Teqdimat 05.04.2012

1,324 views

Published on

Bu təqdimatda Sosial Servislərin Tədris Prossesində istifadə qaydaları haqqında nümunələr göstəriulmişdir

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
177
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teqdimat 05.04.2012

 1. 1. Ramil SüleymanovAz rbaycan Respublikası T hsil Nazirliyi T hsil Sistemininə ə əİnformasiyalaşdırılması İdar sinin Treninq v Monitorinqə əşöb sinin müdiriəBakı ş h ri, 05.04.2012ə ə
 2. 2. Sosial Xidm tl r v onların növl riə ə ə əTabaşir erası bitdi!!!”Siz bir d f işiniz yarayan şeyi h r d f t krar ed bilm zsiniz, çünki trafınızda olan h r şey daim d yişir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə əUğura nail olmaq üçün siz bu d yişikliyin önünd olmalısınız.” –ə əSem Ualton, Wal-Mart-ın yaradıcısı
 3. 3.  Müasir t l bl r texnologiyalar v texnologiyaların pedoqoji imkanlarından istifad etm k bilikə ə ə ə ə ə əv bacarıqları da daxildir. Şagird, t l b , mü llim v t hsil mü ssis l rini idar ed nl r buə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ət l bl r cavab verm k üçün daim t qdiqatda olmalı, imkanlar yaratmalı, imkanları bilik və ə ə ə ə ə əbacarıqlara çevirm lidirl r.ə ə İnternet v internetin imkanlarından t hsil m qs dl ri üçün istifad d müasir t hsil siyas tininə ə ə ə ə ə ə ə əsas prioritet m qs dl rind n biridir.ə ə ə ə ə İnternetin imkanlarından biri olan veb 2.0 texnologiyalarını t hsil m qs dl ri üçün istifadə ə ə ə əedilm si, layih metodundan istifad etm kl bu imkanları t hsil t tbiq edilm si şagird və ə ə ə ə ə ə ə ə ət l b l rin t nqidi v yaradıcı t f kkürlü ş xsiyy tl r kimi yetişm sin yardım ed n vacibə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə əamill rd n biridir.ə ə Öyr nm t crid olunmuş v sabit bir proses deyil. Bu s b b d n mü lliml r “t nqidiə ə ə ə ə ə ə ə ə ə əpedaqoqikaya”ya müraci t etm lidirl r. Bu f aliyy t ç rçiv sind , mü lliml r biliyi idar ed nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə əş xsd n müxt lif qli v sosial probleml rd bacarıqların t tbiq olunmasına yardım ed n ş xsə ə ə ə ə ə ə ə ə ə əçevrilirl r.əİnsanlar o vaxt yaxşı öyrənirlər ki, onlar işlədikləri zaman nəyi isə yaradırlar.Seymur Peypert
 4. 4. VEB 2.0 TEXNOLOGİYALARININ PEDAQOJİ İMKANLARI1. Açıq, pulsuz və sərbəst surətdə elektron resurslardan istifadə etmək imkanı.2. Sosial xidmətlərin internet məkanında geniş yayılması nəticəsində təhsil məqsədi ilə çoxlu sayda materialəldə etmək olar.3. Danışıq proqramları şəbəkə qrupları vasitəsi ilə ayrı ayrı yerlərdə təhsilnən məşğul olan istifadəçilər bilikvə bacarıqların bölüşə bilmək və müstəqil surətdə internetdə təhsilə aid səhifələrin yaratmaq imkanı veirir.4. Yeni şəbəkə xidmətləri – veb 2.0 şəbəkədə köklü surətdə hər hansı nəşr və materialların yaradılmasnısadələşdirir. İndi hər bir istifadəçi nəinki şəbəkə xidmətlərindən istifadə edə bilər o cümlədən öz vebsəhifəsini müsətqil surətdə yarada bilər. Bu kimi səhifələr hər gün artır və internetdə günü gündənmilyonlarla yeni şəkil, material, mövzu, rəsm, musiqi faylları yüklənilir. Bu materiallar təhsildə də istifadəetmək üçün əhəmiyyətlidir.5. İnformasiyaların, bilik və bacarıqların özününküləşdirmək veb 2.0 texnologiyalarının üstünlüklərindənbiridir. Veb 2.0 texnologiyaları informatika və kompyuterdən istifadə bacarıqları zəif olanlar üçün də genişimkanlar açır ki, bu imkanlardan istifadə etməklə öz səhifələrini yarada bilərlər. İlk addımlarda dahaeffektli nəticələr almasalarda davamlı istifadə və texnologyanın sadəliyi təcrübələrinin istifadə zamanıinkişaf etməsinə gətirib çıxaracaq.
