Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

1,132 views
1,061 views

Published on

prezentácia Juraja Vantucha na konferencii Európa 2020

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,132
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

 1. 1. P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Výzvy pre vzdelávanie po roku 2010 Juraj Vantuch, Pedagogická fakulta UK
 2. 2. Post-lisabonský vývoj <ul><li>Európa 2020 Nová stratégia pre zamestnanosť a rast </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>„ Integrované usmernenia stratégie Európa 2020“ </li></ul><ul><li>(Rámec stratégie a reforiem členských štátov ) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Národný program reforiem SR 2010 – november 2010 </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Národný program reforiem SR 2011 - apríl 2011 </li></ul><ul><li>(Komplexný návrh ukazovateľov pre štrukturálne politiky) </li></ul><ul><li>xxx </li></ul><ul><li>SR: Vysoká dôvera obyvateľstva vs „strategická“ rétorika </li></ul>
 3. 3. Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces Monitoring vývoja OVP v SR do roku 2010 (Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy – CEDEFOP: Monitoring) www.refernet.sk http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2010/vetpolicy/2010_NPR_SK.pdf www.refernet.sk (Kodanský proces (zdroje) + všetky monitoringy Refernet Slovensko) A bridge to the future. European policy for vocational education and training 2002-10 National policy report - Slovakia Monitorovacia správa o vývoji OVP v SR v rokoch 2002-2010 (243 strán  )
 4. 4. Kodanský proces-podpora odborného vzdelávania a prípravy <ul><li>Nedostatočná implementácia kodanských nástrojov a princípov </li></ul><ul><li>Europass (podpora mobility) </li></ul><ul><li>Európsky kvalifikačný rámec a Národný kvalifikačný rámec </li></ul><ul><li>(Európski lídri IE, F, UK s viac ako 10 ročnou históriou, SK na štarte) </li></ul><ul><li>  Národná sústava kvalifikácií (NSK) </li></ul><ul><li>Riadenie kvality v OVP: CQAF, EQARF, E(N)QAVET </li></ul><ul><li>aktuálne dve nové pracovné skupiny (usmernenia, indikátory) </li></ul><ul><li>ECVET: kreditový systém v OVP   (hnutie  vs produkt  ) </li></ul><ul><li>Uznávanie (výsledkov) neformálneho a informálneho vzdelávania sa </li></ul><ul><li> Kľúčová zmena: Presun dôrazu na vzdelávacie výsledky ! </li></ul><ul><li>Preč od obsahového programovania vzdelávania? </li></ul><ul><li>Vedomosti-zručnosti-postoje-návyky vs kompetencie? </li></ul>
 5. 5. Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces Problémy  podporných štruktúr OVP v SR do roku 2010 <ul><li>Nedostatočná reflexia podnetov EÚ </li></ul><ul><li>(málo expertov (EN), slabé zázemie, historicky slabá inštitucionalizácia) </li></ul><ul><li>Nedostatočné využívanie otvorenej metódy koordinácie na poučenia sa zo zahraničných skúseností (o.i. aj „peer learning activities“) pre posilňovanie budúcej národnej expertízy </li></ul><ul><li>Nedostatočné previazanie tvorby národných politík a programov kofinancovaných EU (napr. i PCŽV, ale najmä ESF! - pseudoevalvácie )  </li></ul><ul><li>Slabo postupujúca implementácia kodanských nástrojov a princípov </li></ul><ul><li>Konceptualizácia – Verejné konzultovanie– Prijatie – Implementácia </li></ul><ul><li>Slovensko obvykle v prvej fáze (dopad absencie systémových projektov ESF) </li></ul><ul><li>Sklon k neanalytickému prístupu v tvorbe politík </li></ul><ul><li>(Krajina „stratégií“+ cezplotizmus  ) </li></ul>
 6. 6. Stratégia Európa 2020 Problémy  identifikované v EÚ v súvislosti so vzdelávaním <ul><li>Štvrtina všetkých žiakov dosahuje slabé výsledky v čítaní </li></ul><ul><li>Jeden zo siedmich mladých ľudí predčasne ukončí školskú dochádzku či odbornú prípravu </li></ul><ul><li>Približne 50 % dosiahne strednú úroveň kvalifikácie, ktorá sa však často nezhoduje s dopytom na trhu práce </li></ul><ul><li>Menej ako jeden človek z troch vo veku 25-34 rokov má VŠ vzdelanie (40 % v USA, vyše 50 % v Japonsku) </li></ul><ul><li>Podľa Šanghajského rankingu iba dve európske univerzity medzi dvadsať najlepšími svetovými univerzitami </li></ul>
