SATU UNIT SOSIAL YANG TERDIRI
DARIPADA MANUSIA YANG
BEKERJASAMA DAN SALING
BERGANTUNG ANTARA SATU DENGAN
LAIN BAGI MENCAP...
MEMPUNYAI HIERARKI ATAU
TINGKAT AUTORITI.
TERDAPAT PEMBAHAGIAN
KERJA BERDASARKAN JENIS
PEKERJAAN ATAU BAHAGIAN
YANG DIWU...
FUNGSI
ORGANISASI
PERNIAGAAN
FUNGSI DALAM ORGANISASI PERNIAGAAN
PENGURUSAN
PERUNDANGAN
KEWANGAN
PEMASARAN PENGELUARAN
Unit...
PROSES MERANCANG ,
MENGORGANISASI, MENGARAH
SERTA MENGAWAL AHLI
ORGANISASI SUPAYA
MATLAMATNYA DAPAT DICAPAI
DENGAN BERKESA...
PENGURUSAN MELIBATKANPENGURUSAN MELIBATKAN
PROSES PENGAGIHANPROSES PENGAGIHAN
INPUT ORGANISASI PERNIAGAANINPUT ORGANISASI ...
FUNGSI PENGURUSANFUNGSI PENGURUSAN
MERUJUK KEPADA AKTIVITI:MERUJUK KEPADA AKTIVITI:
MERANCANGMERANCANG
MENGORGANISASIME...
PROSES MENENTUKAN OBJEKTIF
ORGANISASI
LANGKAH-LANGKAH UNTUK
MENCAPAI OBJEKTIF
Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaa...
UNSUR
PERANCANGAN
BELANJAWAN
PROGRAM MISI
STRATEGI
Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
KEPENTINGAN PERANCANGAN
MEMENTINGKAN PENCAPAIAN
MATLAMAT
MEMUDAHKAN PENILAIAN
MENGURANGKAN RISIKO DAN
KERUGIAN
MEMBUAT...
2. PENGORGANISASIAN
PENGUMPULAN DAN PEMBAHAGIAN
SUMBER YANG DIMILIKI SEPERTI
BAHAN MENTAH, SUMBER MANUSIA,
MODAL DAN TEKNO...
KEPENTINGAN
PENGORGANISASIAN
PENENTUAN KERJA
PEMBAHAGIAN KERJA
MENGUMPULKAN TUGAS
BIDANG KUASA
MENYELARASKAN KERJA
Un...
3. PENGARAHAN
USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK
MENGHASILKAN TINDAKAN KE ARAH
MENCAPAI OBJEKTIF ORGANISASI.
PERHUBUNGAN ANTARA ...
KEPENTINGAN PENGARAHAN
DELEGASI TUGAS
MEMUDAHKAN KOMUNIKASI
MEMOTIVASIKAN PEKERJA
MENYELARASKAN TUGAS
Unit 8 – Fungsi Dala...
4. PENGAWALAN
PENETAPAN STANDARD
PENGUKURAN PRESTASI
PEMBETULAN SESUATU YANG
MENYELEWENG
MEMBERI MAKLUM BALAS
MEMANTAU BEL...
KEPENTINGAN PENGAWALAN
KETEPATAN MAKLUMAT
KETEPATAN MASA
MENGELAK KESILAPAN
KRITERIA YANG MUNASABAH
TINDAKAN SUSULAN
...
PROSES
PENGAWALAN
Menyediakan
piawaian
Mengkaji
kos
Menyediakan
jadual kerja
Mengawal
pencapaian
Membuat
perubahanMembuat
...
KEPEMIMPINAN DALAM
PENGURUSAN
PROSES MEMPENGARUHI SIKAP
STAF DAN PEKERJANYA BAGI
MELAKSANAKAN SESUATU TUGAS
UNTUK MENCAPAI...
PERBEZAANPERBEZAAN
* pembahagian kerja* pembahagian kerja
organisasi yangorganisasi yang
berbeza kepadaberbeza kepada
subo...
STRUKTUR PENGURUSAN BOLEH
DITUNJUKKAN DALAM CARTA
ORGANISASI YANG MEMAPARKAN
HUBUNGAN AUTORITI MENGIKUT
FUNGSI, UNIT DAN K...
CARTA ORGANISASICARTA ORGANISASI
GAMBAR RAJAH YANGGAMBAR RAJAH YANG
MENUNJUKKAN FUNGSIMENUNJUKKAN FUNGSI
JABATAN, UNIT-UNI...
KEGUNAAN CARTAKEGUNAAN CARTA
ORGANISASIORGANISASI
ASAS UNTUK MENGANALISIS DANASAS UNTUK MENGANALISIS DAN
MENGKAJI STRUKTUR...
PENGURUS
JABATAN PENGELUARAN
PENYELIA UNIT
KAWALAN KUALITI
PENYELIA UNIT
MEMPROSES
MINUMAN
PENYELIA UNIT
PENJAGAAN
PENYELI...
KEPENTINGAN
CARTA ORGANISASI
PEMBAHAGIAN KERJA
HUBUNGAN KETUA-SUBORDINAT
PERINGKAT PENGURUSAN
AUTORITI LINI
KOMUNIKAS...
PERBEZAAN ANTARA PEMIMPINPERBEZAAN ANTARA PEMIMPIN
DAN PENGURUSDAN PENGURUS
 PEMIMPINPEMIMPIN
--MENYEDIAKANMENYEDIAKAN
AR...
KEPENTINGAN KEPEMIMPINAN
DALAM ORGANISASI
MEMBUAT KEPUTUSAN
MEMUDAHKAN KOMUNIKASI
MEMOTIVASIKAN PEKERJA
MEMILIH PEKERJA YA...
PEMASARAN
KEGIATAN PERNIAGAAN YANG
MENGAGIHKAN PRODUK
DARIPADA PENGELUAR KEPADA
PENGGUNA.
Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi...
KONSEP PEMASARAN
PENDEKATAN YANG MENEKANKAN
ORIENTASI PENGGUNA &
ORIENTASI PRODUK
SEMUA AKTIVITI ORGANISASI
DITUMPUKAN KEP...
1. ORIENTASI PENGGUNA
KEPERLUAN DAN KEHENDAK
PENGGUNA AKAN MENENTUKAN
ARAH AKTIVITI PENGELUARAN,
PEMASARAN DAN
PERKHIDMATA...
2. ORIENTASI PRODUK
ORGANISASI PERLU MENITIKBERATKAN
PRODUK YANG DITAWARKAN
MENGELUARKAN PRODUK YANG
BERMUTU TINGGI
KEBAIK...
KEPENTINGAN PEMASARAN
MENJUAL PRODUK YANG
DIHASILKAN
MENCAPAI KEPUASAN
PELANGGAN
MEMAJUKAN PERNIAGAAN
Unit 8 – Fungsi D...
