Metro 28/03/2011

669 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
669
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metro 28/03/2011

 1. 1. *-- 2-++)6 ,1) )’761 +)-564 5)55)4-51 *-..)61 +64 +)6Ù 5FHJ 1 /4),- 5/ 5)*-1 .14-661 - )74 ,-) 1) 816) 7 /14 ,) 2-+4) “1 68 .45-” 5FAJJ=?E .1/1 + +4) 5FAJJ=?E E GKJE@E= CH=JKEJ 5)4,-/) KA@ì =H MMMAJHAMIEJ E ° =N $° AJH è IJ=F=J IK ?=HJ= HE?E?=J=5JH=@A ??=JA 2AH IJ=@E = +=CE=HE 1 FHCAJJA I@E =’)=I 1 HE=IIE @’=IJ= LAC KI=JE A E =LHE IK J=JA IJH=@A @A= 5=H@AC= KL= =HA= 5FKJ= A FE= KH=EIJE? IF=E FAH ’=HA= = 5K 5J=CEE 8E?E = 5= HA IHCAHà = ?DA E HEA @E EA@EEE= +H=?=IJAJ= = F=HJEHA 7= LAH= ABB= ACE KBBE?E H=E CE=??E EKJEE=JE !EEE E ?=JEAHE IK= ## A IK= # I BAHE FAH =?== @E B@E +H=?= .=J= IE FHAIAJ= “2HJAHò FEù =LH”+=?E ’AN JA?E? HIIù = AJH FHKL E +=CE=HE E 2=H= E ?=@E@=J IE@=? @A ?A JH@AIJH= ??KF=EA A JKHEI FAH ?HA=HA LAH ILEKFF +H=?= )JJAHH=JE = ,A?E E ?=??E= @ACE =H=E 1AHE I =JJAHH=JE A= =IA E EJ=HA I=H@= CE =AHAE @ACE -EH=JE EIIEA =?DA @= -=I 5=H@AC= +=@=LAHA @E K IK A =HA @E 3K=HJK ) 1I HJHEKI HEJHL=AJ ? CE= =?H= @= =??AHJ=HA A ?=KIA @A @A?AII @E K K +H=?= =HAJH 1 IE@=? +E=AJA EAHE D= HE JEH=J FAH ’AAIE= LJ= A IKA @EEIIEE 2AH KE K IFHJ = IA= EHE= = JEE= ?E IAHLA I FAH?Dè = F?DE CEHE @=’=ELAHI= HE ?E FAHAJJA @E HE?H@=HA ?DA E $ =FHEA I=H= @KA =E @= JAHHAJ @A’)GKE 2EAHF= *EIE AN ?=FEJ= A JA?E? @A +=CE=HE = IK= AIFAHEA= @= =A=JHA = +=CE=HE è IJ=J= IBHJK=J= = AJHA E /E=FFA ? JKJJA A H C=JJA @= FA=HA 16);20624-55*EIE ’AN @= H=?HA = AJà “*=IJ= FHEA@A” A E H AHHHE E K= IAJ JE== D= HE?IJHKEJ ’=KJIJH=@= 1 ?AJH @A’)’=A=JHA ?DA D= =I?E=J E +=CE=HE = LAHA IE ?BAII= = AJH E BKJKH LCE K= IGK=@H= ?DA ?HA@= A E GKE= è =?H= K ?KK @EFHCAJJ A @KGKA =E= FHEA@A E IGK=@H= “1 CE ?=I E +=CE=HE D= B=JJ K JJE ?=FE=J @E E =?AHEA A = ?EJJà è HJ=D= =JAKJ K= ?AHJ= IE@EJà 6H=HA E BKJKH AI?K@ IA ?E BIIAH A CEKIJA ?@EEE” +H=?= 2)) 411
 2. 2. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ 7-,Ì )4 2=CEA = ?KH= @E +HEIJE== 5=L=CE ?HEIJE==I=L=CE(AJHEJ=OEJ 1 A=EIJE =JJ E HEJEH=J= 1 HACEA ?DEA@A K= JHACK= A K= HEKEA @A’K 1 HEAE ?JH= E FAJHE )2)24-55- 1*1) )L== A BHA ) *AC=IE =JECLAH=JELA AJHA ° CEH IE?JEK==?=JJAHA1 HEAE D= HE?GKEIJ= CEH @A’FAH= “1 FAHE? J = ?EJJà @E *HAC= A= E E= HEAJ=A FE =L= =@ LAHI LAIJ D= EA “@EIIAO ,=M” @F ’=FFHL=EA CELA@ì % =H @A= H= I H=CCEKJ 7G=O= A ? HEIKEA K %! E ?EJJ=@EE AMI GKEIJ=J E FHE?EF=A JAH E= FAJHEBAH @E 4=I =KB +Iì ? ’=HHEL = A LEJJEA # A LEJJEA @E K =H@=AJ @AA ? A =HE” *A =M=@ I JH=JE BHA EJAH=E=E CE IJJ E H ?JH JKJJE LA@ì =JJE= = 6=KH= FA 16-48156) ,=JA= 4 E =CCEHE JAHE= FAJH HEBAHE= @E 6HEFE +FEJ= LAH= è K= HE?AH?=JHE?A ’=FFA EBAHE HEAJ=E J=J ?DA E K= ?=IAH= LE?E= = A@E AA =HAA @E ?HEIE @E ) HEAE IE I @AJJE FHJE BE?E ?ELEE /E 7I= AC= AIJO 1JAH=JE= = AIFHJ=HA FAJHE «E A BHA =AHAA A= EI 3K=J è FAHE?I IJ=HA = A @E K= IAJJE==» IEA I EFAC=JE !# *AC=IE FAH E ?EJJ=@EE H= 1 ?JAFH=A= I AJ AJà @AE GK=E =AHE ?DA A BHA @E /DA@@=BE IE IJ=JA ?IJHAJJA = =I?E= ?=E 1 HEAE EE?E E BAIJ= = ?DA?FEJ @E )-CE= I HEJEH=JA HA 5EHJA = ?EJJà =J=A @A +’è K JEF @E FAHE? @E 2=F= *AA@AJJ :81 +A A JHKFFA @E /DA@@=BE 8AJE LAE?E @AA BH=EE A=EIJA = ?=EEA 2=II= == =J LAHI AA A IJJ E ?JH @A’FFIEE A @LA CHKFFE =H=JE BA JKJJ E ?=@ )2)24-55- I IJ=JE LEIJE ==@ *47:--5 )??H@ H=C @AE = /DA@@=BE FHJ=1 2=F= =HA E ?=F A FH?A@AHA LAHI 6HEFE CEKJ = *HKNAAI JH= E ==I?E=JHE @A +IE =L=JE @ACE =JJ=??DE J= CAJA FHJ= ? Ié =HE“.AH=JA 2HFHE @= 6HEFE E HA CEA D= ?DEAIJ E “?AII=JA CE )J=JE? @A= =J =’)A==I=Hà=BBE@=JE EE @E =JJ=?? = IK = @EBAI= @AE ?ELEE BEH= @AHI .CD 4=IKIIA D= FAH @EBA@AHIE = ’EA «ABBAJJ EA@E=J» IFAHEA= A E AHLIE= CKAHH=” E BK?” A K= HEKEA KHCAJA @A +IECE @E 5E?KHA= K 2E E FH ?