V 296

426 views
385 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 296

  1. 1. ฉบับที่ 296 ประจำวันที่ 16 - 31 สิงหำคม 2555 1586. สำนักวิทยบริกำรจัดสัมมนำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. สานักวิทยบริการจัดโครงกำรสัมมนำ “ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ สำนักวิทยบริกำร (สำนักหอสมุดและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ”มี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “สานักวิทยบริการกับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21” ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “สานักวิทยบริการ: ข้อมูลและพัฒนาการ” โดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ นางสุดใจ ธนไพศาล กล่าวว่า “สานักวิทยบริการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสานักวิทยบริการ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ซึ่งส านักวิท ยบริการได้นามาใช้ก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้ อมูลในการจัดท าแผนปฏิบั ติราชการประจาปี เพื่อนาข้อมูลที่ไ ด้รับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของสานักวิทยบริการ และเพื่อประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่า งสานักวิทยบริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดยมีผู้เข้ าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยตัวแทนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศิษย์ เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักศึกษาระดับต่างๆ นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาพิการ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชน บริษัท /ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของสานักวิทยบริการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 80 ท่าน
  2. 2. 1587. สำนักวิทยบริกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนห้องสมุดสัญจร ณ คณะสัตวแพทยศำสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. สานักวิทยบริการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานห้องสมุดสานัก วิ ท ยบริ ก าร ครั้ ง ที่ 3/2555 ณ ห้ อ งประชุ ม คณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาโดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานัก วิ ท ยบริ ก าร พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของส านั ก วิ ท ยบริ ก าร มี (ว่าที่) รต.ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ หัวหน้าห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ การต้อนรับและนาชมภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด พร้อมทั้งบริการต่างๆ ที่ ห้องสมุดจัดให้แก่ผู้ใช้ถือเป็นการประชุมสัญจรครั้งที่สาม วัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะกรรมการฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องสมุดคณะต่างๆ แลกเปลี่ยนทรรศนะและข้อคิดเห็นในการให้บริการเพื่อพัฒนาให้มีบริการที่มีมาตรฐานเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด 1588. ศูนย์สำรสนเทศนำนำชำติ สำนักวิทยบริกำร จัดกิจกรรมกำรใช้ภำษำจีนในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 19.00 น. จังหวัดขอนแก่นได้จัดงาน “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน " ครั้งที่ 5 เพื่อเสริมสร้า งความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 2 ชาติขึ้นที่ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีดังกล่าว ในวันเดียวกันเวลา 09.00-11.30 น.สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์สารสนเทศนานาชาติ (ARC-IIC)ได้จัดกิ จกรรมส่ง เสริม และแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ เรื่อ ง “กำรใช้ภ ำษำจี นในปัจ จุบั น ”ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู่มิน สถาบันขงจื้อ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ภาษาจี นเป็นภาษาที่มีผู้นิยมในปัจจุบันและเป็นภาษาหนึ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงส่งเสริมการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (10+3 ประเทศ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการเรียนการสอนได้ กิจกรรมนี้มีบุคลากรและนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ในเร็ ว ๆ นี้ ศู น ย์ ส ารสนเทศนานาชาติ ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร จะจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษานานาชาติ ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาไทยชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามหลักการของการแบ่งปันความรู้ (Sharing) ท่า นที่สนใจโปรดติดตามข่ าวสารและตารางเวลากิจกรรมจากhttp://www.library.kku.ac.th/arciic/