SASARAN
PASARAN
SASARAN
PASARAN
CAMPURAN
PEMASARA
N
CAMPURAN
PEMASARA
N
STRATEGI
PEMASARAN
Unit 8 – Fungsi Dalam Organisas...
KUMPULAN PENGGUNA YANG
MEMPUNYAI CIRI-CIRI YANG SAMA
YANG CUBA DIPENGARUHI UNTUK
DIJADIKAN PELANGGAN
Unit 8 – Fungsi Dalam...
GABUNGAN BEBERAPA UNSUR PEMASARAN
UNTUK MEMUASKAN SASARAN PASARAN
CAMPURAN PEMASARAN
HARGA PROMOSI AGIHANPRODUK
Unit 8 – F...
MERUPAKAN BARANG DAN PERKHIDMATAN
CIRI-CIRI PRODUK
REKA BENTUK
PEMBUNGKUSAN
JENAMA
KHIDMAT LEPAS JUALAN
Unit 8 – Fung...
NILAI YANG DITAWARKAN KEPADA
PELANGGAN
FAKTOR PENENTUAN
HARGAPERMINTAAN
KOS PENGELUARAN
PESAING
PELUANG PASARAN
PENG...
JENIS PROMOSI :
PENGIKLANAN
JUALAN TERUS
PUBLISITI
PROMOSI JUALAN
SATU PROSES ATAU CARA UNTUK
MEMBERITAHU, MENYEDARKAN, M...
SATU PERSEMBAHAN MESEJ UNTUK
MEMPERKENALKAN SESUATU IDEA
ATAU PRODUK YANG DITAJA OLEH
PIHAK TERTENTU
DISALURKAN MELALUI ME...
TUJUAN PENGIKLANAN
MEMBERITAHU ATAU
MEMUJUK PEMBELI SUPAYA
MEMBELI PRODUK
BERKENAAN
Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perni...
ASPEK PENGIKLANAN
MATLAMAT MESEJ YANG INGIN
DISAMPAIKAN
PEMILIHAN MEDIA
KEBERKESANAN
Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi P...
JUALAN TERUS
KOMUNIKASI SECARA LANGSUNG
ANTARA JURUJUAL DENGAN
PELANGGAN DAN MENDAPAT
MAKLUMBALAS DARIPADA PENGGUNA
CONTOH...
MAKLUMAT YANG DISAMPAIKAN OLEH
MEDIA MASSA SECARA BEBAS DAN
BERKECUALI TENTANG SESUATU
KELUARAN TANPA DISURUH OLEH
PIHAK P...
JENIS PROMOSI JUALAN
TUNJUK CARA
PERTANDINGAN
PEMBERIAN SAMPEL PERCUMA
CARA GALAKAN JUALAN YANG DIGUNAKAN
UNTUK MEWUJUD...
MENGAGIHKAN PRODUK
DARIPADA PENGELUAR
KEPADA PENGGUNA AKHIR
Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
JENIS SALURAN AGIHAN
Pengeluar Ejen/broker Pemborong Peruncit Pengguna
Pengeluar
Pengeluar
Pemborong Peruncit Pengguna
Pem...
JENIS SALURAN AGIHAN
Pengeluar
Ejen/broker
Peruncit Pengguna
Pengeluar
Pengeluar
Pengguna
Pengguna
4
5
6
Unit 8 – Fungsi D...
PENGELUARANPENGELUARAN
 KONSEP PENGELUARANKONSEP PENGELUARAN
 AKTIVITI UNTUK MENGHASILKANAKTIVITI UNTUK MENGHASILKAN
PRO...
FAKTOR PENGELUARANFAKTOR PENGELUARAN
TANAHTANAH
BURUHBURUH
MODALMODAL
USAHAWANUSAHAWAN
Unit 8 – Fungsi Dalam Organisas...
PERANCANGAN PENGELUARANPERANCANGAN PENGELUARAN
PERANCANGAN PRODUKPERANCANGAN PRODUK
SUMBER MODALSUMBER MODAL
SUMBER MAN...
PERANCANGAN PRODUKPERANCANGAN PRODUK
JENIS PRODUK YANG DIJUALJENIS PRODUK YANG DIJUAL
MENENTUKAN JUMLAH YANGMENENTUKAN J...
SUMBER MODALSUMBER MODAL
MODAL SENDIRIMODAL SENDIRI
PINJAMANPINJAMAN
PENAWARAN SAHAMPENAWARAN SAHAM
PENGGUNAAN MODAL:P...
BAHAN MENTAHBAHAN MENTAH
JENISJENIS
KUANTITIKUANTITI
KUALITIKUALITI
Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
SUMBER MANUSIASUMBER MANUSIA
PENGURUSPENGURUS
PEKERJA MAHIRPEKERJA MAHIR
PEKERJA SEPARUH MAHIRPEKERJA SEPARUH MAHIR
PE...
KEWANGANKEWANGAN
BERKAITAN DENGAN PENGURUSANBERKAITAN DENGAN PENGURUSAN
KEWANGANKEWANGAN
MENENTUKAN KOS PENGELUARANMENEN...
KEPENTINGAN PERANCANGANKEPENTINGAN PERANCANGAN
PENGELUARANPENGELUARAN
 MENGETAHUI JENIS, KUANTITI DAN LOKASIMENGETAHUI JE...
PROSES
PENGELUARAN
-SISTEM AKTIVITI YANG MENGENDALIKAN
INPUT UNTUK MENGHASILKAN OUTPUT
-MELIBATKAN PERANCANGAN KEPERLUAN
B...
 SEGALA SUMBER YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENGHASILKAN OUTPUT
CONTOH :
TENAGA PEKERJA, BAHAN MENTAH,
MESIN DAN PERALATAN, TEK...
OUTPUT
HASIL YANG DIPEROLEH
SELEPAS INPUT PERNIAGAAN
MELALUI AKTIVITI PERTUKARAN
DALAM SISTEM .
Unit 8 – Fungsi Dalam Orga...
PENGENDALIAN
PROSES PENGELUARAN
PENGENDALIAN BAHAN
- PROSES PENGGABUNGAN/PEMBAHAGIAN
BAHAN
PENGGUNAAN MASA
- PENGELUARAN S...
MEMBOLEHKAN PELBAGAI PRODUK
DIHASILKAN
MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK
PENGGUNA
MENINGKATKAN AKTIVITI PERNIAGAAN
DALAM DAN...
TUJUAN PENYEDIAAN RANCANGAN
KEWANGAN
MENENTUKAN KOS PROJEK
JUMLAH PEMBIAYAAN
MODAL
BAYARAN BALIK PINJAMAN
ALIRAN TUNAI PER...
KEPERLUAN DANA
(MODAL)
- BERGANTUNG KEPADA
• JENIS PERNIAGAAN
• SAIZ PERNIAGAAN
• BIDANG PERNIAGAAN
Unit 8 – Fungsi Dalam ...
