• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Gc Loi
 

Gc Loi

on

 • 257 views

 

Statistics

Views

Total Views
257
Views on SlideShare
257
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Gc Loi Gc Loi Presentation Transcript

  • GÖÔNG CAÀU LOÀI. COÂNG THÖÙC GÖÔNG CAÀU. ÖÙNG DUÏNG CUÛA GÖÔNG CAÀU I/ Göông caàu loài II/ Coâng thöùc göông caàu III/ ÖÙng duïng cuûa göông caàu
  • I/ Göông caàu loài : 1) Ñònh nghóa : - Göông caàu loài coù taâm C naèm sau göông. - Chuøm tia tôùi // truïc chính  chuøm tia phaûn xaï coù ñöôøng keùo daøi ñoàng quy taïi F treân truïc chính ôû sau göông. - Tieâu ñieåm chính F laø tieâu ñieåm aûo, ôû trung ñieåm OC. O C F
  • 2) Ñaëc ñieåm aûnh cuûa moät vaät qua g.c.loài : Vaät thaät luoân cho aûnh aûo, cuøng chieàu nhoû hôn vaät. C F A B A’ B’ O
  • 3/ Thò tröôøng g.c.loài : - Thò tröôøng guông laø vuøng khoâng gian tröôùc göông chöùa nhöõng vaät maø maét nhìn thaáy aûnh cuûa chuùng trong göông. - Xaùc ñònh thò tröôøng g.c.loài : A Xaùc ñònh aûnh M’ cuûa maét M, noái M’ vôùi ñöôøng rìa göông. Vuøng khoâng gian tröôùc göông giôùi haïn bôûi maët noùn coù ñænh M’ laø thò tröôøng göông. - Thò tröôøng g.c.loài lôùn hôn thò tröôøng G.Phaúng O C M M’
  • II/ Coâng thöùc göông caàu : Xeùt vaät AB  truïc chính cho aûnh A’B’. 1) Quy öôùc daáu : * Vò trí vaät : d = OA d > 0 : vaät thaät d < 0 : vaät aûo * Vò trí aûnh : d’ = OA’ d’ > 0 : aûnh thaät ( höùng ñöôïc treân maøn ) d’ < 0 : aûnh aûo * Tieâu cöï göông : f = OF G.c.loõm : f = R 2 > 0 G.c.loài : f = - R 2 < 0
  • 2/ Coâng thöùc göông caàu : 3/ Ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh : Ñoä phoùng ñaïi k cuûa aûnh laø tæ soá giöõa chieàu cao cuûa aûnh vaø chieàu cao cuûa vaät. k > 0 : vaät, aûnh cuøng chieàu k < 0 : vaät, aûnh ngöôïc chieàu 1 d + 1 d’ = 1 f f = d.d’ d + d’ d = d’.f d’ - f d’ = d .f d - f A’B’ AB k = d’ d =
  • III/ ÖÙng duïng cuûa göông caàu : 1) Göông caàu loõm : - Trong caùc loø maët trôøi : coù beà maët lôùn ñeå taäp trung naêng löôïng ôû tieâu ñieåm  nung noùng vaät. - Taêng ñoä saùng ñeøn chieáu : ñeøn pha xe, ñeøn baøn 2) Göông caàu loài : Do coù thò tröôøng göông lôùn  kính chieáu haäu xe oâ – toâ, nhöõng choã ñöôøng coù vaät caûn che khuaát.
  • M M’
  • Duøng trong nha khoa Kính chieáu haäu Nhöõng choã ñöôøng gaáp khuùc
  • Göông caàu loõm hoäi tuï aùnh saùng maët trôøi ôû tieâu ñieåm Ñeøn pha xe oâ –toâ söû duïng g.c.loõm ñeå taêng ñoä saùng. Boùng ñeøn  F cho chuøm tia phaûn xaï song song