Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΡΙΣ΢Ο΢
«Είπε: Πηζηεύω
ζηελ ποίεζε, ζηολ
έρωηα, ζηο
ζάλαηο»
Μαϊδάηζε Εσζαιία ΠΕ(Ο2)
Ποηος είλαη ο Ρίηζος;
Ο βάξδνο ησλ ιατθώλ αγώλσλ ή ν κνλαρηθόο
ζθεπηηθηζηήο, ν «απαξεγόξεηνο παξεγνξεηήο
ηνπ θόζκνπ»;
Ο αη...
» Γελλήζεθε ζηε
Μολεκβαζηά ηελ
Πρωηοκαγηά ηοσ
1909.
«Κσρά Μολοβαζηά κοσ,
πέηρηλο θαράβη κοσ.
Χηιηάδες οη θιόθοη ζοσ
θαη ηα...
΢ε εσταρηζηώ γηα όζα κοσ
έδωζες…
Καη εζεης θίιοη αγαπεκέλοη
θάζηρο θαη θεγγάρη
ιίζοη θαη θσθιάκηλα
θαη αρτοληηθά…
Αηώληα ζ...
Η οηθογέλεηά ηοσ, κεγαιοθηεκαηίες,
θαηαζηράθεθε οηθολοκηθά θαη, ηο
τεηρόηερο, ιίγα τρόληα αργόηερα
βσζίζηεθε ζηο πέλζος. Σ...
Σα ππώσα σοτ ποιήμασα δημοςιεύονσαι
ςση Διάπλαςη σψν Παίδψν σο 1924.
Σο 1925 εγκαθίςσασαι ςσην Αθήνα με
σην αδεπυή σοτ Λού...
΢σο ςανασόπιο σηρ
«΢ψσηπίαρ» όποτ
νοςηλεύεσαι (1927-
30) μτείσαι ςσο
μαπξιςμό από
αγψνιςσέρ σοτ ΚΚΕ.
Σο «ιδανικό όπαμα»
αν...
Και μια απλή κασαγπαυή σοτ
σεπάςσιοτ ςε όγκοτ έπγο σοτ (πάνψ
από 100 ποιησικά βιβλία,4 θεασπικά,
πεζά, δοκίμια, μσυπ.) θα ...
1934-36: η εικόνα
σηρ μάναρ
διαδηλψσή ποτ
θπηνεί πάνψ από
σο άχτφο ςώμα σοτ
γιού σηρ
(υψσογπαυία)
ςσιγμασίζει σο
Ρίσςο και...
Γιε μοτ, ςπλάφνο σψν
ςπλάφνψν μοτ,
καπδούλα σηρ καπδιάρ
μοτ,
ποτλάκι σηρ υσψφιάρ
ατλήρ,
ανθέ σηρ επημιάρ μοτ,
Πώρ κλείςαν ...
«Παπαμεπίζοτμε, ποιησή,
για να πεπάςειρ».
Σο 1937,
ςτγκλονιςμένορ από
σην χτφική αςθένεια
σηρ αδεπυήρ σοτ
Λούλαρ, γπάυει Σ...
Θπκάζαη;
Σνύρε ραξίζεη θάπνηε ε
κεηέξα
έλα ξόδηλν θόξεκα….
Κνηηνύζεο ηνλ νπξαλό
ζαλ θάηη από ςειά λα ζε
θαινύζε…
Φνβόκνπλ…...
Εαρηλή ΢σκθωλία
Η Εαξηλή ζπκθσλία (1937-38) έξρεηαη λα επνπιώζεη πιεγέο:
ςπρηθή αλάηαζε θαη
ζάκβνο κπξνζηά ζην ζαύκα ηνπ π...
1944-53: ΢' όλη ση διάπκεια σηρ κασοφήρ ο
ποιησήρ είναι καθηλψμένορ ςσο κπεβάσι
΢σον εμυύλιο, εξοπίζεσαι ςση Λήμνο
(1948),...
Σην εποποιία σηρ Ανσίςσαςηρ
ζψνσανεύοτν σα δίδτμα έπγα
Ρψμιοςύνη, Η Κτπά σψν αμπελιών
(1945-47): Κλέυσερ σοτ '21 κι
ανσάπσ...
Ρψμιοςύνη 1966
Η Ρψμιοςύνη πέπα από σο ςύμβολό σηρ
αιώνιαρ αγπύπνιαρ και ανσίςσαςηρ
σοτ ελληνικού λαού ςσιρ κάθε λογήρ
επι...