 7. 7. Hlavné ciele EÚ pre oblasť vzdelávania Porovnanie cieľov stratégie 2020 EÚ a SR *Vláda SR; Národný program reforiem SR 2010; ** Aktuálne údaje Eurostatu ( 2009) <ul><li>Bezproblémové splnenie? </li></ul><ul><li>Bez aspoň výučného listu dlhodobo končí menej ako 7%; </li></ul><ul><li>v r. 2009 dokonca 4,9% oproti priemeru 14,4% v EÚ27 </li></ul><ul><li>V roku 2009 84,7% (3. miesto v EÚ) 20-24 ročných dosiahlo najmenej ISCED 3, avšak postupný pokles z 91,4% (maximum v EÚ) v r. 2000 </li></ul><ul><li>V r. 2008 28,6 % populácie vo veku 20-24 v programoch ISCED 5-6 (Eurostat); akcelerácia na postupe (napr. oproti 16,7% v r. 2000) </li></ul>Stratégia 2020 - Vzdelávanie SR* SR** EÚ 18-24 roční s ISCED 2 a menej 6 % 4,9  % 10 % 30 - 34 roční s ISCED 5 a viac 30 % ?! 17,6  % 40 %
 8. 8. Splnenie cieľov vs Splnenie úloh SR vykazovalo ( VZPS ) v kategórii 20-24 roč. dlhodobo okolo 90% absolventov aspoň na úrovni ISCED 3C (výučný list) Census 2001: Rómovia (89 920) vo veku 20-24 (6 131) vykázali len 19,9% absolventov aspoň na úrovni ISCED 3C Podiel rizikových* 15. roč. žiakov (%) Zdroj: OECD PISA, NUCEM, Bratislava *z dôvodu nedostatočnej čitateľskej gramotnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť ich budúcu úroveň vzdelania a kvalifikácie (úroveň 1 a nižšia; v roku 2009, úroveň 1a a nižšia) 2003 2006 2009 SR 24,9 27,8 22,3 OECD 19,1 20,1 18,8
 9. 9. PISA: Priemerné skóre gramotnosti Zdroj : OECD  štatisticky významne nižší výsledok ako priemer OECD;  najhorší výsledok v EU Merania IEA TIMSS: SR tretie v Európe v matematike r. 1995 1995 : 534 1999: 534 2003: 508 2007: ? Čo sa stalo s úrovňou matematiky? <ul><li>Dvojnásobný brain drain (Knižnica vo väznici) </li></ul><ul><li>Dvojitý negatívny výber učiteľov ZŠ </li></ul><ul><li>Humanizácia vs Kognitívna náročnosť </li></ul>Medzinárodné merania výkonov 15 ročných žiakov Gramotnosť/rok 2000 2003 2006 2009 2009 OECD Čitateľská ? 469  466  477  493 Matematická ? 498 492  497 496 Prírodovedecká ? 495 488  490  501
 10. 10. Najakútnejšie systémové problémy <ul><li>Ako zvýšiť kvalifikačnú úroveň Rómov , o.i. i v alternatíve priznávania kvalifikácie bez doterajších vysokých vzdelanostných požiadaviek pre vydanie výučného listu. </li></ul><ul><li>Kontrola kvality absolventov (Erózia známa aj pred PISA) </li></ul><ul><li>Útek od ISCED 3C (Nedôvera- radšej skúsiť vyhrať v LOTO!?) </li></ul><ul><li>( 11315 denných absolv. v 2008/09, 24828 v 98/99 a 34562 v 88/89) </li></ul><ul><li>Koncepcia bakalárskeho štúdia (falošná Bologna) </li></ul><ul><li>Príprava a status učiteľov (SOŠ: 788 € pr. mzda 2009; malé grantové schémy pre inovatívnych pedagógov–úspešné príklady existujú!) </li></ul>Spoločná platforma: „ Kompetencie“ (VZPN) – Anticipácia potrieb – Podpora iniciatívy - Kofinancovanie
 11. 11. Iné relevantné ciele EÚ pre oblasť vzdelávania <ul><li>Mieru zamestnanosti plnilo SR v roku 2009 len v segmente populácie 25-49 ročnej (78.1%), pričom v zamestnanosti mladých a starých zaostáva tak za benčmarkom ako aj priemermi EU 27 </li></ul><ul><li>Úroveň investícií výskumu a vývoja je dlhodobo pod benčmarkom a roku 2008 predstavovala iba 0,49% HDP, spolu s Cyprom a Bulharskom najmenej v EU. ( SI-1,86%; CZ- 1,53%; EE-1,42%; HU-1,15% v r. 2009) </li></ul><ul><li>170 000 zodpovedá napr. obyvateľstvu segregovaných osád </li></ul>Ciele a benčmarky 2020 SR EÚ Miera zamestnanosti 20-64 ročných (%) 71-73 75 Investície do výskumu a vývoja (% HDP) 0,9 - 1,1 3 Vymanení z rizika chudoby a vylúčenia (v 000) 170 20 000
