Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metro 25/03/2011

589 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metro 25/03/2011

 1. 1. 58-1)16)1) 2)) )7/-41 2-4 -74 “1 ) 12)66 -4” 1 +6 “,) +)55) ’4) ,-) 6-44) 8/1 ,1 21Ù” 5FHJ 5+)66) ,)1 +H=?DA E GKJE@E= CH=JKEJ 5)4,-/) LAAH@ì # =H MMMAJHAMIEJ E ° =N !° AJH è IJ=F=J IK ?=HJ= HE?E?=J=/KAHH= = ,A?E ) 8E=L= BF FA@=A 6H=BBE?HELJ= E F=AIA È ==HA EGKE=AJ A= =IA EEJ=HA K’H@E== @A +KA =LLEI= 3K=HJEAHE @ELEIE IK IJF =A =KJ E ?EJ=J FF=HA GKE LE?A I = ACCA @A ?=HH =JJHAE +H=?= 5?K=KI HAL?=JEE ?EJJ=@EE @E KJEE=HA ’=?GK= FHLAEAJA @=E FE FHAIAJE A’=HA= LE?E= CKAHH= IK IAHLEE ,F LAJ’=E E +KA JCE= ==’=AHFHJ EEJ=HA 1 IE@=? 2H?A@@K IEJK=EA ==H=JA +H=?= ??AIIEA == @EJJ= 5JALAE ’E JAH =FF=J JH= E CE? +H=?=+BEJJ E EE= +JEK= = IBHA??E=HA E ?=??E= IJH=EAHE E 6H= ’H= AC=A- =HHEL= ,= @AE?= H= AC=ACE =AHAE 5==J JJA =A =@=’=@= ?AJJA @= IF IJ=HA =L=JE+JEK= ’=JJELEJà EE @E KH=J=HA A= =IA @E ,A?E=K K= = =HAJH?E=J= @E ?DEAJHE @=+=CE=HE EAHE I =HHE = =HE= ?A *=H?A=L=JE =?DA CE =AHAE E IC FA@=A HA=E=J ?EEJ=HE =@AIE )?DA HEIJH=JEE E IJH=@= 8E= 4EAHE I @A?=JE =?K = IA=KJ E FHCAJJ @AE ?=??E= HEAJH=JE == BKJKH - 8E=L= ?DA IE @E=IA @F GK=?DA H= LE@A FAH?Dè LKA A IJH=IAFHA JF IA?HAJ GK= @A BB EEJI A= ?EJJà @AAKGKA @AJJ=CE IK= JJA FAH E F=H?DACCE ?=HAJEEIIEA 1J=J = ? = AE= ?=HEIIE= A’==HA =?E=J @= CE =IB=J EAH A ?AJHIE@=? 2H?A@@K IE =C IJHE? HEK?E=HA =@CEKC A =AJAA =LAHA E E@A IJJ ?=I= /E@A= LE?A EE +?? =KJKI IKFAH JA?CE?E BK?DA =AJ= K HEJH E= = I IAE LKJEK E JAHEE @E ? ?A = AJHFEJ== 5??KF=EA 5=H@AC= 7 @ACE =AHAE =@AIE =HHEL=JE EAHE A= =IA I=H@= FHJE = F=HJEHA FAH = EE= .6 4*-46 21145)524-55 AJJE= ?DA IA= JH=BBE? IE FKò HEIF=HE=HA )+2 4.
 2. 2. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CEA = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ A +HEIJE== 5=L=CE EJ=E=(AJHEJ=OEJ EE= ?=@ == =J +=??E= BH=?AIA ==JJA AJ HEFHAI E FHJ @E EIKH=J= 1 HACEA “7??EIE E ?ELEE” ).2 1*1) È IJ=J H=CCEKJ K =??H@ JH= CE =A=JE FAH $° CEH F=II=HA E FEA ?=@ @A= EIIEA == =J 5AIJ CEH EAHE @A’ ?DA A =IIKAHà E ? FAH=EA “@EIIAO ,= JH AJH =HJA@ì )@ M” @F ’=FFHL=E =K?E=H EAHE IAH= è A CELA@ì % =H IJ=J E EEIJH @ACE @A= HEIKEA K AMI AIJAHE JKH? )DA@ ,= %! LJCK ?DA D= IFEAC=J ?A E ?FHAII IE= A LEJJEA 5A?@ K IJ=J H=CCEKJ E K= JA E=?E KBBE?E=A @A C A?BAHA= ? .H=?E= LAH EE? I ?EH?= 7I= A /H= *HAJ=C= ?AJ A FAHIA HJA E 1J=J FAHò IE I EE= = ?=KI= @AE =H 1JAHLAJ E EE= BAH=JE E ?=JJE @=AJE @A= ?=EEA AJE A 2=AIA JH= A E EJAH=E=A ?KHIEE =AHAA @AA BHA *=H@=AJE +EGKA =H=JA @A= ?=EEA A ?EJJà ?FEJA @=E H=E@ =JE/DA@@=BE A CE I? @A= ?=EEA 5=H= JHE JH= E EEE=E @A @EJJ= J=D EJEC= *AC=IE E JHA A CE EIHJE AJHA IKH=J= A 6HEFE AJ BH=?AIE IE @EHEC LAHI = EE= FAH FHA@AHA F=HJA =A FAH=EE EEJ=HE K AJ BH=?AIA D= ==J “1 H=E@ K =EKJ K=EJ=HE” JKJ K =AHA EEJ=HA E ’=EJ=JA @E *AC=IE E? ?DA =LAL= LE=J = 1 LJ == +=AH= BO A )24-55- 7= EJAI= =JJ=CE= IE= +=AH= è ILJ= FE IK ?=F @E =JJ=CE= @E EIKH=J= K= 16-48156) )DA@ 0AID IBBHA@ = =MEOO= A E +I= IJ= B=?A@ E HEA è K =EJ=JA @E *AC=IE IKH=J= E KAH @E LJ=HE /E =JHE I HE=IJE E ?EJJà@E?A Iì == @AA ?EJJàIE @A= HELJ= ,F KCDA HA = H??=BHJA @AE HEAE 3K=E ABBAJJE D= =LKJ E AIIK GKE è K “HEA È = B=LHA @A’EJAHLAJ E H=E@ =AHAE A” F=H= ?DA D= K= ? FAH FHJACCAH= @=E JAHH HEIJE =II?E=JE = 4=ìIEIIEA @E =IIA@E A HAFHAIIEA @= F=HJA @AA JHKFFA @A ?A A FAHEC JAH=E=A 0= AII = IE?KH E J=EA AC=JEL= A E D= I=L=J = LEJ= GKE CE=E= @E FAHIA ? FAHIA?DAIGKEI @E =JKH=AJA I IJEJKEI? K =JJ @E IAFE?AAJA EE?E ?DA - E BA@AE = /DA@@=BE +JEK= = ?AH?=HA @E @EIJHKCCAHA = ?EJJà =4) = +=AH= D= CE CE EIHJE D= = IJAC 2AHò =LHAE @AIE@A CKAHH= = K I??HI ?