Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ELS MATERIALS I LES SEVESELS MATERIALS I LES SEVES
PROPIETATSPROPIETATS
Glòria García GarcíaGlòria García García
20162016
Els materials i els processos industrialsEls materials i els processos industrials
En qualsevol procés industrial són nec...
Les propietatsLes propietats
Les propietats d’un determinat material
depenen de:
◦ Els elements químics
◦ Estructura inte...
Tipus d’elements químicsTipus d’elements químics
Gasos Nobles:Gasos Nobles: tenen la capa externa
completa d’e. Són quími...
Enllaços químicsEnllaços químics
Enllaç iònic:Enllaç iònic:
◦ Entre metall i no metall.
◦ Es formen forces electrostàtiqu...
Enllaços químicsEnllaços químics
Enllaç covalent:Enllaç covalent:
◦ Entre àtoms d’un mateix element generalment
entre no ...
Enllaços químicsEnllaços químics
Enllaç metàl·lic:
◦ Els átoms dels metalls cedeixen els seus
electrons i es transformen ...
Principals grups de materialsPrincipals grups de materials
CERÀMICS:CERÀMICS: fràgils, durs, aillants elèctrics,
suporten...
Principals grups de materialsPrincipals grups de materials
METALLS:METALLS: resistència mecànica, corrosió i
oxidació, di...
Principals grups de materialsPrincipals grups de materials
PETRIS:PETRIS: resistència mecànica, durs,resistència mecànica...
Principals grups de materialsPrincipals grups de materials
MATERIALS COMPOSTOS:MATERIALS COMPOSTOS: milloren les
propieta...
PROPIETATS MECÀNIQUESPROPIETATS MECÀNIQUES
Les propietats mecàniques dels materials tenen els
seu origen en les forces de...
FatigaFatiga
És la resistència al trencament d’un material
sotmès a esforços de magnitud o sentit
variable.
Exemples: en...
CONCEPTE D’ESFORÇCONCEPTE D’ESFORÇ
És la força per unitat de superfície aplicada a un
material. És també anomenat tensió:...
CONCEPTE DE FORÇACONCEPTE DE FORÇA
 Una força és una acció capaç de
produir o modificar l'estat de repòs o
de moviment d'...
ESFORÇ DE FLEXIÓESFORÇ DE FLEXIÓ
Es una combinació d’esforços
tracció i d’esforcos de
compressió. (bigues). Línea neutra
ESFORÇ DE CISALLAMENTESFORÇ DE CISALLAMENT
Aplicació de dues forces
tangencials amb punts d’aplicació
molt propers i orig...
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Els materials 2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els materials 2015

631 views

Published on

Descripción de las principales propiedades de los materiales.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Els materials 2015

