ ปริปุณฺโณ นายถวิล เตชะแก้ว นายสุพาบ สุวรรณมาลา ผศ.ธวัช หอมทวนลม นายสมาน สุดโต หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ นายเฉลิมชัย หมอยาดี นายชวัญฤกษ์ กุลดี พระวิทยากรสายประเทศอินเดีย สถานีวทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ิ ผู้บริหารบริษัททัวร์จาริกบุญสายประเทศอินเดียทุกบริษัท สงฆ์ไทยโพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์สานสวรรค์ มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ TV ช่อง 11, TNN2, DD.TV., W.BTV., เอ็มวี ทีวี, เอ เอส ทีวี สถานีวิทยุวัดนาคปรก พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี กรรมการและเลขานุการ พระมหาอเนก กิตติปาโล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการจาริกธรรมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จัดทา Cut Out ประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณวัดไทยพุทธคยา และทางเครือข่าย Intenet Web-site ของวัดรวมทั้ง สื่อสารมวลชนในประเทศไทยและประเทศอินเดีย๒. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมงาน๓. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือสนับสนุนการจัดงานด้านต่างๆ ตามโครงการฯ๔. จัดบันทึกภาพยนตร์ภาพนิ่ง และเทปโทรทัศน์ของการจัดงานเพื่อการเผยแพร่
 8. 8. 8๕. จัดระบบเครื่องเสียง๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย๗. แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม ๖. คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม ประธานกรรมการ พระครูปริยัติธรรมวิเทศ รองประธานกรรมการ พระครูอาทรธรรโมภาส พระครูวิเทศปัญญาทร พระมหาอุดม ปภงฺกโร พระมหาชัยพิชิต ฐานุตฺตโร นางรุ่งนภา ฉิมพุฒ นายคมกริช การินทร์ นายณัฐชยา นัจจนาวากุล พระมหาดร.ชัชชวาลย์ โชติปญฺโญ พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร พระมหาดร.กองหนุน พระสรพันธ์ วัดไทยสิริราชคฤห์ กรรมการ พระมหาสุวิทย์ ธมฺมสิริ พระภิกษุอนุชิต อนุตฺตโร พระมหาอเนก อเนกาสี พระมหาสมบัติ ธิตญาโณ ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี คณะสงฆ์วัดไทยนาลันทา คณะสงฆ์วัดป่าพุทธคยา คณะสงฆ์วัดไทยมคธวิปัสสนา คณะสงฆ์วัดกตัญญูพุทธาราม คณะสงฆ์วัดเมตตาพุทธาราม คณะสงฆ์วัดเนรัญชราวาส คณะสงฆ์สานักพุทธสาวิกา พระวิวัฒน์ อุทาโน กรรมการและเลขานุการ นายโกสินธ์ รูปล้วน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้๑. ถวายการต้อนรับพระมหาเถระ กรรมการมหาเถรสมาคม และรับรองให้ความสะดวกผู้มาแสวงบุญต่อ พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานตามโครงการฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ๒. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง๓. แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
 9. 9. 9 ๗. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประธานกรรมการ พระครูพิพิธพลาทร รองประธานกรรมการพระมหาทองสมุทร ธมฺมทโร พระมหาสมยศ จนฺทูปโม พระวิทูรย์ อาจารสุโภพระภิกษุมโน ฐิตมโน คุณสุพิญย์ สุพุทธมงคล ผศ. ธวัช หอมทวนลมคณะสงฆ์วัดป่าพุทธคยา คณะสงฆ์วัดไทยสารนารถ คณะสงฆ์วัดไทยมครวิปัสสนา กรรมการคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา คณะสงฆ์วัดไทยนาลันทา อุบาสิกาบัวทอง สมสวัสดิ์อุบาสิกาธิราภรณ์ ถือตรง อุบาสิกาจันไท โพธิ นางสาธวีรตน์ แก้วภัทรนันท์ ันางบุญเนื่อง Kalof นางมนัสนันท์ มาแตง นางสมศรี มาแตงนางสมทรง ปสังคมาน นางอุษา บุญชวลิต นางพรรณี ดีล้อมนางรัชนีกร ศรียุกตศุทธ อุบาสิกานรินทิพย์ มิ่งมงคล อุบาสิกาจินดารัตน์ วาระคานึงอุบาสิกาคาพันธ์ สมบัติ อุบาสิกานันธิวา สมสุข อุบาสิกาณัฐนารีย์ มิ่งมงคลอุบาสิกาสุวดี สุขพรางกูร ณ อยุธยา อุบาสิกาอุไรวรรณ เข็ดสม อุบาสิกากัญจน์อมล ตอรบรัมย์อุบาสิกาละลอง วัชรวิวรรณ บริษัท อินเดีย ทูเดย์ บริษัท เอ็น ชี ทัวร์บริษัท มายด์ เวเคชั่น จากัด บริษัท ธรรมา ทัวร์ บริษัท ศรัทธา ทัวร์บริษัท ธรรมจารี แอนด์ ซีซี ทัวร์ บริษัท สมควร ทัวร์ บริษัท ฟลายไรท์ ทัวร์ จากัดบริษัท เอ็มดี ทัวร์ บริษัท ปทุมการท่องเที่ยว บริษัท เมตตา ทัวร์บริษัท มงคลทูมูล ทัวร์ คณะศิษย์อาจารย์พร รัตนสุวรรณ พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนายมนตรี ศิษย์วดไทยพุทธคยา ั พระนักศึกษาไทยทุกมหาวิทยาลัย ในประเทศอินเดีย
