Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vascula trauma

716 views

Published on

 • Be the first to comment

Vascula trauma

 1. 1. ‫‪Samira bagheri‬‬‫کارشناسی ارشد مراقبت ویژه‬
 2. 2. ‫‪ ‬صدمه به شریان و وریدهای عروق محیطی در بسیاری از مواقع میی ووادید ویدیید‬ ‫کننده حیات باشد.‬‫‪ ‬در ورومییا بییه عییروق بییه عتییت از دسییت دادن فییون زیییادد ار یییو ن بییا ی د ییار‬‫اف الل شده و ممکن است مصدوم سریعا د ار مرگ گردد.بسیاری از ا رادی کیه‬ ‫به دلیل فودریزی بیه بیمارسی ان میرسیندددر حتیتیت د یار فیودریزی هیای ف یی‬ ‫می باشند.‬‫‪ ‬بیییا ایییین و یییود بیییا ایییییاد اایپاهییییای اور ادیییر ازشیییکی و اسییی اده از رو هیییا‬‫وویییزات مدرن در ییت مراقبیت و اد تیال یورید بیمیاران بیا صیدمات عروقیی‬ ‫بزرگ دیز زدده به بیمارس ان من تل می گرددد.‬
 3. 3. ‫‪ ‬مراقبت از این بیماران دیازمند وشخیص صیحی و اسی اده کیردن از وکنیی‬ ‫های راحی می باشد.‬‫‪ ‬سابتا درمان صدمات وارده به عروق در اددام شامل بس ن رگیی کیه در حیال‬‫فییودریزی بییودد صییورت میپر ییت کییه در بسیییاری از مواقییع منیییر بییه قطییع‬ ‫عضو می گردید.‬
 4. 4. ‫‪ ‬میزان فودریزی به عوامل مخ ت ی بس پی دارد:‬ ‫‪ ‬شدت صدمه به اوستد با ت های وخریب شده در زیر اوستدمیزان شار در‬ ‫رگ فودریزی دهنده (از اهمیت بیش ری برفوردار است)‬‫‪ Types of Injuries‬‬‫‪ Arterial‬‬‫‪ Venous‬‬‫‪ Lymphatic‬‬ ‫‪ ‬اثرات خونریزی در بدن‬ ‫از دست دادن ‪ RBC‬ها و در د ییه کاهش اکسیژن رسادی به با ت ها‬ ‫‪‬‬ ‫کاهش حیم فون ← ا ت ‪BP‬‬ ‫‪‬‬ ‫وحری اعصاب سمپاوی ← واکیکاردی و ادتباض عروق محیطی‬ ‫‪‬‬ ‫کاهش قدرت ادتباضی قتب به دلیل کاهش فودرسادی‬ ‫‪‬‬
 5. 5. ‫احتمال آسیب عروقی در اکثر مصدومین وجود دارد.بنابراین در مواجهه با هر‬ ‫‪‬‬ ‫مصدومی، به ایجاد آسیب عروقی توجه نمایید.‬ ‫صدمات له شدگی و غیر د وذی‬ ‫‪‬‬ ‫شکس پی اددام ها‬ ‫‪‬‬ ‫برق گر پی‬ ‫‪‬‬ ‫سوف پی های وسیع‬ ‫‪‬‬ ‫صاعته‬ ‫‪‬‬ ‫ا راد مب ال به سندرم کمپارومان داشی از وروما‬ ‫‪‬‬ ‫ا راد مخ ت ی که به دالیل مخ ت ی د ار بی حرک ی شده ادد ← بی حرک ی های‬ ‫‪‬‬ ‫داشی از سک ه مغزی‬ ‫ا رادی که به هر دلیل بی هو شده ادد.‬ ‫‪‬‬ ‫مسمومیت های دارویی و غیره‬ ‫‪‬‬ ‫صدمات گاز گر پی ووسط حیوادات بزرگ‬ ‫‪‬‬
 6. 6. ‫‪ ‬خونریزی شریانی‬ ‫فون ینده د ار شار و روشن است‬ ‫‪‬‬‫وران فون منطبق با ضربان قتب یا دبض صورت میپیرد.‬ ‫‪‬‬ ‫به آسادی دمی ووان میار کرد.‬ ‫‪‬‬ ‫به سرعت به سمت شوک هکورا ی ایشروی میکند.‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬خونریزی وریدی‬‫‪ ‬فودریزی یکنوافت بردگ قرمز ویره د بدون یش و شار‬ ‫‪ ‬میار آن آساد ر از فودریزی شریادی است.‬ ‫‪ ‬خونریزی مویرگی‬ ‫‪ ‬فون قرمز ویره وبه آهس پی ریان می یابد‬ ‫‪ ‬فودبخود لخ ه می شود و به راح ی قابل کن رل است.‬
 7. 7.  Common Exam Questions Neck Chest Abdomen Extremities Basic Principles Anatomy Know the named vessels in the vicinity of injury Appreciate the adjacent structures (nerves, organs etc) Types of Injury Mechanisms of Injury Clinical Manifestations Clinical Evaluation Investigations Management