=@ @E JKJJA A FAH= EE EEJ=HE FHALEIJA @= = HEIKEA %! @AA ?FAJA=AI?KIEL=@A = ?IE@@AJJ= “?=EEA @AE LAJAHIE” CKE@=J= ,=E == ?BAHA HA@ E KCDE FEù = @E @H= @AE !# EE IE?KHE =E IJHE @ACE -IJAHE @A= AC= +I= D= LEIJ4) 7 =??H=J =F J=L?A @A CLAH KII= =EE 7EJA IK= EE= @=CE 7I= ?KE D= F=H )H== A @A’7EA )BHE 5F=H=HA = K H=C= ==FA FAH ’EA@E=J 1H=DED==CCEKJ?DAE = =J I=Hà GKE@E HA JA?EF=J .H=?E= A /H= ?== IE LAHEBE?DAHà IA =B C= FEù LJA @= K ?A?=LLE @E K @E=C H=E@ @A= ?=EEA D= IFI=EA I @A *H=J=C= JHA = +==@= BE=?=HA = ?=@ EE ?DE @E /DA@@=BE FH?DA IIFA@= ’KI K??EI I@=JE A ?ELEE ’=FFE?=EA @A= BO A =’1J=E= = @A?EIEA J=HA K= “?=E= @E HACE=” FHE @EAJH =’IFA@=A@AA =HE D= =?E= KC = IJH=@= JH= )@= A A @A’A=HC =L= D= ?DE=HEJ E IACHAJ=HE FEJE?= ?A LHHAA +DA JEEA LE =HHEL= @=AJ EAHE 2=F= 4=JECAH EO= A 5EHJA -64 A = =?DA @AA FAH= CAAH=A @A’)A== ) 5=HO -64 =JHA ?EJJà ?A *H=C= A@F = FHACDEAH= @A )@=EO=’)CAKI «,E BHJA A =JHA @= @ 2HA??KF=JE = CAJA LE=A JEEA IAFHA LA ? E ?IJ=JA JEHA JEEAFEù @H==JE?DA @A= EE= D= @AJJ ?HAI?A = E= JHAFE@=E 5EHE= E LEIJ= E HALA 5 ?==JA A AIA?KEE @E =JJ=??DE A IA= E CAA HE @E FHE= A?AIIEJà 5E FKò JH=HA == LEJ= @E A @EEIIEE 1 ;AAA FAH ’E?KEJà A JKJJE E CEHE= IE?KHA= @A= FF=EA» -64 ;-- *=JJKJ= @’=HHA IJ AE ACE=JE FAH E ?=FEJ=E A I?KA A = =CCEH F=HJA @ACE KBBE?E A @AE IAH LEE FKE?E I ?DEKIE +BAHA= @H= 5141) 1 CLAH IEHE= F=II=CCE @E FJAHA 1 7 = +E= A D= - GKAE =FAHJE BKE= FJHAA @EAJJAHIE = HA FHAIE@AJA 5=AD = F CEKIJEE=J ECE=E= @E = HACEA HE@JJ1 8=JE?= LA =@@EHEJJKH= AJH =H JA@ì ) HEBAHEH è = HAJA JA JAHA @= % IE è @AJJ «FHJ = =I?E=HA E F FAHIA ) @EH è E 4=F FHJ =K=A @E )A = .O A IJ= =EKJ=@ E ?EJJ=@EE CE =A=JE @F=HJA?EFAHà ALEIEL= = )H=EO= 5A? @ BJE KBBE?E=E EJHA E JAHA = F=JJ ?DA F=IIE E =E IE?KHA IA= IF=H IJO 1JAH=JE= ?DA LAH Hà FKE?=J CCE A ?DA LHAAH B=HA @E FEù J= CAJA GKE FAI=4) )?DA = 5=J= F=HJEJ *==JD = FJAHA D= CEAJE @E I=CKA» IJJEA= ?A A AIA?K ?DA = .O A =E=5A@A I=Hà FHAIAJA E CEà @A?EI @E =EHA A AC -64 EE B=JJA E +E= IE= EFA@EJ = /DA@@=BE @EGK=EJà @E IIAHL=JHA CE @E AAHCA= E LECHA @E FEù @E JKJJA GKAA @ACE AJH=HA E ?EJJà = A FAH== ?BAHA= @E @H= IK= EE= @E @= @=$!@F?DAI=HàIJ= J= IJ=EEJ= K= KL= AC 2Eù J=IIA =JHE 2=AIE AIIA EIEAA =?DA IA IA A ? IA IE IAJ JH= GKEA LEIJ ?DA E ?=JE ) H=FFHAIAJ=H= CA =JEJAHHHEI ,A?EIA 75) 7 ?AJE=E @E E I?A E KAH FHA?EI = JEAJE ?JEK= È @I=Hà E KE =FIJE =?DA ’=EEA @A’=H A FHJAIJA I==J E=HE @E AM ;H L IACK ’1H= = +HA= LAHA @ACE I?DEAH=AJE )2)24-55-? E /H= *HAJ=C= JE? @A= ?IJEJKE CE F=C=HA FEù J=IIA @A H@ ;AA A CE ?ELJE B=HA E @ @EI )JE AE A ?DA @ABEEI?A E *==JD +Iì E HACEA @E )II=@ A D= I?HEJJ = C 5J=JE 7EJE IJ=JA AJJAHA E FAHE?E D= HEBAHEJ E @E ?A «F=HJEJ CKE@= A= @F CEHE @E FHJAIJA LAH=JHA +K ?DEA ?Eò I @EEKEJA A AIA = FF=EAHAJJHA @A= I== IJ= I?EAJà A IJ=J» JHA = I=CKEIA IJ= ?AH?=@ @A@ @E FHKC=HA = ?KEE A @ AF= L=JE?== F=@HA .A K= ACCA «FAH FHALAEHA @E HEIF@AHA == IEJK= J=II= FAH E EE=HE ?DA AH= IJ=JA =A 47*- -/@AHE? =H@E -64 = AII= E FAHE? @AE EA IAFHA FEù @EBBE?EA I?=@A =@ =FHEA -64 % A =A -64 94, -95 CEH=EIJE» @A 2=AIA -64 # % )60; 059 1 0),
