Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

คู่มือการใช้ Zotero

Ad

คูมือการใช Zotero-

ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแกว-
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน-
นายชาญณรงค จันทรพา...

Ad

หัวขอที่จะพูด/
l Zotero คืออะไร-
l ทำไม Zotero จึงนาใช-
l วิธีใช Zotero-
  – การติดตั้ง Firefox และ Zotero-
  – ก...

Ad

Zotero คืออะไร/
l “Zotero” (zoh-TAIR-oh) มาจากคำในภาษาแอลเบเนีย
 (Albanian) หมายถึง “to acquire, to master,” as in
 lea...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 68 Ad
1 of 68 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Kanda Runapongsa Saikaew

Advertisement

คู่มือการใช้ Zotero

 1. 1. คูมือการใช Zotero- ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแกว- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน- นายชาญณรงค จันทรพานิชย - ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน- 1
 2. 2. หัวขอที่จะพูด/ l Zotero คืออะไร- l ทำไม Zotero จึงนาใช- l วิธีใช Zotero- – การติดตั้ง Firefox และ Zotero- – การสรางบรรณานุกรมจากเว็บและฐานขอมูล- – การทำงานรวมกับ Microsoft Office Word- – การนำเขาบรรณานุกรมจาก EndNote- – การโอนไฟลระหวาง Zotero กับ WebDav- 2
 3. 3. Zotero คืออะไร/ l “Zotero” (zoh-TAIR-oh) มาจากคำในภาษาแอลเบเนีย (Albanian) หมายถึง “to acquire, to master,” as in learning. การไดมา การเชี่ยวชาญในการเรียนรู - l เครื่องมือที่สามารถทำงานไดคลายกับ Endnote - – ใชในการรวบรวม และจัดการขอมูลเชิงอางอิง- – ใชในการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม PDF เว็บเพจ รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับรายการอางอิง - 3
 4. 4. Zotero แตกตาง Endnote อยางไร/ l Zotero เปนโปรแกรมที่สามารถนำมาใชงานไดฟรีตลอด ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานของ Center for History and New Media , George Mason University- l Zotero เปนโปรแกรมที่จะตองใช Firefox เปนเบราวเซอร - – Zotero เปน Add-on ตัวหนึ่งที่ปลั๊กเขากับ Firefox และ เรียกใชงานผาน Firefox - 4
 5. 5. ทำไม Zotero จึงนาใช/ 1. สืบคน รวบรวม ถายโอน (Export) จัดการและจัดเก็บรายการทาง บรรณานุกรมหรือรายการอางอิง เอกสารฉบับเต็ม แฟมขอมูล เว็บเพจ รูปภาพ ลิงค และวัตถุอื่นๆ - –  สืบคนไดจากแหลงขอมูลชั้นนำทั่วโลกกวา 200 แหลง ไมวาจะ เปนฐานขอมูลหองสมุด (OPAC) ฐานขอมูลออนไลนเพื่อการ วิจัยและพัฒนา- 2. สรางหองสมุดสวนตัวเพื่อจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่สืบคนไดจาก แหลงขอมูล อยางเปนระบบ ซึ่งชวยใหสามารถเขาถึงขอมูลที่ ตองการดังกลาวไดโดยสะดวกและรวดเร็ว- 5
 6. 6. ทำไม Zotero จึงนาใช/ 3. จัดเตรียมและนำเสนอรูปแบบบรรณานุกรมและรายการ อางอิงที่หลากหลายและไดมาตรฐานเพื่อตอบสนอง ความ ตองการของผูใชงาน- – เปดโอกาสสำหรับผูใชงานที่ตองการสรางและแชรรูป แบบรายการบรรณานุกรมและรายการอางอิงในแบบ ตนเอง ดวย Open source Citation Style Language (CSL)- 6