1954-67: Σο 1954 ο
Ρίσςορ πανσπεύεσαι
με ση γιασπό
Φαλίσςα Γεψπγιάδη.
Σα φπόνια ποτ
ακολοτθούν είναι
μια ανάπατλα
ειπήνηρ ...
Σο "Ππψινό Άςσπο" είναι
σο ποίημα ποτ έγπαχε ο
Γιάννηρ Ρίσςορ
για σο κοπισςάκι σοτ,
όσαν έγινε πασέπαρ.
Μοτςική: Ετανθίαρ
...
΢ονάσα σοτ
΢εληνόυψσορ
1956
Α’ κπασικό
βπαβείο ποίηςηρ
Ἄθεζέ κε λαξζῶ καδί ζνπ. Τί
θεγγάξη ἀπόςε! Εἶλαη θαιὸ ηὸ
θεγγάξη, - δὲ ζὰ θαίλεηαη πνὺ
ἄζπξηζαλ ηὰ καιιηά κνπ. Τὸ
θεγγάξη ...
1967-72:Μεσά σο ππαξικόπημα, ο
Ρίσςορ οδηγείσαι πάλι ςσιρ
εξοπίερ: Γτάπορ, Λέπορ, και,
ςση ςτνέφεια, ςε κασ' οίκον
πεπιοπι...
Δύςκολερ ώπερ, δύςκολερ ςσον σόπο μαρ. Κι
ατσόρ ο πεπήυανορ,
γτμνόρ, αντπεπάςπιςσορ, ανήμποπορ, αυέθηκε να
σον βοηθήςοτν,
...
Πήπε πολλά βπαβεία, μεσάλλια,
παπάςημα, και ανάμεςά σοτρ σο
Διεθνέρ Βπαβείο Λένιν για σην
ειπήνη. Οι υιλοςουικέρ ςφολέρ
σψ...
Ἐπιλογικό Νὰ κὲ ζπκόζαζηε εἶπε.
Χηιηάδεο ρηιηόκεηξα
πεξπάηεζα
ρσξὶο ςσκί, ρσξίο
λεξό, πάλσ ζὲ πέηξεο
θη ἀγθάζηα,
γηὰ λὰ ζᾶ...
ριτσοσ
ριτσοσ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ριτσοσ

200 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ριτσοσ

 1. 1. ΡΙΣ΢Ο΢ «Είπε: Πηζηεύω ζηελ ποίεζε, ζηολ έρωηα, ζηο ζάλαηο» Μαϊδάηζε Εσζαιία ΠΕ(Ο2)
 2. 2. Ποηος είλαη ο Ρίηζος; Ο βάξδνο ησλ ιατθώλ αγώλσλ ή ν κνλαρηθόο ζθεπηηθηζηήο, ν «απαξεγόξεηνο παξεγνξεηήο ηνπ θόζκνπ»; Ο αηζζεζηαθόο πνπ ξνπθάεη κε όινπο ηνπο πόξνπο ηνπ ηνπο ρπκνύο ηεο δσήο, απηόο πνπ θιείλεη κέζα ζη’ αλζξώπηλν ζώκα ηνλ θπζηθό θόζκν… Ο εξσηηθόο, πνπ ζθηξηά ζ’ όια ηα αγγίγκαηα ησλ ζσκάησλ θαη ησλ αγαικάησλ, ή ν αζθεηήο πνπ «απσζεί» θαη «ζεώλεηαη»; Ο «δηραζκέλνο θαη δηπιόο», καο ιέεη ν ίδηνο, επηβεβαηώλνληαο ηνλ ππεξβαηηθό ιόγν ηεο πνίεζεο
 3. 3. » Γελλήζεθε ζηε Μολεκβαζηά ηελ Πρωηοκαγηά ηοσ 1909. «Κσρά Μολοβαζηά κοσ, πέηρηλο θαράβη κοσ. Χηιηάδες οη θιόθοη ζοσ θαη ηα παληά ζοσ. Κη όιο αζάιεσηε κέλεης λα κε αρκελίδεης κες ζηελ οηθοσκέλε
 4. 4. ΢ε εσταρηζηώ γηα όζα κοσ έδωζες… Καη εζεης θίιοη αγαπεκέλοη θάζηρο θαη θεγγάρη ιίζοη θαη θσθιάκηλα θαη αρτοληηθά… Αηώληα ζα σπάρτεηε Καιελύτηα Μολεκβαζηά
 5. 5. Η οηθογέλεηά ηοσ, κεγαιοθηεκαηίες, θαηαζηράθεθε οηθολοκηθά θαη, ηο τεηρόηερο, ιίγα τρόληα αργόηερα βσζίζηεθε ζηο πέλζος. Σο 1921 πεζαίλεη θσκαηηθός ο κεγάιος γηος, θαζώς θαη ε κεηέρα, ηο ιαηρεκέλο πρόζωπο ηοσ ποηεηή, από ηελ ίδηα αρρώζηηα. Σο «λεθρό ζπίηη» έκειιε λα ζθραγίζεη ηε δωή θαη ηο έργο ηοσ Δελ μέξνπκε πώο λα βνιέςνπκε ηνύην ην ζπίηη, πώο λα βνιεπηνύκε λα ην πνπιήζνπκε καο έξρεηαη άζρεκν- κηα δσή πεξάζακε δσ κέζα- είλαη θη ν ρώξνο ησλ λεθξώλ καο εδώ- δελ κπνξείο λα ηνπο πνπιήζεηο- θη άιισζηε πνηνο ηνπο παίξλεη ηνπο λεθξνύο…..
