Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques

1,235 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ud 05. instal·lacions elèctriques domèstiques

 1. 1. UD 05.Instal. Elèc. domèstiques <ul><li>Introducció </li><ul><li>Objectius Didàctics / Abans de començar... </li></ul><li>Instal·lacions domèstiques
 2. 2. Aparells de comandament. Circuits d'aplicació
 3. 3. Introducció a la domòtica
 4. 4. Sistema de tarifació de l'energia elèctrica
 5. 5. Mesures d'ús, seguretat i conservació </li></ul>
 6. 6. UD 05.Instal. Elèc. domèstiques <ul><li>Objectius Didàctics </li><ul><li>Entendre les diferències bàsiques entre els diferents tipus d'aparells de control
 7. 7. Conèixer les diferents parts que composen una instal·lació elèctrica. Entendre la funció de cadascuna d'elles
 8. 8. Saber explicar què és el factor de potència i quins paràmetres l'influencien
 9. 9. Fer servir el simulador de circuits amb fluïdesa, tot emprant la simbologia escaient </li></ul></ul>
 10. 10. UD 05.Instal. Elèc. domèstiques <ul><li>Objectius Didàctics </li><ul><li>Saber descriure les diferents parts que composen un sistema domòtic i la funció de cadascuna d'aquestes parts
 11. 11. Entendre que l'electricitat que emprem a casa s'ha de generar ad-hoc </li></ul></ul>
 12. 12. UD 05.Instal. Elèc. domèstiques <ul><li>Abans de començar... </li><ul><li>Recordem la simbologia bàsica dels components?
 13. 13. Recordem com es generava l'electricitat? </li><ul><li>I del seu transport? </li></ul><li>Sabem què és un interruptor? </li><ul><li>Quina funció fa en un circuit? </li></ul><li>I un polsador? </li><ul><li>Se'ns acut cap exemple? </li></ul></ul></ul>
 14. 14. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Electricitat: energia més emprada </li><ul><li>Habitatges, edificis i indústries
 15. 15. Fàcil d'usar i rendiments elevats </li></ul><li>També: perills greus </li><ul><li>Incendis, electrocucions
 16. 16. Normes d'obligat compliment </li><ul><li>Per a garantir seguretat de persones, béns i instal·lació
 17. 17. Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) </li><ul><li>I les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-BT) </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Reglament electrotècnic de Baixa Tensió </li><ul><li>Estableix condicions a reunir les instal·lacions elèctriques connectades a baixa tensió </li><ul><li>Preservar seguretat de persones i béns
 19. 19. Assegurar funcionament de les instal·lacions i prevenir pertorbacions
 20. 20. Contribuir a fiabilitat tècnica i eficiència econòmica
 21. 21. ITC-BT: desenvolupen REBT amb normativa específica </li></ul></ul></ul>
 22. 22. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (II) </li><ul><li>Instal·lació elèctrica de baixa tensió </li><ul><li>Aparells i circuits associats
 23. 23. Objectiu: produir, convertir, transformar i transmetre electricitat
 24. 24. Amb tensions nominals <1000V (CA) i <1500V (CC) </li></ul><li>Es poden classificar </li><ul><li>D'enllumenats exteriors, instal·lacions domèstiques, industrials i locals de concurrència pública </li></ul></ul></ul>
 25. 25. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (III) </li><ul><li>Estructura de les instal·lacions elèctriques </li><ul><li>Embrancament o presa general </li><ul><li>Compresa entre xarxa de distribució i caixa general de protecció
 26. 26. És el punt de lliurament d'energia al receptor </li></ul><li>Instal·lació interior </li><ul><li>De l'abonat </li></ul><li>Instal·lació d'enllaç </li><ul><li>Uneix les dues anteriors </li></ul></ul></ul></ul>
 27. 27. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>La instal·lació d'enllaç </li><ul><li>Caixa general de protecció </li><ul><li>Allotja elements de protecció (fusibles) de la línia general d'alimentació
 28. 28. Col·locat a l'exterior de l'edifici </li></ul><li>Línia general d'alimentació </li><ul><li>Uneix caixa general de protecció amb centralització de comptadors </li></ul></ul></ul>
 29. 29. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Centralització de comptadors </li><ul><li>Conjunt de comptadors, amb elements de protecció i connexions de derivació individual
 30. 30. En mòduls aïllants prefabricats