 3. 3. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ 7-,Ì )4 ! =FA@KI= EL=I= 1.206 “4EI?DE ?J=CE” )=HA @A CLAH=JHA =H@ ? E FHAEAH )24-55- 4) 5 GK=IE ## FEù @A= FF=EA @A ’EI=EECH=JE==FA @KI= @F CE KJEE I=H ?DE 7 @=J ?DA FAHò JEAA ?J @AE =H?E =L LEIJ=JE A =?H= CEKJE = JAHH= JHA = GKAIJE ?E I =?DA CE E =?GKA @E ?FAJA= EE?= ?DA D= =?E=J K 5I K ? = H@ $ FHBK CDE JH= E GK=E @A A =EE D= ?DEAIJ =EKJ = ?EH?= $ ECE= @=A ? EA = FHJAIJ= @E ?EJJ=@EE A IE@=?E @=L=JE= @= JKEIE= ? E FE?? F=HJHEJ = H@ @A =H?A E LE=CCE FAH ’1J=E= IJA H@=BHE?=A K =JH = HAIE@A?A @ACE EECH=JE ? ?EH?= ! FAHIA D= =?E=J ’5I ? JAAB ?DA E HEHI BE=A FE E JH=IBAHEAJ @ACE , @E ,E Gli sbarchi a Lampedusa =JA =E B=EE=HE E 1J=E= IFAJJAHAA == 7A EECH=JE ?EH?= # I 1J=J è FAE?= A 1 FHAEAH *AHKI?E IJ=JEFHJ=JE=?AJH@E=?5J= AA .AAJHA A gli sbarchi nelle CLAH @F = FHFIJ= D= ELA?A JAAB=J = ?CEA= E 2KCE= #;=IAH= 1.200 ultime 24 ore 36.951 17.120 @A EEIJH @ACE -IJAHE =H@ FHAIE@AJA I IJ=JE E=H?=JE LAHI ieri .H=? .H=JJEE @E AJJAHA @A= 5E?EE= ?DA EAHE D= E = JA@FE @E =@KHE== == AJEFA A E 22.939 22.016 = @EIFIEEA ?JH=J E ?EJJ=@EE = = I IJ=JE JH=IBAHEJE =IK FE?? =J I==J # @=HE FAH CE E FA@KI= F=LAJ=@ E HE 2HJ -FA@?A AJHAIK K =H?A ? 20.455 ECH=J ?=@AIJE JKE I?DEAFE@AEA«0F=H= = EA A ?=J=AIA IE èEECH=JE 5??HIE A 9.573 4.406 IE ?DA =??AJJE @E HEAJH= J ? E EEIJHE =HE A ILJ= = =EBAIJ=EA+==A @E 5E?EE= @= K AE HA A IK F=AIA «= ?DA = 4KII= D= @AJJ E FHA HC=E=J= @=E IE@=?E?JJAH I IJ=JE FHJ=JE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 F=C=HA 1 CE @=HAE EAH D =LKJ = @EIFE @=L=JE E “8E=CCE @A== 2=AH @LA I HE EAJA E ?=HE?DAHAE A E EEJà @E K =H=JHA FAH IE@=HEAJ=” ?DA IFEJ= ?EH?LAH=JE 16.283 FHJAHAE E@EAJH» D= @AJ @AA =LE 6E B=Hò I=FAHA ?= # ANJH=?KEJ=HE;A=IAH= ?DA IECEBE?= Tunisini di cui J E EEIJH FAH A 4EBH IK= HE?DEAIJ= @E K + FAH ?DEA@AHA IE?KHA= 92 414 15.777“@ @E ,E” FAI= ?DEE donne minori uomini A 7AHJ *IIE A IECE @AE EEIJHE FAH 0= F=HJA?EF=J K E CH=E JHA .H=JJEE D= IFEAC=J =FA@KI=» +JEK=J CE=E @E FAHIA -64
 4. 4. AJH@ MMMAJHAMIEJ 7-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E L=AHE=E(AJHEJ=OEJ.KKIDE= ?AJH=AH=E BKHE ?JH 4=@E=EE J=E @= B=H EFJE=HA K= B== A’ELK?H @A ??E ).2/1)22- = H=@E=JJELEJà@A=?GK= = HA=JJHA ELA %@A= ?AJH=A @E .KKIDE= è AIJHA=AJA AA 2AH /HAAFA=?A /AH=L=J= A@ è F=HE = E= E= FAH E KAH @E H=LJA E ELAE H=E @E=EE AAIIA ’E?EHEBAHEI?A )CAE= FAH = @AJA @E .KKIDE= @ALAIE?KHA= K?A=HA IA AIIAHA ?=IIEBE?=J = ELA?@ ?KE IE è HAI= A?AI % A $ E K= I?==I=HE= AL=?K=EA E @= = % ?A +AHOA@E=J= @AE ?EH?= # JA?E?E = =LH FAH H=BBHA@@=HA CE EFE=JE )EEE= = 6AF? E CAIJHA % KJE E=?E @AA LEJJEA@A= ?AJH=A @E .KKIDE @A JIK=E JH== =LAL= F=H=J @E L= HJE A @EIFAHIE = =EBAIJ=EA =JEK?A=HA ILJ=IE EAHE = 6OHE F=HE = EEE @E LJAE LAE H=E = FE D==AII AHHHA A IE èI?KI=J= = = LAHEJà == E FAH HA =KAJ= E HE I?DE @E HJA AJH ! CEHE AAHCA= ? /AH=E= /EH @E LEJA 3K=@ I=Hà K?A=HA 6O LKA K “HEFAI=AJ” /1)22-BEA è JH=CE?= K J=A ELA J=E=EA @KGKA IE B= 2AI=JA I?BEJJ= FEJE?= F=II=J= AAHCA= K @E H=@E=EE è J=A @= IAFHA FEù =?KJ= A B= FAH = +@K @A= ?=?AEA ?A=HA E /E=FFA IE FHA?=?A=HA E HALA JAF FAI=HA = K= ?HAF= A H= JA@AI?= )CA= AHA F=H= = K= IJHAJJ= HAC== LEJ= - FAH GKAIJ JE ELK?H @E ?JAE A= HACEA @A *=@A AJ=HAIKA?AJH=E=J LAH EFFE? 1 HEBAHE @== FHE= KJEEJO @A 5L JKJJE E JA?E?E = =LH AJ @A ??E A 9KAHJJAAHC E?DA ?DA FHJAHà ? AJ E F=HJE?=HA è = AL=JA - E @H== @EA JAJ=JEL @E HEAJJAHA JHA E JAJ=JELE @E AII= E CE FH=EEJà =?DA = HK A FJAHE @A’ )KJD .KKIDE= D= E@JJ EE IE?KHA= = ?AJH=A I IE?KHA= I BHA=JE 6HEB= ELA?A E LAH@E FAI=JE I=EE ?JH HEJO IK K?A=HA A =E IKE LEAJ =JEK?A=HE IJ=JE AL=?K=JE IKEJ @== E=??E= H=@E=EE FHL= ?DA = FAI=HA A= 6AF? = I?EAJà @E CAIJE H=FFHJE ? CE FAH=JHE IJ= CE=FFAIA == E= GKAIJ IECEBE?= =?DA ) H=BBH=HA A FHA??K I?AJ= @ACE AAJJHE IE= A @E .KKIDE= «= FHE @A IAJJHA JH= ?KE LEIJ= EJ=EA1?AJE=E=AI?DA ?è FIIEEEJà F=EE A F=HA @A ?=F IJ=J= = GKAIJEA K?A= HEJà è H= HEILAHA AAH =JJK=A ILH=AIFIEE I?AIE E FE== EAHE = =@EJAHLAJ K= FAH @A= )EA= IA?@ ?KE = HA 5A?@ CE ANEJF CA=@E.KKIDE=FEIE A = 6AF? =FFKJ A CO= A ?AJH @A 2=AIAJAJ=HA @E ECEH=HA = IE ?HEIE =EFE=J FJHA = +@K è F=II=J= @= @LHà B=HA K= HALEIEA EHE ?FHJ=AJ A = 6O FAH ?DEA@AHAJK=EA AIFIEEA = A @KH=HA =?H= IAJJE= @A $ = ! E 8AH@E =@ =FE H=CCE IK K A EIKHA IAFHA JH= ==@ @AA ?AJH=GKAIJ ELA @E H=@E=E A IA AIE -64 @=’ = # ?A=HA» D= IFEAC=J E C IF=HAJEA?HHAJJE=@JJ=JE E K?A=HE -64
