Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atherectomy

726 views

Published on

 • Be the first to comment

Atherectomy

 1. 1. ‫‪ATHERECTOMY‬‬ ‫فاطمه تنگستانی‬ ‫کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬
 2. 2. ‫:‪ATHEROMA‬‬ ‫آتشّم یا پالک فٌجاًک ُای فیثشّصی تؾکیل ؽذٍ اص‬ ‫علْل ُای عضالًی صاف کَ سّی سعْب ُای چشتی‬ ‫داخل عشّق ؽشیاًی تؾکیل هی ؽًْذ ّتَ داخل لْهي‬ ‫سگ تیشّى صدگی ایجاد هی کٌٌذ ّلْهي سا تٌگ کشدٍ‬ ‫ّجشیاى خْى سا هغذّد هی کٌٌذ .‬ ‫:‪Atherosclerosis‬‬ ‫تجوع غیش طثیعی سعْب ُای چشتی ّتافت فیثشّص دس‬ ‫دیْاسٍ ُا ّلْهي ؽشیاًی‬
 3. 3. ‫آتشکتْهی‬‫آتشکتْهی یک سّػ هذاخلَ ای تِاجوی اعت‬ ‫کَ ؽاهل تشداؽتي آتشّم یا پالک اص سگِا‬ ‫تْعیلَ تشیذى یا تشاؽیذى هی تاؽذ.‬
 4. 4. :‫آتشکتْهی تشای دسهاى تیواسی ُای صیش اعتفادٍ هی ؽْد‬ -CORONARY ARTERY DISEASE - PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE OF THE LOWER EXTREMITIES -CAROTID ARTERIES ( TO REMOVE PLAQUE AND REDUCE RISK FOR STROKE)
 5. 5. INVASIVE INTRACORONARY INTERVENTIONS Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Atherectomy Laser ablation Intracoronary stent Brachytherapy
 6. 6. PURPOSE OF ATHERECTOMY-restore the flow of oxygen-rich blood to the heart-relieve chest pain-prevent heart attacks-on patients with chest pain who have notresponded to other medical therapy-those who are candidates for balloon angioplastyor CABG.-remove plaque that has built up after CABG.
 7. 7. WHAT THE PROCEDURE DOES?Similar to angioplasty exceptthat the catheter has arotating shaver on its tip tocut away plaque from theartery.
 8. 8. ‫دس حالیکَ آًژیْ پالعتی تا تالْى ّاعتٌت‬‫گزاسی ُش دّ تا جاتجایی پالک عثة تضسگ‬ ‫ؽذى هجشای کشًّش هی ؽًْذ کاتتش ُای‬‫آتشکتْهی ایي کاس سا تیؾتش تا خاسج کشدى‬ ‫پالک اًجام هیذٌُذ.‬
 9. 9. DESCRIPTIONAt the beginning of the procedure:-medications : control blood pressure dilate the coronary arteries prevent blood clots-The patient is awake but sedated-The catheter is inserted into an artery in -the groin, leg, or arm-threaded through the blood vessels into -the blocked coronary artery- The cutting head is positioned against the -plaque and activated-the plaque is ground up or suctioned out.-
 10. 10. It can be used instead of, or alongwith, balloon angioplasty.Atherectomy is successful about95% of the timeplaque forms again in 20-30% ofpatients
 11. 11. :‫چٌذیي ّعیلَ آتشکتْهی هکاًیکال دس دَُ 0991اسائَ ؽذٍ اًذؽاهل‬directional atherectomy devicerotational cutting devicetransluminal extraction device
 12. 12. ‫‪DIRECTIONAL CORONARY ATHERECTOMY‬‬ ‫آترکتْهی کرًّری ُذایت غذٍ تا اضتفادٍ از یک کاتتر‬ ‫خاؼ دارای ضیلٌذر فلسی رّزًَ دار در راش کاتتر‬ ‫اًجام هی غْد.تالًْی کَ در پػت ضیلٌذر تؼثیَ غذٍ تا‬ ‫فػار کن تاد هی غْد ّپالک را تَ داخل رّزًَ هی‬ ‫فػارد ّضپص پالک در ایي هحل تریذٍ هی غْد .ایي‬ ‫دضتگاٍ از اّلیي تکٌْلْژی ُای تذّى تالْى تْد کَ‬ ‫کارترد تالیٌی پیذا کرد ّ ٌُْز درهاى اًتخاتی ترای‬ ‫قایؼات غیر کلطفیَ در هثذا ضرخرگ کرًّر قذاهی‬ ‫ًسّلی چپ یا هحل دّ غاخَ غذى ضرخرگ ُای اؾلی‬ ‫کرًّر اضت.‬
 13. 13. A DIRECTIONAL ATHERECTOMY DEVICE CUTS AWAYPLAQUE, WHICH IS THEN COLLECTED IN THE TIP OFTHE DEVICE.