 8. 8.  Laceration Transection  With or without defect Dissection Crush Thrombosis / Embolus Spasm
 9. 9.  Penetrating  Knife  GSW/ Shrapnel (low/high velocity)  Catheter (Iatrogenic) Blunt  Direct (Contusion)  Traction / Avulsion  Deceleration  Torsion
 10. 10. ‫مییییزان وروماهیییای غییییر د یییوذی عیییروق کم یییر از ادیییوا د یییوذی اسیییت ولیییی در‬ ‫‪‬‬‫وروماهای عروقی دا ذ میزان شدت صدمه واح مال قطع عضو بییش ویر اسیت. در‬ ‫این قبیل صدمات اح مال آسیب به اعصابد اس خوان و با ت درم بیش ر می باشد.‬ ‫صدمات نفوذی‬ ‫‪‬‬ ‫مو ب سوراخ دمودن با ت درم میپردد.‬ ‫‪‬‬ ‫می ووادد مس تیما مو ب سوراخ شدن شریان ها و ورید ها شده یا به عتت‬ ‫‪‬‬ ‫اروعا فود هنپام عبور از با ت مو ب صدمه عروقی شود.‬ ‫‪‬‬ ‫صدمات غیر نفوذی:‬ ‫‪‬‬ ‫باعث آسیب به با ت درم و اارگی و له شدگی عروق می گردد.‬ ‫‪‬‬
 11. 11.  “Hard” Findings  Active Bleed  Expanding Hematoma  End-organ ischemia  Loss of pulses  A-V fistula “Soft” Findings  Reduced pulses  Neurologic deficits  History of bleeding  Shock  Injury in proximity to major vessel
 12. 12. ‫‪ ‬صدمات عروقی با یافته های مشخص:‬ ‫ترکیبی از 5 عالمت ‪ : P‬دشان دهنده دارسایی شریادی‬ ‫‪‬‬ ‫‪( PAIN‬درد)‬ ‫‪‬‬ ‫‪(PULSELESSNESS‬عدم و ود دبض در عضو)‬ ‫‪‬‬ ‫‪(PARESTHESIA‬اف الل حر)‬ ‫‪‬‬ ‫‪(PALLOR‬ردگ اریدگی)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ (PARALYSIS‬تج)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬سیادوز و کاهش در ه حرارت‬ ‫‪ ‬یافته های جزیی و خفیف صدمات عروقی‬ ‫دبض ضعی ور در عضو صدمه دیده در متایسه با عضو سالم‬ ‫‪‬‬ ‫اف الل عصبی محیطی به صورت محدود در ی داحیه‬ ‫‪‬‬ ‫و ود هماووم وسیع و غیر دبض دار‬ ‫‪‬‬‫وشخیصی دمی باشد.‬ ‫در این بیماران طوالدی بودن ار شدن مویرگی دارای اع بار و ارز‬ ‫‪‬‬
 13. 13.  Blood loss Ischemia Compartment syndrome Tissue necrosis Amputation Death
 14. 14.  Most commonly penetrating type. Associated vascular injury in > 30% The incidence of blunt trauma to the neck is reduced in US due to seat belt
 15. 15.  Anatomy  Carotid, Verterbrals, Subclavian Arteries  Jugular, Subclavian, Innominate Mechanism  >95% are penetrating  Blunt injuries often complex Clinical Presentation  Bleed, hematomas  End-organ ischemia (brain)
 16. 16.  Early airway intervention in the emergency room is paramount , especially in the face of an expanding hematoma A quick survey of the patientُ s airway status must be made . A cricothyrotomy or vertical tracheotomy is the preferred of choice compared to oral or nasal intubation  Endotracheal intubation may be considered in select situation , but it may further exacerbate bleeding , pharyngeal perforation , or laryngotracheal injury
