Manual saeco

2,255 views

Published on

Coffee maker Saeco Xsmall

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual saeco

 1. 1. TypeHD8743/HD8745/HD8747-Cod.15002570Rev.00del15-03-10 Producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări fără preaviz. www.philips.com/saeco RO SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A ViaTorretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italia declarăm pe propria răspundere că produsul: APARAT AUTOMAT DE CAFEA SUP 033R lacaresereferăprezentadeclaraţieesteconformăcuurmătoarelenorme: • Siguranţaprivindelectrocasniceleșiechipamenteleelectrice-Cerinţegenerale EN60335-1(2002)+A1(2004)+A2(2006)+A11(2004)+A12(2006)+A13(2008) • Siguranţa privind electrocasnicele și echipamentele electrice - Partea 2-15 Cerinţe specifice pentru aparatele de încălzit lichide EN 60335-2-15 (2002) + A1(2005) + A2 (2008). • Siguranţa privind aparatele de uz casnic și a celor similare. Câmpuri electro- magnetice - Metode de evaluare și măsurare - EN 62233 (2008). • Siguranţa privind electrocasnicele și echipamentele electrice - Partea 2-14 Cerinţe specifice pentru pulverizatoare și râșniţe de cafea EN 60335-2-14 (2006) + A1 (2008). • Limiteșimetodedemăsurareaproblemelorradiocaracteristiceechipamentelorcu motorelectricșiaproblemelortermiceîncazuluzuluidomesticșiînscopurisimilare, instrumenteelectriceșiechipamenteelectricesimilare-EN55014-1(2006). • Compatibilitate electromagnetică (EMC) Partea 3^ Limite - Secţiunea 2 : Limite pentru emisiile de curent armonic (curent absorbit de către echipament ≤ 16A pe fază) - EN 61000-3-2 (2006). • Compatibilitate electromagnetică (EMC) Partea 3^ Limite - Secţiunea 3 : Limitarea fluctuaţiilor și a flickerului de tensiune în sistemele de alimentare de joasă tensiune pentru echipamente având un curent nominal ≤ 16A. EN 61000-3-3 (1995) + cor.(1997) + A1(2001) + A2 (2005). • Cerinţe de imunitate pentru electrocasnice, instrumente și echipamente simi- lare. Norma pentru familia de produse - EN 55014-2 (1997) + A1 (2001). conform cu prevederile directivelor: CE 2006/95, CE 2004/108. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CE ANUL 09 CE 2006/95, CE 2004/108. R & D Manager Ing. Andrea Castellani Gaggio Montano 28/04/2009
 2. 2. Română INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZAAPARATUL.Î Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă la www.philips.com/welcome RO Type HD8743 / HD8745 / HD8747 SUP 033R
 3. 3. • 2 • INFORMAŢII GENERALE Aparatul de cafea este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând cafea boabe; este dotat cu un dispozitiv pentru prepararea aburului și a apei calde. Structura aparatului, cu un design elegant a fost proiectată pentru uz casnic și nu este indicată pentru o funcţionare con- tinuă, de tip profesional. Păstraţi aceste instrucţiuni de folosire într-un loc sigur și puneţi-le la îndemâna oricărei persoane ce ar putea utiliza aparatul de cafea. Pentruinformaţiisuplimentaresauîncazulîntâmpinăriideproblemecenusuntinclusesaunu sunt explicate suficient în aceste instrucţiuni, adresaţi-vă Centrelor de Asistenţă Autorizate. Atenţie. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru eventualele pagube, care se datorează: • folosirii incorecte sau contrare scopurilor prevăzute; • reparaţiilor executate în alte locuri decât la centrele de asistenţă autorizate; • manipulării incorecte a cablului de alimentare; • manipulării incorecte a oricărei componente a aparatului; • depozitării sau folosirii aparatului în medii cu temperaturi diferite de condiţiile de utilizare (între 15°C și 45°C) • folosirii pieselor de schimb și a accesoriilor care nu sunt originale. În astfel de cazuri garanţia își pierde valabilitatea. NORME DE SIGURANŢĂ Nupermiteţiniciodatăcontactulapeicupărţileelectricealeaparatului:pericol descurtcircuitare!Aburulșiapacaldăpotprovocaarsuri!Nuorientaţiniciodată jetul de abur sau de apă caldă spre părţi ale corpului; atingeţi cu prudenţă duza de abur / apă caldă apucând-o de protecţia corespunzătoare: pericol de arsuri! Scopul folosirii Aparatuldecafeaesteconstruitexclusivpentruafifolositînscopuricasnice.Esteinterzisăefec- tuarea de modificări tehnice și orice utilizare în scopuri neautorizate datorită riscurilor pe care acestealepotprezenta!Aparatulnuestedestinatpentruafifolositdepersoane(inclusivcopii) cu capacităţi fizice, psihice sau senzoriale reduse ori cu experienţă și/sau competenţe insufici- ente, dacă nu sunt supravegheate de o persoană responsabilă, care se îngrijește de siguranţa lor sau dacă nu au fost instruite cu privire la folosirea aparatului. Alimentarea cu energie electrică - Cablul de alimentare Conectaţi aparatul de cafea numai la o priză electrică adecvată. Tensiunea trebuie să corespundă celei indicate pe eticheta aparatului, situată pe partea din interior a ușii de serviciu. Nu folosiţi niciodată aparatul de cafea în cazul în care cablul de alimentare este defect. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie schimbat de către producător sau de către departamentul său de asistenţă clienţi. Nu treceţi cablul de alimentare prin colţuri și deasupra obiectelor ascuţite, nu-l așezaţi pe obiecte foarte calde și protejaţi-l de ulei. Nu deplasaţi sau nu trageţi aparatul de cafea ţinându-l de cablu. Nuscoateţiștecherultrăgânddecablusaunu-latingeţicumâinileumede.Evitaţicăderealiberă a cablului de alimentare de pe mese sau rafturi.