 7. 7. ทำไม Zotero จึงนาใช/ 4. สราง หรือ แกไข รายการบรรณานุกรมและรายการอางอิง ตามรูปแบบตางๆ ที่ตองการไดอยางงายดายและในเวลา รวดเร็ว- 5. สามารถแทรกรายการบรรณานุกรมหรือรายการอางอิง ที่ ตองการดังกลาวในตัวเลมวิทยานิพนธหรือรายงานการวิจัย รวมถึง เอกสารฉบับเต็ม เว็บเพจ รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ ที่ เกี่ยวของกับรายการอางอิงไปพรอมขณะเขียนรายงาน- 7
 8. 8. ทำไม Zotero จึงนาใช/ 6. สามารถดาวนโหลดไดฟรีจากเว็บไซตของ Zotero - – เปดโอกาสเสรีใหผูใชงานสามารถพัฒนาตอยอด และ ดัดแปลง ตามความตองการและความจำเปนแกการใช ของผูใชงานนั้นๆ ตอไปได - – เปดโอกาสใหทำวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse engineering) เพื่อศึกษาและวิจัยโปรแกรม- 7. ชวยลดตนทุน และประหยัดงบประมาณในการประยุกตใช งานได- 8
 9. 9. ทำไม Zotero จึงนาใช/ 8. รองรับตัวอักษรที่ใช Unicode ทำใหสามารถนำเขา (Import) จัดเก็บ รวบรวม และถายโอน (Export) ขอมูล หลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย- 9. มี Post-it และ Notepadเพื่อจดบันทึกขอมูลรายละเอียด เพิ่มเติมที่ตองการหรือเพื่อชวยเตือนความจำ- 10. ใชงานรวมกับกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป คือ Microsoft Word OpenOffice และ NeoOffce- 9
 10. 10. ทำไม Zotero จึงนาใช/ 11. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Linux- 12. ทำงานไดทั้งระบบ Online และ Offline ตัวอยาง Feature ที่สามารถทำงานบน Offline เชน การจดบันทึก (Note) การ สืบคนและการจัดการภายในคอลเล็กชั่น- 13. ใชงานงาย สะดวกและรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็ สามารถนำเขา (Import) จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห สารสนเทศ - - 10
 11. 11. ทำไม Zotero จึงนาใช/ 14. เชื่อมโยงแฟมขอมูลระหวางกันได เพื่อเห็นความสัมพันธ ของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ- 15. สงเสริมเทคโนโลยี RSS- 16. สืบคนขั้นสูง (Advanced search) และนำเทคโนโลยี Data mining มาประยุกตใช- 11
 12. 12. หัวขอที่จะพูด/ l Zotero คืออะไร- l ทำไม Zotero จึงนาใช- l วิธีใช Zotero- – การติดตั้ง Firefox และ Zotero- – การสรางบรรณานุกรมจากเว็บและฐานขอมูล- – การทำงานรวมกับ Microsoft Office Word- – การนำเขาบรรณานุกรมจาก EndNote- – การโอนไฟลระหวาง Zotero กับ WebDav- 12
 13. 13. การดาวนโหลดและติดตั้ง Firefox [1/8]/ l เปดเบราวเซอร แลวไปที่ http://www.mozilla.com/en-US/firefox/new/- l จากนั้นใหคลิกปุม “Firefox Free Download”- - 13
 14. 14. การดาวนโหลดและติดตั้ง Firefox [2/8]/ l จะมีหนาตาง “File Download” แสดงขึ้นมา ใหกดที่ปุม “Run”- 14
 15. 15. การดาวนโหลดและติดตั้ง Firefox [3/8]/ l พอโหลดเสร็จเรียบรอยแลวจะมีหนาตาง “Internet Explorer” ขึ้นมา ใหกดที่ปุม “Run”- - 15
