Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การทำรายการอ้างอิงด้วย Open Source Reference Manager : Zotero

768 views

Published on

การทำรายการอ้างอิงด้วย Open Source Reference Manager : Zotero วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 401R
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม​งคลกรุงเทพ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การทำรายการอ้างอิงด้วย Open Source Reference Manager : Zotero

 1. 1. www.stks.or.th 11 การทำารายการอ้าางอ้งงด้าวย Open Source Reference Manager : Zotero ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานกกงานพกฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งงชาติ satapon@nstda.or.th, firstpimm@gmail.com http://stks.or.th/, http://thailibrary.in.th http://facebook.com/firstsatapon วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชก้น 4 ห่้อง 401R มห่าวิทยาลกยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 2. 2. www.stks.or.th 22 Agenda Reference tool  Zotero • การทำารายการอ้าางอ้งง/บรรณานุกรม • การทำารายการอ้าางอ้งง/บรรณานุกรมดาวย Reference Tools • ต่อ้ยอ้ด “รายการอ้าางอ้งง/บรรณานุกรม”
 3. 3. www.stks.or.th 33 อ้าางอ้งง/บรรณานุกรม ส่วนสำาคัญขอ้งผลงานวงชาการ การบอกรายละเอียดของแหล่งสารสนเทศ ที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า ซึ่งนำาเสนอในรปปของรายงาน ภาคนพพนธ์ บทความ หนังสือวพชาการ และรายงานการวพจัย
 4. 4. www.stks.or.th 44
 5. 5. www.stks.or.th 55 อ้าางอ้งง/บรรณานุกรม
 6. 6. www.stks.or.th 66 บันทึกเล็กๆ ที่มาขอ้งอ้าางอ้งง งานวพจัยเรื่อง ........................ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ [1] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~[2]~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 เรื่อง ..... โดย ...... สถานที่พพมพ.......... วันที่ ........... 1 เรื่อง ..... โดย ...... สถานที่พพมพ.......... วันที่ ........... เนื้อหา ….. 2 เรื่อง ..... โดย ...... สถานที่พพมพ.......... วันที่ ........... เนื้อหา …..
 7. 7. www.stks.or.th 77 กว่าจะได้ามา ...... • คานเอ้กสาร/สื่อ้ทรัพยากรที่ใชาประกอ้บการทำาผลงานวงชา • บันทึก สรุปความ เก็บรายการบรรณานุกรม  หายเมื่อ้ไร ไม่รูา • ตาอ้งมาไล่ใส่แต่ละจุด • รูปแบบ  จำายาก ทังงหนังสือ้ วารสาร รายงาน หนังสือ้พงมพ เว็บไซต ...  แย่จัง ถูกปรับรูปแบบใหม่ทังงหมด  รันเลขใหม่ (กรณีใชาแบบตัวเลข)
 8. 8. www.stks.or.th 88 ใชาขาอ้มูลต่อ้ไปนี้ระบุอ้าางอ้งงแบบ APA, MLA, Chicago – Author/date, IEEE
 9. 9. www.stks.or.th 99 Citation Style • APA • MLA • Chicago – Author/Date • IEEE • จุฬาฯ • ม.เกษตรฯ • ม.มหงดล • ม.บูรพา
 10. 10. www.stks.or.th 1010 ใชาขาอ้มูลต่อ้ไปนี้สราางบรรณานุกรมแบบ APA, MLA, Chicago – Author/date, IEEE
 11. 11. www.stks.or.th 1111 Bibliography Style APA MLA Chicago – Author/Date IEEE จุฬาฯ ม.เกษตรฯ ม.มหงดล ม.บูรพา
 12. 12. www.stks.or.th 1212 Reference Tools พระเอ้กสำาหรับคุณ • EndNote X1, EndNote Web • JabRef • ProCite • RefWorks • Zotero • TextCite • CiteULike • Connotea • Mendelay • OpenOffice.org • Microsoft Word 2007
 13. 13. www.stks.or.th 1313 Reference Tools ทางเลือ้ก • OpenOffice.org + JabRef/RefBase  ฟรี • Firefox + Zotero บนฐานขอ้ง OpenURL  ฟรี  ทำางานไดาทังง MS Office และ OpenOffice  ทุกที่ ทุกเวลา  อ้ัตโนมัตง
 14. 14. www.stks.or.th 1414 OpenOffice.org
 15. 15. www.stks.or.th 1515 Why ?
