งานนำเสนอ

893 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
365
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานนำเสนอ

 1. 1. นางสาวสุพัตรา สารนพคุณ ชั้น ม.4 /3 นางสาวยุวธิดา ศิริวัฒน์ ชั้น ม. 4 /2นางสาวรัชนี ทองพันธ์ ชั้นม. 4 /2 นางสาวกรรภิรมย์ ไทรแก้ว ชั้น ม. 4 /2 นางสาวอรณี ชูขันธ์ ชั้น ม. 4 /2
 2. 2. กิจกรรมเรื่องเวียงสระโรงเรียนต้นแบบการมาตรฐานลดภาวะโลกร สถานทีทำากิจกรรม ่ -โรงเรียนวัดบ้านส้อง -โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก -โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
 3. 3. กิจกรรมที่ปฏิบัติ1.ชื่อกิจกรรม เวียงสระโรงเรียนต้นแบบการมาตรฐานลดภาวะโลกร้อน2.ลักษณะกิจกรรม  งานเดี่ยว ว งานกลุ่ม3.โปรดจำาแนกและจัดประเภทกิจกรรมพร้อมระบุจำานวนชัวโมงของ ่ -การสร้างสรรค์โครงงาน ( Creativity )คือ โครงงานเวียงสระโรงเรียนต้นแบบการมาตรฐานลดภาวะโลกร้อนจำานวน 8 ชัวโมง ่ -การปฏิบัติ ( Action ) คือการขยายความรู้ด้านมาตรฐานลดภาวะโลกร้อน จำานวน 6 ชัวโมง ่ -การบริการสังคม ( Service ) คือการให้เยาวชนและชุมชนมีสวนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน จำานวน ่4 ชั่วโมง
 4. 4. วัตถุประสงค์ของการทำา กิจกรรม 1.ชุมชนและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการมาตรฐานและตระหนักในการลดภาวะโลกร้อน 2.ผู้ทำากิจกรรมรู้จักการวางแผน การทำางานอย่างมีระบบ 3.ผู้ทำากิจกรรมมีความสามัคคีและรู้จักการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
 5. 5. วิธีการดำาเนินงาน 1. เขียนแบบเสนอโครงงานเวียงสระโรงเรียนต้นแบบการมาตรฐานลดภาวะโลกร้อน เสนอต่อครูที่ปรึกษา 2.กำาหนดขอบข่ายและวางแผนการทำากิจกรรม 3. นำาเสนอแผนพัฒนาต่อครูทปรึกษา ี่ 4.ประชุม แบ่งงานในความรับผิดชอบของสมาชิก 5.ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมให้ความรู้การมาตรฐาน 6.ดำาเนินการทำากิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน 7.สรุปผลการดำาเนินงาน 8.จัดบอร์ดแสดงผลงานการทำากิจกรรม 9.ทำารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอครูทปรึกษา ี่ 10.ประเมินผลโครงการ (โดยนักเรียนและครูทปรึกษา) ี่
 6. 6. ผลการทำากิจกรรม บั น ทึ ก การทำ า กิ จ กรรม (จากแบบบันทึกการทำากิจกรรม) 1.เขียนแบบเสนอโครงงานเวียงสระโรงเรียนต้นแบบการมาตรฐานลดภาวะโลกร้อน เสนอต่อครูที่ปรึกษา 2.กำาหนดขอบข่ายและวางแผนการทำากิจกรรม 3.นำาเสนอแผนพัฒนาต่อครูทปรึกษา ี่ 4.ประชุม แบ่งงานในความรับผิดชอบของสมาชิก 5.ประสานงานกับโรงเรียนเพือขอความช่วยเหลือในการจัด ่กิจกรรมให้ความรู้การมาตรฐาน 6.ดำาเนินการทำากิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน 7.สรุปผลการดำาเนินงาน 8.จัดบอร์ดแสดงผลงานการทำากิจกรรม 9.ทำารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอครูที่ปรึกษา10.ประเมินผลโครงการ (โดยนักเรียนและครูทปรึกษา) ี่
 7. 7. สิงที่ได้เรียนรูจากการทำา ่ ้ กิจกรรมก่อนทำากิจกรรม ได้รู้จักการวางแผนงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างทำากิจกรรม ได้รู้จักการประสานงานในการทำากิจกรรม และได้ความรู้ความสามัคคีในหมู่คณะหลังทำากิจกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐานลดภาวะโลกร้อน
 8. 8. ปัญหาอุปสรรคของการ ดำาเนินงานและวิธีการแก้ ปัญหา ปัญหา การประสานงานกับโรงเรียนสถานทีใน่การดำาเนินกิจกรรม แนวทาง จัดทำาหนังสือประสานงานกับโรงเรียน คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รบ ัและบุคลากรที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผล 1.ช่วยประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สงแวดล้อม ิ่ 2.มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำาในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยจากการเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน มอก.
 9. 9. ผู้เรียนได้พฒนาศักยภาพ ั เจตคติและคุณค่าของตนเอง อย่างไร 1.ได้รู้วิธีการลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้เครื่องที่มีมาตรฐาน มอก. 2.มีทักษะการทำางานร่วมกับผูอื่น ้ 3.รู้จักวางแผนและทำางานอย่างเป็นระบบ

×