 16. 16. การดาวนโหลดและติดตั้ง Firefox [4/8]/ l จะมีหนาตาง “User Account Control” แสดงขึ้นมา ใหคลิกที่ปุม “Yes” เรื่อยๆ - - - 16
 17. 17. การดาวนโหลดและติดตั้ง Firefox [5/8]/ l จะมีหนาตาง “Mozilla Firefox Setup” ขึ้นมา ใหกดที่ปุม “Next”- - 17
 18. 18. การดาวนโหลดและติดตั้ง Firefox [6/8]/ l ใหเลือก “Standard” แลวกด “Next”- 18
 19. 19. การดาวนโหลดและติดตั้ง Firefox [7/8]/ l ถาตองการให Firefox เปน Default ใหคลิกถูก แลวกด “Install”- 19
 20. 20. การดาวนโหลดและติดตั้ง Firefox [8/8]/ l ขั้นตอนสุดทาย ถาตองการใชงาน Firefox ทันทีใหคลิกถูก ที่ “Launch Firefox now” แลวกด “Finish”- 20
 21. 21. การเปดใชงาน Firefox ครั้งแรก/ l เมื่อเปด Firefox จะมีหนาตางการตั้งคาขึ้นมา- – Import bookmark จาก IE มาใสใน Firefox- – ไมตอง Import- 21
 22. 22. การเปดใชงาน Firefox ครั้งแรก/ l จะมีหนาตางการตั้งคาหนาแรก (Home Page)- – หนา Default ของ Firefox- – Import จาก IE - 22
 23. 23. การดาวนโหลด Zotero / l เปด Firefox แลวไปที่ http://www.zotero.org แลวคลิก ปุม Download- - 23
 24. 24. การยินยอมที่จะติดตั้ง Zotero/ l หลังจากคลิก Download เสร็จแลว ใหคลิกปุม “Allow”- - 24
 25. 25. การติดตั้ง Zotero/ l จากนั้นจะมีหนาตาง “Install add-ons” ` ` ใหคลิกปุม “Install Now”- - 25
 26. 26. Firefox ที่มี Zotero ถูกติดตั้งเรียบรอย/ l ในมุมลางขวามือของหนาตาง Firefox จะมี Zotero - - 26
 27. 27. การเพิ่มรายละเอียดของ Reference/ 2 1 27
 28. 28. การเปด Zotero แบบ Full screen/ 2 1 28
 29. 29. คำสั่ง Key Shortcuts ตางๆ/ l เปด/ปด Zotero : Ctrt + Alt + Z- l เปด/ปด Full screen mode : Ctrt + Alt + F- l คนหา : Ctrt + Alt + K- l สราง Item : Ctrt + Alt + N- l สราง Note : Ctrt + Alt + O- 29
 30. 30. หัวขอที่จะพูด/ l Zotero คืออะไร- l ทำไม Zotero จึงนาใช- l วิธีใช Zotero- – การติดตั้ง Firefox และ Zotero- – การสรางบรรณานุกรมจากเว็บและฐานขอมูล- – การทำงานรวมกับ Microsoft Office Word- – การนำเขาบรรณานุกรมจาก EndNote- – การโอนไฟลระหวาง Zotero กับ WebDav- 30
 31. 31. การสรางบรรณานุกรมจากเว็บ/ l เปดเว็บที่ตองการ (1) แลวคลิกที่ปุม Zotero (2)- - - 31
 32. 32. การเพิ่มรายการบรรณานุกรม/ l ใหกดปุม + (1) แลวเลือกประเภทของขอมูล (2)- - 32
 33. 33. การสรางบรรณานุกรมจากฐานขอมูล/ l คลิกปุม “Save to Zotero” (1) รายละเอียดจะปรากฎโดยอัตโนมัติ (2)- - 33
 34. 34. หัวขอที่จะพูด/ l Zotero คืออะไร- l ทำไม Zotero จึงนาใช- l วิธีใช Zotero- – การติดตั้ง Firefox และ Zotero- – การสรางบรรณานุกรมจากเว็บและฐานขอมูล- – การทำงานรวมกับ Microsoft Office Word- – การนำเขาบรรณานุกรมจาก EndNote- - 34
 35. 35. การใช Zotero กับ Word Processor/ l ไปที่เว็บ http://www.zotero.org/support/word_processor_integration แลวคลิก “Installation”- - 35
