LOGOZotero^^ PIYAWAN ^^
โปรแกรม Zotero เพื่อ สร้า ง รายการบรรณานุก รม      Zotero [zoh-TAIR-oh]is a free, easy-to-use tool to helpyou colle...
โปรแกรม Zotero เพื่อ สร้า งรายการบรรณานุก รม   URL: http://www.zotero.org/
การติด ตั้ง โปรแกรม Zotero เพื่อ สร้า งรายการบรรณานุก รม      Zotero [อ่า นว่า zoh-TAIR-oh]       เป็น โปรแกรม...
การจัด การบรรณานุก รม                LOGOWeb Browse       +    Add - on
การติด ตั้ง โปรแกรม     Mozilla FireFoxติด ตั้ง Web Browser : Mozilla FireFox โดยไปที่ http://www.mozilla.com/th/fire...
การติด ตั้ง โปรแกรม     Mozilla FireFoxคลิก ที่ Run เพื่อ เตรีย มการติด ตัง Mozilla FireFox  ้        รอสัก ค...
การติด ตั้ง โปรแกรม     Mozilla FireFox เริ่ม ติด ตั้ง Mozilla FireFox โดยคลิก ที่ “ต่อ ไป”
การติด ตั้ง  เปิด หน้าโปรแกรม FireFox จากนัน ไปที่เ มนู       ต่า ง Mozilla Zotero ้ เครื่อ งมือ --> ส่ว นเสริมเพ...
การติด ตั้ง     โปรแกรม Zotero จะปรากฏหน้า จอ “ตัว จัด การส่ว นเสริม ” จากนั้น ให้ส บ ค้น คำา ว่า “Zotero”    ื
การติด ตั้ง    โปรแกรม Zotero จะปรากฏผลการสืบ ค้น ให้เ ลือ ก “Zotero 2.1.5” จากนัน คลิก ที่ “ติด ตั้ง ”       ้
การติด ตั้ง     โปรแกรม Zotero ระบบจะแจ้ง “Zotero จะถูก ติด ตั้ง หลัง จากคุณ เริ่ม Firefox ใหม่” จากนัน คลิก ที่ “เ...
การติด ตั้ง     โปรแกรม Zotero ระบบจะแจ้ง การลงโปรแกรม Zotero เสร็จ สมบูร ณ์ สามารถลงทะเบีย นผู้ใ ช้เ วปไซต์ Zotero...
การติด ตั้ง     โปรแกรม Zotero หรือ เข้า ไป ยัง เว็บ http://www.zotero.org/ แล้ว Download เวอร์ช ั่น ล่า สุด
การติด ตั้ง    โปรแกรม Zoteroเมือ ติด ตั้ง โปรแกรม Add-on Zotero  ่ เสร็จ สมบูร ณ์ จะปรากฏดัง นี้และจะมี      ...
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero  เข้า ไปยัง หน้า จอการสืบ ค้น ข้อ มูล
เปลี่ย นSk เปลี่ย นSk inเป็น  inเป็น  ภาษา  ภาษา อังงกฤษ อั กฤษ
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero ไปทีห น้า จอการสืบ ค้น ข้อ มูล   ่ แล้ว สืบ ค้น รายการทีต ้อ งการออกรายก...
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero   จากหน้า จอผลการสืบ ค้น ในหน้า “Listof Title” ให้ค ลิก ไอคอน      “ ...
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero รอสัก ครู่ ... ระบบจะทำา การ Saving Item เมือ                ...
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรม Zoterowww.themegallery.com            Company Logo
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero จะปรากฏหน้า จอดัง ภาพ คลิก ชือ เรื่อ งทีต ้อ งการ              ...
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero เลือ ก Citation Style (รูป แบบการสร้า งรายการ บรรณานุก รม) ที่ต อ งการ   ...
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZoteroบัน ทึก รายการบรรณานุก รม (Save Bibliography)
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero เมือ เปิด ไฟล์ท บ ัน ทึก ไว้ จะได้ร ูป แบบรายการ   ่      ี่ บรรณาน...
รายละเอียดรายการที่ Save         รายการ
รายละเอีย ดของรายการ
การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero สร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า น โปรแกรม Zotero ด้ว ยโปรแกรม Microsoft world มี...
Word Processor Plug in     Zotero Bibliography Management  เมื่อ Download และติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว เราจะสังเกตุได้ว...
Word Processor Plug inZotero Bibliography Management Zotero Insert Citation Zotero Edit Citation Zotero Insert Bibliograph...
Word Processor plug- in
Zotero Edit Citation
Zotero Insert Bibliography
Zotero Edit Bibliography
LOGO
คู่มือการติดตั้ง และ ใช้งาน Zotero
คู่มือการติดตั้ง และ ใช้งาน Zotero
คู่มือการติดตั้ง และ ใช้งาน Zotero
คู่มือการติดตั้ง และ ใช้งาน Zotero
คู่มือการติดตั้ง และ ใช้งาน Zotero
คู่มือการติดตั้ง และ ใช้งาน Zotero
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือการติดตั้ง และ ใช้งาน Zotero

