Instal·lacions elèctriques

6,019 views

Published on

Es descriu els elements d'una instal·lació elèctrica en l'interior dels edificis i els habitatges.

Published in: Technology, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
452
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Instal·lacions elèctriques

 1. 1. INSTAL·LACIONSINSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESELÈCTRIQUES Glòria GarcíaGlòria García
 2. 2. ActivitatsActivitats • Activitats instal·lacions elèctriques
 3. 3. • El REBT estableix les normes bàsiques que han de complir les instal·lacions perquè siguin segures i fiables. REBT , REBTII DEFINICIÓDEFINICIÓ • Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió són el conjunt d’aparells i circuits associats amb l’objectiu de produir, convertir, transformar, transmetre, distribuir o utilitzar l’energia elèctrica amb tensions nominals E≤1000 V en CA i E ≤ 1500 V en CC.
 4. 4. TIPUS D’INSTAL·LACIONSTIPUS D’INSTAL·LACIONS • Instal·lacions domèstiques: 240V bifàsica • Instal·lacions industrials: 400V bi o trifàsica • Instal·lacions d’enllumenats exteriors: enllumenats d’espais privats o públics, com autopistes, places, jardins... • Instal·lacions locals de concurrència pública: hotels, col·legis...
 5. 5. PARTS DE LES INSTAL·LACIONSPARTS DE LES INSTAL·LACIONS • Instal·lació d’enllaç: – Escomesa – Caixa general de protecció – Línia general d’alimentació – Centralització de comptadors – Línies de derivació individual • Instal·lació interior: – El quadre de protecció i comandament – Les línies elèctriques interiors
 6. 6. INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇINSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ • Es la que uneix la xarxa de distribució de baixa tensió de la companyia distribuidora amb les instal·lacions interiors dels consumidors.
 7. 7. LÍNIA D’ESCOMESALÍNIA D’ESCOMESA • És el punt de lliurament de l’energia elèctrica per part de la companyia a l’edifici receptor. • Marca el límit de propietat companyia i usuari. • Generalment hi ha una línia d’escomesa per edifici de com a màxim de 150 kW. • Tipus: – Aèries:conductors aillats que van per postes i façanes – Subterrànies: conductors aillats – Mixtes
 8. 8. CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP)CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) • Conté els elements de protecció, com els fusibles, de la línia general d’alimentació. Hi ha un fusible que talla cada fase en cas de curtcircuit, té també un born de connexió pel neutre i presa a terra si és metàl·lica. • Es col·loca a l’exterior de l’edifici i en un lloc de trànsit i accés fàcil. • Les caixes estan normalitzades i les posa la companyia distribuidora.
 9. 9. LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓLÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ • Uneix la CGP amb la centralització de comptadors. • Està constituida per conductors de coure, aillats en l’interior de tubs empotrats o muntatge superficial amb una tensió d’aillament de 1000V. • En el cas d’alimentació a comptadors centralitzats es permet una caiguda de tensió e de 0,5% sino estan centralitzats 1%.
 10. 10. COMPTADORSCOMPTADORS • Aparell que mesura l’energia elèctrica que consumeix l’abonat. • Tipus: – Comptadors de potència activa: mesura energia de casa en kWh. – Comptadors de potència reactiva: mesura l’energia reactiva gastada pels receptors inductius. Indústries. Es mesura en quilovoltamperes hora (kVAh). • El comptador individual es munta fora o dins del local de l’abonat. • Els comptadors centralitzats han d’estar en un lloc no humit, ventilat i il·luminat. Planta baixa edificis. • Es col·locan a una altura entre 0,5-1,8m.
