Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ลำดับที่   รำงวัลที่      โครงกำร          ผู้พัฒนำ        อำจำรย์ที่ปรึษำ
           ...
จอมขมังเวทย์ตะลุยเดน
19 ชมเชย               นาย ธีรวัตน์ เสนาะน้อย    นาย บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์
      ...
40 1    บลู วิซ่าด   นายเดชมนตรี พิทักษ์ธรรม นาย กอบกุล เตชะวนิจ

41 2    เวปสวีปเปอร์  นายพิเชฐ วงษ์วิบูลย์สน
 ...
สถำบันกำรศึกษำ       โปรแกรม  หมำยเหตุ    Combo9

รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย   1            1


รร.สารส...
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้า
            4  ชมเชย
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
            4  ...
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  9  1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  9  2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  9  3
มหาวิทยาลัยนเรศวร    9  ชม...
Frame11    รูปภำพ

1       12       1
1       1
1       11       12 ...
4  14  1


5  1

5  1


5  1


5  1

5  1


6  16  1


6  1


6  17  17  1


7  17  1

...
9  1


9  1


9  1

9  1

9  1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้

1,967 views

Published on

โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้

Published in: Education
 • Be the first to comment

โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้

 1. 1. ลำดับที่ รำงวัลที่ โครงกำร ผู้พัฒนำ อำจำรย์ที่ปรึษำ นาย เจษฎาหงส์สี่ "สุวรรณภูมิ"ปฐมบท อาจารย์ สิวพร พงษ์นล ิ 11 นาย วรรมันต์ คํามั่น สงครามรวมแผ่นดิน ละยาภรณ์ นาย ศุกภรณ์ ขันธะ เด็กชาย ณัฐ ปิยะ นางสาว นฤมล ปานนล้ํา 22 เกมส์ต่อคําอักษรไทย ปราโมทย์ เลิศ นาย อภิวัตน์ ยมนา นางสาว อารมณ์ จุล 33 เรืองวุ่นวัยเรียน ่ นาย อธิพงศ์ บุญภูพัน มณฑล นาย กนธร จินดารัตน์ นาย รพี สุวีรานนท์ 4 ชมเชย เกมศ์ภารกิจพิชิตจารชน อาจารย์ วิไล สุขเกื้อ นาย จักรพงษ์ จันหอม ศึกสุดท้ายมหาสงคราม 5 ชมเชย นาย พริษฐ์ รัตนกุล นาย ชยการ ศิริรัตน์ อวกาศวันดับโลก นายปรัชญา ไพศาลวิภัช 61 เรขาคณิตรอบตัว นายคมณัฐ แซอัง พงศ์ จําลองการเคลื่อนที่ของ นางสาว คณิธา ดวงแจ่ม 72 รถไฟเหาะด้วยหลักการ นาย วัชระ การสมพจน์ กาญ ทางวิทยาศาสตร์ 83 คลื่น เรืองง่าย ง่าย ่ นายพรศักดิ์ ส่องแสง นาย เจริญ พรนวม ส่งเสริมการเรียนรูเรือง ้ ่ 9 ชมเชย นางสาว ขวัญตา เสมอเชื้อ นาย วัชระ การสมพจน์ มหัศจรรย์พลังเสียง สนุกกับแสงและการ 10 ชมเชย เด็กชาย ณัฐวุฒิ แซ่เล่า นาย สมมาตย์ อังศุภมงคล มองเห็น โปรแกรมปรับแต่ง 11 1 Windowsสําหรับผู้ใช้ นายคีตะกวี พันธุเพ็ง ์ นาย มนตรี โครตคันหา ทั่วไป โปรแกรมจัดตารางสอน 12 2 นายกิตติพงษ์ หิโอตัปปะ นาย ชนารัตน์ คําอ่อน 2002 13 3 กินได้ กินดี นาย อธิป น้อมศิริ นางสาว ปราณี บัวซอย โปรแกรมหน้าต่าง นายวีระพงศ์ ปัญญาวัฒน 14 ชมเชย นาย คํารณ อรุณเรือ ่ มหัศจรรย์ กิจ 15 ชมเชย ครุภัณฑ์ออนไลน์ นาย สุบรรณ มณีมล ู นายวัชระ การสมพจน์ 16 1 ตุ๊ก ตุ๊ก เรสซิ่ง ออนไลน์ นายทศวรรษ ทองสุข นายประดนเดช มีละคุปต์ 17 2 จิวซ่าจอมซน ๋ นายบัณฑิตย์ หัตธสร นาย นัฐพล ทวีทรัพย์ 18 3 สถานการณ์จําลองป้อมปืน นางสาว โสภาพร ชินตะวัน อาจารย์ ชัยวัฒน์ คํารัตน์
 2. 2. จอมขมังเวทย์ตะลุยเดน 19 ชมเชย นาย ธีรวัตน์ เสนาะน้อย นาย บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ ปีศาจ เกมสถานการณ์จําลองขี่ 20 ชมเชย นางสาว วิราณี ทองนุช นายไพบูลย์ เกียรติโกมล จักรยาน 21 1 - - - ระบบจําลองสภาพการ 22 2 นายรังสฤษฎ์นําเอกลาภ ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงษ์ เคลื่อนที่ของวัตถุ ห้องเรียนทางไกลเรือง ่ 23 3 นายวรัตน์ อรรถนุกล ุ ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ แบบจําลองการขนส่ง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 24 ชมเชย นายจักราวัฒน์ วรรณกลัด นายกฤช สินธนะกุล สอน 25 ชมเชย นักคํานวณรุนจิว ่ ๋ นายอนิรุจธ์ ลักขีพินศกุล ิ นายนพรัตน์ ตั้งเส้ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 26 1 นาย ธนาคม ดาฬวัฒน์ ดร.