  3. 3. 1589. สำนักวิทยบริกำรจัดกิจกรรมวันทำควำมสะอำดใหญ่ (Big Cleaning Day) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.09 น. สานักวิทยบริการจัดกิจกรรมวันทาความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)มีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบอุปกรณ์ในการทาความสะอาดให้แก่กลุ่มภารกิจเพื่อใช้ในการทาความสะอาดพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคุณภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสง่างามแก่สานักวิทยบริการ การจัดงานในวันนี้เริ่มด้วยกิจกรรมออกกาลังอบอุ่นร่างกายด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อเตรียมร่างกายในการทาความสะอาดพื้นที่ต่างๆของสานักวิทยบริการ จากนั้นบุคลากรได้แยกย้ายทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ในช่วงบ่ายมีการมอบรางวัล 5ส ประเภทต่างๆ ให้กับพื้นที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศพื้นที่ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1พื้นที่ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พื้นที่ตัวอย่างได้แก่ กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พื้นที่ตัวอย่างได้แก่ กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ พื้นที่ห้องหนังสืออภินันทนาการ 6.รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ พื้นที่โถงบริการชั้น 2 7.รางวัลพัฒนาการดีเด่น ได้แก่พื้นที่สานักงานเลขานุการ และพื้นที่ภารกิจด้านพัสดุ 8. รางวัลพัฒนาการดีเด่น ได้แก่ ชั้น 5 ห้องหนังสือภาษาไทย และภารกิ จ ด้ า นซ่อ มและเย็ บ เล่ม และรางวั ล ชมเชยอี ก 3 รางวั ล ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ภ ารกิ จ ด้า นแผนและอาคาร พื้ น ที่ โ ถงอเนกประสงค์ และพื้นที่บริการโสตทัศนวัสดุ เสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการกล่าวปิดงานพร้อมกล่าวขอบคุณบุคลากรสานักวิท ยบริการทุก คนที่ ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงการนา 5ส เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณภาพของหน่วยงาน
  4. 4. 1590. สำนักวิทยบริกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน งานชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นงานที่มีความสาคัญงานหนึ่งในองค์กร มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพดีถ้วนหน้า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่เกิดความเจ็บป่วย บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ดังนั้นบุคลากรของ หน่วยงานควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีวอนามั ย และความปลอดภัย เพื่อร่วมกั นสอดส่อง ดูแล และให้คาแนะนาเพื่อให้ทางานได้อย่ างปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ ดี ส านัก วิทยบริก ารจึงจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิ บัติกำรด้ ำนอำชีวอนำมั ยและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากรโดยนายเฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า นักกายภาพบาบัด มีวิทยากรผู้ช่วย 2 คนคือ นายสุวัฒนา กลิ่นศรี นักกายภาพบาบัด และนางสาวเกษกมล แก้ว ชู นักกายภาพบาบัด จากสถานบริการสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องการทางานและการดูแลตนเองเบื้องในที่ทางานโดยแยกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละบุคคล คณะวิทยากรได้ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับท่าทางการทางานที่ถูกต้องและการดูแลตนเองเบื้องต้นในที่ทางานเพื่อพัฒนาเพิ่มเติ มจากผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การออกกาลังกายประเภทต่างๆ และการออกกาลังกายในคนวัยทางาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้บุคลากรสานักวิทยบริการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 75 คน 1591. สำนักวิทยบริกำรจัดอบรมเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดยุคใหม่: กำรตลำด กำรสร้ำงแบรนด์และ กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM) เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.สานักวิทย บริการจัดอบรมเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดยุคใหม่ : กำรตลำด กำร สร้ำงแบรนด์และกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM) มีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิทยากรโดย รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอ.ชนินทร์ วิศาลบูชนีย์ Executive Creative Director,Theme Ad Corporation Co., Ltd. วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้า ใจด้านการบริหารจัดการ ห้องสมุดสมัย ใหม่ การตลาด การสร้า งแบรนด์ และการบริ หารลูก ค้ า สัม พันธ์ (CRM) ตลอดจนเพื่ อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุ ก ต์ ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการห้องสมุด มีผู้บริหารและ หัวหน้าห้องสมุดคณะตลอดจนตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกว่า 40 คน
  5. 5. 1592. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน เยี่ยมชมสานักวิทยบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 – 10.30 น.สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ สถาบั น จ านวน 3 ท่ า น เข้ า เยี่ ย มชมการดาเนินงานของสานักวิทยบริการ มีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดาเนินกิจการตลอดจนบริการต่างๆของสานักวิทยบริการ 1593. ผู้บริหารและคณะบุคลากรจากหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวศึกษาดูงานสานักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จานวน 27 คน เข้า เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสานักวิทยบริการ มีนางสงวน พงศ์กิจวิทูร ผู้ช่วย ผู้อานวยการฝ่ายบริการให้การต้อนรับ นาชม และให้ข้อมูลการให้บริการ ต่างๆของสานักวิทยบริการ โดยนางสาวนิติยา ชุ่มอภัย ประชาสัมพันธ์ และ นางสาวกิตติยา สุทธิประภา บรรณารักษ์กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ สานักวิทยบริการ และหน่วยงานภายในอาคาร ศูนย์สารสนเทศซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจาปีงบประมาณ 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×