 11. 11. COMPTADORSCOMPTADORS • comptador
 12. 12. COMPTADORS CENTRALITZATSCOMPTADORS CENTRALITZATS
 13. 13. LÍNIES DE DERIVACIÓ INDIVIDUALLÍNIES DE DERIVACIÓ INDIVIDUAL • Uneixen els comptadors de cada abonat amb el quadre de comandament i protecció situat a l’interior de cada habitatge. • Les línies dels habitatges són monofàsica amb 3 conductors (fase, neutre i protecció). • Les línies de indústries o locals comercials és trifàsica amb 5 conductors (3 fases, neutre i protecció). • En el cas de cases unifimaliars o un sol abonat no existeix ni línia general d’alimentació ni la derivació individual, la caixa general de protecció enllaça directament amb el comptador i aquest amb el quadre de comandament i protecció de la instal·lació interior. • e=0,5% concentrats planta i e=1 concentrats
 14. 14. Quadre de protecció i comandamentQuadre de protecció i comandament • És el quadre de distribució d'on parteixen els circuits elèctrics interiors. Aquest quadre està format per un conjunt d'aparells, la finalitat dels quals és la protecció de persones i receptors de la instal·lació. • Es col·loca a prop de l'entrada a l'habitatge, normalment en una caixa encastada a la paret. • Format per: – Interruptor de control de potència màxima (ICPm). – Interruptor diferencial (ID). – Petits interruptors automàtics (PIA). – Presa de terra
 15. 15. Quadre de protecció i comandamentQuadre de protecció i comandament
 16. 16. Quadre de l’aula de tecnologiaQuadre de l’aula de tecnologia
 17. 17. ICPM Interruptor control de potènci màximaICPM Interruptor control de potènci màxima • L'empresa subministradora d'electricitat controla la potència que consumeix l'abonat mitjançant un interruptor de control de potència (ICP). Quan el consum de l'abonat és superior a la potència contractada, s'interromp el subministrament elèctric. • A més, l'ICP també assegura la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits, tot i que cada element d'una instal·lació es protegeix també de manera independent mitjançant els PIA. • Popularment se'l coneix amb el nom de limitador de potència o magnetotèrmic.
 18. 18. MAGNETOTÈRMICMAGNETOTÈRMIC • Tots els elements d’un circuit elèctric (cables, transformadors, interruptors, etc.) tenen un corrent nominal que és el corrent pel qual han estat dissenyats i per tant és el corrent màxim que hi pot circular, per d’amunt d’aquest es cremarien o es farien malbé. • Un magnetotèrmic és un dispositiu capaç d’interrompre el corrent d’un circuit quan es sobrepassa uns valor màxims.
 19. 19. 21 Interruptor MagnetotèrmicInterruptor Magnetotèrmic • Interruptors Automàtics (ICP, IGA, PIA)
 20. 20. 22 • Interruptor Automàtic (PIA) Interruptor MagnetotèrmicInterruptor Magnetotèrmic
 21. 21. MAGNETOTÈRMICMAGNETOTÈRMIC • El seu funcionament es basa en dos dels efectes produïts per la circulació del corrent: efecte magnètic (electroimant i bobines) i efecte tèrmic o efecte Joule (làmina bimetàl·lica). • Estructura: el dispositiu té dos parts un electroimant i una làmina bimetàl·lica connectades en sèrie per on circulen el corrent que ha d’arribar a la càrrega.
 22. 22. ++
 23. 23. Simbologia magnetotèrmic omnipolarSimbologia magnetotèrmic omnipolar
 24. 24. • Dispar magnètic 6 Dispar tèrmic 5
 25. 25. Funcionament magenèticFuncionament magenètic • Electroimant: En cas de curtcircuit el corrent que circula per la bobina (part magnètica) crea un camp magnètic suficientment fort com per atreure la tija, cosa que provoca la desconnexió instantània.
 26. 26. Funcionament magenèticFuncionament magenètic – Quan circula un corrent que sobrepassa el valor d’intensitat fixat pel magnetotèrmic es crea una força mitjançant un dispositiu mecànic (M) que obre el contacte C. Normalment aquest valor sol estar comprès entre 3 i 20 vegades la intensitat nominal de l’aparell i la seva actuació és molt ràpida 25 mil·lèsimes de segon. – Aquesta part del magnetotèrmic està destinada a la protecció envers cortcircuits a on es produeixen un augment molt ràpid i elevat de corrent.
 27. 27. Funcionament tèrmicFuncionament tèrmic • Làmina bimetàl·lica: – Un bimetall són dos metalls fermament units, amb diferent coeficient de dilatació, que al escalfar-se mitjançant la circulació del corrent elèctric, fa que el bimetall es dilati es corbi fins que aquest activa el mecanisme d’obertura de l’interruptor. – S’obre el contacte per corrents superiors als nominals però que no fan disparar el sistema magnètic. Protecció envers situacions de sobrecàrrega a on el consum va augmentant a mesura que es connecten més aparells.