918 views
806 views

Published on

คู่มือการติดตั้ง FireFox และZotero พร้อมทั้งวิธีการ Export รายการบรรณานุกรม จาก หน้าเว็บ OPAC iPortal โปรแกรมอัตโนมัติ VTLS Zotero is a powerful, easy-to-use research tool that helps you gather, organize, and analyze sources and then share the results of your research.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการติดตั้ง และ ใช้งาน Zotero

 1. 1. LOGOZotero^^ PIYAWAN ^^
 2. 2. โปรแกรม Zotero เพื่อ สร้า ง รายการบรรณานุก รม Zotero [zoh-TAIR-oh]is a free, easy-to-use tool to helpyou collect, organize, cite, andshare your research sources. Itlives right where you do yourwork—in the web browser itself .URL: http://www.zotero.org/
 3. 3. โปรแกรม Zotero เพื่อ สร้า งรายการบรรณานุก รม URL: http://www.zotero.org/
 4. 4. การติด ตั้ง โปรแกรม Zotero เพื่อ สร้า งรายการบรรณานุก รม Zotero [อ่า นว่า zoh-TAIR-oh] เป็น โปรแกรมOpen sourceที่ช ่ว ยในการจัด การReferences และ Citations Zotero เป็น Softwareบริห ารจัด การ บรรณานุก รมที่ใ ห้ Download ใช้ง านได้ฟ รีพ ร้อ มเปิด เผย SourceCode เป็น เครื่อ งมือ วิจ ัย ที่ช ่ว ยในการ
 5. 5. การจัด การบรรณานุก รม LOGOWeb Browse + Add - on
 6. 6. การติด ตั้ง โปรแกรม Mozilla FireFoxติด ตั้ง Web Browser : Mozilla FireFox โดยไปที่ http://www.mozilla.com/th/firefox/ จาก นัน คลิก เพื่อ ติด ตั้ง Mozilla FireFox ้
 7. 7. การติด ตั้ง โปรแกรม Mozilla FireFoxคลิก ที่ Run เพื่อ เตรีย มการติด ตัง Mozilla FireFox ้ รอสัก ครู่ ...
 8. 8. การติด ตั้ง โปรแกรม Mozilla FireFox เริ่ม ติด ตั้ง Mozilla FireFox โดยคลิก ที่ “ต่อ ไป”
 9. 9. การติด ตั้ง เปิด หน้าโปรแกรม FireFox จากนัน ไปที่เ มนู ต่า ง Mozilla Zotero ้ เครื่อ งมือ --> ส่ว นเสริมเพือ เตรีย มการติด ตั้ง โปรแกรม Zotero ่
 10. 10. การติด ตั้ง โปรแกรม Zotero จะปรากฏหน้า จอ “ตัว จัด การส่ว นเสริม ” จากนั้น ให้ส บ ค้น คำา ว่า “Zotero” ื
 11. 11. การติด ตั้ง โปรแกรม Zotero จะปรากฏผลการสืบ ค้น ให้เ ลือ ก “Zotero 2.1.5” จากนัน คลิก ที่ “ติด ตั้ง ” ้
 12. 12. การติด ตั้ง โปรแกรม Zotero ระบบจะแจ้ง “Zotero จะถูก ติด ตั้ง หลัง จากคุณ เริ่ม Firefox ใหม่” จากนัน คลิก ที่ “เริ่ม ใหม่เ ดีย วนี้” ้ ๋
 13. 13. การติด ตั้ง โปรแกรม Zotero ระบบจะแจ้ง การลงโปรแกรม Zotero เสร็จ สมบูร ณ์ สามารถลงทะเบีย นผู้ใ ช้เ วปไซต์ Zotero หรือ ไม่ก ็ไ ด้ หากไม่ต ้อ งการลงทะเบีย น ให้ค ลิก ปิด หน้า ต่า งนี้
 14. 14. การติด ตั้ง โปรแกรม Zotero หรือ เข้า ไป ยัง เว็บ http://www.zotero.org/ แล้ว Download เวอร์ช ั่น ล่า สุด
 15. 15. การติด ตั้ง โปรแกรม Zoteroเมือ ติด ตั้ง โปรแกรม Add-on Zotero ่ เสร็จ สมบูร ณ์ จะปรากฏดัง นี้และจะมี ปรากฏที่ม ม ุ ขวาล่า งของหน้า จอ
 16. 16. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero เข้า ไปยัง หน้า จอการสืบ ค้น ข้อ มูล
 17. 17. เปลี่ย นSk เปลี่ย นSk inเป็น inเป็น ภาษา ภาษา อังงกฤษ อั กฤษ