=JJ FAH = H E LAC ?=JJKH=JE *AC=@AJJ “5ì” =’EJAHLA K?E=J @E =LAHA HEFHAI H=J ?DA =HHEL=IIA FHE= K=EJ=HE -H= ?DE=H AHJà 1 CE ?=I A BHA IE è IJJ E ?JH @A=@ E EE= =FFHL= E «?FAJ ?JH» FAH I=L=HA =?DA A LEJA ?DA /DA@@=BE LAL= H=@A =H=JAI=L==JACH= 4ELKEA@ ? IAJJA LJE @E @A FHJ -64 @AE ECE=E= ?DA IJ= HA = IK *AC=IE EA = IKFFHJ @E K K -15)*-60 *4)99L=J=CCE = HEIKEA @A= =CCE )JHA @= @ )2)24-55-H== 1 “Iì” I IJ=JE JEEA! = =CCEH==HE?DEAIJ= AH= @E % E ! CE =IJAKJE %# EE=H@E FAH I=L=HA 5EHE= E E HALA K??EIE = ?HJA )?H= I?JHE)FFHL=J= =?DA = HEIKEA @AA FFIEEE 2@1@L A JAHF ??E=J= GKA= E 2HJC= )2)24-55- ;-- 2HIACK CE I?JHE E ;AA JH= E E@AE H=@E?=E -64 *47:--5 2AH I=L=HA E 5141) 5=HAAH =A EJ=HE “HEAE” A = CK=H 2HJC= I=HAA «=F E HJE ACE I?JHE = @E= HAFKE?== HE=IJ= )FFA @A’7E?AB FHFHE=J» K FE= 7A ,=H== A IK@ @A= 5EHE= BA@AA = FHAIE@AJA )E .E @= %# EE=H@E @E AK @LA AH?A@ì A BHA @E )@K=D 5=AD È @E JHA7 ?HHE@E H ) IIJAAH è E FHAIE @AJA @A’-KHCHKFF IE?KHA= D= =JJ=??= J E =EBAIJ=JE D= BAHEJE E E=?E @E K I?JH I?FFE=J EAHE =K=EJ=HE A=+=K@A K?AH = ’E@=E @A= ?=@KJ= HEBAHEJ CHKFFE @E @EBA I= @AE @EHEJJE K=E A JAIJE K== A IK@AIJ , F = @ABAEA @E =?KE == BKHE1*1) = FF=EA @A 2=AIA E K= ?HEIE F E ?K=HE ?DA @AK CAAH=E ?DA IE I KEJE 75) 1 FHAIE@AJA ==E EE= «IJ= =?H= EJE?= JHA ?DA BE=E= ?E= =HHAIJE @E =II= =E =EBAIJ=JE JH= ?KE E ?DEKI BKHE @= IJK@EIBBHA@ FAH?Dé E HE= FHL?=J= @= “” @A IJ=JA IJ=J @E FJAJA )E DIA ’A L=A @A= +=I= *E=?=?AII=JA E BK? 2=H=AJ @E EI= = AAHCA= E LECHA @= IAH?EJ =FF=HA IAFHA @E È IK??AII @E HEJH @=IJ=JA = HEIKEA F=??DAJJ @E EIKHA @E HE CEHE E ?AJE=E= FHL= A FHJAIJA @E ,=H== FEù @ELEI AH?A@ì E K LE=CCE E 5K@ )AHE@A’K è HEIFAJ I==AJ FHAIAJ=JA = FHJAIJ=HA = F=H=AJ D= =FFHL= ?= 5?AI @=’AE?JJAHJ=J» 2AH GKAIJ ’7 @= FHAEAH 5?H=JAI I?DA= =HE @E ,=H== è @E )II=@ @= =E = FJA J IJ=J @E AAHCA= IE @EHECA @HEJJ == FHJ=E?AB D= ?DEAIJ ?DA 1 CLAH FHJCDAIA LAJ=J= E KC IE HA 6=J ?DA EAHE IAH= )I FH?==J @= FHAIE@A = = JHL= ?DEKI= @=«IE =FH= K ?HHE@E LKA FAHò «?JEKAHà = @AA =EBAIJ=EE ? I=@ D= H@E=J I?=H?AH= JA 5=AD ?DA D= =?DA B ’EJAH +Iì è ?IJHAJK=EJ=HE @=’-CEJJ B=HA JKJJ E FIIEEA FAH JHA ! FAHIA =??= EE A D= FHAII @E BAHJ K HABAHA@K ? J = AJH=HA @= GKA= IA @A= 6KEIE=» -64 ALEJ=HA K I=L=J=CCE E F=JA ?DA ?DEA@ = BEA =EHA = ACCA @’AAH IJEJKE=A -64 ?@=HE= E BJ -64 JAH=E=A» -64 @A HACEA @A FHAIE@AJA CA= @A $! -64
 3. 3. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 - H= = =FA@KI= I?=HIACCE= ’=?GK= )=HA ECEAE? I=EJ=HE A’EI= 2HJAIJA = EA )2-,75) AJHA = =LA @=?GK= B=JJ= @= K AIA 5= =H? è I=F=J= @= )K D= =LKJ ?FAHJKH= 6HL=J =H?A @EIFAHI CKIJ= E FHLE?E= @E 5EH= A?E?= @= EEIJAH ?KI= FAH FHA@AHA =?KA @A= ,EBAI=» 5KEI= I 1AHE ==HA FAH K =H?A F=HJEJ @= ?AJE=E= @E EECH=JE = =HHEL=JE =?DA CE FIE 6HEFE JHA CEHE B= =FA@KI= A JH=IBAHEHE E ?CE =@=JE @= CLAH =JHE ?AJHE IK JAHHEJHE FAH =IIEIJAHA IE= CE IA A =LAL= JEEA @= AH?A@ì IE BAH= CE I=H IJH=EAHE ?DA CE EI=E = è IJ=J =H@=J @== /@B = # E ?DE )?DA EAHE I =F 2HJAIJA =?DA AE ? CE= @= =FA@KI= A I?HJ=J LAHI )CHE FH@=JA = =FA@KI= !!! KE @A ?=J=AIA LE?E CAJ ) H@ FHBKCDE E FHEE @== FAHIA JH= ?KE # @A A = EA ?DA IFEJ= = FHE EE= @F = I?FFE @A= CKAHH= ?ELEA EHE «3KE =?= = JA@FE «3KE CE E 5I AH= F=HJEJ= @= K ?AK=HA @E K @E ’=FFHLLECE=AJ ECH=JE I F=H?DACCE= H == IHA= ?DA LELA =@ )CHECAJ E@HE? IKBBE?EAJA D= @A JE I= ?A JH= K?E=J E IE@=? @E I?HHAHA = CEH=J=» @E =FA@KI= = HE?DEAIJ= ? E IE@=?E ?DA =K @E BHEJKH= IJH=H@E=HE= ?E= K= =EBAIJ=EA 5=H?DE IK’EI= @E =FA@KI= = ?=II @E LAJEE= AJHE ?KE FAH @AE?= -64 )2)24-55-= AHA ?DEA@A ’A=HC +=II=EA JHA =EIK FAJHE 1J=E= @’=??H@ @E =IE FAH E FHBKCDE1*1) 7 A=HC JJ=A IEEA ?KA» D= @AJJ 4) 6HA =E @E FAHAI = K ?BEJJ ?JHIK FAJHE EE? A =FEA IKEJ FHE= @A LAHJE?A I @E ICCEH FEù E @EHEJJE K =JH 5J=J GK=H=EEJ=EE ?AH?E=E HEBAHA@IE FHFHE =E F=H 1 ?