 28. 28. Funcionament tèrmicFuncionament tèrmic
 29. 29. Tipus magnetotèrmicsTipus magnetotèrmics • A més d'aquesta desconnexió automàtica, l'aparell està proveït d'una palanca que permet la desconnexió manual del corrent. • Unipolars i omnipolars. • Anomenem corba característica a la gràfica que ens dóna el temps de desconnexió en funció del corrent que provoca aquesta desconnexió. • Hi ha tres tipus de magnetotèrmics segons la corba: – Corba C (abans s’anomenava U) és la normal: el valor del corrent que es considera curtcircuit Img oscil·la entre 3.85 (5) i 8.8 (10)vegades el corrent nominal.
 30. 30. – Corba D és la menys sensible: el valors Img oscil•la entre 10 i 14 vegades el corrent nominal. S’utilitza per protegir motors ja que el corrent absorbit pels motors en el moment d’arrencar es elevat (6 i 9 cops el corrent nominal). – Corba B (abans L) és la més sensible: el valor està entre 2.6 i 3.85 (3) a (5) cops el corrent nominal. S’utilitza en les instal·lacions domèstiques per protegir els diferents subcircuits de la instal·lació (PIA) – Tipus magnetotèrmics
 31. 31. 33 Interruptor MagnetotèrmicInterruptor Magnetotèrmic
 32. 32. Corba BCorba B Corba C
 33. 33. Corbes de disparCorbes de dispar
 34. 34. Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID) • Els diferencials són interruptors que tenen la missió de detectar els corrents de defecte produïts a la instal·lació. El seu objectiu principal és el de protegir les persones que poden estar en contacte amb la instal·lació quan hi ha un corrent de fuita. Protecció cap els contactes directes o indirectes. • Funcionament ID • diferencial.htm
 35. 35. Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID) • Estructura: – Està format per dues bobines situades en sèrie amb els conductors d’alimentació de corrent (fase i neutre). Cada bobina genera un camp magnètic oposat. – Un nucli o armadura que mitjançant un dispositiu mecànic pot accionar contactes.
 36. 36. Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID) • Funcionament normal: • Si no hi han corrents de fuita La I1 o corrent que entra per la fase és igual a la I2 o corrent que retorna per el neutre després de passar per la càrrega. • Els camps magnètics que es generen a les dues bobines són oposats i el resultant és nul. Per tant els contactes es mantenen tancats.
 37. 37. Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID) • Funcionament amb fuita: • Si la càrrega té una derivació a terra circularà un corrent de fuita (If) i ara I2=I1-If i serà menor. • Els dos corrents diferents produeixen un camp magnètic no nul i produirà una atracció sobre el nucli N, desplaçant-se de la seva posició d’equilibri provocant l’apertura dels contactes C1 i C2. Una vegada reparada l’avaria o passat el perrill elèctric es podrà tornar a rearmar el dispositiu.
 38. 38. Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID) • L’ID s’activa al detectar un corrent de defecte Id que sigui superior al seu llindar de sensibilitat Is. • La protecció diferencial està basada en la 1ª Llei de Kirchoff, es a dir quan es produeix la derivació a terra d’una fase, existeix un desequilibri entre la suma de les intensitats de la xarxa; aquest desequilibri que provoca la Id el detecta el diferencial. • Els interruptors diferencials més utilitzats per intensitats nominals d’entre 5 i 125 A, tenen dos tipos de sensibilitat i una resposta de 50 ms: – Interruptors de mitjana sensibilitat .......... Is = 0,3 A = 300 mA – Interruptors d’alta sensibilitat .................. Is = 0,03 A = 30 mA
 39. 39. Simbologia
 40. 40. Presa de terraPresa de terra • La presa de terra és el punt de connexió de la instal·lació elèctrica interior i els elements de protecció amb la presa de terra de l'edifici. Aquest punt uneix les carcasses metàl·liques dels receptors (rentadora, forn elèctric, etc.) amb la presa de terra de l'edifici mitjançant el conductor de protecció amb aïllament groc-verd. •  La presa de terra és en realitat un conductor de poca resistència al pas del corrent elèctric, per així tancar el circuit a terra i, en estar en paral·lel amb la resistència que representa el cos de l'usuari que és major, fer que la major part del corrent se'n vagi a terra. A més s'augmenten els corrents de fuita fent saltar l’ID.