 4. 4. • 3 • Română Protejarea celorlalte persoane Supravegheaţicopiiipentruaevitacaaceștiasăsejoacecuaparatul.Copiiinuîșidauseamade pericolul pe care îl implică aparatele electrocasnice. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele folosite pentru ambalarea aparatului. Pericol de arsuri Evitaţiîndreptareacătrevoiînșivăși/saucătrealţiiajetuluideaburși/saudeapăcaldă:pericol de arsuri! Utilizaţi întotdeauna mânerele sau manivelele corespunzătoare. Amplasare - Spaţiul pentru folosire și întreţinere Pentru o folosire corectă se recomandă: • Să alegeţi o suprafaţă de sprijin plană și sigură, unde nu există pericolul de a răsturna apa- ratul sau de a suferi vătămări. • Să alegeţi o locaţie iluminată suficient de bine, curată și lângă o priză electrică ușor accesi- bilă; • Să prevedeţi o distanţă minimă faţă de părţile laterale ale aparatului, după cum se indică în figură; • În timpul fazelor de pornire și oprire a aparatului, vă recomandăm să așezaţi un pahar gol sub distribuitor. Nu ţineţi aparatul în medii cu o temperatură sub 0°C; există pericolul ca gheaţa să deterioreze aparatul. Nu folosiţi aparatul în loc deschis. Pentru a evita topirea sau deteriorarea carcasei nu amplasaţi aparatul pe suprafeţe foarte calde și în apropierea flăcărilor libere. Păstrarea aparatului - Curăţarea Înainte de a curăţa aparatul, este obligatoriu să îl opriţi apăsând tasta ON/OFF și să scoateţi apoi ștecherul din priză. Totodată, așteptaţi ca aparatul să se răcească. Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă! Este strict interzis să încercaţi să interveniţi în interiorul aparatului. Nu utilizaţi în scopuri alimentare apa rămasă de câteva zile în rezervor, spălaţi rezervorul și umpleţi-l cu apă potabilă proaspătă. Încazulîncarenusevafolosiaparatuloperioadălungădetimp,evacuaţiapaprinduzadeabur și spălaţi cu grijă Pannarello (dacă există); opriţi apoi aparatul și scoateţi ștecherul din priză . Păstraţi aparatul într-un loc uscat și neaccesibil copiilor. Protejaţi aparatul de praf și murdărie. Reparaţii / Întreţinere În cazul deteriorărilor, defecţiunilor sau al suspiciunilor de avarie după o cădere, deconectaţi imediat ștecherul din priză. Nu puneţi niciodată în funcţiune un aparat defectat. Numai Centrele de Asistenţă Autorizate pot efectua intervenţii și reparaţii. În cazul interven- ţiilor neefectuate în mod corespunzător, se declină orice responsabilitate pentru eventualele pagube. Protecţia la foc Încazdeincendiuutilizaţiextinctoarecudioxiddecarbon(CO2 ).Nuutilizaţiapăsauextinctoare cu pulbere.
 5. 5. • 4 • Capacul compartimentului pentru cafea boabe Cheie pentru reglarea gradului de măcinare Cablu de alimentare Lubrifiant pentru grupul de infuzare Led pentru Cafea dublă şi pentru programarea cantităţii de cafea din ceaşcă LedTemperatură Led nivel de apă în rezervor Led Alarme Tastă de preparare cafea scurtă Tastă de preparare cafea lungă Selector cafea / apă caldă / abur. Tastă ON/OFF Pannarello(opţional-prezentnumai la unele modele) Grupdeinfuzare Sertar de colectare a zaţului Uşă de serviciu Compartiment pentru cafea boabe Distribuitor de cafea Tăviţă de suport pentru ceşti Indicator de nivel pentru cuva de colectare a picăturilor Cuva de colectare a picăturilor Rezervorul de apă Duză de distribuire apă caldă / abur Protecţie pentru duza de distribuire Panou de comandă
 6. 6. • 5 • Română INSTALARE Pentru propria siguranţă și pentru siguranţa celorlalţi, respectaţi cu stricteţe instrucţiunile cuprinse în capitolul„Norme de siguranţă”. Ambalare Ambalajul original a fost proiectat și rea- lizat pentru a proteja aparatul în timpul transportării. Se recomandă păstrarea acestuia pentru o eventuală transportare ulterioară. Operaţiuni preliminare • Scoateţi din ambalaj capacul comparti- mentului pentru cafea și cuva de colec- tare a picăturilor prevăzută cu tăviţă. • Scoateţi din ambalaj aparatul de cafea și amplasaţi-l într-un loc adecvat care să corespundă condiţiilor solicitate, descrise în normele de siguranţă. • Introduceţicuvadecolectareapicături- lor prevăzută cu tăviţă în locașul cores- punzătordepeaparat,asigurându-văcă este introdusă complet până când face un clic. • Introduceţi capacul pe compartimentul pentru