 31. 31. Alimentats per línia general d'alimentació
 32. 32. Comptadors: mesuren energia elèctrica consumida per l'abonat </li></ul></ul>
 33. 33. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Centralització de comptadors (II) </li><ul><li>Instal·lat a recinte ad-hoc a l'edifici
 34. 34. Hi ha el born de connexió a terra </li><ul><li>Uneix la presa de terra amb conductors de protecció de cada derivació individual
 35. 35. Presa de terra: en contacte amb el subsòl
 36. 36. Protecció contra contactes indirectes i descàrregues externes atmosfèriques) </li></ul><li>Tipologies: </li><ul><li>Habitatges: comptador monofàsic
 37. 37. Locals comercials o industrials (>15KW): trifàsic d'activa i comptador energia reactiva </li></ul></ul></ul>
 38. 38. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Derivació individual </li><ul><li>Uneix equip de comptatge amb aparells de quadre de comandament i protecció d'instal·lació interior
 39. 39. Línia monofàsica </li><ul><li>3 conductors: fase, neutre i protecció
 40. 40. Destinades a habitatges </li></ul><li>Línia trifàsica </li><ul><li>5 conductors: tres fases, neutre i protecció
 41. 41. Locals industrials o comercials </li></ul><li>Un sol abonat: sense línia general d'alimentació </li><ul><li>Caixa de protecció enllaçada amb equip comptatge </li></ul></ul></ul>
 42. 42. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>La instal·lació interior </li><ul><li>Formada per </li><ul><li>Quadre de comandament i protecció
 43. 43. Circuits d'alimentació dels receptors
 44. 44. Circuit de connexió a terra </li></ul><li>En funció del subministrament </li><ul><li>Instal·lacions domèstiques
 45. 45. Instal·lacions industrials
 46. 46. Locals de concurrència pública </li></ul></ul></ul>
 47. 47. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions domèstiques </li><ul><li>Instal·lacions domèstiques </li><ul><li>Quadre de comandament i protecció </li><ul><li>Allotja elements de seguretat, protecció i maniobra
 48. 48. Composat per </li><ul><li>Interruptor de control de potència màxima ICPM
 49. 49. Interruptor general automàtic: IGA
 50. 50. Interruptor diferencial: ID
 51. 51. Petits interruptors automàtics: PIA
 52. 52. Dispositiu de protecció contra sobretensions DPS
 53. 53. Born de terra </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 54. 54. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions domèstiques (II) </li><ul><li>Interruptor de control de potència màxima </li><ul><li>Interruptor magnetotèrmic </li><ul><li>Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits </li></ul><li>Evita que se superi la potència contractada </li></ul><li>Interruptor general automàtic </li><ul><li>Interruptor general de la instal·lació interior
 55. 55. Accionable manualment </li><ul><li>Protecció contra sobrecàrregues i circuits </li></ul></ul></ul></ul>
 56. 56. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions domèstiques (III) </li><ul><li>Interruptor diferencial (ID) </li><ul><li>Alta sensibilitat (Is ≥30 mA) </li><ul><li>Valor corrent derivat a partir del qual desconnecta la instal·lació </li></ul><li>Protegeix a les persones de contactes directes i indirectes
 57. 57. Detecta els corrents de fuita
 58. 58. També protegeix d'incendis </li><ul><li>Baixes fuites per defecte d'aïllament </li></ul><li>Un ID per cada cinc circuits d'alimentació </li></ul></ul></ul>
 59. 59. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions domèstiques (IV) </li><ul><li>Petits interruptors automàtics PIA </li><ul><li>Interruptors magnetotèrmics
 60. 60. Protegeix de sobrecàrregues i curtcircuits
 61. 61. Cadascun dels circuits interiors </li></ul><li>Dispositiu de protecció contra sobretensions (DPS) </li><ul><li>També anomenat descarregador
 62. 62. Detecta sobretensions perilloses per a la instal·lació
 63. 63. La desvia cap al terra </li></ul></ul></ul>
 64. 64. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions domèstiques (V) </li><ul><li>Born de terra </li><ul><li>Uneix les carcasses metàl·liques dels receptors </li><ul><li>A través del conductor de protecció de la derivació individual </li></ul><li>Amb la presa de terra de l'edifici