=?AEAHA JA@AI? )CA= AHA FAH ’=??AII = =LH = LAC= H =??H@=J) ?DEA@AHA @E =FFE?=H è JAH AKHFAE 7= FHF IJK@E A =A FHAIJ=EE IJ=JKI @E “HEBKCE=JE” )IJ=J= = /AH=E= == 7A IJ= = ?KE ’1J=E= « è ? ’K ?Iì @= EFAC=HA IJH 2=AIA ?E I=HA I=EJ=HEA È ?Eò ?DA @LHà IJJEA=H è K= IAAA F=HA @A ?=?AEA JH=HE= E EA= @E FHE?E = HEIFAJJ JKJJE E 2=AIE A K EF=JJ IECEBE?=JE AIIAHA HE?I?EKJ =E FH JA= @A= +=II=EAHA )CA= AHA «5FAH FE» = FAH = GK=A HEJEA B= I=FAHA BJE @= L E BKII @E CHACCE è CEà BKCDE ANJH=?KEJ=HE IK= LE?A@= @E K =BHE?=?DA IK GKAIJ FKJ HEK A FFHJK ?DA K= @A +IECE AKHFA ?DA ??=J FAH A I=EE ?DA BKCC @= 2=AIE @LA =HHEL=J IK K =H?AI?EHA = JHL=HA K= F ?EIEA LAC= =IIKJ= @= IJJEA= ?A FAH E K A 7A -64 è E ?HI K CKAHH= EJAH @E ?=@AIJEE -64
 4. 4. $ AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ EJ=E=(AJHEJ=OEJ A ?EJJà @LA KA K?A=HA La mappa dei 44 siti a rischio 6 Lombardia 2 Friuli V.G. 2 CampaniaAIIK===E= ?E IE === Brescia Grado e Marano Napoli Est Pavia Trieste Litorale Casertano Cerro al Lambro 2 Emilia Romagna 1 Valle d’Aosta MantovaE 1J=E= FEù B=?EAJA Pioltello Rodano Fidenza Emarese Sesto S. Giovanni Sassuolo 1 Veneto 2 Marche Piemonte Venezia Porto 4 Chienti Marghera Balangero Falconara Marittima4) «6KJJA A EIKHA Casale Monferrato 1 Umbria D= ALE@AE=J 1 @=JE AFE@AECE?E @EBBKIE E K ?LAC Pieve Vergonte 2 Basilicata Terni==EA HEIFAJJ = FHE Serravalle Scrivia Val Basento Lazio= @A’E?E@AJA @E .K 4) +è *=HE ?DA A IK ?KHA “1 @=J IKE JKHE è Tito 1 1 Savona/CuneoKIDE=» 3KAIJ= = J= IFEJ= = .EHEJ = B=HE?= E I = FKJ= @E K E?A 2 Sardegna Sacco@A’1IFH= ?DA D= EJAIE JJEJ= @E =E=J ?DA =?DA @ AHC *EICAHAA Cengio e Saliceto Porto Torres 1 CalabriaBE?=J E EJH=CCE «= F AIIAHA IJ=J= ?DEKI= HE=A ìKA AH= K= ?HHAJA ?EIK?=HE?@EEGKE=JE+è ?IE@AH=HA =?DA A 2 Liguria Sulcis-Iglesiente Crotone-Cassano@’=HE= A= GK=A BKHE +CAJ A CALAIA @LA E =JHA F=JCEA ? Cogoleto-Stoppani@=’1J=E= D= HEAL=J ?H AI=L=AJA D= @AL=IJ=J FHAIE E ?=IE @E IJAHEEJà” Pitelli=IIEIIEA JH=??A H=@E=J FAH IAFHA E JAHHAE - FE 2HE 8)-41 /-)4 -21,-1/ 1 6 2 2JELA 3K=@ è =HHEL=J= *HE A = = E@KIJHE=A @E = 1561676 6741 ,1 /-8) 4 ToscanaGK= ?’AH= FEù» E FE 1 GKAIJA IBHJK=JA F=HJE Livorno 4 1IEIJA E EEIJH .=E @1J=E= ?E IE === @E FEù @E JK HE?AH?= D= FAHAII @E EIKH=HA Massa Carrara 1’EF=JJ I=EJ=HE I HA A IE KHA @E FEù 1 GKJE K =KAJ @E ?EH?= E # @A HE Orbetello 2 2IJEAA ’1IJEJKJ 5KFAHEHA @E= @E =FFHB@EAJ E I?DE @E ?=?H F=HA FAH E Piombino@E 5=EJà è @E «=IIKJ= A 1IKIIE@E=HEAJ A D= FKE BK=JHE ?HHA=J == HAIE 4 2 HEAL==» -64 ?=J E AI?KIEL= AA? @A= E FHIIEEJà @E IJH=@A @E 4 Puglia CH=@A JH=BBE? 1 Bari 2Eù AIFIJE # EEE @E FAHIA «3K= è = FAH?AJK=A @E ?=IE @E Brindisi 1 /E=FFA 1 5E IEJE @E EJAHAIIA =E=A JKHA ?DA IE LAHEBE?DAHA Manfredonia 4 I IJ=JE =FF=JE FAH E 2HCAJJ AH E =IIA= @E AIFIEEA = Taranto 4=@E=EE ,KA @AE # 5AJEAHE =?HE ?DA IJ= FAH HEI?DE A ?DA è FHALAEEA ? E 2 JA?E?E = =LH FAH HE 5JK@EAFE@AECE?=E=A HEI==AJ =EAJ=A CCE 4 Sicilia 2 2 FHA@AHA E ?JH @A @AE JAHHEJHE A @ACE EIA@E=AJE ’EGKE=AJ @E =HE= =?GK= A Biancavilla = ?AJH=A K?A=HA @E .K AIFIJE = HEI?DE @= EGKE=A IK è =II?E=J = # @AE ?=IE J KIDE= I IJ=JE FHJ= J )AA? LE D= =LH=J J=E @E JKHA D= @AJJ = +=J= Gela Milazzo 1 JE EAHE E IFA@=A @F AIFAHJE @A’1IJEJKJ IKFAHEHA @E =H 2EAJH += @EHECAJA @A Priolo AIIAHA IJ=JE AIFIJE = ELA I=EJà @A= IA@A @E 4= @A 1II ?AJ=@ E @=JE 5A E AJ=E @E H=@E=EE ? ’I A @A= 5=FEA= # IE JH CKA@ @AE ?=FEE @A= FF 2 Trentino A.A. 4 BAHEJA = FEA@E A C=A L= = 5K@ = H@ A = ?A =EA è FIIEEA E@ELE@K=HA HE Bolzano )?DA K JAH JA?E? è JH A E HAIE@AJE = HEI?DE I E I?DE IFA?EBE?E =II?E=JE = AIFIE Trento Nord E CH=LE ?@EEE JKJJ # EEE A A 1JHA = EE ?KE» 56-.,18 Fonte: Associazione italiana di epidemiologia