บัณฑิต ทิพาภร สําหรับผู้พิการทางสายตา ริมฝีปากสื่อภาษาเพื่อคน นายอัตนัย วุฒเศรษฐ ิ 27 2 นายรุจชัยอิ๋งอารุณ พิการทางหู ไพบูล การควบคุมตัวชี้ตําแหน่ง 28 3 นายนิรัช วัชรสพรพงศ์ ดร.สุกรี สินธุ๓ญโญ ด้วยดวงตา การทํานายรูปแบบ 29 ชมเชย นายจิรวัฒน์ กิตติสริพันธุ์ ิ ดร.สยาม เจริญเสียง เคลื่อนไหวของขาเทียม การจําลองผลสามมิติ นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนัน 30 1 ด้านวิธีการทํางาน แบบ นายธนากรณ์ ศักดิ์ชัยกุล ชัย ขนานบนระบบเครือข่าย ่ 31 2 หอดูดาวจําลอง นายวรเดช หอมจันทร์ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา การพัฒนาเครืองมือการ ่ 32 3 นาย รักธรรม สัลกะชาต นาง อารยา เช้ากระจ่าย นําเสนอผลงาน การตรวจวัดการเจริญการ 33 ชมเชย นาย อิทธิชัย ลีเลิศยานนท์ นายวุมพงศ์ อารีกล ิ ุ เติบโตของหนอนไหม ดร.สันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะ 34 ชมเชย อะตอมมิกา ้ นายสมหมาย พรมชาติ กุล ไวร์เลสเอคเซสพอยท์ 35 1 นายพีพัฒน์ โกศาคาร ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม บนระบบปฎิบัติลันกซ์ ุ วีดีระบบปฎิบัติการลันกซ์ ุ นายวรพันธ์ เรืองไร ่ 36 2 นายอานนท์ รุงสว่าง ่ ทะเล รัตนโรจน์ เกดเวย์ชนิดไร้การติดตั้ง 37 3 นายนภดล พันธุปัญญา ์ ผศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ด้านไคลเอ็นด์ โปรแกรมช่วยDownload 38 ชมเชย นายภวิน อยู่สข ุ นายจักรพงศ์ นาทวิชัย File แบบมีศูนย์กลาง ระบบการจัดการทรัพยากร 39 ชมเชย นายบัญชา ปรีจต ิ นายสมโชค เรืองอินธินนท์ ั เครืองพิมพ์ ่
 3. 3. 40 1 บลู วิซ่าด นายเดชมนตรี พิทักษ์ธรรม นาย กอบกุล เตชะวนิจ 41 2 เวปสวีปเปอร์ นายพิเชฐ วงษ์วิบูลย์สน ิ นายวิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์ นายปราโมทย์ สุวรรณ 42 3 เจแมน - เพรช 43 ชมเชย ทวิสเตอร์ นายปราโมทย์ ด้วงมัน นายเกรียงศักดิ์ เตมีย์ นางสาวนิศา เครือไว 44 ชมเชย พันธุใหม่ ์ นายสราวุฒิ สมญาติ ศยวรรณ
 4. 4. สถำบันกำรศึกษำ โปรแกรม หมำยเหตุ Combo9 รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย 1 1 รร.สารสิทธิพิทยาลัย ์ 2 2 รร.เตรียมอุดมศึกษา 1 3 รร.จุฬาภรราชวิทยาลัย 1 ชมเชย รร.สาธิตจุฬางกรณ์มหา 1 ชมเชย วิทยาลัย รร.อัววัมชัฐ กทม. 2 1 รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 2 2 รร.จักรคําคณาทร ลําพูน 2 3 รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 2 ชมเชย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ 2 ชมเชย มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รร.เบ็ญจะมะมหาราช 3 1 อุบลราชธาณี รร.ระยองวิทยาคม ระยอง 3 2 รร.ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 3 3 รร.ชลราษฏรบํารุง ชลบุรี 3 ชมเชย รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 3 ชมเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 1 เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 4 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 4 3 พระจอมเกล้าธนบุรี
 5. 5. สถาบันพระจอมเกล้าเจ้า 4 ชมเชย คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 4 ชมเชย พระจอมเกล้าธนบุรี - 5 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 3 สถาบันพระจอมเกล้าพระ 5 ชมเชย นครเหนือ มหาวิทยาลัยสยาม 5 ชมเชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 6 1 พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 3 มหาวิทยาลัยพระจอม 6 ชมเชย เกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 2 มหาวิทยาลัยรังสิต 7 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ชมเชย มหาลัยเชียงใหม่ 7 ชมเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 3 มหาวิทยาเชียงใหม่ 8 ชมเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 ชมเชย
 6. 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 9 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 ชมเชย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ชมเชย
 7. 7. Frame11 รูปภำพ 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1
 8. 8. 4 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 1 6 1 6 1 6 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
 9. 9. 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1

×