 14. 14. ‫‪ROTATIONAL CUTTING DEVICE‬‬ ‫آتشکتْهی چشخؾی اص هتَ ُای خاؿ تَ اًذاصٍ ُای‬ ‫هتفاّت لطش 52/1تا83/2هیلی هتش اعتفادٍ هی کٌذ کَ‬ ‫ًیوَ جلْیی آًِا تا الیَ ُای ظشیفی اص الواط پْؽیذٍ‬ ‫ؽذٍ اعت.هتَ تا عشعت 000061تا 000081دّس دس‬ ‫دلیمَ هی چشخذ ّ تش سّی یک عین ساٌُوا دسضایعَ‬ ‫کشًّش تَ جلْ ساًذٍ هی ؽْد .پْؽؼ الواط پالک‬ ‫هغذّد کٌٌذٍ سا تَ رسات کْچک پْدسی‬ ‫5تا52هیکشّهتش خشد هی کٌذّایي رسات اص طشیك‬ ‫عشّق سیض دیغتال کشًّش خاسج هی ؽًْذ .‬
 15. 15. ‫‪ROTATIONAL CUTTING DEVICE‬‬ ‫کاستشد ایي سّػ تَ عٌْاى یک دسهاى هْثش تشای‬ ‫ضایعات کلغیفیَ طْالًی(>02هیلی هتش) ؽٌاختَ ؽذٍ‬ ‫اعت.اغلة هتعالة آتشکتْم اص اتغا ع تالْى تافؾاس کن‬ ‫ّگاُی اعتٌت گزاسی اعتفادٍ هی ؽْد.‬
 16. 16. A ROTATIONAL CUTTING DEVICE SPINS AT A HIGHSPEED AND PULVERIZES PLAQUE, WHICH IS THENSAFELY WASHED AWAY IN YOUR BLOODSTREAM
 17. 17. ‫‪TRANSLUMINAL EXTRACTION DEVICE‬‬ ‫آتشکتْهی اعتخشاجی اص تشکیة تیغَ ُای تشؽی دیغتال کَ تا‬ ‫عشعت کن 057 دّس دس دلیمَ هی چشخٌذ ّ اصهکؼ پیْعتَ‬ ‫تشای سفع اًغذاد ُای کشًّش اعتفادٍ هی کٌذ .ایي دعتگاٍ‬ ‫کاسایی هحذّدی داسد ّ کاس تشد آى ُن اکٌْى تَ ضایعات‬ ‫ًشهتش هاًٌذ پالک ُای آتشّاعکلشّصی پیًْذ ُای عیاُشگ‬ ‫صافٌْط یا ضایعات تشّهثْتیک هحذّد اعت.دعتگاٍ ُای‬ ‫جذیذ تش هکٌذٍ هوکي اعت لادس تاؽٌذ جاتجایی لختَ سا تِتش‬ ‫ّتا صذهَ کوتشی تَ سگ اًجام دٌُذ.‬
 18. 18. A TRANSLUMINAL EXTRACTION DEVICE CUTS AWAYPLAQUE USING TINY ROTATING BLADES. THE LOOSEPLAQUE IS SUCKED INTO A TUBE THROUGH A VACUUM
 19. 19. ‫سّػ ُذایت ؽذٍ ّسّػ تشاًظ لْهیٌال ؽاهل‬‫اعتفادٍ اص یک کاتتشی اعت کَ ضایعَ ّتکَ ُای آى‬ ‫سا خاسج هی کٌذ .‬ ‫دس سّػ چشخؾی ضایعَ تْعظ کاتتشی کَ تشاػ‬ ‫دٌُذٍ الواعی داسد (ؽثیَ تَ هتَ دًذاى پضؽکی‬ ‫اعت) خشد هی ؽْد.‬ ‫هعوْال تشای دعتیاتی تَ ًتایج سضایت تخؼ ًیاص‬ ‫اعت چٌذ تاس ایي کاتتش ُا عثْس دادٍ ؽْد.‬
 20. 20. RISKS OF THE PROCEDURE chest pain is the most common complication of atherectomy Dissection, perforation,vasospasm rupture of the coronary artery, requiring open-heart surgery Acute MI Dysrhythmias Cardiac arrest infection at the catheter insertion site
