Vascula trauma

667 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vascula trauma

 1. 1. ‫‪Samira bagheri‬‬‫کارشناسی ارشد مراقبت ویژه‬
 2. 2. ‫‪ ‬صدمه به شریان و وریدهای عروق محیطی در بسیاری از مواقع میی ووادید ویدیید‬ ‫کننده حیات باشد.‬‫‪ ‬در ورومییا بییه عییروق بییه عتییت از دسییت دادن فییون زیییادد ار یییو ن بییا ی د ییار‬‫اف الل شده و ممکن است مصدوم سریعا د ار مرگ گردد.بسیاری از ا رادی کیه‬ ‫به دلیل فودریزی بیه بیمارسی ان میرسیندددر حتیتیت د یار فیودریزی هیای ف یی‬ ‫می باشند.‬‫‪ ‬بیییا ایییین و یییود بیییا ایییییاد اایپاهییییای اور ادیییر ازشیییکی و اسییی اده از رو هیییا‬‫وویییزات مدرن در ییت مراقبیت و اد تیال یورید بیمیاران بیا صیدمات عروقیی‬ ‫بزرگ دیز زدده به بیمارس ان من تل می گرددد.‬
 3. 3. ‫‪ ‬مراقبت از این بیماران دیازمند وشخیص صیحی و اسی اده کیردن از وکنیی‬ ‫های راحی می باشد.‬‫‪ ‬سابتا درمان صدمات وارده به عروق در اددام شامل بس ن رگیی کیه در حیال‬‫فییودریزی بییودد صییورت میپر ییت کییه در بسیییاری از مواقییع منیییر بییه قطییع‬ ‫عضو می گردید.‬
 4. 4. ‫‪ ‬میزان فودریزی به عوامل مخ ت ی بس پی دارد:‬ ‫‪ ‬شدت صدمه به اوستد با ت های وخریب شده در زیر اوستدمیزان شار در‬ ‫رگ فودریزی دهنده (از اهمیت بیش ری برفوردار است)‬‫‪ Types of Injuries‬‬‫‪ Arterial‬‬‫‪ Venous‬‬‫‪ Lymphatic‬‬ ‫‪ ‬اثرات خونریزی در بدن‬ ‫از دست دادن ‪ RBC‬ها و در د ییه کاهش اکسیژن رسادی به با ت ها‬ ‫‪‬‬ ‫کاهش حیم فون ← ا ت ‪BP‬‬ ‫‪‬‬ ‫وحری اعصاب سمپاوی ← واکیکاردی و ادتباض عروق محیطی‬ ‫‪‬‬ ‫کاهش قدرت ادتباضی قتب به دلیل کاهش فودرسادی‬ ‫‪‬‬
 5. 5. ‫احتمال آسیب عروقی در اکثر مصدومین وجود دارد.بنابراین در مواجهه با هر‬ ‫‪‬‬ ‫مصدومی، به ایجاد آسیب عروقی توجه نمایید.‬ ‫صدمات له شدگی و غیر د وذی‬ ‫‪‬‬ ‫شکس پی اددام ها‬ ‫‪‬‬ ‫برق گر پی‬ ‫‪‬‬ ‫سوف پی های وسیع‬ ‫‪‬‬ ‫صاعته‬ ‫‪‬‬ ‫ا راد مب ال به سندرم کمپارومان داشی از وروما‬ ‫‪‬‬ ‫ا راد مخ ت ی که به دالیل مخ ت ی د ار بی حرک ی شده ادد ← بی حرک ی های‬ ‫‪‬‬ ‫داشی از سک ه مغزی‬ ‫ا رادی که به هر دلیل بی هو شده ادد.‬ ‫‪‬‬ ‫مسمومیت های دارویی و غیره‬ ‫‪‬‬ ‫صدمات گاز گر پی ووسط حیوادات بزرگ‬ ‫‪‬‬
 6. 6. ‫‪ ‬خونریزی شریانی‬ ‫فون ینده د ار شار و روشن است‬ ‫‪‬‬‫وران فون منطبق با ضربان قتب یا دبض صورت میپیرد.‬ ‫‪‬‬ ‫به آسادی دمی ووان میار کرد.‬ ‫‪‬‬ ‫به سرعت به سمت شوک هکورا ی ایشروی میکند.‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬خونریزی وریدی‬‫‪ ‬فودریزی یکنوافت بردگ قرمز ویره د بدون یش و شار‬ ‫‪ ‬میار آن آساد ر از فودریزی شریادی است.‬ ‫‪ ‬خونریزی مویرگی‬ ‫‪ ‬فون قرمز ویره وبه آهس پی ریان می یابد‬ ‫‪ ‬فودبخود لخ ه می شود و به راح ی قابل کن رل است.‬
 7. 7.  Common Exam Questions Neck Chest Abdomen Extremities Basic Principles Anatomy Know the named vessels in the vicinity of injury Appreciate the adjacent structures (nerves, organs etc) Types of Injury Mechanisms of Injury Clinical Manifestations Clinical Evaluation Investigations Management
 8. 8.  Laceration Transection  With or without defect Dissection Crush Thrombosis / Embolus Spasm
 9. 9.  Penetrating  Knife  GSW/ Shrapnel (low/high velocity)  Catheter (Iatrogenic) Blunt  Direct (Contusion)  Traction / Avulsion  Deceleration  Torsion