SUMBER DANA
SUMBER DALAMAN
- SIMPANAN SENDIRI
- PINJAMAN DARIPADA SAUDARA MARA
- MENJUAL HARTA YANG DIMILKI
SUMBER LUARAN
...
PENYATA KEWANGAN
PENYATA PENDAPATAN
AKAUN
PERDAGANGAN
AKAUN UNTUNG RUGI
KUNCI KIRA-KIRA
-TERDIRI DARIPADA :
Unit 8 – Fun...
TERDIRI DARIPADA AKAUN
PERDAGANGAN DAN AKAUN UNTUNG
RUGI DALAM BENTUK PENYATA
MENUNJUKKAN SEMUA HASIL DAN
BELANJA BAGI SAT...
HASIL
– SEGALA PENERIMAAN DARIPADA JUALAN
BARANG NIAGA ATAU PERKHIDMATAN
BELANJA
– SEGALA KOS YANG DITANGGUNG ATAU
PEMBAYA...
KUNCI KIRA-KIRAKUNCI KIRA-KIRA
PENYATA YANG MENUNJUKKANPENYATA YANG MENUNJUKKAN
JUMLAH ASET, LIABILITI DAN EKUITIJUMLAH A...
ASET
ASET SEMASA ASET TETAP
Aset yang boleh ditukar
menjadi tunai kurang
daripada setahun.
Contoh : Tunai,
Penghutang, sto...
LIABILITI
LIABILITI SEMASA LIABILITI TETAP
Hutang yang mesti
diselesaikan dalam masa
setahun.
Contoh : overdraf,
pemiutang...
EKUITIEKUITI
 MODAL PEMILIK YANG DILABURKAN DANMODAL PEMILIK YANG DILABURKAN DAN
UNTUNG TERKUMPUL YANG DILABURKANUNTUNG T...
PENYATA ALIRAN TUNAIPENYATA ALIRAN TUNAI
MENUNJUKKAN:MENUNJUKKAN:
 BAKI TUNAI AWALBAKI TUNAI AWAL
 ALIRAN MASUK TUNAIAL...
FUNGSI PENYATA KEWANGANFUNGSI PENYATA KEWANGAN
 PENYATA UNTUNG RUGI DISEDIAKANPENYATA UNTUNG RUGI DISEDIAKAN
UNTUK MENGEN...
FUNGSI PENYATA ALIRAN TUNAIFUNGSI PENYATA ALIRAN TUNAI
 DAPAT MENGUKUR KEUPAYAAN UNTUK BERNIAGA.DAPAT MENGUKUR KEUPAYAAN ...
PERUNDANGAN
JENIS AKTA:
- YANG BERKAITAN DENGAN
PENUBUHAN
PERNIAGAAN/SYARIKAT
- AKTA PERNIAGAAN 1956
- AKTA PERKONGSIAN
19...
JENIS AKTA:JENIS AKTA:
-- YANG BERKAITAN DENGANYANG BERKAITAN DENGAN
PENGELUARANPENGELUARAN
AKTA KUALITI ALAM SEKELILING ...
JENIS AKTA:JENIS AKTA:
- YANG BERKAITAN- YANG BERKAITAN
DENGAN JUALAN:DENGAN JUALAN:
AKTA JUALAN BARANG-BARANG 1957AKTA J...
LESENLESEN
 PIHAK BERKUASA TEMPATANPIHAK BERKUASA TEMPATAN
MENGELUARKAN LESEN BERTUJUAN:MENGELUARKAN LESEN BERTUJUAN:
o M...
NAMA LESEN DAN AGENSINAMA LESEN DAN AGENSI
YANG MENGELUARKANNYAYANG MENGELUARKANNYA
 NAMA LESENNAMA LESEN
- LESEN- LESEN
...
NAMA LESEN DAN AGENSI YANGNAMA LESEN DAN AGENSI YANG
MENGELUARKANNYAMENGELUARKANNYA
 NAMA LESENNAMA LESEN
- LESEN KILANGL...
PERMITPERMIT
 SURAT KEBENARAN ATAU KELULUSANSURAT KEBENARAN ATAU KELULUSAN
YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAKYANG DIKELUARKAN OL...
PERMITPERMIT
PERMITPERMIT
IMPORTIMPORT
LEMBAGALEMBAGA
PELESENANPELESENAN
KENDERAANKENDERAAN
PERDAGANGANPERDAGANGAN
(LPKP...
PERATURAN KASTAMPERATURAN KASTAM
USAHAWAN YANG MENJALANKANUSAHAWAN YANG MENJALANKAN
PERNIAGAAN EKSPORT DANPERNIAGAAN EKSPO...
PERATURAN EKSPORTPERATURAN EKSPORT
 BORANG KASTAM NO. 2BORANG KASTAM NO. 2
- USAHAWAN YANG INGIN- USAHAWAN YANG INGIN
MEN...
PERATURAN IMPORTPERATURAN IMPORT
 BORANG KASTAM NO.1BORANG KASTAM NO.1
- BORANG INI DIGUNAKAN OLEH- BORANG INI DIGUNAKAN ...