 6. 6. Σα ππώσα σοτ ποιήμασα δημοςιεύονσαι ςση Διάπλαςη σψν Παίδψν σο 1924. Σο 1925 εγκαθίςσασαι ςσην Αθήνα με σην αδεπυή σοτ Λούλα. Σο επόμενο έσορ πποςβάλλεσαι κι ατσόρ από υτμασίψςη. Η ζψή σοτ για πολλά φπόνια θα μοιπάζεσαι ανάμεςα ςε υθιςιασπεία και ςε διάυοπερ δοτλειέρ με εξετσελιςσικούρ όποτρ (ηθοποιόρ, φοπετσήρ, διοπθψσήρ κι επιμελησήρ κειμένψν).
 7. 7. ΢σο ςανασόπιο σηρ «΢ψσηπίαρ» όποτ νοςηλεύεσαι (1927- 30) μτείσαι ςσο μαπξιςμό από αγψνιςσέρ σοτ ΚΚΕ. Σο «ιδανικό όπαμα» ανακαλύπσει σο κοινψνικό όπαμα. .
 8. 8. Και μια απλή κασαγπαυή σοτ σεπάςσιοτ ςε όγκοτ έπγο σοτ (πάνψ από 100 ποιησικά βιβλία,4 θεασπικά, πεζά, δοκίμια, μσυπ.) θα απαισούςε πολλέρ ςελίδερ. Αρ απκεςσούμε ςε μια ςτνοπσική παποτςίαςη σηρ ποιησικήρ σοτ ποπείαρ
 9. 9. 1934-36: η εικόνα σηρ μάναρ διαδηλψσή ποτ θπηνεί πάνψ από σο άχτφο ςώμα σοτ γιού σηρ (υψσογπαυία) ςσιγμασίζει σο Ρίσςο και σον εμπνέει. Σο μοιπολόι ατσό μεσασπέπεσαι ςε κοινψνική διαμαπστπία και εξέγεπςη….. Ο Επισάυιορ παπαδόθηκε ςσην πτπά από σοτρ δικσάσοπερ σηρ 4ηρ Ατγούςσοτ.
 10. 10. Γιε μοτ, ςπλάφνο σψν ςπλάφνψν μοτ, καπδούλα σηρ καπδιάρ μοτ, ποτλάκι σηρ υσψφιάρ ατλήρ, ανθέ σηρ επημιάρ μοτ, Πώρ κλείςαν σα μασάκια ςοτ και δε θψπείρ ποτ κλαίψ και δε ςαλεύειρ, δε γπικάρ σα ποτ πικπά ςοτ λέψ; Γιόκα μοτ, εςύ ποτ γιάσπετερ κάθε παπάπονο μοτ, ποτ μάνσετερ σι πέπναγα κάσοτ απ' σο σςίνοπό μοτ, Σώπα δε με παπηγοπάρ και δε μοτ βγάζειρ άφνα και δε μανσεύειρ σιρ πληγέρ ποτ σπώνε μοτ
 11. 11. «Παπαμεπίζοτμε, ποιησή, για να πεπάςειρ». Σο 1937, ςτγκλονιςμένορ από σην χτφική αςθένεια σηρ αδεπυήρ σοτ Λούλαρ, γπάυει Σο σπαγούδι σηρ αδελυήρ μοτ. (΢ημειψσέον όσι ςσο ίδιο ίδπτμα βπίςκεσαι ο πασέπαρ από σο 1932).