 10. 10. 10 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้๑. รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการ การจัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์สาหรับจัดอาหารถวายอาหารแด่พระสงฆ์ คฤหัสถ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และประสานงานกับฝ่ายสถานที่๒. จัดเตรียมอาหาร น้าดื่ม น้าปานะ สาหรับพระสงฆ์และคฤหัสถ์ ตลอดโครงการ๓. จัดการเรื่องการปฐมพยาบาล โดยการประสานงานกับแพทย์และพยาบาลอินเดีย ในกรณีที่จาเป็น๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย๕. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม ๘. คณะกรรมการฝ่ายพาหนะและรักษาความปลอดภัย ประธานกรรมการ พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ รองประธานกรรมการ พระจักรพนธ์ ธมฺมทีโป บริษัททัวร์อินเดีย ทุกบริษัท กรรมการ พระวรปริรติ ติรตนโพธิ นายอารบิน ติวารี ผู้จัดการบริษัท การบินไทย ผู้จัดการบริษัท แจส แอร์เวย์ ผู้จัดการบริษัท แอร์อินเดีย ผู้จัดการบริษัท แอร์เอเชีย พระวิทวัฒน์ จิตฺตทนฺโต กรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ ๑. จัดหารถยนต์ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่สะอาดและปลอดภัย พนักงานขับรถแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เพื่อรับรองพระมหาเถระ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมา โดยสายการบินเที่ยวพิเศษ ระหว่างท่าอากาศยานกับวัดไทยพุทธคยา - อินเดีย และพระมหาสถูปฯ สามารถ เรียกใช้ได้ทันที จนกว่าจะเสร็จงาน ๒.กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดโครงการฯ ๓.ติดต่อประสานงานหน่วยรักษาความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐบาลอินเดีย ๔.แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
 11. 11. 11 ๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสืออนุสรณ์ ประธานกรรมการ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม รองประธานกรรมการ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ พระปลัดอาพล สุธีโร พระมหาสายันต์ อคฺควณฺโณ กรรมการ พระมหาเดชา จิตญาณเมธี พระมหาหนูวงค์ สตสหสฺสเนตฺโต นายมนตรี ตัณฑวิรัตน์ นางสายไหม จบกลศึก นายสาคร โสภา รศ.ดร.อมร แสงมณี ผศ.วชิราภรณ์ วรรณดี นายอัฐพงศ์ เพลินพฤกษา นายวิทยา สุดประเสริฐ นางเบญจมาส แพทอง นางสาวรุจิรัตน์ ลิขิตวงษ์ นางสิริมา เศวตามร์ นางอิจฉราวดี สุดประเสริฐ นายนิมิต รอดรับบุญ คุณเฉลิม ทิศอุ่น นายมนัส พวงลาเจียก พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ กรรมการและเลขานุการ ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้๑. รวบรวม เรียบเรียง ออกแบบ จัดทารูปเล่มขนาดของหนังสืออนุสรณ์และจัดพิมพ์ ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการอานวยการ๒. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาหนังสืออนุสรณ์๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และเห็นชอบร่วมกันก่อนจะดาเนินงานตาม ข้อ๑ และข้อ ๒๔. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
 12. 12. 12 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ประธานกรรมการ พระเทพโพธิวิเทศ รองประธานกรรมการ พระเทพกิตติโสภณ พระเทพกิตติโมลี พระเทพสิทธิวิเทศ พระราชรัตนรังษี วัดไทยลุมพินี พระราชปัญญาเมธี พระวิสิฐพัฒนวิธาน พระราชวิสุทธิโมลี วัดมหาธาตุฯ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย พระราชญาณกวี พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพ พระครูวรกิตติโสภณ กรรมการ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑ – ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไทยทุกวัด ในต่างประเทศ พุทธบริษัทสายบุญ AIA พุทธบริษัทสายบุญ AS.TV. พุทธบริษัทสายบุญ MV.TV. หนังสือพิมพ์ไทย ทุกฉบับ สถานีวิทยุประเทศไทย ดร.แสน ชฎารัมย์ อ.ทัศนีย์ บุรุษพัฒน์ มจร.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โชติปญฺโญ เลขานุการ พระจรูญศักดิ์ สีลเตโช ผู้ช่วยเลขานุการ พระมหาสมคิด ธีรวโส ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ดังนี้- แจ้งข่าวบุญประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมสนับสนุนและอุปถัมภ์ตามกาลังศรัทธา ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ประธานกรรมการ พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ รองประธานกรรมการ พระมหาถนัด อตฺถจารี