 16. 16. www.stks.or.th 1616 Zotero • Zotero [zoh-TAIR-oh] is a free, easy-to-use Firefox extension to help you collect, manage, and cite your research sources. http://www.zotero.org/
 17. 17. www.stks.or.th 1717http://research.library.gsu.edu/zoter
 18. 18. www.stks.or.th 1818 Features • Automatically capture citations • Remotely back up and sync your library • Store PDFs, images, and web pages • Cite from within Word and OpenOffice • Take rich-text notes in any language • Wide variety of import/export options • Free, open source, and extensible • Collaborate with group libraries • Organize with collections and tags • Access your library from anywhere • Automatically grab metadata for PDFs • Use thousands of bibliographic styles • Instantly search your PDFs and notes • Advanced search and data mining tools • Interface available in over 30 languages • Recommendation engine and RSS feeds
 19. 19. www.stks.or.th 1919 สรุปทำาไมตาอ้ง Zotero • โอ้เพนซอ้รสและฟรีแวร • รอ้งรับการจัดเก็บทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ • ทำางานร่วมกับ Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer/ LibreOffice • รอ้งรับรูปแบบการอ้าางอ้งงหลากหลายรูปแบบ • สนับสนุนกว่า 30 ภาษา • รอ้งรับการสืบคานขาอ้มูลทางอ้งนเทอ้รเน็ตหลายแหล่ง
 20. 20. www.stks.or.th 2020 เรียนรูา Zotero • การตงดตังง • การนำาเขาาแบบต่างๆ  การป้อ้นโดยตรง  Wetsite o Web Opac o Online Database o Youtube o Flickr o Etc.  ISBN, DOI, PubMed ID • การสราางรายการบรรณานุกรม • การ Import / Export, Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins
 21. 21. www.stks.or.th การจัด้การบรรณานุกรมยุคใหม่ด้าวย zotero CiteSaveSeeSearch Sync
 22. 22. www.stks.or.th 2222 การตงด้ตั้ง Zotero • ตงดตังง FireFox หรือ้ปรับ Firefox ใหาเป็นรุ่นล่าสุด • เขาาสู่เว็บไซต http://www.zotero.org • คลงก Download
 23. 23. www.stks.or.th 2323 เรง่มตานกับ Zotero Zotero+ http://www.mozilla.com http://www.zotero.org
 24. 24. www.stks.or.th 2424 การตงด้ตั้ง • ตงดตังงเว็บบราวเซอ้ร Firefox  http://www.mozilla.com  http://www.mozilla.org/en-US/
 25. 25. www.stks.or.th 2525 การตงด้ตั้ง • เมื่อ้ตงดตังง Firefox เสร็จ ใหาดำาเนงนการตงดตังง Zotero ที่ http://www.zotero.org • คลงก download เวอ้รชั่นล่าสุด Zotero 4.0.20.2 for Firefox (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม) 2557)
 26. 26. www.stks.or.th 2626 การตงด้ตั้ง • คลงก Zotero 4.0 for Firefox
 27. 27. www.stks.or.th 2727 การตงด้ตั้ง • คลงก Allow เพื่อ้ดำาเนงนการตงดตังง
 28. 28. www.stks.or.th 2828 การตงด้ตั้ง • คลงก Install Now และ Restart Firefox