cafea. Notă: introduceţi ștecherul în priză numai atunci când se indică și verificaţi ca tasta ON/OFF să nu fie apăsată. Notă importantă: Este im- portant să citiţi cuprinsul capitolului„Semnale de avertizare pe panouldecomandă”,încareseexplică în mod detaliat semnificaţia tuturor semnalelor de avertizare pe care aparatul le furnizează utilizatorului prin intermediul ledurilor dispuse pe panoul de comandă. Nu scoateţi NICIODATĂ cuva de colectare a picăturilor atunci când aparatul este pornit. Așteptaţi câteva minute după pornire și/sau oprire deoarece aparatul efectuează un ciclu de clătire/autocurăţire (vezi paragraful „Ciclul de clătire/autocu- răţire”). MAX MIN • Extrageţi rezervorul de apă din locașul său. • Clătiţi-l și umpleţi-l cu apă proaspă- tă; nu depășiţi nivelul (MAX) indicat pe rezervor. Reintroduceţi rezervorul în locașul adecvat până când face un clic. Introduceţiînrezervornumai apă proaspătă, necarboga- zoasă. Apa caldă, precum și alte lichide pot deteriora rezervorul și/ sau aparatul. Nu puneţi niciodată în funcţiuneaparatuldecafeafărăapă: asiguraţi-vă că în rezervor există o cantitate suficientă de apă. • Îndepărtaţi capacul de pe comparti- mentul pentru cafea. Notă:compartimentulpoate fi prevăzut cu un sistem de siguranţă diferit în funcţie de nor- mele în vigoare în ţara de utilizare a aparatului. • Vărsaţi ușor boabele de cafea în com- partiment. Introduceţi întotdeauna în compartiment numai cafea boabe. Cafeaua măcinată, solubilă, precum și orice alte obiecte pot deteriora aparatul. • Poziţionaţi la loc capacul pe comparti- mentul pentru cafea. • Introduceţiștecherulînprizadealimen- tare din spatele aparatului. • Introduceţi ștecherul de la capătul celălaltalcabluluiîntr-oprizăelectrică murală cu tensiune corespunzătoare.
 7. 7. • 6 • • Asiguraţi-vă că selectorul se află în poziţia„ ”; dacă este necesar, rotiţi-l până când se află în poziţia indicată. • Pentru pornirea aparatului este sufici- ent să apăsaţi tasta ON/OFF ; ledul„ “ începe să lumineze intermitent rapid, indicând că este necesară continuarea încărcării circuitului. Notă:Înaintedeaprocedala prima punere în funcţiune, este necesară încărcarea circuitului hidraulic. Încărcarea circuitului • Pentruaîncărcacircuitulintroduceţiun recipientsubduzadeabur(Pannarello, dacă există); • Rotiţi selectorul în sensul acelor de ceasornic până în poziţia „ ” și aș- teptaţi. Atunci când iese apă în mod regulat și ledul „ “ luminează intermitent și lent,solicitândînchidereaselectorului, rotiţiselectorulînsensinversacelorde ceasornicpânăcândîladuceţiînpoziţia „ ”. • În acest moment ledul„ “ începe să lumineze intermitent și lent, indicând faza de încălzire. Odată finalizată încălzirea, aparatul efectuează un ciclu de clătire a circuitelor interne. • Odată terminate operaţiunile de mai sus, verificaţi ca ledul „ “ să rămână aprins. În acest moment aparatul de cafea este pregătit pentru utilizare. • Pentru prepararea cafelei, a apei calde sau a aburului și pentru o utilizare corectă a aparatului urmaţi cu atenţie instrucţiunile următoare. Primautilizaresauutilizarea dupăoperioadăîndelungată de inactivitate. Aceste operaţiuni simple vă vor permite să preparaţi întotdeauna o cafea de ex- cepţie. Trebuie să se efectueze: A) La prima pornire. B) Atunci când aparatul nu este utilizat pe o perioadă îndelungată de timp (pentru mai mult de 2 săptămâni). Apa distribuită trebuie să fie golită într-o scurgere adec- vată și nu poate fi folosită în scop alimentar. 1 Introduceţi un recipient sub distribui- tor. 2 Înaintedeaîncepeproceduraverificaţi ca ledul„ “ să rămână aprins. 3 Preparaţi o cafea; apăsaţi și eliberaţi tasta„ “. Aparatul începe prepa- rarea cafelei. 4 Așteptaţi finalizarea preparării și înlăturaţi recipientul. 5 Introduceţi un recipient sub duza de abur (Pannarello, dacă există). 6 Rotiţi selectorul în sensul acelor de ceasornic până în punctul„ ”. 7 Distribuiţi apa până la semnalarea lip- sei de apă; ledul„ ”rămâne aprins. În acest moment rotiţi selectorul în sens invers acelor de ceasornic până când îl aduceţi în poziţia„ ”. 8 La sfârșit, umpleţi la loc rezervorul de apă.Dupăaceeasepotpreparabăutu- rile conform celor descrise în paragra- fele următoare.
