V 303

348 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 303

  1. 1. ฉบับที่ 303 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวำคม 2555 1624. ผลงานด้าน CSR ของสานักวิทยบริการได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สานักวิทยบริการได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อร่วมมือกันในการจัดทาปรับปรุง และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นซึ่งยังห่างไกลความเจริญ โดยบริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท เฮสส์ คอร์ปโปเรชั่น ดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม มีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรั ฐอเมริก า และมี บ ริษั ท สาขาตั้ง อยู่ ใ นเมื อ งต่ า งๆ ทั่วโลก ดู แลการส ารวจและผลิต ปิโ ตรเลี ย ม ทั้ง ในทวี ปอเมริ ก า ยุ โรปออสเตรเลีย อาฟริกา เอเชีย รวมทั้งในประเทศไทย นับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้ในปี ค.ศ. 2011 มากกว่า 38,466 ล้านเหรียญสหรัฐ สานักวิทยบริการได้ใช้ความรู้ความสามารถหลักด้านวิชาชีพห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนจานวน 12 แห่ง ซึ่งมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมศึกษา โดยบริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จากัด ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนโรงเรียนละ 100,000 บาท สาหรับสานักวิทยบริการนอกจากให้ความรู้ในการจัดสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่แล้ว ยังให้คาแนะนาในการจัดหาสื่อสารสนเทศชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม ให้คาแนะนาและให้การศึกษาดูงานในการจัดบริก ารห้ องสมุ ดลั ก ษณะต่ า งๆ ที่ เ ยาวชนต้ องการ นอกจากนั้นส านัก วิทยบริก ารยั ง ได้พั ฒนาโปรแกรมสร้า งฐานข้อมูลหนังสือเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายการหนังสือรวมถึงการสืบค้นและให้บริการยืมคืนแก่ผู้ใช้ห้องสมุด และได้จั ดการอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้กับอาจารย์บรรณารักษ์ของโรงเรียนดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานห้องสมุดด้วย
  2. 2. ในการนี้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารได้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานว่ า เป็ นผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์พัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4ปีการศึกษา 2553 และในปี ค.ศ.2012 ผลการดาเนินงานได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในรายงานประจาปีของบริษั ทฯ (HESS Corporation 2011Corporate Sustainability Report) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งมีบทบาทความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการทากิจกรรมชุมชนด้าน CSR (CorporateSocial Responsibility) นอกจากเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เผยแพร่สู่นานาประเทศและขยายไปสู่วงการธุรกิจเอกชนด้วย 1625. บุคลากรสานักวิทยบริการเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 11 แห่ง ได้นา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบริษัท INNOVATIVE INTERFACES, INC. ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า มาใช้ ใ นการจั ด ด าเนิ น งานและการ ให้บริการ และได้รวมกลุ่มกั นจัดประชุมเป็นประจาทุกปี เพื่ อให้ ผู้ปฏิบัติงานจากทุกห้องสมุดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ระบบดังกล่าว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็ น ต้ น มา ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ของผู้ ใ ช้ ร ะบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ INNOPAC เป็นประจาทุก ปี การประชุมในลัก ษณะดังกล่าวเกิ ด ประโยชน์ต่อห้องสมุดผู้ใช้ระบบอัตโนมัติ ด้วยเป็นการประชุมที่ทาให้ ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสทบทวน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้ ง สอบถามปั ญ หาจากตั ว แทนของบริ ษั ท ตลอดจนติ ด ตาม ความก้าวหน้าของระบบ INNOPAC ปี พ.ศ. 2555 หอสมุดและคลัง ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. บุคลากรสานักวิทยบริการ เข้ า ร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม ผู้ใ ช้ ร ะบบห้ อ งสมุ ด อั ตโนมั ติ INNOPAC ใน ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชาสังคม อุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
  3. 3. 1626. หนังสือน่าอ่านประจาเดือนธันวาคม หัวข้อ “การห่อของขวัญให้สวยงาม” ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร เชิ ญ ชวนพบกั บ เรื่ อ งราวที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ นิ ท รรศการหนั ง สื อ น่ า อ่ า นในเดื อ นธั น วาคมนี้ เ ป็ น การจั ด หนั ง สื อ กลุ่ ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การห่อของขวัญให้สวยงาม ไม่จาเป็นต้องใช้วัสดุหรือกระดาษราคาแพง” หากเรารู้จักเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ รอบๆตัว หรือวัสดุเหลือใช้มาผนวกกับไอเดียสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะ ก็จะ ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ชิ้นงานที่สวยงามโดดเด่นแปลกตาไม่ซ้าใคร ถูกใจ ทั้ง ผู้ ใ ห้ แ ละประทั บ ใจทั้ ง ผู้ รับ สนใจติ ด ตามอ่ า นและยื มได้ ต ลอดเดื อ น ธันวาคม ที่มุมหนังสือน่าอ่าน อาคาร 2 ชั้น 2 เยื้อง Library Café 1627. ประกาศผลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check) ประจาเดือนพฤศจิกายน 2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ตัวแทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ จับรางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมยืมทรัพยากร สารสนเทศด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-Check) ประจาเดือนพฤศจิกายน โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้1) คุณชนิกานต์ ลาภปรารถนา2) คุณจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ3) คุณธิดาพร ชุมภูแสง คณะศึกษาศาสตร์ ขอให้ ผู้ โ ชคดี ทุ ก ท่ า นติ ด ต่ อ ขอรั บ รางวั ล ได้ ที่ เ คาน์ เ ตอร์บริ ก ารสารสนเทศเพื่ อ การอ้ า งอิ ง และวิ จั ย ชั้ น 2 อาคารศู น ย์สารสนเทศ สานักวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.-10 ม.ค. 55 เวลา08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และขอเชิ ญชวนทุ ก ท่ า น เข้ า ร่ว มลุ้นรางวัล ไปจนถึงเดือ นธันวาคม 2555 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ โทรศัพท์ 043- 202541-2 ต่อ 40314 วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ.../ที่ปรึกษา

×