 13. 13. 13 กรรมการ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ พระครูปริยัติธรรมวิเทศ พระปลัดอาพล สุธีโร พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท พระมหาพิรุฬห์ พทฺธสีโล กรรมการและเลขานุการ พระมหาวชิระ อินฺทโชโต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พระครูสุตพุทธิธัช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ดังนี้๑. รับผิดชอบเรื่องการเงินและการบัญชี๒. จัดหากองทุน และผู้ศรัทธาบริจาคเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ๓. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม๔. ดาเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและของที่ระลึก พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร ประธานกรรมการ พระมหาประภาศ โรจนธมฺโม รองประธานกรรมการ พระมหาประหยัด ธมฺมกาโม รองประธานกรรมการ กรรมการ พระมหาชัยพิชิต ฐานุตตโร ฺ นางรุ่งนภา ฉิมพุฒ อาจารย์คมกริช การินทร์ นางณัฐชยา นัจจนาวากุล คุณสาธวีรัตน์ แก้วภัทรนันท์ พระมหาสุนันท์ จนฺทโสภโณ พระสุทิน เขมวโส พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยเดลฮี พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยปูเน พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอรังกาบาด พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยพาราณสี พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยมคธ พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยปัญจาบ พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยโกลกัตตา พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยไมซอร์ พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยนาคปูร์
 14. 14. 14 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้๑. รวบรวม เรียบเรียง ออกแบบ จัดทานิทรรศการทั้งทางด้าน แสง สี เสียง๒. ประสานงานกับแหล่งข้อมู ล และคณะกรรมการฝ่ายต่า งๆ เพื่ อให้การดาเนิ นการเป็นไปด้ วยความเรียบร้อย น่าเชื่อถือ ทั้งในด้านสืบสานทางประวัติศาสตร์ด้านวิวัฒนาการและประสิทธิภาพขององค์กรแต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยเหลือในการปฎิบัติงานได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน ประธานกรรมการ พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ รองประธานกรรมการพระมหาถนัด อตฺถจารี พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศพระครูสุตพุทธิธัช พระครูปลัดสุทัตธรรมสุทธิ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณพระครูปริยัติธรรมวิเทศ คุณเฉลิม ทิศอุ่น ดร.แสน ชฎารัมย์ กรรมการพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม พระมหาชัยพิชิต ฐานุตฺตโร พระมหาสุดใจ จารุวณฺโณพระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร พระมหาหนูวงศ์ สตสหสฺสเนตฺโต พระมหาสมคิด ธีรวโสพระปลัดอาพล สุธีโร พระมหาเอนก อเนกาสี พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญพระครูปลัดวุฒิชัย กิตฺติเมธี พระมหาทองสมุทร ธมฺมาธโร พระมหาวรเมศร์จารุวณฺโณพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี นายบารุง พันธุ์อุบล พระมหาพิรุฬห์ พทฺธสีโล กรรมการและเลขานุการ พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดเก็บการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการฯ ติดตามประเมินผล ในภาครวมของแผนงาน แผนปฏิบัติการ ตามโครงการฯ ของคณะกรรมการทุก ๆ ฝ่าย และรับผิดชอบในเรื่องการของอนุมัติค่าใช้จ่ายตามเหตุผล และความจาเป็น ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง
 15. 15. 15กรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

×