Gc Loi

301 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gc Loi

 1. 1. GÖÔNG CAÀU LOÀI. COÂNG THÖÙC GÖÔNG CAÀU. ÖÙNG DUÏNG CUÛA GÖÔNG CAÀU I/ Göông caàu loài II/ Coâng thöùc göông caàu III/ ÖÙng duïng cuûa göông caàu
 2. 2. I/ Göông caàu loài : 1) Ñònh nghóa : - Göông caàu loài coù taâm C naèm sau göông. - Chuøm tia tôùi // truïc chính  chuøm tia phaûn xaï coù ñöôøng keùo daøi ñoàng quy taïi F treân truïc chính ôû sau göông. - Tieâu ñieåm chính F laø tieâu ñieåm aûo, ôû trung ñieåm OC. O C F
 3. 3. 2) Ñaëc ñieåm aûnh cuûa moät vaät qua g.c.loài : Vaät thaät luoân cho aûnh aûo, cuøng chieàu nhoû hôn vaät. C F A B A’ B’ O
 4. 4. 3/ Thò tröôøng g.c.loài : - Thò tröôøng guông laø vuøng khoâng gian tröôùc göông chöùa nhöõng vaät maø maét nhìn thaáy aûnh cuûa chuùng trong göông. - Xaùc ñònh thò tröôøng g.c.loài : A Xaùc ñònh aûnh M’ cuûa maét M, noái M’ vôùi ñöôøng rìa göông. Vuøng khoâng gian tröôùc göông giôùi haïn bôûi maët noùn coù ñænh M’ laø thò tröôøng göông. - Thò tröôøng g.c.loài lôùn hôn thò tröôøng G.Phaúng O C M M’
 5. 5. II/ Coâng thöùc göông caàu : Xeùt vaät AB  truïc chính cho aûnh A’B’. 1) Quy öôùc daáu : * Vò trí vaät : d = OA d > 0 : vaät thaät d < 0 : vaät aûo * Vò trí aûnh : d’ = OA’ d’ > 0 : aûnh thaät ( höùng ñöôïc treân maøn ) d’ < 0 : aûnh aûo * Tieâu cöï göông : f = OF G.c.loõm : f = R 2 > 0 G.c.loài : f = - R 2 < 0
 6. 6. 2/ Coâng thöùc göông caàu : 3/ Ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh : Ñoä phoùng ñaïi k cuûa aûnh laø tæ soá giöõa chieàu cao cuûa aûnh vaø chieàu cao cuûa vaät. k > 0 : vaät, aûnh cuøng chieàu k < 0 : vaät, aûnh ngöôïc chieàu 1 d + 1 d’ = 1 f f = d.d’ d + d’ d = d’.f d’ - f d’ = d .f d - f A’B’ AB k = d’ d =
 7. 7. III/ ÖÙng duïng cuûa göông caàu : 1) Göông caàu loõm : - Trong caùc loø maët trôøi : coù beà maët lôùn ñeå taäp trung naêng löôïng ôû tieâu ñieåm  nung noùng vaät. - Taêng ñoä saùng ñeøn chieáu : ñeøn pha xe, ñeøn baøn 2) Göông caàu loài : Do coù thò tröôøng göông lôùn  kính chieáu haäu xe oâ – toâ, nhöõng choã ñöôøng coù vaät caûn che khuaát.
 8. 8. M M’
 9. 9. Duøng trong nha khoa Kính chieáu haäu Nhöõng choã ñöôøng gaáp khuùc
 10. 10. Göông caàu loõm hoäi tuï aùnh saùng maët trôøi ôû tieâu ñieåm Ñeøn pha xe oâ –toâ söû duïng g.c.loõm ñeå taêng ñoä saùng. Boùng ñeøn  F cho chuøm tia phaûn xaï song song

×