29/03/2011

752 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

29/03/2011

 1. 1. +4-5+-611 +)2-661 516-61+1 415+01 2-4 /1 )6-61 4- ,) 5-/714- 2-4 ) 5)76- +H=?= “+0- *- .)4- 56-6) 1 24-37- ,1 “)1+1 1-1” ) +4-61)” ) +46--51 ,1) ) *66-/01 5FAJJ=?E -5+- *415 1 .1 5FAJJ=?E E GKJE@E= CH=JKEJ 5)4,-/) =HJA@ì =H MMMAJHAMIEJ E ° =N %° AJH è IJ=F=J IK ?=HJ= HE?E?=J=*EJ E +KA A E@=CEE IK @AEJJ /E= ;=H= H= è ?=??E=FAH 6KLENA@@K 8E= EAH= @A +IECE == L=HE=JA ?DA IFIJ= A ?=IA HEIFAJJ == A?HFE A= ?HE@A +A =JE?EF=J @= AJH CE E GKEHAJE ?AH?= K K BAHEJ =E CA EJ=E BHIA @= K HI 7= JH=??E= FHJAHAA E +==HE= 2HE FE= LJE B=LHALE A % ?JH=HE H= = F=H= JH= == 4ACEA )CCEH=J =?DAK @?KAJ @A EEIJAH ?DA AIFHEAL= BHJE FAHFAIIEJà IK FHCAJJ +H=?= 6A@FE = =IJEH FAH ECH=JE JKEIEE1 FHAEAH È E FEJE? FEù HE?? A D= H=@@FFE=J E HA@@EJE E A =HHELAH= # @= =FA@KI= H =E = ?=II EAHE IAH= =NELAHJE?A E 2HABAJJKH= FAH E FE= +H=?= *=H=JH -KH=KE= K= IFEJ= @=E FEJE?E 1 +IECE HACE=A =FFHL= K= EA = I=J= ’E?JH = 4= 1 BHIA = =EBAIJ=EA 5=H@AC= 7 HA@@EJ @= HA?H@ ?=CE=HEJ=E ==E ) IHFHAI= E @=JE @A’1HFAB E@E?= E ?=FKC I=H@ JH= A ?EJJà @LA CE IJEFA@E I FEù AAL=JE +H=?= =HAJH 6KE 4ACCA BEIE? 2HAE -EIJAE A ?LEJ K ?A=HEIJ= @EIIA JAF B= ?DA +DAHO B=?AL= JAIJ E @EI=IJH BK ?F= @E K= =@= @E “IFHLLA @KJE” ?DA BA?A AHHHE IA IGKEFA@=E /EL=E 5=H JHE A??IJEJKE=EIJ= ,=L=JE = 2== @E /EKIJEE= 5ELE *AHKI?E I=KJ= E IKE IIJAEJHE @F K@EA= @A FH?AII A@E=JH=@A 246)20681-95 FKHA K?A=HEIJ= ?E = EI?A ?DA GKA= @E .KK*AHKI?E L= E JHEK=A A@ è IKEJ IFAJJ=? IDE= è K= ?=J=IJH BA =JE?= “= IEIE?=” )FFKJ=AJ @KGKA7 =C @E B= ? J=J @E I=KJ @= FHA@AE @A=KJ K +Iì IE è JH=IBH=J= = F=HJA?EF=EA @E 5ELE = FHIIE ALAJ “EHHE*AHKI?E =K@EA= A FH?AII A@E=JH=@A IK= ?FH=LA@EJ= @E @EHEJJE JL ,KH=JA K@EA= *AHKI?E FAJEEA” 5-4/1 41)D= HAI =?K= @E?DE=H=EA 0= FE IJHAJJ = = =E F E=AIE .=E ,A 2=IGK=A A 5AHCE 5F=@=H 1J=E=
 2. 2. AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ )46-,Ì )4 F=CE= = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ A HA /H=IIE EJ=E=(AJHEJ=OEJ )24-55- 2H?AII HALA E ?IAJ= )= +=AH= 5AJJE== @A@E?=J= == CEKIJEE= IE è ?E?E=J = @EI?KJAHA E @@ IK FH?AII HALA I=J=J= = H= JH=IEJ HE= FAH E FH?AIIE E ?HI = ?BAH=J= = FHAI?HE EA HE@JJ= FAH CE E )AII=@H= KIIEE ?AIKH=JE A = ACCA + KEJ=HE= ? K AA@=AJ ACDEIJ= +)++1)6- FAH ’==HC=AJ @A= HAIFI=EEJà ?ELEA @AE ) 62 AMI F =@ “CE LE=EA =EBAIJ= @A @EHEJJ” )AII=@H= KIIEE FFIEEA D= FHAIA 2@ J=J FHACEK@EE=A @E E? HALA D= =JJ=??=J A IJEJKE=EJà 1 I=KJ @E *AHKI?E =E IKE IIJAEJHE BKHE @= 2== @E /EKIJEE= @E E= ?DEAIJ E E?AE=AJ 5DM @E *AHKI?E @A= @A= *E=?= *= JE FAH?Dé = A JAIJE = FEJE?= E= @A= 6E E K’EJAH LEIJ= = “8=EJO .=EH” D= ?HEJE?=J 5ELE *AHKI?E = JHEK=A @E E= = ?HA@A ?DA = IE CHE= IE= EAH= @E AIFHEAHA A FHFHEA FE EE = *=JE D= =JJ=??=J ’1 J=E= A LEIJ ?DA = F=C= 1 EEIJH IK C 1 FHAEAH IHHE@AJA =’K@EA= A@E=JH=@A A I=A IK FHA@AE BEH BEH @E GK=JJHEE è LAHCCI AE è EA+=HB=C= 1) «È =@=J= AA I= Hò E =K= =?DA =A FHI A =FFHFHE=EA E@AE J= 2AH E IK =HHEL = 2= 1 2=FAHE A 2=H=AJ A A /LAH H= @E AIFHEAHA A IKA FEEE )H= I EHEIF@A IEA K@EAA» +Iì E FHA EAH 5ELE *AHKI?E D= = @E /EKIJEE= I IJ= JA FHALEIJA EIKHA IJH=H *AHKI?E H=@@FFE= AH= =?D’E @E @EHA ?Eò ?DA LCE ?=??E=JA== *??DE ?AJ=J ’K@EA= FHAEE=HA @E EAHE IKE @E @E=HEA @E IE?KHA= “8EL= 5ELE” “5AE E ECEHA” E HA@@EJ EFEEA = = 6E è K’=EA@= FHEL=J= FKE?=… HEJJE JL @=L=JE = CKF 3KAIJE =?KE @ACE IC= .= EAJA4) «E ?DEA@AJA @E 7@EA= @KH=J= ?EH?= @KA KH=JE @=E IIJAEJHE @A 4) 5ELE *AHKI?E FAH KE JHA $ EEE 5A = FIJ @E ?HEJE?=HA E?BAH=HA IAJEHA HA A ?DA è IJ=J= HELE=J= = FHAEAH ?DA è I=EJ IK H=@@FFE=A?GK=IE 5?DEB=E LE?A = IBE@= +=L=EAHA =LAIIA AGKA CIIEF ?DA D= =E =FHEA+A?DEAIJ@= FHA@AE @A’=KJ FAH EEE @E AKH @E EF ? .EE GK=IE ! CE=J AE =LHAAAJ=J A F=CEA @AE = @EBAI= @A FHAEAH E I=KJ=HE = KC AJHA EEA A AH= ! AKH FAH E FHAIE@AJA @A =LKJ K= @= HE@EHA… CEH=E» + K LE CKF D= BEII=J K ?