การบรหารจดการบรรณาน!กรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer       คA?ม=อการบรหารจ#ดการบรรณานกรมด-วย Zotero และ OpenOffi...
สารบญZotero..................................................................................................................
Zotero        Zotero ([zoh-TAIR-oh]) เปนซอฟตแวรบรหารจ#ดการบรรณานกรมท*ให-ดาวนโหลดใช-งานได-ฟร*           ...
เม=+อตดต#ว Firefox แล-วก[เร+มตดต#Zง Zotero โดยการเข-าสA?เว[บไซต zotero.org             Z           ...
คลกปsม Install เพ=+อตดต#งเม=+อการตดต#งเสร[จสZนจะต-องป4ด Firefox และเป4ดใหม?เพ=+อให-โปรแกรม                ...
จอภาพการทางานของ Zotero         จอภาพการท]างานของ Zotero สามารถเป4ดได-โดยการคลกท*+ปsม Zotero (มมล?างขวาของจอ Firef...
• Forum Post                      • Patent          • Hearing               ...
ต#วอย?างต-องการน]าเข-าข-อมAลต#วเล?มหน#งส=อ คลกรายการ Book จะปรากฏจอภาพการป{อนข-อมAลบรรณานกรม ด#งน*Z            ...
จะปรากฏรายการบรรณานกรมท*+เร*ยกว?า Item ด#งน*Z                  ร$ปท( 10: รายการบรรณานกรมท(นKาเขา    ...
การท]างานแบบอ#ตโนม#ตน*Zท]าได-โดยคลกปsมเคร=องม=อ Add Item by Identifier                          ...
การนาเขารายการบรรณาน!กรมอตโนมตจาก WebOPAC         WebOPAC มาตรฐานท*+ม*ให-บรการในห-องสมดต?างๆ โดยเฉพาะระด#บอดมศkกษา...
ร$ปท( 16: ขอม$ลบรรณานกรมท(ดงจาก WebOPAC   WebOPAC ของห-องสมดบางแห?งอาจจะไม?รองร#บการท]างานก#บ Zotero ให-ส#งเกตจากไอคอน Z...
ร$ปท( 17: การจดเก.บขอม$ลบรรณานกรมจากเว.บ ISI Web of Science        ข-อมAลบรรณานกรมจากบทความในเว[บไซต Wikipedia.org...
ข-อมAลบรรณานกรมของรAปภาพจากเว[บ flikr.com            ร$ปท( 19: การจดเก.บขอม$ลบรรณานกรมของร$ปภาพจากเว.บ Flickr.c...
การใชงาน Zotero ร(วมกบ OpenOffice.org Writer        เม=+อจ#ดเก[บ รวบรวมข-อมAลบรรณานกรมของทร#พยากรสารสนเทศท*+ต-องการ...
เล=+อนไปรายการ Plugins ของ OpenOffice.org Writer คลกเล=อก Plugins ท*+สน#บสนนOpenOffice.org Writer ส]าหร#บระบบปฏบ#ตการ Micr...
ร$ปท( 25: จอภาพแสดงการตดต6ง Plugins        คลกปsม Restart Firefox เพ=+อให- Firefox ปร#บปรงระบบให-ก#บ Firefox เองและ...
การสรางรายการอางอง        การสร-างรายการอ-างองจากข-อมAลบรรณานกรมท*+จ#ดเก[บไว-ใน Zotero ท]าได-โดยเร+มจากสร-างหร=อเป...
ร$ปท( 27: จอภาพแสดงรายการบรรณานกรมท(จดเก.บ       คลกเล=อกรายการบรรณานกรมท*+ต-องการ แล-วคลกปsม Ok โปรแกรม Zotero จะส...
การสรางรายการบรรณาน!กรมทายเล(ม        ถ#ดไปเปนการสร-างรายการบรรณานกรมไว-ทายเล?ม โดยเล=+อน Cursor ไปหน-าสดท-าย หร=อ...