 41. 41. Presa de terraPresa de terra • Aquesta línia de terra és un conjunt de piquetes metàl·liques enterrades en el sòl i de vegades acompanyades d'una barreja de sals en el cas que el terreny tingui una alta resistivitat. Les piquetes es connecten a la instal·lació elèctrica mitjançant un cable. En les instal·lacions interiors s'identifica aquesta línia pel seu aïllant de color groc i verd. • Per seguretat és obligatori col·locar a terra alguns aparells: si es produeix un contacte entre un alt voltatge i la carcassa d'un aparell no posat a terra, qualsevol part de la carcassa, inclosos els comandaments, pot produir un xoc perillós.
 42. 42. Presa terra dels endollsPresa terra dels endolls
 43. 43. Instal·lació piqueta presa terraInstal·lació piqueta presa terra
 44. 44. Instal·lació piqueta presa terraInstal·lació piqueta presa terra
 45. 45. Instal·lació piqueta presa terraInstal·lació piqueta presa terra
 46. 46. Petits interruptors automàtics (PIA)Petits interruptors automàtics (PIA) • Són magnetotèrmics que tenen la missió de protegir contra sobrecàrregues i curtcircuits cadascun dels circuits interiors que conformen una instal·lació, de manera independent. Cal col·locar tants PIA com circuits elèctrics independents tingui la instal·lació. • PIA o els ICP, no protegeixen contra contactes elèctrics, ja que la seva missió és protegir la instal·lació elèctrica de sobrecàrregues (massa elements connectats a la xarxa elèctrica).  
 47. 47. Línies elèctriques interiorsLínies elèctriques interiors • Surten dels PIAs i alimenten a tots els receptors de l’habitatge. • Formades: –Conductors –Tubs –Aparells de comandament i connexió
 48. 48. ConductorsConductors • Els conductors són cables de coure i estan aïllats per plàstic de diferent color per diferenciar-los: – Fase: negre, marró o gris – Neutre: blau – Terra: verd i groc • Les seccions dels conductors varien segons la potència i consum dels receptors, però de forma general: – 1,5 mm2 alimentació enllumenat. – 1,5 mm2 preses de corrent de grau electrificació mínima. – 2,5 mm2 preses de corrent de grau mitjà i elevat. – 4 mm2 circuit rentadora i escalfador aigua grau mitjà i 6 mm2 grau elevat. – 6 mm2 circuit de cuina, frigorífic i assecadora.
 49. 49. Identificació deIdentificació de conductorsconductors Tipus de Tipus de  conductorconductor ColorColor Protecció (terra) Verd-groc Neutre blau Fase Marró, negre, gris
 50. 50. ConductorsConductors – La secció del terra serà sempre igual al de la fase. – La caiguda de tensió (ΔV) e es produeix com a conseqüència de la resistència dels conductors. Com a regla general es permet una e màxima de: • 3% en tots els circuits interiors d’habitatges, per tant si considerem l’e de la línia principal d’alimentació i la derivació individual la caiguda dels circuits interiors seran d’un 1,5 %. • 3% en instal·lacions d’enllumenat. • 5% en la resta d’instal·lacions. – Aïllats amb PVC fins 750 V de tensió nominal.