 5. 5. Bu xidm td n istifad ed r k-h r hansı açarə ə ə ə ə əsözl rd n istifad ed r k istifad çiy lazımə ə ə ə ə ə əolan materialı tapmaq olar.Bununla yanaşımaterial yerl şdirm k v açar sözl başlıqə ə ə əqoymaq olar.Pedaqoji imkanları: d rs materialları üçün m nb dir. İstifad çil rə ə ə ə ən inki, yaratdığı lf cinl rin t rkibind oə ə ə ə ə əcüml d n başqa istifad çil r t r find nə ə ə ə ə ə əyaradılanlara da lazımi materialları axtarabil r. Xidm t imkan verir ki, istifad çi bütünə ə ənöv materialların, informasiyanınm nb l rind n isitfad ed bilsin.ə ə ə ə ə ə D rs materialları üçün lverişli m lumatə ə əanbarıdır. Mü lliml r f rdi v ya qrup halındaə ə ə əd rs materiallarını yerl şdir bil rl r.ə ə ə ə əwww.bobrdobr.ru, www.del.icio.us
 6. 6. www.youtube.com www.rutube.ruVideoçəkilişləri yerləşdirmək, baxmaq və müzakirəsiüçün məkandır.Pedaqoji imkanları•başqa istifadəçilərin videokliplərinə baxmaq•Serverə yükləmə, qeydlər etmək və videokliplərimübadilə edə bilərlər•Mövzuya uyğun qruplara üzv olub və yeni qruplaryarada bilərlər•Videoklipləri öz veb səhifələrinə köçürmək imkanıəldə edirlər.•www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE – busəhifədə veb 2.0 5 dəqiqəyə öyrədici filmlə tanış olabilərsiniz. Filmdə sadə üsul və nümunələrlə veb 2.0prinsiplərini izah edir.•www.youtube.com/watch?v=m3XZdNq_QGk – bufilimdə isə yutubun təhsildə imkanları haqqında filməbaxa bilərsiniz.•Şagirdlər və tələbələr təhsil aldıqları və icra etdiklərilayihələrin çəkilişlərinin arxivi kimi istifadə edəbilərlər.
 7. 7. www.flicr.com, www.fotodia.ruBu xidm tinin sas imkanları r q msalə ə ə əş kill rin yerl şdirilm si v istifad sidir.ə ə ə ə ə əPedaqoji imkanları: d rs materialları üçün m nbə ə ə d rs materiallarının anbarı – ş kill rin arxiviə ə əv şagird, t l b nin yaradıcı işi.ə ə ə ə Qruplaşdırılmış tapşırıqların h lli – h r birə əş klin sahibi, mü llifi olduğu ş kl adını qoyaə ə ə əv ş kil haqqında informasiya yerl şdirə ə ə əbil r.ə İzahlı x rit - Ş kill rd qeydl r etm k olar.ə ə ə ə ə ə əM s l n: ş kild bir neç obyekt t svirə ə ə ə ə ə əolunubsa onda ş kilin daxilind ayrı –ə əayrılıqda h r bir t svir olunmuş obyekti seçibə əona qeydl r etm k mümkündür.ə ə Birg iş üsulu – Şagirdl r layih metodikasıə ə əç rçiv sind birg layih nin icraçıları kimi də ə ə ə ə əf aliyy t göst r bil rl r.ə ə ə ə ə ə
 8. 8. BLOQ, BLOGBloq sözünün m nası ingilis dilind n t rcüm də ə ə ə əf aliyy t m nasını verir. Web – logging v yaə ə ə əblogging – ümumdünya hörümç k toruna çıxışəm nasında işl nir.ə əPedaqoji imkanları:•pedaqoji müzakir l r üçün m kan. Bloqlarə ə əpedaqoji diskusiyalar üçün açıq v qapalı m kan olaə əbil r. Bu s hif l rin ancaq seçilmiş v ya bütünə ə ə ə əistifad çil r üçün açıq ola bil r. Bu sas n s hif ninə ə ə ə ə ə əyaradıcısının v icra etdiyi layih nin t l bl rind nə ə ə ə ə əasılıdır. Bu s hif l rd n bütün istifad çil r istifadə ə ə ə ə ə əed bil r.ə ə•Bu sas n t dris layih l rini h yata keçirdikdə ə ə ə ə ə əş b k idar çisind n icaz almaqla istifad etm kə ə ə ə ə ə ə əolar. lav bilikl r qazanmaq imkanı.ə ə ə•T crüb d bloqların ks riyy tinin açıq xarakterliə ə ə ə ə əolması imkanı bundan istifad nin n inki,ə əmüt x sisl rin o cüml d n mü llim, şagird və ə ə ə ə ə ət l b l r üçün d istifad imkanı verir.ə ə ə ə ə ə