aqil ujian 1
aqil ujian 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

aqil ujian 1

132
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
132
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

aqil ujian 1

 1. 1. SATU UNIT SOSIAL YANG TERDIRI DARIPADA MANUSIA YANG BEKERJASAMA DAN SALING BERGANTUNG ANTARA SATU DENGAN LAIN BAGI MENCAPAI MATLAMAT INDIVIDU, KUMPULAN DAN ORGANISASI Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 2. 2. MEMPUNYAI HIERARKI ATAU TINGKAT AUTORITI. TERDAPAT PEMBAHAGIAN KERJA BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN ATAU BAHAGIAN YANG DIWUJUDKAN Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
 3. 3. FUNGSI ORGANISASI PERNIAGAAN FUNGSI DALAM ORGANISASI PERNIAGAAN PENGURUSAN PERUNDANGAN KEWANGAN PEMASARAN PENGELUARAN Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
 4. 4. PROSES MERANCANG , MENGORGANISASI, MENGARAH SERTA MENGAWAL AHLI ORGANISASI SUPAYA MATLAMATNYA DAPAT DICAPAI DENGAN BERKESAN. Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
 5. 5. PENGURUSAN MELIBATKANPENGURUSAN MELIBATKAN PROSES PENGAGIHANPROSES PENGAGIHAN INPUT ORGANISASI PERNIAGAANINPUT ORGANISASI PERNIAGAAN TERMASUK BAHAN, SUMBERTERMASUK BAHAN, SUMBER MANUSIA, MODAL DANMANUSIA, MODAL DAN TEKNOLOGI.TEKNOLOGI. Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
 6. 6. FUNGSI PENGURUSANFUNGSI PENGURUSAN MERUJUK KEPADA AKTIVITI:MERUJUK KEPADA AKTIVITI: MERANCANGMERANCANG MENGORGANISASIMENGORGANISASI MENGARAHMENGARAH MENGAWALMENGAWAL INPUT PERNIAGAANINPUT PERNIAGAAN Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
 7. 7. PROSES MENENTUKAN OBJEKTIF ORGANISASI LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan PERANCANGANPERANCANGAN
 8. 8. UNSUR PERANCANGAN BELANJAWAN PROGRAM MISI STRATEGI Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
 9. 9. KEPENTINGAN PERANCANGAN MEMENTINGKAN PENCAPAIAN MATLAMAT MEMUDAHKAN PENILAIAN MENGURANGKAN RISIKO DAN KERUGIAN MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN BAIK PEMBAHAGIAN TUGAS MENGENALPASTI PELUANG DAN ANCAMAN Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan FUNGSI PENGURUSAN
 10. 10. 2. PENGORGANISASIAN PENGUMPULAN DAN PEMBAHAGIAN SUMBER YANG DIMILIKI SEPERTI BAHAN MENTAH, SUMBER MANUSIA, MODAL DAN TEKNOLOGI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT ORGANISASI PEMBAHAGIAN KERJA DAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGURUSAN UNTUK MEMASTIKAN SEGALA KERJA DISEMPURNAKAN DENGAN CARA YANG TERATUR, CEKAP DAN MENJIMATKAN. Unit 8 – Fungsi dalam Organisasi Perniagaan
 11. 11. KEPENTINGAN PENGORGANISASIAN PENENTUAN KERJA PEMBAHAGIAN KERJA MENGUMPULKAN TUGAS BIDANG KUASA MENYELARASKAN KERJA Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan FUNGSI PENGURUSAN
 12. 12. 3. PENGARAHAN USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN TINDAKAN KE ARAH MENCAPAI OBJEKTIF ORGANISASI. PERHUBUNGAN ANTARA KETUA DENGAN STAF DAN PEKERJA SUPAYA MEREKA DAPAT MENYEMPURNAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 13. 13. KEPENTINGAN PENGARAHAN DELEGASI TUGAS MEMUDAHKAN KOMUNIKASI MEMOTIVASIKAN PEKERJA MENYELARASKAN TUGAS Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan FUNGSI PENGURUSAN
 14. 14. 4. PENGAWALAN PENETAPAN STANDARD PENGUKURAN PRESTASI PEMBETULAN SESUATU YANG MENYELEWENG MEMBERI MAKLUM BALAS MEMANTAU BELANJAWAN DAN AUDIT Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 15. 15. KEPENTINGAN PENGAWALAN KETEPATAN MAKLUMAT KETEPATAN MASA MENGELAK KESILAPAN KRITERIA YANG MUNASABAH TINDAKAN SUSULAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 16. 16. PROSES PENGAWALAN Menyediakan piawaian Mengkaji kos Menyediakan jadual kerja Mengawal pencapaian Membuat perubahanMembuat pembetulan kerja Mengadakan kawalan Menyampaikan maklumat kepada staf dan pekerja Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 17. 17. KEPEMIMPINAN DALAM PENGURUSAN PROSES MEMPENGARUHI SIKAP STAF DAN PEKERJANYA BAGI MELAKSANAKAN SESUATU TUGAS UNTUK MENCAPAI MATLAMAT KERJA BAGI UNIT DAN ORGANISASI Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 18. 18. PERBEZAANPERBEZAAN * pembahagian kerja* pembahagian kerja organisasi yangorganisasi yang berbeza kepadaberbeza kepada subordinat yangsubordinat yang berlainanberlainan INTEGRASIINTEGRASI * penyelarasan* penyelarasan antara unit-unitantara unit-unit kerja semasakerja semasa pembahagianpembahagian tugas dilakukantugas dilakukan STRUKTUR PENGURUSAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 19. 19. STRUKTUR PENGURUSAN BOLEH DITUNJUKKAN DALAM CARTA ORGANISASI YANG MEMAPARKAN HUBUNGAN AUTORITI MENGIKUT FUNGSI, UNIT DAN KEDUDUKAN INDIVIDU DALAM ORGANISASI. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 20. 20. CARTA ORGANISASICARTA ORGANISASI GAMBAR RAJAH YANGGAMBAR RAJAH YANG MENUNJUKKAN FUNGSIMENUNJUKKAN FUNGSI JABATAN, UNIT-UNIT DANJABATAN, UNIT-UNIT DAN INDIVIDU SERTA BAGAIMANAINDIVIDU SERTA BAGAIMANA HUBUNGAN SESAMA MEREKA.HUBUNGAN SESAMA MEREKA. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 21. 