οι αρχαιοι ολυμπιακοι αγωνες

742 views
631 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
742
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

οι αρχαιοι ολυμπιακοι αγωνες

 1. 1. Ι΢ΣΟΡΙΚΟ Η ΢ΗΜΑ΢ΙΑ ΣΩΝΣΑ ΑΓΩΝΙ΢ΜΑΣΑ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
 2. 2. ΣΑ ΑΓΩΝΙ΢ΜΑΣΑ ΑΓΩΝΕ΢ ΠΑΛΗ Η ΠΤΓΜΑΧΙΑ ΔΡΟΜΟΤΣΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙΟ ΠΕΝΣΑΘΛΟ ΑΡΜΑΣΟΔΡΟΜΙΑ ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΗ
 3. 3. ΑΓΩΝΕ΢ ΔΡΟΜΟΤΟ απιόο αγώλαο δξόκνπ, ην «ζηάδηνλ» ήηαλ ην πξώην αγώληζκα πνπ θαζηεξώζεθε.Μέρξη ηνπο 15νπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο νη αζιεηέο πνπ έπαηξλαλ κέξνο θνξνύζαλ κηακηθξή πνδηά, ελώ αξγόηεξα αγσλίδνληαλ εληειώο γπκλνί, επηδεηθλύνληαο ηελ επίδνζήηνπο ζην πνιεκηθό βάδηζκα θαη ηξέμηκν. Σέξκα ήηαλ ην ζεκείν πνπ βξηζθόηαλ ηνβξαβείν, ελώ νη ζεαηέο ζηέθνληαλ δεμηά θαη αξηζηεξά θαηά κήθνο ηεο ακκώδνποδηαδξνκήο πνπ είρε κήθνο εμαθνζίσλ Οιπκπηαθώλ πνδηώλ (πεξίπνπ 192 κέηξα). Οηαζιεηέο αληαγσλίδνληαλ ζε νκάδεο ηεζζάξσλ. Οη επί κέξνπο ληθεηέο αληαγσλίδνληαλκεηαμύ ηνπο, επίζεο ζε νκάδεο ηεζζάξσλ. ΢ηνλ «δίαπιν» νη αζιεηέο έηξεραλ ηελ δηπιήδηαδξνκή επηζηξέθνληαο ζην ζεκείν ηεο αθεηεξίαο, ελώ ζηνλ «δόιηρν» ε δηαδξνκή ήηαλδώδεθα «δίαπινη», δειαδή 24 «ζηάδηα». Η δηαδξνκή ηνπ «νπιηηόδξνκνπ» είρε κήθνοδύν «ζηαδίσλ», θαη νη πνιεκηζηέο αξρηθά θνξνύζαλ ηνλ πιήξε εμνπιηζκό(πεξηθεθαιαία, θλεκίδεο, αζπίδα) θαη αξγόηεξα ήηαλ γπκλνί θαη θξαηνύζαλ κόλναζπίδα.Οη έθεβνη αγσλίδνληαλ κόλν ζην απιό «ζηάδην», δειαδή ζηνλ αγώλα δξόκνπ κηαοδηαδξνκήο
 4. 4. Η πάιε ήηαλ πνιύ δεκνθηιέο άζιεκα. ΢ύκθσλα κε ηνλ κύζν ν Θεζέαοήηαλ απηόο πνπ αλαθάιπςε ηελ ηερληθή ηεο πάιεο, έηζη ώζηε ν ληθεηήολα κελ είλαη εμαξηεκέλνο κόλν από ηελ θπζηθή ηνπ ζσκαηηθήδύλακε, αιιά από ηελ ηερληθή, ηελ επειημία θαη ηελ γξεγνξάδα ησλθηλήζεώλ ηνπ. Ο έθεβνο Κξαηίλνο θεκηδόηαλ όρη κόλν γηα ηελ λίθεηνπ, αιιά θαη γηα ηελ θαιαηζζεζία ησλ θηλήζεσλ ηνπ.΢ηελ πάιε δηαθξίλνπκε δύν αγσλίζκαηα. ΢ην πξώην ν αζιεηήο είρεζθνπό λα ξίμεη ηνλ αληίπαιν ηξεηο θνξέο κε ηνπο ώκνπο ζην ρώκα, ελώζην δεύηεξν ν αγώλαο ζπλερηδόηαλ αθόκα θαη ζην έδαθνο, κέρξη πνπ νληθεκέλνο αλαγθαδόηαλ λα παξαδερηεί ηελ ήηηα ηνπ ζεθώλνληαο ηνρέξη. ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΗ
 5. 5. Η πυγμαχία ήταν βίαιο και ςυχνά θανατηφόρο αγώνιςμα. Σα χέρια ήτανενιςχυμένα με χοντρά δερμάτινα λουριά από τον αγκώνα μέχρι τισ γροθιέσ, ενώ ταδάχτυλα έμεναν ακάλυπτα για να κλείνουν ςχηματίζοντασ γροθιά. Σα λουριάμπορεί να ήταν ενιςχυμένα με ςβολάκια από μολύβι ή καρφιά. ΢ε περίπτωςη πουο αγώνασ κρατούςε πολλή ώρα χωρίσ νικητή, οι αγωνιςτέσ έπρεπε να κάνουν τηνονομαζόμενη «κλίμακα». Δηλαδή οι πυγμάχοι έςτεκαν ακίνητοι χωρίσ νααμύνονται ή να αποφεύγουν το χτύπημα, ενώ εναλλακτικά αντάλλαςςανχτυπήματα μέχρι που ένασ από τουσ δυο κατέρρεε. Αν και πολλέσ μαρτυρίεσέχουμε για τα φοβερά και αιματηρά τραύματα του αγωνίςματοσ, η τέχνη τησπυγμαχίασ ήταν άλλη. Νικητήσ ήταν αυτόσ που κατόρθωνε να μη χτυπηθεί.Ακόμα καλύτερα ήταν αυτόσ που κατόρθωνε να μη χτυπηθεί αλλά ούτε και ναχτυπήςει τον αντίπαλο, κάνοντάσ τον απλά να καταρρεύςει εξουθενωμένοσ απότισ άκαρπεσ επιθετικέσ προςπάθειέσ του. ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΗ
 6. 6. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣν δπζθνιόηεξν άζιεκα ζηνπο Οιπκπηαθνύοαγώλεο ήηαλ αλακθηζβήηεηα ην παγθξάηην.Ήηαλ ζπλδπαζκόο ηεο πάιεο θαη ηεοππγκαρίαο. Ο ληθεηήο έπξεπε λα ληθήζεηζπλδπάδνληαο ηελ επειημία αιιά θαη ηελδύλακε ηεο γξνζηάο, ζπκβνιίδνληαο έηζη ηνλεξωηθό αγώλα ηνπ άνπινπ πνιεκηζηή ζηελκάρε. ΢ε αληίζεζε κε ηελ θαζεαπηνύππγκαρία, νη αζιεηέο ηνπ παγθξαηίνπαγωλίδνληαλ κε γπκλά ρέξηα θαη δε ρηππνύζαλκε ηελ γξνζηά, αιιά κε ηα δάρηπια ηεο ππγκήο.Δπν ζξπιηθνί αζιεηέο ηνπ παγθξαηίνπ έκεηλαλζηελ ηζηνξία, ν Θεαγέλεο θαη ν Πνιπδάκαο. ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΗ
 7. 7. ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΗ ΠΕΝΣΑΘΛΟ ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΗΤο πζντακλο αποτελείτο από πζντε επί μζρουσ αγωνίςματα, τροχάδην, άλμα, πάλη, διςκοβολία καιακόντιο. Οι ακλθτζσ του πζντακλου ιταν φθμιςμζνοι για τθν καλαιςκθςία του αρμονικάγυμναςμζνου ςϊματόσ τουσ. Η διεξαγωγι του πζντακλου άρχιηε με τθν ρίψθ δίςκου ι με τοάλμα, και ςυνζχιηε με τθν ρίψθ ακοντίου, τον αγϊνα δρόμου και τθν πάλθ. Η προκαταρκτικιεξάςκθςθ που γινότανε ςτα ακλθτικά γυμναςτιρια ςυμπεριλάμβανε τζςςερισ κατθγορίεσάλματοσ, το άλμα φψουσ (επί τόπου), άλμα φψουσ (με φόρα), άλμα μήκουσ και άλμα βάθουσ, ενϊςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ μνθμονεφεται μόνο το άλμα μικουσ. Η εκκίνθςθ γινόταν από