=A@= E FHAEAH AH= E =K= JA ’= FHE= IE ?BAH 5A=J F? FEù @E BHIA I=HAA IJ=J= =JJ=?@A AII=CCE IK IK HE @E K@EAA E KA@ì IEA E IJH=@= JH= IIJAE = E FEù HE?? @AE F=H= $ FAH GKA @A= ?=J= @== IEEIJH= I=IEJ =H= +=HB=C= ?FHA@A@ A @=JA JHE A ?JAIJ=JHE @A += AJ=HE 3K=@ AH= E +=AH= 1 EEIJH FEù HAA ACE IA IEIFEAC= = IK= LAHEJà @A A @A ! =CCE L=EAHA «1 A@E=IAJ ?=F @A’FFIEEA HE?? è = 4KII= ? ?AJ=IIAH E F=HAHEIKA E@EI?HAEE HE 1 FHAIE@AJA @A +IE E I =E ??KF=J @A A % CK=@=C=L= !% AKH 2=FAHA FEJE?E =JHKE…CK=H@ K= FHAIKJ= CE E@=C=J EIEAA =@ ’=?GKEIJ @E @EHEJJE JAALE “=FFA=” EEE ) @AE IA=JHE è 8AHAIE 6HFFE IA H= è =JJ=??=HA=EA ? E LE?A =JHA FAHIA JH= ?KE E IELE D= =BBAH=J *AHK CBEA LAA =?DA CE E !$ 1 FEù “FLA J= @== E= F=HJA FEJEFHAIE@AJA @E .E 1J= BECE =CCEHA 2EAH 5ELE I?E EJAHLEIJ=J @= =K JHEJE @E )JE )CA H”JH=EA=@AH@EF=HJEJè ?= /EKIJ=AJA*??DE «,E GKAIJA A .A@AA +B=EAHE A HEE *AFEAJH IK +==A # K??E EFHA@EJHA A +=IEE ?EH?= 6KJJ=LE= ?DEA@AHA E E?A?IA ?HA@ ?DA A @A FH?AII A@E=JH=@A @ALA IE JH=JJ= @E =??KIA EB = I=EJà A A’A@EJHE= ),4-) 6/661 E=AJ @E K =LH=JHA= F=H=HA I ? HEIF@AHA @E BH@A BEI?=A @=JA A HE@E?A» -64 FAH A IKA IEF=JEA FEJE=H? A=H= ?DA è E?IJEJKE=A…’KE?= FAHI= ?DA 1 ?HEJE? =?DA IFJ= @= ?DA D 1?E@AJE IJH=@=E 7 MAAA@ @E I=CKA E è HKJJ A EGK=@H=JK@A?EI @E IFI=HA AEFHIIEE AIE 1 HAIJ 1 CEKC 2= =@EE HA B= I?DEB A AE HE@A IAFHA 4E@=JA?E *AAI ?DE=??DEAHA =LAJ A ?DA E LAJ IA = FH?AII FAH ?HHKEA è FEù EJ=E== AE ?DA GKA= ìA FHJE» ),45 1) 2= =@EE AN =HE @A’)CAE= @AA ),4-) 52)4)+1)41 ?=FEJ= @A= =E=A -JH=JA FAH =CCEH=HA E ? 1 I?K= = 2=LE= A @A E= è IJ=J HELE= JHE BEI?=E A FAH K= LA J = CEK@EE @= /KF @E E HEBE?= EA?EJ= FAH E K1J=? = FAH ?HHKEA A =? ?AII =KIEL = IEIJA= AIEJ@EK’FAH=EAE EE=HA )H?DELE=J= = 5E =HHE?=?FEI?A EBH=JE? 1 FH?AII IE JAHHà E CEKC =@E FIEEA @A= CEA @A’AN ?=?E=JHA ?DA @= ? HJ@KA EE E IA?@ ’=??KI= =LHAA F=C=J K BKE F=HJA IK= IE @E?DE=H= «IA HA A E?AJA» -64 FAH HEFE??=2)81) ,KA =EE )/41/-6 AJE @E?DA BHAGKAJ= = JAIEA = 2HJ -FAI?K= =JAH= “/= 5?JH IK .HK @?A FAH K ?=@=LAHA=EC=” @E 2=LE= I ?JAI JH= = CEA A =HE=IJE ACCAHAJA FAH BEJ= =GKE== B=ECE= @E KE = LA@L=BAHEJE EAHE =JJE= = IE è HEBEKJ=J= @E FAHAJJA?=KI= @A= ?=@KJ= @E 1) 7= BECKH=JA F= HA == IK?AH= @E LA@AHAF=HJA @A’EJ=? C=J= FAH H=FFHAIAJ=HA = I== FAH K= IAHEA @E@= IBBEJJ @A’=K= K’=GKE== ?DA IJ= FAH A JHA CEL=EIIEA LEJJEA @A I?JH = .AH LA??DE H=?HE ) GKA 1-56-CE?DE ,AA I?DACCA IAF=H=HIE A ?DA ACE= = FKJ = B=ECE= @A @AD= ?FEJ = ?HF@KA =KE ?DA IA = HE?IJHKEA A =JJ=??= E JAHHAJ=JE ACE =AH ’=JJHE?A = .HK 5E I?DE=J= JHA AE BKJ D= JAJ=J @E B=HA EHHKEA E ?=I= =?DAI ?=L=J= ? EALE CDE È =??=@KJ == JH= .HK = IECH= D= ?AH?=@ @E I?=H@E=HA?JKIEE A J=J IEIIEA .HK @E 4EJ= AIFHAII L=KJ=EE IC 5 IJ=JA A LEJJEA @ACE E?E@AJE =LLAKJE = FHJ= ,E GKE ’EJAHIF=LAJ = I?K= ,A= +DEAI= 1 LAHE =GKE CAJJELA IK @F JAHHA IKA IJH=@A A BEA IAJJE== I?JH FEù CH= LAJ @A= FEE= =LLAHAH= IJ=J= HEGK=EBE?=J= =E D= FHJAIJ=J A J» )K?E=J= FAH I== LA IK= IJ=J=A )@HE=JE?= E FHLE?E= @E .AH @ JEJ=@==CEA@AHI JHA =E B= -64 =K?E=J AIFIJE «*= J K= =EBAIJ=EA = LA E K BHJ=A D= FAHI = LEJ= JHA H=C=A J ?DA IE AH= =HHE?=J= IJ= B=C HE=JJ @= ’)GKE= -64 LAJAE ?DA JH=L= @== @EI?JA?= -64 ? E BAHAJH )/1
 3. 3. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ )46-,Ì )4 ! F=CE= = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ A HA /H=IIE EJ=E=(AJHEJ=OEJ;=H= D= HI E IK =II=IIE 5E ?AH?= =?DA A= ?HE@A K K BAHEJ =E CAEJ=E 1 BKAH=E I=H= ?AAH=JE E F=AIJH=*4-*)6- ,1 524) 7HI =E CAEJ=E ?A Le tracce e gli oggetti del rebus 6KJJA A FEIJAKJE @EIFAH=J IAC @EHEAEA = IK =II=IIE Il corpo Mano ,E IE?KH ?è ?DA ;=H= è 7 =JJ @E HA=EA Sdraiato sulla Stringeva HJ= +A IE= =LLAK?DA FJHAA =LAHA B=JJ schiena. Braccia un ciuffo J Iè ?=FEJEBKHE=HA E IK H=FEJHA A@ distese sopra la testa d’erbaAIIAHA ?IJ=J = LEJ= = ;= A EFJAIE 5E @E?AL= FAHH= = FJHAA ?