21. KEGUNAAN CARTAKEGUNAAN CARTA ORGANISASIORGANISASI ASAS UNTUK MENGANALISIS DANASAS UNTUK MENGANALISIS DAN MENGKAJI STRUKTUR ORGANISASIMENGKAJI STRUKTUR ORGANISASI CADANGAN UNTUK MEMBERI LATIHANCADANGAN UNTUK MEMBERI LATIHAN RUJUKAN UNTUK MEMBUATRUJUKAN UNTUK MEMBUAT SEBARANGSEBARANG PERUBAHAN DALAM STRUKTURPERUBAHAN DALAM STRUKTUR ORGANISASIORGANISASI Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 22. 22. PENGURUS JABATAN PENGELUARAN PENYELIA UNIT KAWALAN KUALITI PENYELIA UNIT MEMPROSES MINUMAN PENYELIA UNIT PENJAGAAN PENYELIA UNIT STOR PENYELIA UNIT BOTOL MINUMAN CONTOH CARTA ORGANISASI KILANG MINUMAN RINGAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 23. 23. KEPENTINGAN CARTA ORGANISASI PEMBAHAGIAN KERJA HUBUNGAN KETUA-SUBORDINAT PERINGKAT PENGURUSAN AUTORITI LINI KOMUNIKASI Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 24. 24. PERBEZAAN ANTARA PEMIMPINPERBEZAAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGURUSDAN PENGURUS  PEMIMPINPEMIMPIN --MENYEDIAKANMENYEDIAKAN ARAHAN DAN VISIARAHAN DAN VISI SYARIKATSYARIKAT - MENDORONG- MENDORONG PEKERJA UNTUKPEKERJA UNTUK MENCAPAI VISIMENCAPAI VISI SYARIKATSYARIKAT - MEMOTIVASI- MEMOTIVASI PEKERJA KE ARAHPEKERJA KE ARAH MASA DEPANMASA DEPAN  PENGURUSPENGURUS - MEMBUAT PERANCANGAN- MEMBUAT PERANCANGAN SYARIKAT DAN MENGURUSSYARIKAT DAN MENGURUS BELANJAWAN RUTINBELANJAWAN RUTIN - MENSTRUKTUR DAN- MENSTRUKTUR DAN MENYEDIAKAN STAFMENYEDIAKAN STAF ORGANISASIORGANISASI - MEMILIH PEKERJA- MEMILIH PEKERJA BERKEBOLEHANBERKEBOLEHAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 25. 25. KEPENTINGAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI MEMBUAT KEPUTUSAN MEMUDAHKAN KOMUNIKASI MEMOTIVASIKAN PEKERJA MEMILIH PEKERJA YANG SESUAI Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan Slide 4 (Fungsi Organisasi Dalam Pengurusan)
 26. 26. PEMASARAN KEGIATAN PERNIAGAAN YANG MENGAGIHKAN PRODUK DARIPADA PENGELUAR KEPADA PENGGUNA. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 27. 27. KONSEP PEMASARAN PENDEKATAN YANG MENEKANKAN ORIENTASI PENGGUNA & ORIENTASI PRODUK SEMUA AKTIVITI ORGANISASI DITUMPUKAN KEPADA MATLAMAT UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK PENGGUNA. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 28. 28. 1. ORIENTASI PENGGUNA KEPERLUAN DAN KEHENDAK PENGGUNA AKAN MENENTUKAN ARAH AKTIVITI PENGELUARAN, PEMASARAN DAN PERKHIDMATAN ORGANISASI. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 29. 29. 2. ORIENTASI PRODUK ORGANISASI PERLU MENITIKBERATKAN PRODUK YANG DITAWARKAN MENGELUARKAN PRODUK YANG BERMUTU TINGGI KEBAIKAN YANG BOLEH DIDAPATI OLEH PENGGUNA Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 30. 30. KEPENTINGAN PEMASARAN MENJUAL PRODUK YANG DIHASILKAN MENCAPAI KEPUASAN PELANGGAN MEMAJUKAN PERNIAGAAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 31. 31. SASARAN PASARAN SASARAN PASARAN CAMPURAN PEMASARA N CAMPURAN PEMASARA N STRATEGI PEMASARAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 32. 32. KUMPULAN PENGGUNA YANG MEMPUNYAI CIRI-CIRI YANG SAMA YANG CUBA DIPENGARUHI UNTUK DIJADIKAN PELANGGAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 33. 33. GABUNGAN BEBERAPA UNSUR PEMASARAN UNTUK MEMUASKAN SASARAN PASARAN CAMPURAN PEMASARAN HARGA PROMOSI AGIHANPRODUK Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 34. 34. MERUPAKAN BARANG DAN PERKHIDMATAN CIRI-CIRI PRODUK REKA BENTUK PEMBUNGKUSAN JENAMA KHIDMAT LEPAS JUALAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 35. 35. NILAI YANG DITAWARKAN KEPADA PELANGGAN FAKTOR PENENTUAN HARGAPERMINTAAN KOS PENGELUARAN PESAING PELUANG PASARAN PENGARUH PERSEPSI PELANGGAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 36. 36. JENIS PROMOSI : PENGIKLANAN JUALAN TERUS PUBLISITI PROMOSI JUALAN SATU PROSES ATAU CARA UNTUK MEMBERITAHU, MENYEDARKAN, MEMUJUK DAN MEMPENGARUHI PARA PENGGUNA UNTUK MEMBELI SESUATU KELUARAN ATAU PERKHIDMATAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 37. 37. SATU PERSEMBAHAN MESEJ UNTUK MEMPERKENALKAN SESUATU IDEA ATAU PRODUK YANG DITAJA OLEH PIHAK TERTENTU DISALURKAN MELALUI MEDIA MASSA SEPERTI RADIO, TV, DA N MAJALAH Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 38. 38. TUJUAN PENGIKLANAN MEMBERITAHU ATAU MEMUJUK PEMBELI SUPAYA MEMBELI PRODUK BERKENAAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 39. 39. ASPEK PENGIKLANAN MATLAMAT MESEJ YANG INGIN DISAMPAIKAN PEMILIHAN MEDIA KEBERKESANAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 40. 40. JUALAN TERUS KOMUNIKASI SECARA LANGSUNG ANTARA JURUJUAL DENGAN PELANGGAN DAN MENDAPAT MAKLUMBALAS DARIPADA PENGGUNA CONTOH JUALAN TERUS: COSWAY, AVON, PYREX, INSURANS TAKAFUL MALAYSIA Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 41. 41. MAKLUMAT YANG DISAMPAIKAN OLEH MEDIA MASSA SECARA BEBAS DAN BERKECUALI TENTANG SESUATU KELUARAN TANPA DISURUH OLEH PIHAK PENGELUAR. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 42. 42. JENIS PROMOSI JUALAN TUNJUK CARA PERTANDINGAN PEMBERIAN SAMPEL PERCUMA CARA GALAKAN JUALAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUD, MENGEKAL, MENEMBUSI SERTA MEMPERLUASKAN PASARAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 43. 43. MENGAGIHKAN PRODUK DARIPADA PENGELUAR KEPADA PENGGUNA AKHIR Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 44. 44. JENIS SALURAN AGIHAN Pengeluar Ejen/broker Pemborong Peruncit Pengguna Pengeluar Pengeluar Pemborong Peruncit Pengguna Pemborong Pengguna 1 2 3 Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 45. 45. JENIS SALURAN AGIHAN Pengeluar Ejen/broker Peruncit Pengguna Pengeluar Pengeluar Pengguna Pengguna 4 5 6 Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan Slide 4 (Fungsi Dalam Organisasi Pengurusan)