 5. 5. AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E HA /H=IIE EJ=E=(AJHEJ=OEJ E ?IAJ=+641 EHE ! HA?KIE + = ?HEIE IE FAH@= 7 IKFAH % E =JJAI= @E CEK@EE .HAGKA= ) @EIFAJJ) /17561 E JH=@EAJ @A= ?=JJEL= B== E K AH % è GKA KI?EJ ? FEù BHAGKA= IK= 4) 5 ?EH?= # E H= HAJJ = FAH=C 4) 5A E =JHEE L= HKJ= =E=A5ECD ,E=CD FHAIE@AJA C=E BH= E A =E @A @AA ?HEJE?EJà IFEAC= 2= =A IE HFA A ?FAH=JEL= 0EHK@ FAH JAKJE AA % ?=H?AHE E 1 -KHF= JHEE /A= FHAIE@A @AE ?=IE ?’è @E A K Estrazioni - 24/03/11’=EKJ =E BA@AE 5E?D HEE EJ=E=A - BH= GKA JA @E )JECA IE HA JH=@EAJ E $ @AA 1J=E= 1 IJH HAIJ= Naz. 2 5 75 60 56 IJE E @KA JAHE I E =J CEIJH= K ILH=BB=A LJA ?IK=J IK F K @AE 2=AIE @LA IE E Bari 69 80 87 29 57= FAHGKEIEEA = JKH JAI= @E CEK@EE = IA = J A = FAH=A= E ?=H IJ @E =LH 5AFHA FEù ?=H?AH= A E EHE Cagliari 56 37 14 26 42=JA @A CBEIJ= HEJE @AJAEA è @ELAJ=J= ?AHA è HALA E A@E= @E IFAII FAHò IE FAH@= E 4 26 57 12 72 K CE E= ?A Firenze@AH 5ECD = =FAI= D= ’AIJHA= H=JE @F = HE @KA AIE ?Eò = E@E?=HA ?EKCA BA@EBH=C FAH?Dé 44 81 90 53 83 E =@= A ?DA E Genova?=KI=J K= ?HEIE @EF= BH= @A +@E?A @E FH?A ?DA E IEIJA= @AA EIK = ?HEIE I?IECE= @E E 51 4 56 31 62 .H=?E= K CE # MilanoJE?= JH= 1J=E= A 1@E= @KH= FA=A EHEA @A HA =JAH=JELA BKE=» =H?=HIE E K= ?IJI= 14 42 83 77 22 A FEù ?DA E 5F=C= K NapoliIJE= AI=CAH=@ CE 1IJEJKJE FAH E .H= A ?HEJE?EJà ELA?A =JJ=CE= AC=A HELA= Palermo 77 10 33 49 70 CE # E=5A A ?DEA@AIIAH @E IF HE IE I JH=IBH=JE E JHFFA IJHKJJKHA @AJAJE ’)II?E=EA =LL?=JE Roma 11 90 44 43 61CE=HIE E FKE? «?JAEJHE @E =HCE=E JH” E FHE 4=FFHJ IK LA LA??DEA A ==@=JA =JHEE=EIJE E= Torino 40 10 18 25 77IE =HH=EAHAA Jà I?E=A» 8E IE JHL= CE EIJEJKJE FA=E EHEE JH=IBAHEAJE @AE H=C=E E FAH?AJK=A è = ?EJJà Venezia 49 31 62 58 605AH= ?DA HEJE@AH IE= EB=JJE«IIJH=EAHEH HA=E=J @=’=II?E=E E KCDE IFAII J=E E ?KE IE ?IK= E =C 10 e LottoIJ=J FHJ=J E K= IJ== A H=C=E EJ=E=E @AA FA A )JECA «4EIFAJJ = @= ?=I= I?=HI= =JJAEA CEH KAH @E JH=@EA? @EA?E FEEJJE… HEBAHEA @AA CH=@E ?EJJà @EI=IJH @AA ?=H?AHE FAH == JKJA= @A @EHEJJ == JE IACKEJ= = HKJ= @= 4 4 11 26 37 42 49 56 69 80 87 10 14 31 40 44 51 57 77 81 901 5E?D EJ=E=E I @A 5K@» È E GK=@H ?DA =@KJE E IEIJA= FAH E E I=KJA A ?=HA= KAHE = *C= A 6HE A@’=??H@ ? E ?JH AAHCA @= “4=C=E @A HE BKE= AA A D= ?= @E A@K?=JHE -64 5K@ LE?A =FE -64 SuperEnalottoE =IJ= @KA =CAJE 7 13 19 65 86 88= 5A= @E?A ?DA JH= 5E?D AFEE= ?E IE= K =??H@ -64 )24-55- Jolly 46 Superstar 68 IA F=HJ @= E=E ?JH= @= K = HJA /EKE=E )=@= ?JH MONTEPREMIJH =AHFHJ 1J=E= =IIJ= “IFA?K=EE” Euro 3.034.200,90A è ?=FEJ=J Punti 6 -)@ =FHEA I F=HJEJ @= /-8) = +HJA AKHFA= 2-47/1) «5 I?LJ= JackPot 33.008.668,28*C= D IFEAC=J = @AE @EHEJJE @A’K D= @=’EL=IEA @AE A@E= Punti 5+1 -FEEJJ ?DA FAH J =IIJ ’1J=E= @= CE HA A= E= LEJ= A @= GKAIJ= JackPot -CEAHE E JKH=JA =LA IFI=EEJà A= HJA IFA?K=EA IK= E= Punti 5 65.018,60L EIC @E K= I=AJ @E +=H /EKE=E @KH=JA FAA» +Iì )=@=J= @E K J=L K= IA CE I?JHE = / @E /A N =’K@EA= ?ELEA Punti 4 242,73@E= A K IFA??DE E L= @A 5A?@ = ?JH = AII= E @= Punti 3 13,79D= ?JH=J I ? IAJA= @A= +HJA = @A BE =AHE?= IK= 5 stella -E AJ= @AJA?JH 3K= ?KE IE AH= HELJ= = B=E LE?A@= @A’E?E@E @E 4 stella 24.273,00@ LE=CCE E FKC=A I= CE= ?’è IJ=J= LE= AHA@EJD AH?DAH ,= 3 stella 1.379,00 2 stella 100,00?H AJJ E L=ECE= E EA FAH KI A??AIIEL E )=@= JHAHà E =K 1 stella 10,00JKH=JA FII AJ @A= BH= A ’E?DEAIJ= è = FHFHE FAH E FH?AII 0 stella 5,00JAH LE= )52) 7 KH=AI @E /EKE=E IJ=J= HAC=HA -64 ’=HHEL E =K= @’=FFA -64