 21. 21. RISKS OF THE PROCEDURE Restenosis of coronary artery Bleeding or hematoma formation Retroperitoneal bleeding Pseudoaneurysm Arteriovenous fistula Arterial thrombosis
 22. 22. ‫هشالثت ُای پشعتاسی لثل اص آتشکتْهی‬ ‫-8 تا 21ضاػت قثل ًاغتا تاغذ.‬ ‫-تْقیح تَ تیوار در هْرد پرّضیجرّ هذت زهاى اًجام آى‬‫-اطویٌاى تَ تیوار در هْرد اضتفادٍ از آراهثخع ُای خفیف در طی پرّضَ‬ ‫-تْقیح تَ تیوار در هْرد ّجْد احطاضات خاؼ در طی پرّضیجرهثل‬ ‫احطاش طپع قلة‬ ‫-تػْیق تیوار تَ تیاى ترش ُا ّاقطراب‬
 23. 23. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫‪ ‬هػاُذٍ هحل ّرّد کاتتر ازًظر خًْریسی یا تػکیل ُواتْم‬‫ًثف ُای هحیطی ُر 51 دقیقَ تَ هذت یک ضاػت ّضپص ُر یک تا‬ ‫دّ ضاػت تا زهاًی کَ ًثف ثاتت غْد در اًذام هرتْطَ تررضی غْد‬ ‫(ًثف ُای دّر ضالیص پذیص ّتیثیال خلفی در اًذام تحتاًی-ًثف‬ ‫رادیال در اًذام فْقاًی)‬
 24. 24. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫‪‬ارزیاتی دها ّرًگ اًذام هرتْطَ‬ ‫ُر تیواری کَ از درد کرخی یا احطاش ضْزى ضْزى‬‫غذى غکایت دارد از ًظر ػالین تی کفایتی غریاًی هْرد‬ ‫ارزیاتی قرار گیرد. تغییرات دقیقا گسارظ غْد.‬
 25. 25. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫‪ ‬کٌترل تیوار از ًظر دیص ریتوی ّ تغییرات ایجاد غذٍ در‬‫ضرػت قرتاى ّریتن از طریق هػاُذٍ هاًیتْریٌگ قلثی یا تْضیلَ‬ ‫تررضی ًثف ُای آپیکال ّهحیطی‬ ‫ػکص الؼول ُای ػؿثی –ػرّقی غاهل ترادی کاردی ُیپْ‬ ‫تاًطیْى ّتِْع هی تاغذ کَ تا احتثاش یا ًاراحتی هثاًَ در طْل‬ ‫خارج کردى کاتتر غریاًی تذتر هی غْد.‬ ‫هذاخلَ غاهل تلٌذ کردى پاُا تاالتر از ضر تجْیس هایؼات داخل‬ ‫ّریذی ّآترّپیي اضت.‬ ‫دارُّای هطکي جِت رفغ ًاراحتی تیوار اضتفادٍ هی غْد.‬