 46. 46. PENGELUARANPENGELUARAN  KONSEP PENGELUARANKONSEP PENGELUARAN  AKTIVITI UNTUK MENGHASILKANAKTIVITI UNTUK MENGHASILKAN PRODUK YANG DAPAT MEMUASKANPRODUK YANG DAPAT MEMUASKAN KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIAKEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA  PROSES MENUKAR BAHAN MENTAHPROSES MENUKAR BAHAN MENTAH KEPADA BARANG SIAP YANGKEPADA BARANG SIAP YANG DIPERLUKAN OLEH PENGGUNADIPERLUKAN OLEH PENGGUNA  PENGHASILAN NILAI FAEDAHPENGHASILAN NILAI FAEDAH Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 47. 47. FAKTOR PENGELUARANFAKTOR PENGELUARAN TANAHTANAH BURUHBURUH MODALMODAL USAHAWANUSAHAWAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 48. 48. PERANCANGAN PENGELUARANPERANCANGAN PENGELUARAN PERANCANGAN PRODUKPERANCANGAN PRODUK SUMBER MODALSUMBER MODAL SUMBER MANUSIASUMBER MANUSIA KEWANGANKEWANGAN BAHAN MENTAHBAHAN MENTAH KEDUDUKAN KILANGKEDUDUKAN KILANG REKA BENTUK BANGUNANREKA BENTUK BANGUNAN LOKASI PROSES PENGELUARANLOKASI PROSES PENGELUARAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 49. 49. PERANCANGAN PRODUKPERANCANGAN PRODUK JENIS PRODUK YANG DIJUALJENIS PRODUK YANG DIJUAL MENENTUKAN JUMLAH YANGMENENTUKAN JUMLAH YANG BOLEH DIJUALBOLEH DIJUAL STAIL DAN SAIZ PRODUKSTAIL DAN SAIZ PRODUK CIRI-CIRI ISTIMEWA PRODUKCIRI-CIRI ISTIMEWA PRODUK Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 50. 50. SUMBER MODALSUMBER MODAL MODAL SENDIRIMODAL SENDIRI PINJAMANPINJAMAN PENAWARAN SAHAMPENAWARAN SAHAM PENGGUNAAN MODAL:PENGGUNAAN MODAL: MESIN, BAHAN MENTAH, KOS LANGSUNG,MESIN, BAHAN MENTAH, KOS LANGSUNG, PEMBUNGKUSAN, BELANJA OVERHED.PEMBUNGKUSAN, BELANJA OVERHED. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 51. 51. BAHAN MENTAHBAHAN MENTAH JENISJENIS KUANTITIKUANTITI KUALITIKUALITI Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 52. 52. SUMBER MANUSIASUMBER MANUSIA PENGURUSPENGURUS PEKERJA MAHIRPEKERJA MAHIR PEKERJA SEPARUH MAHIRPEKERJA SEPARUH MAHIR PEMBAHAGIAN TUGAS UNTUK SETIAPPEMBAHAGIAN TUGAS UNTUK SETIAP KUMPULAN PEKERJAKUMPULAN PEKERJA Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan Slide 4 (Fungsi Dalam Organisasi Pengurusan)
 53. 53. KEWANGANKEWANGAN BERKAITAN DENGAN PENGURUSANBERKAITAN DENGAN PENGURUSAN KEWANGANKEWANGAN MENENTUKAN KOS PENGELUARANMENENTUKAN KOS PENGELUARAN MENENTUKAN PENGGUNAAN SUMBERMENENTUKAN PENGGUNAAN SUMBER MODAL SECARA OPTIMUMMODAL SECARA OPTIMUM Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 54. 54. KEPENTINGAN PERANCANGANKEPENTINGAN PERANCANGAN PENGELUARANPENGELUARAN  MENGETAHUI JENIS, KUANTITI DAN LOKASIMENGETAHUI JENIS, KUANTITI DAN LOKASI PRODUK YANG HENDAK DIKELUARKANPRODUK YANG HENDAK DIKELUARKAN  DAPAT MEMILIH KAEDAH DAN SUSUN ATURDAPAT MEMILIH KAEDAH DAN SUSUN ATUR PENGELUARANPENGELUARAN  DAPAT MEMBUAT PERANCANGANDAPAT MEMBUAT PERANCANGAN PENGELUARAN TAHUNANPENGELUARAN TAHUNAN  DAPAT MERANCANG KUANTITIDAPAT MERANCANG KUANTITI PENGELUARAN UNTUK MEMENUHIPENGELUARAN UNTUK MEMENUHI KEHENDAK PENJADUALAN KESELURUHANKEHENDAK PENJADUALAN KESELURUHAN  MEMASTIKAN KELICINAN PROSESMEMASTIKAN KELICINAN PROSES PENGELUARAN DAN OUTPUT ORGANISASIPENGELUARAN DAN OUTPUT ORGANISASI TIDAK TERJEJASTIDAK TERJEJAS Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 55. 55. PROSES PENGELUARAN -SISTEM AKTIVITI YANG MENGENDALIKAN INPUT UNTUK MENGHASILKAN OUTPUT -MELIBATKAN PERANCANGAN KEPERLUAN BAHAN MENTAH -MEREKA CIPTA PROSES OPERASI -MENYUSUN ATUR RUANG OPERASI -PENGAGIHAN SUMBER TENAGA PEKERJA Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 56. 56.  SEGALA SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN OUTPUT CONTOH : TENAGA PEKERJA, BAHAN MENTAH, MESIN DAN PERALATAN, TEKNOLOGI, MAKLUMAT, MODAL INPUT Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 57. 57. OUTPUT HASIL YANG DIPEROLEH SELEPAS INPUT PERNIAGAAN MELALUI AKTIVITI PERTUKARAN DALAM SISTEM . Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 58. 58. PENGENDALIAN PROSES PENGELUARAN PENGENDALIAN BAHAN - PROSES PENGGABUNGAN/PEMBAHAGIAN BAHAN PENGGUNAAN MASA - PENGELUARAN SECARA BERTERUSAN - PENGELUARAN MENGIKUT KEPERLUAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA - INTENSIF MODAL - INTENSIF BURUH Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 59. 59. MEMBOLEHKAN PELBAGAI PRODUK DIHASILKAN MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK PENGGUNA MENINGKATKAN AKTIVITI PERNIAGAAN DALAM DAN LUAR NEGARA MENINGKATKAN TARAF HIDUP PENDUDUK SESEBUAH NEGARA MERANGSANG KEGIATAN PERNIAGAAN DAN MEMBANGUNKAN NEGARA Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 60. 