ร$ปท( 30: จอภาพเลEอกร$ปแบบการอางอง        OpenOffice.org Writer และ Zotero จะปร#บรAปแบบการอ-างอง และรายการบรรณานกร...
20110219 zotero-writer
20110219 zotero-writer
20110219 zotero-writer
20110219 zotero-writer
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20110219 zotero-writer

3,363 views

Published on

จัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.org Writer

Published in: Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,913
Actions
Shares
0
Downloads
118
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20110219 zotero-writer

 1. 1. การบรหารจดการบรรณาน!กรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer คA?ม=อการบรหารจ#ดการบรรณานกรมด-วย Zotero และ OpenOffice.Writer ฉบ#บน*Zจ#ดท]าขkZนมาเพ=+อแนะน]าการท]างานก#บรายการอ-างอง บรรณานกรมในรายงาน เอกสารผลงานวชาการต?างๆ ด-วยโปรแกรมในกล?มโอเพนซอรสอย?าง Zotero + Firefox โดยเน-นการใช-งานร?วมก#บการพมพบน OpenOffice.org Writer ท]าให-เห[นภาพการผสมผสานความสามารถของซอฟตแวรในกล?มโอเพนซอรสได-อย?างช#ดเจน ต#งแต?การใช-งานเว[บเบราวเซอรอย?าง ZFirefox ซอฟตแวรจ#ดการบรรณานกรมอย?าง Zotero และซอฟตแวรงานพมพ OpenOffice.org Writer บญเลศ อรณพบAลย 19 กมภาพ#นธ 2554
 2. 2. สารบญZotero..........................................................................................................................................................................1 การตดต#Zง Zotero ...................................................................................................................................................1 จอภาพการท]างานของ Zotero .........................................................................................................................4 การท]างานของ Zotero ..........................................................................................................................................4 การจ#ดเก[บข-อมAลบรรณานกรมโดยวธ*การน]าเข-าตรง...........................................................................................5 การน]าเข-ารายการบรรณานกรมอ#ตโนม#ตผ?าน ISBN, DOI, PubMed ID............................................................7 การน]าเข-ารายการบรรณานกรมอ#ตโนม#ตจาก WebOPAC..................................................................................9 การน]าเข-ารายการบรรณานกรมอ#ตโนม#ตจาก Online Database และเว[บไซต...............................................10 การใช-งาน Zotero ร?