 26. 26. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫‪2 ‬تا 6عاعت اعتشاحت دس تخت پظ اص پشّعیجش‬‫‪ ‬اگر فػار دضتی یا هکاًیکی تذّى ّضایل تٌذ آّرًذٍ ػرّقی اضتفادٍ‬ ‫غذٍ اضت :‬ ‫تیوار تیػتر از 6ضاػت در تخت اضتراحت کٌذ در حالی کَ اًذام‬ ‫هرتْطَ هطتقین اضت ّضر 03درجَ تاالتر هی تاغذ .ترای تغییر‬ ‫ّقؼیت در حالی کَ پای هرتْطَ کاهال ؾاف اضت تیوار از یک‬ ‫پِلْ تَ پِلْی دیگر چرخاًذٍ هی غْد .‬ ‫‪ ‬اگر هتخؿؽ قلة از اتسار تٌذ آّرًذٍ خْى اضتفادٍ ًوْدٍ اضت:‬ ‫تیوار هحذّدیت فؼالیت کوتری دارد ضر تخت را هی تْاى تاال‬ ‫آّردّتیوار طی 2 ضاػت یا کوتر حرکت کٌذ.‬
 27. 27. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬‫آهْزظ تَ تیوار کَ درد قفطَ ضیٌَ ّخًْریسی یا‬ ‫احطاش ًاراحتی ًاگِاًی ازًاحیَ ّرّد کاتتر را‬ ‫گسارظ کٌذ.‬ ‫تػْیق تیوار تَ هؿرف هایؼات تا ترّى دٍ‬ ‫ادراری تیوار افسایع یاتذ.‬
 28. 28. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬‫‪‬آهْزظ تَ تیوار جِت کوک خْاضتي تَ ٌُگام‬ ‫خرّج از تخت ترای اّلیي تار تؼذ از پرّضیجر‬ ‫جِت ایوٌی آى‬ ‫احتوال ُیپْ تاًطیْى ارتْ اضتا تیک ّجْد دارد‬ ‫ّتا ػالین احطاش ضثکی ضر ّضر گیجَ‬
 29. 29. ‫‪STENT‬‬ ‫اضتٌت یک غثکَ تْری هْج دار اضت کَ حوایت‬‫ضاختواًی ترای رگی کَ درهؼرـ خطر اًطذاد حاداضت‬ ‫رافراُن هی کٌذ.تؼذ از ‪PTCA‬تخػی از پالک کَ خارج‬ ‫ًػذٍ اضت هوکي اضت غریاى را هطذّد کٌذ.غریاى‬‫کرًّری هوکي اضت هٌقثف غْدّتافت آى تذ غکل غْد‬ ‫ّتاػث خطر اضتٌْز هجذد گردد.اضتٌت غریاى کرًّر‬ ‫ترای غلثَ تر چٌیي خطراتی تؼثیَ هی غْد.‬
 30. 30. ‫‪STENT‬‬ ‫اضتٌت رّی تالْى آًژیْپالضتی قرار هی گیرد ّقتی‬ ‫تالْى تاد هی غْد هع هتطغ غذٍ تر دیْارٍ رگ فػار‬‫ّارد هی کٌذ ّغریاى را تاز ًگَ هی دارد.تالْى تیرّى‬‫کػیذٍ هی غْد اها اضتٌت در جای خْد در داخل غریاى‬ ‫تاقی هی هاًذ.در ًِایت آًذّتلیْم اضتٌت را پْغاًذٍ‬ ‫ّداخل دیْارٍ رگ گٌجاًذٍ هی غْد‬
 31. 31. ‫‪STENT‬‬ ‫تذلیل خطر تػکیل ترّهثْز دارُّای قذ پالکتی اضتفادٍ هی غْد.‬ ‫اضتٌت هوکي اضت ُوراٍ تا ‪PTCA‬یا تَ تٌِایی تَ کار رّد.‬ ‫هسایای اضتفادٍ اضتٌت تذّى ‪:PTCA‬‬ ‫کاُع زهاى پرّضَ‬ ‫کاُع اضتفادٍ از دارّی کٌتراضت ًفرّ تْکطیک‬ ‫کاُع قرار گرفتي در هؼرـ اغؼَ‬ ‫کاُع ُسیٌَ‬
 32. 32. STENT
 33. 33. Pre- and post-stenting angiography
 34. 34. FILTERS USED IN CAROTID REPAIR
 35. 35. THANK YOU FOR ATTENTION Have a blessed day!

×