 6. 6. AJH?H=?DA MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 F=CE= = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ IJAB=E=@ELAHJEJ(AJHEJ=OEJ K?E IFAJA ::::::::: -64 FAH K’H= ? 9MB 4) ,=E =A ! +DHEIJE= ,A 5E?= IFA CAHà = IJHE?= BJ== @A *AHEE = FE== = 2E== =L= L= EIEAA = FHAIE @AJA H=HE A B@= LJ= I=H= = KE E JHA @A 9MB 1J=E= .K? ,K @E E= E 2 2H=JAIE ) IACKEHA K E JA 8A??DE = .EHAA E KJ @E IEAE FAH HE =I?DE )CEE = = ?H@=HA A LEJJEA @A FE FE== @A +=F = /E=FFA - FE E LE= = 5EA= )?GK=HE @E /A IFACEAJ @E ?EJJà A L= «A ?EJJà FII =L KAJE E ! 2=AIE LE=HA @= =II E BKJKH @A @ FAH KH= IIJAEEA @E ?KE 1J=E= A E 1J=E= D= =@AHEJ E @ D= EI =H= @E KE FEù C» D= @AJJ 5JAB= = CEH=EIJ= H=@EJL D= LEIIKJ JHA AIE = EF=JJ AH ) E= @E =EEIJH=EE ?K=E 2AH = FHE= AE FHAIE@AJA EJ=E= @A 9MB -64 2)) )7/-41 7 =EKJ EA 1GKE=HA 1 IJHE AJJHE “21++1 2)551 /KAHH= EE?= FAHE? K?A=HA = ?=F=C= @E A ?DA D= KEJ AJH = 9MB E GKAIJ= IBE@= @E -?? ?A ?ELCAHA E AJJHE D= @LKJ B=HA E ?JE ? 2-4 1 21)-6)” GKAIJA @KA CHIIA ?HEIE 4) +E??=@ IK E IJ=JA ?Eò E JE JAHAJ IE =FHA K @ D= F=HJA?EF=J -?? @E IFKJE A =EKJE FAH LE =?KE AJJHE CHAA ?DA LAHA = EF=JJ AH = D= I?HEJJ E H FH FHE= @E EEE=HA IK FIEJE IK IEJ @A 9MB. OBJFHEJHC IE FKò2== =KCAHE CEH=EIJ= J=J FAH E AE FKE?E K?E=EE )@ AIAFE = 3K=J @E GKAIJ= AIFAHEA ?=?=HA = FHFHE= “E 5E= =H@E @E 5=II=HEFHAIAJ=JHE?A =KJHE?A @E 1 GKAIJE AIE D= EJH=FHAI E F=@HA =?GK= FE=?A = @E LEJ= = EF=JJ AH HE FHJ= A?CE?=” ?Eè “+FH I LAH@KH= @EFHCH=E KIE?=E @E ?K I?AJA H=@E?=E ?A IJ=??= I BHA@@= A CEA=E= =HHà A= IK= LEJ= @E JKJJE E E@E?A ?DA AJJA E HA IJ=CEA”J ?A “KIE? DEIJHO” IK HA AAJJHE?EJà +A D= B=J ??AII =CCEKCA CEHE =EA E ?IK 4I= =I?DE 4=8EHCE H=@E 2== =KCA J IA= JL L= CDE=??E 6KJJ =?DA IA ? A K= @E HEIHIA =JK “ ?FH FEù FH@JHE =EAJ=EIJ= =?DA IA =IFAJJ FEù HKJJ AH= ) FHFIEJ = IK= B=ECE= HECE@EJà )?H= E IF H=E ? = ?=F=?EJà @A= JE ? JHFFE E==CCE”= @ABEEEA è JHFF AIIAHA IA= =JJAHE= = ?A D= FHAI= IJ ?E AE FKE?E JAHH= @E HECAAH=HA 2AH /E=BH=? 4AE *C=IJHAJJ= 0= @= F? ??K ?FKJAH A @LAH IFA@E *AA )E EAE CAEJHE ?FH AE ? E ?I?AHA ?IAJE?E A “HC=EAHò AEE ?I AIFAHEAJ @E “LELAHA HA K= =E IAH=L= AIIAHA JH=JE ==CCE B=??E= = IFA @AJAHIELE @E KI GKJE E EAE =KE IK ?A HE= EF=JJ AH” - E - IA= BHEC CEL=E )E H JAFE I= = ?DEAJHE AH 8H @E= =@=HA IK E@E IF=HE=HA AAHCE=”?=F=C= = E K ?@ )LAL= K= FE??= ?AH= = =L=JHE?A HAE =I?E=HA = E BECE E=HEEJ A IK E@AJAH 4I= @= 4= “E EFAEE = E= CDE=??E=E= FAH A ?IA EHHE A ?@EE LE =LH= K FIJ FACCEHA @E IELE=JAHLEIJ=HCDA CAHò ?JH E K?A= CK=H@=JE ?A =HE=E GKA ?DA D JHL=J F=CADJ @LA IE FKò HA”+A ?E è HEKI?EJ= 3K=?DA HAIEIJA= ?è - E BKJKH ?A LA@A I?FHEHA ?A B=HA = /Eò @E 5=JE E=+ FE??E F=IIE I?AHLA “2H@KHIE @AJAH IJ=J= 2AI=L= ?DA = 2=HE= @A FHAIAJA A @E ?Eò ?DA EGKE= “5FAC E A@ @ACE AAJ=@?E A JHL=HA A I IELE A JAHHE??E ?FIJEAH= FAH FH@KH *HKJJE = IA ?=E= E A A ?=IA 5K AGKA JH@AIJE?E ?DA KEE ECEHE - FHALA HA JAHHE??E @=E HEBEKJE H CCE ?=EAHA ?ALAC=C KI” FAH HJ 5E FKò IFJ?IA=H?D=@A@ =JAH=JELA )@ C=E?E =LHAA FK=J =?DA E @=E /AIIE?= -IFIEJ E=AIAFE è EFIIEEA B=HA =?DA E K CK=H@=L= I?AJJE?E E A6KJHE= ?FIJ “+K?EAHò JHJA E ?=I= =FAI=HA @E KLAH?E E =FF=HJ=A F=A BJLJ=E? IK 56-.)1) ?è = CKE@= FEù FH=JE?= FIJ @AA AHA@EAE?E?AJJ= = E= IA= J”2)) )7/-41 JAHH= 2E IE I ,18-4616 FAH ?IJHKEHIE K= ? ?BAE=JA HEIF=HE=HEI?DE=HA = LEJ= - D F ?LEJE 16)1)(-6416);16 FIJEAH= E ?=I= -64 @ IKCE E==CCE”.=’ = ?I= CEKIJ= JEEA +=HJ= E JKH= 6AHH= HAIFEH= E HALA /-8) 1EE= @= /A L= E JKH @A 2==+ 6EH KCDE EA? = IJHKJJKH= EJE AH=JA E@A=J= @= + 4) 6EH FEù KCDE HE EA? +IHE 4A?K.1-4- A= ?HEIE A?E H FHFIJA IK ?E = IF=HE= ! EEE FAH A 4E?E? @ACE 1?= FEù AH= ?’è K @ AH @= ?HEJE?