วมก#บ OpenOffice.org Writer...........................................................................................13 การตดต#งชดเคร=+องม=อ Zotero ก#บ OpenOffice.org Writer.........................................................................13 Z การสร-างรายการอ-างอง....................................................................................................................................16 การสร-างรายการบรรณานกรมท-ายเล?ม............................................................................................................18 การปร#บเปล*+ยนรAปแบบการอ-างอง....................................................................................................................18
 3. 3. Zotero Zotero ([zoh-TAIR-oh]) เปนซอฟตแวรบรหารจ#ดการบรรณานกรมท*ให-ดาวนโหลดใช-งานได-ฟร* +พร-อมเป4ดเผย Source Code เพ=+อการพ#ฒนาต?อยอด พ#ฒนาโดยศAนยประว#ตศาสตรและส=+อสม#ยใหม?-แห?งมหาวทยาล#ยจอรจ เมส#น (Center for History and New Media, George Mason Universityhttp://chnm.gmu.edu/) Zotero ม*ความสามารถต#Zงแต?การจ#ดเก[บข-อมAลบรรณานกรม การจ#ดการหมวดหมA? การอ-างองการแลกเปล*+ยนก#บชมชนออนไลน อย?างไรก[ด*การท]างานของ Zotero ต-องท]างานร?วมก#บเว[บเบราวเซอรยอดนยมอย?าง FireFox ในล#กษณะของโปรแกรมเสรม (Extension) รวมท#Zงย#งม*ฟbงกช#นเสรมให-ก#บ Word Processor ท#ZงMicrosoft Word และ OpenOffice.org Writer ในล#กษณะชดเคร=+องม=อ (Toolbar)การตดตง Zotero ก?อนใช-งาน Zotero จะต-องตดต#Zงโปรแกรมเว[บเบราวเซอรอย?าง Firefox ก?อนโดยดาวนโหลดFirefox ได-จากเว[บไซต http://www.mozilla.com/th/firefox/ ร$ปท( 1: จอภาพหนาเว.บของ Firefox ให-คลกดาวนโหลดโปรแกรม Firefox แล-วด#บเบลคลกตดต#Zงตามค]าแนะน]าของโปรแกรม ท#Zงน*Zโปรแกรมท*+ตดต#Zงแล-วจะม*วธ*การใช-งานเหม=อนก#บเว[บเบราวเซอรของ Microsoft ค=อ Internet Explorere แนะน]าให-ใช- Firefox 3.0 ขkZนไปการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 1
 4. 4. เม=+อตดต#ว Firefox แล-วก[เร+มตดต#Zง Zotero โดยการเข-าสA?เว[บไซต zotero.org Z ร$ปท( 2: จอภาพหลกของ Zotero จากหน-าหล#กของเว[บ Zotero ให-คลกไอคอนดาวนโหลด (ร?นปbจจบ#นค=อ 2.0.9 ณ ว#นท*+ 7กมภาพ#นธ 2554) ปรากฏแถบควบคมการตดต#Zงโปรแกรมเปนแถบส*เหล=องด-านบนของหน-าเว[บเบราวเซอรล#กษณะด#งน*Z คลกปsม Allow เพ=+อย=นย#นการตดต#Zง จากน#Zนจะปรากฏจอภาพดาวนโหลดและตดต#ง ด#งน*Z Z ร$ปท( 3: จอภาพตดต6ง Zotero Addonsการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 2