 12. 12. Θπκάζαη; Σνύρε ραξίζεη θάπνηε ε κεηέξα έλα ξόδηλν θόξεκα…. Κνηηνύζεο ηνλ νπξαλό ζαλ θάηη από ςειά λα ζε θαινύζε… Φνβόκνπλ…. Μάδεπα ηόηε όζηξαθα ζηηιπλά θαη πνιύρξσκα βόηζαια… γηα λα δσ ηα κάηηα ζνπ λα ρακνγεινύλ…. Όκσο δελ ήμεξεο λα δέρεζαη. Χάξηδεο. Μόλν ράξηδεο….
 13. 13. Εαρηλή ΢σκθωλία Η Εαξηλή ζπκθσλία (1937-38) έξρεηαη λα επνπιώζεη πιεγέο: ςπρηθή αλάηαζε θαη ζάκβνο κπξνζηά ζην ζαύκα ηνπ πξσηνθαλέξσηνπ έξσηα
 14. 14. 1944-53: ΢' όλη ση διάπκεια σηρ κασοφήρ ο ποιησήρ είναι καθηλψμένορ ςσο κπεβάσι ΢σον εμυύλιο, εξοπίζεσαι ςση Λήμνο (1948), ςση Μακπόνηςο ('49), ςσον Άη ΢σπάση ('50). Απελετθεπώνεσαι σο 1952. Η ΕΞΟΡΙΑ….( Λήμνος’48, Μακρόνησος’49, Άη Στράτη’50)
 15. 15. Σην εποποιία σηρ Ανσίςσαςηρ ζψνσανεύοτν σα δίδτμα έπγα Ρψμιοςύνη, Η Κτπά σψν αμπελιών (1945-47): Κλέυσερ σοτ '21 κι ανσάπσερ πολεμούν μαζί σον κασακσησή Ἔια θπξὰ πνὺ ηὰ ρξπζὰ θισζζᾶο αὐγὰ ηνῦ θεξαπλνῦ - πόηε κία κέξα ζαιαζζηὰ ζὰ βγάιεηο ηὸ ηζεκπέξη θαὶ ζὰ πάξεηο πάιη η᾿ ἄξκαηα
 16. 16. Ρψμιοςύνη 1966 Η Ρψμιοςύνη πέπα από σο ςύμβολό σηρ αιώνιαρ αγπύπνιαρ και ανσίςσαςηρ σοτ ελληνικού λαού ςσιρ κάθε λογήρ επιθέςειρ και ςσο βιαςμό σηρ σατσόσησάρ σοτ, πποβάλλει και ψρ ππόστπο ςτμυιλίψςηρ σοτ ανθπώποτ με σον εατσό σοτ μέςα από σην εμμονή σοτ ςσην πποάςπιςη σοτ δεςμού με ση γη και με σην ελετθεπία σοτ. Ατσόν σον απμονικό κόςμο εταγγελίζεσαι ςσο σέλορ σοτ ποιήμασορ ο Ρίσςορ μέςα από σο κομμάσιαςμα, σον ανσαγψνιςμό και σο θάνασο ποτ βλέπει ςσον ίδιον ατσό κόςμο. Ρψμιοςύνη (απόςπαςμα)
 17. 17. 1954-67: Σο 1954 ο Ρίσςορ πανσπεύεσαι με ση γιασπό Φαλίσςα Γεψπγιάδη. Σα φπόνια ποτ ακολοτθούν είναι μια ανάπατλα ειπήνηρ και γαλήνηρ ςσο ςπισικό πεπιβάλλον. Η γέννηςη σηρ κόπηρ σοτ Έπηρ σού φαπίζει σο ετυπόςτνο Ππψινό άςσπο (1955).