 5. 5. AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ 7-,Ì )4 # 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E JEEA E HALA A@E=EA è F=H=EIE E ?IAJ= ))661) - )55--+= AJEE? +=KIA ?ELEE E ;+*-4/) 7= #AAE ?= AJEE? è IJ=J=I??HI= I==J IAH= =*AHC= @KH=JA K= “IJ=@ O” E =JJAI= @A 6=H #$ = FIEEA @AEJ=E= HA .=IIE= BKE= HE @AKBBE?E CEKHE@E? @A= +CEIJHAAJ F=H=@A == GK=A A= ?=IIEBE?=D= F=HJA?EF=J 4) )K?E=J= ?A @E=A FAH = @KH=J= = +=II=EA D= @=J H=E= FAHIA EJAH K= ILJ= FAH = CEKIJEE= @AE FH?AIIE CEA = K =LH=JHA A?LAJ @AE A@E?E @A = A@E=EA ?ELEA E ?=J BKHE ?=I= @KH=JA $ ?DE==JE @= =E?E C=JHE= è F=HJEJ= E IH@E K=IIA= FAH ==JJE=@A= CEL=A D= I? = -JH=J= E LECHA E FAH?Dé E A@E? CE =LAL=CEKH=J E HE?LAH E =H FAH =ACCAHEHA E JHE FHAI?HEJJ @A LEAJIFA@=A = CEL=A IE K=E @== A @AA È = LEJJHE= @AE BKHAJJEè EB=JJE HEFHAI= -64 ?=KIA FHALA@A EB=JJE E EEE @E ?=KIA ?ELEE ,EHAE FEù ?DA =JH ?DA è EC=JHEAJà @E HELCAHIE FA@AJE AE IJHE = LEJJHE= @A K IA JHEK=E ? K= @K*AHKI?E = ??EE=JHA A I E ?= I @E =?=J =??H@ = H=J= JH= A =E I +E I F=JCEA =@ AIAFE = @AFHAIIEA1) 1 FHAEAH *AH JHEK=A FAH ?JHLAH E ?KE IJ=HA JKJJ E CEHKI?E IE @LHAA FHA IEA IK =BBEJJE HEI=H?EAJE K=A =EEIJH=JEL JKE=A FFIJ E FA ?E=EIJE ? @AAC= == A @AJH ?=I= è @AAJAIAJ=HA CCE E =K= = I=EJà AHA@EJà ?JAE EB=JJE FJHAA =??CEA IEAH @AE ?AH?E=EIJE @E=EA I=HAA IJ= HE = KI?EHA @= ?=I=K@EA= FHAEE=HA IE ? =?DA A =IIE?KH= HA E HE?HI FHAIAJ=J I@@EIB=JJE @A= FHE= J= K= LAH= HEBH= ? LK @EHA ?DA IE èFAH = LE?A@= A@E= EE E K= IAJJE== @=HC=EI KEJ=HE IAJJE== @E A@E=EA =KIFE?=J ?IACKAJA FHJE = =LH=HAJH=@A @LA è EFKJ=J IAH= FEù ?DA =JH =LAH @A=LL?=JKH= K= ?ELEA «5A ?E BIIA IJ= ?= @A= A @E ?=KIA E ?è IA?@ AE E FAHEEIEAA = FAHIA F=H=E=J = CEKIJEE= ?JH=HE == ??EE=E J= EC=JHEAJà IFEAC= 6HEK=A 5A?@ E E ? ?DA GK=?K ?DA D=JH= ?KE E BECE 2EAH 5E 2Eù ?DA E A@E=JHE = AI A EC=JHE= ?IE@A .AE?A 4KI?AJJ= ?IECEA 6=H HECAJJAHà E HE?HI» F?= LCE= @E =LH=HA ALE FAH BH@A BEI?=A A IAHA IJ=JE FHAIE @=II=J H=J= EACEJJE= A E?IJE HA =E=A @AE ?AH 8)-41) ***1 =FFHBEJJE=FFHFHE=EA E@AE I IJ=JE EB=JJE E ?AJH= 1 FAHE? ?è IAFHAJ= -64 EE @AA +=AHA @E + AH?EIKEII=JE@EHE?DEA ’EJAHLEIJ= “7 B=LHA =A =?DA” = A IAJAA @A= +=II=EA L= L=K)=HA HEBEKJE IJA @E EBH=EA @= F=HJA @AE ?EJJ=@EE - IA K?E /E AC=A @E )@K IAB EC=JHEAJà @A= A JAKJA E IAJA= J=JA ?=I FAH ?=I =?DA IA B= CEKHEIFHK@A)21 5JH=@A @E =F 7E?=AHA B= I=FAHA @E=EA ?A ?@EE +I= =??=@Hà IA I=Hà =??J= = +è =?DA @= @EHA ?DAE EL=IA @= J ?DA @EBB@AHà CCE E FHE 5EAJA B=LHALE == A@E= A @E FH?A@EEEJà FAH A ’E?IJEJKE=EJà CCE ?è K E=IFHEAA=JA @E HEBEKJE F=HE = E @=JE IK=@AIEA == EA =EE ?ELEE E JHEK=A 1 EEIJAH FJHA J @AA B=I?A @E HAFAHEE= = FH@KEA CEH= A@E=EA FAH A =II IA?@ E IE JH= =?DA LAHHAA A - JKJJ A L=H=HA E KL @A?HA EJà +DE è E ==JJE=EAH= @E IF==JKH= 1 ?E=EE @AE ?IK=JHE A FJAJ=JE A?E?E JHAHAA ?A FHE= J = @LHAA =JJA@A @ALA AIIAHA HAFAHEEA =8AH@E «1 F?DE CEHE JE =LL?=JE D= ? ?DA HEJ=H@= E CEK@EE 1 =JJAI= ?DA E EEIJAH HA E FHK?E=AJ ?=I= @= =A ! A @=AA JA=JA I=H= # IECE=J =E ?EAJE @E =IFAJ +DA =??=@Hà IA E 6=H =?? @A= CEKIJEE= L=HE K @A= +IKJ= ? ?IA # =A 2HE= AH= @=E=» -64 J=HA = IAJA= @A 6=H @A CEAHà E HE?HI @ACE =LL KL @A?HAJ ?DA HA?A CKAJA JALA =KC= A =A A @=A % = =E=JJAI==CEHE16HE ?=JE FEI?= A IIAHL=EE ? AJ @AE JAFE 8) * A 8)-41) ***1