= @E JA=JA @E + = ==CCE = *=IA +AK?DA FHIFAH= È GKA @A =EJ=HA IIJAEEA E =JIBAH= È GK=J IE?= ?DA FHJ= E FE==?IK ?HEJE? A @ACE EJà EGKE=JA A?? =BBAH=J @= K IJK@E E ?E? @A HE?E? @A=IJEE @E LEJ= IIJAEEE 7 = ?DE ?FA GKA @A= 9E?=J K= ?=HJ= 2==+EA? ?DAKELAHI ?DA @= CCE = @ IJ KELAHI “A?” «5 2H@KJJHE E A ?IK=JHE == BEAH= @A @AA =EA@A @E CEIJE GKAIJ’= IE FHAIAJ=AE?= IE HEJHLAHà = E =CHE?JHE = BEEAH= ?HJ= – ?= FEù EFHJ=JA E E K’A@EEA EA@EJ== = “.à = ?I= CEKIJ=” HEIF@A /EL=E 2AJHE JE ?DA H=??C A BEHA =BBAH=HA K IEIJA= @ -KHF= 5A?@ ==E LE=CCAHà AE KCDE IEMMMB==?I=CEK E F=@HA @E “.à = ?I= CEK FAH @EBA@AHA ’=?GK=» 1 LA E FH@JJE ?IJ= E IE HEFHJ=J= @= HEL= @A’7EJà @’1J=E=IJ=HC = BEAH= =E=A IJ=” – ?FAH=JE I?E=E I= K= ?KEJà A@E= FEù @E GKAE JH=@E EEEJ ?HA=HA JEH FAH A FAH FHFHHA = IJH=@A@E?=J= = JKJJA GKAA AA ?=H?AHE EJ=E=A E IAFHA FEù =FE= ?DA E=E 2AJHEE HEIF@A AH?E @E # AJHE FAH “= ?=HJ= KEI?A CE EJ=KA FH=JE?DA @E LEJ= FHA@EJHE @A= CHAA IFAHEAJ= A FHFA «CCE IFA@E= E % AJJAHAA @E JCEAHA E=E” K =FFKJ=A?DA @=ACCE= E A?O IE@=?E @E ? I?AJA @E LEJ= ??HAJA @A HA@@EJ E ?E IA @== IJH=@= ! LAE J FAH H=??J=HA E HKFE=AJ= - = I=KJA @A IAJ KE LEHJKIE EIAC=JE GKJE@E=A A == FHJ=J= =CE=IIE I E ?E = HE@K?A@ = @A= ?=HJ= A= BHJHA è JAIJEE=J= @=E ?DA FE=J= HJE AA @E JKJJE ?DA JHLAH= IFA@AHA K F’ @E FEù GK=JEJà @E =E@HE@A ?=H =EA @A= ?I?EA%# AIFIEJHE E E I?KA LJ=HE ?DA =EK FIJ AE E= G @A = GK=J A CK=@=CA E?= -64 = =E=A -64FEù HEIFAJJ = ?DA = J= =E=E ?@òEE ’AIFIEEA - = GK=JE HA E A E FE=AE= FHAIAJAH= A ?DA B@= E C=I ?EJ= ?DEA@ ?A IE FII= J=» ),4-) 52)4)+1)41
 7. 7. AJHA?E= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E L=AHE=E(AJHEJ=OEJ = CEH=J= IKE AH?=JE .65- E .65- ) 5D=HA .65- 5J=H 5?=HFA ?EAIE I?=@ # ! ! $$%# # !% E @=E =JE@KFEC -64 +-4+1 +AIA=?HEIE @A FAH E 8EAJ= ?==JKHEBE?EEJ=E=E«E@= @AE ?IKE =IJ=IIA 7= FHJAEA ?AH E =JE@KFEC EFIJE 8=KJ= =HHEL= JAFE =?H= FEù ?E=A ?DA D= =EKJ=J = HE IKA ?==JKHA E FAA ?E ,=H ;A ! 2K@ % @KHE FAH E FE??E CH=@E @KHHA ?FAIIEL=AJA AIE A LEAJ=EJA AH= ?==JKHEBE?E AKHFAE ,= = GKJ= @E AIFHJ=EA AGKE AC=E A IJHAJJ=AJA FHIIE ! =H EB=J @=E @KA 2=AIE =IE=JE?E IK A?AII=HE FAH HEFHEIJE=HA JEI?=@H=AEIKHA= AH?=J AKHFA JH= E ?@EEE ?FAJEJELA FHLLA@KJ = IIJE JE@KFEC FAH E FH@JJE # A E $ @A $ ACE I?=E +KGKA JEEA JKEHA AJH = I?=@A= E FAA EFHJ=JE @= +E= F=II=@ @= !## = =FFHAE= ?DA = 7A = E HALA FHABEII=J= =A E A 8EAJ= EFIJE @== % E= FHFIJ == +BA@A ! FAH ?AJ +KEJà AKHFA= A H=EA -KHFA= @A= += @AA JK=JKHA ACE E $ A L=E@E FAH ?EGKA 5?AI= = GKJ= @E EFHJ =JKH= K EJH=CCE FE=JE @E @EIJHEKEA =E = 7A D= EB=JJE @A?E 1 F=HJE?=HA = GKJ= @E IAJJE==A IKE BKIIE CAIJEJE HEIFAJJEL=AJA I @E HEL=HE K AH?=J @AA I?=HFA ?EA @AJH=J= @E JKJJE E FH@JJE AE ?KE @E 6HEAIJA L=AJA = D= =IIE?KH= IE A IJAII FAHE@ è ?==JKHEAHE CCAJJ @AE )AII=@HE= +=J=E= J K IEIJA= @E EJ I?AI= @= = # @=E 5A E @KFEC ?JE .AHH=H= A 8AAE=» H=CCE IK =IA IAJJE== AJHA GKA= @AA ?== KAHà A LAHHà =??AHJ=J = -64 A @AA EFHJ=EE @= JKHA LEAJ=EJA @= $ +EIIEAèCEàFHJ= +E= A 8EAJ= 1 @=E FHA = 5A?@ 8EJ )H FAH =FFE?=HA KLE @=E )HCAJ HA?H@ LA@AL= EFIJA JH= E % A E $# FAH = +E= A JEE FHAIE@AJA @A)?E )II?E=EA =E=A =JE@KFEC» 8)-41) ***1 376)11 .HJA E FA=J= FAH A GKJ=E5=EE E @E H A =HCAJ ? E--4/1) ’)KJHEJà FAH FHA @A AJ= CE= ?DA J??= K KL HA’AAHCE= KJ=J FAH K ?H@ = % @=HE .KI E +@=?I HE?HHA = 6=H 8E= EAH= = .EI? HACE=AJJ=A @E ! AKH # ?E= IIJAKJ @== .15+ 8E= EAH= @A= ? JE A=??H@ IEC=J = @E @A JH=IFHJ FKE? I?EAJà )?AC=I)FI @AA= @A @=H A .15+ 1 +@=?I D= @A EIIEA *E?=AH=A FAH ?AHA I?HI ?DA FHALA ?=A @= = HALEIEA)=C )IA? 0AH= A 1J= @== ?HEIE EE?= = GK ?EI @E HE?HHAHA = 6=H @A ’=JJK=EA @A BA@AH=E @AL= JH= =JH HEIHIA FAH @AE J=CE FHALEIJE @== =C=I FAH LE=EA @E J=EA @A=HCAJ è =E ?JH = @A?EIEA I BEI?