@KHHA Schiena IJH=C=AJ @ABEEJ== I?FAHJ= @E ?DE D= K? Le ferite “ELAEA CEH=EIJE Ferita a X sulla?EI= 3K=?DA IAJJE== parte lombare Da coltello ?=” 2E IE è F=H=J @E JB= “AJH” FAH FHE =LA su gola, polsi JA E JAIJ= ?E I CEL= @=J = JEE= ?DA A e torace A=JE = E @=EBHA @AH@EA =LAL= AJH @ENEJ =A II= )??JA=J= EEE=J A HE?AH?DA JH= E I?HI =H JHFF F? I=CKAA@E?E @E =IA A CE IFA AJH D= FKE?=J HJ= @E BHA@@ 1FJAIE@=E AHC==I?DE @E K FAH FHE = JEE= JH=J=J=K ?DA IE BIIA FHAIA ?DA CE ELAIJEC=JHE Vestiti Oggetti rinvenuti 1 ,= A JH=??A @E ,=J=J == BEA @E LAHA IJ=L= LAHEBE?=@ IA GK=JA A @LA I IJ=JA? K= BAHEJ= =E CAEJ=E ACE IJK@E A@E?E A A gli stessi del giorno della scomparsa JHL=JA 5E @E?A IKE CK= iPod 3KAIJ D= B=JJ FAI= CE IFA@=E @A= = Giubotto nero Hello Kitty Scarpe da ginnastica nere Batteria cellulare JE = IA?@ KJEHA =?H= FHE= ?DA IE ? IE AH= FHAIAJ=J K Maglietta azzurra Guanti neri Scheda Sim JAIJEA ;=H= E EI?AIIAH E @AJJ=CE IK K BAHEJ =E CAEJ=E Fuseaux neri Chiavi di casa @II=L= GKA= IAH= 5=KJFIE= ?DA ?E BIIA IJ= IJ=JE FHAAL=JE # FHBEEJ= K= ?KJJ=EA JH= = CAAJE?EH=C=E= A E IK H=FEJ A FJHAA FHJ=HA = K= @AJE IK=FF=HA??DE H=IE D= @A?EI FAH = ?HA 1 BKHCA A I IJ=JEHA ?DA GKAIJKJE IE BI FEIJ= E +==HE= A= HJ@JE? @E ;=H= =JA =EA A FAH GKAIJ E HA 1 FAACHE=CCE HEAL=JE ! E = = IA =A F=HE=AJA ?HE@A @LA F=HA IE= E HE=A CAAJE? ?DA I=HAA IJE I=H= @EIIAGKAIJH=JE AJ @A= I?F=HI=IFCE=J A ?DA = IK= LEJ ?HI ?DE=HEAJE = K= IA= AGKEL?E @A=II=I I @F ABBAJJK=EA *HA=JA )LAL= @AJJ 1 ?AK=HE = IAH= @A $JE= HA=CA@ =LAIIA CK=H@E= A@E?= /E EGKE IE = @EBBAHA= @E GKA @E JKJJE CE AI=E 2AH E HEJ «= JHLAHA LEL= FHE= LAHA D= =CBAHEJ =FFKJ =E CAEJ=E HAJE ?BAH= A HEAL=J IKE CK=JE ?DA è IJ=J I?AJ KE? CH= @E F=HJEHA FAH .=JE= A C=?E=J A ?AA @E *HAH= IE è I?FAHJ ?DA A HE IAJEI? = E ELA?A FJHAA =LAHA @A FIJ = ?FAHJ @E HECH=EAHA = =@ =JA 5FH= A +DEC A?AH?DA HECK=H@= K K @AJJ=CE ?Iì IFA?EBE? FHLAEA= FEù @KE= *HA=JA 5FH= = F=A =» 1AHE E ?=F @A= 2H HAIJ= @= ?JH=HA ?DA E GKA FKJ @A B= FAI=HA ?DA JH=??A @E 1J=J FHFHE = ? IJH= @LA ;=H= è IJ=J= LEIJ= JAEA ?ELEA @E *HA= 7= @= I?EFF=?HF IJH=IIA IACE @E =JAHE=A HC=E? F FAIIEJà @ACE AI=E ?JE KJE= LJ= 7= I?AJ= JA /EL=E 8=IA??DE A J= @E?A ?DA D= LEIJ E CEHIE JHAAH AIIAHA IJ=JA JH K= = =I?E=HA K FKJ @E ?DA H=??DEK@A E K ?AH @ +HE I F=HJEJE L=A CEH=HA FAH *HA=JA = HE?AH?= IE IJ= ILCA L=JA A ?HI @ACE AI=E @=@= IK= @=J= @AE BK ?DE EEE @A @H== A IJAII «2HACDAHA GKA= = IAH= )??AHJ=@ IJ=LJ= E JKJJ= 1J=E= IK??AIIELE ==KJFIE= IKE AH=E = B=ECE= /=E = IK= BEA .)*1 2)4)8151 FAH A E@=CEE» .2 AJE E ?HI .2
 4. 4. AJH@ MMMAJHAMIEJ )46-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E +HEIJE== 5=L=CE ?HEIJE==I=L=CE(AJHEJ=OEJ4ELJ= FAH CE I=H?DE JEEA E HALA“6KJJE LE= AH?A@ì” /E =EJ=JE @E =FA@KI= )24-55-??= E FHJ =HE =LLAHJA“5E= FHJE =E HEF=JHE BHIE” 4=@EDA=@ 7 7 EIEJ IJHEA EAHE D= @EIJHEKEJ A ? 4) È F=HJEJ= = HELJ= FEA @A CEH=A CH=JKEJ=JEEECH=JE = =FA 6DA 7ELAHI= 5ECDJ BK@KI= @LA JE HAIE@AJE HE @= K ACE @E @ED= ??=J FAH @ELAH I?DE @E @H= 6DIA HA E @A FHJ 1 EHE I=H?=JE ;HA E A=@AH @AE 4=?DEA@A@ K= IKEA I?F=HIE IA?@ = @EDA=@ « B=??E FAH@ABEEJEL= =’AAHCA= @AK?E= @E 2EAH ?AAH=HA = FKE?=EEECH=EA AJHA E /H=II FH?KH=JHA A @A IJH KL =FAI?=JHE D= ?HA=J =E=A )JE=BE= K 6DA EC B EI»? E =H?E IAGKAIJH=JE D= @AJJ = AJH=CE I=H?=JE K= IHJ= @E HA IJ=J ECEAE?I=EJ= :1)1)/ 07)/9=HHEAH= FAH IJ=?=HA E HE = FAH ’I ?EF=II=CCE @AA JLA I HEI?DE @E AFE@AEA@AJJA E ?=I @E =HHEL @E = -JH @=E ?K 2AH FHJAIJ= E FAI?=JHE D= ??=J ? E =H?E E FHJ @E =FA@KI=JHE ANJH=?KEJ=HE GKA ’EI= @LHAA AIIA +Iì AJHA CE =EJ=JE @E? @E IAJEHIE «IJJ HA AL=?K=J= CH=EA =’E JAHLAJ @E IAE =LE 1 E = EIIEA =J 1J=E= AI?KI= @= LAHJE?A = =IIA@E»I?EH?=#E=?JH E %E= EECH=JE EIJH @A’1JAH 4AH J =HE D= @=J JAF 1*1) 1J=E= AI?KI= @== LE @A?BAHA= ?DA D= ,EI?KIIA A IHJE @A= EE=KJEE =HHEL=JE @== EE= BE = @=E == 6KEIE= =LKJ EAHE IAH= E FHAIE@A I?= AHA 7 E?JH @AE FE=E E LEIJ= 5K ?