 5. 5. คลกปsม Install เพ=+อตดต#งเม=+อการตดต#งเสร[จสZนจะต-องป4ด Firefox และเป4ดใหม?เพ=+อให-โปรแกรม Z Zท]างานอย?างสมบAรณในล#กษณะโปรแกรมเสรมของ Firefox ร$ปท( 4: ข6นตอนสดทายของการตดต6ง Zotero เม=+อ Firefox เป4ดระบบใหม?แล-ว จะปรากฏส#ญล#กษณ Zotero ท*+มมล?างขวาของหน-าจอ Firefox ร$ปท( 5: ไอคอน Zotero ท(มมล?างขวาของหนาเว.บเบราว@เซอร@ Firefoxการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 3
 6. 6. จอภาพการทางานของ Zotero จอภาพการท]างานของ Zotero สามารถเป4ดได-โดยการคลกท*+ปsม Zotero (มมล?างขวาของจอ Firefox) ซk+งจะปรากฏส?วนการท]างาน ด#งน*Z ร$ปท( 6: จอภาพหลกของ Zotero จอภาพด-านซ-ายสดจะเปนส?วนควบคมเก*+ยวก#บหมวดหมA?ของข-อมAลงบรรณานกรมท*+จดเก[บ # จอภาพตรงกลางเปนส?วนแสดงรายการของข-อมAลบรรณานกรมท*+จ#ดเก[บ จอภาพด-านขวาสดเปนส?วนแสดงรายละเอ*ยดของข-อมAลบรรณานกรมการทางานของ Zotero การท]างานของ Zotero เร+มจากการแสวงหาทร#พยากรสารสนเทศท*+ต-องการท#ZงในรAปแบบส+งพมพต#วเล?ม ส=+ออเล[กทรอนกส ส=+อดจท#ล ผลล#พธการส=บค-นจาก WebOPAC, Online Database เว[บไซตจากน#Zนจkงน]าข-อมAลบรรณานกรมของทร#พยากรสารสนเทศด#งกล?าวจ#ดเก[บเข-าสA? Zotero ท#Zงโดยผ?านระบบอ#ตโนม#ตและการน]าเข-าโดยตรงของผA-ใช- Zotero รองร#บการจ#ดเก[บข-อมAลบรรณานกรมของทร#พยากรสารสนเทศได-หลากหลายรAปแบบด#งน*Z • Artwork • Computer Program • Audio Recording • Conference Paper • Bill • Dictionary Entry • Blog Post • Document • Book • E-Mail • Book Chapter • Encyclopedia Article • Case • Filmการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 4
 7. 7. • Forum Post • Patent • Hearing • Podcast • Instant Message • Presentation • Interview • Radio Broadcast • Journal Article • Report • Letter • Statute • Magazine Article • Thesis • Manuscript • TV Broadcast • Map • Video Recording • Newspaper Article จากน#Zนจkงเปนการจ#ดหมวดหมA? การเพ+ม/ปร#บแก-ไขรายละเอ*ยดข-อมAลบรรณานกรมผ?าน Zoteroการน]าข-อมAลบรรณานกรมไปใช-ในเอกสารงานพมพท#Zงท*+อยA?ในฟอรแมต Microsoft Word และ OpenOffice.orgWriter ด-วยรAปแบบการอ-างองท*+ต-องการการจดเกบขอมลบรรณาน!กรมโดยวธ&การนาเขาตรง การจ#ดเก[บข-อมAลบรรณานกรมโดยวธ*การน]าเข-าตรงสามารถท]าได-โดยการเข-าสA?จอภาพการท]างานของ Zotero จากน#Zนคลกปsม New Item จะปรากฏรายการเล=อกทร#พยากรสารสนเทศท*+ต-องการน]าเข-าข-อมAลบรรณานกรม คลกเล=อกประเภททร#พยากรสารสนเทศท*+ต-องการ ร$ปท( 7: ปDมเลEอกประเภททรพยากรสารสนเทศการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 5
 8. 8. ต#วอย?างต-องการน]าเข-าข-อมAลต#วเล?มหน#งส=อ คลกรายการ Book จะปรากฏจอภาพการป{อนข-อมAลบรรณานกรม ด#งน*Z ร$ปท( 8: รายละเอยดขอม$ลหนงสEอท(ตองการปHอน ป{อนข-อมAลลงในรายการตามท*+โปรแกรมก]าหนด ร$ปท( 9: ตวอย?างการปHอนรายละเอยดบรรณานกรมของหนงสEอการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 6