μιαελαςτικι ςανίδα, τον «βατήρα», ενϊ οι ακλθτζσ χρθςιμοποιοφςαν ζνα βοθκθτικό όργανο, τουσ«αλτήρεσ». Ο κανονιςμόσ του ακλιματοσ επζβαλε ςτον ακλθτι να προςγειωκεί όρκιοσ και ναςτακεί ακίνθτοσ ακριβϊσ ςτο ςθμείο τθσ επαφισ του με το ζδαφοσ. Το ςθμείο τθσ πικανισπροςγείωςθσ ιταν αναςκαμμζνο για να είναι το χϊμα λίγο πιο μαλακό.. Η διςκοβολία ιταναγϊνιςμα βολισ που εξελίχτθκε από τθν ρίψθ πζτρασ ςτθν μάχθ, και διεξάγονταν αρχικά με απλζσπζτρεσ κάπωσ μεγάλων διαςτάςεων, όπωσ ςυμπεραίνουμε από ζνα αρχαιολογικό εφρθμα ςτον χϊροτθσ Ολυμπίασ. Η τεχνικι ρίψθσ δίςκου είναι απακανατιςμζνθ ςε πολλζσ αγγειογραφίεσ, ανάγλυφακαι ανδριάντεσ, το πιο φθμιςμζνο από αυτά είναι ο παγκόςμια γνωςτόσ διςκοβόλοσ του Μφρωνα. Τοακόντιο ιταν επίςθσ εμπνευςμζνο από το αντίςτοιχο πολεμικό ι κυνθγετικό όπλο, αν και ςτθνπροκειμζνθ μορφι ιταν ειδικά καταςκευαςμζνο για αποκλειςτικι ακλθτικι χριςθ. Ήτανκοντφτερο, λεπτότερο και ελαφρότερο, ενϊ κατζλθγε ςε μακρφ μυτερό άκρο. Στθν μζςθ τουκονταριοφ ιταν προςαρμοςμζνθ θ «αγκφλη», που ιταν λουράκι ι κθλιά για να υποβοθκάει τονακλθτι ςτθν εξακόντιςι του, χωρίσ όμωσ να είναι εξακριβωμζνθ θ ακριβισ λειτουργία τθσ αγκφλθσ.Επίςθσ δεν είναι γνωςτό αν το ακόντιο ιταν άκλθμα βολισ ι ςκοποβολισ.
 8. 8. ΑΡΜΑΣΟΔΡΟΜΙΑΗ αξκαηνδξνκία δηεμάγνληαλ ζε ηδηαίηεξν ζηάδην, ην«ιπποδρόμιο», αγλώζηωλ ζήκεξα δηαζηάζεωλ. Σν κνλαδηθόηππνδξόκην πνπ δηαζώδεηαη ζήκεξα ζηελ Ειιάδα βξίζθεηαηζην Λύθαην όξνο θαη έρεη κήθνο 300 κέηξα, ή ελάκηζεζηαδίνπ, θαη πιάηνπο εθαηό κέηξωλ. Σν ηππνδξόκην ηεοΟιπκπίαο πξέπεη θαηά ηα ιεγόκελα ηνπ Παπζαλία λα είρεκεγαιύηεξν πιάηνο. Ο κεραληζκόο εθθίλεζεο ήηαλ εθεύξεζεηνπ Κιενίηα, ηελ νπνία ηειεηνπνίεζε ν Αξηζηείδεο. ΢ην έλαάθξν ηνπ ηππνδξνκίνπ ήηαλ θηηζκέλνο ν ζηξνγγπιόο βωκόοηνπ Σαξάμηππνπ, αθνύ ηα άινγα πάζαηλαλ απξνζδόθεηαπαληθό όηαλ πεξλνύζαλ από ην ζεκείν απηό. Οηαξκαηνδξνκίεο μεθηλνύζαλ κε ηηο πξώηεο ειηαρηίδεο ηαραξάκαηα θαη δηαξθνύζαλ κέρξη ην απόγεπκα. ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΗ
 9. 9. Από το 776 π.Χ. και μετά οι Αγώνεσ, ςιγά-ςιγά, έγιναν πιοςημαντικοί ςε ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα φτάνοντασ ςτοαπόγειο τουσ κατά τον 6ο και 5ο αι. π.Χ.. Οι Ολυμπιακοί είχανεπίςησ θρηςκευτική ςημαςία αφού γίνονταν προσ τιμή του θεούΔία, του οποίου το τεράςτιο άγαλμα ςτεκόταν ςτην Ολυμπία. Οαριθμόσ των αγωνιςμάτων έγινε είκοςι και ο εορταςμόσ γινότανςτην διάρκεια μερικών ημερών. Οι νικητέσ των αγώνωνθαυμάζονταν και γίνονταν αθάνατοι μέςα από ποιήματα καιαγάλματα. Σο έπαθλο για τουσ νικητέσ ήταν ένα ςτεφάνι απόκλαδί ελιάσ. ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΗ
 10. 10. ΣΟ Ι΢ΣΟΡΙΚΟ ΣΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Oη αγώλεο νξγαλώζεθαλ από ηνλ Όμπιιν, βαζηιηά ησλ Ηξαθιεηδώλ κεηά ηελ θάζνδό ηνπο ζηελ Ηιεία [κεηά ην 1200 π.Χ.]. Αξγόηεξα αλαδηνξγαλώζεθαλ από ηνλ Ίθηην, πνπ ζύλαςε ζπκθσλία (ηελ ηεξή εθερεηξία) κε ην βαζηιηά θαη λνκνζέηε ηεο ΢πάξηεο Λπθνύξγν θαη ην βαζηιηά ηεο Πίζαο Κιεηζζέλε. Σόηε ινηπόλ ε Οιπκπία κεηαηξάπεθε ζε παλειιήλην θέληξν. Οη αξραίεο γξαπηέο πεγέο αλαθέξνπλ σο έηνο έλαξμεο ησλ αγώλσλ ην 776 π.Χ. Οη Πηζάηεο δηνξγάλσλαλ ηνπο αγώλεο από ην 688 έσο ην 572 π.Χ. Σν 570 π.Χ. νη Ηιείνη θαηέιαβαλ ηελ Πίζα θαη έζεζαλ ππό ηνλ έιεγρό ηνπο ηε δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ. ΢ηελ ειιεληζηηθή επνρή όκσο, έραζαλ ηνλ αξρηθό ηνπο ραξαθηήξα θαη κεηαηξάπεθαλ ζε επαγγεικαηηθέο αζιεηηθέο εθδειώζεηο θάηη πνπ παγηώζεθε ζηε ξσκατθή επνρή. Σα κεγάια ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίζζεθαλ, ζηελ πνξεία ησλ αηώλσλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, είραλ ηνλ αληίθηππό ηνπο ζηα αζιεηηθά ηδεώδε ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ, κε απνηέιεζκα λα επέιζεη ζηαδηαθή πηώζε ησλ εζηθώλ αμηώλ, πνπ επηδεηλώζεθε αηζζεηά από ην 146 κ.Χ., όηαλ ε θπξίσο Ειιάδα ππνηάρζεθε ζην ξσκατθό θξάηνο θαη νη Ηιείνη έραζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Σν 2ν αη. κ.Χ., όηαλ παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα ηνπ Ρσκαίνπ πνιίηε ζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο παξαηεξήζεθε θαη κία δηεζλνπνίεζε ησλ αγώλσλ Σελικά, καταργικθκαν από το ,Θεοδόςιο Α΄ το 393 μ.Χ. (293θ Ολυμπιάδα), όταν με διάταγμά του απαγορεφκθκε θ λειτουργία όλων των ειδωλολατρικών Ιερών. Ο υπερεκνικόσ χαρακτιρασ τουσ επιηεί και ςτουσ ςφγχρονουσ Ολυμπιακοφσ Αγώνεσ, που φςτερα από διακοπι 15 αιώνων οργανώκθκαν ςτθν Ακινα το 1896, και τελοφνται από τότε κάκε τζςςερα χρόνια.
 11. 11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 12. 12. ΣΗΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΚΑΡΑΚΑ΢Η΢ ΓΡΗΓΟΡΗ΢

×