 65. 65. També verifica l'aïllament vs terra dels conductors actius </li></ul></ul></ul>
 66. 66. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions domèstiques (VI) </li><ul><li>Els circuits d'alimentació </li><ul><li>Cada circuit té l'origen en un PIA
 67. 67. Format per dos conductors (normal: fase i neutre)
 68. 68. Els circuits, mitjançant caixes de derivació, es distribueixen per tot l'habitatge
 69. 69. Alimenten aparells de comandament i connexió </li></ul><li>Nombre de circuits </li><ul><li>Determinat per REBT
 70. 70. Funció de superfície habitatge i potència contractada </li></ul></ul></ul>
 71. 71. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions domèstiques (VII) </li><ul><li>Electrificació bàsica </li><ul><li>Mínim de cinc circuits
 72. 72. Aparells d'ús comú </li></ul><li>Electrificació elevada </li><ul><li>Més de cinc circuits
 73. 73. Potència total no inferior a 9,2KW a 230V
 74. 74. Habitatges amb més de 160m 2
 75. 75. Calefacció elèctrica o condicionament d'aire
 76. 76. Potència a contractar: segons utilització </li></ul></ul></ul>
 77. 77. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions domèstiques (VIII) </li><ul><li>El circuit de connexió a terra </li><ul><li>Protegeix les persones dels contactes directes amb l'electricitat </li><ul><li>Deriven cap a terra fuites de corrent
 78. 78. A través dels conductors de protecció
 79. 79. Connectats a preses de terra: d'endolls, receptors que en tinguin... </li></ul><li>Conductors de protecció: enllaçats amb presa general de terra </li></ul></ul></ul>
 80. 80. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions industrials </li><ul><li>Més complexes que les dels habitatges </li><ul><li>Molta varietat de receptors </li><ul><li>Monofàsics, trifàsics, diferents potències... </li></ul><li>Varietat d'ambients </li><ul><li>Amb risc d'incendi, locals humits... </li></ul></ul><li>Requisits més estrictes </li><ul><li>Requeriment de fiabilitat més gran </li><ul><li>Seguretat de funcionament </li></ul></ul></ul></ul>
 81. 81. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions industrials (II) </li><ul><li>La instal·lació és més seccionada </li><ul><li>Es vol evitar la interrupció del subministrament en cas d'anomalia </li><ul><li>Protecció selectiva </li></ul><li>S'instal·la un quadre general de protecció, distribució i maniobra </li><ul><li>Parteixen diferents línies mono i trifàsiques </li><ul><li>Protegides per magnetotèrmics </li></ul><li>Cada línia alimenta un subquadre </li><ul><li>D'aquí parteixen línies noves
 82. 82. Alimenten receptors, o quadres de màquines </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 83. 83. UD 05. Instal·lacions elèctriques <ul><li>Instal·lacions en locals de concurrència pública </li><ul><li>Caracteritzat per disposar enllumenat d'emergència </li><ul><li>Per tal de garantir evacuació dels locals </li><ul><li>Enllumenat de seguretat </li></ul><li>O bé continuar amb l'activitat normal </li><ul><li>Enllumenat de reemplaçament </li></ul></ul></ul></ul>
 84. 84. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Operadors elèctrics per a governar o controlar els circuits </li><ul><li>Els més emprats </li><ul><li>Interrruptors
 85. 85. Polsadors
 86. 86. Commutadors
 87. 87. Creuaments </li></ul></ul></ul>
 88. 88. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Interruptors </li><ul><li>Controlem funcionament del circuits des d'un sol punt
 89. 89. Queda en un dels dos estats fins que s'accioni un altre cop
 90. 90. Funcionament </li><ul><li>Té dos terminals o borns de connexió
 91. 91. Dues posicions estables
 92. 92. Posició de treball: 1 o ON. Circuit tancat
 93. 93. Posició de repòs: 0 o OFF. Circuit obert </li></ul><li>Aplicacions: comandament general </li></ul></ul>
 94. 94. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Polsadors </li><ul><li>Mateixa funció que interruptor, però </li><ul><li>Només l'executen quan estan accionats (estat de treball) </li></ul><li>Dues tipologies </li><ul><li>NO: normalment obert. Només tanca circuit quan l'accionem
 95. 95. NT normalment tancat. Interromp el pas de corrent quan l'accionem </li></ul><li>Exemples </li><ul><li>NO: timbre d'una porta, batedores...
