Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instalacio electrica interior

1,117 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Instalacio electrica interior

 1. 1. Instal·lació elèctrica interior Treball realitzat per: –Anna Rodríguez Orduña –Judith Doral Vall
 2. 2. INTRODUCCIÓ: • La instal·lació interior d’un habitatge està format per: – el quadre de comandament i protecció – els circuits d’alimentació dels receptors – el circuit de connexió a terra – els receptors
 3. 3. QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ • Interruptor de control de potència màxima • Interruptor general automàtic (IGA) • Interruptor diferencial (ID) • Petits interruptors automàtics (PIA) • Born de terra o de protecció • Dispositiu de protecció contra sobretension
 4. 4. Interruptor de control de potència màxima La seva principal funció és evitar que la potència subministrada per la companyia superi la potència contractada per l'usuari.
 5. 5. Intensitat Nominal Valor de la intensitat del corrent a partir de la qual detecta una sobrecàrrega i obre el circuit automàtic. Es calcula dividint la potència (P) entre els Volts (V).
 6. 6. Interruptor general automàtic És l'interruptor general de la instal·lació, i serveix per controlar l'entrada i sortida d'electricitat a casa.
 7. 7. Interruptor diferencial La seva funció és detectar corrents de fuita en la instal·lació. Aquest disposa d'un polsador, que provoca un petit corrent de fuita controlat.
 8. 8. Petits interruptors automàtics Protegeixen els circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits. Han d'haver tants interruptors com circuits hi hagin a la instal·lació.
 9. 9. Born de terra o de protecció La seva funció és connectar la presa de terra amb el circuit de connexió a terra.
 10. 10. Dispositiu de protecció contra sobretensions • Aquest dispositiu detecta les sobretensions perilloses per la instal·lació i la desvia cap a terra.
 11. 11. Els circuits d’alimentació PIA INTERRUPTOR CONDUCTOR BOMBETA Aparells de connexió Canalitzacions
 12. 12. El PIA és l’origen del circuit d’alimentació que distribueix el corrent per mitjà de circuits que alimenten els receptors. PIA
 13. 13. Conductors Cables que enllacen els diversos elements del circuit per portar el corrent als receptors. Material: coure aïllats amb un recobriment de plàstic. Per identificar s'utilitzen recobriments de diversos colors: – Conductors de fase: marró, negre o gris – Neutre: blau – De protecció: verd-groc
 14. 14. REBT S'especifica la intensitat màxima admissible per a cada conductor segons la secció, el tipus de material i el sistema d'instal·lació.
 15. 15. Canalitzacions Protegeixen els conductors i els aparells de la instal·lació dels agents externs (cops, humitat, pols...) i en faciliten la col·locació. Són: • Tubs de protecció • Caixes d’empalmament i derivació
 16. 16. Aparells de comandament Dispositius que ens permeten maniobrar o governar el funcionament de la instal·lació elèctrica: S'instal·len dins d'una caixa, encastats a la paret. • interruptors • polsadors • commutadors
 17. 17. Aparells de connexió S’utilitzen per empalmar i derivar els conductors i per connectar els receptors al circuit. Ho són: • Bases d’endolls • Portalàmpades • Clavilles • Regletes
 18. 18. Receptors Són els aparells que funcionen amb energia elèctrica: làmpades, rentadores, frigorífics… (electrodomèstics: aparells elèctrics destinats a augmentar el confort en els habitatges).
 19. 19. Etiquetes energètiques Sistema instaurat a la UE per informar de l’eficiència energètica dels electrodomèstics (classificats segons el consum d’energia: A>G).
 20. 20. Circuit de connexió a terra Té la funció de protegir les persones dels contactes indirectes amb l’electricitat, i ho fa derivant cap a terra les fuites de corrent que es produeixin a les masses metàl·liques a través dels conductors de producció. Per això es connecten a les preses de terra dels endolls i dels receptors que en tinguin.
 21. 21. La bona qualitat d’aquestes és molt important ja que si no es converteix en un perill , en comptes de en un sistema de protecció.
 22. 22. Bibliografia: • Llibre tecnologia • Fotografies Google • Edu365.com

×