 8. 8. • 7 • Română + Intermitente Aprinsă REGLĂRI Aparatulpecarel-aţiachiziţionatpermite efectuarea unor reglări ce fac posibilă uti- lizarea sa la potenţial maxim. Saeco Adapting System Cafeaua este un produs natural și carac- teristicile sale pot varia în funcţie de ori- gine,amestecșiprăjire.Aparatuldecafea Saeco este dotat cu un sistem de autore- glare ce permite utilizarea tuturor tipu- rilor de cafea boabe existente în comerţ (necaramelizate). • Aparatulseregleazăautomatpentrua optimizaextragereacafelei,asigurând o comprimare perfectă a boabelor în vederea obţinerii unei cafele espre- sso cremoase, ce poate emana toate aromele, indiferent de tipul de cafea utilizat. • procesul de optimizare este un proces de învăţare ce necesită infuzarea unui anumit număr de cafele pentru a per- miteaparatuluisăreglezecomprimarea cafelei măcinate. • trebuieacordatăatenţieamestecurilor speciale ce necesită reglarea măcinării pentru a optimiza extragerea cafelei - (vezi par. „Reglarea râșniţei de ca- fea"). Ciclul de clătire/autocurăţire Ciclulpermiteclătireacircuitelorinternede cafea cu apă proaspătă. Acest ciclu este efectuat: • la pornirea aparatului (când centrala de apă este rece) • după încărcarea circuitului (când cen- trala de apă este rece) • în timpul fazei de pregătire pentru Stand-by (în cazul în care a fost prepa- rată o băutură de cafea) • în timpul fazei de oprire, după ce s-a apăsat tasta ON/OFF (în cazul în care a fost preparată o băutură de cafea). Notă: atunci când sunteţi prezenţi, înainte de a începe prepararea, se recomandă să poziţio- naţi un recipient sub distribuitor. Se va distribui o cantitate mică de apă care clătește și încălzește toate componentele aparatului; în această fază ledurile lumi- nează intermitent în mod ciclic și în sens invers acelor de ceasornic. Așteptaţi până când acest ciclu se termi- nă automat; puteţi opri distribuirea prin apăsarea unuia dintre cele două taste de cafea.
 9. 9. • 8 • Reglarea râşniţei de cafea Atenţie!Maniveladereglarea graduluidemăcinare,dispusă în interiorul compartimentului pen- tru cafea, trebuie să fie rotită numai atunci când râșniţa de cafea este în funcţiune. Nu introduceţi cafea măcinată și/sau solubilă în compar- timentul pentru cafea boabe. Este interzisă introducerea oricărui material care nu este cafeaboabe.Râșniţadecafeaconţine componenteînmișcarecarepotfipe- riculoase;esteinterzisăintroducerea degetelor și/sau a altor obiecte. Este permisă doar reglarea gradului de măcinare prin intermediul cheii co- respunzătoare.Înaintedeainterveni, pentruoricefeldemotiv,îninteriorul compartimentului pentru cafea, opriţi aparatul prin apăsarea tastei ON/OFFșiscoateţiștecheruldinpriza electrică. Nu turnaţi boabe de cafea atunci când râșniţa de cafea este în funcţiune. Aparatul permite o reglare fină a gradului de măcinare a cafelei pentru a o adapta tipului de cafea utilizat. Reglarea trebuie efectuată acţionând asupra manivelei prezente în interiorul compartimentului pentru cafea; trebuie să apăsaţi pe ea și să o rotiţi numai cu cheia furnizată în dotare. Apăsaţi și rotiţi manivela până când face câte un clic și preparaţi 2-3 cești de cafea; doarînacestfelsepotobservadiferenţele dintre gradul de măcinare. Marcajele dispuse în interiorul comparti- mentuluiindicăgraduldemăcinaresetat; pot fi setate 5 grade diferite de măcinare având următoarele marcaje: 1 - Măcinare grosieră 2 - Măcinare fină Reglarea cantităţii de cafea din ceaşcă Aparatul permite reglarea cantităţii de cafea preparate potrivit gusturilor dum- neavoastră și/sau dimensiunii cănilor/ ceștilor dumneavoastră. La fiecare apăsare și eliberare a tastei „ “ sau„ “ aparatul infuzează o cantitate programată de cafea. Aceas- tă cantitate poate fi reprogramată după preferinţe. Fiecare tastă este asociată cu o prepararedecafea;aceastapoatefifăcută în mod individual. Caexemplu,sedescrieprogramareatastei „ “ căreia îi este asociată, de regulă, cafeaua espresso. • Puneţi o ceașcă mică sub distribuitor. • Apăsaţi și ţineţi apăsată tasta „ “; în timpul acestei faze ledul „ “ luminează intermitent. • Atuncicândseajungeînceașcălacan- titateadecafeadorită,apăsaţidinnou tasta„ ”. Înacestmomenttasta„ ”esteprogra- mată; la fiecare apăsare și eliberare a sa aparatulvapreparaaceeașicantitatedeja programată. 1 1 2 2 Intermitent Stand-by Aparatul este proiectat pentru economi- sirea energiei. După 60 de minute de la ultima utilizare aparatul se oprește automat. Notă:întimpulfazeideoprire aparatul efectuează un ciclu declătire,încazulîncares-apreparat vreo băutură de cafea. Pentru repornirea aparatului este sufici- entă apăsarea tastei ON/OFF; în acest caz aparatulvaefectuaclătireanumaiîncazul în care centrala de apă s-a răcit.