 17. 17.  Thoracic Injuries account for 25% of death due to trauma Anatomy : Aorta, supra-aortic trunks, intercostals (IVC, SVC, Innominate / subclavian (and Heart) Majority of penetrating chest trauma managed by tube thoracostomy Thoracic vascular injuries have high mortality in pre- hospital setting Trauma center data (Mattox et al. 1989)  Of 5760civilian vascular injuries over 30 yrs  168 subclavian art, 190 carotid, 39 innominate, 144 thoracic aorta  90% due to penetrating trauma
 18. 18.  >80% blunt aortic injury die at scene  Prevention – seatbelts, airbags, driving habits Hemodynamically unstable patients require emergent thoracotomy Physical Assessment  Intrascapular murmur  Pulse/pressure defecit  T-spine fracture  Sternum/clavicle/scapula fracture  Hematoma of thoracic outlet
 19. 19.  Penetrating trauma  50% mortality  Ascending –stab wounds  Descending – gunshot wounds Blunt trauma  Ascending aorta trauma – 85% mortality  blunt descending trauma _ approximately 30%
 20. 20.  Anatomy : Aorta and it’s branches – mesenteric, renals, iliacs. IVC and iliac veins, Portal circulation Operative principles  1st control bleeding and contamination  Avoid complex vascular reconstruction whenever possible. Avoid prosthetics where possible  Packing may be a good option (rewarm, resusciate and re-lap)  Ligation and organ removal (spleen, one kidney) may be an option
 21. 21.  Most common vascular trauma Review and apply all basic principles (anatomy, type / mechanism of injury, clinical manifestation, evaluation, investigation) Goal – rapid re-establishment of circulation (where appropriate)
 22. 22.  Operative Principles  Proximal / distal control  Primary repair where possible  If graft / patch use autogenous  Leg, contralateral limb  Consider temporary shunt  Fixation of ortho injuries  Coverage of repair (muscle, soft tissue)  Fasciotomies
 23. 23. ‫مراقبت طبی اورژانس‬
 24. 24.  Type of weapon Time since injury Associated Injuries (neuro, MSK, GI, GU) Level and type of vascular injury Collateral circulation Shock/hypotension Tissue damage (crush injury) Warm ischemia time Patient factors/medical conditions
 25. 25.  Arterial  Pulsetile ext. bleeding- Pulse examination  Absent distal pulses.- Hard signs  Expanding hematoma  Distal ischemia  Thrill or bruit
 26. 26.  Venous- Low pressure dark blood external bleeding- Non-expanding hematoma- Shock is rare unless associated with arterial injury
 27. 27.  Major hemorrhage/hypotension Arterial bleeding Expanding hematoma Altered distal pulses Pallor Temperature differential between extremities Injury to anatomically-related nerve
 28. 28.  Rapid resuscitation Complete, rapid evaluation Urgent surgical treatment PROTOCOL IS ESSENTIAL !