 10. 10. ‫مییییزان وروماهیییای غییییر د یییوذی عیییروق کم یییر از ادیییوا د یییوذی اسیییت ولیییی در‬ ‫‪‬‬‫وروماهای عروقی دا ذ میزان شدت صدمه واح مال قطع عضو بییش ویر اسیت. در‬ ‫این قبیل صدمات اح مال آسیب به اعصابد اس خوان و با ت درم بیش ر می باشد.‬ ‫صدمات نفوذی‬ ‫‪‬‬ ‫مو ب سوراخ دمودن با ت درم میپردد.‬ ‫‪‬‬ ‫می ووادد مس تیما مو ب سوراخ شدن شریان ها و ورید ها شده یا به عتت‬ ‫‪‬‬ ‫اروعا فود هنپام عبور از با ت مو ب صدمه عروقی شود.‬ ‫‪‬‬ ‫صدمات غیر نفوذی:‬ ‫‪‬‬ ‫باعث آسیب به با ت درم و اارگی و له شدگی عروق می گردد.‬ ‫‪‬‬
 11. 11.  “Hard” Findings  Active Bleed  Expanding Hematoma  End-organ ischemia  Loss of pulses  A-V fistula “Soft” Findings  Reduced pulses  Neurologic deficits  History of bleeding  Shock  Injury in proximity to major vessel
 12. 12. ‫‪ ‬صدمات عروقی با یافته های مشخص:‬ ‫ترکیبی از 5 عالمت ‪ : P‬دشان دهنده دارسایی شریادی‬ ‫‪‬‬ ‫‪( PAIN‬درد)‬ ‫‪‬‬ ‫‪(PULSELESSNESS‬عدم و ود دبض در عضو)‬ ‫‪‬‬ ‫‪(PARESTHESIA‬اف الل حر)‬ ‫‪‬‬ ‫‪(PALLOR‬ردگ اریدگی)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ (PARALYSIS‬تج)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬سیادوز و کاهش در ه حرارت‬ ‫‪ ‬یافته های جزیی و خفیف صدمات عروقی‬ ‫دبض ضعی ور در عضو صدمه دیده در متایسه با عضو سالم‬ ‫‪‬‬ ‫اف الل عصبی محیطی به صورت محدود در ی داحیه‬ ‫‪‬‬ ‫و ود هماووم وسیع و غیر دبض دار‬ ‫‪‬‬‫وشخیصی دمی باشد.‬ ‫در این بیماران طوالدی بودن ار شدن مویرگی دارای اع بار و ارز‬ ‫‪‬‬
 13. 13.  Blood loss Ischemia Compartment syndrome Tissue necrosis Amputation Death
 14. 14.  Most commonly penetrating type. Associated vascular injury in > 30% The incidence of blunt trauma to the neck is reduced in US due to seat belt
 15. 15.  Anatomy  Carotid, Verterbrals, Subclavian Arteries  Jugular, Subclavian, Innominate Mechanism  >95% are penetrating  Blunt injuries often complex Clinical Presentation  Bleed, hematomas  End-organ ischemia (brain)
 16. 16.  Early airway intervention in the emergency room is paramount , especially in the face of an expanding hematoma A quick survey of the patientُ s airway status must be made . A cricothyrotomy or vertical tracheotomy is the preferred of choice compared to oral or nasal intubation  Endotracheal intubation may be considered in select situation , but it may further exacerbate bleeding , pharyngeal perforation , or laryngotracheal injury
 17. 17.  Thoracic Injuries account for 25% of death due to trauma Anatomy : Aorta, supra-aortic trunks, intercostals (IVC, SVC, Innominate / subclavian (and Heart) Majority of penetrating chest trauma managed by tube thoracostomy Thoracic vascular injuries have high mortality in pre- hospital setting Trauma center data (Mattox et al. 1989)  Of 5760civilian vascular injuries over 30 yrs  168 subclavian art, 190 carotid, 39 innominate, 144 thoracic aorta  90% due to penetrating trauma
 18. 18.  >80% blunt aortic injury die at scene  Prevention – seatbelts, airbags, driving habits Hemodynamically unstable patients require emergent thoracotomy Physical Assessment  Intrascapular murmur  Pulse/pressure defecit  T-spine fracture  Sternum/clavicle/scapula fracture  Hematoma of thoracic outlet