=A ? ’=IJA E JH=IFHJ FKE? ?= LH= FAH A 4ACEE ?DA HEECDE @E IE?KHA= A= I=EJ= @E GK=IE E E IA @A /LAH @E =KAJ= IEA @A 2@ = @A?HAJ IK A ) ?KE I HE?I?EKJE E IFAJJE E 2=JJ @E IJ=EE@EIJHEKEA @A C=I IA @KJ= = !% @=HE HA A =??EIA IK= AE= BEI? HACE=A è =HHE # EEE @E AKH =C Jà A EEE @= ! ELA?@ )KJDHEJO A ?E ?E= E =IIE @= CA FAH BE=E=HA E .@ L=J @F EJAI= JH= / CEKJELE FAH ?FHEHA E J=CE ?A ?DA @= @ACE =KGKA I?EAJà « =LAL= =E @A -64 KE? FAH IFAJJ=? LAH A 4ACEE IK HEIFAJ )FFHL=JE K= IAHEA @E =JHE AJE FAH =@@EE=A HA -64 J @ACE EFACE ?JAK FKJE = BEI?=E=EA CE=A 1HFAB -64
 8. 8. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CEA = ?KH= @E 5=H= 2==HAE A =?F HB I=H@AC=(AJHEJ=OEJ 4EBEKJE JKJJE = +=CE=HE .6 4*-46 21145)524-55 FAH H= è BK=J= CHECE= 41.1761 AIIK= @A?EIEA =A =E GK=E D= =E IK ?BAHEAJ @AE HE BAIJ=J = FHFHE= ?JH= BEKJE @A A@E +=FE@= HEAJà =E FHLLA@EAJE =A IJHKJJKHA @A +=?EF @A=IIAIIH=J ?DA E BE = ?DA ?E I=Hà K FC @= =FHEA E ?BHJ ? E FHAIE@A ?BAHEAJ FEù = JA @A= 4ACEA A ? =I 8E=?E@H = = +=CE=HE 1 IAIIHA =)EAJA 1AHE FHEE ?EJJ=@EE E @A E IE@=?E @A JAHHEJHE AC=EAIKE EJAHAII= D= JJAKJ =FEA JE I =HHEL=JE E +IE H=IIE?KH=EE @=E ?=FE CE EJAE=JE =?DA ?=CE=HE ’E?AAHEJHA @A 6A??=IE? FJHAA I=JEHA =?DA E HEBEKJE @A A@E +=FE@= CHKFF E +IECE HACE =@ ??KF=H .4) ’==HA 2AH = ?EJJà FA@=A ) 8E=L= ?=@E@=JE E GK=HJEAHE IE @ELE@ 64)..1+ 2A@=E=E .6 21145)524-55 = ?BHJ IK JH=BBE? 81)8) 5J??=J= = .= A = ?EJJà IE @ELE@A 5A == 1 JKA J= 1 ?=@E@=J @A ?A =HE= E HEIJH=JHE C JH@AIJH= IE FHAIA C= A CK=@=C= CH= 5J=IAH= = ?LAC H J= @AAC=@ 2= A@ EA =E J=LEE E IJH=@= AE C=E=J @= 2EAHCEHCE @= @A 2 ?ELE? = @E MAAA@AIJELE8E=L= =IIE@@= LAHHà FHAIAJ= =JJEJ HC=E=J IK= +=H?AHA @KH FHJAIJ= - @AK?E= E @E J E FHCAJJ @A JKA FA@=E=EA @E 8E -64 I=CE @E K FHLLA@EAJ E LE= 4= =JE?EF=J @= =L= ?E ?=@E@=JE =+=H?AHE =E AJH=J A ?KHA @AE HAIE@AJE AIIK ?JH AJH 5E JH=JJ= @E K= L= HE=JA HEIFAJJ = FHCAJ IE@=? - =IIE A@ @= ?AJHIEEIJH= =JI=EJà AIIK= JKJA= FAH CE =EJ=JE A H=??J= @AE HE J @A F=H?DACCE EJAHH= J “I?=JA” LEAA J=??= «,E=JJEJ ? 5=HAA IJ=J A @EI?K= HEI?DE BEKJE ?DA @A?= - JKJJ AJHA IE B= ??HA J= ’EFJAIE @E LA@AHA E K HA=E=J IJJ E FHJ K FE= I=Hà ??KF=J @= K F=H?DACCE @= JAHA @E 8E=L= ? .= J= A=@AH @A F=HJEJ ?DA @= =E CLAH= E+)4+-4- 1 5=H@AC= BKJKH EEAJA LE= 4 FIJE =KJ A K =JH @= JH=BBE? A ’ECEAA KH== HEBH= @A= I=EJà = ?FAJ=AJA FA@ K JKA = IAE ?HIEA 5A =» 5== FEA= FAHFAEJAE=HE= IJAJ= = =A ?@ E FHCAJJEIJE = I IA A’AN ?EA= @E@A?=HA ) @AK?E= KEA ?IAJEHà = FE== 5= /E=? FHAHA ’E=@AFEA= @A IJF = JH=BBE? I?F=HI= @AA ?HIEA IAJA =?DA 4A=J 5HKF=II=CCE @E JAIJE 1 =HE= F=HJì @KA =E )= =HE= ’EI= FA@=A FE=?A = JKJJE E IKFAHBE?EA +=K@E= K?DA@@K 1@EA @= EEIJAH @A= B= 1 +KA ?DEK@A = FA@AJEIJE D= IJJE/EKIJEE= == I=EJà HA JH=BBE? LE= =FE LE= 5=H 1 +KA HEIAHL= =CE =E @A GK=HJEAHA LKJ @= HEIAHL=J =E HAIE@AJE JH=B A=J = IFA?K=EA ACE=A è ’=II?E=E @AC= A F=HJA @E LE= *=H J=JE @AA LEA FA@=E ’=EEIJH=EA è JHE BE? A IIJ= IAL=CCE AI ?AJH IJHE? AJHAA )JECA “1 F=HJE ?A= A FE LE= +?A =JA IJ=E E LE= 4= A IJAAJA =KBH=C=J IE IK HEIFAJJ FAH A ?IJIA HA= ,AKHK 2H?=HA – =AJ= )AI EA LE= ,AJJHE A FE= A HEA E J=LEE IE HEA =AJ= /E= 2= L=??= F=LEAJ=EE ?=II CHAI D= =AJ=J = ?=JIE 5?@KHH= – A E AJJ= 5=LE= )’EEE A FE E BHAJJ= AA IAHA @A ?EJ=J @E 8E=L= AJJE AEE=JE +A F JEL= ?KE?=EA @=?AHJAA IE HEFAH?KJ FHJAIJA @AE HAIE@AJE I AIJELA E FHLLA@EAJ AIIK= LAHEBE?= A ? JH= E ?EJJ=@EE LELAHA F=HJA @A +KA 1C= @E B=JJ IK ?=H?AHA HKHIA A =?DA =JEJH=BBE? D= BKE= JH IK BKE=AJ IAHA=AJA GK=@ ’K E )HJEK D= =KIFE?=J@E 3K=HJK??EK” 5 GK=?DA FAH=JHA IJH?A J ,ELAHI = 8E=L= «1 @A= = FA@=A A @A E?= ACCA è GKA= @A ?=H =JJAEA FAH E FHA E =I = JKJJ IE HEILA FE= @E HEGK=EBE?=EA = J AIIK F=H?DACCE H =JJHAE» -1 -41 E @AE HAIE@AJE --