=EAHEIAH=I=EA@AHE FAH =JJEL=HA E ?JHE JA BH=?AIA 5=HO GKA FHAEE=HA == +BA F @E =JJ=CE= EAHE CE EJHAE I =JJAIE IK’EI=CE EIFAJJHE @A EEIJAH ??H@=JE)JHEAJED= =LLAHJEJ FH?A@AHà ? =AHE?= == E FHAEAHHEJ=E?+=A HA= @E @H= @E CCE A?AII=HE FAH @EI?KJAHA IHJE D= @E?DE=H=J FHAI= 5EHJA = E HACEA 8AHI E HA?H@@A= 5=KJA FAH ?JH= «HEF=JHE BHIE» -64 H A = ?=?AEAH= JA@A @AA IEJK=EA E EE= A D= IAJEJ -64 *-/1 1 2=AIA ? = FEù KC= ?HEIE @E CLAH È E HA?H@ ?DA =JJA Hà @=E E *ACE .KIEA = .KKIDE= ).2 )2)24-55- GK=@ E CLAH @E EIIE=HE @E AJAHA H=CCEKCAHà E CEHE ’=?GK= è H=@E=JJEL= @E LEJ= IKFAH=@ E FHE =J H=CCEKJ @=’1H=G A -64 ).2 $# /1)22- +HAI?A ’==HA A= ?AJH=A =JE?= @E .KKIDE= =?GK= =J= AJA H=@E=JJEL= è IJ=J= JHL=J= FAH = FHE= LJ= È = =CEJK@ @A =’AIJAH @E K @ACE IEI= ?DA IE è HACEIJH= 1 FE== ?JH 5=AD 7 ACE HK?E=J A@EBE?E ?DA IFEJ= E HA=J J= EAHE = =HC @AA JHE A H= E JEHA è ?DA ?IJA H@HEAJ=E-IFIEA = FEE= ?J=EE ’=EAJA ?EH ?IJ=JA =HA ?FHAI EALA ==HA JIK=E A HA=EE ;AA IF=H= = H=@E=JJELEJà D= IKFAH= J EB=JJE GKJ= E IEI= 1J=J /HAAFA= ?A D= B=JJ I=FAHA ?DA I 7 2HLA CAAH=E AA HJE IK ?HJA EIEALAHJH= D= HAI J=6AF?F?DAHA@F ’=EIIEA @= F=HJA @E 2HJAIJ= = 6O IJ=JEHEAL=JEELAE@EH= @E=EE ==E = ?DE AJHE @== ?AJH=A A D= ?K?EA @E *K?ECD= 2==?A = @H= E LEIJ= @AA A JH= E FHE?E;-- È @E =A 5141) è =IJ=J ’= K FHJ=L?A @A CLAH @E FKJE E ?EGKA =HAA ?DEAIJ = CLAH @E ==H FA 9EE= A =JA E@HJE E E=?E @A’A K?E @AE LAHJE?E @A F=H @E K= FIIEEA BKIEA =@E=?AJE .KKIDE= ?DA C=HA ’=HA= BBEEJI A @AJ E =FHEA +DABIFIEA @E K= B=HE?= JEJ *=JD @E LAH =HC= F=HE=A @AA =HHA @E FJHAAH AIIAHA IJ=JA JHA =IIE ELAE @E H=@E=J = =LH FAH IJ=EEHA E@E KEEA LE?E = HA = ACCA @E AAHCA= ?KIJEEA K?A=HA I?=HE?=JA @= ?=HKH=JA JELEJà D= H=CCEKJ +E =E?=HAJJE @= IAHLEHA ===H ?EJJà FHJK=A A E LECHA @= $! ,F 5?FAHJA =?DA JH=??A K?A=HA = AJ @A = A 6D=E=@E= -64 HE?ALEAJ -64IK@ 6H= A LEJJEA FF CEHE @E FHJAIJA I=CKEIEJHE @A HACEA A@ AIJHA IA EAHE = JAIEA èEIJE EI=E?E ?DA IJ=L= AIFI= @E KL = FE 1 ?EE ?H=JE HA@ -64 FHJ=@ LE= AIFIE E= D= EB=JJE IF=H=J ?LE ,= @AE?= = B=HE JH =?KA ?AJE=E= @E?= EIEAA =’A@EBE?E @EK= H=@E A = K= BHAIJA =EBAIJ=JE ?DA FHJA IJ=L= A= ?EJJà @E ,= E =EE EFAH=JJELEHE= @AA =KJHEJà ?=E H== A IK@ @A 2=AIA )AH= IJJ E ?JH @E HEBAHEH è IJ=J= = JL I=JA 75) ,?EKE IK??DE @E J=AJ=E A @ABE?EJ @’=JEEE=E AC=JE =@ ) 3=A@= 6H= E BAHEJE JE D= EJ=HA ))H=EO= AJHA E HACEA D= IAJEJ = BHKJJ= A OCKHJ ?H=JE IJJ =??KI= = ?F= JAEA AE FE??E ? IK=JHE HA@A@E EFA *= A M=JAH KIJEE CH=LEIIEA JEE= 5KEJ @F FA 3KA= @E HA@AHA E =E H=JJELE 6=J ?DA K ?E /-4)1) *A IF=LA 1J=J E EEIJAH Hò E ?=HHE =H=JE @A’AIAH E EFAH=JJELE 7 KAH J=J @’AIFAHJE @A= .@ J FAH = E= @E % =E@A= ,EBAI= D= E?AE=J ?EJ IEHE= D= ?EH? IAFHA =CCEHA @E IJK@E =@ ,HKC )@EEIJH= ?DA A M? @E ?=I= D= JHA IIJEJKEJ @KA =JE KBBE @=J = ?EJJà IIJEAA EB=JJE ?DA E ?EE JE ’=CAE= 7I= @AE B=H L=J K = ?IJHE?JH?E=E @A’AIAH?EJ ?DA = È =JJAI AJH @=E E JA?DE?H ?Eè IJK@E=JE =?E A @ACE =EAJE ? IFA?EA @EBBKI= E 5K@I?HI= IAJJE== IE I E @EI?HI @A FHAIE@AJA E @ @= ?FEHA = F=H E?AHà @=E K= HALE )AHE?= )JH ?DA ?E=KEJE =E @EIJH=JE ? )II=@ ?DA @LHAA = JA @A IJH ?AHLA ?DA IEA @AA HE?AH?DA IKCE JHFE?=A è IK??AII =@@A?EA @E =JHE KBBE?E=E @E K?E=HA == =EA E @E?A “C=” FHL?DA ABBAJJE @AE ?H=JE =HJEBE 0=LAH -64JKJJE E CH=@E -64 FHJ=JE EIKHA -64 5JJ =??KI= E ?H=JE HAA FHAE ?FH ?E=E -64
 5. 5. $ AJHA?E= MMMAJHAMIEJ )46-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E L=AHE=E(AJHEJ=OEJ = CEH=J= IKE AH?=JE .65- E .65- ) 5D=HA .65- 5J=H 1 HEIF=HE HE@JJE # $$# #% !$ @A $ E =E ;+ 567,1 ,= =@ CCE E “) FAI=HA ?è = K=A BEEI?A ELAIJEJ E HEIF=HE ?FAIIEL ?DA E FHCHAIIEL =EJ=EE = FAH?AJK= 8=KJ= @AA B=ECEA EJ=E=A IE è ELA??DE=AJ A @E ELAIJEAJ E HE@JJ @E EE=H@E @E EE=HA ABBAJJK=J= @=A B= ,=H ! ;A # 2K@ % # AKH A IA =H= FAH CE @A= FF=EA ECEA HEIFAJJ = HEIF=H AKH @E HA@@EJ IA A ?DA FAH LLEA E =K=A F=II= @= HEIF=HE=L= ! CCE A H=CEE ?AC=JA # @A = ## @A =LE I=H?