 96. 96. NT: Làmpades de nevera o de cotxe </li></ul></ul></ul>
 97. 97. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Commutadors </li><ul><li>Té tres borns de connexió </li><ul><li>Una entrada i dues sortides </li><ul><li>Born comú: el d'entrada (únic per a les 2 sortides)
 98. 98. Sortides: borns commutats </li></ul><li>Permet obrir i tancar un circuit des de 2 punts
 99. 99. Veure seqüència pàgina 158 </li></ul><li>Pot funcionar com a interruptor </li><ul><li>Si només emprem el born comú i una sortida </li></ul><li>També podem commutar dos circuits </li><ul><li>Seleccionem per quin hi circula </li></ul></ul></ul>
 100. 100. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Commutador d'encreuament o creuament </li><ul><li>Controlem des de 3 punts diferents </li><ul><li>Combinem dos commutadors amb un més commutadors d'encreuament </li></ul><li>Característiques </li><ul><li>Té quatre borns de connexió </li><ul><li>Dues entrades (a i b) i dues sortides (c i d) </li></ul><li>Dues posicions de funcionament </li><ul><li>Posició 0: 'a' amb 'c' i 'b' amb 'd'
 101. 101. Posició 1: 'a' amb 'd' i 'b' amb 'c'. S'encreuen entrades i sortides </li></ul></ul></ul></ul>
 102. 102. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Commutador d'encreuament o creuament (II) </li><ul><li>Aplicacions </li><ul><li>Circuits d'enllumenat que s'han de comandar per més de dos punts
 103. 103. Làmpada des de tres punts: </li><ul><li>Dos commutadors
 104. 104. Un commutador d'encreuament enmig </li></ul><li>Com més commutadors d'encreuament entre els commutadors: més punts </li></ul></ul></ul>
 105. 105. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Altres dispositius </li><ul><li>Teleruptor </li><ul><li>Fa la funció d'interruptor accionat a distància
 106. 106. Consta d'un electroimant i un o diversos contactes
 107. 107. Funcionament: </li><ul><li>Rep impuls elèctric: bobina d'electroimant canvia de posició
 108. 108. Si estava obert: s'obre i viceversa
 109. 109. No canvia fins que rep un nou impuls </li></ul><li>Podem controlar circuit des de diferents punts: més senzill </li><ul><li>Ex: 6 punts: 6 interruptors i 1 teleruptor </li><ul><li>En cas contrari: 2 commutadors i 6 d'encreuament) </li></ul></ul><li>També: components electrònics per a controlar intensitat </li></ul></ul></ul>
 110. 110. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Altres dispositius (II) </li><ul><li>Automàtic d'escala o minuter </li><ul><li>Regula el temps d'encesa d'una instal·lació
 111. 111. Format: electroimant i contacte temporitzat a la desconnexió
 112. 112. Aplicació més comú: enllumenat d'escales a edificis
 113. 113. Classificació </li><ul><li>Segons com s'obté la temporització
 114. 114. Tèrmics, electrònics, pneumàtics, amb mecanismes de rellotgeria... </li></ul></ul></ul></ul>
 115. 115. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Altres dispositius (III) </li><ul><li>Porter elèctric </li><ul><li>Permet obrir portes des de l'interior dels habitatges
 116. 116. Format per </li><ul><li>Polsadors a la part exterior </li><ul><li>Activen brunzidor als habitatges </li></ul><li>Des d'ells, amb interruptor activem bobina, obre el pany </li></ul><li>Actualment: amb vídeo </li></ul></ul></ul>
 117. 117. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Introducció a la Domòtica </li><ul><li>Definició </li><ul><li>Tecnologia que tracta l'automatització i control de les instal·lacions dels habitatges
 118. 118. Es vol millorar seguretat, millorar eficiència energètica... </li></ul><li>Elements d'un sistema domòtic </li><ul><li>Sensors
 119. 119. Actuadors
 120. 120. Unitat de control (o controlador) </li></ul></ul></ul>
