30/03/2011

370 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

30/03/2011

  1. 1. 1 4-*75 *1,11 )1) );)- ),,1 ) +)/1)41 2-4 - ,- 51 ,-+1,-4À “81-) 4) *)56) 5 ) /17/ 5FHJ 51-1” AJJAHA A FEEE E GKJE@E= CH=JKEJ 5)4,-/) AH?A@ì ! =H MMMAJHAMIEJ E ° =N $° AJH è IJ=F=J IK ?=HJ= HE?E?=J=5=H?DE =FEJ= “1=??AJJ=EA IAHLA IE@=HEAJà” E 5FAJJ=?E=FA@KI= 2AH E ??AHJE=?= ?’è = .EAH==?DA E ?E = IA= ECAAHCA= FHBKCDE 5?=HJ=J= ’EFJAIE @AE F=H?DACCE @A?JEK= EI= IE?E IJ=@E IE JH= E LE=A ,E= = =E== è H=E = ?=I ?DA 8=I? H= FKò I=J=HA +H=?=I AJHA CCE @LHAA HA?=HIE IK FIJ E FHAIE@AJA @A+IECE E ?E?E@A= ? =LLE @AE 2HAIIEC IK )HJEKJH=IBAHEAJE E =II= ,LA 5K= ?=E IE JH=JJ= ? .=J==EA @AA JA@ 2IIEEA EJAI= ? E A=@AH .E ?DAFE CCE @LHAA AI JH=JJ= IK= IK= ?=@E@=JKH= A@@=IAH?E K LAHJE?A JH= C .=J= @EIAHJ= E ?BHJE +H=?=LAH A 4ACEE 1 EEIJH *IIE EGKE@= =GKAIJEA “1ECH=JE .AKH= @= E =”1J=E= A +H=?= =HHEL = 6H=F=E @ACE ANJH=?KEJ=HE JH=IBAHEJE @= =FA@KI= = H@ @E K= =LA /HE=@E 7ELAHIEJ=HE A B@E 1-56- ’=FFA @A HAJJHA3KEHH= F=IJHE AEI ?DEA@A =A B=ECEA @ACE IJK @AJE @E @AIJE=HA E # FAH EA FAH E HE=?E @E JKJJ ’=JAA +H=?= =HAJH «1 A *=H=H= È JKJJ@= HEAIK=HA =’EEE I BAE ?A» ,KGKA è JKJJ LAH *=H=HA= * A 2=FAH 2=J IE == +Eè è K= B= = E=EI JH= = BKJKH= IJA= @A= @EHECA= E=EIJ= A E ?AJH=J J=?? H=IEAEH @A E = A@AIE +DA A ,A?EIEA ?D? @A FH?KH=JHA .EH@=EIE ==EIE IK LAJE HJE FAH JKHA FHAIE@AJ E ?BEJJ @E EJAHAIIE è @ABEEJEBH= E A E EAJJEL IJ=EEHA E AII BH= ==JJE= A FHAIA= @A L=AJA GKAIJEA @E2EC EEJ=HA CCE ?EIIEA @’E?DEAIJ= IK’KH=E EFLAHEJ 5=H@AC= B=ECE= 5-4/1 41)
  2. 2. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ -4+-,Ì ! )4 2=CE= = ?KH= @E HA /H=IIE A +HEIJE== 5=L=CE EJ=E=(AJHEJ=OEJ 4EL=EE Il Rapporto di Legambiente Oltre il 90% dei comuni ha impianti a energia pulita 5BE@= FIIEEA 94% Comuni italiani nei quali sono installati impianti da fonti rinnovabili I Comuni del... Solare 7.273 7 ?KA EJ=E= IK =KJIKBBE?EAJA Eolico CH=EA = IA LAJ E=IIA A CAJAHE= 374 4) A @AE ?KE EJ=E=E “1 KAHE ?DA =E= Mini idroelettrico è FHAIAJA =A K EFE=J H=??J @EIJH= Municipi che ospitano almeno 946 @E AAHCE= HEL=EA A I?HI un impianto a energia pulita ?DA ’=JAH=JEL= = K AMI = A BJE “FKEJA” D= ? Geotermia FAHJ E @AE ?IKE AAJJHE?E ?A=HA AIEIJA A ?DA = 2011 7.661 290 ?FAIIELE ,KA @=JE ?DA AAH HELKEA AAHCAJE?= C @= 4=FFHJ =K=A @E A 2010 6.993 C=EAJA IKE “+KE HEL= E 1J=E= è CEà EEE=J=” Biomasse e biogas EE” HA=E=J ? E ?JHEKJ 816641 +/1)61 ,-) 2009 5.580 1.033 @E /IA A 5HCAE= A ?DA B= I 24-51,-6- -/)*1-6- -AHCE= IJAAHA =’=II?E=EA =EA consumi elettrici impianti J=EIJ= ?DA ’=JAH=JEL= = K?A= F=HJE?=HA HCAN ) A *HKE 200 HA A IJH 2=AIA CEà AIEIJA è ? * ) HCAN K EFE=J = 22% coperti da fonti mila distribuiti rinnovabili nel territorio A H=@E?=J= A @ALA AIIAHA IIJA E=IIA ? K= FJA= JAHE KJ= ? ?LEEA ?= @E M ?AC=J = K= HAJA @E Fonte: Rapporto Comuni Rinnovabili 2011 di Legambiente ,= 4=FFHJ AAHCA E @=J JAAHEI?=@=AJ @E IAH ?DA A AAHCEA HEL=EE I LA JKJJA A KJAA @AIJE?DA IAFHA FEù =??AIIEEE =?DA = JHA = I?KA FE=K=JHE A IEC ?EJJ=@E A I =E CH=@E FH@KJJHE 1J=J I A $ E ?KE ?DA CH=EA = AIAH?EE ?AH?E=E ) *HKE? I EIJ==JE AJHE GK=@H= JE @E I=HA JAHE? A !! M @E “H= C=H=EA IKCE E?AJELE” K= I= BJA HEL=EA FH BJLJ=E? ! M @E EE 4) «È A?AII=HE @ABEEHA K HALA «,== AJJ= FHIACKA @K? FEù AAHCE= AAJJHE?