Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress

6,547 views

Published on

เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress

 1. 1. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคาครูโรงเรียนบ้านสันโค้งอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
 2. 2. คานาในสังคมยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดีย ( Social Media ) เป็นสื่อที่มีบทบาทเป็นอย่างมาก ผู้คนให้ความสาคัญเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และยังเข้ามามีบทบาทกับระบบการศึกษารวมทั้งสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้โซเชียลมีเดียในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้จากัดแค่ในห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยการใช้โซเชียลมีเดียอีกอย่างหนึ่งก็คือ เว็บบล็อกซึ่ง word press.com ก็เป็นอีกในเครื่องมือที่ใช้ในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการจัดเรียนการสอนจึงได้จัดทาเอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกออนไลน์ด้วย word press ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูอย่างไรก็ตาม เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกออนไลน์ด้วย word press อาจมีความบกพร่องต่างๆอยู่บ้าง ผู้จัดทาพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปผู้จัดทา
 3. 3. สารบัญรายการ หน้าความหมายของโซเซียลมีเดีย (Social Media) 1เว็บบล็อก คืออะไร 1Word Press คืออะไร 2การสมัครเพื่อขอใช้งานบล็อก 4การตั้งค่าให้กับบล็อก 6เข้าสู่หน้าจอแก้ไขเว็บบล็อก 9เรียนรู้ผ่านหน้าจอ Admin 11เริ่มการปรับแต่งบล็อก- เปลี่ยนภาษา 16- การปรับหน้า Interface Language ของบล็อก 17- การใส่รูปภาพหรือไอคอนประจาบล็อก 18- การปรับแต่งบล็อก 19การเขียนหน้าใหม่บนบล็อก 21- เครื่องมือที่ใช้ในการจัดข้อความ 22- การใส่รูปภาพ 23- การใส่คลิปวิดีโอในบล็อก 24- การแก้ไขหน้า 25การเขียนเรื่องใหม่ 27การจัดการเมนู 31การปรับแต่งลิงก์ 32การจัดการลิงค์ 33การปรับแต่ง Widgets 35
 4. 4. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 1ความหมายของโซเซียลมีเดีย (Social Media)โซเซียล (Social) หมายถึง สังคม ในบริบทของ โซเซียลมีเดีย หมายถึง การแบ่งปันในสังคม ซึ่งอาจเป็นการแบ่งปันเนื้อหา (ไฟล์,รสนิยม,ความเห็น... ) หรือปฏิสัมพันธ์ในสังคม (การรวมกันเป็นกลุ่ม)มีเดีย (Media) หมายถึง สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารโซเซียลมีเดียในที่นี้จึงหมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทาให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตนเอง เพื่อที่จะปฏิสัมพันธ์กับหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น (ผศ.ดร.กานดา รุณนะพงศา สายแก้วโซเซียลมีเดีย ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น 2.0 ซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับข้อมูล โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ที่มีกระดาษเป็นสื่อ เป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้รับข้อมูลไม่สามารถตอบกลับผู้ให้ข้อมูลในทันทีทันใด แต่โซเซียลมีเดีย จะเป็นการสื่อสาร 2 ทาง กล่าวคือ ผู้รับสามารถแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบกับผู้ให้ข้อมูลได้ทันทีตัวอย่างเช่น- การให้ข้อคิดเห็นในบันทึกในบล็อกหรือในวิดีโอ- การพูดคุยผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์หรือเว็บบอร์ด- การให้ข้อคิดเห็นและกด Like รูปภาพหรือคลิปวิดีโอใน