 36. 36. การติดตั้ง Word for Windows Plugin/ l คลิก “Install the Word for Windows Plugin”- l หลังจากนั้น คลิก “ยินยอม” และคลิก “ติตตั้งเดี๋ยวนี”- ้ 36
 37. 37. การตรวจสอบการติตตั้ง Word Plugin/ l เปด Microsoft Word Processor แลวคลิกที่เมนู Add-Ins (1) จะเห็น Zotero Toolbar (2)- - 37
 38. 38. การเพิ่มรายการอางอิงขณะเขียนเอกสาร/ 38
 39. 39. เลือกรายการอางอิงที่ตองการเพิ่ม/ 39
 40. 40. เพิ่มรายการบรรณานุกรม/ 40
 41. 41. ผลสำเร็จของการใสขอมูลอางอิง/ 41
 42. 42. หัวขอที่จะพูด/ l Zotero คืออะไร- l ทำไม Zotero จึงนาใช- l วิธีใช Zotero- – การติดตั้ง Firefox และ Zotero- – การสรางบรรณานุกรมจากเว็บและฐานขอมูล- – การทำงานรวมกับ Microsoft Office Word- – การนำเขาบรรณานุกรมจาก EndNote- – การโอนไฟลระหวาง Zotero กับ WebDav- 42
 43. 43. การเลือกเมนู “นำเขา” ใน Zotero/ l คลิกปุม “Zotero” ใน Firefox- - l คลิกที่ไอคอน “Gear” แลวเลือกเมนู “นำเขา”- - 43
 44. 44. การเลือกไฟล *.ris ของบรรณานุกรม/ 44
 45. 45. ขอมูลที่ถูกนำเขาจากไฟล *.ris/ l ขอมูลในไฟล *.ris จะถูกนำเขาและแสดงใน Zotero- - 45
 46. 46. หัวขอที่จะพูด/ l Zotero คืออะไร- l ทำไม Zotero จึงนาใช- l วิธีใช Zotero- – การติดตั้ง Firefox และ Zotero- – การสรางบรรณานุกรมจากเว็บและฐานขอมูล- – การทำงานรวมกับ Microsoft Office Word- – การนำเขาบรรณานุกรมจาก EndNote- – การโอนไฟลระหวาง Zotero กับ WebDav- 46
 47. 47. การติดตั้ง Zotero แบบ Standalone [1/4]/ l เขาไปที่ http://www.zotero.org/support/standalone- 47
 48. 48. การติดตั้ง Zotero แบบ Standalone [2/4]/ l พอโหลดเสร็จแลวจะไดไฟล Zotero_win32.zip มา ให ทำการแตกไฟลออก- 1 คลิก ขวา 2 เลือก Extract Here 48
 49. 49. การติดตั้ง Zotero แบบ Standalone [3/4]/ l เสร็จแลวจะไดดังรูป - l เปดเขาไปใน Folder ที่ได (Zotero_win32)- 49
 50. 50. การติดตั้ง Zotero แบบ Standalone [4/4]/ l ดับเบิลคลิกที่ zotero.exe เพื่อเปดโปรแกรม Zotero ขึ้นมา- 50
 51. 51. โปรแกรม Zotero แบบ Standalone/ 51
 52. 52. WebDAV / l WebDAV คืออะไร- l WebDAV มีขอดียังไง- l วิธีใชงาน WebDAV- l การใชงานระหวาง WebDAV กับ Zotero - 52
 53. 53. WebDAV คืออะไร/ l WebDAV หรือ Web Distributed Authoring and Versioning คือ Protocol ที่พัฒนาตอมาจาก HTTP เพื่อให user สามารถเขา มามีสวนรวมในการจัดการทรัพยกรตางๆ บนเครื่อง Server ซึ่ง บน Server เองก็ตอง Support WebDAV ดวยเชนกัน ซึ่งในการ เขามาจัดการทรัพยากรเหลานั้น การทำงานทั้งหมดก็จะทำอยูบน Protocol HTTP นั่นเอง โดยการเขามานั้น WebDAV จะยอมให user เขามาจัดการทรัพยการตางๆ เชน ไฟลบน Server ไดเชน ยอมให Create, Move และ Edit ไฟลได- 53