 6. 6. $ AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ 7-,Ì )4 2=CEA = ?KH= @E 5=H= 2==HAE A =?F HB I=H@AC=(AJHEJ=OEJ 1 ?=@=LAHA 8?E @E K IK @== ?EJJà = 3K=HJK /H=EA AJH ) 64)/-,1) IE ? -6641 8CE B=HA E I? =?H= A CAAH=E ?FEAJE = AJH ?E Jà @E K IK JHL=J H LAL= FHFHE K =JH J EAHE =JJE= = ?EH?= JHA CEH=A A= IJH= ?EJ ECE= @= EJH=A GK=HJA Jà K= L?A KL= A BHA IA @E 1I HJHEKI I?= A ?DA H=??J= ?IA AH= =?H= ACEH ?DA CE =JHE ?E H=? GK=@ K @EFHJEIJ= D= ?J= 2AH?Eò CH=EA ?DE==J = /K=H@E= + J=JA AJH ?=CE=HE IJEAH= @E?A@ @E =LAH *)4*)4) .15 J=J E ?HF @E K K C=ACCE=HA EA@E=J E HA?KFAH ? K= J 6KJJE = FEA@E 5K 5J=CEE ’=HA= @A KL GK=HJEAHA @A= EA@EEE= LA@AJJ= A E JH=IFHJ @A 64)..1+ +A IE B= = ) 5K 5J=CEE .6 4*-46 21145)524-55 = I== = FHJ @E += AIIAHA @’=??H@ 5I IE?KHA= CE=HE @LA E =CEIJH=J ? = FA@=E=EA @E JKH =H? +?? @AE GK=HJEAHE E ?AJH D= @EIFIJ ’EJAHLAJ 1 IFAH @A A@E? AC=A 5A? ?DA =??= ?’è ’=HA= IJ=@E @ GKAIJ’KJE FJHA @= FHAIJ A JH=JJ=HIE @E K K E JKJJE BH= E !# A E =E @A?A GK=JE @KJ FAH ?=KIA =?H= @= /171 )1 AJJAHA(AJHEJ=OEJ =??AHJ=HA 1+0-) 5-7 -?? E I=L=CAJA @A 2K? FAH KL= A@EEE= +AE =??=J = GK=HJEAHA @A= 2HJAIJA = +=IJA EA@EEE= ?’è E FIJ FAH ’=HA= 1 FE= FHALA@A !! E= AJHE ?KE @E IAHLEE ? AH?E=E $ E= @E A@EE) +=IJA 74*)1561+) 1 GK=HJEAHA @A= EA@EEE= HEF=HJA A JAI E CEKJ= E ?EI IEA 7H=EIJE?= A EBEA E= FF=HA A = ?=A =CAL=J A E= @EIBHACE=JA @AJH ?’è FIJ =?DA FAH IJ=@E 5A +AE E =K= FAH E Iì @A ?IE CE E = +AI=HEE =I HAIE@AE=A FHEL=J 1 HEA I=Hà ?IJHKEJ IAA =KJ @LAIIA @A?E@AHA @E JH= HA =LHAA FHJ= ’=JAH =JEL= E KL HEA @E IEAA = 6KLENA@@K A =JHA FH=JE?DA 1FIIEEA FA Hò E Iì = FE= =JJK=JEL ?@E E ?HEJAHE @A’=H?DE JAJJKH= IIJAEEA ? HEAJ=AJ == K?A+)56- ,A?EA @E 5K 5J=CEE ) E@E?=H è ’KE? J=IIA ?DA ==KJ IBHACE=JA A ?K EB=JJE E 2K? ?DA E@ELE ?IEE=JKH= B=Hà E JAF IEA 7H=EIJE?= ?DA D=HA @A ?AJH IJHE? @K= FAH IJ=@E “=JJHA =@ =FFHL=HA I=Hà E F=HA HEJHL=J E BAAEC ?? @EIACE I?AE A =JKHA IFHJELA IFAJJ=? HA FHALAJEL = FHCAJJ ’=IIAIIHA /E=E +=F=H=??A È IK??AII ) HAIJ ?E FAIAHà = FHI =HE @E CH=@A I?==” E ?EJ FKI @A?EI IIJAEJHAE LE= +=E KL Jà = FE== @E 5= HA IE= CEKJ= A E FHIIE @A FE= =HA= CCAJJA LE= 7ELAHIEJà @LA E =??=J = 5K 5J=CEE ,= ?IECE «2AH E IFEAC= @AEJAHLAJ è GKA= @EHAIE@AJE =AJ= = JAF A ?F D= E 2= =?E ?H@E=J 5K 5J=CEE IK K= IK=?== @E ?JHE LEJ=J +AE = FHA@AHA HA @AA ?F ?DA D= FAHBE?EA @E ?EH?= AJJ=HE»4E?AL ?JEKA FH E ?IE@AH=EA ’EFJA FHFIJ ’EJAHLAJ A@E JH= = JHE=EA ?ELEJAIJA IFEAC= E FHAIE IE IJ=@E FHFHE = 5= EE I=HAA EFHJ= A = IJ=J=A ## A = !@AJA @A= ?EH?I?HE HA JEIIE =LAHA E Iì @A + EI12K?FHALA@AFAHGKAEA /E=BH=? +=H KA» «2HJE = AI=E= IJ=HA= EIA@E=AJ @EE =?DA FAH E HEEEK 1 FE= @E = HA E FHCAJJ» IFEAC= ?EH?= ! E= AJHE ?KEJE ==@=JE» -64 6KH @A BH?A FAH E FE= =IIEEE= 6=L=??E K= ?=J= @E ?AAJ A @E = @E 5K 5J=CEE =J FHAIE@AJA @A= ?EI =?DA IAHLEE -1 -41
 7. 7. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ 7-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ 8AHI E LJ = =EBAIJ=EA ’EJAHLEIJ= = ,AKHK ) *=HKEE è = GKEJ= = JJ=--11 ” HEFAJ JHA LJA =LH =LH =LH” ?=@E@=J= = K?A=HA=IIE .=J= E@E?= = --11 7 FHCH== --4/1) 5E JAHHà E ! =FHEFHEHEJà FAH +=CE=HE A @ELEI FAH GK=HJEAHE K= A = *=HKEE = CH=@A’AH= @A= ?HEIE - FAH KE EIJ= @E CEL=E K ?=@E =EBAIJ=EA ?JH EHA E FKA @A ?AJH@A @=J @= HA= ,A K?A=HA FHFIJ= @=IJH= ?DE== = H=??J= KHK I?AJ= @= JJHA ?H@E=JHA HACE=AFHE= A =II?E=EE @AE +IE IE FHAIAJ= CE E @A1J=E= @AE 8=HE .A@AF=HJEJE “= E= è K= ?= @EFA@AJEIJE @E 2HC4AI HE? 2== = IAJJE=@E@=JKH= ?DA F=HJA @= AN 1HI ?DA IJ==A D= = I?HI= ==FAHJKH= @A=II I=Hò E IE@=? = KBBE?E=E=J = FHA = ?=F=C= HABAHA@=?DA @E ?DE E LJAHà IAJ=EA @E K= EIJ= A HE= D= @A?EI E J=L@E JKJJA A =II?E=EE ?= @A ?