 121. 121. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Introducció a la Domòtica (II) </li><ul><li>Elements d'un sistema domòtic (II) </li><ul><li>Sensors </li><ul><li>Capten canvis físics en un espai
 122. 122. Transmeten aquesta informació directament o mitjançant el controlador a un dispositiu perquè faci la seva funció
 123. 123. De vegades actuen directament: termòstat de caldera: l'engega o la para
 124. 124. Ex: de moviment, de fum, d'humitat, de gas... </li></ul><li>Actuadors </li><ul><li>En rebre una ordre (d'unitat de control o sensor) realitzen tasques </li><ul><li>Encendre o tancar làmpada, obrir o tancar electrovàlvula... </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 125. 125. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Introducció a la Domòtica (III) </li><ul><li>Elements d'un sistema domòtic (III) </li><ul><li>Unitat de control </li><ul><li>Només per a sistemes domòtics centralitzats
 126. 126. És la central que el gestiona </li><ul><li>Arriba la informació dels sensors
 127. 127. La processa segons la seva programació
 128. 128. Envia les ordres als actuadors corresponents </li></ul><li>Pot ser un PLC o un PC </li></ul></ul></ul></ul>
 129. 129. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Introducció a la Domòtica (IV) </li><ul><li>Classificació dels sistemes domòtics </li><ul><li>Centralitzades </li><ul><li>Tots els sensors i actuadors connectats al controlador
 130. 130. Permet controlar i reprogramar des d'un sol punt
 131. 131. Però si el controlador central falla, tot el sistema falla </li><ul><li>Sol disposar de sistema d'alimentació suplementari </li></ul><li>Poden ser cablejades o inalàmbriques (RF) </li></ul><li>Distribuïdes </li><ul><li>Sense controlador. Elements units per cable en bus </li></ul><li>Mixtes </li><ul><li>Descentralitzades: controlem amb diversos controladors petits
 132. 132. Si una unitat deixa de funcionar: la resta no resulta afectada </li></ul></ul></ul></ul>
 133. 133. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Introducció a la Domòtica (V) </li><ul><li>Aplicacions de la Domòtica </li><ul><li>Control i gestió de l'energia. Reducció de despesa </li><ul><li>Programació de climatització segons zones o utilització
 134. 134. Gestió de tarifes elèctriques
 135. 135. Regulació d'il·luminació segons ambient </li></ul><li>Automatització i control. Incrementar benestar </li><ul><li>Control i gestió del reg
 136. 136. Centralització d'encesa i tancament d'enllumenat </li></ul><li>Seguretat </li><ul><li>Alertes mèdiques (persones grans o malalts)
 137. 137. Control d'accés, simulació de presència a l'habitatge
 138. 138. Control d'alarmes tècniques: fuites d'aigua, gas, foc... </li></ul></ul></ul></ul>
 139. 139. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Tarifació de l'energia elèctrica </li><ul><li>El preu de l'energia: fixat per l'Administració </li><ul><li>Propostes de companyies: acord </li></ul><li>Les tarifes són d'aplicació general a tots els abonats </li><ul><li>Diferència: alta o baixa tensió </li><ul><li>Tarifa de baixa tensió: Màxim de 1000V nominals
 140. 140. Tarifa d'alta tensió: per sobre dels 1000V </li></ul><li>Consten de tarifa bàsica i complements de tarifa </li><ul><li>Tarifa bàsica: terme de potència (Tp) i terme d'energia (Te) </li><ul><li>Terme de potència: quantitat fixa segons potència contractada
 141. 141. Terme d'energia: energia consumida (KW·h). Comptadors </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 142. 142. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Tarifació de l'energia elèctrica (II) </li><ul><ul><li>Components de la tarifa (II). Complements de tarifa </li><ul><li>Recàrrecs o descomptes aplicats sobre la tarifa bàsica </li><ul><li>Discriminació horària: vol potenciar el consum quan la xarxa està infrautilitzada: </li><ul><li>Nit, caps de setmana.