 18. 18. Σο "Ππψινό Άςσπο" είναι σο ποίημα ποτ έγπαχε ο Γιάννηρ Ρίσςορ για σο κοπισςάκι σοτ, όσαν έγινε πασέπαρ. Μοτςική: Ετανθίαρ Ρεμπούσςικα. ΢ύνθεςη βίνσεοτ: ΢σάμοτ Εταγγελία
 19. 19. ΢ονάσα σοτ ΢εληνόυψσορ 1956 Α’ κπασικό βπαβείο ποίηςηρ
 20. 20. Ἄθεζέ κε λαξζῶ καδί ζνπ. Τί θεγγάξη ἀπόςε! Εἶλαη θαιὸ ηὸ θεγγάξη, - δὲ ζὰ θαίλεηαη πνὺ ἄζπξηζαλ ηὰ καιιηά κνπ. Τὸ θεγγάξη ζὰ θάλεη πάιη ρξπζὰ ηὰ καιιηά κνπ. Δὲ ζὰ θαηαιάβεηο. Ἄθεζέ κε λἄξζσ καδί ζνπ. Ὅηαλ ἔρεη θεγγάξη, κεγαιώλνπλ νἱ ζθηὲο κὲο ζηὸ ζπίηη, ἀόξαηα ρέξηα ηξαβνῦλ ηὶο θνπξηίλεο, ἕλα δάρηπιν ἀρλὸ γξάθεη ζηὴ ζθόλε ηνῦ πηάλνπ ιεζκνλεκέλα ιόγηα - δὲ ζέισ λὰ η᾿ ἀθνύζσ. Σώπα…. Ἄθεζέ κε λἄξζσ καδί ζνπ. Τὸ μέξσ πὼο θαζέλαο κνλαρὸο πνξεύεηαη ζηὸλ ἔξσηα, κνλαρὸο ζηὴ δόμα θαὶ ζηὸ ζάλαην. Τὸ μέξσ. Τὸ δνθίκαζα. Δὲλ ὠθειεῖ. Ἄθεζέ κε λἄξζσ καδί ζνπ….. Η Σνλάηα ηνπ Σειελόθσηνο
 21. 21. 1967-72:Μεσά σο ππαξικόπημα, ο Ρίσςορ οδηγείσαι πάλι ςσιρ εξοπίερ: Γτάπορ, Λέπορ, και, ςση ςτνέφεια, ςε κασ' οίκον πεπιοπιςμό ςση ΢άμο, ψρ σο σέλορ σοτ '70. Οι δπαμασικέρ ςτνθήκερ ποτ ςυπάγιςαν όλη ατσή σην πεπίοδο καλλιεπγούν κι εδώ σιρ ίδιερ ποιησικέρ μοπυέρ: Η σπιπλή ςτλλογή « Πέσπερ, Επαναλήχειρ, Κιγκλίδψμα »(1968-69)
 22. 22. Δύςκολερ ώπερ, δύςκολερ ςσον σόπο μαρ. Κι ατσόρ ο πεπήυανορ, γτμνόρ, αντπεπάςπιςσορ, ανήμποπορ, αυέθηκε να σον βοηθήςοτν, εγγπάχαν τποθήκερ πάνψ σοτ, πήπαν δικαιώμασα, αξιώνοτν, μιλάνε για λογαπιαςμό σοτ, σοτ πτθμίζοτν σην ανάςα, σο βήμα, σον ελεούν, σον νσύνοτν μ' άλλα πούφα ξέφειλα, φαλαπψμένα, σοτ ςυίγγοτν μ' ένα καπαβόςκοινο ση μέςη. Εκείνορ, μέςα ςσα ξένα πούφα, ούσε μιλάει κι ούσε πια φαμογελάει μη και υανεί ποτ ανάμεςα ςσα δόνσια σοτ κπασάει ςυιφσά, ςαν ύςσασο οβολό σοτ, γτμνό, απαςσπάπσονσα κι ανένδοσο, σο θάνασο…
 23. 23. Πήπε πολλά βπαβεία, μεσάλλια, παπάςημα, και ανάμεςά σοτρ σο Διεθνέρ Βπαβείο Λένιν για σην ειπήνη. Οι υιλοςουικέρ ςφολέρ σψν Παν/μίψν Θεςςαλονίκηρ και Αθήναρ σον ανακήπτξαν επίσιμο διδάκσοπα, όπψρ και πολλά Παν/μια σοτ εξψσεπικού. «Έυτγε» ςσιρ 11 Νοεμβπίοτ 1990 και κηδεύθηκε ςση γενέσειπά σοτ Μονεμβαςιά.[]
 24. 24. Ἐπιλογικό Νὰ κὲ ζπκόζαζηε εἶπε. Χηιηάδεο ρηιηόκεηξα πεξπάηεζα ρσξὶο ςσκί, ρσξίο λεξό, πάλσ ζὲ πέηξεο θη ἀγθάζηα, γηὰ λὰ ζᾶο θέξσ ςσκὶ θαὶ λεξὸ θαὶ ηξηαληάθπιια. Τὴλ ὀκνξθηὰ Πνηέο κνπ δὲλ ηὴλ πξόδσζα. Ὅιν ηὸ βηόο κνπ ηὸ κνίξαζα δίθαηα. Μεξηηθὸ ἐγὼ δὲλ θξάηεζα. Πάκπησρνο. Μ᾿ ἕλα θξηλάθη ηνῦ ἀγξνῦ ηὶο πηὸ ἄγξηεο λύρηεο καο θώηηζα. Νὰ κὲ ζπκᾶζηε……

×