 29. 29. ‫باز کردن راه هوایی‬ ‫‪‬‬ ‫گر ن راه وریدی‬ ‫‪‬‬ ‫اد وزیون مایعات‬ ‫‪‬‬ ‫اکسیژن وراای‬ ‫‪‬‬‫کن رل فودریزی فار ی‬ ‫‪‬‬ ‫اد تال سریع بیمار‬ ‫‪‬‬
 30. 30.  Control bleeding Replace volume loss Cover wounds Reduce fractures/dislocations Splint Re-evaluate
 31. 31. ‫ارزیابی های اولیه:‬ ‫‪‬‬ ‫ح اظت فود از ورشحات و از مته فون ا راد صدمه دیده‬ ‫‪‬‬ ‫ح ظ فودسردی در موا یه با فودریزی ها‬ ‫‪‬‬‫بررسی از دظر وامین ایمنی فودو اح مال آسیب به وماشاگران در صحنه‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی وضعیت هوشیاری بیمار‬ ‫‪‬‬ ‫وو ه به میزان فودریزی‬ ‫‪‬‬ ‫کن رل فودریزی ح ی با ی حوله ساده‬ ‫‪‬‬ ‫باز کردن ومام اوشش های منطته زفم(قیچی اادسمان)‬ ‫‪‬‬
 32. 32. ‫اولین اقدام...........لمر دبض های محیطی‬ ‫‪‬‬ ‫متایسه شار دبض در سمت مب ال و غیر مب ال‬ ‫‪‬‬‫لمر هر دو اددام از دظر گرمی و سردی و یا و ود اف الل حر‬ ‫‪‬‬ ‫سمع ریان فون در منطته صدمه دیده‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی میزاند دو و کمیت فون ویمع یا ه در داحیه‬ ‫‪‬‬
 33. 33. ‫‪ ‬روش های کنترل خونریزی خارجی:‬ ‫اعمال شار مس تیم در محل فودریزی‬ ‫‪‬‬ ‫اس اده از دتاط شار‬ ‫‪‬‬ ‫باالور قرار دادن سط آسیب دیده‬ ‫‪‬‬ ‫بی حرکت کردن اددام آسیب دیده‬ ‫‪‬‬ ‫سرد کردن عضو‬ ‫‪‬‬ ‫اس اده از آول‬ ‫‪‬‬ ‫اادسمان شاری‬ ‫‪‬‬ ‫شتوارهای ضد شوک‬ ‫‪‬‬ ‫در صورت عدم مو تیت رو های قبتی اس اده از ووردیکت‬ ‫‪‬‬ ‫در صورت و ود شوک درمان عالم ی شوک‬ ‫‪‬‬‫‪ ‬کنترل خونریزی با ساده ترین و مطمئن ترین راه‬
 34. 34. ‫‪ ‬فشار مستقیم‬ ‫‪ ‬ساده ورین راه برای بند آوردن فودریزی‬ ‫‪ ‬بدین منظور ووسط ی یا ند گاز اس ریل با دوک ادپش ان و یا ک دست بس ه به وسعت زفم‬ ‫روی داحیه شار وارد می شود.‬‫‪ ‬همزمان داحیه فودریزی دهنده باید باالور از سط قتب قرار گیرد.این کار به وختیه عروقی و بند‬ ‫آمدن فودریزی کم میکند.‬ ‫‪ ‬استفاده از نقاط فشار‬ ‫دتاط شار در واقع همان محل و ود دبض های محیطی است.‬ ‫‪‬‬ ‫با شردن این دتاط ریان فون شریادی در اددام کاهش ایدا میکند.‬ ‫‪‬‬ ‫در فودریزی های شریادی و یا اارگی های وسیع و شدید بی ر است از این رو اس اده کرد.‬ ‫‪‬‬‫را بصورت گتوله روی دبض‬ ‫برای اییاد ی ادسداد مو ق بی ر است ی وکه انبه یا گاز کو‬ ‫‪‬‬ ‫قرار داده بر آن شار وارد آورید.‬ ‫نحوه اعمال فشار در آسیب های مختلف :‬ ‫‪‬‬ ‫زفم های سر صورت یا گردن ← شار رویشریان ومپورال اسیال یا کارووید.‬ ‫‪‬‬ ‫شار به اددازه ای وارد شود که ریان فودریزی آهس ه شود اما کامال م وق دپردد.‬ ‫‪‬‬