Facebookเว็บบล็อกคืออะไรBlog (ภาษาไทย: บล็อก) เป็นคารวมมาจากคาว่า weblog (ภาษาไทย: เว็บล็อก) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอใน หลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทาให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก" ยังใช้เป็นคากริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์"บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบันนอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือจะเรียกว่าไดอารีออนไลน์ ซึ่งไดอารีออนไลน์องเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทาบล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็น
 5. 5. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 2ใหม่ให้กับลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์( Blog (weblog) คืออะไร,2013 : online)Wordpress.com คืออะไรWord Press เป็น open source web software ที่สามารถติดตั้งบนเว็บ server เพื่อสร้างเว็บไซต์, blog หรือcommunity ตอนเริ่มแรก Word Press เป็นเครื่องมือไว้สาหรับสร้าง blog แต่ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ จนสามารถสร้างเป็นเว็บไซต์ หรือ เว็บ community ได้แล้ว โดยมีระบบจัดการบทความ หรือ Content Management System(CMS) ทาให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่ง Word Press สร้างขึ้นโดย Matt Mullenweg และ Mike Little ในปี 2003 นับว่ามีการพัฒนามาถึง 10 ปีแล้วWordPress.com กับ WordPress.org แตกต่างกันอย่างไรWordPress.com ติด ตั้งง่าย ต้องบอกว่าแค่สมัครไม่ต้องติดตั้ง เพราะเมื่อสมัครแล้วทาตามกระบวนการเสร็จแล้ว ก็จะได้เว็บตามที่ต้องการ ภายใต้ url: xxxxx.wordpress.com แล้ว ไม่ต้องเสียค่า hosting เพราะข้อมูลต่าง ๆ จะอยู่บน server ของ wordpress.com มีการอัพเดต word press ให้อยู่เสมอเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมา มี plugin ที่จาเป็นสาหรับเว็บทั่ว ๆ ไปติดตั้งไว้ให้แล้ว โดยเป็นทาง wordpress.com เลือกไว้ให้ใช้งาน ฟรี จะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อต้องการอัพเกรดเพื่อให้ฟังก์ชั่นที่มากขึ้นจากที่ทาง wordpress.com เตรียมไว้ให้WordPress.org อิสระในการใช้งาน เนื่องจากเป็นการโหลดมาติดตั้งที่ server เอง ดังนั้นจะสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มากกว่าใช้งานบน wordpress.com ปรับแต่ง theme ได้ตามสะดวก และสามารถ download theme มาติดตั้งเองได้ โดยไม่ต้องเลือกเฉพาะที่ทางwordpress.com จากัดไว้ให้ ติดตั้ง plugin ได้ตามใจ หากอยากได้ตัวไหน download มาติดตั้งได้เลย ปรับแต่ง code ได้ตามที่ต้องการ และทาง wordpress.org มีคู่มือไว้รองรับ
 6. 6. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 3 เลือก hosting ที่ต้องการ ในราคาที่ต้องการได้ ไม่ถูกจากัดอยู่เพียงที่เดียวWordpress.com เป็นหนึ่งในหลาย เว็บไซต์ที่ให้บริการ บล็อก (Blog) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่สาหรับเขียนบล็อกฟรี ถึง 3 GB โดยไม่มีโฆษณา สามารถใช้งานได้ง่าย เนื่องจากไม่จาเป็นต้องใช้เทคนิคและความรู้ในการทาเว็บมากนัก หรือไม่จาเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บเลยก็ได้ สาหรับผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเขียนเว็บ ก็สามารถปรับแต่งได้ตามขีดจากัดของ Wordpress.com ที่มีมาให้ จึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเพียงพื้นที่สาหรับการเขียนเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ Applications อื่นๆ มากมาย และหากต้องการพื้นที่เพิ่มหรือต้องการที่จะมี โดเมนเนมเป็นของตนเอง Wordpress.com ก็มีบริการเสริม โดยการซื้อพื้นที่และโดเมนเนมได้(Word Press คืออะไร,2013 : online)
 7. 7. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 4การสมัครเพื่อขอใช้งานบล็อกเข้าเว็บไซต์ www.wordpress.com เพื่อสมัครขอรับบริการบล็อกโดยการเลือกที่ Get Started กรอกข้อมูลรายละเอียดดังภาพกรอก E-mail ของผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านใส่ URL ของบล็อก
 8. 8. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 5เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือก Create Blog จากนั้น word press จะส่งข้อความไปยังอีเมล์ที่ได้กรอกข้อมูลไว้ เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกกดลิงค์ Activate Blog ในอีเมลเพื่อทาการยืนยันการมีตัวตน เพื่อตอบรับการเป็นสมาชิกเมื่อทาการ Activate Blog เรียบร้อยแล้ว ก็จะลิงค์เข้าสู่บล็อกที่ได้ทาการสมัครไว้ และดาเนินการปรับแต่งต่อไป
 9. 9. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 6การตั้งค่าให้กับบล็อกทาการตั้งค่าให้กับบล็อกที่สร้างขึ้นโดยการกรอกข้อมูล จากนั้นให้คลิกที่ Next Step สู่ STEP 2การเลือกรูปแบบ (Theme) ของบล็อก โดยทาการคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ (ถ้าเป็นรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายจะมีลักษณะดังเช่น $75 ) เมื่อทาการเลือกรูปแบบแล้วให้คลิกเลือกที่ Next Stepชื่อของบล็อกที่ต้องการแสดงคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบล็อกเลือกเป็นภาษาไทย
 10. 10. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 7การแสดงรูปแบบที่ได้เลือกไว้ จากนั้นคลิกเลือก Next Step เมื่อถึง Step 4 ให้คลิกเลือกที่ Finish
 11. 11. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 8
 12. 12. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 9เข้าสู่หน้าจอการแก้ไขเว็บบล็อกเข้าไปที่ www.wordpress.com เลือก Already blogging? Sign in. เพื่อทาการ Log in เข้าสู่ระบบ เมื่อทาการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก Log Inกรอกอีเมล์หรือชื่อผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่าน
 13. 13. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 10หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานบล็อกเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
 14. 14. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 11เรียนรู้ผ่านหน้าจอ Adminส่วน Admin เป็นส่วนที่ใช้บริการจัดการเว็บบล็อกตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น การโพสต์ข้อความ การโพสต์รูปภาพ การเปลี่ยนรูปแบบของเว็บบล็อก เป็นต้น ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้เมนูหน้าควบคุม : จะประกอบด้วยเมนูย่อยเช่น หน้าแรก,การดูความคิดเห็นล่าสุด, สถิติการเยี่ยมชมเว็บบล็อกบล็อกที่ติดตาม เป็นต้นเมนู Store : ประกอบไปด้วยเมนูย่อย เช่น โดเมน การซื้อ Themes เป็นต้น (ในส่วนนี้จะเกี่ยวกับการอัปเดตบล็อกซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 15. 15. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 12เมนูเรื่อง : เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการจัดการเนื้อเรื่องที่ต้องการนาไปโพสต์ในบล็อก เช่น การแสดงเรื่องทั้งหมดในบล็อกการเขียนเรื่องใหม่ การจัดหมวดหมู่ การทาป้ายกากับ เป็นต้นเมนูไฟล์สื่อ : เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการนาสื่อต่างๆไปใส่ไว้ในบล็อก เช่น รูปภาพเมนูลิงค์ : เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆภายในบล็อก
 16. 16. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 13เมนูหน้า : เป็นเมนูที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการในแต่ละหน้าบนบล็อก เช่น การแสดงจานวนหน้าที่มีในบล็อก การเขียนหน้าใหม่เมนูความคิดเห็น : เป็นเมนูที่จัดการเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆที่อยู่บนบล็อกเมนู Feedbacks : เป็นเมนูที่แสดงเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆที่มีต่อบล็อก
 17. 17. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 14เมนูรูปแบบบล็อก : เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการจัดการรูปแบบของบล็อก เช่น การเปลี่ยน Theme การปรับแต่งเมนูการปรับแต่งส่วนหัว พื้นหลังของบล็อก เป็นต้นเมนูผู้ใช้ : เป็นเมนูที่บริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้งาน
 18. 18. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 15เมนูเครื่องมือ : เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือต่างๆบนบล็อกเมนูตั้งค่า : เป็นเมนูที่จัดการเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆบนบล็อก เช่น ภาษา การสนทนา เป็นต้น
 19. 19. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 16เริ่มการปรับแต่งบล็อกการเปลี่ยนภาษาเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบว่าหน้าจอเว็บบล็อกที่สร้างขึ้นมานั้น เป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน จึงควรเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้เข้าไปที่เมนูหลัก เลือก Settings General Language แล้วคลิกเลือกที่ภาษาไทย เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิก Save Changesเลือก Settingsเลือก Generalเลือกภาษาไทย
 20. 20. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 17การปรับหน้า Interface Language ของบล็อกเป็นการปรับแต่งหน้า Interface ของบล็อกให้เป็นภาษาไทย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ไปที่เมนูหลักเลือก Users Personal Settings Interface Language เลือกภาษาไทย เมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิกที่ Save Changesเลือก Usersเลือก Personal Settingsเลือกภาษาไทย
 21. 21. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 18การใส่รูปภาพหรือไอคอนประจาบล็อกเป็นการใส่รูปภาพหรือไอคอนประจาบล็อกที่สร้างขึ้น ไปที่เมนูตั้งค่า เลือกทั่วไป รูปหรือไอคอนประจาบล็อก จากนั้นก็เลือกรูปภาพที่ต้องการ และทาการอัปโหลดรูปภาพ
 22. 22. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 19การปรับแต่งบล็อกไปที่รูปแบบบล็อก เลือกปรับแต่ง จากนั้นเลือกหัวข้อเว็บและคาอธิบายเกี่ยวกับบล็อก จากนั้นเลือกสีของตัวอักษรที่เมนูสี ทาการเปลี่ยนสีตัวอักษรชื่อเว็บบล็อกคาอธิบายเพิ่มเติม
 23. 23. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 20เมื่อทาการเปลี่ยนสีตัวอักษรเรียบร้อยแล้ว ทาการเลือกเมนูหลักที่จะแสดงในบล็อก โดยการเลือกที่เมนูจากนั้นเลือกเมนูที่ต้องการ และทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 24. 24. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 21การเขียนหน้าใหม่ในบล็อกการสร้างหน้าขึ้นมาใหม่แล้วนาเนื้อหาที่ต้องการนาเสนอใส่เข้าไปในบล็อก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้เลือกเมนูหน้า เลือกเขียนหน้าใหม่พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการโพสต์ และเนื้อหาที่ต้องการนาเสนอในบล็อกเลือกเขียนหน้าใหม่พิมพ์ชื่อเรื่องใส่เนื้อเรื่องที่ต้องการนาเสนอแถบเครื่องมือ
 25. 25. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 22เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อความตัวหนา วางจากโปรแกรมเวิร์ดตัวเอียง เอารูปแบบออกขีดฆ่า เพิ่ม custom characterไม่เรียงรายชื่อ เยื้องเรียงรายชื่อ ย่อหน้าBlockquoute ยกเลิกสิ่งที่ทาจัดชิดขวา ทาซ้าจัดกึ่งกลาง ขอความช่วยเหลือจัดชิดซ้าย เพิ่มสื่อเพิ่มแก้ไขลิงค์ยกเลิกการทาลิงค์ใส่ป้ายกากับเพิ่มเติมตรวจคาผิดขยายเต็มจอแสดง/ซ่อนแถบเครื่องมือจัดหน้าขีดเส้นใต้จัดข้อความให้เต็มบรรทัดเลือกสีตัวอักษรวางเป็นตัวอักษร
 26. 26. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 23การใส่รูปภาพเลือกที่เพิ่มสื่อ จากนั้นเลือก ใส่ไฟล์สื่อ อัปโหลดไฟล์ เลือกหลายไฟล์ และเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการเพิ่มในเนื้อหาของเรื่องที่โพสต์ เมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วคลิกใส่ไฟล์ลงในเรื่องเมื่อเลือกรูปภาพแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดวางรูปภาพว่าจะให้อยู่ตาแหน่งไหนของเรื่อง โดยการคลิกเลือกรูปภาพ จากนั้นเลือกรูปแบบการจัดเอกสารใส่ไฟล์ เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์คลิกเลือกใส่ไฟล์ลงในเรื่องเลือกรูปภาพเลือกรูปแบบการจัดเอกสาร
 27. 27. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 24เมื่อพิมพ์ข้อความและเพิ่มรูปภาพลงไปในเรื่องที่ต้องการโพสต์บล็อกเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ เผยแพร่การใส่คลิปวิดีโอในบล็อกเนื่องจาก word press ยังไม่สนับสนุนการการอัปโหลดไฟล์วิดีโอโดยตรง แต่ก็สามารถนาคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์อื่นมาใส่ไว้ในบล็อกได้ โดยการนาลิงค์ของคลิปนั้นมาใส่ไว้ในเนื้อเรื่อง เช่น คลิปจาก www.youtube.comโดยการเลือกคลิปที่เราต้องการจาก www.youtube.com จากนั้นคลิกเลือก แบ่งปัน จากนั้นทาการคัดลอกลิงค์ที่มี แล้วนาไปวางในเรื่องที่เขียน แล้วทาการเผยแพร่
 28. 28. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 25การแก้ไขหน้าการแก้ไขหน้าที่ทาการโพสต์ในบล็อกสามารถทาได้ดังนี้ เลือกเมนูหน้า หน้าทั้งหมด จากนั้นเลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข ทาการแก้ไขหน้า เลือกคุณสมบัติหน้า แล้วเลือกอัปเดตเลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข
 29. 29. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 26แก้ไขเนื้อหาเลือกอัปเดตเลือกคุณสมบัติหน้า
 30. 30. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 27การเขียนเรื่องใหม่เลือกเมนูเรื่อง เขียนเรื่องใหม่จากนั้นพิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการโพสต์ และเนื้อหาที่ต้องการนาเสนอในบล็อกเลือกเขียนเรื่องใหม่พิมพ์ชื่อเรื่องใส่เนื้อเรื่องที่ต้องการนาเสนอแถบเครื่องมือ
 31. 31. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 28การใส่รูปภาพเลือกที่เพิ่มสื่อ จากนั้นเลือก ใส่ไฟล์สื่อ อัปโหลดไฟล์ เลือกหลายไฟล์ และเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการเพิ่มในเนื้อหาของเรื่องที่โพสต์ เมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วคลิกใส่ไฟล์ลงในเรื่องเมื่อเลือกรูปภาพแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดวางรูปภาพว่าจะให้อยู่ตาแหน่งไหนของเรื่อง โดยการคลิกเลือกรูปภาพ จากนั้นเลือกรูปแบบการจัดเอกสารใส่ไฟล์ เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์คลิกเลือกใส่ไฟล์ลงในเรื่องเลือกรูปภาพเลือกรูปแบบการจัดเอกสาร
 32. 32. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 29เมื่อพิมพ์ข้อความและเพิ่มรูปภาพลงไปในเรื่องที่ต้องการโพสต์บล็อกเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ เผยแพร่
 33. 33. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 30การแก้ไขเรื่องเลือกเมนูเรื่อง เลือกเรื่องทั้งหมดจากนั้นเลือกเรื่องที่ต้องการแก้ไข แก้ไขข้อความแล้วทาการอัปเดตเลือกเรื่องที่ต้องการแก้ไขแก้ไขข้อความเลือกอัปเดต
 34. 34. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 31การจัดการเมนูเลือกเมนูรูปแบบบล็อก เมนู เลือก create a new menu จากนั้นตั้งชื่อเมนู แล้วคลิกสร้างเมนูเมื่อสร้างเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือกเรื่องหรือหน้าเพื่อเพิ่มเข้าไปในเมนู จัดเรียงลาดับให้สวยงาม แล้วคลิกบันทึกเมนูเลือกเมนูพิมพ์ชื่อเมนูเลือกหน้าที่จะแสดงในเมนูจัดรูปแบบเมนูให้สวยงาม
 35. 35. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 32การปรับแต่งลิงค์ (Links)เลือกเมนูรูปแบบบล็อก เมนู เลือกสร้างเมนู จากนั้นจะทาการเพิ่มลิงค์เข้าไปในเมนูที่สร้างขึ้น โดยการพิมพ์ URL และชื่อของเว็บไซต์ที่ต้องการลิงก์ จากนั้นคลิกบันทึกพิมพ์ URL ของเว็บที่ต้องการลิงก์ชื่อของเว็บที่จะลิงก์บันทึก
 36. 36. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 33การจัดการลิงก์ลิงค์จะเป็นรายการการเชื่อมโยงต่างๆที่อยู่ในบล็อก ซึ่งมีขั้นตอนการเพิ่มลิงค์ดังนี้ไปที่เมนูลิงค์ เลือกลิงค์หมวดหมู่ จากนั้นทาการพิมพ์ชื่อหมวดหมู่ แล้วเลือกเพิ่มหมวดหมู่ลิงก์ใหม่พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ลิงก์
 37. 37. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 34จากนั้นเลือกแถบเมนูลิงก์ เลือกเพิ่มใหม่ ตั้งชื่อ และนาที่ URL ของเว็บมาใส่ ทาการเลือกหมวดหมู่ของลิงก์แล้วคลิกเลือกเพิ่มลิงก์ชื่อลิงค์ที่อยู่เว็บไซต์เลือกหมวดหมู่เพิ่มลิงก์
 38. 38. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 35การปรับแต่ง WidgetsWidget (วิจิท) คือ ชุดคาสั่งโปรแกรมขนาดเล็ก หรือโปรแกรมสาหรับการควบคุมในการทางานที่สร้างจากโปรแกรมแฟลช หรือจาวาสคริปต์ ช่วยรองรับการทางานของอินเตอร์เฟสกับแอพพลิเคชั่นหรือระบบปฏิบัติการWidget ที่พบกันบ่อยๆ เช่น ปุ่ม ไอคอน และแถบเมนู Widget ถูกนาไปติดไว้บนเว็บไซต์ต่าง ๆ หน้าจอคอมพิวเตอร์รวมถึง บล็อค และมือถือ การปรับแต่ง widget สามารถทาได้ดังนี้ไปที่เมนูรูปแบบบล็อก เลือก widgets จากนั้นคลิกเลือก widget ที่ชื่อปรับแต่ง นาไปวางไว้ในตาแหน่งที่ต้องการคลิกเลือก widget ที่ชื่อปรับแต่ง นาไปวางไว้ในตาแหน่งที่
 39. 39. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 36จากนั้นทาการตั้งชื่อ และเลือกเมนูที่ต้องการนามาแสดงใน widget จากนั้นทาการบันทึกนอกจากปรับแต่งแล้ว ยังมี Widgets ต่างๆ ตัวอย่างเช่นข้อความ เป็น widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อการพิมพ์ข้อความต่างๆในบล็อก เช่น ข้อความต้อนรับ
 40. 40. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บบล็อกบน Wordpress.comนางสุรีย์ นันคา ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อาเภอแม่สาย สพป.ชร เขต 3 37ค้นหา เป็น widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกได้ใช้ค้นหาบทความหรือข้อมูลต่างๆที่อยู่ในบล็อกปฏิทิน เป็น widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดงปฏิทินในบล็อก

×