 29. 29. www.stks.or.th 2929 การตงด้ตั้ง • เปิด Firefox สังเกตสัญลักษณ Zotero ที่มุมล่างขวา เป็นอ้ันเสร็จการตงดตังง (กรณีเวอ้รชั่น ต่ำากว่า Firefox 29.0) Zotero
 30. 30. www.stks.or.th 3030 (กรณีเวอ้ร์ชั่น ล่าสุด้ Firefox 29.0) Zotero
 31. 31. www.stks.or.th 3131 สำารวจและใชางาน Zotero • คลงกที่มุมล่างขวาขอ้ง Firefox จะปรากฎจอ้ภาพการทำางานขอ้ง Zotero ส่วนจัดการหมวดหมป่ ส่วนรายการบรรณานุกรม ส่วนรายระเอียดข้อมปล บรรณานุกรม
 32. 32. www.stks.or.th 3232 ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ Zotero รอ้งรับ • Artwork • Audio Recording • Bill • Blog post • Book • Book Section • Case • Computer Program • Conference Paper • Dictionary Entry • Document • E-Mail • Encyclopedia Article • Flim • Forum Post • Hearing • Instant Message • Interview • Journal Article • Letter • Magazine Article • Manuscript • Map • Newspaper Article • Patent • Podcast • Presentation • Radio Broadcast • Report • Statute • Thesis • TV Broadcast • Video Recording
 33. 33. www.stks.or.th 3333 รายการที่จัด้เก็บแต่ละประเภท
 34. 34. www.stks.or.th 3434 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมแบบต่างๆ • นำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโดยตรง  เขาาสู่หนาาจอ้การทำางานขอ้ง Zotero และนำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโดยตรงดาวย การคลงกที่ปุ่ม New Item เลือ้กประเภทขอ้งทรัพยากรสารสนเทศที่นำาเขาา
 35. 35. www.stks.or.th 3535 จงใชาขาอ้มูลต่อ้ไปนี้ป้อ้นใน Zotero
 36. 36. www.stks.or.th 3636 การนำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโด้ยตรง • หนาาจอ้การทำางานดาานขวาสุด จะปรากฎฟอ้รมใหาลงรายการขาอ้มูลบรรณานุกรม ซึ่ง ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทจะมีฟอ้รมลงรายการที่แตกต่างกัน
 37. 37. www.stks.or.th 3737 การนำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโด้ยตรง (ต่อ้) • หนังสือ้ เรื่อ้ง “ทุนทางสังคม”
 38. 38. www.stks.or.th 3838 การนำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโด้ยตรง (ต่อ้) • นำาขาอ้มูลที่ปรากฏป้อ้นเขาา Zotero
 39. 39. www.stks.or.th 3939 เว็บไซต์และระบบฐานขาอ้มูลหาอ้งสมุด้รอ้งรับ Open URL • http://kkulib.kku.ac.th/ • เลือ้กสืบคานจาก เลขมาตรฐานสากล ISBN: 9786161200480
 40. 40. www.stks.or.th 4040 การนำาเขาาจาก Wetsite • เป็นการนำาเขาาแบบอ้ัตโนมัตงจากเว็บไซตต่างๆ ที่รอ้งรับมาตรฐาน OpenURL  http://kkulib.kku.ac.th  http://www.youtube.com/  http://www.isiknowledge.com/  http://www.worldscientific.com  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  http://www.flickr.com/  http://www.amazon.com/  Etc.
 41. 41. www.stks.or.th 4141 การนำาเขาาจาก Wetsite • เมื่อ้เขาาสู่เว็บไซตต่างๆ ใหาสังเกตที่ดาานทาายขอ้ง Address bar จะปรากฏไอ้คอ้นรูป • ใหาคลงกที่รูปไอ้คอ้นซึ่งจะแตกต่างกันขึงนอ้ยู่กับประเภทขอ้งเนืงอ้หาทรัพยากร สารสนเทศนังน (Save to Zotero) จะเป็นการบันทึกขาอ้มูลบรรณานุกรมแบบ อ้ัตโนมัตง • เว็บไซต OPAC ขอ้งหาอ้งสมุดหรือ้เว็บไซตฐานขาอ้มูลอ้อ้นไลนปัจจุบันมีหลายแห่ง รอ้งรับ OpenURL
 42. 42. www.stks.or.th 4242 เว็บไซต์และระบบฐานขาอ้มูลหาอ้งสมุด้รอ้งรับ Open URL • http://kkulib.kku.ac.th/ • เลือ้กสืบคานจาก เลขมาตรฐานสากล ISBN: 9786161200480
 43. 43. www.stks.or.th 4343 นำาเขาาจากระบบฐานขาอ้มูลต่างๆ • http://www.sciencedirect.com • สืบคานดาวย คำาว่า “web 2.0”
 44. 44. www.stks.or.th 4444 นำาเขาาจากระบบฐานขาอ้มูลต่างๆ (ต่อ้) • http://www.carit.rmutk.ac.th/ • ที่ช่อ้งสืบคาน จาก EBSCO ใหาคานดาวยคำาว่า “web 2.0”
 45. 45. www.stks.or.th 4545 นำาเขาาจากระบบฐานขาอ้มูลต่างๆ (ต่อ้) • เลือ้กรายการที่ 3 Altmetrics: New Indicators for Scientific Communication in Web 2.0
 46. 46. www.stks.or.th 4646 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • คลงกที่ไอ้คอ้น (Add Item by Identifier) เพื่อ้นำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • ที่ช่อ้งคานหาใหาใส่ ISBN, DOI หรือ้ PubMed ID
 47. 47. www.stks.or.th 4747 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • Zotero จะบันทึกขาอ้มูลบรรณานุกรมโดยอ้ัตโนมัตง
 48. 48. www.stks.or.th 4848 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN • 9781848213340
 49. 49. www.stks.or.th 4949 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN • 0120489201
 50. 50. www.stks.or.th 5050 DOI – Digitial Object Identifier • รหัสมาตรฐานขอ้งทรัพยากรสารสนเทศในรูปดงจงทัล • ระบบสากลที่ใชาระบุตัวเอ้กสารอ้งเล็กทรอ้นงกสโดยไม่ขึงนกับตำาแหน่งที่อ้ยู่ขอ้งเอ้กสารนังนๆ • สามารถประกอ้บดาวยตัวเลขและตัวอ้ักษร • เพื่อ้ระบุตำาแหน่งหรือ้ที่อ้ยู่ (URL) ขอ้งทรัพยากรสารสนเทศดงจงทัลใหาสามารถคานหา ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น บทความ วารสาร หนังสือ้ และทรัพยสงนทางปัญญาต่างๆ ผ่าน อ้งนเทอ้รเน็ต • รายละเอ้ียดเพง่มเตงม http://www.doi.org/ สำานักงานคณะกรรมการวพจัยแห่งชาติพ (วช.) ได้มีหนังสือไปยังราชบัณฑพติยสถานเพื่อสอบถามศัพทบัญญัติพของ Digital Object Identifier (DOI) โดย ที่ประชุมคณะกรรมการการจัดทำาพจนานุกรมศัพทคอมพพวเติอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑพติยสถาน พพจารณามีมติพให้บัญญัติพศัพทว่า “ติัวระบุวัติถุดพจพทัล (ดีโอไอ)”
 51. 51. www.stks.or.th 5151 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก DOI • 10.1109/SMAP.2012.27
 52. 52. www.stks.or.th 5252 PMID – PubMed ID http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 53. 53. www.stks.or.th 5353 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก PubMed ID • 24799949 PubMed ID
 54. 54. www.stks.or.th 5454 การนำาเขาารายการบรรณานุกรม จาก Youtube • http://www.youtube.com/ • เลือ้กเพลง หรือ้ คลงป ที่ตาอ้งการ
 55. 55. www.stks.or.th 5555 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC • http://lib.rmutk.ac.th/ • เลือ้กช่อ้งทางสืบคาน ดาวยเลข ISBN “9749314050”
 56. 56. www.stks.or.th 5656 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC (ต่อ้) • คลงกที่ปุ่ม “บันทึก” จากนังน ปุ่ม “ส่งอ้อ้กขาอ้มูลที่บันทึก” จะ active • ใหาคลงก ปุ่ม “ส่งอ้อ้กขาอ้มูลที่บันทึก”
 57. 57. www.stks.or.th 5757 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC (ต่อ้) • รูปแบบ : Refer/BibIX (For Endnote or Zotero) • เขาารหัส : Unicode (UTF-8) เพื่อ้การแสดงผลภาษาไทยที่ถูกตาอ้ง • คลงกเลือ้กรายการที่ตาอ้งการ จากนังน คลงกปุ่ม “ส่งอ้อ้ก” • บันทึกไฟล ชื่อ้ ExportBib ไวาที่เครื่อ้งเพื่อ้รอ้การ Import
 58. 58. www.stks.or.th 5858 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC (ต่อ้) • เปิด Zotero คลงกที่รูปเฟือ้ง เลือ้ก Import • เลือ้กไฟล ชื่อ้ ExportBib ซึ่งไดาจัดเตรียมไวาแลาว
 59. 59. www.stks.or.th 5959 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC (ต่อ้) • การนำาเขาาเสร็จสมบูรณ จะปรากฏ โฟลเดอ้รที่ นำาเขาา ชื่อ้ ExportBib xxxxxx
 60. 60. www.stks.or.th 6060 การจัด้การรายละเอ้ียด้และรายการบรรณานุกรม • การจัดการรายการซงำา ดาวยการ Merge item • การ Duplicate item • การลบรายการบรรณานุกรม • การสราางรายงานในรูปแบบ Generate report from item • การแนบไฟล PDF ฉบับเต็ม • การเพง่ม Note, Tag เพื่อ้เพง่มประสงทธงภาพการสืบคาน
 61. 61. www.stks.or.th 6161 การสราางรายการบรรณานุกรม • เลือ้กรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตาอ้งการ สามารถเลือ้กไดามากกว่าหนึ่งรายการ เพื่อ้สราางรายการบรรณานุกรม • คลงกขวารายการที่ตาอ้งการ เลือ้ก Create Bibliography from Library
 62. 62. www.stks.or.th 6262 การสราางรายการบรรณานุกรม • เลือ้กรูปแบบที่ตาอ้งการอ้าางอ้งง (Citation Style) • เลือ้ก Copy to Clipboard
 63. 63. www.stks.or.th 6363 การสราางรายการบรรณานุกรม • สราางรายการบรรณานุกรมโดยวางในโปรแกรมกลุ่ม Word Processor
 64. 64. www.stks.or.th 6464 ใชางาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • เพง่มความสะดวกในการสราางรายการอ้าางอ้งง รายการบรรณานุกรมดาวย Zotero word processor plugins ซึ่งรอ้งรับทังง Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office • ดาวนโหลด Zotero word processor plugins ไดาที่ http://www.zotero.org เลือ้ก Install Zotero word processor plugins
 65. 65. www.stks.or.th 6565 ใชางาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins Zotero 3.0 word processor plugins หรือ้ Zotero 3.0+ is 3.1.12 plugins (ขึงนอ้ยู่เวอ้รชันที่ตงดตังง)
 66. 66. www.stks.or.th 6666 ใชางาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • คลงกเลือ้กเวอ้รชันที่ตาอ้งการ จะปรากฏหนาาต่างขึงนมาใหาคลงก Allow และ Install Now เพื่อ้ทำาการตงดตังงPlugins และ Restart Firefox
 67. 67. www.stks.or.th 6767 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • เปิดโปรแกรม OpenOffice/Libre Office จะปรากฏแถบเครื่อ้งมือ้ ดังรูป • ในการสราางรายการอ้าางอ้งงใหานำาเมาสวาง ณ ตำาแหน่งที่ตาอ้งการทำารายการแลาวคลงก ปุ่ม Insert Citation