=@E@=J IE@=? @A ?AJHIEEIJH= @KH=CE=HEJ=A @E=C=@ HA= ,AKHK =A AA JA KJE= HEKEA = +=FAHIE ? GKAA @E IEE EE =EEIJH=JELA @E CE=HE .=??E= =FFAIJH=” =CCE 5JE= =LH= = JKJJA A BHA FEJE?DA5A ’??KF=EA è = FHE= @ @= # =E D= @AJJ ,A A =II?E=EE E LEAAHCA= E +KA ?A KHK CEà ?=@E@=J= =A AJE E ?EJ=JE A JKJJ=FJHà HEILAH= KJEA FHLE?E=E CCE = I?EAJà ?ELEA FAH?DèÈ K= ??AEA LA??DE= FHFE= E IJH =FFKJ=AJ @A !A I=CE=J= GKA= ?DA E FHCAJJ E@EFA@AJEIJ= =FHEA IE= K AJ @EIE@=? FII= ?HA=HA FAH +=CE=HE =?= ’= CH=@A EEJ=EA FAH=LH 7= ?EJJà ?A += I?J @AE ?EJJ=@EE” = 5=H@AC= D= @AJJ 5=CE=HE FKò =LAHA K I -64 L=JHA =E -64 =AHC IK =HA IA==KAJ=HA @E K I AJH ?K E ?AAJ @ =IIE .=J= ?=@E@=J IE@=? @A 2@ A @E =JHA EIJA @A ?AJH@AIJH= ::::E= FHJ=HA CE DJA )551 .)6)IK EJH=A = FIJ @ACEIFA@=E ==@=JE +HE?AH?= A EL=EA “5E@=? @E JKJJE@E= =JJH=HHA GKE E?AHLAE @E JKJJ E @JH=IBH=@ = ?EJJà EK F @E A??AA= ?KJKH=A 1 JAIIKJ E@EIJHE= FAH ?HA=HA =LH”A IE IJ= ICHAJ=@?HA=@ K’AHH=CE= @EFIJE @E =LH +=CE=HE è FEù E ?AJH @E =BB=HEA?E?E @E JKJJ= ’1I=,E= FKJ=HA IKAKLA JA?CEA A ?=E=HA = AJ=EJà @A 5J=@E A 6KLENA@@K AE ?A I=H?EJ ? =JHA =HAA 5K @AA AN IAHLEJù EEJ=HEILEKFF = FAI= 5=J’-E= ELA?A @E? IA E = @E =JHA IJHKJJKHA ?A= CEKJ= .HEI FKJ=L= JKJ 5K= LE?A@= @E 6KLENA@ +=CE=HED=@=LLAH@A?EI = =EB=JJKH=J IK JKHEI I?AII= @K LAE= @= K = @E @E =@=HA = -=I = IJ= 1 IK =LLAHI=HE A@@= FK@= HE=?E=HA =JJ=CEA ì ?’è E I=CKA @E FIIE= FHJ=HA E J= J IK’ABBAJJLEJà =IJ= E LE M ? @AE ?=CE=HEJ=E A BH=J CH=@E ALAJE = ?E?E= AE ?A LA@AIJ IAHLA ==HC=HA = ? JAF E F=H? =H?DA HA @=E ??AHJE A @=E /E *EIC= AIIAHA CEL=EJEKEJà JAHHEJHE=A =?DA CE? IE è B=JJ A ’=HA= è ?DE @A A@EJAHH=A AA E@AA IK= ?=HJ==E HAIE@AJE 1 JKHEIJ= K E@A=E 1 LE ILEKFF E ?EJJà FKò =HHE @E E@AJEJà - ?=FEHA = HE L= IFA=J A J=HEBBA ? I=Hà AIJAI E =IA = L=HA ?=E=@ A @AIJE LKEA JA?CE?= IEL= ==II=JA 2FH = E FHEL=J =@Hà HE =EE @’KI I E B@ )+2 4.
 8. 8. AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ 7-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ-KH=KE= 1 ?BEJJ E EE= EH= IE IFAH=A +IECE 3KAIJ= =JJE= ’=IIAA= HACE=A IE HEKEI?AFAH IIJAAHA = LAHJA= @AE IAE?AJ @EIFAH=JE) 8-46-) 1 )7) 5J=LJ= FJH= AIIAH?E @EIJECK FACCE AI H= = J=L H= ? E H=FFHAIAJ=JE @A= FHFHEAJà HKII= @A IJ= ! =H LLAH CELA@ì FHIIE E ,@=OIK= FHAI= @E FIEEA EEAJ@E2HJLAIAA H= E =LH=JHE?A FAH E ?=I 3KEHH= E IE@=?=JE FHJAIJAH= IJJCCE E +IECE HACE= 2== +DECEA è ?DE==J = FHAIAJ=H 6HACK= AA ?=EEEIE KEJ A @A?EI FAH IIJA 2AH K CEH EJE EJAHA A ?H@=JE ?DA = /EKJ=AHA = LAHJA= @ACE JH= ?=EEE @LH= =LHAA FHAIAJ=J IJH=JHA $ =LH=JHE @A-K AIIAHA AIIA @= F=HJA 2Eù LCA@ E FAH=JH ?H=KE= JH= @EHAJJE A =F B=?EA FAH E 2@ ?DA AI?A H=B JAIJ=JEIIE @?KAJF=JE ?DA IE =IFAJJ= HE BH=J A =FF=HAJAA EEE=A ) B=LHEHA K ?EIKJ=JE ??HAJE @== HEK JA HE?F=JJ=J @==I = @E @E=C =EKJ=EA @E CELA@ì = EE IAA=BEKA @E I==J FE = I?AJ= @AAIA?KJE 7 @AE ?=??E= . $,AIAHJ .=? @A’)AH=KJE?= EEJ=HA @ACE -EH=JE )H=E .6 4*-46 21145)524-55IJAH @A 5LEKFF A? H= ?E I JAFE ?AHJE IK L @E HE@KHHA E KAH @AEE? ?BHJ FHCH==JE ? A ?CHAIIK=A = I ?IECEAHE HACE=E E +IECE = @AEAH= è IJ= ) ,A?E=K CE =AHAE =H=E5A@KJ= IJH=H@E=HE= FH=JJKJJ @AE FKJE BAHE J= =??J= FAE?=A)IIAA= I=H@= IE HEK IKE ?JAKJE ?DA JKJJE JA IJ=JA IJAII =I 5E I B=JJE =JJA@AHA FAH JJ CEHE = I =HHEL=JE IAE ?=??E= .$,AIAHJEI?A A??AE=AJA @E D= IJJI?HEJJ 1 IAIIHA .HEI =E= HE?H .=? @A)AH=KJE?= EEJ=HA @ACE -EH=JE )H=E 7EJE I =JJAHH=JE EAHE FKA@ì FHFHE FAH @=HA =CCEH== E JELE @E @=J ?DA = HE@KEA AH= ? FHE= @AA = ,A?E=K A K’H= @F =?DA E IAE EH=CA )BBH= = FHAIE@AJA +=F ?BEJJ =?= = F=HJA @A FHCH== @E BE=?DAH= CE .0HAJ IF=CE CEà EFAC=JE = FEA HEJ A’FAH=FA=??E A ==IIAIIHA = F=HJEHA @= ?AC=J == CLAH ? E GK=A ?E IE è EA “@EIIA= =’==” IK= EE= A E @KA IGK=@HE @E .