= @E E@HAAJJHE? K EFE=J = E I?A=HE ?AHJ FAH CE E?AJELE AC=EAJAL=JJEEBE= GK=J= A ?IK= AJHA =II= A K = EC=I =A BJE HEL=EE BE = E=AJE = K?A=HA A =JHA L?E 7 EFE=J % ?KE IKFAH= =HC=AJA 3K=J = I=HA E ?KA @E =C=HE =?DA FHALA@A@ =IIKH@A ?DA FAI= J FEù -64 E FHFHE B=EIC JAHE? 5= *AE 4LEC è E JAIJ= == K= H FHCHAIIEL= HE@KEA @AA HEL=EE FAH JHA JHA E1 4K=@= CH=EA = EFE=JE @E JAAHEI?=@= AJ ?AC=JE = EFE=JE @= ?=IIEBE?= @E @EBBKIEA @A BJ LJ=E? ? K= A@E= @E JHA = ’EFHJ=JA è ?DA ?E IE= ?AH JA=AJAF»HE=@EI?AA E=H@E @E AKH CE =» /E E FHA@EJHE @E )III=HA ?DEA@FKJ= IK E=II= CAJAHE?E 1BEA ?E I ?KE “= HE # M CE =EJ=JE A I=HA JAHE? LE?A E FE?? ? C=EAJA = BHJA @A HEI?DE @E K HKI? IJF =HHEL=J ? E @A @E«I=L=HAE A?IAJEHA K= HE@KEA FEù CH=@K=A @AA L=EE” CH=EA =@ K EN LEHJKI KA @E 6HHA 5= /EHCE +K ?HAJ 4=E ?DA D= ??=J CE J=HEBBA FAH ALEJ=HA E ?? @ACECAJAHE? JH= IA LAJ E=IIA A CA JAHE= 6H= GKAIJE IFE??= E A ? K= A@E= @E G =EJ=JE -64 E?AJELE = ! =CCE =?DA IA E CLAH D= =IIE?KH=J LEJà = ELAIJEAJE A = FAH@EJ= @E FIJE @E =LH» -6447),) 1 4K=@=FKJ= IK CAJAHE? A =JHA @= @1 CLAH D= =K JEEA 5EHE= CLAH )2)24-55-?E=J ?DA ELAIJEHà AEFHIIEE IAJJA =E E HALA!# EEE @E @=HE IE @EAJJA /=@DE C=OFAH = FH@KEA!9 @E AAJJHE?EJà@= EFE=JE CAJAHE 75) 1 =D=J= /=?E È K @AE F=AIE FEù @DE =LAL= JA@AA@J=JE @E =JJELEJà CA 5141) ,F GK=IE @KA IAJJE E ?=HE?= @= ! 7 C IAIIK=E A@ AAJAHE?= @A ?JEA =A @E FHJAIJA ?JH E LAH ?DA E =E è IJ=J K EJAI H=FFHJ =BJA = I E @A= HACEA ==JDEIJ= @ACE )I HE=ACCE=J FAH IAJJA BAJJEL ? ’=H?DEJAJJFF=EA D= =??AI I=@ ? I?JHE BH= =E LJA A ?DA =I?AHà @ABEE JA@AI? @E HECEAI =’AAJJHE?EJà -64 BAIJ=JE A BHA @E IE?KHA JEL=AJA E FJAHE GK=@ AH=E?= 0AH= = = A JHA # HJE = I=Hà BH=J K KL A=?D HELA= 1 1H=G CEH=J= @E CCE FJHAA AIA?KJEL “/H=@A =E=” K= AIIAHA ?HK?E=A FAH E BKJK 1 FHAIE@AJA @LHà EK ECH=BE= I?HEJJ= @=)II=J H @A= 5EHE= 1 FHAIE@AJA IEHE= *=IDAH = )II=@ è IJH=HA E F=??DAJJ @E HEBH AFHAII=K?E= 1 IKFFHJAH @A FHAIE@AJA )II=@ E FE== = ,==I? FHAE 2KEJAH A@ AN @EHAJJHA @A AM ;H= 6EHEJ =JJAI CCE FAH K EFH J=JEIIE @EI?HI @= @ K= IAHEA @E =FAHJKHA @== HAL?= @A IJ=J I = IK= IKFAH ? E?EAECAAH=AECLAH 6EAI IAFD AOLA@ =FFA= KI?EJ= ACE 5J=$# HJE L=JE = 2=H=AJ = ’E@=E@AA@EEIIE @’AAHCA= E LECHA @= =E == HEBH= @A= IECEAH= *KJD=E= 5D== = =LAL= EB=JJE F=H=J D= @AJJ ?DA IE I=HAA EFAC=J = EIKHA FAH JE 7EJE -6414)3 È @E =A $# E @A’AIA?KJEL D=A@ =DE = J=HE @E ACCA IKE F=HJEJE A IKE A E @’EBH=EA = @E =KAJE «JH= E A E !» FAH E @EFA@AJE FK ECEH=HA = ?@EEA @AE FEù FLAHE -64)/1 6AAB HIIHJE A BAHEJE E E 1,1) 1@E= A 2=EIJ==?E =?H= @A D= @A?EI @E ?HA=HABEEJEL @A’=II=J @E K “JAAB HII” =K ?=@ @E E@ELE@KE =H=JE ?JH =IA@A @A +IECE +=HA ?=J= %% ?JH=HE -KH = HEI?DE 6=CE=J E H=JEC ELA @AE IJJIACHAJ= HE =CE 1JAHE FAH FHA LAEHA ALAJK=E B?=E2HLE?E=A = 6EHEJ?EJJà =J=A @E 5=@@=0KIIAE ?EH?= 4) /Eù E H=JEC @E /HA 7- 1 %% FAH ?AJ @AE ?EJ ?E= A 2HJC= ,F = J=@EE AKHFAE HEJEAA ?DA =?=J= =FFHL=EA @E /HA?E= A 2HJC= @E ?HEIE A E=??A @E JAH HHEI -64= H@ @E *=CD@=@ /E=II=EJHE IE I =I = ?=EA =E=A FAH BEE =EAJ=HE IE= E=JK @A FE= @E HEI==AJ ??H@=J ? ’-KHF= EE =CE ELAIJEJHE 6=J ?DA ’=CAE= D= @AJJ ?DA IC @A= HEIJHKJJKH= EA @A @AEJ = E ?= 5=AD = IBE@=IAHH=CE=JE FAH HA = H=A =BBAH= = +@E A ?DA D= FHJ=J == ?=@K E 2=AIA FJHAA =LAH E I @E KJAHEHA @AJAHEH= ;-- 1 FHAIE@AJA 5=’EJAH @A F== HAJJE IK= =IA @AE @=JE -K J= @A CLAH 5J=@=H@ IC @E «?IE@AHALA AJ @A= FIEEA @E AD HE=?E= = IBE@= =JAA@ E IJ=CCE H=HAJH A IJJE 2H’I D= J=CE=J EAHE E BE=E=AJ AIJAH E=?E D= =LLAHJEJ ’= ’FFIEEA ?DA CE=?KE ?IECEAHE , A=HA E HEI?DE ?DA E = H=JEC @A 2HJC= @= AE FHIIEE =E» CAE= E H=JEC FJHAA ?DEA@A @E @EAJJAHIE AF K EJ @AA BHA ?=J =??H@ JH= 2=H= «***» = «***» E ELA 5JAII= IHJA è J??=J= = LAEHA =?H= ==II=J =I?E=HA E 2=AIA «6??=IFA?E=E I HE=IJE AJ A +IECE -KH FEù =II @E ELAIJAJ H=JEC @A= /HA?E= ?DA è 7 @MCH=@A ?DA FAH E = LE =I?E=HA E F=AIA»K??EIE =?DA IAJJA @AE FA FHJE E @EI?A@AJE CH=@A IJJ = GK=A ?’è I IJ=J J=CE=J @E @KA CH=@E FHAEAH 2=F=@HAK D= =BBAH=J HEBAHA@@EA?E =CCHAIIHE )/1 @A= FA?H= ,O IKA J= E ELA IF==JKH= @= E @= «**» = «**» A JE HEBAJJA CE IBHE B=JJE @= IE =E @AJH=JJHE -64 LA @A’7A -64 J =E JEJE ?IECE= HA ?DA E 2=AIA =E= E 2=AIA -64