 68. 68. www.stks.or.th 6868 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • เลือ้กรูปแบบการอ้าางอ้งง (Citation Style) ซึ่งจะปรากฏในครังงแรกเท่านังน แลาวคลงก OK
 69. 69. www.stks.or.th 6969 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • เลือ้กรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตาอ้งการทำารายการอ้าางอ้งง
 70. 70. www.stks.or.th 7070 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • รายการอ้าางอ้งงจะปรากฏ ณ ตำาแหน่งที่วางเมาสใหาทำาซงำากับตำาแหน่งอ้ื่นๆ ที่ตาอ้งการ • เมื่อ้ทำารายการอ้าางอ้งงครบถาวนแลาว ในหนาาสุดทาายหรือ้หนาาบรรณานุกรม แลาวพงมพ หัวขาอ้ บรรณานุกรม ใหาคลงกปุ่ม Insert Bibliography
 71. 71. www.stks.or.th 7171 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • รายการบรรณานุกรมที่ไดามาจากรายการอ้าางอ้งงที่ระบุในเอ้กสาร ซึ่งหากมีการเพง่ม รายการอ้าางอ้งงในเอ้กสาร Zotero จะทำาการสราางรายการบรรณานุกรมโดยอ้ัตโนมัตง
 72. 72. www.stks.or.th 7272 Zotero Style Repository • http://www.zotero.org/styles
 73. 73. www.stks.or.th 7373 Zotero Style Repository • เลือ้ก Citation Style ที่ตาอ้งการเพง่ม จากนังนคลงก Install
 74. 74. www.stks.or.th 7474 Zotero Style Repository • Citation Style ที่ตงดตังงจะปรากฏใหาเลือ้กใน Citation Style ขอ้ง Zotero
 75. 75. www.stks.or.th 7575 สืบคานจากเว็บไซต์ที่สนับสนุน OpenURL • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ • http://en.wikipedia.org • http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php • http://scholar.google.com กรณีตาอ้งการเอ้กสาร PDF ใหาระบุดาวยรูปแบบ คำาคาน filetype:pdf เช่น sugar filetype:pdf • http://stks.or.th/blog
 76. 76. www.stks.or.th 7676 บัญชีสมาชงก Zotero
 77. 77. www.stks.or.th 7777
 78. 78. www.stks.or.th 7878 Zotero ฉบับ Mobile • เปิด Safari • เขาาสู่เว็บ Zotero.org แลาว Login เขาาระบบ • เขาาสู่เว็บ https://www.zotero.org/downloadbookmarklet • ปฏงบัตงตามที่ระบบแนะนำา
 79. 79. www.stks.or.th 7979 เพง่มมูลค่าใหาแหล่งขาอ้มูลด้งจงทัล • ขาอ้มูลดงจงทัล ส่ง “รายการบรรณานุกรม” ใหากับ Reference Manager ไดา (อ้ัตโนมัตง)  Dublin Core หรือ้ COinS Generator สำาหรับเอ้กสารเว็บ  OpenURL COinS (ContextObject in Span) สำาหรับ Web Programming • ตัวอ้ย่างที่ทำาแลาว  http://stks.or.th/blog • ตัวอ้ย่างจากแหล่งอ้ื่น  http://en.wikipedia.org  OPAC มาตรฐานต่างๆ
 80. 80. www.stks.or.th 8080 ความคาด้หวังจาก STKS • ใชา Reference Tools มากขึงน • ยอ้มรับการเปลี่ยนแปลง • ใชาโปรแกรมจัดการงานพงมพแบบอ้ัตโนมัตง • ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต ฐานขาอ้มูลที่พราอ้มส่งขาอ้มูลบรรณานุกรม • ร่วมกันพัฒนาเครื่อ้งมือ้/ฟังกชันการประมวลผล
 81. 81. www.stks.or.th 8181 แหล่งขาอ้มูล • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.com • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • http://www.zotero.org
 82. 82. www.stks.or.th 8282 ขอ้บคุณครับ ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)  satapon@nstda.or.th  firstpimm@gmail.com  https://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsatapon

×