$.=? @A)AH1@KIJHE= I?=H +DAH?DE BE=E=HE= A @=E J=JE FHAIAJ=JE =CE AAJJHE =KJE?= HA=A =@AIA 1J=J EAHE @= -=I K )EHKI !! ? =JAHE=A A?DA ? E IE@=?=JE IEA@A AA@=AJE ? .4)+-5+) ++0-,,7 FAHI=A CEIJE? è =JJAHH=J A@ è HEF=HJEJ @F K’H= 55IJAC A ?BHJ @= @ 5=L=JHA = IJHE= IJ=EEAJ D= ?DEKI E =JJAJE’1+64 )= LECEE= @E K= IAJJE =E ?ACDE @E JKH FAH K K E @AEFHJ== @A =LH A= 5 JHA $ E =LH= 1 /LAH D= FHFIJ== EFHJ=JA @A?EIEL= IFAH= ?JH HC=E=J ? , 5=L= I?EAJà @A FAI ?DA = +DEAI= @à = JHE AC=JE == LAHJA= == 4KI= = ?IJHKEA E IE@=?=JE CE FAH=E @A-KH= JHA *AEE HAIFI=EA @E?AI= FHA= @EI??KF=EA E F=H JH= @EFA@AJE A @EJJA @E K= ?=@=E= =EJAHKE= D= JH=I?HI E @@E?A @A= 2=IJH=A @A =LH @A JE?=HA E K JAHHEJHE ?A E 5K @=FF=J @A IJ=EE @A IJ=EEAJ = EIE CEH A = IA?@= @AE 5K?EI 5E è F=H=J @AE?JH ?EI CCE K= @AAC=EA @AE =L AJ ?DA FH@K?AL= HKIIE IAH= EJAE?= E FHAIE@E IJJ E FHJE?E @E LE= =LKJ =?KE CEHE B= @= 2=F= ? H=JHE IACKEHà E =LHE @A +IECE IIE@ @E =KEE =JE = =I?E=HA 1J=E=4= E =LH=JHE E ?=II=EJACH=JE A E IE @=A JHEKA =AIJAH FHIACKE ,F K=JJELEJà JHA = +EC è I FAH =JHE JHA 1AHE =JJE= E J=JE IE I KEJE @=?=EIJE @AA =??E=EAHEA @E 6AHE Hà E FHAIE@E .4 JA=A @KA =E B= AIE
 9. 9. AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ 7-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ2AH A IJH=@A I=H@A .6 4*-46 21145)524-55??=JE ! EEE 1 HE=IIE @’=IJ= @A’)=I LAC KJEE=JE A E =LHE J=H@== F=HJEHA ??=JE @= =E E ?=JEAHE @A= ## A @A= # 5K?EJ== .6 4*-46 21145)524-55 +JAEI IKA IJH=@A =JJH = ?=FKC) *-..) = 4ACEA A?DEA@A = HAIJEJKEA @==E 1 HE=IIE @’=IJ= LAC KJEE=JE A E =L -JAH ?BEJJ = IJHE= @AE ?=JEAHE =E “5K IJH @A=HHE IKA IJH=@A I=H@A J=H@==F=HJEHAACEKBBE?EH=E @A’)=I I =? BEEJE IK IJH=@A LEJ=E FAH E ?AC=AJE A’1I= F=C= E @=E =’AJAH @A?E@A 5J=J”H= ??=JE ?EH?= ! EE ?BEJJ BH= = 5=H@AC= A7) 8-++01) 37-561- «1 A?EA HA?KFAH=JA @=E @E AKH 4AIJ= BAHE E 4= IK= ?FAJA= FHA=è?DACCE5J= A HACEE @A ACEH=LHE IK= 55## A IK= FAH = CAIJEA @AE B@E J IE =HHC= E @EHEJJ @E @A A= HA=E=EA @EIJ=J=A # FAH =?== ,= ??AFEAJ @E K ?E@AHA ?A KJEE=HA E EBH=IJHKJJKHA ? E B@E@E B@E FHCAJJ =E JAFE @E =F B@E FHLAEAJE @=E HE @A’7A«-’ F=H=@II=A – FHL=EA F=II= A =IIE @’=IJ= – @E?A +=H ?JEK==E–@EB=J’EEE=JEL= @E +=HJ= @E=AJA K EE @E =E AN =IIAIIHA HA J FAH@E= E B@E ?DA’ AN =IIAIIHA =E =LHE IAJJA =E H= = 5=H@A CE=A =E =LHE FKE?E – AH=L=HEKI?EJE=@A?FKE?E )CA +=HJ= C= ?DEA@A @E FJAH @A?E ’)=I FKò FHAJA@A E=HA A @E= ?DEA=LAL==FAHJK=LAHJA= @AHA IK ?A KJEE=HA A HA ?DA HEIHIA AHE HA @AHA ’=KJHE=EA FAH?DEA@A@ @E FJAH HEKJE +=JEAHE E LE=A ,E= J=JA A JH=IAA = +=CE=HE A?EA ?DA FH@K?A IJE BAHA AE ?=IIAJJE E H KJEE AJHA ’)E=HAAA?EAFHLA @AA HACEE ??HH =I FKò KI=HE FAH EBH=EAJE @=E FHCAJJE HA=E 4ACEA BE=E= A FAHA D= EIC» 1 B@E HA A ?=I @E BAH =LHE ?AHJAA A = 5=H@AC= @A IJHKJJKHA =?DA BKHE @==JE E 5=H@AC= = @== ’-JA E AIACKA = E HE=I KJEE=JE FAH E HE=IIE HA «+L?DAHò FHAIJ E LAH LA HEFHA@AHIE A IKA A? = 5=H@AC=» = CEKJ= 55?EAJà @AA IJH=@A è IE @’=IJ= LAC =E IJ= @EIFEEE @KH=JA JE?E @A’)=I – =K?E= EA» HK =LAL= =FAHJ = IJH=@==HHEL=J= AIIK= HEIFIJ= HAIJEJKEJE È =HHEL=J E ’AIA?KEA @AE =LHE = 5== – GKAIJ= IEJK=EA FAHEHEKJEE@AEB@EE«’)=I IE JEAA E I@E @AE AJ@E==HA=L?AFAH = IJ=EA =FF=J=JA ?DA @=ACCE= CE -JE ?=E 1 ?? @A =KJE= = E BKEI=H@E – @E?A =JJA 5== HE=LAHA E B@E A HA@AHE E FKò KJEE=HA FAH ? ?DA IJ= IBBHA@ FAH A K= @AEAH= @A =HE D= @A?EI @E FHAIE@AJA @A= ?EI @EIFEEE FAH A EBH= FAI=HA E F=HJA “A HEIAH E J=CE @AA HEIHIA» +12- D= ??=J ’KJEE IACKEHA GKAIJ= IJH=@=IEA =LHE FKE?E – = IJHKJJKHA @E ?KE = HACEA LA”?DA’EFHAI=B=I?