  3. 3. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ -4+-,Ì ! )4 ! 2=CE= = ?KH= @E +HEIJE== 5=L=CE/E=FFA è ==HA FKJE )2)24-55- =IIE= =AHJ= FAH .KKIDE= 1 A FAH = .EIE?= 1 =EKJ HJ @= 7I= A )KIJH=E= “8AHAIE/1)22- È «FIIEEA» ?DA?E IE= IJ=J= K= BKHEKI?EJ= B=??E= LEIEJ=@E FKJE @== ?AJH=AK?A=HA @E .KKIDE=)@ =AJJAH è IJ=J E == ?AJH=A”?=F @E C=EAJJ @A C 4) ) FHALAHCE=FFAIA?DAEAHE IE@AJA @AD= =K?E=J «FEù ? ’)CAE= FAHJHE =?DA AA =HAA E “’KI @A’AAHCE= = 5E?KHA=JH =’EFE=J» FKEJ= I=Hà == K?A=HA 5E JH=JJ= D= @AJJ -@= =IA @AE FE=E @E 7AHJ 8A @E ELAE =IIE = J=E HAIE «IKC@= FHHA KLE FAHE?E HE?IJHKEA” CAHEHAE @E =FAH E JA?E?E EFAC=JE = ;71 -,) @=HA = B=HA K= LEIEJ= A= AII= E IE?KHA= @ACE +)2 ,1 /)*1-66 /1)22-5- = ?AJH=A @E .KKIDE=EFE=JE AJHA E # ?= FAH?Dé è EFHJ=JA ?DAFEEFHAIE@==6AF?CA HA=JJHE I CK=IJE A A BK = CAJA ?=FEI?= ?Eò ?DAIJHA @A’EFE=J E@E CDA H=@E=JJELA IE I IJ= =??=@A@» ’ELEJ è?= ?DA ?E I HE JEFE?=JA @A FHAE A FAH =I?DE EA@E=JE FAH = I=K 1J=J E I??HI @AE 5FAJJ=JHE = K JHA @E =IA= ? ?=HJAE ?DA @E? “/E=FFA JEAE @KH” .EIE?= +=H 4KE= EAHEJA @A= FF=EA JA?E?E I CEKJE HJ =E =H=JHE =E=E3K=J =’=?GK= ?J=E=J= E FHAE =C @= 7I= .H=?E= A )KIJH= E= =??DEA E CH=@ @E 1 HEI?DE 7A = ?HAI?EJ= H=AJ= @A /H= 5=II FAH ’E=K CKH=EA @A’AIFAHECEHEI=HA=JJHA @LA = H=@E=JJELEJà è @E IFECAHIE E KCDE @LA A H=@E=EE EFA@EI? 6KHE EK@ABE = ?=KI= @A @EI=IJH AJ 1?=HKI ?DA IJK @E=@ E AKJHEE ILAAHà E EEIEALAHJH= ’=??AII =A FAHIA ?EAA A IJAHEEJà IACHAJE @A= =JAHE=LJA E ELA =IIE AJHA A 2=AIA I=A = *47:--5 2AH CE ABBAJJE A?E?DA @A IEI= I?KH= 2AH E A = JH==K=A = ?KE FKò AIIAHA H=E=FAH’ELEIEEEJà@A 5 E HEI?DE FAH = I=KJA @A= ?=J=IJHBA =JKH=A A 5A?@ K= J= @A CA@E= CE=FFAIA HE=FHAAIFIJ K =LH=JHA ?=F @A= 6A? =I=J= E ?=I @E AIFIEEA = K?A=HA ?DA D= ?FEJ E ?EII=HE FAH CE =BB=HE «E @KE IK= IE?KHA= 1FHAEAH=J=D= = 5DEEK =E FEù =F FKJE ,AI?HEJJ ?A /E=FFA = ?HAI?EJ= A? A?E?E E 4AD = HE @A K?A=HA» A =LLAHJAFE=IIE?KH=J?DAECLAH F=HI@FE!=H5A = IIJ== FEù JIIE?= ? E?=AKHFA=IKEHàK FHAI=«@LHAA@AH= ?DA «IE= F=HJEJE ? E è «E =IIE= =AHJ=» ?@ = JL D IE I=HAA I?EKJ= @=’K E H=AJ=AJ?DAI?EA CE=HA» = ’=KAJ @A FEA@A I=CE=J FAH?Dé IAFAH .KKIDE= @LA = IE IKE?E@=J JEE= IAJE FKJE FAAJH= = Hà JH= A # ) @EH 2E CE=FFAIA A ?’è K 2=AIA ?DA FJAL=JK=EA HAIJ= «EFHALA J= @= 6AF? E ?KE JEJE E FAA = FKò EHH=@E=HA CE è = FHE= L=KJ=EA I=Hà FHIIE = AH A C=H=JEHA ’=L==J= @E K@EEA» FAH?Dé E IEIJAE @E HI= EAHE I ?H=JE =E HC=E EJAHE GK=@ ?FEKJ= @== +EI «= ?HAI?EJ= IE E@AEEHà» K?A=HA IE?KH GKAIJH=BBHA@@=AJ @E JE EEE @= $! -64 LEAA ECAHEJ E==J IEA IKA ?IACKAA E JKJJ E @ -64 AH= E /E=FFA» -64