 1. 1. ELS MATERIALS I LES SEVESELS MATERIALS I LES SEVES PROPIETATSPROPIETATS Glòria García GarcíaGlòria García García 20162016
 2. 2. Els materials i els processos industrialsEls materials i els processos industrials En qualsevol procés industrial són necessaris: ◦ Energia ◦ Maquinària ◦ Materials S’utilitzen criteris de selecció dels materials: ◦ Les propietats ◦ Les qualitats estètiques ◦ El procés de fabricació ◦ El cost ◦ La disponibilitat ◦ L’impacte ambiental
 3. 3. Les propietatsLes propietats Les propietats d’un determinat material depenen de: ◦ Els elements químics ◦ Estructura interna i dels tipus d’enllaços ◦ Procés de fabricació dels materials
 4. 4. Tipus d’elements químicsTipus d’elements químics Gasos Nobles:Gasos Nobles: tenen la capa externa completa d’e. Són químicament inerts. Heli, neó, argó, criptó, xenó i radó. No metalls:No metalls: els hi falta algun electró a la capa exterior. Tenen tendència a capturar electrons que els falten per convertir-se en anions i ser estables. Exemples: F, Cl, O, H, N … Metalls:Metalls: tenen pocs electrons en la capa externa, tenen tendència a cedir electrons i convertir-se en cations. Exemples: Mg, Fe, Cr, Zn, Al, Cu…
 5. 5. Enllaços químicsEnllaços químics Enllaç iònic:Enllaç iònic: ◦ Entre metall i no metall. ◦ Es formen forces electrostàtiques entre anions i cations formant xarxes cristal·lines iòniques. ◦ Les substàncies iòniques resultants com el clorur de sodi són: sòlides a T ambient, són solubles en aigua, tenen bona conductivitat eléctrica, dures, fràgils i tenen un punt de fusió molt alt.
 6. 6. Enllaços químicsEnllaços químics Enllaç covalent:Enllaç covalent: ◦ Entre àtoms d’un mateix element generalment entre no metalls. Dos àtoms comparteixen electrons. ◦ Són generalment líquids, gasosos i sòlids tous. ◦ Tenen punt de fusió i ebullició menor. ◦ Són solubles en aigua però no formen ions. ◦ No són conductors de l’electricitat ni de la calor.
 7. 7. Enllaços químicsEnllaços químics Enllaç metàl·lic: ◦ Els átoms dels metalls cedeixen els seus electrons i es transformen en cations que formen una xarxa cristal·lina i els electrons cedits formen un núvol electrònic alvoltant dels ions que es pot moure. ◦ Són substàncies sòlides a T ambient excepte el mercuri. ◦ Bones propietats mecàniques i són bons conductors de l’electricitat i la calor. ◦ Substàncies isomorfes i polimorfes. ◦ Varietat al·lotròpica.
 8. 8. Principals grups de materialsPrincipals grups de materials CERÀMICS:CERÀMICS: fràgils, durs, aillants elèctrics, suporten altes T, resistents a la corrosió, resistència mecànica a la fricció i al desgast. Exemples: ceràmica, vidre. PLÀSTICS:PLÀSTICS: aillants elèctrics, dúctils, mal·leables, tous, fàcil emmotllament, lleugers, resistents a les condicions climàtiques. (polietilè, cautxú…)
 9. 9. Principals grups de materialsPrincipals grups de materials METALLS:METALLS: resistència mecànica, corrosió i oxidació, dilatació, conductors elèctrics i tèrmics, dìctils, mal·leables, lluents i durs. (Ni, Pb…) FUSTES:FUSTES: aillant elèctric i tèrmic, lleuger, material natural i ecològic, resistència mecànica intermitja, tou, no dùctil, ni mal·leable, naturals o artificials. (pi, contraplacat…)
 10. 10. Principals grups de materialsPrincipals grups de materials PETRIS:PETRIS: resistència mecànica, durs,resistència mecànica, durs, aillants tèrmics i elèctrics, resistents a altesaillants tèrmics i elèctrics, resistents a altes T. (toxanes, marbre…)T. (toxanes, marbre…) FIBRES:FIBRES: dúctils, resistents a la tracció, poden ser naturals i artificials. (cotó i poliéster).
 11. 11. Principals grups de materialsPrincipals grups de materials MATERIALS COMPOSTOS:MATERIALS COMPOSTOS: milloren les propietas que els materials individuals que els formen. Bona resistència mecànica. (formigó, metalls amb reforç de fibre de vidre…) NANOMATERIALS:NANOMATERIALS: gran tenacitat, milloren les propietats mecàniques i elèctriques. (grafè, nanocel·lulosa…)
 12. 12. PROPIETATS MECÀNIQUESPROPIETATS MECÀNIQUES Les propietats mecàniques dels materials tenen els seu origen en les forces de cohesió entre els àtoms o les molècules. Aquestes forces de cohesió depenen de com s’ordenen els àtoms i dels tipus de xarxes formen i alhora aquestes depenen de les condicions de formació del material a l’escorça terrestre o al laboratori. Si els materials tenen forces de cohesió fortes fan que no es deformin quan estan sotmesos a forces externes. Recordem que les force de cohesió mantenen l’estat sòlid dels materials.
 13. 13. FatigaFatiga És la resistència al trencament d’un material sotmès a esforços de magnitud o sentit variable. Exemples: en la construcció de peces que formen part d’una màquina que estan sotmeses a esforços de magnitud variable com els eixos dels motors que estan sotmesos a esforços de torsió variables.
 14. 14. CONCEPTE D’ESFORÇCONCEPTE D’ESFORÇ És la força per unitat de superfície aplicada a un material. És també anomenat tensió: σ=F/A (N/mm2) (MPa) La força es pot aplicar de forma diferent respecte la secció o superfície: ◦ Forces perperdinculars: tracció i compressió i donen deformacions lineals. ◦ Forces paral·les o tangencials: forces tallants o de cisallament i causen deformacions angulars.
 15. 15. CONCEPTE DE FORÇACONCEPTE DE FORÇA  Una força és una acció capaç de produir o modificar l'estat de repòs o de moviment d'un cos o de produir- hi deformacions. La unitat N.  Anomenem resistència la capacitat que té un material de resistir forces sense deformar-se excessivament ni trencar-se.
 16. 16. ESFORÇ DE FLEXIÓESFORÇ DE FLEXIÓ Es una combinació d’esforços tracció i d’esforcos de compressió. (bigues). Línea neutra
 17. 17. ESFORÇ DE CISALLAMENTESFORÇ DE CISALLAMENT Aplicació de dues forces tangencials amb punts d’aplicació molt propers i originen desplaçaments angulars.

×