=JJ= )7411 *1564755 @AE HE=IIE @’=IJ= @E =JHA ) *15=CCE @A’1I= =NELAHJE?A E 2HABAJJKH= -64=@ )AHJA 5H@E FAH ’AAHCA= FHBKCDE1 41+4, = 5=H@AC= D= AM ;H ) ?@KHHA = /7-44) 1 1*1) 2JHAA @AC= D= =??AJJ=J @E =? EJà @AE ?EGK=J=E= EHE?H@=J FAH = FHE= L IAH=J= ?H@E=J= @= @E ILCAHIE = FHIIE= IAJ ?CEAHA = @=J= è IJ= E?E è IJ=J =BBE@=J = FHAJ= )AHJ 5H@E CH=EA == HAJJHA KECE 2K@@K E E JE== E LAHJE?A E FHABAJ J= =?H= BEII=J= FAH?Dé BAJJ /EKIAFFA +=HKI5?K= +ELE?= @E KIE?= FJA 1CH 4ECDAJJE ?DA D= JKH= JH= E FHABAJJ /EL= I FHALEIJA =?DA A LE ? FJAHE @E ?EII=@A +KA @E +=CE=HE JAKJ E?=JA == F E *=I= E H=FFHAIA IEJA @E @KA ?EIIEE HE IJH=H@E=HE A CAIJEFHAIEA@KJ= @= =KHEE JH= ?AJE=E= @E FAHI J=JE @AE +KE A @ACE F=H=AJ=HE GKA= @’E A @A K@CAJ = @EIFIE2H?AE @= IAFHA AIJE A 7= A?JE =CEIJH=EI AJE ?=E A = 4ACEA FAH ?DEAIJ= IK’KH=E EF EA = FHABAJJKH= @E +==JHA @A)AHJA = ? =K@E A LE@A JH=JJE @= B=HA E FKJ IK’E@ELE LAHEJ A GKA= E?=AH=A CE=HE D= BKEE @E H=?E=A 7= IHJ= @E =JA =LH @E =HE= )JEAJ @K=EA @AE IEJE FAH ’ FAH ’EB=E= A ’=@A ?H@ A H=FFHAIAJ==FHE= @A= CH=@A =E J= 5?DE=LE= A J=JE @= IFEJ=EJà =E FHBKCDE EE?E I?A= 1 HK @E ?JH @EHAJJ= @A EEIJAHBAIJ=EA ?DA IE JAHHà = =IIE +KHJE -64 )AHJ 5H@E ?EH?= @KAE= ?DA = 5=H @A FHCAJJ @E IFEJ= -64
 10. 10. AJHIFAJJ=?E MMMAJHAMIEJ 7-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E 2=JHEE= 2AHJKI IFAJJ=?E(AJHEJ=OEJ 7 CEH @= FA?H= JEEA E HALA “1 JL 2AH?Dé ” 4),1 )EAJ=JE E AE -64 6KJJE E H=@E 4),1 5E ?DEK@AH= E FHE =FHEA A EI?HEE E == IA?@= A@EEA @A ??HI =E=A IF=E =A FA?HA ,=A FAH =IFEH=JE ?@KJJHE ! IK 4=E 4=@E “7 H=@EBE?E “= H=@E è CEH @= FA?H=” IFEJ= @E F=H=” FHII @= CCE 4?? *KJJECEA “1 +KE+=JEL” @E )@ EJAHLEIJ=H /EHCE 1CH 4ECDAJJE ? 4=@E EBA =KH A +=K@E 5=AE 4=E A 4=@E 1 F=E .EHAJJE FAH E FHEE IAE ?=IIEBE?= +I= ?E @E= =IFAJJ=HA JE K= ??@KEA @E IJ=LJ= K= FKJ=J= @E =?KE +)7,1 1 FACCE LLE= FHCH=E @E FKJ= @E AJA 4=@E 4=E EI?HEEA,AE?= +EGKA 5=Hà FACCE @A FACCE @E EA CH=JKEJ= FJHà 5?EEFJE AIIAHA B=JJ= IK IEJ /14/1 + *KJJECEA è MMME?KE?=JJE IAFHA K AJ E LH=EEJ -64 IJE? KE F=H= @AE =IIE E IEIJAE A E @LHA HEFHJ=H ?E FEA@E FAH )@@E 3K=@HE JAHH= 766 5E è IFAJ = E -64 1 LIJH FHCH== è @ELA +=K@E 5=AE .EHAJJE A /EHCE =KH E IJK@E IK 4=E 4=@E = = %# =E @F*AA “@E J=J K ?KJ… K= KC= ==JJE=IJ=H A @ELEI” +)7,1 2E= ? A F=H JKJJA A CAJJEA ?DA /14/1 = H=@E è B=JJ= ? I=HA =?DA GK=?K =JH =??A FAH B=LHA H== ?BE@E= = FEù FHBAIIE=EJà A A 2AH?Dé =LAJA I?AJ = FA?H= .H=? 3K=@HE ?HEJE? A@EJHA JH=@KJJHA A H68 « IFFHJ A 6HE= IAHE FAH K =JJE LE I FAH?Dé IEAJA E I@E A IA K =I?J= FAH E JEJ C=E=JHA @E KAHIJ=H A E @ELEI A LH … IJH CEH=A FHABAHEJ = K= JH=IEIIEA B= FAH /14/1 5E= IJE=JHE IA EEE=JELA ?KJKH=EHAE B=HE K= B=ECE= /14/1 è FIIEEA ?DA IE I=FFE= E CE ?Dé è ?I=FALA @E B=H @AA FA?HA I EJAE BH= ?KE BAIJEL= A H=IIA? .=HEE» +Iì *A 3K=IE JKJJA A @A ?DA I H… 1 JL ELA?A ?=FEJ= @E LA@A CAJE IEF=JE?DA A CA JA=JH=E 3K=@HE èA 4@HECKA = , LAKJA @= LE D= = +)7,1 AIIK IJE= HA K= ?I= =?DA IA= CEAA BHAC= EAJA @E IJ=J =?DA E B@=JHAAE?= # HE=@EI?A E @=J AII=CCE @’=HA = *AHKI?E == JKJ JEL GKA ?DA IK??A@A EJH @A= ?=I= A@EJHE?A 7KH=FFHJ ? +H= *AHKI?E 8HHAJA E?= JE KEE A @A H=E = LIJH= JH=IEIIEA è ? = H - FE =IJ= ? E EHE «+ .H=? 3K=- IK= +==EI = 5=HA FHA@AHA E FIJ @A= ,A .E GKAIJE E=H=JE I KGKAJJAALEIEL=FKH IEJ “CEH @= AA” è @HE D= @AJJ K?= 4 «AIIK= HEL=EJà EFFE @ELAJ=JE K= KL= ?=JA =LA@ K BH=J H=@EBE K IJH =HHC=JA A ?E FAH@ K FKJ @EBH= E = IA ?E BIIA /14/1 +E D= I?FAHJ 1 CHE= FEJE?= ? ) GK=@ E F=II=CCE FKHA K F’ ?CEA 1 HEBAHEAJ = =?DAIJ=J= *AO?è I=HAA IJH IC è LA@AHA *AH 3K= è = @EBBAHA= BH= JL A +)7,1 +E =E= FA B@ LELA K CEH I K CH=@A =E?» -IJ= ACE» -64 KI?E “JHEIJ=” A EJH H=@E I=J = ?E @LHAA FA 2)6411) 2-4675 64

×