 19. 19.  Penetrating trauma  50% mortality  Ascending –stab wounds  Descending – gunshot wounds Blunt trauma  Ascending aorta trauma – 85% mortality  blunt descending trauma _ approximately 30%
 20. 20.  Anatomy : Aorta and it’s branches – mesenteric, renals, iliacs. IVC and iliac veins, Portal circulation Operative principles  1st control bleeding and contamination  Avoid complex vascular reconstruction whenever possible. Avoid prosthetics where possible  Packing may be a good option (rewarm, resusciate and re-lap)  Ligation and organ removal (spleen, one kidney) may be an option
 21. 21.  Most common vascular trauma Review and apply all basic principles (anatomy, type / mechanism of injury, clinical manifestation, evaluation, investigation) Goal – rapid re-establishment of circulation (where appropriate)
 22. 22.  Operative Principles  Proximal / distal control  Primary repair where possible  If graft / patch use autogenous  Leg, contralateral limb  Consider temporary shunt  Fixation of ortho injuries  Coverage of repair (muscle, soft tissue)  Fasciotomies
 23. 23. ‫مراقبت طبی اورژانس‬
 24. 24.  Type of weapon Time since injury Associated Injuries (neuro, MSK, GI, GU) Level and type of vascular injury Collateral circulation Shock/hypotension Tissue damage (crush injury) Warm ischemia time Patient factors/medical conditions
 25. 25.  Arterial  Pulsetile ext. bleeding- Pulse examination  Absent distal pulses.- Hard signs  Expanding hematoma  Distal ischemia  Thrill or bruit
 26. 26.  Venous- Low pressure dark blood external bleeding- Non-expanding hematoma- Shock is rare unless associated with arterial injury
 27. 27.  Major hemorrhage/hypotension Arterial bleeding Expanding hematoma Altered distal pulses Pallor Temperature differential between extremities Injury to anatomically-related nerve
 28. 28.  Rapid resuscitation Complete, rapid evaluation Urgent surgical treatment PROTOCOL IS ESSENTIAL !
 29. 29. ‫باز کردن راه هوایی‬ ‫‪‬‬ ‫گر ن راه وریدی‬ ‫‪‬‬ ‫اد وزیون مایعات‬ ‫‪‬‬ ‫اکسیژن وراای‬ ‫‪‬‬‫کن رل فودریزی فار ی‬ ‫‪‬‬ ‫اد تال سریع بیمار‬ ‫‪‬‬
 30. 30.  Control bleeding Replace volume loss Cover wounds Reduce fractures/dislocations Splint Re-evaluate
 31. 31. ‫ارزیابی های اولیه:‬ ‫‪‬‬ ‫ح اظت فود از ورشحات و از مته فون ا راد صدمه دیده‬ ‫‪‬‬ ‫ح ظ فودسردی در موا یه با فودریزی ها‬ ‫‪‬‬‫بررسی از دظر وامین ایمنی فودو اح مال آسیب به وماشاگران در صحنه‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی وضعیت هوشیاری بیمار‬ ‫‪‬‬ ‫وو ه به میزان فودریزی‬ ‫‪‬‬ ‫کن رل فودریزی ح ی با ی حوله ساده‬ ‫‪‬‬ ‫باز کردن ومام اوشش های منطته زفم(قیچی اادسمان)‬ ‫‪‬‬
 32. 32. ‫اولین اقدام...........لمر دبض های محیطی‬ ‫‪‬‬ ‫متایسه شار دبض در سمت مب ال و غیر مب ال‬ ‫‪‬‬‫لمر هر دو اددام از دظر گرمی و سردی و یا و ود اف الل حر‬ ‫‪‬‬ ‫سمع ریان فون در منطته صدمه دیده‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی میزاند دو و کمیت فون ویمع یا ه در داحیه‬ ‫‪‬‬
 33. 33. ‫‪ ‬روش های کنترل خونریزی خارجی:‬ ‫اعمال شار مس تیم در محل فودریزی‬ ‫‪‬‬ ‫اس اده از دتاط شار‬ ‫‪‬‬ ‫باالور قرار دادن سط آسیب دیده‬ ‫‪‬‬ ‫بی حرکت کردن اددام آسیب دیده‬ ‫‪‬‬ ‫سرد کردن عضو‬ ‫‪‬‬ ