Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  ‘Ήηαλ  καζεκαηηθόο, αζηξνλόκνο, γεσκέηξεο, γεσγξά  θνο, κεραληθόο, κεηεσξνιόγνο, λνκνζέηεο, γηαη  ξόο θαη θπζηθά...
  Γελλήζεθε ζηελ Κλίδν ην 408 π.Χ. θαη  πέζαλε ην 355 π.Χ. Σπνύδαζε καζεκαηηθά  θαη ηαηξηθή ζηελ θεκηζκέλε Σρνιή ηεο...
  Ήξζε ζε επαθή κε ην ηεξαηείν ηεο  Ηιηνύπνιεο, όπνπ θαη κπήζεθε ζηε ζνθία θαη  ηελ επηζηήκε ησλ Αηγππηίσλ ηεξέσλ....
Αλαθάιπςε ηη θεωπίαηων αναλογιών θαη ηημέθοδο ηηρ εξάνηληζηρνη νπνίεο ήηαλ νη δύνβαζηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπζηα καζεκαηηθά.Β...
  Ίδξπζε ηελ πεξίθεκε Σρνιή ηεο Κπδίθνπ  , ζηελ νπνία δίδαζθε  θηινζνθία, γεσκεηξία, αξηζκεηηθή, γξακκαηηθ  ή, κν...
  Ο Δύδνμνο καδί κε ηνλ Αξρηκήδε  ζεσξνύληαη σο νη θεμελιωηές ηοσ  ολοκληρωηικού λογιζμού.  Δίρε δηαηππώζεη θαη ην...
  Αζρνιήζεθε θαη κε ην Δήλιο ππόβλημα ην  νπνίν ραξαθηεξίζηεθε σο άιπην, αθνύ ε  ιύζε κε ηε ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ θ...
  Πξώηνο απηόο εθάξκνζε ηε κέζνδν, πνπ  αθνινύζεζε ν Αξίζηαξρνο ν Σάκηνο, γηα λα  ππνινγίζεη ηελ απόζηαζε ηεο Γεο α...
Τειεηνπνίεζε ηνπο ηξόπνπο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεοώξαο κε ηε ιεγόκελε «αξάρλε».
  Ο Δύδνμνο θαηέθηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ παηέξα  ηεο νπξάληαο κεραληθήο, ηεο επηζηεκνληθήο  αζηξνλνκηθήο παξαηήξεζεο θαη ...
Σην έξγν ηνπ «Φαινόμενα και Διοζημία»πεξηέγξαθε ηνπο αζηεξηζκνύο ηνπ Ιζεκεξηλνύ θαηησλ Τξνπηθώλ.  «Ένοπηπο» «Φαινόμενο»...
Eudoxos
Eudoxos
Eudoxos
Eudoxos
Eudoxos
Eudoxos
Eudoxos
Eudoxos
Eudoxos
Eudoxos
Eudoxos
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eudoxos