 9. 9. จะปรากฏรายการบรรณานกรมท*+เร*ยกว?า Item ด#งน*Z ร$ปท( 10: รายการบรรณานกรมท(นKาเขา ท#Zงน*Zรายการท*+ต-องป{อนของทร#พยากรสารสนเทศรAปแบบอ=+นจะม*ความแตกต?างก#นไปบ-าง ร$ปท( 11: จอภาพการปHอนขอม$ลบรรณานกรมร$ปแบบอเมลการนาเขารายการบรรณาน!กรมอตโนมตผ(าน ISBN, DOI, PubMed ID หน#งส=อ ผลงานวชาการต?างประเทศ และ/หร=อท*+ม*การออกเลข DOI – Digital ObjectIdentifier และ PubMed ID สามารถน]าเข-า Zotero ได-สะดวกกว?าเพ*ยงป{อนเลข ISBN, DOI หร=อ PubMed IDZotero จะเข-าไปส=บค-นข-อมAลบรรณานกรมของทร#พยากรสารสนเทศตามเลขด#งกล?าว จากแหล?งต?างๆ เช?นAmazon, PubMed, Online Database, Google Scholar พร-อมดkงข-อมAลบรรณานกรมมาจ#ดเก[บไว-ใน Zoteroให-อตโนม#ต #การบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 7
 10. 10. การท]างานแบบอ#ตโนม#ตน*Zท]าได-โดยคลกปsมเคร=องม=อ Add Item by Identifier + จะปรากฏจอภาพป{อนเลข ISBN, DOI, PubMed ID ด#งน*Z ร$ปท( 12: จอภาพปHอนเลข ISBN, DOI หรEอ PMID ต#วอย?างป{อนค?า 21287113 ซk+งเปนเลข PMID ของบทความทางวารสารท*+เผยแพร?ผ?านเว[บไซตPubMed แล-วคลกปsม OK โปรแกรม Zotero จะเข-าไปส=บค-นข-อมAลพร-อมแสดงข-อมAลบรรณานกรม ด#งน*Z ร$ปท( 13: ผลลพธ@รายการบรรณานกรมท(ไดจากการปHอนเลข ISBN, DOI หรEอ PMID ขณะน*Zประเทศไทยย#งไม?ม*ฐานข-อมAล ISBN ทร#พยากรสารสนเทศของไทย จkงย#งไม?สามารถส=บค-นด-วยISBN หน#งส=อไทยการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 8
 11. 11. การนาเขารายการบรรณาน!กรมอตโนมตจาก WebOPAC WebOPAC มาตรฐานท*+ม*ให-บรการในห-องสมดต?างๆ โดยเฉพาะระด#บอดมศkกษา สามารถส?งออกรายการบรรณานกรมของทร#พยากรสารสนเทศท*+จ#ดเก[บสA? Zotero ได-สะดวกเพ*ยงผA-ใช-งานเข-าสA? WebOPAC ด-วยFirefox ท*+ตดต#ง Zotero ส=บค-นรายการทร#พยากรสารสนเทศท*+ตองการ Z - ร$ปท( 14: ผลลพธ@การสEบคนผ?าน WebOPAC ของสKานกหอสมด มหาวทยาลยเกษตรศาสตร@ ส#งเกตท*+ Address Bar ของ Firefox จะปรากฎไอคอนรAปสมดส*ฟา ก]าก#บไว-ท*+ดานท-ายของ { -Address Bar ซk+งม*ค]าอธบายว?า Save to Zotero (ไอคอนอาจจะแตกต?างไปตามระบบและประเภททร#พยากรสารสนเทศ) ร$ปท( 15: ไอคอนสมดสฟHาใน Address bar เม=+อคลกไอคอนรAปสมดส*ฟา Zotero จะดkงข-อมAลบรรณานกรมของทร#พยากรสารสนเทศด#งกล?าว {มาจ#ดเก[บไว-ในระบบ Zotero ซk+งเม=+อคลกเป4ดจอภาพการท]างานของ Zotero จะปรากฏข-อมAล ด#งน*Zการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 9