= BKIJE @E B=ECEA HEAI? = AJ =HEJA @E JEEA JHA ?DEE ? JAHA @= F=HJA A @E +IE@AH=@ EJHA LEJ= E@AEI?A E HALA ??AJH=J @= HE=LH= @EA?E ? K ?= @A $ = FHFAIEA ?DA E ELA @AE FHAE HA A ?BAE=HA ?A = I?BHJ=JA ==EIE =H ?A =?DA GKA @AA EJ=E= 7 BAA HEL= @=7BBE?E 5JK@E @A = HEIF=HE” HAJHEKEE AJ=HEA è FIIEEA FAH?Dè AE = +B?AH?E IA +)4 5)/)1 24-51,-6- ,1 CCE FEù AAL=J @A # HE ?JAEJHE = @AJJ=CE ?@ ?KE EJHA E HEIF=H +.+-4+1 IFAJJ =EEE @ACE =E è EC=JHE E@E?=HA E =K FH ?=FEJA E AAHCA ?DA = GK=JE I E KC @E ?BAE JAHEE HA=E IE è HE@JJ ELAIJEAJ E E Jà @E AE A IAHLEE ?DA IE =AJ = GKA @= AKH A = EE = FHE?EF=A BH= @E FII =?GKEIJ=HA ? E @E ?JEL=EA @A F % AKH @A KJEE IFH=JJKJJ = BEE HEIF=HE @A è A @H -64 1 @=JE ALE@AE= = ?=KJA=JELE @A IKHFKI @A= AJà @E GK=J IE ?DA ?A K JAH @AA AJ=HE 1B=JJE K= FJAL==?GKEIJ=HA?EHE 8@=BA.I B=ECEA EJ=E=A HEJEAA F=HJA @A HEIF=HE = IF=HE @A -64 64)5246 = ?AIIE1FHJ ?EAIA A 8@=BA IKE JHAE =+-4+1 5A?@+@EHAJJE A I J= LA?EJà .I I=Hà CH= JKEJ= BE = ! =FHEA FHALA@A =? +IJ BE=A +=H AE= E@=C= ’)JEJHKIJ =KAJ=JE @A A ?H@ BEH=J @== 1 FHA @AE ?=HKH=JE = )6164756 1@ELE@K=HA CE E@A=AE=5GKA ?=HA ’)KJHEJà D= @A?EIEFHJ=EE E 1J=E= @E ?F=CE= JAABE?= A ?IK=JHA BE=A è E HE AAAJE?DAFIIHA IJE CE EAJJELE @A’E@=CE @E BJCH=B=HA KAH A??AJH=J @E F@ @= .I IKE IAHLEE 9E.E IKJ=J @E JHA B=JJHE E @AHA FEù ??HHAE=A E A ?I?EJEL= =LLE=J= @= @EIJHEKEA @AE @EIJHEKH @== +E= JHA # FAH =LEC=HA E 1JAHAJ FHA E@KIJHE=A ! AH?=J @AE ?=HKH=JE A ’)JEJHKIJ «== K?A @E K JHE IA= =H?DE ?IEEEE @E ?DEE ?HHE @= 2+ 6=AJ I=H ! @A ?IJ BE=A ’=? LAHEBE?=HA = ?CHKEJà @A ELA =IIKJ @A FHA @AH=JE K AAAJ EJAIF@AJE = # @A= JFDA IKE 6HAE =@ )J= ?EI= $# A ’EL= ’KJEE@A=GKJ=EA E@KIJHE=A @E AE= A HAII=JA FAH ?=EAH=HA EFH@KEA @E F@ 8A?EJà .HA??E=HII= 6H= A ?FAJE 2=JJ’I IK FH@JJ BEEJ C=IE ?DA HAIJ= ?IJ=JA FHAE A ==E=HA A FIH BHAI? =EA ,=A -64 @A FHA E@KIJHE=A ?’è ?A HEBAHEAJ A= AJA = @E IFH= @A= IEEEJà @E K= H KJAHE ’E@E?A 2=JJ’I @AJAHE=EA @AE FHA A@E= AKHFA=» 1 F=HJE HA @EBBKIEA -64
 6. 6. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ )46-,Ì )4 2=CEA = ?KH= @E 5=H= 2==HAE A =?F HB I=H@AC=(AJHEJ=OEJ 5?FAHJ= JEEA ’E@AJEJà E HALA @A IK KLE LE 37)467 1 BKHCA AH?A 64)52461 3KAIJ= IAJJE @AI 8EJ AH= ’KE?= LAJJK == 4O==EH D= E=K H= HE=IJ= AE FHAIIE @A CKH=J JHA KLE ?A = IFE=CCE= @E *=?K = C=AJE @==AHFHJ @=H= @= @AE?= +Iì E @E +=CE=HE FAH 2=H= +=H=EEAHE @A= 5J=E 1E= A +H=?LE= ,= A @E 3K=HJK I HEKI?EJE E F=HJEHà E FHE L = HEI=EHA =’E@AJEJà @A FAH 2AHKCE= 1 LE M IK JHL=J HJ =L= ?IJ IE FII FHAJ= ?=CE=HE JEAHE E J=H@= =JJE=J= = HA EA IK IEJ @A= ?EH?= JHA ECE= @= 1I H ?F=CE= EH=@AIA JHEKI 5E JH=JJ= @E 1L= -64 2KI?A@@K =E @E += 6KLENA@@K A ?=IA I=H= =HHAJH=JA HEIFAJJ == A?HFE CE=HE =FF=IIE=J @E 8EA= 5ì = 6KLENA@@K .6 4*-46 21145)524-55 EAHIEE A JEJ=HA @A-?E= ’=EA@= @E ?@EE= 15 144115 8EAJ= JHE @’=HE= +E= )IIE EJA @AE?= IAH= = IJ=?A ,F = ?BAH= =H 5FA@H E 8E= 1I @AE IKE @EFA@AJE E E EHHEEI = +=CE=HE JHA EJ E +KA EJ=HE D= EBH=J = ?EAJE FEù E BE@==J =@HA == GK=A è IFAJJ= @E K= @EFA@AJA B=JJ= J E HE?I?EAJ @A CCAJJ @E EIKJE 1 @KA ?HF =’EJHE @A 2 FE I IJ=JE =HHAIJ=JE E?EE? 5 5 2=II= = L=HE=JA E +IECE +=I AAEE ? LJE = B=LHA A % ?JH=HE 2Eù I@E E ?EJJà =CCEH=J =?DA E @A EEIJAH 6AIEA =JEIIE= A ?AJH@AIJH= FHAIIEC @A 2@ IK 7@? A .E .=J1 ?EJJà +7- 5ì == L=HE=JA = = IJHE= ,KA IAJJE=A 6KLENA@@K 1 ?IECE ?B= = CEKJ= =FFHL= = L= = JAJ= @E ?LE?AHA )H JEK = K ?=HI F=IE HA@@EJ K=A =FFHL= A @E BE?DA == JJE=EA HE=JA = FHCAJJ @E 6KLE NA@@K A ?K=JKHA A I E@EAJH CCE = CEH =J= @A?EIEL= E FHCH=HA?H@ FHFIJA @= +EFHAI= A =FFHL=JA @== CEKJ= ,F K= IA@KJ= =@ =J= JH=IBAHEAJ @AE LKE @= ?=JE A ?A @E 6KLE NA@@K LAHI LE= .==HAC = @KA LAHJE?E @A F=HJEJ @E .EE - )HJEK FJHAA I?ECEAHA A HEIAHLA5,1 = ?EJJà I=H@= JAIEA ? ?E= =FFA A 6KLK=K A= @AE? E HA@@EJ A@E I=JEJ @== AJJAH= @A=AH= E +KA I?HELA ?DA = è =C=HHA ’=IIAIIHAFEù =J @AE ?JHE ,EHAJJHE?A HACE=A @A “A IKEA FHFIJA I =’7H=EIJE?= /E=EKAJE ?DA F=C= 1H EEIJAH @AE *AE ?KJK IJ=JA ?