 9. 9. SlideShareŞagirdl rin Veb 2.0 texnologiyalarına yiy l nm siə ə ə ət hsil ictimaiyy tin h m d millim n vi baxımdanə ə ə ə ə ə əböyük ön m k sb edir. Biz müharib ş raitində ə ə ə əyaşayırıq, torpaqlarımız işğal altındadır v bizim birəçox tarixi abid l rimiz var ki, m nfur qonşularımızə ə ət r find n m nims dilmişdir. Düzdür, biz tariximiziə ə ə ə əbilirik, öyr nirik. B s onun qayğısına nec alırıq?ə ə əNec t bliğ edirik? Bu baxımdan şagirdl rə ə əyaratdıqlarıt qdimatlarıə(http://www.slideshare.net), x rit l ri, s n dl riə ə ə ə ə əinternet istifad çil ri il paylaşırlarə ə ə . Cavab olaraqpaylaşdığı insanlar öz rəylərini mətn vasitəsi ilə bildirirlər.Nəticədə bir qrup şagirdlər bu təqdimat, xəritə və ya sənədətrafında kiçik bir cəmiyyət yaradırlar. Veb 2.0texnologiyaları dinamik və interaktivdir. İş prinsipi,naviqasiya çox rahat və dinamikdir. Bu servislərdə işləməküçün sadəcə qeydiyyatdan keçmək lazımdır.
 10. 10. ReadTheWordswww.readthewords.com - Bu sayt imkanyaradır ki, şagird ingilis dilində olan sözlərin,materialların səsləniş formasını eşitsin. Bu saytvasitəsi ilə şagirdlər istənilən həcm də olansənədi və yaxud kitabı oxuya bilir. Bir növelektron kitab funksiyasını yerinə yetirir. Busaytın köməkliyi ilə şagirdlər PDF, Word,PowerPoint formatında olan sənədləri bura yükləyəbilərlər. Yüklədikdən sonra həmin sənədindüzgün oxunuşunu dinləyə bilərlər.
 11. 11. Google Mapsmaps.google.com - Bu saytın köməkliyi ilə şagirdlərobyektlər arasında məsafələri ölçə bilərlər. Əsasəncoğrafiya dərsində istifadə edilir. Google-un çox göz ləxidm tl rind n biri olan Google Maps-a 64 ölkə ə ə əlav edildi. Bu ölk l rd n biri d Az rbaycanə ə ə ə ə ə əoldu. Bu is o dem kdir ki, artıq siz x rit d Googleə ə ə ə əMaps-dan Az rbaycanın ist nil n nöqt sini tapmaqə ə ə əolar. Google maps proqramı bir növ Sizin üçünCPRS xidm ti rolunu da oyanyır. Bunu h mə əkompyuter h m d Samartfon mobil telefonlaraə ə əyükl y bil rsiniz.ə ə ə
 12. 12. Google Map proqramının maraqlı xidm t vasit l riə ə əvardır. Bu xidm t vasit l rin :ə ə ə əGoogle Map Maker - Bu xidm t vasit si il h r bir ş xsə ə ə ə əGoogle Maps-da gördüyü ünvan s hvini problemsizədüz ld bil r v ya yeni küç l r v s. lav ed bil r.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə əM s l n,ə ə ə siz yaşadığınız ünvanı bura asanlıqla la lavə ə əed bil rsiniz. Bunun üçün Siz bu sayta daxilə əolmalısınız (http://www.google.com/mapmaker )Google Latitude is n çox sevil n servisl rd n biridir.ə ə ə ə əBel ki,bu proqramın köm kliyi il siz dost siyahınızdaə ə əolan ş xsl rin hal hazırda harda olmasını gör bilirsizə ə əv h mçinin d öz koordinatlarınızı da aşağıdakı linkə ə ə ədaxil olaraq, gönd r bil rsiniz.ə ə əhttp://www.google.com/latitude