 10. 10. • 9 • Română PREPARAREA CAFELEI Înainte de a prepara cafea verificaţi ca ledul verde de temperatură corespunzătoare „ “ să rămână aprins și ca rezervorul de apă și compartimentul pentru cafea să fie pline. Menţineţiselectorulînpoziţia de preparare a cafelei „ ” în timpul fazei de preparare. • Poziţionaţi 1 sau 2 cești/cești mici sub duzeledistribuitoruluiîncorespondenţă cu orificiile de pe grilă. • Pentru prepararea cafelei trebuie să apăsaţi și eliberaţi: tasta„ ”pentruobţinereauneicafele espresso; tasta„ “ pentru o cafea lungă. • Pornește apoi ciclul de infuzare: pentru aprepara1cafeaapăsaţitastaosingură dată; pentru a prepara 2 cafele apăsaţi tasta de două ori consecutiv. În această modalitate de funcţionare, aparatul proce- deazăautomatlamăcinareașidozarea cantităţiicorectedecafea.Prepararea a două cafele necesită două cicluri de măcinare și două cicluri de infuzare gestionateautomatdeaparat;această opţiuneestesemnalatădeledul„ “ care rămâne aprins. • După ce s-a efectuat ciclul de prein- fuzare, cafeaua începe să iasă prin distribuitor. • Infuzarea cafelei de oprește automat atunci când se ajunge la nivelul progra- mat; este oricum posibilă întreruperea infuzării de cafea prin apăsarea tastei acţionate anterior. Aparatul este reglat pentru prepararea unui adevărat espressoitalian.Aceastăcaracteristică poateprelungiușorduratadeinfuzare în favoarea gustului intens al cafelei. PREPARAREA DE APĂ CALDĂ Atenţie: prepararea poate fi precedată de stropi de apă caldă: pericol de arsuri. Duza de distribuire a apei calde poate atinge temperaturi ridicate: evitaţi să-l atingeţi direct cu mâinile. • Înainte de a prepara apă caldă verifi- caţi ca ledul verde de temperatură co- respunzătoare„ “ să rămână aprins. Cândaparatulestepregătitpentruprepa- rarea cafelei, procedaţi în felul următor: • Introduceţi un recipient sub duza de abur (Pannarello, dacă există); • Rotiţi selectorul în sensul acelor de ceasornic până în poziţia„ ”. • Umpleţi ceașca cu cantitatea dorită de apă caldă; pentru a opri prepararea de apăcaldărotiţiselectorulînsensinvers acelor de ceasornic până îl aduceţi în poziţia„ ”. Aparatul revine în poziţia pregătită pentru prepararea cafelei. În unele cazuri se poate întâmpla ca după rotirea selectorului să nu mai iasă apă caldă șicaledurile„ “săluminezeintermi- tentșilent.Vafisuficientsăașteptaţi caledul„ “sărămânăaprinspentrua obţine un flux de apă caldă. Aprinsă Aprinsă Aprins
 11. 11. • 10 • PREPARARE ABUR / CAPUCINO Aburul poate fi utilizat pentru a spuma laptele pentru capucino dar și pentru în- călzirea băuturilor. Pericol de arsuri! La începutul distribuiriicafeleisepotverifica stropideapăcaldă.Duzadedistribuire poateatingetemperaturiridicate:evi- taţisă-latingeţidirectcumâinile. Notă importantă: imediat după ce aţi folosit aburul pentru a spuma laptele, curăţaţi duza de abur (sau Pannarello, dacă este furnizat). Atunci când aparatul este pregătit, preparaţi o cantitate mică de apă caldă într-un pahar și curăţaţilaexteriorduzadeabur(sau Pannarello,dacăestefurnizat).Acest lucru va garanta o curăţare perfectă atuturorcomponentelordeeventua- lele reziduuri de lapte. • Introduceţi un recipient sub duza de abur (Pannarello, dacă există). • Când aparatul este pregătit pentru prepararea cafelei, rotiţi selectorul în sens invers acelor de ceasornic până la poziţia„ ”;aparezidualăpoateieșiprin duzadeabur(Pannarello,dacăexistă). • Aparatul necesită o perioadă de pre- încălzire, în timpul acestei faze ledul „ “ luminează intermitent. • Atunci când ledul verde „ “ rămâne aprins, se începe prepararea; în scurt timp va începe să iasă abur. • Rotiţi selectorul în sensul acelor de ceasornic și aduceţi-l în poziţia „ ” pentru a opri prepararea aburului. • Umpleţiculapterece1/3dinrecipientul pecaredoriţisă-lfolosiţilaprepararea unui capucino. Pentruagarantacelmaibun rezultat în prepararea unui capucino, laptele utilizat trebuie să fie rece. • Introduceţi în duza de abur (Panna- rello, dacă există) laptele de încălzit și rotiţiselectorulînsensinversacelorde ceasornic până în punctul„ ”; rotiţi recipientulcumișcărilentedejosînsus pentru a uniformiza formarea spumei. • După ce aţi folosit aburul pentru peri- oadadetimpdorită,rotiţiselectorulîn sensul acelor de ceasornic și aduceţi-l înapoi în poziţia „ ” pentru a opri prepararea aburului. • Același sistem poate fi utilizat pentru încălzirea altor băuturi. După ce aţi utilizat duza de abur (Pan- narello, dacă există), spălaţi-l după cum este descris în capitolul„Curăţare și între- ţinere". După ce aţi utilizat aburul pentru prepararea băuturii; Pentru a prepara o cafea: efectuaţi procedurile descrise în paragraful„Trece- rea de la abur la cafea”pentru a readuce aparatul la temperatura de preparare a cafelei. Pentru a prepara apă caldă: efectuaţi procedurile descrise în paragraful„Prepa- rarea de apă caldă”. Lăsând selectorul în poziţia centrală, aparatul revine au- tomatlatemperaturadeprepararea cafeleipentruaevitaconsumulinutil de energie. Trecerea de la abur la cafea • Dupăceaţipreparatabur,apăsândtas- ta de cafea„ “ sau„ “, ledul „ “ luminează intermitent și rapid indicândfaptulcăaparatulestesupra- încălzit și nu poate prepara cafea. • Pentru a putea prepara cafea, este necesară descărcarea unei anumite cantităţi de apă. Introduceţi un recipient sub duza de abur (Pannarello, dacă există) și rotiţi selectorul în sensul ace- lor de ceasornic până în punctul „ ”. Așteptaţi până când ledul de temperatură corespunzătoare „ “ rămâne aprins. Apoi, rotiţi selectorul în sensul acelor de ceasornic și aduceţi-l în poziţia„ ” pentru a opri prepararea aburului. • În acest moment, preparaţi cafeaua după cum este descris în paragraful „Preparare cafea". Aprinsă Luminează intermitent Intermitent rapid