  4. 4. AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ -4+-,Ì ! )4 F=CE= = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ IJAB=E=@ELAHJEJ(AJHEJ=OEJ =FA@KI= =?= 5E@HA @E 3KEHH= E ?IAJ= E= F=IJE = CEH 4AHJ ,A =JJAE -AHCA= ECEAE?= A CE I=H?DE ?JEK= A HACEE JAJA= A E@=CEE @AE FAHEJE )2-,75) )FFA= E BH 657)1 4*-46 21145)524-55 =E EEE= = =LH=HA IE , ,1 ,14EAIK=JE =JAHE=E= @A?EA @E =BB==JE 1 F?DE EKJEE ?=@=LAHE = BE= IE ECHII= A = LJA HE=C FEù HIAJ 4AHJ ,A =JJAE LE?A FHAIE@AJA @A +IEE =@AE F=IJHE JA FAH E =FA@KI=E È K= @AA J=JA IB=??AJJ= JKHA @A= IEJK=EA E E=A @AA HE?AH?DA +H+)/1)41 5=H= HEAIK ?=@AI?AJA ?DA LELA 0= B=JJ EBKHE=HA JKJJE @E=JA A I=A @E F=IJ =FA@KI= E FHAIE@AJA ?DE=H=@ = 4=@E =HE=HE HJE FAH AK?AE= A @A +IECE ?K=A HEBAHA@IE = /E=FFAJKHE EB=JE?E JH= E FHFHHà ?DA = ?E= ?DA E JAHHAJE A JIK=# A E ?DA =LH= ?DA ILH=IJ= E FHJ LA E “I K= L?A JAHHEEL= @AJH =E ?BEE C= ?DE==J= «?E= @A= A = F=JAH= @A= Jà@A 2EC @E 5=J @E LAHCC=» 5 FEù @E @E ,E”3KEHH= E 5=H@AC= $ CE EECH=JE FHA 5J=L B=?A@ K= HEBAID= @A?EI E FH?KH=JHA IAJE A FAH @E H IEA IK EIJAH @A=@E =KIAE AE?DEAIJ= =?= E ?E IBBAHA= A H=CE=LIKKH=E EFLAHEJ 7 @AE J=JE =??=F=AJE IKEI= @E =FA@KI= IK FAH?Dé ,E FAHAJJAA 2EC @E 3KEHH= 6??= =A 4ACEE -?? I?A=HE CAJA ?DA @HA A JA@A @=FFAHJKJJ A ?=J=IJHBE ?Iì ?A 20681-95?DA D= =BBE@=J E?=HE? «= F=H= @ALA F=II=HA = = HJA @E K= FAHI=@E I?FHEHA IA IKE HAIJE @E A 4ACEE ?DA @AL “/E EECH=JE ?=H= ,= ?=JJE? IGKAIJE F=IJHE LE IE= ?@ELE@AHA E IJH FAI 8AHJE?A IK= EE= .AKH= @= E = ?LEJ ?DA JKJJ ?EòJH=??A @E =JAHE=E H= A FHA@AHA AIAFE @= 2K ?DA =??=@A =E= K IE@E=JJELE = -L=@H @E CE= A 5E?EE=» IJJEA= E = EE= I=Hà K KL 1H=G )@ =IIE 1JAHLAC= ’-KH CEBE?=J A K BEA GKE4EEE BEIE? @AKELAH IE@=? @AEI= *AH=H ?KH=H è E FHAIE@AJA 7I= == F=”7*-46 *551 @E =?DA E JAHHAJ AIEJà @E *HAI?E= A AH @E ,A 4KAEI = JE .=LHALA «=’K=EEJà» A @EHA ?DA JIK=E@A +AH @E /EALH= 1 =EEIJH=JHE ?=E IE «/DA@@=BE @ALA =I?E=HA E 2=AIA» +Iì IE “5EJK=EA E=? 3K=E I=HAAH A ?FAFHLLA@EAJ CEKCA @E?DE=H= E@EIFEEE è AIFHAII= = +BAHA= @E @H= ) @EH ?AJJ=EA A 4A @= AIFE=HA @AE CE=FFAIEA AJ E ?KE = FFKHA BBH IF=E = E EEIJH @ACE -IJAHE .H=? .H=JJEE= D =E @AJJ ?DA E+EIIEA @E?DEAIJ= FAH F?DA @A?EA @E FAHI ECEHA IKEA ’AIEE = IA= CEE IE= CE=FFAIE AHEJ=@KKH=E EFLAHEJ è A CCE = IEJK=EA I=Hà «C=H=JEHA K I=L=?@JJ» @ELEIA” / )216) GKA ?DA è IK??AIIE EIIEA =EJAH FEù ?DE=H= CE =EE = .H=?E= è FHJ= = @EI?KJAHA = FIIE 3KAIJ= è K= AC=@A 2EC = @A?EIEA IJH=JHE HACE=E E? EEJà @E ELE=HA =EKJE EEJ=HE =E HEAE HEFHJ=J= @= IEJ CHKFI=HAA IJ=J= FHAI= @F JHAH= E CLAH ?DA E F @E =JAE A =CIJE?E ?DA?DA E LAJAHE=HE @A= )I KIJHAHà E FE= @E =IIE -AHCA= CEKHE@E?= EIJEBE?= CE ?I=?DA D= =??AHJ=J ?DA = @ACE “IEIJ=AJE” ?DA @E? 4EFAJ IA ?HAE $# @ACE =AL=JHE IEI ===JE @E AK?A 1 =JJAI= @E HEF=JHE 6HFFE ?=@AIJEE @ E ,E E EJAHHC IK FAH?Dé @ACE =LLAEE= A JE =CAE I=JE @ABHE 56-,18 EFJAIE FEù FH=EA è CCE EI= FJHAA AIIA = FH?KH= è E JEJ 5=LA JDA +DE@HA =?E= ==HA FAH AJE 1 JE = +H ?DEA@ A HA ILKJ=J= = E $ E IKA @EEIIEE CH=JE HE=HH= GK= )/41/-6 5 JHA # CE EE E EHE I=H?=JE AEI= 5 K= EH== 1 Estrazioni - 29/03/11 ?DA CEH IKA =LE KJE CH=JE =HHEL=JE = =FA@KI= @= FHE JE E D= AIFHAI Naz. 38 25 80 58 1 E=JA FAH JH=IBAHEHE A CA=E A ?IJEJKEI? I KA FAJAJA FAH JAHHEJHE D= FJKJ I = H =FFHL=EA Bari 18 82 83 61 34 JA@FE FHJA = AHCA= I=EJ=HE= = =?DA CEKHE@E B=H FAH?Dè «=?= IE= A HEIHIA LA@ FAH?Dé @LHAE Cagliari 23 28 59 86 9 Firenze 57 67 49 8 6 IJ= A A =JHA @AL = ?= 6A?E?=AJA EB=JJE JKJJE E ECH=JE K=A ?DA E ?FKJAH è K FHA= @EAJJAHE È ?A IA = Genova 22 24 41 11 56 ?H= AIIAHA =AIJEJA CCE =HHEL=JE@=H@=BHE?==HECHAIIE J IAHE» ?A D= @AK?E=J E 2H K FHBAIIHA @E E Milano 21 6 41 30 83 =HHELAHà =?DA E FHAIE 1J=E= HEIKJ= ?=@AIJEE GKE@E L= ?KH=JHA @E )CHECAJ 4A=J ,E =J=A CE= BIIA ?IAJEJ Napoli 29 8 62 34 33 @AJA @A +IECE A E EI?HEJJE EC=JHE=AJA A HACE ?DA FHFA GKE@E @E «I?