 35. 35. ‫زفم های اا ← شار دادن شریان مورال با ک دست‬ ‫‪‬‬ ‫قسمت های وح ادی یا ک اا ← شار دادن شریان اواتی ه‬ ‫‪‬‬ ‫زفم های ق سه سینه یا زیر بغل ← شریان ساب کالوین‬ ‫‪‬‬ ‫زفم های ساعد ← شریان براکیال‬ ‫‪‬‬ ‫زفم های دست ← شریان رادیال و اولنار‬ ‫‪‬‬ ‫سرد کردن عضو‬ ‫‪ ‬همزمان با شار مس تیم بر زفم و باال بردن عضو از سط قتب د به کار بردن کیسه سرد در‬‫داحیه باعث وسییل در مراحل اییاد لخ ه د وسریع ادتباض عروقی و کاهش وورم عضو میپردد.‬ ‫‪ ‬معموال در فودریزی های همراه با شکس پی اددام ها موثر است و از شدت درد میکاهد.‬ ‫پانسمان فشاری‬ ‫‪ ‬زفم را با ندین گاز اس ریل اوشادده و با اعمال مس تیم شار د ووسط باددا محکم روی محل‬ ‫وداوم فودریزی را کن رل دمود.‬ ‫‪ ‬استفاده از آتل‬‫‪ ‬در صورت و ود فودریزی همراه با آسیب اح مالی اس خوان یا م صل د عدم ثابت سازی باعث‬ ‫آسیب به با ت ها و عروق داحیه می شود.‬ ‫‪ ‬آول بندی اددام سبب کن رل وری فودریزی همراه با شکس پی اددام می گردد.‬
 36. 36. ‫‪ ‬شلوارک های ضد شوک‬ ‫‪ ‬ار از باد شدن باعث شردگی عروق اا و لپن شده د فون را به سمت اددام های حیاوی‬ ‫بخصوص قتب و مغز هدایت میکنند.‬ ‫‪ ‬زمادی کاربرد دارد که رد د ار صدماوی در ق سه سینه د قتب و ریه دباشد.‬ ‫‪ ‬تورنیکه‬ ‫‪ ‬به عنوان آفرین ودبیر یت بندآوردن فودریزی در ی اددام بکار گر ه می شود.‬‫‪ ‬این وسیته ممکن است باعث صدمه دائمی به اعصاب د عضالت و عروق فودی داحیه زیرین‬ ‫فود گردد.‬
 37. 37. ‫‪ ‬اصول استفاده از تورنیکه:‬ ‫از ی بادد به عرض 01 ساد ی م ر و 4وا 6 الیه ضخامت اس اده کنید.‬ ‫‪‬‬ ‫این بادد حدود ند ساد ی م ر باالور از محل فودریزی بس ه شود.‬ ‫‪‬‬ ‫بادد باید دوبار به دور اددام ایچیده شود.‬ ‫‪‬‬‫را وسیط آن گذاشی ه مییددا‬ ‫ار از یکبار گره زدن دو سر بادد به هم د ی فودکار یا میته کو‬ ‫‪‬‬ ‫گره بزدید.‬ ‫فودکار یا میته را آدتدر به دور فود بپردادید وا فودریزی م وق شود.‬ ‫‪‬‬‫اساز قطع فودریزی فودکار را در محل ثابیت دپیه داریید و از بیاز کیردن ییا شیل کیردن آن بیدون‬ ‫‪‬‬ ‫دس ور ازش فوداری کنید.‬ ‫هرگز ووردیکه را روی م صل دبندید.‬ ‫‪‬‬ ‫همیشه ووردیکه را در معرض دید قرار دهید.‬ ‫‪‬‬‫در فودریزی های وریدی ار از بس ن ووردیکه دیبض دی یال را کن یرل کنیید ویا وغذییه بیا ی د یار‬ ‫‪‬‬ ‫اف الل دشود.‬ ‫بی ر است در بخش اور ادر روی ایشادی بیمار عالمت ووردیکه با سب یا ما ی دوش ه شود.‬ ‫‪‬‬