 12. 12. ร$ปท( 16: ขอม$ลบรรณานกรมท(ดงจาก WebOPAC WebOPAC ของห-องสมดบางแห?งอาจจะไม?รองร#บการท]างานก#บ Zotero ให-ส#งเกตจากไอคอน Zotero ท*+ปรากฏใน Address Bar เปนหล#กการนาเขารายการบรรณาน!กรมอตโนมตจาก Online Database และเวบไซตA นอกจาก WebOPAC แล-ว Online Database และเว[บไซตหลายระบบก[ม*การพ#ฒนาความสามารถให-ท]างานเก*+ยวก#บข-อมAลบรรณานกรมของบทความ หน-าเว[บก#บ Zotero ได- โดยการเข-าไปย#งเว[บไซตบรการฐานข-อมAลออนไลน และ/หร=อเว[บไซตบรการความรAตางๆ (ส?วนใหญ?ย#งเปนเว[บไซตจากต?างประเทศ) -?เช?น ISI Web of Science ส=บค-นข-อมAลและ/หร=อเข-าไปย#งหน-าเน=Zอหาท*+ต-องการ ส#งเกตไอคอนของ Zotero ในAddress Bar โดยไอคอนจะแตกต?างไปตามประเภทของทร#พยากรสารสนเทศ เช?น เม=+อส=บค-นผลงานวชาการจากเว[บ ISI Web of Science จะปรากฏไอคอน Zotero บน Address Bar และผลการจ#ดเก[บด#งน*Zการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 10
 13. 13. ร$ปท( 17: การจดเก.บขอม$ลบรรณานกรมจากเว.บ ISI Web of Science ข-อมAลบรรณานกรมจากบทความในเว[บไซต Wikipedia.org ร$ปท( 18: การจดเก.บขอม$ลบรรณานกรมของบทความจากเว.บ Wikipediaการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 11
 14. 14. ข-อมAลบรรณานกรมของรAปภาพจากเว[บ flikr.com ร$ปท( 19: การจดเก.บขอม$ลบรรณานกรมของร$ปภาพจากเว.บ Flickr.com ข-อมAลบรรณานกรมของ Video จากเว[บ Youtube.com ร$ปท( 20: การจดเก.บขอม$ลบรรณานกรมของ Video จากเว.บ Youtubeการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 12
 15. 15. การใชงาน Zotero ร(วมกบ OpenOffice.org Writer เม=+อจ#ดเก[บ รวบรวมข-อมAลบรรณานกรมของทร#พยากรสารสนเทศท*+ต-องการไว-ในระบบของZotero แล-ว ถ#ดไปจะเปนการดkงข-อมAลบรรณานกรมจาก Zotero มาแสดงผลเปนรายการอ-างอง รายการบรรณานกรมในผลงานท*+สร-างด-วย OpenOffice.org Writerการตดตงช!ดเครJKองมJอ Zotero กบ OpenOffice.org Writer เร+มต-นด-วยการตดต#Zงเคร=+องม=อ Zotero (Zotero Toolbar) ให-ก#บ OpenOffice.orgWriter ก?อน โดยเข-าเว[บไซต Zotero.org ร$ปท( 21: หนาหลกของเว.บไซต@ Zotero.org คลกรายการ Download word processor plugins for 2.0 ปรากฏจอภาพการท]างานในส?วนดาวนโหลด ด#งน*Z ร$ปท( 22: จอภาพดาวน@โหลด Plugins ของ Zoteroการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 13
 16. 16. เล=+อนไปรายการ Plugins ของ OpenOffice.org Writer คลกเล=อก Plugins ท*+สน#บสนนOpenOffice.org Writer ส]าหร#บระบบปฏบ#ตการ Microsoft Windows คลกรายการ Install the Zotero 2.0OpenOffice plug-in (Firefox extension, 1.1MB) ร$ปท( 23: Plugins ของ Microsoft Word จะปรากฏแถบตดต#Zงส*เหล=องด-านบนของเว[บเบราวเซอร คลกปsม Allow ปรากฏจอภาพดาวนโหลดและตดต#ง Plugins ด#งน*Z Z ร$ปท( 24: จอภาพดาวน@โหลดและตดต6ง Plugins คลกปsม Install แล-วรอโปรแกรมตดต#งระบบ จะปรากฏจอภาพแสดงการตดต#Zงเสร[จสมบAรณและ Zปsม Restart Firefoxการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 14