@ELEIA ? A +=FKI EEE= A =FAB è +=CE=HE E A H=E =HE= )IIKJ= HH=E F=HJE EIJEJKE=E” JH= ?KE AJJA K’E?JH ? =@E= %## AKH ?DA IE E=? = = HH=E @EHAJ IFA@EJ= = JKJJE E ?IECEA HH=E FHE= @A ! =H??= = !° FIJ HE ?DA D= IAJEJ =?KE JHE?A HACE=A @A E=? IA?@ /EKIAFFA =?A= CH=@K=JHE= = F=II=CCE @A= @AEAH= I?HELA @E ECH=HA = L= ?EJJ= 2@ = @AEAH= è EE=A E K= FIE = == BEA = =CCEH= HE=JA FHFIJ= AC= BE?E=J= A =?DA =IIEEA @A?EI=AJA = ?A ’D= B=JJ= B=LHACE E?JH ? +K A@@= 5A A ?=@E@=J IEK= FAH K= ?EJJà LE A % ?JH=HE A @F = IAJA= @A ! @=? @A ?AJHIEEIJH=@A ACEH 6KJ =H I?HI ?IE@AH= HE?=H= = @IA 2AH E FHEJE CE =JHE ?=FKCDE ’FFIEEA ?JH=HE= AHHA E HEBAHEAJ = ?EJJ=@E -EE .HEI@E FHLE?E= @AEI= ) K= I L=IE CE =F ’=HJE? # @A 2FH A ? = @AEAH= =FFHL= “KI IJ=??=JE -64 FAE @A’FFIEEA @E ?K@A E=??E=@ “F =JJ ECEH=JEL” FAH E @EBE?=HA E @?KAJ FHJKA EEE=JELA” 1 =K FHCAJJ -1 -41
 7. 7. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ )46-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ +@=A FAH E H=E@ 4EI?DE FAH = I=KJA @E 5EEGK= 641*7)- ,E?EJJ =E @E ?=H?AHA = JAIJ= FAH ’ =@@E ?=FE IEJAJE?E .6 4*-46 21145)524-55 E?E@E @E =HE= 4I= AJ=E FAI=JE A =JHA IIJ=A = +=HHKI =II=IIE=J= E =FHEA @E K = B= = ?ELA = JHAA A = BAC=J ACE 1 6HEK=A 5EEGK= 1 CKF @A 6HEK =A @E +=CE=HE D= ? EFE=JE ?EJJ=@EE HA @= IACKEHA @==J = =E .H= FKE? EEIJAH /E ?AI? 2EIK A 5=HE= +H AHJ /==IIE 7 E?E 5246 È ==HA FAH E ?= = =HJEBE?E=A = K@E?E A @= @KA ?F=AI=E @A @E I?=JKHEJ @= K B=EJ FE E IEJAJE? ?IE@AH=JE A FEù IL=HE=JA ?@EEE = @= F? FEù ?DA JAJ=JEL @E H=FE=HA FJAE=AJA ?=?AH ?E=JE?DA LAJAE 6H=JJ=@IE @E ’=E== A @E IJJH=HA = CAE 1 ?=FE @E ?=?E E FH?AII ? HEJ =HA FAIEA = LEJJE= AH= =HJEBE?E=A C=JE 1 HEIKJ=JE @A’E@=CEA LE=J = FA= è IJ=J= HE LAA IBB?=J= E IK E 5=H@AC= I K’J ’E@=CEA D= IJ=EEJ @JJ= @E K JAH ?=@=LAHA LAA =LLJ J=JE= A IE ?J= ?DA A =JAHE=A ?DA I FEù % =E = ?A A =JAH=II A HK?E= CE EFE=JE @E ?=?AJJ A IJEAA E =J @ AH= =H AH= IJ=J HE?DEAIJ @= J 8-41+) -,411 ?=?E = IAJJA 1 EEIJAH JEBE?E=A ?E I GK=JEJà @A= 5=KJA D= @A?EI ?DA AAL=JA @E 1F= E@H?=HK @F =E JKJJE E B@E A HE FE?E?E?E =H=JE?E =JE =HJEBE?E=E FAH @=IE FAH HAE BAC=J A+ K =IJA @AJH ’=KJ ?=FE = # = = @LH= AIIAHA HEB=JJE «1 FHL FE JKAA ? FIJ L=JEA =J=AJAA = ??= =I?IJ= AE F=J=E LA@EAJ HECK=H@= GKA JIIE? A AJ=E FAI=JE CE EFE=JE I=JKH=JE ? «H= AE ?=FE @A= K’)44-56 5JJ E IA@EA HE è IJ=J =HHAIJ=J @A = C= AH= – @E?A *HK L= CAAH=EA – IFEAC=@A’=KJ K =IJA @E E?= FAHECCE @= @KA A??= FI=JHA KBBE?E= A??= – LEAA KJEE=J= K# ?AJEAJHE I=C=J AGKEF=CCE @A= 5GK=@H= A @A’1J=CHAA – @= ?EH?= JEF @E C= E JAH=HJECE==AJA FAH =I 8=JA AJHA LE=CCE= @KA =E E KJEEE= F=IJE?= A K= LK?=E=IKAHA = BH= @E K= L= E 8E=A =IJEH ? = K KL =JAHE=A = =IA J= ?H=J= ? K= LAHE== @AJH A KJ= H@ CEA A BECE= @E @E JHK?EE @E ??? HE?E?= ?A ?DA = EI= @= FIIEEE@A ELK?HE @E ?AFD= =FFA= # =E )KJ @H EE “E CABE”CH=K H BHA @E HEI?DE»A ?JAAJE CH @E ? C= A =?JA I IJ=JA C=E? ? K IEIJA= @E 2AH HA=E=HA K ?=F?=E= A F=??DAJJ @E IE FIJA IJJ IAGKAIJH =I =LH=EA ?DA HA@A E BE E AH= =HJEBE?E=A FAH EC=HAJJA J??DAJJE @E D= IEAA = K JAABE HE E @’AH= J IEEE = ?=?E = ??HHIDEID FAH K FAI ? JAKJ KJEA =’=JJELEJà @E GKA= =JKH=A» ’1IJEJK $E= AKH FAH E ?=?EFAIIEL @E %$ CH 6EE= IF=??E A == == @AJA J 5KFAHEHA @A= 5=EJà = ?EGKA ? EKE=E +KK !!AA FK KJ= “FAH @EBAI= FAHI= D= JAIJ=J = ?=FEA JHA A ?EH?= E= AKH +=FE IEJAJE?E “FAHE?IE” A +=CE=HEJ=HEFHACEK@E?=J @E +=CE= A” 1+0-) 5-7 @E?E ?=FE @E ?=?E E AH )7411 *1564755
 8. 8. DAILY D’ITALIAALLEATI DEL TUO LAVORO. “ D A L N O R D A L S U D, A PE RCORRE RE IN LUNGO E IN L ARGO T U T TO I L N OS T RO PA E S E , U N A S QU A D R A D I P RO F E SS I O N I S T I I V E C O S E M P R E A L T U O F I A N C O.”150 ANNI DALL’UNITÀ D’ITALIA150 EURO DI TAGLIANDO CON 1 LITRO DI URANIA DAILY IN OMAGGIO150 GIORNI DI PROMOZIONI ECCEZIONALIwww.iveco.comOfferta valida dal 17 febbraio presso le concessionarie e officine aderenti.