 51. 51. Caigudes de tensióCaigudes de tensió
 52. 52. Caiguda de tensióCaiguda de tensió • Si d’una font de tensió Vo alimentem un receptor de potència P mitjançant una línia de longitud L i secció S, en els borns de la càrrega la V serà menor que Vo, degut a la resistència R dels conductors. • Aquesta diferència entre V i Vo és la caiguda de tensió: – caiguda de tensió (c.d.t.) e= V- Vo • En forma porcentual: –  caiguda de tensió %: e % = (Vo-V)*100/Vo
 53. 53. Càlcul de secció conductors: e i ImaxCàlcul de secció conductors: e i Imax • Càlcul per cable de corrent continu: • Càlcul per cable de corrent altern monofàsic: P = V*I*cos ϕ • Càlcul per cable de corrent altern traifàsic: P = √3*V*I*cos ϕ http://www.tuveras.com/lineas.htm S = 2*ρ*L*I/emax S=secció mm2 L=longitud (m) ρ=resistivitat (mm2 Ω/m) I=intensitat (A) S = 2*ρ*L*I*cos ϕ/emax cos ϕ= factor de potència (0-1) S = √3*ρ*L*IL *cos ϕ/emax
 54. 54. TubsTubs • Els conductors estan canalitzats a través de tubs protectors que donen protecció a diferents agents externs: humitat, corrosió... • Són generalment de PVC rígid o flexible i la seva secció depèn de la secció dels conductors i del nombre de conductors. Les seccions estan tabulades. • http://www.tuveras.com/interiores/tablas_tub os.htm
 55. 55. TubsTubs • Es poden instal·lar: – Muntatge superficial. – Empotrat – Dins de motllures... • Han d’aguantar fins 60ºC T. • Segons normativa no pot haver un tram sense caixa de registre>15 m. • Situats a 50 cm del sostre o del terre i a 20 cm de finestres o portes.
 56. 56. Situació de tubs i caixesSituació de tubs i caixes
 57. 57. Cablejat i connexionsCablejat i connexions • Cada circuit interior tindrà el seu conductor de terra. • Les unions de conductors es realitzaren dins de les caixes de derivació i mai en l’interior dels tubs. S’utilitzen borns o regletes de connexió de la secció corresponent. • El retorçament directe dels cables per unir-los està totalment prohibit.
 58. 58. REGLETES DE CONNEXIÓREGLETES DE CONNEXIÓ
 59. 59. Instal·lació cambra de banyInstal·lació cambra de bany • S’han de tenir en compte els volums de protecció i les prescripcions de la ITC-BT-27. • Tots els elements metàl·lics han d’estar connectats entre sí i al terra. • Es descriuen tres volums alvoltant de la banyera: – Volum prohibició, V1:Volum prohibició, V1: fins una alçada de 2,25 m per sobre de la banyera està prohibit lampades i endolls. – Volum de protecció, V2 i volum exterior V3:Volum de protecció, V2 i volum exterior V3: a partir distància d’un 0,6 cm a 1m alvoltant de la banyera es pot instal·lar lampades protegides mecànicament.
 60. 60. • Article de instal·lació bany
 61. 61. Volumns en banyVolumns en bany
 62. 62. Instal·lació en banysInstal·lació en banys Volume n Grado de Protección Cableado Mecanismos (2) Otros aparatos fijos (3) 0 IPX7 Limitado  al  necesario  para  alimentar  los  aparatos eléctricos fijos  situados  en  este  volumen. No permitida Aparatos  que  únicamente  pueden  ser  instalados  en  el  volumen  0  y  deben  ser  adecuados  a  las  condiciones  de  este  volumen. 1 IPX4 IPX2,  por  encima  del  nivel  más  alto  de  un  difusor fijo. IPX5, en equipo eléctrico  de  bañeras  de  hidromasaje  y  en  los  baños  comunes  en  los  que  se  puedan  producir  chorros  de  agua  durante  la limpieza de los mismos  (1) .  Limitado  al  necesario  para  alimentar  los  aparatos  eléctricos  fijos  situados  en  los  volúmenes 0 y 1. No  permitida,  con  la  excepción  de  interruptores  de  circuitos  MBTS  alimentados  a  una  tensión  nominal  de  12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V  en  continua,  estando  la  fuente  de  alimentación  fuera  de  los  volúmenes  0,  1 y 2. Aparatos alimentados a MBTS no superior  a  12  V  ca  ó  30  V  cc.  Calentadores  de  agua, bombas de ducha y equipo eléctrico  para bañeras de hidromasaje que cumplan  con su norma aplicable, si su alimentación  está  protegida  adicionalmente  con  un  dispositivo  de  protección  de  corriente  diferencial  de  valor  no  superior  a  los  30  mA, según la norma UNE 20.460-4-41 2 IPX4 IPX2,  por  encima  del  nivel  más  alto  de  un  difusor fijo. IPX5,  en  los  baños  comunes  en  los  que  se  puedan  producir  chorros  de  agua  durante  la  limpieza  de  los  mismos(1)  .  