60. TUJUAN PENYEDIAAN RANCANGAN KEWANGAN MENENTUKAN KOS PROJEK JUMLAH PEMBIAYAAN MODAL BAYARAN BALIK PINJAMAN ALIRAN TUNAI PERNIAGAAN PRESTASI PERNIAGAAN/PROJEK Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 61. 61. KEPERLUAN DANA (MODAL) - BERGANTUNG KEPADA • JENIS PERNIAGAAN • SAIZ PERNIAGAAN • BIDANG PERNIAGAAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 62. 62. SUMBER DANA SUMBER DALAMAN - SIMPANAN SENDIRI - PINJAMAN DARIPADA SAUDARA MARA - MENJUAL HARTA YANG DIMILKI SUMBER LUARAN - PINJAMAN MELALUI AGENSI KERAJAAN - PINJAMAN MELALUI INSTITUSI KEWANGAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 63. 63. PENYATA KEWANGAN PENYATA PENDAPATAN AKAUN PERDAGANGAN AKAUN UNTUNG RUGI KUNCI KIRA-KIRA -TERDIRI DARIPADA : Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 64. 64. TERDIRI DARIPADA AKAUN PERDAGANGAN DAN AKAUN UNTUNG RUGI DALAM BENTUK PENYATA MENUNJUKKAN SEMUA HASIL DAN BELANJA BAGI SATU TEMPOH PERAKAUNAN MENGUKUR PRESTASI PERNIAGAAN – UNTUNG BERSIH ATAU RUGI BERSIH PENYATA PENDAPATAN Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 65. 65. HASIL – SEGALA PENERIMAAN DARIPADA JUALAN BARANG NIAGA ATAU PERKHIDMATAN BELANJA – SEGALA KOS YANG DITANGGUNG ATAU PEMBAYARAN YANG TERLIBAT UNTUNG – JUMLAH HASIL MELEBIHI JUMLAH BELANJA RUGI – JUMLAH BELANJA MELEBIHI JUMLAH HASIL Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 66. 66. KUNCI KIRA-KIRAKUNCI KIRA-KIRA PENYATA YANG MENUNJUKKANPENYATA YANG MENUNJUKKAN JUMLAH ASET, LIABILITI DAN EKUITIJUMLAH ASET, LIABILITI DAN EKUITI ORGANISASI PERNIAGAAN PADAORGANISASI PERNIAGAAN PADA SATU TEMPOH TERTENTUSATU TEMPOH TERTENTU Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 67. 67. ASET ASET SEMASA ASET TETAP Aset yang boleh ditukar menjadi tunai kurang daripada setahun. Contoh : Tunai, Penghutang, stok bahan mentah Aset yang digunakan untuk membantu perniagaan memperolehi hasil dan bukan untuk dijual semula Contoh : tanah, bangunan , kenderaan, jentera/mesin Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 68. 68. LIABILITI LIABILITI SEMASA LIABILITI TETAP Hutang yang mesti diselesaikan dalam masa setahun. Contoh : overdraf, pemiutang Hutang yang mesti diselesaikan dalam masa melebihi setahun. Contoh : pinjaman berjangka (bank) Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 69. 69. EKUITIEKUITI  MODAL PEMILIK YANG DILABURKAN DANMODAL PEMILIK YANG DILABURKAN DAN UNTUNG TERKUMPUL YANG DILABURKANUNTUNG TERKUMPUL YANG DILABURKAN SEMULA DALAM PERNIAGAAN.SEMULA DALAM PERNIAGAAN.  MODAL PEMILIK BOLEH BERTAMBAH JIKAMODAL PEMILIK BOLEH BERTAMBAH JIKA USAHAWAN MENAMBAH PELABURAN.USAHAWAN MENAMBAH PELABURAN.  MODAL PEMILIK AKAN BERKURANGANMODAL PEMILIK AKAN BERKURANGAN JIKA AMBILAN BARANG DILAKUKAN.JIKA AMBILAN BARANG DILAKUKAN. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 70. 70. PENYATA ALIRAN TUNAIPENYATA ALIRAN TUNAI MENUNJUKKAN:MENUNJUKKAN:  BAKI TUNAI AWALBAKI TUNAI AWAL  ALIRAN MASUK TUNAIALIRAN MASUK TUNAI  ALIRAN KELUAR TUNAIALIRAN KELUAR TUNAI  KEDUDUKAN BAKI TUNAI AKHIRKEDUDUKAN BAKI TUNAI AKHIR SESEBUAH PERNIAGAAN BAGI SATUSESEBUAH PERNIAGAAN BAGI SATU TEMPOH TERTENTU SEPERTITEMPOH TERTENTU SEPERTI SEBULAN, 6 BULAN DAN SETAHUN.SEBULAN, 6 BULAN DAN SETAHUN. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 71. 71. FUNGSI PENYATA KEWANGANFUNGSI PENYATA KEWANGAN  PENYATA UNTUNG RUGI DISEDIAKANPENYATA UNTUNG RUGI DISEDIAKAN UNTUK MENGENALPASTI JUMLAHUNTUK MENGENALPASTI JUMLAH UNTUNG ATAU RUGI BERSIH.UNTUNG ATAU RUGI BERSIH.  KUNCI KIRA-KIRA MENUNJUKKANKUNCI KIRA-KIRA MENUNJUKKAN KEDUDUKAN KEWANGAN SESEBUAHKEDUDUKAN KEWANGAN SESEBUAH PERNIAGAAN YANG TERDIRI DARIPADAPERNIAGAAN YANG TERDIRI DARIPADA JUMLAH ASET, LIABILITI DAN EKUITIJUMLAH ASET, LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK PADA SATU TEMPOH TERTENTUPEMILIK PADA SATU TEMPOH TERTENTU  BOLEH MEMBUAT ANALISIS DANBOLEH MEMBUAT ANALISIS DAN TAFSIRAN TERHADAP PRESTASI DANTAFSIRAN TERHADAP PRESTASI DAN KEDUDUKAN KEWANGAN SESEBUAHKEDUDUKAN KEWANGAN SESEBUAH PERNIAGAAN.PERNIAGAAN. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 72. 72. FUNGSI PENYATA ALIRAN TUNAIFUNGSI PENYATA ALIRAN TUNAI  DAPAT MENGUKUR KEUPAYAAN UNTUK BERNIAGA.DAPAT MENGUKUR KEUPAYAAN UNTUK BERNIAGA.  DAPAT MEMBUAT ANGGARAN PENERIMAAN TUNAI.DAPAT MEMBUAT ANGGARAN PENERIMAAN TUNAI.  DAPAT MERANCANG PEMBAYARAN/PENGGUNAANDAPAT MERANCANG PEMBAYARAN/PENGGUNAAN TUNAI.TUNAI.  DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN LEBIH AWALDAPAT MENGAMBIL TINDAKAN LEBIH AWAL SEKIRANYA BERLAKU KEKURANGAN TUNAI.SEKIRANYA BERLAKU KEKURANGAN TUNAI.  DAPAT MERANCANG PEMBELIAN ASET DAN HARTADAPAT MERANCANG PEMBELIAN ASET DAN HARTA LAIN SEKIRANYA PERLU.LAIN SEKIRANYA PERLU.  DAPAT MERANCANG PELABURAN SECARADAPAT MERANCANG PELABURAN SECARA TERATUR.TERATUR.  MEMBANTU MEMUDAHKAN URUSAN PINJAMANMEMBANTU MEMUDAHKAN URUSAN PINJAMAN BANK.BANK. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan Slide 4 (Fungsi Dalam Organisasi Pengurusan)