 9. 9. AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ )46-,Ì )4 ! I=H@AC=(AJHEJ=OEJ6A@FE = =IJEH .6 4*-46 21145)524-55FAH E ECH=JE JKEIEE = @A?EIEA è IJ=J= FHAI= EAHE IAH= E K =NELAHJE?A = +=CE=HE ? EFHABAJJ *=I= A JA@A =??CEAH= # ECH=JE @= =FA@KI= 7 @AE ?=??E= =@AIE @E IJ== A= =IA @E ,A?E) /7-44) 1 1*1) 2JHAA AIIAHA =AIJEJ= K= JA@FE = =IJEH FHAII ’AAHCA= 5 IHLACE==’AN 5?K= @E .H=EA@A +HF @E 2EE= 2AEJAE=HE= IAHLEHà = IFEJ= 5 GK=?DA CEH B= AH= IJ=J AII = FKJ E FE= FAH BHJACCE=HA @=E ?=??E= =@AIEHA ?EH?= # EECH=JE ’=HHEL @AE FHBKCDE E ,-+1)7 5 IHLA A I?= I=H@ BE =FHLAEAJE @== 6KEIE= BKC= @= ?BEJJ EE? CE== H=??J= @E EBH FHIIE =FHEA@=J E ILH=BB=AJ =EE A EJH=CCE@E FHBKCDE = =FA@KI= 1 FE= @A EEIJH @A @A JH=BBE? =AHA LAHI = ?E I=H= =JJ=??DE -’ GKAIJ= ’EFJAIE FEù ’1JAH =HE FHALA@A EE= 1 EEJ=HE =@AIE=??HA@EJ=J=IK?KEEFHABAJ ?DA A 4ACEE =??C= CEKJE = ,A?E =JJ /EL=E *=I= A ?FAIIEL=AJA #E 1 HK @ACE =@AIE J=??DAH= @KGKA CEBHA@A’H@EAEH=FFHA = FHBKCDE @== EE= 5E EEJAH= = GKAIJ EAJJELE EE?E FAH C=H=IAJ=JE @E 4ACEA )?E )= 5=H@AC= E FHFH IA?@ GK=J HEBAHEJ JEHA = BO A =A5=H@AC= A 7FE 7EA EA J??= =??CEAHA EAHE @= +=@ =@A BE = KLA @EHAJJELA )FHLE?A EJ=E=A D= 7= @AA JA@FE FAH CE EECH=JE JKEIEE @KAE= IA E IAE ?=??E= .$ .=? ?JH=HE @AE IAE . 0H )/.@EI?KII EAHE E K LAHJE?A È IJ=J ’=IIAIIHA = *E =JJAHH=JE CELA@ì I?HI = AJ @A’)AH=KJE?= IF== 2== 4ACE @E +=CE= HAAH CEà IJ=JA E@ELE FHLE?E=E = KH HE =?E = 5FEI= A LE?AFHA = =IA EEJ=HA @E ,A?E C= ?DA JKJJE E CEHE @AHE=K=I?AJ=@ABEEJEL= @K=JA K AN ?LEJJ E IJ= A 5=II=HE 5AH=L= IE@AJA @A= CEKJ= HA =K 2=HJA?EFAH= ?= =’== A B=I=HàFHAI=IBH=GK=?DA LE=A =IJEH A K= F=HJA @KGKA I?CEKH=J= ’EF CE=A = @=HA ’ @A= FAH IE JHA AIE == HEAJH = BEA =JJE=J=CEH @A’A@EBE?E I?=IJE? @E JAIE “JA@FE” E 5=H@A 4ACEA A ?KE?=HA E EIIEA H= F=II=J= IJ 5=H= FHAIJ =BBE=?=JE 1 # JKEIEE =@H= LE= =H?E = +=CE=HE K C= BE == HE?DEAIJ= @E FE= J E ?=@ @A= =J A @=E LAELE AEH=JEE=@ =CCEKCAHIE =E ?EH?= ?AJH ?KJKH=A = 5AH B=HA = IK= F=HJA =?DA IK 1AHE = LEJà @A’=HHEL @AE=J= “7EBEA@ 2H =JJAHH=JE @AE?= =’=A EE?E =JJAIE E 5=H@A ì ’AN I?K= -=EF @E BHJA JKEIE @E # JKEIEE =FA@K JA?JH” AJHA E H =A HFHJ EEJ=HA I=H@C= FAH E GK=E A =HAA I= 6AFE = =?DA EIJEJKJE 1+0-) 5-7 I= H=E I?FFE= HJ=AH HAIJAHà @E IJ== 5A CH=A @A= I=EJà “’1I= HAC== I@E =’)=I=I?A K= BA@AH=EA A A IJH=@A I K @EI=IJH”5)16À 5E è ?IJEJKEJ= “.A EIEAA == +BAHA= 564),- 1 HE=IIE @’=IJ= @A @’=IJ= BIIAH KCK=E = A I? E =HA – IFEAC=@AHI=EJ=)?E 5=H@A @AE IE@=?E “= ?IJEJKE ’)=I I =?H= ? H ’-JA =LHAA CEà KHA@@K – @E= AIC=” IA@E?AIE= BA@AH= A =HHEL= A AJ ?=JE = 4= 4AIJ= AE ?DEKI JJAC= ,E= IAHA E CH=@ @E CAIJEHAEA HACE=A @A= ? FFHJK D= IJJEA= ?=IIAJJE E FHCAJJE FAH E HEFHA@AH?E = ILH= =JJH=LAHI K =JJ FEJEBA@AH=EA =E=A J =IIAIIHA HACE=A CEH=HA = LE=EEJà E 5=H EJà @E CAIJEA FAH ’AIA ? H= =LLEAA ?DA 5J=?DA H=FFHAIAJAHà E ? @A= 5=EJà EHE = HALA @AC= «= 5=H@AC= è E ?KEA @AE =LHE» 5 J ?E ?IAC= E @KE AE FAH?HIE @E EJA I=H= ?FAJ=J= = HEBH FHE?EF=A BE=E=JHA ?EH?= ! EEE @E AKH E =FF=HAJA A HEIHIA A IACH=EA I?EI=EJ=HEA A = I=EJ=HE= A@ E KL @A’)=I – @E?A 2= K B@E FHLAEAJE @=A A HEFHA@A ? = IK=I?E=IIEIJAE=A A 2E= I?EI=EJ=HE FAH HA@@K =IIAIIHA == LE= A?EA IKE FHCAJJE =EA@= -’ K= IEJK=EB= F=HJA )EA@A I=E ?E K HC=EI EIJEJK EEJà @A= 2HLE?E= @E HA=E=JE E 5=H@AC= A EIIJAEEA»J=HEA ?=E A IFA@=EAHA E=E=J» -64 = 5K?EJ== +=CE=HE – IA JKJJE E HE=IIE «A IJH=@A @A’EI= BEE )7411 *1564755