Limitado  al  necesario  para  alimentar  los  aparatos  eléctricos  fijos  situados  en  los  volúmenes  0,1  y  2,  y  la  parte  del  volumen  3  situado  por  debajo  de la bañera o ducha. No  permitida,  con  la  excepción  de  interruptores  o  bases  de  circuitos  de  circuitos  MBTS  cuya  fuente  de  alimentación esté instalada fuera de los  volúmenes  0,  1  y  2.  Se  permiten  también  la  instalación  de  bloques  de  alimentación  de  afeitadoras  que  cumplan con la norma UNE-EN 60742 o  UNE-EN 61558-2-5 Todos los permitidos para el volumen 1. Luminarias,  ventiladores,  calefactores,  y  unidades  móviles  para  bañeras  de  hidromasaje  que  cumplan  con  su  norma  aplicable, si su alimentación está protegida  adicionalmente  con  un  dispositivo  de  protección de corriente diferencial de valor  no  superior  a  los  30 mA,  según  la  norma  UNE 20.460-4-41.  3 IPX5,  en  los  baños  comunes  en  los  que  se  puedan  producir  chorros  de  agua  durante  la  limpieza  de  los  mismos(1)  .  Limitado  al  necesario  para  alimentar  los  aparatos  eléctricos  fijos  situados  en  los  volúmenes 0,1,2 y 3 Se  permiten  las  bases  sólo  si  están  protegidas  por  un  transformador  de  aislamiento;  o  por  MBTS;  o  por  un  interruptor automático de la alimentación  con  un  dispositivo  de  protección  por  corriente diferencial de valor no superior  Se  permite  los  aparatos  sólo  si  están  protegidos  bien  por  un  transformador  de  aislamiento;  o  por  MTBS;  o  por  un  dispositivo  de  protección  de  corriente  diferencial de valor o superior a los 30 mA,  todos  ellos  según  los  requisitos  de  la 
 63. 63. Determinació potència habitatgeDeterminació potència habitatge • Grau d’electrificació: la càrrega elèctrica assignada a l’habitatge que dependrà del nombre de receptors i estarà relacionat amb la superfície d’aquest. • Segons normativa hi ha dos graus: – Bàsic: 5750W. – Elevat: 9200W el tindrà habitatges amb <160m2 • Coeficient de simultaneïtat: permet rebaixar la potència màxima prevista perquè es considera que no tots els receptors estan en marxa a la vegada, ni tots els habitatges demanen al mateix temps la seva potència màxima.
 64. 64. Cuadre general básicCuadre general básic
 65. 65. Cuadre general elevatCuadre general elevat
 66. 66. Cuadre general bàsicCuadre general bàsic
 67. 67. Cuadre general elevatCuadre general elevat
 68. 68. Línies interiorsLínies interiors Circuit d’utilització Interruptor Automàtic (A) C1  IIuminació  10 C2  Preses d’ús general  16 C3  Cuina i forn  25 C4  Rentadora, rentavaixelles i forn elèctric 20 C5  Bany 16 C8  Calefacció  25 C9  Aire acondicionat  25 C10  Assecadora  16 C11  Automatització  10
 69. 69. Esquemes, presa deEsquemes, presa de correntcorrent Esquema multifilar Esquema unifilar Esquema topogràfic
 70. 70. Dos llums en paral·lelDos llums en paral·lel Esquema topogràfic Esquema unifilar Esquema multifilar
 71. 71. El timbreEl timbre Esquema multifilar Esquema unifilar Esquema topogràfic
 72. 72. La conmutadaLa conmutada Esquema multifilar Esquema unifilar Esquema topogràfic
 73. 73. La commutada deLa commutada de creuamentcreuament Esquema topogràfic Esquema unifilar Esquema multifilar
 74. 74. Instal·lació de cuinesInstal·lació de cuines
 75. 75. Distribució en habitacionsDistribució en habitacions –Esquema multifilar –Esquema unifilar –Esquema topogràfic
 76. 76. Cuadre resumen bàsicCuadre resumen bàsic
 77. 77. Cuadro resumen elevatCuadro resumen elevat
 78. 78. Càlcul potència total edificiCàlcul potència total edifici • La potència total d’un edifici és la càrrega màxima que haurà de suportar simultàniament tota la instal·lació, tenint en compte: – Pth Potència dels habitatges. S’aplica coeficient simultaneïtat. – Psg Potència serveis generals que són comuns per tots els veïns com: enllumenat escala, ascensor, depuradora piscina... – Plco Potència locals comercials i oficines. – Pg Potència garatge. Pt= Pth+ Psg+ Plco Pg
 79. 79. Tarifes elèctriquesTarifes elèctriques • Video desapareix la tarifa nocturna
 80. 80. Factura elèctricaFactura elèctrica • El preu de l’energia està fixat en la tarifa elèctrica. Les companyies subministradores proposen a l’Adminitració central els preus justificats per un estudi raonat dels diferents costos. • Hi han tarifes de baixa tensió <1000V i alta tensió >1000V.