=CE=HA A =@=HA = AII= = @A Palermo 57 20 5 82 23 FHALEIJ +@ IJH=H@E= IJH @ACE E@=C=JE FAH EECH=EA EI?HEEE @AE ECH=JE AA L=HEA 2H E?= E?= LK @EHA ?DA Roma 34 48 8 71 80 HE è IJ=J IFIJ=J = @ ?=@AIJE= ?A LKA = ACCA *IIE ?KHA @AA ?EJJà E ?KE CE ANJH=?KE E ?=IIA F=HAHà @E /AIù Torino 90 63 18 41 80 =E -64 .EE = = 2H?KH= @E )CHECAJ ? J=HE LAHH= IEIJ=JE» ),45 8)-41) ***1 Venezia 37 72 6 76 53 10 e Lotto KHC=E=EA @A= JEEA 6 18 21 23 28 34 48 63 72 83 8 20 22 24 29 37 57 67 82 90 4KO A +AO JAIJE 5JAB= +K??DE E HALA == ?==HAIA FAH JJA AHA K FIJ @E =LH È SuperEnalotto “.K =I?IJ = B=LHA @E *AHKI?E ,AEJJ CE=J= E@A= =LKJ= @= K IJK @AJA @E # =E @AK E IFA@=A” 2 11 37 45 48 66 ?E=J @== FEE= FAH JA Jolly 22 Superstar 15 ,FFE HK E =?DA -EI=AJJ= +==EI 1) 4) =KA 9EIJ J=JEL @E AIJHIEA =LAL= JHEK=A FAH 4KO ?EJ=J= /AHCA +AO )E@= ;A E @AIJE? BEEFFE ?DEAIJ = JEJ=HA @E K MONTEPREMI 4) 5JAB= +K??DE «@ ?A JAIJEA IE= @== IFE?= *AA +HEIJE= 4 @A= ?JAII= )AHE?= ?=A @E 2AI?=H= @E AIIAHA Euro 3.011.834,57 LAL= AIIAHA EJAH=J» = @EBAI= @E *AHKI?E ?DA =@ )FE?A= +=H 4I .E @A= 6HHA è IJ=J =IIKJ E ?=E @A= Punti 6 - 2AHJEE FAH «ALEJ=HA ?DA @=E =CEIJH=JE E=AIE IA= A *=H=H= ,’7HI = BAH=J FAH?Dé =??KI=J FHJAEA -64 JackPot 35.061.145,78 ICCAJJE AIJH=AE == ?DA IE FHAF=H= = IIJA 2H?KH= FHFA !$ @A’E?E@E @A= Punti 5+1 JackPot - - EEIJH=EA FAEJA AHA E =K= JH= K= IAJJE E=HE= FHA@AIIAH ?CE == A =??KIA @E ??KI E=JELE BH= ?KE GKAE @E =JHA ! H=C=A =CCE E@= =LLAKJ E KCE E@=C=J +HEIE HEBEKJE EA @AA JH=CE?DA ? IEA A FHIJEJKEA E HAE ?DA =LHAAH F=H CCE AA I=HAA )21 -JH @AE?= E Punti 5 34.751,94 @EEE E ?KE AH= IJ=J HE HEA = ?=HE? @A FHA JA?EF=J =E BAIJEE =@ )H? IJ=J E?=IJH=J @=E K HEBEKJE E IJH=@= = =FE Punti 4 297,61 @JJ» +è I?HEJJ AA EAH FAH E FHAIKJE BAIJEE HA FEù $ ?DA =LHAAH LE =??AHJ=AJE AIACKEJE FJHAAH J??=HA A JHA Punti 3 15,54 JEL=EE ? ?KE E = K?E HIIA AA IKA HAIE BHAGKAJ=J 8E= 5= IK IK ,= -64 E= JA=JA ==HA 5 stella - CKF D= ?@==J E BK @AA = EIJ= @E JAIJE FH =HJE 1J=J CCE = =HHEL= @=)IE= =EA@= 4 stella 29.761,00 3 stella 1.554,00 E=HE @A 2HLLA@EJ FIJ= @== @EBAI= @E *AHK H=J @A=EEIJH=E I?E è @E % E JE 4= /E=BH=? .EE FHAIAJAHà =’KBBE?E @E .EJ =BEI ?EJJ=@E= ?DA BHEI?A E IAHLEE @E ECEAA =EA 2 stella 100,00 A FAEJAE=HE= E HA= @AE GK=E A??AAJE ?A E FHAIE@A= @A= +=AH= 4-//1 +))*41) 5E BE J=A == ?EJJà A ?DA ?DEA@A 1 stella 10,00 0 stella 5,00 EA == HJA @A H= EEIJHE /AEE +=HB= K= FHFIJ= IK ?BEJJ CA =FF=HJAAJA =@ =EKJE -64 C= )/1 C= .H=JJEE A /== = @E =JJHEKEA -64
  5. 5. $ AJHA?E= MMMAJHAMIEJ -4+-,Ì ! )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E L=AHE=E(AJHEJ=OEJ = CEH=J= IKE AH?=JE .65- E .65- ) 5D=HA .65- 5J=H +=II =?JE @E FHA?=HE – – – % ?JH = /AEE ) 24-55- %% $ #! $$ 64)52461 È F=HJEJ= EAHE = JA @= 5J=J 1J=E= A@ è FEù CH=@A ?=II =?JE =LL=H=J= @= KAHIA 8=KJ= FKE?= =E =LLE=J= E IAJAA @AE JHEK=E @E ,=H $$ ;A #$ 2K@ # 1J=E= ) ?AJH E @ JKJJ= 1J=E= ?DA HE?I? @A’EIJHKEA H=FFHA AKH H= I E E @EHEJJE @ACE EIAC= IAJ=J @=E FHA?=HE @A= JH=JJ=AJ JE KJE= E H@EA @E I?K= A @=E FHBAIIHE A?E? ?DA IFAJJ= JAF = IAJA= @A 6HE JEF D= =K?E=J KELAHIEJ=HE = ?JH=JJ =E FHBAIIHE K=A @E /AL= ?DA D= JEEA )KJHEJà @AAAHCE= ?DA @E?DE=H= CKAHH= = KELAHIEJ=HE = 1 EEIJHE /AEE A ?@==J E EEIJAH E HALA IA?@ ?KE = FAI=HA IKE 5J=J 1J=E= = I?F ?JH=JJ @= *HKAJJ= @AEIJHKEA = HEI=H?EHA HE?=HE I IE= A GKJ= @E B=H L=AHA E FHFHE @EHEJ # @?AJE FHA?=HE FAH E EE @A FAJHE E ? JE» =K?E= E +@= @A= I?K= ?DEA@ = ?EH?= E= 2HBAIIHE =?