 13. 13. WikipediyaVikipedia – wikiwiki – vikiviki- termin olaraqQavay sözüd n götürülmüş “tez-tez” m nasınıə əver n sözdür. Bu texnologiyanın yaradıcısıəUord Kanninqemdir.Pedaqoji imkanlarıPedaqoji imkanlarıİlk növb d m nb üz rind h r hansı qeydl rə ə ə ə ə ə ə əetm k olar. H r bir s hif si müzakir s hif silə ə ə ə ə ə ə əv ya ks t r f il bağlıdır. S hif nin ksə ə ə ə ə ə ə ət r find n h r bir istifad çi m lumat haqqındaə ə ə ə ə əöz qeydl rini, fikirl rini qeyd ed bil r. D rsə ə ə ə əmateriallarının elektron variantı istifad çil rə ə əimkan verir ki, bu materiallardan keçid kimibaşqa lazım olan materiallardan da istifad və əmüzakir ed bilsinl r.ə ə əElektron ensiklopediya. Hal -hazırdavikipediada yerl şdiril n m lumatlarınə ə əçoxluğu bundan elektron ensiklopediya kimi dəistifad etm k üçün ş rait yaradır. H m də ə ə ə əaxtarış saytlarında tez tapmaq imkanı buimkanlarda daha çox insanların istifad siniət min edir.ə
 14. 14. Study ladderStudyladder -bu sosial xidm tin köm kliyi ilə ə əmü lliml r, şagirdl r, t limçil r olduqca genişə ə ə ə əm nada faydalana bil rl r. Bu proqramın köm kliyiə ə ə əil m kt bd t dris prossesini olduqca maraqlıə ə ə ə əqurmaq olar.Pedaqoji imkanları:Bu proqram özünd ingilis v riyaziyyat f nnin aidə ə ə əgeniş internet resursları birl şdirir. Bu proqramınət rkibind yuxarıda sadaladığım qrupların h r biriə ə əüçün maraqlı resurslar vardır. Proqramın n göz lə əimkanlarından biri ondan ibar tdir ki, burda virtualəsiif otağı v bu otaqda interaktiv lövh vardır. Buə əlövh özünd çoxlu sayda interaktiv tapşırıqlarə əc ml şdirir.ə əHal hazırda dünyada bu proqramdan 70,000 mü lliməv 100,000-dan çox şagird istifad edir.ə ə
 15. 15. WePapershttp://www.wepapers.com - Bu saytınköm kliyi il is siz öz yaratdığınızə ə əs n dl ri yerl şdir bil rsiniz. Burdaə ə ə ə ə əsiz lazım olan mövzuda s n dl riə ə ə əaxtarışa ver bil rsiniz. Bir növ elektronə əkitabxanaya oxşayır.
 16. 16. Oovoo ProqramıOovoo- proqramı vasitəsi tədris zamanı bir birindənolduqları məsafədən asılı olmayaraq, subyektlərarasında effektiv canlı münasibətlər qurmaq olar.Proqram istifadəçiyə hansı imkanları verir?• Video poçt• Video zənglər vasitəsi ilə konfranslar həyata keçirmək.• Danışıqlara başlandığı andan onun zapis olunması•Faylın ötürülməsi(25MB)•Xüsusi video effekt•Mətn formatında olan mesajların ötürülməsi•Personal kompyuter və Mac platformalarındaişləmək(linux platforması hazırlanır)ooVoo proqramı istifadəçilərə imkan verir ki, istədiyiinsanlarla əlaqələr qurmaq üçünPoçt xidmətləri, soisial şəbəkələr vasitəsi ilədə əlaqələrqurmağa imkan verir.

×