Nghi quyetdhdcd2013

346 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nghi quyetdhdcd2013

  1. 1. TỔNG CÔNG TY VIGLACERACÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANHSố: 01/2013 /NQ- ĐHĐCĐ/DACCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*****Đông Anh , ngày 16 tháng 4 năm2013NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh;Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã đượctổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh - Tổ35 Thị trấn Đông Anh Hà Nội ;Dự Đại hội gồm đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát , Ban giám đốc ,Kế toán trưởng Công ty và 59 cổ đông sở hữu 851.944 cổ phần , chiếm tỷ lệ 84,8 % tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết.- Căn cứ các Báo cáo của Hội đồng quản trị , Ban giám đốc , Ban kiểm soát tại Đại hộiđồng cổ đông thường niên năm 2013;- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên quan đến các nội dung trìnhĐại hội đồng cổ đông phê chuẩn;- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Viglacera Đông anh ngày16/4/2013Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày16 tháng 4 năm 2013 thống nhất :QUYẾT NGHỊĐiều 1 : Nhất trí Thông qua các nội dung sau:1 . Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 20122. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC,như sau:
  2. 2. STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2012 Thực hiện %TH/KH1 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 5,5 -4,505 -82%2 Doanh thu tỷ đồng 80 34,111 42,64%3 Khấu hao cơ bản tỷ đồng 2,800 3,021 108%4 Giá trị TP tồn kho Tỷ đồng 3,0 11,467 -5 Thu nhập bình quân 1.000đ 4.300 4.150 96,5%6 Dư nợ phải thu 1.000 đ 1.900 2.805 147%7 Đầu tư XDCB 1.000 đ 1.900 3.989 -Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổphiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.3. Kế hoạch SXKD năm 20133.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2013- Lợi nhuận trước thuế : 0 tỷ đồng- Doanh thu : 53 tỷ đông- Khấu hao cơ bản : 3,2 tỷ đồng- Tồn kho thành phẩm : 4,6 tỷ đồng- Dư nợ phải thu : 3,0 tỷ đồng- Thu nhập bình quân : 4.620.000 đồng/người/tháng- Tỷ lệ chia cổ tức: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 sẽ xin ý kiến cổ đôngtại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20143.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2013 :TT Dự án/ hạng mục Tổng mức đầu tư dự kiến( triệu đồng)1 Đầu tư xe nâng + sân bê tông 1.5002 Đầu tư máy ủi để tăng năng lực sản xuất 1.0003 Bể nhúng ngói 1004 Máy chiếu 405 Camera giám sát hoạt động 25Tổng cộng 2.665Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.4. Thù lao của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2012:
  3. 3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế 230/TCT-HĐQTvề quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và theo Quyết địnhsố 313/TCT – HĐTV bổ sung một số điều của Quy chế quản lý người đại diện của TCTtại doanh nghiệp khácĐại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng sốcổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.5. Thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát Công ty năm 2013:♦ Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký : 201.000.000 đồng- Thù lao HĐQT: 138.000.000 đồng- Thù lao BKS: 51.000.000 đồng- Thù lao thư ký : 12.000.000 đồngĐại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tàichính kế toán và kiểm toán (AASC)là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (baogồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty. Uỷ quyền cho Giám đốcCông ty đàm phám và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyềncho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế ( là một trong những đơn vịcó tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểmtoán các công ty niêm yết).Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.7. Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại công ty cổ phần gạch clinker Viglacera:Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành làm các thủ tục cần thiếtđề hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2013.Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.8.Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 như sau :8.1- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, gồm 05 thành viên
  4. 4. * Ông Hoàng Kim Bồng* Ông Nguyễn Bá Uẩn* Ông Đặng Huy Ngọc* Bà Vũ Thị Bích Phượng* Ông Đỗ Hữu Thuyết8.2- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, gồm 03 thành viên* Bà Trần Thị Minh Loan* Ông Vương Văn Cẩn* Ông Dương Văn TuyếnĐại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.Điều 2: Điều khoản thi hànhNghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần ViglaceraĐông Anh có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2013.Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thựchiện các nội dung đã nêu tại điều 1 của Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và pháp luậthiện hành.Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phầnViglacera Đông Anh thông qua toàn văn tại Đại hội.Nơi nhận:- Tổng công ty Viglacera(thay báo cáo)- Đại hội đồng cổ đông;- HĐQT;Ban kiểm soát- UBCK, SGDCKHN;- Các phòng ban;- Website Viglaceradonganh.com- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TOẠ ĐẠI HỘIHoàng Kim Bồng

×