=J HEIFAJJ @AA @E IJ=JA =KAJ IE= E BE ?I IFEAC=@ ?DA «E FHE IJ=EE=EA @A= FH KELAHIEJ=HE = ?JH=JJ HAJJELA AKHFAA ?DA E =E=AJE FAH A F=II @E J=A AC= FHE= FIEEA =LH=JEL= = ?=II =?JE =LLE=J= @= C= CE IJ=JE AHE = E AAHCEA HEL=EE =EA ?AJJEL= è IJ=J= = A !E= AKH ?E=I?K @E +@=?I ?DA = HALA =F EJ=HA E HE?HI =E ? -64 JEBE?= CCE @E K= @EBBE@= HEI=H?EAJ FAH A = FH@AHà = 6=H FHIACKA JH=JJE = JAHEA» 1 +@= = EEIJH @A= 2KE?= ?=JA HAJHEKEE ?HHE =II?E=EA @E +IK ?I ELEJ= E @?AJE FHA .EI? FEù HE?? 1IJHKEA =HE=IJA= /AEE A = GKA @A= IFIJA A FAH E @=E IKE JE» «)=C= @EBBE@= FH =JHE «FCCE= A IKA =IE IKA ACCE ?KEJ=HEA E ?=HE =@ =@AHEHA ==EA ?AJJEL= IACKA@ A -64)6- )CAE= @AA 2) 4A=J *HKAJJ= ? IACKA E +@=?I è IJ=J= =JAHE= @E ?JH=JJE = JAH EIJHKEE IK MMM?@= -JH=JA A D= FH = GK=A E= FHA?=HE FHAIAJ=J= FAH ?J @E EA @= =E @EI=FFE?= ?IEJ -64 J= AA ?=IIA @A-H=HE FEù @E $ EE=H@E @E4E?=HE AKH ?JH E EE=H--4/1) ,= FHIIEFHE =FHEA A J=HEBBA @E @A 6H= E L=HE IJHKAJE KI=JE @=) CAE= @AA -JH=JA FAH +BAH=J I?EFAH CAAH=A @AE JH=IFHJE@AAAHCE= AAJJHE?= =K E FHFHE ?JHE E L 64)52461 È IJ=J ?BAH IFHJE HI= 6H=IFHJE IJF @AE IAHLEE ANJH=KH EJAHAIIAHà ELA?A E FAHAJAH= @A JA IE= A I HEIKJ=JE CE E?=IIE =J I?EFAH =E= .=EI= A .=IJ «FAH E =?= =E 5E ?E?E= @KGKA I=A @E KI AJH AGKJ=EE @A FAJHE @A HA@@EJAJH E A? A @E HA FAH @=E A J HEL @A ?JH=JJ E ! =H CEH E ?KE JH= @AE IAHLEE KH=E! A GKAA @A C=I @A ?=EI FAH HEI=EHA = @F@=E ! =H A =E=A I?=@KJ @= IE BAHAH= JKJJE CE =@ IA?@ @=EJà IJ=EE ? K =CCH=LE HA@@EJ @AE ?JHEKAJE E ° =FHEA A JH=IFHJ JHA =E A FAH E J=CE = @AJJE =E KI ?DA ABBAJJK= JA @= ?EJJà = ?EJJà?FAIIEL IKA F=HJA@ @= H JAHA FKE? ?=A A BAHH JH=IFHJ ?=A» E IAHLEE ANJH=KH=E 1 JHAE IE BAH= ELAAJJA @E !%# AKH IK = @E LEJ= A @=A IFAIA ABBAJ LE=HE ) FH?==H KE ?A @=A @E @=E =AIA =K= FAH = B=ECE= JK=JA -64 J=HE=AJA .EJ +CE .EJ 5AHLEE ANJH=KH=E *KI AJH A JHAE @A FHE =FHEA +EI 7EJH=IFHJE 7CJH= ,=E è E FHCH== 1 FHE =FHEA = FHJAIJ= -64
  6. 6. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ -4+-,Ì ! )4 2=CEA = ?KH= @E 5=H= 2==HAE A =?F HB I=H@AC=(AJHEJ=OEJ 7 =FFA @A HAJJHA .6 21145)524-55 “,=JA?E E # FAH EA” 718-4516À «1 LIJHE BECE E EA =’)JAA «1 GKA IJHE IJK@AJE I E E IJ= IEJK=EA @E AAH CEHA ELAIJEAJ @A= CA= I?HELA AEI A 5=H@AC=» +Iì E HAJJHA AII=CCE ?DA I=Hà HA?= @A7ELAHIEJà @E +=CE= FEJ=J E GKAIJE CEHE = HE /EL=E AEI D= I?A JKJJA A B=ECEA LCE HE J @E HELCAHIE =A B=E LCAHA K =FFA IJH=H CEA @ACE EI?HEJJE E K= @E=HE = JKJJE CE FAH=J AJJAH= =FAHJ= FAH ?DEA@A HE @A7ELAHIEJà A =E CAE HA = @AIJE=EA = JHE @AE IJHE IJK@AJE ) AJ @A= @E?DE=H=E A B=ECEA ?DEA@E= BE ?=CE=HE 5JK@AJE KELAHIEJ=HE = +=CE=HE FAH A H B=ECEA ?’è K =FFA @A HAJJHA A @AE HA@@EJE @A # FAH @K?E=» -64 8E=A =IJEH 1 2@ L= E FHAIIEC A@@= IBE@= .=J= =??H@ ? )HJEK --11 ) CH= = @A .6 4*-46 21145)524-55 “ LKA ?BHJE” - 4-)11 » =IJA ?AJH@AIJH= ?’è K ELE 5K .=?A HAA K =??H@ AAJJ J=J F? CH=@EJ = @= H=A FAH IKFAH=HA A @ELE ?HJACCE=HA = JKJJE E ?IJE è A I?E= AJMH AIEIJA IEE ALE@AJE @A ?AJH 1C=E )HJEK E A=@AH CEà E CHKFF @= @KA IAJJE @AIJH=» =IIE A@@= @E .E + K= ?HI= ? =A 1C=E )HJEK HEIF@A ?Iì A E ?=@E ’E?A@E @E EAHE .6 21145)524-55 JH E JAF FAH ALEJ=HA K IE@=? @E +=CE=HE - E @=J @A ?AJHIEEIJH= =K?E ?DA LEAA HE K’EJAHLEIJ= = AJH HEIF=HE= A BHA??E=.E=A LE=J @= @KA IAJJE=A )HJEK ?=@E@=J = IE@= IJAII )HJEK FEù @E @KA IAJJE=A B= =LAL= =JE?E JA = .=J= «1 E =L LAHI=HE IE è FHAIA== ?=I= ? FFKHA ?=HI F=I I E@EAJH F=J = @EI?AI= E ?=F 2E è I?=JJ=J E FHAIIEC J=J =@ =?K B=??E= = B=? ?E= ? A @F GKA@AE F=EE ’ABBAJJ E AC=JEL 1 2@ JAA ’ABBAJJ.