15. quy che bau cu bo sung

395 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

15. quy che bau cu bo sung

  1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MEDIPLAST Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------o0o---------- Hà Nội, Ngày tháng 04 năm 2013. QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2012 – 2017) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nướcCHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện khác. - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN ViệtNam thông qua ngày 29/06/2006; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa y tế Mediplast. Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Nhựa y tế Mediplast sẽ tiến hànhbầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II 2012 - 2017 theo các nội dungdưới đây: Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sởhữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2013). Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT. 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệptheo quy định của Luật doanh nghiệp 2005. 2. Có lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt, có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, có năng lực tổchức sản xuất kinh doanh. 3. Là cổ đông của Công ty có trình độ từ đại học trở lên, am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ sảnxuất kinh doanh các ngành nghề chính của Công ty, có kinh nghiệm quản trị điều hành sản xuất,quản trị và kiểm soát tài chính. 4. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấphành pháp luật. Điều 3: Tự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và số thành viên HĐQT được bầu: 3.1 Tự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liêntục ít nhất sáu tháng được quyền tự ứng cử hoặc đề cử 01 người vào HĐQT. b. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tụcít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử của cácứng viên vào HĐQT theo các mức sau: - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 người vào HĐQT. - Từ 20% đến dưới 40% được đề cử 02 thành viên vào HĐQT. - Từ 40% trở lên được đề cử 03 thành viên vào HĐQT. 3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu: Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên. Nhiệm kỳ II (2012 – 2017). Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 1. Danh sách ứng cử viên HĐQT. - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên.
  2. 2. - Ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu: - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã số tham dự nhânvới số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu. - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu HĐQT. Tổng số phiếu bầuHĐQT bằng số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện nhân với 1. - Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể gạch đi và ghi lại vào cột ghi chú trong Phiếu bầucử. - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trốngcủa ứng viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), ngườiđược ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết. 3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ. - Phiếu không theo mẫu quy định cuả công ty, không có dấu của Công ty. - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sáchứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng sốquyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền. Điều 5: Phương thức bầu cử. - Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầudồn phiếu. - Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên. Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu. 1. Ban kiểm phiếu: - Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểuquyết. - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: + Thông qua Quy chế bầu cử; + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; + Tiến hành kiểm phiếu; + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. - Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thànhviên HĐQT 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. - Việc bỏ phiếu phải được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúckhi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu trong khoảng thời gian bầu cử định trước doĐại hội quy định. - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bốtrước Đại hội. Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT. - Nguyên tắc bầu dồn phiếu: theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quychế này. - Nguyên tắc trúng cử: + Người trúng cử thành viên HĐQT là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. + Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiếnhành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chuẩnĐiều 2 Quy chế bầu cử và do ĐHĐCĐ quyết định Điều 8: Lập và công bố biên bản kiểm Phiếu Bầu cử.
  3. 3. - Sau khi kiểm Phiếu, Ban kiểm Phiếu phải lập biên bản kiểm Phiếu Bầu cử. Nội dung biên bản kiểm Phiếu Bầu cử bao gồm: Tổng số Phiếu Bầu cử phát ra, đại diện cho bao nhiêu cổ phần, bằng bao nhiêu % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tổng số Phiếu bầu cử thu về, đại diện cho bao nhiêu cổ phần, bằng bao nhiêu % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó: Có báo nhiêu số Phiếu bầu cử hợp lệ, đại diện cho bao nhiêu cổ phần, bằng bao nhiêu % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Có bao nhiêu số Phiếu bầu cử không hợp lệ , đại diện cho bao nhiêu cổ phần, bằng bao nhiêu % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Điều 9: Việc khiếu nại trong bầu cử Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghivào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểuquyết thông qua. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CN. Lê Toàn Hải
  4. 4. PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾUVí dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong tổng số02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn VănA là: 1.000 x 1 = 1.000 quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong số phương thức thamkhảo sau: 1. Dồn hết 1.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT. 2. Chia 1.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT nhưng tổngsố không vượt quá 1.000 quyền biểu quyết. 3. Phiếu bầu của cổ dông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợpsau: - Phiếu không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty. - Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn Avượt quá con số 1.000 quyền biểu quyết. - Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viênđã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

×