العنف ضد الأطفال
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
553
On Slideshare
546
From Embeds
7
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 7

http://nelavankaonline.com 7

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. పిలలలు వారి మనసత తావలు పురెెకో బుది ి జహవకో రుచ అననటుు మనసుకో భావం ,కంటికో చూపు ఉంటుంది మనషిలోన భావాలను బటు ే దృషు ి మారుతుంది .అలాగే పిలలలోల సైతం అనేక ై మనసత తావలు గల  .వారుంటారు వారిన మనం అరథ ం చేసుకునే తరు మన నైైతక ,ఆధాాతమక, మానసిక సథ ిత మదే  .ఆధార పడి ఉంటుంది
 • 2. వూ..............వూూ................. వూ............. బాబు ఎందుకుఏడుసుుునను ?టుటు
 • 3. పిలలలు జవన వనంలో అందమైైన మలల ెలు వారు లేన జవతం ఆనందశనాంపిలలలు భువన వైలసిన మలమల మైరిసే తారకలువారు లేన ఇలుల కాదేననటికి సంతోషాల హరివలుల
 • 4. పిలలలోల భకత ీ భావాలు
 • 5. మ తోటి సోదరునతో నగుమము సంభాషణ కూడా పుణాకారామే అనానరు .మహ పవకత ముహమమద )స (కాబటు ి మనం మన ర పిలలలతోనవువతూ మాటాల డాల . నవవడం ఒక భోగం నవవకపోవడం ఒక రోగం అన పైదదలు చెపిిన మాటను గురుతునోోకోవాల
 • 6. సద ఉండాలి ాబబు హవఖినా అజాబనానుాు ాబబునా అజావ ాచన మాిాు ఖుాా డిజైైను ముుుుఖీన సైైాిదు అబుదుససుల