 17. 17. ร$ปท( 25: จอภาพแสดงการตดต6ง Plugins คลกปsม Restart Firefox เพ=+อให- Firefox ปร#บปรงระบบให-ก#บ Firefox เองและOpenOffice .org Writer เม=+อ Firefox เป4ดระบบแล-ว ขณะน*Zกพร-อมใช-งาน OpenOffice.org Writer โดยเป4ด [โปรแกรม OpenOffice.org Writer จะปรากฏชดค]าส#+งของ Zotero ในรAปแบบแถบเคร=+องม=อ ด#งน*Zการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 15
 18. 18. การสรางรายการอางอง การสร-างรายการอ-างองจากข-อมAลบรรณานกรมท*+จ#ดเก[บไว-ใน Zotero ท]าได-โดยเร+มจากสร-างหร=อเป4ดแฟ{มผลงานเข*ยน รายงาน ผลงานวชาการแล-วคลกเมาส ณ ต]าแหน?งท*+ต-องการจดอ-างองของรายการอ-างอง คลกปsม Insert Citation ปรากฏจอภาพเล=อกรAปแบบการอ-างอง (จะปรากฏคร#Zงแรกเพ*ยงคร#Zงเด*ยว) ร$ปท( 26: จอภาพเลEอกร$ปแบบการอางอง เล=อกรAปแบบการอ-างองท*+ตองการ เช?น American Phychological Association คลกปsม OK -จะปรากฏจอภาพแสดงรายการบรรณานกรมท*+จดเก[บของ Zotero #การบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 16
 19. 19. ร$ปท( 27: จอภาพแสดงรายการบรรณานกรมท(จดเก.บ คลกเล=อกรายการบรรณานกรมท*+ต-องการ แล-วคลกปsม Ok โปรแกรม Zotero จะสร-างรายการอ-างองตามรAปแบบท*+เล=อกในเอกสาร ด#งต#วอย?าง ร$ปท( 28: รายการอางองจาก Zotero ท]าซZ]าต]าแหน?งอ=+นๆ ตามเหมาะสม เม=+อก]าหนดต]าแหน?งรายการอ-างองก]าก#บเน=Zอหาแล-วการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 17
 20. 20. การสรางรายการบรรณาน!กรมทายเล(ม ถ#ดไปเปนการสร-างรายการบรรณานกรมไว-ทายเล?ม โดยเล=+อน Cursor ไปหน-าสดท-าย หร=อหน-า -กระดาษท*+ต-องการพมพบรรณานกรมท-ายเล?ม พมพห#วเร=อง “บรรณานกรม” แล-วขkZนบรรท#ดใหม? คลกปsมเคร=องม=อ + +Insert Bibliography จากชดเคร=+องม=อของ Zotero โปรแกรม Zotero จะน]าข-อมAลบรรณานกรมจากรายการท*+เล=อกและระบไว-ในเอกสารตามต]าแหน?งรายการอ-างองมาแสดงเปนรายการบรรณานกรมตามรAปแบบท*+เล=อกเช?นก#น ร$ปท( 29: บรรณานกรมจาก Zotero ท#Zงน*Zหากม*การเพ+มรายการอ-างองในเน=Zอหา รายการบรรณานกรมจากรายการอ-างองท*+เล=อกใช-งานจะถAกดkงมาแสดงพร-อมจ#ดเร*ยงล]าด#บตามรAปแบบโดยอ#ตโนม#ตการปรบเปล&Kยนรปแบบการอางอง จากต#วอย?างเปนการสร-างรายการอ-างองและรายการบรรณานกรมตามรAปแบบของ AmericanPhychological Association ท#Zงน*ZหากผA-เข*ยนต-องการปร#บเปล*+ยนรAปแบบเปน Chicago Manual of Style(Author-date format) ก[สามารถท]าได-ง?ายๆ โดยคลกปsมเคร=+องม=อ Set Document Preferences ปรากฏจอภาพเล=อกรAปแบบการอ-างอง ด#งน*Zการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 18
 21. 21. ร$ปท( 30: จอภาพเลEอกร$ปแบบการอางอง OpenOffice.org Writer และ Zotero จะปร#บรAปแบบการอ-างอง และรายการบรรณานกรมท-ายเล?มให-เปนตามรAปแบบใหม?โดยอ#ตโนม#ตการบรหารจดการบรรณานกรมดวย Zotero และ OpenOffice.Writer หนา 19

×