แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

3,820 views
3,542 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,820
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

  1. 1. แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงานชื่อโครงงาน : แนวทางการป้องกันแก้ไขผลกระทบของสารเสพติดสาขาของงานวิจัย : การวิจัยเชิงคุณภาพชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาวสัภยา ดวงดี เลขที่ 9 ชั้นม.6/5 2. นางสาวรชยา สมณะ เลขที่ 37 ชั้นม.6/5โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม -ระยะเวลาดาเนินงาน 30 วัน.รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน1. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ ป้องกันยาเสพติดป้องกันตนเอง- ไม่ทดลองยาเสพติดทุกชนิด- ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรปรึกษาพ่อแม่ ครู ผู้ใหญ่- ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬาหรือทางานอดิเรกต่างๆตามความสนใจ ความถนัด- ระมัดระวัง การใช้ยาและศึกษาให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดป้องกันครอบครัว- ควรสอดส่องดูแลเด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด- อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดดูแลเรื่องการคบเพื่อน- คอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็น ประโยชน์ เช่น การทางานบ้าน เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด- สิ่งสาคัญก็คือทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
  2. 2. ป้องกันชุมชน- หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนาให้เข้ารับการบาบัดรักษาโดยเร็ว โดยการสมัครเข้าขอรับการบาบัดรักษายาเสพติดก่อนที่ความผิดจะปรากฏต่อเจ้าหน้าที่กฎหมายยกเว้นโทษให้- เมื่อรู้ว่าใครผิด นาเข้าส่งออก หรือจาหน่ายยาเสพติดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ตารวจเจ้าหน้าที่ศุลกากรนายอาเภอกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สานักงาน ป.ป.ส.)2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ติดยาเสพติด 2. เพื่อป้องกันการแพร่ยาเสพติด 3. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด 4. เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 5. สนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด3. หลักการและทฤษฎี เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร และของชาติ4. คานิยามศัพท์เฉพาะ สิ่งเสพติด หรือ ยาเสพติด ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization orWHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ที่ใช้ในปัจจุบันได้กาหนดความหมายสิ่งเสพติดให้โทษดังนี้ สิ่งเสพติดให้โทษ หมายถึง "สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน ลักษณะสาคัญ เช่นต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการขาดยาเมื่อไม่ได้เสพ มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และทาให้สุขภาพทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจาบ้านบางตารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่" สิ่งเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือสารใดก็ตาม ซึ่งเมื่อบุคคลเสพ หรือรับเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าโดยการฉีดการสูบ การกิน การดม หรือวิธีอื่น ติดต่อกัน เป็นเวลานาน หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจะก่อให้เกิดเรื้อรัง ซึ่งจะทาให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นแก่บุคคลผู้เสพ และแก่สังคมด้วย ทั้งจะต้องทาให้ ผู้เสพแสดงออกซึ่งลักษณะดังนี้
  3. 3. ผู้เสพมีความต้องการอย่างแรงกล้า ที่จะเสพยาชนิดนั้น ๆ ต่อเนื่องกันไป และต้องแสวงหายาชนิดนั้น ๆ มาเสพให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามผู้เสพจะต้องเพิ่มปริมาณของยาที่เคยใช้ให้มากขึ้นทุกระยะผู้เสพจะมีความปรารถนาอยากเสพยาชนิดนั้น ๆ อย่างรุนแรง ระงับไม่ได้ คือ มีการติดและอยากยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ5. ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะที่ 1 1. ประชุมปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็น และคัดเลือกเรื่องที่จะทาโครงงาน 2. แบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มและหาข้อมูลในการดาเนินงาน 3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า นามาวิเคราะห์และเลือกใช้ส่วนที่สาคัญ 4. เขียนเค้าโครงงาน 5. นาโครงร่างของโครงงานไปปรึกษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์ 6. นาข้อเสนอแนะจากอาจารย์มาปรับปรุงโครงงานให้ดีขึ้น ระยะที่ 2 ดาเนินการทาโครงงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. เตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการทา ๒.นัดแนะจัดแจงแบ่งวิธีการและกาหนดเวลาอย่างละเอียด 3. นาเสนอโครงงาน6. แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน การศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ชิ้นงานออกแบบ ชื่อโครงงาน แนวทางการป้องกันแก้ไขผลกระทบของสารเสพติด
  4. 4. ประจาปีการศึกษา 2555ระยะเวลา โครงงาน / กิจกรรม รายละเอียด /การดาเนินงาน วัน / เดือน / ผู้รับผิดชอบ ในการ ปีดาเนินงาน ธันวาคม วางแผนการทางาน รวมอภิปรายในชั้นเรียน เสนอความคิด วันแรกของ สมาชิกในกลุ่ม 2555 ของแต่ละคน แล้วร่วมกันเสนอความ เดือน คิดเห็น บันทึกการอภิปรายเก็บไว้เพื่อ เป็นแนวทางแนะแนวการทางานต่อไป นัดแนะสถานที่ คุยตกลงเกี่ยวกับเรื่องงานว่าควรทา สัปดาห์ที่สอง นางสาวรชยา ทางาน อย่างไรมกราคม เดินทางไปทางาน เริ่มการจัดทาสื่อการสอน สัปดาห์แรก สมาชิกในกลุ่ม 2555 รวบรวมข้อมูลที่ได้ ตรวจเช็คสิ่งที่ได้ทาทั้งหมดจากการทา สัปดาห์ที่สอง สมาชิกในกลุ่ม นาเสนอในรูปแบบ สื่อ รายงานให้เรียบร้อย 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ 2. กิจกรรมต่าง ๆ เริ่มมีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้น 3. มีตนแบบเป็นแนวทางให้กับผู้ติดสารเสพติดได้ประพฤติตาม 4. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น แล้วนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้ 8. เอกสารอ้างอิง www.thaigoodview.com th.wikipedia.org http://school.bangkok.go.th

×