 73. 73. PERUNDANGAN JENIS AKTA: - YANG BERKAITAN DENGAN PENUBUHAN PERNIAGAAN/SYARIKAT - AKTA PERNIAGAAN 1956 - AKTA PERKONGSIAN 1961 - AKTA SYARIKAT 1965 Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 74. 74. JENIS AKTA:JENIS AKTA: -- YANG BERKAITAN DENGANYANG BERKAITAN DENGAN PENGELUARANPENGELUARAN AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 AKTA HAKCIPTA 1987AKTA HAKCIPTA 1987 Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 75. 75. JENIS AKTA:JENIS AKTA: - YANG BERKAITAN- YANG BERKAITAN DENGAN JUALAN:DENGAN JUALAN: AKTA JUALAN BARANG-BARANG 1957AKTA JUALAN BARANG-BARANG 1957 AKTA SEWA BELI 1967AKTA SEWA BELI 1967 AKTA PERIHAL DAGANGAN 1972AKTA PERIHAL DAGANGAN 1972 AKTA JUALAN LANGSUNG 1993AKTA JUALAN LANGSUNG 1993 Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 76. 76. LESENLESEN  PIHAK BERKUASA TEMPATANPIHAK BERKUASA TEMPATAN MENGELUARKAN LESEN BERTUJUAN:MENGELUARKAN LESEN BERTUJUAN: o MENGAWAL KEBERSIHAN,MENGAWAL KEBERSIHAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN DIKESELAMATAN DAN KESIHATAN DI KAWASAN PERNIAGAAN.KAWASAN PERNIAGAAN. o MENGUTIP HASIL PENDAPATANMENGUTIP HASIL PENDAPATAN BAGI PIHAK KERAJAAN DAN UNTUKBAGI PIHAK KERAJAAN DAN UNTUK MENGETAHUI BILANGAN PENIAGA.MENGETAHUI BILANGAN PENIAGA. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 77. 77. NAMA LESEN DAN AGENSINAMA LESEN DAN AGENSI YANG MENGELUARKANNYAYANG MENGELUARKANNYA  NAMA LESENNAMA LESEN - LESEN- LESEN PERNIAGAANPERNIAGAAN - LESEN- LESEN PEMBORONGPEMBORONG - LESEN- LESEN MENGILANGMENGILANG  AGENSI PENGELUARAGENSI PENGELUAR LESENLESEN - MAJLIS- MAJLIS BERKUASATEMPATANBERKUASATEMPATAN - KPDN&HEP- KPDN&HEP - MITI- MITI Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 78. 78. NAMA LESEN DAN AGENSI YANGNAMA LESEN DAN AGENSI YANG MENGELUARKANNYAMENGELUARKANNYA  NAMA LESENNAMA LESEN - LESEN KILANGLESEN KILANG MAKANANMAKANAN - LESEN CUKAILESEN CUKAI JUALANJUALAN - LESEN EKSAIS- LESEN EKSAIS  AGENSI PENGELUARAGENSI PENGELUAR LESENLESEN JBTN KESIHATANJBTN KESIHATAN DAERAH / PBTDAERAH / PBT JBTN KASTAMJBTN KASTAM DIRAJA MALAYSIADIRAJA MALAYSIA Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 79. 79. PERMITPERMIT  SURAT KEBENARAN ATAU KELULUSANSURAT KEBENARAN ATAU KELULUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAKYANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA TERTENTU UNTUKBERKUASA TERTENTU UNTUK PENIAGA MENJALANKAN SESUATUPENIAGA MENJALANKAN SESUATU AKTIVITI MENGIKUT PERATURAN DANAKTIVITI MENGIKUT PERATURAN DAN SAH DARI SEGI UNDANG-UNDANG.SAH DARI SEGI UNDANG-UNDANG.  SETELAH MENDAPAT LESEN,SETELAH MENDAPAT LESEN, USAHAWAN PERLU MENDAPATKANUSAHAWAN PERLU MENDAPATKAN MAKLUMAT SAMA ADA AKTIVITI YANGMAKLUMAT SAMA ADA AKTIVITI YANG DIJALANKAN MEMERLUKAN PERMITDIJALANKAN MEMERLUKAN PERMIT DARIPADA PIHAK BERKUASADARIPADA PIHAK BERKUASA TERTENTU ATAU TIDAKTERTENTU ATAU TIDAK .. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 80. 80. PERMITPERMIT PERMITPERMIT IMPORTIMPORT LEMBAGALEMBAGA PELESENANPELESENAN KENDERAANKENDERAAN PERDAGANGANPERDAGANGAN (LPKP) DI BAWAH(LPKP) DI BAWAH KEM.KEM. PEMBANGUNANPEMBANGUNAN USAHAWAN.USAHAWAN. MITI Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 81. 81. PERATURAN KASTAMPERATURAN KASTAM USAHAWAN YANG MENJALANKANUSAHAWAN YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN EKSPORT DANPERNIAGAAN EKSPORT DAN IMPORT TERTAKLUK KEPADAIMPORT TERTAKLUK KEPADA PERATURAN KASTAM.PERATURAN KASTAM. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 82. 82. PERATURAN EKSPORTPERATURAN EKSPORT  BORANG KASTAM NO. 2BORANG KASTAM NO. 2 - USAHAWAN YANG INGIN- USAHAWAN YANG INGIN MENGEKSPORT BARANG SAMA ADAMENGEKSPORT BARANG SAMA ADA BERDUTI EKSPORT ATAU TIDAK PERLUBERDUTI EKSPORT ATAU TIDAK PERLU MENGISI BORANG INI.MENGISI BORANG INI. - MAKLUMAT YANG PERLU DIISI:- MAKLUMAT YANG PERLU DIISI: ** BILANGAN DAN KETERANGANBILANGAN DAN KETERANGAN BUNGKUSAN, NILAI, BERAT, UKURAN,BUNGKUSAN, NILAI, BERAT, UKURAN, KUANTITI DAN JENIS BARANG SERTAKUANTITI DAN JENIS BARANG SERTA NEGARA PENGHANTAR YANG TERAKHIR.NEGARA PENGHANTAR YANG TERAKHIR. - CUKAI EKSPORT BERBEZA MENGIKUT- CUKAI EKSPORT BERBEZA MENGIKUT JENIS BARANG YANG DIEKSPORT.JENIS BARANG YANG DIEKSPORT. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 83. 83. PERATURAN IMPORTPERATURAN IMPORT  BORANG KASTAM NO.1BORANG KASTAM NO.1 - BORANG INI DIGUNAKAN OLEH- BORANG INI DIGUNAKAN OLEH USAHAWAN UNTUK MENGIMPORTUSAHAWAN UNTUK MENGIMPORT SEMUA BARANG SAMA ADA BERDUTISEMUA BARANG SAMA ADA BERDUTI IMPORT ATAU TIDAK.IMPORT ATAU TIDAK. - MAKLUMAT YANG PERLU DIISI:- MAKLUMAT YANG PERLU DIISI: ** NILAI, BERAT, UKURAN, KUANTITI,NILAI, BERAT, UKURAN, KUANTITI, JENIS BARANG & NEGARA ASAL BARANGJENIS BARANG & NEGARA ASAL BARANG IMPORT BERKENAAN.IMPORT BERKENAAN. - CUKAI IMPORT BERBEZA MENGIKUT- CUKAI IMPORT BERBEZA MENGIKUT JENIS BARANG YANG DIIMPORT.JENIS BARANG YANG DIIMPORT. Unit 8 – Fungsi Dalam Organisasi Perniagaan
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×