 54. 54. Feature ที่สำคัญ ของ WebDAV คือ/ 1.  Locking คือ การปองกันการเขียนไฟล แกไขไฟล ของ user ในเวลา เดียวกัน- 2.  Properties คือ ความสามารถในการ สราง, แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูล ของเจาของไฟล หรือ ผูสรางไฟล และ ขอมูลอื่นๆ ของผูสรางไฟล เชน วันที่สรางไฟล, วันที่แกไขไฟล ฯลฯ- 3.  Name space management คือ ความสามารถในการ Copy และ Move เว็บเพจใน Web เดียวกันได- 4.  Collection คือ ความสามารถในการ สราง, ลบ, แกไข และ แสดง ทรัพยากร ภายใน Web ดังกลาวได- 54
 55. 55. WebDAV มีขอดียังไง/ l มีขอดีกวา ftp ตรงที่สามารถเขารหัสขอมูลได (ตองเปน https) และสามารถลอกขอมูลได- l มีขอดีกวา samba ตรงที่ใชพอรตมาตรฐานของ http คือ 80 ทำใหปรับตั้งไฟรวอลลไดงาย- 55
 56. 56. วิธีใชงาน WebDAV / 1. ทำการ Map network drive เพื่อจำลองให Server เปน network เดียวกับเรา- 56
 57. 57. วิธีใชงาน WebDAV / 2. เลือก drive และ folder ที่จะทำการ map เสร็จแลวกด finish- - 57
 58. 58. วิธีใชงาน WebDAV / 3. พอเสร็จเรียบรอยแลวเราจะมี drive เพิ่มขึ้นมาไวสำหรับ ถายโอนขอมูลไปยัง server- - 58
 59. 59. วิธีใชงาน WebDAV / 4. ทำการ double click เขาไปยัง drive ที่ปรากฎ ระบบจะมี การถาม username และ password ในการเขาใชงาน- - 59
 60. 60. วิธีใชงาน WebDAV / 5. พอกรอก username และ password เสร็จแลวก็จะพบกับ file ที่อยูบน server และสามารถถายโอนขอมูลไดโดยไมตอง ผาน ftp- - 60
 61. 61. การใชงาน WebDAV กับ Zotero [1/3]/ ไปที่ Preferences ของ zotero- - 61
 62. 62. การใชงาน WebDAV กับ Zotero [2/3]/ ไปที่ Sync แลวเลือก Sync attachment.. เปน WebDAV- 62
 63. 63. การใชงาน WebDAV กับ Zotero [3/3]/ กรอก URL , username และ password เสร็จแลวกด OK- - 63
 64. 64. การตั้งคาใหเก็บไฟลไวบนเครื่อง/ 64
 65. 65. การตั้งคาใหเก็บไฟลใวบนเครื่อง/ 65
 66. 66. อางอิง/ l ปญญรักษ งามศรีตระกูล, “Zotero - เครื่องมือรวบรวม จัดการ และอางอิงงานวิจัย”, http://share.psu.ac.th/blog/myopensource/11107- l สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) , “Zotero : the next generation research tool (ตอนที่ 1 เปดประตูรูจัก Zotero)”, http://www.stks.or.th/blog/?p=87- 66
 67. 67. อางอิง/ l สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) , “Zotero : the next generation research tool (ตอนที่ 2 ทำไม Zotero จึงเหมาะเปนผูชวยสวนตัวคุณ )”, http://www.stks.or.th/blog/?p=88- l บุญเลิศ อรุณพิบูลย, “การทำรายการอางอิงดวย Open Source Reference Manager: Zotero”, http:// www.slideshare.net/boonlert/open-source-reference- manager”- 67
 68. 68. อางอิง/ l บุญเลิศ อรุณพิบูลย, “รายการบรรณานุกรมไมยากดวย Zotero”, http://www.stks.or.th/wiki/doku.php?id=zotero:start- l บริษัทไมโครซอฟต จำกัด ` ` - –  http://office.microsoft.com/th-th/frontpage-help/ HP001048624.aspx- –  http://help.wildapricot.com/display/DOC/Setting+Up +WebDAV+in+Windows+7- –  http://blog.dreamhosters.com/kbase/index.cgi?area=2913- 68

×