 12. 12. • 11 • Română CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢI NERE Curăţare generală • În fiecare zi, cu aparatul pornit, goliţi și curăţaţi sertarul de colectare a zaţului. • Celelalte operaţiuni de întreţinere și curăţare pot fi efectuate doar atunci când aparatul este rece și când este deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică. • Nu scufundaţi aparatul în apă. • Nu spălaţi în mașina de spălat vase componentele demontabile. • Nuutilizaţiobiecteascuţitesauproduse chimiceagresive(solvenţi)pentrucură- ţare. • Folosiţi pentru curăţarea aparatului o cârpă moale și umedă. • Nuuscaţiaparatulși/saucomponentele sale în cuptorul cu microunde și/sau într-un cuptor obișnuit. La terminarea preparării băuturilor cu lapte, procedaţi ladistribuireaapeicaldeprinduzade abur (Pannarello, dacă există) pentru o curăţare riguroasă. • Zilnic,dupăceaţiîncălzitlapte,demon- taţi partea exterioară a dispozitivului Pannarello (dacă există) și spălaţi-o cu apă potabilă proaspătă. • Duzadeaburtrebuiecurăţatăsăptămâ- nal. Pentru efectuarea acestei operaţi- uni trebuie: - să scoateţi partea exterioară a dispo- zitivuluiPannarello(pentrucurăţarea obișnuită); - sădeșurubaţiparteasuperioarăadispo- zitivuluiPannarellodepeduzadeabur; - să spălaţi partea superioară a dispo- zitivului Pannarello cu apă potabilă proaspătă; - să spălaţi duza de abur cu o cârpă moale și umedă și să îndepărtaţi eventualele reziduuri de lapte; - să puneţi la loc partea superioară în duza de abur (asigurându-vă că este introdusă complet). Montaţilalocparteaexterioarăadispo- zitivului Pannarello. • Se recomandă curăţarea zilnică a re- zervorului de apă: - Extrageţi micul filtru alb dispus în interiorul rezervorului și curăţaţi-l sub jet de apă potabilă. - Puneţilalocmiculfiltrualbînlocașul său exercitând o presiune ușoară combinată cu o rotire ușoară. - Umpleţi rezervorul cu apă potabilă proaspătă. • Goliţișispălaţizilniccuvadecolectarea picăturilor; această operaţiune trebuie săfieefectuatășicândseridicăindica- torul de nivel. Grup de infuzare • Grupul de infuzare trebuie să fie curăţat de fiecare dată când se umple compartimentul pentru cafea boabe sau, în orice caz, cel puţin o dată pe săptămână. • Opriţi aparatul apăsând întrerupătorul și scoateţi ștecherul din priza electri- că. • Scoateţisertaruldecolectareazaţului. Deschideţi ușa de serviciu. • Extrageţi grupul de infuzare ţinându-l de mânerul corespunzător și apăsând tasta«PUSH».Grupuldeinfuzarepoate fi spălat numai cu apă călduţă fără detergent. • Spălaţi grupul de infuzare cu apă căl- duţă; spălaţi cu grijă filtrul superior. • Spălaţi și uscaţi bine toate componen- tele grupului de infuzare. • Curăţaţibinecuvainterioarăaaparatu- lui • Verificaţi ca cele două marcaje să coincidă.
 13. 13. • 12 • • Verificaţicamanetasăfieîncontactcu bazagrupuluideinfuzare.Apăsaţitasta „PUSH”pentruavăasiguracăgrupulde infuzare se află în poziţie corectă. Lubrifiaţi grupul de infuzare după aproximativ 500 de infuzări. Lubrifiantul pentru lubri- fierea grupului de infuzare poate fi achiziţionatădincentreledeasisten- ţă autorizate. • Lubrifiaţi ghidajele grupului numai cu lubrifiantul furnizat împreună cu aparatul. • Distribuiţi uniform lubrifiantul pe cele două ghidaje laterale. • Introduceţi din nou grupul de infuzare în cuva corespunzătoare până când se fixează FĂRĂ a apăsa pe tasta„PUSH”. • Introduceţi sertarul de colectare a zaţului. Închideţi ușa de serviciu. Atenţie!Nubeţisoluţiadede- calcifiere și produsele distri- buitelafinalizareaciclului.Nufolosiţi în niciun caz oţetul ca decalcifiant. Înainte de a efectua decalcifierea scoateţi Pannarello(dacăexistă)dinduzadeabur, după cum este descris în capitolul„Cură- ţare și întreţinere". • Porniţi aparatul prin apăsarea tastei ON/OFF. Așteptaţi ca aparatul să termine procesul de clătire și încălzire. MAX MIN MAX MIN DECALCIFIERE Formarea calcarului este o consecinţă normală a folosirii aparatului; decalcifi- erea este necesară la fiecare 1-2 luni de folosire a aparatului sau când se observă o reducere a debitului de apă. Indicaţiile din manualul de utilizare și întreţinere au prioritatefaţădecelemenţionatepe accesoriiși/saumaterialeleconsuma- bile vândute separat, acolo unde se întâlnește o neconcordanţă. Utilizaţi numai produsul de decalcifiere Saeco. A fost con- ceput special pentru a păstra foarte bine performanţa și funcţionarea aparatului pe toată perioada sa de viaţă, cât și pentru a evita, în cazul utilizării sale corecte, orice alterare a produsuluipreparat. Întimpulprocesuluidedecal- cifierenuopriţisaunuaduceţi aparatulînmodulstand-by. Atenţie! Scoateţi filtrul „Intenza” înainte de a intro- duce decalcifiantul. • Vărsaţi tot conţinutul sticlei cu decal- cifiant concentrat Saeco în rezervorul de apă al aparatului și umpleţi cu apă potabilăproaspătăpânălanivelulMAX. Introduceţi la loc rezervorul în aparat. 1 Așezaţi un recipient sub duza de abur. 2 Numaidupăadăugareasoluţieidede- calcifiereîninteriorulrezervorului,rotiţi selectorulînsensulacelordeceasornic până în punctul„ ” și distribuiţi 2-3 ceștideapă(aproximativ150ml). 3 Încheiaţidistribuireaaducândselecto- rul în poziţia centrală„ ”. 4 Lăsaţi să acţioneze decalcifiantul timp de 10 minute. 5 Repetaţiproceduraindicatălapunctele 2 și 3 la fiecare 3 minute, până la ter- minarea completă a soluţiei conţinute în rezervorul de apă. 6 Atunci când ledul„ ”rămâne aprins, clătiţibinerezervorulșiumpleţi-llaloc cu apă potabilă proaspătă.