663 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eudoxos

 1. 1.  ‘Ήηαλ καζεκαηηθόο, αζηξνλόκνο, γεσκέηξεο, γεσγξά θνο, κεραληθόο, κεηεσξνιόγνο, λνκνζέηεο, γηαη ξόο θαη θπζηθά θηιόζνθνο. Ολνκάζηεθε «κέγα Δύδνμνο» ή θαη «έλδνμνο Δύδνμνο», αιιά θαη «ζενεηδήο» από ηνλ Δξαηνζζέλε.
 2. 2.  Γελλήζεθε ζηελ Κλίδν ην 408 π.Χ. θαη πέζαλε ην 355 π.Χ. Σπνύδαζε καζεκαηηθά θαη ηαηξηθή ζηελ θεκηζκέλε Σρνιή ηεο Κλίδνπ. Παξαθνινύζεζε ην ππζαγόξεην καζεκαηηθό Αξρύηα ηνλ Ταξαληίλν, θαη ην Φηιηζηίσλα ζηε Σηθειία. Κάπνηα ζηηγκή όκσο, έλαο πινύζηνο γηαηξόο, ν Θενκέδσλαο , εληππσζηαζκέλνο από ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ, πιήξσζε ηα έμνδα ηνπ ώζηε λα κεηαβεί ζηελ Αζήλα γηα ζπνπδέο ζηελ Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα.
 3. 3.  Ήξζε ζε επαθή κε ην ηεξαηείν ηεο Ηιηνύπνιεο, όπνπ θαη κπήζεθε ζηε ζνθία θαη ηελ επηζηήκε ησλ Αηγππηίσλ ηεξέσλ. Έγξαςε ην πξώην ηνπ ζεκαληηθό έξγν «Οκηαεηηπίδα», ην νπνίν αλαθεξόηαλ ζε έλα εκεξνιόγην βαζηζκέλν ζε έλα νθηαεηή θύθιν, πξνεξρόκελν ίζσο από ηε κειέηε ηνπ πιαλήηε Αθξνδίηε. Από ηελ Αίγππην έθεξε γλώζεηο αζηξνλνκίαο θαη πξόηεηλε κηα κεηαξξύζκηζε ηνπ ειιεληθνύ εκεξνινγίνπ ε νπνία ζπλάληεζε κεγάιε επηηπρία.
 4. 4. Αλαθάιπςε ηη θεωπίαηων αναλογιών θαη ηημέθοδο ηηρ εξάνηληζηρνη νπνίεο ήηαλ νη δύνβαζηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπζηα καζεκαηηθά.Βέβαηα, είλαη γεληθάπαξαδεθηό όηη ν Εσκλείδηςρξεζηκνπνίεζε ην έξγν ηνπΔπδόμνπ ζην θείκελν ησλΣηοισείων.
 5. 5.  Ίδξπζε ηελ πεξίθεκε Σρνιή ηεο Κπδίθνπ , ζηελ νπνία δίδαζθε θηινζνθία, γεσκεηξία, αξηζκεηηθή, γξακκαηηθ ή, κνπζηθή, ξεηνξηθή θαη γεσγξαθία. Απέθηεζε κεγάιε θήκε θαη γηα θάπνην δηάζηεκα αληαγσλίζηεθε αθόκα θαη ηνλ Πιάησλα. Γίδαζθε ζηελ Αθαδεκία αζηξνλνκία, καζεκαηηθά θαη ηαηξηθή. Τέινο επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ όπνπ ηνλ ππνδέρηεθαλ κε κεγάιεο ηηκέο θαη έθηηαμε λόκνπο.
 6. 6.  Ο Δύδνμνο καδί κε ηνλ Αξρηκήδε ζεσξνύληαη σο νη θεμελιωηές ηοσ ολοκληρωηικού λογιζμού. Δίρε δηαηππώζεη θαη ηνλ οριζμό ηων ίζων λόγων. Απηή ήηαλ νπζηαζηηθά ε αθεηεξία κηαο κνληέξλαο ζεσξίαο ησλ αξξήησλ. Ο Δύδνμνο θαίλεηαη όηη είρε γξάςεη βηβιίν κε ηίηιν «Πεπί ηομήρ».
 7. 7.  Αζρνιήζεθε θαη κε ην Δήλιο ππόβλημα ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε σο άιπην, αθνύ ε ιύζε κε ηε ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ θαλόλα θαη ηνπ δηαβήηε ήηαλ θαη είλαη αθόκα θαη ζήκεξα αδύλαηε. ΋κσο εθείλνο ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλεο θακπύιεο θαη θαηάθεξε λα ην ιύζεη.
 8. 8.  Πξώηνο απηόο εθάξκνζε ηε κέζνδν, πνπ αθνινύζεζε ν Αξίζηαξρνο ν Σάκηνο, γηα λα ππνινγίζεη ηελ απόζηαζε ηεο Γεο από ηε Σειήλε θαη ηνλ Ήιην. Καη ην θπξηόηεξν ζπλέιαβε ηελ πξώηε γεσκεηξηθή ζεσξία γηα ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηώλ (κε νκόθεληξεο ζθαίξεο πνπ πεξηζηξέθνληαη ε κηα κέζα ζηελ άιιε).
 9. 9. Τειεηνπνίεζε ηνπο ηξόπνπο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεοώξαο κε ηε ιεγόκελε «αξάρλε».
 10. 10.  Ο Δύδνμνο θαηέθηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ παηέξα ηεο νπξάληαο κεραληθήο, ηεο επηζηεκνληθήο αζηξνλνκηθήο παξαηήξεζεο θαη ηεο καζεκαηηθήο έξεπλαο . Έηζη, απέδεημε ηε ζθαηξηθόηεηα ηεο γεο θαη κάιινλ πξώηνο κέηξεζε ηελ πεξίκεηξν ηεο.
 11. 11. Σην έξγν ηνπ «Φαινόμενα και Διοζημία»πεξηέγξαθε ηνπο αζηεξηζκνύο ηνπ Ιζεκεξηλνύ θαηησλ Τξνπηθώλ. «Ένοπηπο» «Φαινόμενο» «Διαλόγοςρ Νεκπών» «Τέσνη Εςδόξος», «Απάσνη» «Γηρ πεπίοδορ» θαη «Πεπί Τασών».

×