=HHEI @A 2@ A ’=K?E KBBE ?E=A J=H@= =@ =HHEL=HA + .=J= EFAC=JEI @A 6 0JA IFEAC= @EI@E ?A E ?BHJE ?DA ELA?A I=HAAH KJEE =CE AAJ’1+-,1 ,KA HA @E ?DA ’= I?HI FAHIA A IE FAH ALEJ=HA A @ELE JHE 5AC @E KJAHEHA=LH FAH @=HA A FHLE?E=E = IA?@ JKH IEE ’EJAI= IAH= @AA= @= F=HJA @E KBE=A I = @F =LAHA ?DEKI E J FEù LE?E= @E FHE= ?=@E@=J ?DA B=JE?= =IJ=JA = I=L=HA GKA= FHE ? ! FKJE @E L= ? .E ?DA FJHAA A KEHA E FAE @A= IK=?DA AJH F?DE AIE J=CCE 2AH ?F= @E K= JH=HA ? = IK= EIJ= ? ?=EEA» 2AH GKAIJI=HAA @ELAJ=J= K= ?=EEA @ELEI= IJJ E 1C=E )HJEK HEBAJJA IK= ?=@E@=JKH= = IE@=? .=J= A@@= @= AIJAH D=KL= F=EJA?= E ?FE @A FAH ?AJ @E K= IK= AJJKH= @A ?=ILE=A =IJEH = += =IIE@@= )JHE I@=CCE AJE” @LKJ =A BHAA F=HJA @E )HJEK A @E .E HIE ILEKFFE =?DA A )HJEK «1 2@ D= B=JJ @ECE=HE 1 LECEE @A BK? E = =E A=@AH FHA? JE?DA JH=JJ=JELA E ?HI - ?DA @KGKA FHA@A KJA ’=IIAJJ @A= CEKJ= HA JKJJ FAH AEE=HA .E =I HEKI?EJE = ALEJ=HA ?KF= .=J= ?DA IJ= =@AII 1AHE .E IE è HEKEJ= HEHA JAF ,=A BJE CE=A .E EJA@A CE?= ELA ?=A HACE=A A?DA A BE=A IE FH B=?A@ @E JKJJ FAH HE FAH JKJJ E CEH ? A LE?EA =@ )HJEK BEJH= FA HA K HK EFHJ=JA = =E=A IFEAC= K’AF=C=IIAH =E ?=E LE ?FHHA E FKA @A EIJA FHJA = K HAKI Hò ?DA è E ?HI K= F=K A ?K=E = @EAJH LAJK=A EJAI= ? K?EE = E L= =@EEJ ?AJH@AIJH= 2AH GKAIJ @= HEILAHA 1 LAHJE?A è BE I= @E HEBAIIEA IK= ?= ’=C ?’è K= ?=H F=II E@EAJH @E )HJEK= ?K?E= è =@=J @E EJAHFA=J @= AJH IK EJ =A ! ? K= I @E@=JKH= = IE@=? A ?DA è I= EJAI= ? .=J= A E I=HAA K’FAH=EA @EIJHKJJ 5 = ?=@E@=JKH= @E )HJEK = @A?EIEA AIIK= @E =J= K= @EI?KIIEA ?DA 2@ 2AH HEI?DE=HA = B=??E=J= ?DA ?LE D= FHABAHEJ K “ ? ?DE=H=EA KBBE?E=A @= FJHAA FHJ=HA = ?= I?BEJJ= )+2 4. ?AHAA»
  7. 7. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ -4+-,Ì ! )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ1 ??AHJE == .EAH= -?? E Iì = FHJ E ?H@E=JHA @AA ?F @E= JKJJ = = FE=EBE?=EA ??AH= IA= E CH=@E EC J=J= ? CE KBBE?E» JHA = 5=J’-E= = E FHJE??E FAH = FE? ?= FAI?= @A FF=HA GK=HJEAHA ?=CE=HEJ= E +7- 5ì = 5K 5J=CEE ?IECE ?K=A D= .6 4*-46 21145)524-55 A = FHJE??E @E 5=J’- @AJJ Iì == JJE=E ?LE?A ’EFJAIE 5=J’-E= E= 1 +KA =FFHL= A FHALEIJ= = FIJ @A= E ANJHAEI E KL HE @EIJEAHE= @E LE=A +EKI= A A ? ’=@@E =’=BEJA=JH H= IE A A?CE? «2AH E è E KL HAC=AJ HEI?DE= E J=CE @E @ELAHIE ALAJE K HEIKJ=J EFHJ=JA ?AJ= 2= =? IK’=EA=EA @ACE EEE -- +7- 1 ??AHJE )= 2H?AE A ?Iì FH=E .EAH= H=E è GK=IE ?AHJ AJA HEFEACDAH= IK ?Iì ?A K ?=HJAA @E = .EAH= = = IJ=CEA @A CH=@E ALAJE HE@JJ HE I=Hà A HE??= @E IFAJJ =CE =JHE =E = ALAJE» 5E AH= FAI=J = 5FHEJA@A= =E *AE ?DA = IJ=@E 5=J’-E= =H?DACE?E FHFHE EAHE = = .EAH= è CEà ?=K@= D= JH=IAII = +KA J= @= =E ?A IF=E = HA=EA IKA ?@E CH=@E ALAJE A@ è E FA EE @A’)BEJA=JH = FIEJE 1J=J EAHE = IJHKJJKH= è EKJEE=EA 5FHEJA@A= D= IFA@E FAH E ??AHJE A H= IAHLA J = +KA = HA=EA K =JH IF=E @AE JA?E?E @A EEIJAH EJAHLAKJE FAH E@=C=HA 1 IFH=KC @E EAHE A ?@EEE @A’)BEJA= 5E è II= = ?EIIE JH H= 1 @?KAJ A +KJKH= ?DA EAHE D= AB JAIJEE= A ?=JJELA ? BAJJK=J K IFH=KC = @EEE @A KAJ F=H?DACCE +KHA = 5= HE=@EI?A E =E ??AHJE J’-E= @LA è IJ=J EFJE A IKCCAHEI?A @=EJà @E =J E J=CCE @E K= L=HE=EA = HA=E IJHKJJKH= E CH=@ @E =?? A @=Hà E = =E JA?E?E @A CEAHA # E= IFAJJ=JHE E +KA FAH @=HA ’ == K= ?=JE IKCCAIJEL= HEEA @A= “A = E JAFE I J C=E=” E JAHEA KI=J IJHAJJE «/E FAH=JHE @A FAH A ?FAHJKHA E AC CE IFAJJ=?E D= BHAJJ= IK KAJ 1 FH FAH?Dé = IJ=CEA ??AH CAJJ I=Hà FHJ=J E CEK JEIJE?= è =A FHJA IFEAC= J= AA FHIIEA IA@KJA1 ??AHJE AE F=H?DACCE @A IJ=@E E FHAIE@AJA =KHEE -1 -41