 18. 18. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero ไปทีห น้า จอการสืบ ค้น ข้อ มูล ่ แล้ว สืบ ค้น รายการทีต ้อ งการออกรายการ ่ บรรณานุก รม
 19. 19. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero จากหน้า จอผลการสืบ ค้น ในหน้า “Listof Title” ให้ค ลิก ไอคอน “ Saveto Zotero” จะปรากฏหน้า จอรายการชือ เรื่อ ง ่สามารถเลือ กรายการที่ต ้อ งการ โดย คลิกที่ “ช่อ งหน้า ชือ เรื่อ ง” หรือ เลือ ก “Select All ่(เลือ กทั้ง หมด) / Deselect All (ยกเลิก )”จากนั้น คลิก ที่ “ตกลง”
 20. 20. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero
 21. 21. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero รอสัก ครู่ ... ระบบจะทำา การ Saving Item เมือ ่ Save เสร็จ ให้ค ลิก ที่ ทีม ม ขวาล่า งของหน้า จอ ่ ุ
 22. 22. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรม Zoterowww.themegallery.com Company Logo
 23. 23. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero จะปรากฏหน้า จอดัง ภาพ คลิก ชือ เรื่อ งทีต ้อ งการ ่ ่ และสามารถกดปุ่ม Ctrl เพือ เลือ กรายการ ่ ชื่อ เรื่อ งมากกว่า 1 รายการ จากนัน คลิก ้ ขวาเลือ ก “Create bibliography From Selected Items”
 24. 24. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero
 25. 25. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero เลือ ก Citation Style (รูป แบบการสร้า งรายการ บรรณานุก รม) ที่ต อ งการ ้ และเลือ ก Output Format โดยบัน ทึก เป็น RTF จากนัน คลิก ที่ “ตกลง” ้ ***หมายเหตุ: รูป แบบบรรณานุก รมทีใ ช้โ ดย ่ ทัว ไปจะเป็น รูป แบบของ ่ American Psychological Association 6th Edition
 26. 26. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZoteroบัน ทึก รายการบรรณานุก รม (Save Bibliography)
 27. 27. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero เมือ เปิด ไฟล์ท บ ัน ทึก ไว้ จะได้ร ูป แบบรายการ ่ ี่ บรรณานุก รม ดัง ภาพ
 28. 28. รายละเอียดรายการที่ Save รายการ
 29. 29. รายละเอีย ดของรายการ
 30. 30. การสร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า นโปรแกรมZotero สร้า งรายการบรรณานุก รมผ่า น โปรแกรม Zotero ด้ว ยโปรแกรม Microsoft world มี Plug in ให้ใ ช้บ น Microsoft Word เพือ แทรก Citation ได้ ่ โดยตรง
 31. 31. Word Processor Plug in Zotero Bibliography Management เมื่อ Download และติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว เราจะสังเกตุได้ว่าProgram Microsoftword ของเราจะปรากฎไอคอนขึนมาแถบนึง ้ (แบบของเวอร์ชั่น Microsoft word XP, Microsoft word 2003และ Microsoft word2007 อาจต่างกันเล็กน้อย)
 32. 32. Word Processor Plug inZotero Bibliography Management Zotero Insert Citation Zotero Edit Citation Zotero Insert Bibliography Zotero Edit Bibliography Zotero Refresh Zotero Set Doc Prefs Zotero Remove Codes
 33. 33. Word Processor plug- in
 34. 34. Zotero Edit Citation
 35. 35. Zotero Insert Bibliography
 36. 36. Zotero Edit Bibliography
 37. 37. LOGO

×