 38. 38. ‫‪ ‬بسیار فطرداک ور و صدمه زدنده ور از فودریزی فار ی است.زیرا س یو‬ ‫برای یا ن محل آن مشکل ور است و بیمار می ووادد حیم زیادی را از دست‬‫بدهد و فون مع شده در بدن دیز ممکن است روی ی ارگان حیاوی شار وارد‬ ‫آورد.‬ ‫‪ ‬عالئم ونشانه ها‬ ‫‪ ‬درددحساسیت و وورم یا بی ردگ شدن داحیه مشکوک به آسیب‬ ‫‪ ‬فودریزی از دهاندرک ومد وا ن یا سایر منا ذ‬ ‫‪ ‬هماوزدشکم حساس دس ت و م ورم‬ ‫‪ ‬عالئم و دشاده های شوک‬
 39. 39. ‫بدلیل مخ ی بودن فودریزی دافتی وو ه به ایشر ت عالئم شوک برای وشخیص این‬ ‫‪‬‬‫مسئته بسیار اهمیت دارد.بددبال از دست ر ن فون وحری د سیس م سمپاوی را داریم.‬ ‫بنابراین در نین شرایطی شاهد ایشر ت عالئم زیر هس یم:‬ ‫دبض وند و دخی شکل‬ ‫‪‬‬ ‫ا زایش ریت ون سی و واکی انه‬ ‫‪‬‬ ‫ح ظ شار سیس ولی در مراحل اولیه شوک‬ ‫‪‬‬ ‫ا زایش شار دیاس ولی‬ ‫‪‬‬ ‫ا ت ایشرودده شار سیس ولی در صورت عدم درمان شوک‬ ‫‪‬‬ ‫ا زایش زمان ار شدگی مویرگی بیش از 3 ثادیه‬ ‫‪‬‬ ‫اوست فاکس ری د سرد ومرطوب‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬کاهش ایشرودده سط هوشیاری‬ ‫‪ ‬اولیپوری‬
 40. 40. ‫اقدامات درمادی برای اصالح شوک بال اصته بعد از ارزیابی اولیه آغاز میپردد.‬ ‫‪‬‬‫اولویت اصتی در مراقبت از نین بیمارادی د ح ظ فودرسادی به ارگادیای حیاوی‬ ‫‪‬‬‫و توگیری از ایشر ت شوک و وفیم ور شیدن وضیعیت بیمیار اسیت.ایین اقیدامات‬ ‫شامل موارد زیر است:‬ ‫شناسایی منشاء فودریزی‬ ‫‪‬‬ ‫دادن اوزیشن مناسب به بیمار‬ ‫‪‬‬ ‫راهم کردن ار یوزن و اکسیژداسیون با ی‬ ‫‪‬‬ ‫ایپزینی مایعات‬ ‫‪‬‬ ‫ادیام آزمایشات اور ادر‬ ‫‪‬‬
 41. 41. ‫در سه مورد اقدام به اد وزیون مایعات در بیماران ورومایی دارای مزیت‬ ‫‪‬‬ ‫میباشد:‬ ‫بیمار در حال فودریزی به میزان 52-001 میتی لی ر در دقیته‬ ‫‪‬‬ ‫میزان اد وزیون وریدی مساوی با میزان فودریزی باشد‬ ‫‪‬‬ ‫زمان بین بروز حادثه و اد تال بیش از 03 دقیته باشد‬ ‫‪‬‬
 42. 42.  Any patients with these following signs should not wait !!!!- External bleeding- Expanding hematoma with shock- Limb ischemia
 43. 43. ‫.1.ابراهیمی خار ح د کوهس ادی ح د باغچتی ن.مراقبت های ایش بیمارس ادی/وروما(2).اد شارات‬ ‫امعه دپر 7831.‬ ‫روان رد م.ک اب امع وری یای ارس اری. اپ سوم.اد شارات دوردادش 9831‬ ‫.2.دی‬ ‫3. ‪www.google.com‬‬

×