 14. 14. • 13 • Română MAX MIN 7 Goliţi recipientul utilizat pentru recu- perarea lichidului ce iese din aparat și așezaţi-l la loc sub duza de abur. Ciclul de decalcifiere este finalizat. Apoi pot fi preparate băuturile. Soluţiadedecalcifieretrebuie să fie casată conform preve- derilor fabricantului și/sau normelor în vigoare în ţara de utilizare. Dacă se oprește aparatul în timpul executării ciclului de decalcifiere, ciclul trebuie repetat integral la următoarea pornire. CASAREA • Scoateţi din funcţiune aparatele elec- trocasnice nefolosite. • Deconectaţiștecheruldinprizășităiaţi cablul de alimentare. • La sfârșitul perioadei de viaţă a apara- tului electrocasnic, duceţi-l la un cen- tru special de colectare a deșeurilor. Acest produs este în conformitate cu Di- rectiva UE 2002/96/CE. Simbolul indicat pe aparat sau pe amba- lajul său semnalează faptul că produsul trebuie depozitat separat de celelalte resturimenajere.Acestatrebuiesăfiedus la un punct corespunzător de colectare destinat reciclării echipamentelor electri- ce și electronice. Prin asigurarea unei casări adecvate a acestui produs contribuiţi la prevenirea eventualelor efecte negative asupra me- diului înconjurător și sănătăţii oamenilor, ce ar putea fi cauzate de gestionarea ne- corespunzătoare privind deșeurile a aces- tuiprodus.Pentruinformaţiidetaliatepri- vind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul competent al orașului dumneavoastră, serviciul dumneavoastră de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. 8 Rotiţi selectorul în sensul acelor de ceasornic până în punctul„ ”. Începe ciclul de clătire a aparatului. 9 Atuncicândseterminăapadinrezervor ledul„ ”rămâne aprins; acesta indică readucerea selectorului în poziţia„ ”. 10 Clătiţibinerezervorulșiumpleţi-lcuapă potabilă proaspătă. 11 Goliţirecipientulutilizatpentrurecupe- rarea lichidului care iese din aparat. 13 Preparaţiocafea;apăsaţișieliberaţitas- ta„ “. Aparatul începe prepararea cafelei. 14 Așteptaţifinalizareapreparăriișiînlătu- raţi recipientul. 15 Repetaţi după aceea operaţiunile de la punctul7lapunctul10pânăcândtermi- naţiadouaoarăconţinutulrezervorului de apă. 16 La sfârșit, umpleţi la loc rezervorul de apă. Înainte de a efectua decalcifierea intro- duceţi Pannarello (dacă există) în duza de abur, după cum este descris în capitolul „Curăţare și întreţinere". 12 Introduceţi un recipient sub distribui- tor.
