Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานสำรวจตนเอง M6

410 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานสำรวจตนเอง M6

  1. 1. 㺧ҹ ẺÊíÒÃǨáÅлÃÐÇѵԢͧ¹.Ê.êÂÒ ÊÁ³Ð ªÑé¹ Á.6/5àÅ¢·Õè 371. ª×èÍ-Ê¡Å ¹Ò§ÊÒÇêÂÒ Ø ÊÁ³Ð àÅ¢»ÃШíÒµÑÇ 43613 àÅ¢·Õè 37 ª×èÍàÅ‹¹ ¿¤ ¡Ã؍»àÅ×Í´ âÍ ·ÕèÍÂÙ‹ 42 Á.1 µ.·‹ÒÇѧ¾ÃŒÒÇ Í.Êѹ»†ÒµÍ§ ¨.àªÕ§ãËÁ‹ 50120á¼¹·Õè仺ŒÒ¹àÃÔèÁ¨Ò¡âçàÃÕ¹ÂؾÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ เซ็นทรัลแอร พอรต พลาซา บาน  ตลาดตหล. สถานีตํารวจ บิ๊กซีหางดง
  2. 2. â·ÃÈѾ··ÕèµÔ´µ‹Íä´Œ 0827979759 ÀÙÁÔÅíÒà¹Òà´ÔÁ (¡Ã³ÕäÁ‹ä´ŒÍÂÙ‹¡ÑººÔ´ÒÁÒôÒ) ..2. ª×èÍºÔ´Ò ¹ÒÂà¨ÃÔÞÊØ¢ ÊÁ³Ð â·ÃÈѾ· --08279759 ª×èÍÁÒÃ´Ò ¹Ò§»ÃÐÂÙà ÊÁ³Ð â·ÃÈѾ·3. ª×èͼٌ»¡¤Ãͧ ¹ÒÂà¨ÃÔÞÊØ¢ ÊÁ³Ð â·ÃÈѾ· 08199813 ¤ÇÒÁà¡ÕèÂǾѹ¸¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹ ໚¹ ºÔ´Ò ÍÒªÕ¾ ÃѺ¨ŒÒ§·ÑéÇä»4. ¨ºªÑé¹ Á.3 ÁÒ¨Ò¡âçàÃÕ¹ Êѹ»†ÒµÍ§ÇÔ·ÂÒ¤Á à¹×éÍËÒ/ÇÔªÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ·Õèà¤ÂàÃÕ¹ÁÒ ä´Œá¡‹ ✓/ Microsoft Word ✓ / Microsoft Excel ✓/ Microsoft Powerpoint ✓ / Í×è¹ æ photoshop â»Ãá¡ÃÁ·Õ趹Ѵ Photoshop â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÍÂÒ¡ãËŒâçàÃÕ¹¨Ñ´¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹. ·Ø¡â»Ãá¡ÃÁ·ÕèäÁ‹ ÃÙŒ¨Ñ¡5. ÁÕà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ㪌ʋǹµÑÇ ✓ÁÕ …. äÁ‹ÁÕ ¶ŒÒÁÕ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ 㪌ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµ´ŒÇÂËÃ×ÍäÁ‹ ✓㪌 …. äÁ㪌 ‹6. ¤ÇÒÁ㽆½˜¹ã¹Í¹Ò¤µ ¤µÔ¸ÃÃÁ»ÃШíÒ㨠¤¹àÃÒµŒÍ§¡ÅŒÒ·Õè¨Ð¡ŒÒÇ仢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ÊÔ觷Õ赌ͧ¡ÒÃãËŒ·Ò§âçàÃÕ¹¨Ñ´ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹ ÍÂÒ¡ãËŒ·Ò§âçàÃÕ¹µÔ´áÍÏãËŒ . . .
  3. 3. ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ7. ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÁѸÂÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ 3.19 ¨Ò¡âçàÃÕ¹ Êѹ»†ÒµÍ§ÇÔ·ÂÒ¤Á ¨Ñ§ËÇÑ´ àªÕ§ãËÁ‹8. ¤Ðá¹¹à©ÅÕè Á.5 - 3.519. ·Ñ¡ÉÐ/¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ – ൌ¹ Ìͧà¾Å§10. ¡ÒÃä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂõԺѵÃ(ª×èÍ-ä´ŒÃѺ¨Ò¡).................................................................................... ............................................................................................................................................... .11. ÍÂÒ¡àÃÕ¹µ‹Í´ŒÒ¹ã´ÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ ÈÖ¡ÉÒÈÒʵÏ ÃÑ°ÈÒʵÏ

×