 81. 81. TARIFA ELÈCTRICATARIFA ELÈCTRICA • Tarifa Bàsica: – Potència: depèn de la potència contractada per l’abonat. Es paga una quantitat fixa cada més per kW contractats. – Consum d’energia: és l’energia mesurada pel comptador de l’abonat. La unitat és el kWh. És una part variable.
 82. 82. TARIFA ELÈCTRICATARIFA ELÈCTRICA • Complements de Tarifa: – C discriminació horària: És un descompte que té la finalitat d’incentivar el consum quan el sistema elèctric està infrautilitzat (nit, dissabtes, diumenges…). És necessari tenir un equip de comptatge que pugui discriminar les hores. – Complement per energia reactiva: és´un recàrrec percentual que s’aplica a la tarifa bàsica per compensar o per evitar el consum d’energia reactiva degut a les càrregues inductives o capacitatives que fan que el factor de potència sigui petit. – Complement d’estacionalitat: És un recàrrec o bonificació que s’aplica sobre el terme d’energia segons l’època de l’any.
 83. 83. Plànol en planta instal·lació elèctricaPlànol en planta instal·lació elèctrica
 84. 84. HabitacióHabitació
 85. 85. Presa de correntPresa de corrent Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional
 86. 86. Presa de corrent IIPresa de corrent II Esquema funcional delEsquema funcional del taulertauler Esquema topogràficEsquema topogràfic
 87. 87. Punt de LlumPunt de Llum Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional
 88. 88. Punto de Luz IIPunto de Luz II
 89. 89. Dos punts de LlumDos punts de Llum Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional
 90. 90. Dos punts de Llum IIDos punts de Llum II
 91. 91. Punt de Llum i endollPunt de Llum i endoll EsquemaEsquema UnifilarUnifilar EsquemaEsquema FuncionalFuncional
 92. 92. Punt de Llum i endoll IIPunt de Llum i endoll II Esquema funcionalEsquema funcional del taulerdel tauler EsquemaEsquema topogràfictopogràfic
 93. 93. EntradaEntrada
 94. 94. PulsadorPulsador Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional
 95. 95. Pulsador IIPulsador II EsquemaEsquema topogràfictopogràfic Esquema funcionalEsquema funcional del taulerdel tauler
 96. 96. Pulsador e interruptorPulsador e interruptor Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional
 97. 97. Pulsador e interruptor IIPulsador e interruptor II Esquema funcionalEsquema funcional del taulerdel tauler EsquemaEsquema topogràfictopogràfic
 98. 98. CommutadaCommutada Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional
 99. 99. Commutada IICommutada II EsquemaEsquema topogràfictopogràfic Esquema funcionalEsquema funcional del taulerdel tauler
 100. 100. PassadísPassadís
 101. 101. Esquema de CommutadorEsquema de Commutador
 102. 102. Commutador deCommutador de creuamentcreuament Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional
 103. 103. Commutador deCommutador de creuament IIcreuament II EsquemaEsquema topogràfictopogràfic Esquema funcionalEsquema funcional del taulerdel tauler

×