 15. 15. • 14 • Semnale de avertizare Cauze Rezolvări Aprins Aparatulestelatemperaturacorespunzătoare: - pentru prepararea cafelei; - pentru prepararea de apă caldă; - pentru prepararea aburului Intermitent lent Aparat în faza de încălzire pentru prepararea cafelei, a apei calde și a aburului. Intermitent rapid Aparatulestesupraîncălzit;înacestmodaparatulnu poate prepara cafea. Este necesară descărcarea apei într-un recipient prin rotirea selectoruluiînsensulacelordeceasornicpânăînpunctul„ ”,până cândledulverdedetemperaturăcorespunzătoare„ “rămâneaprins. Opriţi apoi distribuirea de apă. Intermitent lent Indicăfaptulcăaparatulseaflăînfazadeprogramare a cantităţii de cafea din ceașcă (vezi paragraful „Reglarea cantităţii de cafea din ceașcă"). Aprins Aparatul se află în faza de preparare a unei cafele duble. Aprins Nivel scăzut de apă. Umpleţi rezervorul cu apă potabilă proaspătă. După reumplerea rezervorului cu apă, ledul se stinge. Aprins Rezervor cafea gol. Reumpleţi rezervorul cu cafea boabe și începeţi din nou procedura. Sertar de colectare a zaţului plin Cu aparatul pornit, goliţi sertarul de colectare a zaţului. Aceastăoperaţiuneesteoricumsolicitatădupăpreparareaa8cafele. Dacăsertarulestegolitînaintedesemnalare,aceastăoperaţiunenu va reseta contoarul zaţului. Intermitent rapid Circuit hidraulic descărcat. Reumpleţirezervorulcuapăpotabilăproaspătășiîncărcaţicircuitulde apă al aparatului după cum se descrie în paragraful„Prima pornire". Intermitent lent Grup de infuzare lipsă - Sertar de zaţ lipsă Ușădeserviciudeschisă-RobinetulNUesteînpoziţia corectă pentru funcţionarea aparatului. Pentru a stinge lumina roșie intermitentă, verificaţi ca toate componentele să fie introduse sau închise în mod corect. + Intermitente în sens invers acelor de ceasornic (ciclic) Aparatul efectuează ciclul de clătire/autocurăţire Aparatul finalizează automat ciclul. Se poate opri ciclul prin apăsarea uneia dintre cele două taste de cafea. Intermitente în mod alternativ Grupul de infuzare a efectuat o operaţiune anormală. Reîncercaţi să efectuaţi un nou ciclu de preparare a cafelei. + Intermitente simultan Aparatul se află într-o stare anormală și nu permite prepararea cafelei, apei sau a aburului. Opriţi și reporniţi aparatul după 30 de secunde. Încercaţi de 2 sau de 3 ori. Dacă aparatul NU pornește, contactaţi centrul de asistenţă. SEMNALE DE AVERTIZARE PE PANOUL DE COMANDĂ
 16. 16. • 15 • Română Comportamente Cauze Rezolvări Aparatul nu pornește. Aparatul nu este conectat la reţeaua electrică. Conectaţi aparatul la reţeaua electrică. Cafeaua nu este suficient de caldă Ceștile sunt reci. Încălziţi ceștile cu apă caldă. Nu iese apă caldă sau abur. Orificiul duzei de abur este obturat. Curăţaţi orificiul duzei de abur cu un ac. Înainte de a efectua această operaţiune asiguraţi-vă că aparatul este oprit și răcit. Pannarello murdar (dacă există). Curăţaţi Pannarello. Cafeaua are puţină cremă. (Vezi nota) Amestecul de cafea nu este adecvat sau cafeaua nu este proaspăt măcinată sau gradul de măcinare este prea grosier. Schimbaţi amestecul de cafea sau reglaţi gradul de măcinare după cum este descris în paragraful„Reglarea râșniţei de ca- fea". Aparatul necesită prea mult timp pentru a se încălzi sau cantitatea de apă care iese din duză este limitată. Circuitul aparatului este înfundat cu calcar. Decalcifierea aparatului. Grupul de infuzare nu poate fi extras. Grup de infuzare scos. Porniţi aparatul. Închideţi ușa de serviciu. Grupul de infuzare revine automat în poziţia iniţială. Sertar de colectare a zaţului introdus. Extrageţi sertarul de colectare a zaţului înainte de a extrage grupul de infuzare. Aparatul macină dar cafeaua nu iese. (Vezi nota) Grup de infuzare murdar. Curăţaţi grupul de infuzare (paragraful„Grup de infuzare"). Circuit neîncărcat. Reîncărcaţi circuitul (paragraful„Prima pornire"). Evenimentextraordinarcaresurvineatuncicândaparatul reglează automat doza. Preparaţi câteva cafele după cum este descris în paragraful „Saeco Adapting System”. Distribuitor murdar. Curăţaţi distribuitorul. Cafea prea slabă. (Vezi nota) Evenimentextraordinarcaresurvineatuncicândaparatul reglează automat doza. Preparaţi câteva cafele după cum este descris în paragraful „Saeco Adapting System”. Cafeaua iese încet. (Vezi nota) Cafea prea fină. Schimbaţi amestecul de cafea sau reglaţi gradul de măcinare după cum este descris în paragraful„Reglarea râșniţei de ca- fea". Circuit neîncărcat. Reîncărcaţi circuitul (paragraful„Prima pornire"). Grup de infuzare murdar. Curăţaţi grupul de infuzare (paragraful„Grup de infuzare"). Notă: aceste probleme pot fi considerate normale dacă s-a modificat amestecul de cafea sau în cazul în care se efectuează prima instalare; în acest caz așteptaţi ca aparatul să declanșeze autoreglarea, după cum se descrie în paragraful„Saeco Adapting System”. Pentru defecţiunile care nu au fost indicate în tabelul de mai sus sau în cazul în care soluţiile sugerate nu rezolvă problemele, adresaţi-vă unui centru de asistenţă. REZOLVAREA PROBLEMELOR DATE TEHNICE Producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra caracteristicilor tehnice ale produsului. Tensiune nominală - Putere nominală - Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vezi eticheta dispusă pe partea din interiorul uşii de serviciu Material carcasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termoplastic Dimensiuni (L x î x l) (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 x 325 x 420 Greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9 kg Lungime cablu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2 m Panou de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe partea din faţă Pannarello (prezent numai la unele modele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Special pentru capucino Rezervorul de apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 litri - Detaşabil Capacitate compartiment pentru cafea boabe (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Capacitate sertar de colectare a zaţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Presiune pompă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 bari Centrală de apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inox Dispozitive de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Siguranţă termică

×