 143. 143. Descompta preu del KWh
 144. 144. Cal tenir equip de comptatge que pugui discriminar </li></ul><li>Complement d'estacionalitat </li><ul><li>Depèn de l'època de l'any en subministraments especials </li></ul><li>Complement per energia reactiva </li><ul><li>Recàrrec o bonificació sobre tarifa bàsica
 145. 145. Vol compensar o evitar el consum d'energia reactiva
 146. 146. Aquesta energia reactiva: cos  (factor de potència) </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul>
 147. 147. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Tarifació de l'energia elèctrica (III) </li><ul><li>El factor de potència </li><ul><li>Depèn del tipus de receptors connectats </li><ul><li>Desfasen la V vs la I </li></ul><li>Receptors més habituals </li><ul><li>Òhmics: radiadors, làmpades...
 148. 148. Òhmics inductius: motors </li></ul><li>Com més inductiu: més desfasament (més petit el cos) </li><ul><li>Llavors consumim energia reactiva (Wr) a més d'activa (Wa), que és la que realitza el treball </li></ul></ul></ul></ul>
 149. 149. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Tarifació de l'energia elèctrica (IV) </li><ul><li>El factor de potència (II) </li><ul><li>Per a aconseguir una determinada energia activa, (un treball) </li><ul><li>Com més inductiu és el circuit: més energia reactiva
 150. 150. Més Intensitat subministrada
 151. 151. Més pèrdues per efecte Joule </li></ul><li>Fórmules i relacions de les energies </li><ul><li>Activa: Wa = V · I · cos  t (KW·h)
 152. 152. Reactiva: Wr = V · I · sin  t (KVAr·h)
 153. 153. Aparent: Wap = V · I · t (KVA·h)
 154. 154. Wap = (Wa 2 · Wr 2 ) ½ </li><ul><li>cos  = Wa/Wap </li></ul></ul><li>Bonificació: cos  >0,9 i penalitzen els més baixos </li></ul></ul></ul>
 155. 155. UD 05. Aparells de comandament <ul><li>Mesures d'ús, seguretat i conservació (USC) </li><ul><li>Referit a instal·lacions d'habitatges </li><ul><li>El titular de la instal·lació és el responsable d'USC </li><ul><li>Si l'us és el correcte, el desgast és molt petit
 156. 156. Revisions cada 5 anys </li></ul><li>Arranjaments i revisions: instal·lador autoritzat
 157. 157. Normes de seguretat bàsiques </li><ul><li>Tenir les instal·lacions en les condicions que marca el REBT
 158. 158. Comprovar que els diferencials són d'alta sensibilitat ( ≤ 30mA)
 159. 159. No fer empalmaments amb cables: caixes ad-hoc
 160. 160. No tocar aparells elèctrics amb mans o peus molls o terra humit
 161. 161. No tenir aparells elèctrics prop del bany
 162. 162. Amb nens petits: taps de plàstic als endolls </li></ul></ul></ul></ul>

×