 10. 10. AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ )46-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ-KH=KE= = =H=JH ’EJAHLEIJ= “= FEJE?= 1AHE LE= EAH= EF=HJEI= == .6 4*-46 21145)524-55 @à FEùEA = IBK= @E KL AIIK=’E?JH = 4= IK= LAHJA= $ E @EFA@AJE EJAHAII=JE == LAHJA= ?DA JEAA HEIFIJ=”) 8-46-) AAIE KE= E JHEK= FAH IA @= AIE EJAHAHELE @AE?JH = E CKEHA E =LHE D= =F B=ECEA I=H@A ? E .H=?AI? /=H=K è KEIJAH @A ILEKFF A? FHAI ?DA @EBBE?EAJA ?E BE=J IIFAI @AE H=FFHAIAJ=JE IEE? =K?E=J FAH I=HAA IJ=J K E?JH @=?=E @A-KH=KE=CELA@ì @= K= J= @A A= +=FEJ=A CELA@ì E?JH I=J= ?DA IE B=FHAIE@AJA @A= 4ACEA= @E B=JJ =E KBBE?E=AJA ?L?=J HEI?DE= 5=J= ’E?JH H= = ?BAH= è FE =HHEL=J= ! =H = @=J= FHALEIJ= FAH = =EBAIJ=EA @E 5JE= L=KJ=@ ) E= =IIEIJEJ =’AA IE= FHAI= E CEH @= F=H@E AIIAHA FEù K= @=’=IIAIIHA =’1@K FHJAIJ= = 4= @AE JA @E K= FEJE?= ?DA ?HAJEE= IJHE= I?=H +DAH?DE = =LH=JHE AI=IFAH=JE @AL= IE IJAIIA =LLE?E I?E=J E =IIKJ= IEJK@E @=’=JJAI= =@ = E A@ ELA?A IE è)FFHL=J= = EA A JH= E =?DE @A= /EK @EIJH=J= IAFHA FEù1 +IECE HACE=A EAHE J= = H=FFHAIAJ=HA ’AIA?K J==D=FHAIFIEEA=FFHL=@ GK=IE =’K=EEJà = EA @E IIJAC JEL “E CLAH=JHA è = ?= I= ? ’EBKA=” D= IFEAC=J FAH HEIF@AHA ! =E GKAIJ E FAHE@ E ?KE ’=EA@= è HE=IJ= - GKE@E H= =IIAA= @A?E@AHà A EFJAIE I JHA =@=== LAHJA= @A-KH=K =CE =JJ=??DE EF=HJEI= FEA=AJA FAH=JEL= HA = 4= ?KGKAE= KE?= =IJAIEA +DAH?DED=?BAH= E 5=H@AC= ? E IKE JKJJE @F@=E B=HGKA=@A?IECEAHAE@E J ’E?JH = EIA A D= IJ=EEAJE F=HJEHA K KAH HEFA@AJEIJ= +=K@E= K F=H=J @E B=JJ CH=LA IJHAJJ HE=@=HA JKJ?DA@@K ?DA D= @ABEEJ = IA @LAIIA IAHLEHA =@ =HHE J = =FHEA KL= @=EA “F? ?H=CCEI=” ? = GK=A IE EFAC= = /EKJ= = FHAJA@A L=HA=@K=IKEA«/E I?JHE FHJ= @= AIIK=F=HJAD=@AJJ?E ! E AIE @E ?=II= EJACH=EA =?H= @EIFEEE E J= @A= FH=EA HEKE A = EIA - IK +IECEHA=IIE==JJAEA@= LKA K =JJ @E IKFFHJ HKIIE @A= 4KI= )= FEJE?= HACE=A/LAH A E ?IECEAHE =@ =’AIA?KJELA=FHAIE@A IAH= EJAE=JE ?DEA@AL= =KJHALAIIAHA FHAIAJE = 4= E JA» )= BEA E LJ KEJ= = =I?E=HA 1J=E= A= A FAI A LAHJAA??=IEA @AE?JH = HE ?DA IAHLEHà BHIA JH= =FAHJA I J=JA A EIA È FHFHE @= @E=J @KA IAJJE=A ?è HEIFIJ= IK K=JEJ ?DA E =LH=JHE -KH= .4)+-5+) ++0-,,7 1 ?IECEAHE HACE=E FHE= @A LJ IK -KH=KE= .4 /E IJEFA@E @’H @A= @EI?H@E= +=I E =AHFHJ = HEIJ= I?EFAH @AE @EFA@AJE2161+) ,’4 1 +IECE E =HE .HEI BIIA @= IK CHKFF = EEE A =HE ,E== 2@ D= E 64)52461 1 @EFA@AJE ,= @=E EJHAHACE=A IE “HE=FFHFHE=” FE=?EKJ= = JE =A=JE A CEI=JKH= «-LEJE= D= LEJ=J = ?HA=HA ? @A= 5CA=H = I?EAJ= JAH= K= JA@=@AAHEBHAB=F=HJA AH= AAHI IKEJ @ @AJJ ?DA IA A ??KFE JH=FFIEEE «5E= ?DA CAIJEI?A =AHFHJ FHAIE@E E FE== 4= =@ @= HE=H?=HA =K= F =FFHL=EA @A= ICCAJJE ?DA =CEI? ? @=??H@?=HE@KEA @E .AIK D= ?IJE HEIJ= ,= IAE AIE IAEEJà ?DA IFAJJ= =)I @AEAH= @E /EKJ= 1AHE =@ A IA ?E BIIA E + D= @AJJ = =BBHJE= JKEJ K ?EJ=J FAH= = IJEFA@E A AIIK= C=IAA= @A?E@AHA IK= HE =FHEHA = @EI?KIIEA ?E D= IECE» )= FHFIJ= @E = ? K FAH?HI» = AJA @E JJ= 1 =LH=JHE H=E= FAH E BKJKH E @E@KEA @A KAH @AE FAI=J K?E= 7H=I 7H=I IE I KEJE 1@L 2@ A FHFIJ= @E 7H=I A IJ=J= D= =K?E=J @E L FA@AJE 5CA=H HEI?DE=?IECEAHE HACE=E A HE 5A ?DA D= ?DEAIJ EIA 4EBH=JHE 7@? D= HE= =FFHL=J= FAH ==J= @E AH I=EHA FAH FHJAIJ= IKE @= FHE @E =FHEA @E=@=@ == /EKJ= K HEAJ A= FHCH= @EJEHK?DA@ALA=LAHA = .=LHA FAH EEE= JH=E??E =EJAH @A LA@AHIE HEL=J EAII=CCE BHJA A ?DE=H =EA @AE =LHE @A= =+IJEJKAJA?IE?AE JEL= @A=IIAIIHA @= IA =AHFHJ A @E HC=E ?JH=JJ FAH ?AII=EA +DA EEE=JEL= @A=I FHFIJ= @E ACCA IKE ?IJE I=H@EIJE ? E ?=FCHKFF CHAJ=HE HACE=A @A =HA K ?HJA IK= IJH= @A=JJELEJ= =AHFHJK=IAIIHA =CE )BB=HE CAAH= @A= FEJE?= FHAIAJ=J= /E=? 5== ’7F? -HE? 2EH=I .4 @= IJ=J=A A -64

×