 12. 12. Z hľadiska iniciatívy: „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ Európska komisia ďalej explicitne akcentuje podporu <ul><li>pre flexibilitu v možnostiach vzdelávania </li></ul><ul><li>pre aplikovanie európskeho kvalifikačného rámca prostredníctvom národného kvalifikačného rámca (2010  2013) </li></ul><ul><li>pre uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania </li></ul><ul><li>pre využitie taxonómie/klasifikácie ESCO (Európske zručnosti, kompetencie a zamestnania) </li></ul><ul><li>a tiež navrhuje členským krajinám </li></ul><ul><li>skúmať a pravidelne monitorovať účinnosť daňových a sociálnych systémov (Koherencia politík?) </li></ul><ul><li>xxx </li></ul><ul><li>(Daňové incentívy? Podmienenosť sociálnych dávok? Model fiškálnej decentralizácie?) </li></ul>
 13. 13. Usmernenia vo vzťahu ku vzdelávaniu (2/10) <ul><li>Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania </li></ul><ul><li>(Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná príprava musia byť dopĺňané účinnými stimulmi podporujúcimi celoživotné vzdelávanie .) </li></ul><ul><li>(Efektívne investovať do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim požiadavkám moderných trhov práce. ) </li></ul><ul><li>(Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce .) </li></ul><ul><li>(Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ .) </li></ul>
 14. 14. Usmernenia vo vzťahu ku vzdelávaniu (2/10) Učiteľské rodiny – koniec tradície ? Usmernenie 9: Zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní (Je potrebné zatraktívniť učiteľské povolanie) Shooty, SME, 19/02/2011
 15. 15. Konflikt dvoch svetov ? - Ako zefektívniť sekundárne OVP? Prečo školy ignorujú dopyt na trhu práce? Svet práce Škola Trh vzdelávací c h služieb Trh práce Svet vzdelávania 3 aspekty poradenstva 3 aspekty monitoringu Konflikt dvoch trhov ! Tvrdé regulácie nepomôžu!
 16. 16. Financovanie OVP <ul><li>Kapitačný princíp vyriešil alokáciu a zastropovanie verejných zdrojov (tvrdé rozpočtové obmedzenie) </li></ul><ul><li>Ako zatraktívniť profesie žiadané na trhu? Direktívne? </li></ul><ul><li>Stimulovať investovanie zo strany zamestnávateľov? </li></ul><ul><li>Finančné stimuly </li></ul><ul><ul><li>Daňovo uznateľné neduplicitné náklady </li></ul></ul><ul><ul><li>Fond OVP: Mŕtvonarodené dieťa; Train or Pay! (odvodové fondy) </li></ul></ul><ul><ul><li>2% Asignát: Iracionálne dôvody útlmu - krok späť vo vzťahu škôl a zamestnávateľov </li></ul></ul>Pripravovaná daňovo-odvodová reforma: Unikátna príležitosť alebo posledný úder sekundárnemu OVP?
 17. 17. Ako zefektívniť OVP? <ul><li>Financovanie per capita zmäkčuje výstupné „ štandardy “ </li></ul><ul><li>Trh vzdelávacích služieb dominuje nad trhom práce </li></ul><ul><li>Model fiskálnej decentralizácie nestimuluje regionálny rozvoj (sieť! , regionálny manažment ľudských zdrojov ) </li></ul><ul><li>Absencia fi š kálnych simulov oslabuje vplyv zamestnávateľov na OVP </li></ul><ul><li>Fragmentácia segmentov OVP (iniciačné, ďalšie, vzdelávanie pre TP) znižuje vzdelávací účinok. </li></ul><ul><li>Decentralizácia kurikula bez pedagogického zázemia je málo účinná </li></ul><ul><li>(napr. 49 nakontrahovaných učebníc pre SOŠ čaká na publikovanie) </li></ul>Dopady opatrení bez korigujúcej protiváhy.
 18. 18. Priority (aj pre júnový seminár) <ul><li>Národná sústava kvalifikácií , vrátane uznávania kvalifikácií a neformálneho/informálneho vzdelávania sa) </li></ul><ul><li>Zosúladenie dopytu a ponuky na trhu práce, anticipácia potrieb - náhrada a zmeny dopytu po pracovnej sile; anticipácia zmien dopytu zručností na základe spolupráce výskumu a zamestnávateľov </li></ul><ul><li>Financovanie VET/CŽV </li></ul><ul><li>Inštitucionálne predpoklady zmien (predovšetkým pri implementácii kodanských nástrojov); dva špeciálne prípady </li></ul><ul><li> - Vzdelávacie výsledky </li></ul><ul><li> - Manažment kvality OVP/CŽV </li></ul><ul><li>Dramatický rozdiel v prístupe ČR a SR k využívaniu ESF! </li></ul><ul><li> Avšak pozor na cezplotizmus a akožeizmus!  </li></ul>
 19. 19. Európa 2020 P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Výzvy pre vzdelávanie po roku 2010 Juraj Vantuch, Pedagogická fakulta UK [email_address] www.refernet.sk Ďakujem za pozornosť!

×