 9. 9. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ/E I?K=KI A ?=I .6 4*-46 21145)524-55??AIIEA HAL?=J= 1 +KA JCEA = CAIJEA == @EJJ= 5JALAE E IAHLEE @= FEù @ELAJ’=E = FAE?= è IKE ?IJE @A= IE?KHA= FAH EE A @EI=EE A =HE HA?KFAH=JA @== 2EE= = -=I + =HE A @HC= -641+)5 5?K=KI A ?=I1 +KA HAL?= ’=CCEK /KAHH= = =HC@E?=EA @A’=FF=J == 5E= @E /E=BH=? 5JALAE ?DA @= JHA =ECAIJEI?A E IAHLEE = @A H= E IAHLEE IE BAH AHà IJ=JA = FA E?= A KLE HE?HIE @EA A= ?=I= =HAJ?EIEA @A IAHLEE )FF= JH ’=C 1J=J = -)5 7 F’ =HIA=A A E @AJAEA =KIEL= @EJE I?KJA A KH= @A= @EJ CKAHH= A =HC BEEI?A K F’ =HAJ @A= @H =HE ?=@AIJEA A =JAH=J= @E FE== /H=I?E @= E =K= 1 ?IECEAHA ? C= è =FF=HI= ?Iì ’=EJ= JA @AJAEA @E IIJ=AJAF A EHE @E =?K K=A 2@ .H=?AI? *= EA @E /EKIAFFA )JAE IJKFAB=?AJE =E BEE @EE ?IECEAHE ?K=E AH D= FHAIAJ=J K’E #AA HAIE@AJA = -=I IF=??E AA ?=AHA @=@E =CCEH== A FFIE JAHHC=EA ?JH ’EIJE E LE= +HFE ?=EJà 1I AJJ @AE @KA I IJ=JEEA = C=H= LEAA = JKEA @A= BAH=J= FAH 2EH=I = IACKEJ @E K’EHHK HELAKJE K= FEIJ= *A@EJ= A CEKC =IA E KI JKHEIJE?E A =HC EA A’=FF=HJ=AJ HAJJ= ?= %$# ? =JHE?A@’=IJ= EEE A % E= +=H .AE?A 1 JEJ=HA @A ABBAJJK=J= AH?A@ì IAH= =H=I= A ?=HJK??A K=AKH =H =HEFI= D= FHAIA @= FAHI=A @A= 5AE FEIJ= CE?=JJ FHEL= 5?K=KI E ?EJJà = CAIJEA è E EE? J=J HE?HI = 6=H ?JH A )JE@HC= @A= 5GK= @A J=FF HII K BK?EA= @FFE= BBAHJ= E FHLLA@EAJ A K= @H= EA @E +=CE=HE 1 *HA@= ?=EH = ?=A,KA A BBAHJA = 5E= A = = ?A “?JH=@@EJJ =CCEK@E?=EA A HELE= ?F @E J=NEIJE ?DA FAH= CEL=A è IJ=J =HHAIJ=J A A ? ?=?E IAC=J A@EJJ= K?= .==I?DE @E 2EI= HE= A@ E@AJAHE=J=” IKE CE =JJE == ?EIIEA A =HC +=H .AE?A IJ= ?@JJ A ?=H?AHA @E =JHE?= =H=I= FEù !A ’ LAHA = ? ?IJE HA=JELE == IE?KHA =BBE?Dé HEAI=EE ’BBAH L=KJ=@ K= @A?EIEA *K?=E AJHA E ?=HJK??A 1JHA ?FAHJEEIIEA FH?== = @EJ = BBAHJ= @A= 5E= + J= @A= @EJJ= .==I?DE 5JA ==C= )’EJAHHC=E IK ?EGKEE =IIAJA @= K JAA AH= =I?J= ?=CE=HEJ== =CCEK@E?= Iì @KA CEHE B= = @EHECA LAE ?J=JJ=J JAABE A E =K= HEIF@AHà AE = AJ @A= FAHGKE IJE CH @E D=IDEIDJ=HE= FHLLEIHE= 1 IACKE JA =HE= 8EJJHE= HHù ?=AJA @= AJH D= FHIIEE CEHE ’=IIAII IEEA è IJ=J @AK?E= ! $! @E =HEK== A JKJJJ FAHò E IAHLEE )FF=JE AI?K@A = @EJJ= @E 5JALAE HE=I?E=J AIIK= @E?DE= HA = 6H=BBE? =KHEE J FAH ??HI ACE IJAI E =JAHE=A FAH = ?JEL=@A?E@A FAH K HEAI=A A @== FH?A@KH= =K= H=EA -- H=J IE HA=JE ?JAIJ=JE =@ )JA EA 1+0-) 5-7)?DA = K?DA@@K .KHJ A EJA A’AHHEIJAHE= .6 4*-46 21145)524-55è ?=@E@=J= IE@=? =@HA @E FHBKE ?@==JA--11 ,= K= =LA @AE ?DA CCE KBBE?E=E= = 37)467 .KHJ @E FH@JJE A @KA @A IE I FH F=II=JE = HABKHJEL= èFEH=JE =?H=J= = 5K 5E??K ?=@E@=JKH= @E HA= AHHEIJE?E =’-HA= @E J=JA LE= =?KE FHBKE IJ=J= HA?KFAH=J= A @A =@@=J= ? A = ,AKHK + = K?DA@ LE=A + = 3K=HJK IA= F=C=HA = I IK A ?DA D= =AII@EAHA @AE 3K=JJHHE è @K ?E I=H= =K -JK F=JJACCE= = ?@== EJ IJ=JA HE?HIA @== @E =LAH IJJH=JJ =?KE=HHEL=J= = ?BAH= @A= 5=H@EC= =JEA 1HI A ) = K = = FHJA= FHFHEAJ=HE= @A ACE FH@JJE FAH?Dé IE JHL=?=@E@=JKH= @E +=K@E= =?= FH IE@EFA@A @A= JEJ=HA 1I=A= 5=C ,F K= HALA ?KJJ= L= E K FAHE@ @E CH=K?DA@@K FAH = ?=HE?= JE= “5E= =FAHJE =A E CEE D= B=JJ BEEHA E = EA E ?KE = 5=CCEE è LE @EBBE?Jà A?E?DA@E IE@=? == CKE@= @A IJA – D= @AJJ = K?DA@ AJJA A @KA =@HA 5E JH=JJ= IJ=J= KJJ=J= = JAHH= A BA D= FAHò AC=J GK=L=HEAC=J @ E@E @K – @E ?EJJ=@EE ?DA ?A @E =B=@= )LEC= $ HEJ= I EJAHLAKJE CE IE=IE JEF @E LEA= BEIE?=FA@AJEIJ= )=FFA E =E= JJ=J ? =E A @E IK= BECE= K?E= =CAJE @A= LE?E= 2EE= AE ?BHJE @A= JEJ==?= 2H/HAI CE AN 1HI JH E K?A=HA” .4) +=K@E= K?DA@@K 2AHH= ! =E @E 3K=HJK ?=A =AHJ=JE @= =?KE HA 58--,

×