  8. 8. AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ -4+-,Ì ! )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ3KEHH= HEAIK=JE E F=IJHE .6 21145)524-55 +EIIEA = =LH IK 2EC ’D= @A?EI E F .EH@=EIE 7= HA=EA IKA =JJELE Jà EEJ=HE A= =IA @AJEJ=HA @A’E?DEAIJ= ==EIE IKE 5=J @E 3KEHH= JAKJ= @=HAIJE @E LAJE HJE FAH JKHA E ?=@=LAHE @AE F=IJHE ?DA ?=@=JA @A 2EC @E 2AH@=I@ABCK 5=E I=H= HEAIK=JE FAH *JJ A K IFH=KC5-4816Ù 116)41 1 HAIJE @E @AA I=A I=Hà E BEIE? ==E=HA E AII BH= E A’=HA= EEJ=HE=J= IE=LAJE F=IJHE HJE BH= E K?A=HA -L=@H @E JKHE ?JH=JJE A = = JAHH= ?DA = =HA è = J= A@ E = ?=KI= @E 4EEE @EHAJJHA @A ,E LE?E== = 3KEHH= A= @E =H?E= @E K= @AJKHE = IEIJA= EBA F=HJEAJ @E +DEE?= A AC=EA @A= +EIFEAJE? GKE@E E BEIE?= @A7ELAHIEJà @E IEA F=H=AJ=HA @’EGK=?DA @ HE?@K?EEE =A ?=KIA @E HJA FAHKH=E EFLAHEJ @ *HAI?E= A AH @A +AH @E /EALH= =BBE=?= J @= K A@E? AC=A ! =E E FAHE@ ?DEAIJ= IK’KH=E EF ?IE@AH=J FAH LAHEJ B=HA ?DE=HA= IKE 3KAIJ= =JJE= ELA?ALH= AIIAHA HEAIK=JE @A?AIIE @AE F=IJHE = =’E@=E @A= ?=CEà @== FHIIE= IAJJE ’EFJAIE @A’E?E@E ?=KI= @E JKHE BH= E HI= @A?EIEA @A FH?K== )FHA@EIFHHACE=JJEFAH= A@ E H=JHA .EH@=EIE @E HEAIK HEAIK=EA I=Hà ELA?A =HA E HAIJE @E LAJE F=IJ= @A?EIEA @E .EH@=EIE = 5GK=@H= EA @E K HE HJE @E JKHA =È = KL= @EIFIEEA?D?@AFH?KH=JHA@A=4AFKE?= @E =KIAE , H AJHA IFKJ= K K L ?=F @E EFKJ=EA E?E@E ?FI ? @ # ?=IIAJJA @= +EIIEA E?JHAHà ?JAKJ HEJAKJ E 2HABAJJKH= ’=IIAIIHA FAHE?I I IJ=JA HACE=A==5=EJà)JAE? .EH@=EIE E AHE 5@@EIB=EA AIFHAII= IAGKAIJH=JA GK=?DA A EHE I=Hà K’??=J =’E@=CEA IK= “IE @= .H=?AI? 2=AIA @E IAJJE== B= A IEA FAH B=HA E FKJ IK@HA @E 3KEHH=” 6KJJE A 8EJJEAKH=E? «È K IJJFIJA =@ ==EIE = GKAIJEA “IE@HA @ELAJE CE =AL=JHE HJE =JJ ?DA FKò =FHEHA IFEH= 3KEHH=” «+DEA@AHA ?DAFAH JKHA E JE ?=IE CE @E LAHEJà E K= LE?A@= IK FE= I=EJ=HE FII=BKE=JA=LAL=B=JJF=I?=HA E FHFHE =E=EAA JAHHA =@E=?AJE = 2 ?=H=JJAHE=J= @= IEAE A J=ù» /E B= A? .=? )? ?=A FHAIE@AJA @A)I $# IA?@ =?KE IJK@E è = FAH?AJK=A FHA@AHA F=HJA =A E@= CEE =?DA = 4ACEA – B= I=FAHA EHE – =JJK=AJAEC @E 2AH@=I@ABCK I?E=EA =E=A =IIE @AE HAIE@AJE AA AI?KI= A’E@=CEA IKFJHAAH AIIAHIE == IJA= LEJJEA =HHK=JA LE?E=A ?DA IE I FE= =EAJ=A E ?H=JE E IACKEJ =’AIFIE AA .HA )H=JA «.E ===JA @E JKHA I 5 A )I B= F=HJAEA = IIJ=A H=@E=JJE =AJA IE LKA =BBH @A ?EJ=J JA?E?LAJIIE?DA1FJAIEIK?KE J=HA E @ =??KH=J E AJHA=4ACEA?DA@.EH@=EIE EJA@A B=HA FHA=» LHAA H=FFHAIAJ=HA JKJ?DE=HA= ) ??KF=HIE 1+0-) 5-7 1 FEC @E 3KEHH= è = IAJ=??E @A= FH?KH= JE E I=H@E è BKHE» 51 CEH @A= LAHEJà IKE FHBKCDE -64--4/-) 24.7/01 5E =J IE ?I?AHà AJEJà @ACE ,=E IE@=?E ?JEK= +DEEL=E A AE JAHHEJA@A E +IECE @AE E =HHELE “E@EHAJJE” GKAE =@ =HHEL=HA @E?DE=H=EE JHE @E 5AHì A A ?KEIJHE @E CCE FAH ?I?A FHJ=JE A1I= = ?E IE @E =IIE= @EIFEEEJà A @E .KEE=CCEHA -HA E FHCH== @A / =JJA@ =?DA I=H?DE ==??CEA= A ?HAI?A = E +IECE HACE=A ELAH ?DA HECK=H@= =?? @EHAJJE IKA ?IJA I=H@A EIJ= @AE IEJE @LA IEIJA= ?=FCHKFF @A 2@ =HECEA= =E FHBKCDE @A= BE =@ =H= ?E IE HC=E HA A EFJE=JA JA@FE *HK = A @A ?AJHEE= AJHA FAH CE E = ?A D= HEFAJKJ = ==HA= @A= I?K= @AE 8E IEEIJH=D=IA?EJ=J=@EECH=JE JKEIEE = HEKE ?DA EAHE E 2HABAJJ @E += CEE@A.K?@E=IJEHA I?KIIEA KHCAJA @A=A è IJ=J= HELE=J= = @= CE=HE /EL=E *=I= @E 6HHACH=@A = HEIJ= EA IK=??CEA=E ,= +@ A @= ?BH «FAH B=H?E ?CEAHA E IE =CCEKCA E ?AJH = JKJJE E FHBKCDEJ IACKAJA ? A HACEE FHAF=H=JE» EJAH@=A @E EAHE – .4)+-5+) ++0-,,7 ,= /LAH CCE A @EIFIEEE IK’=??CEA=

×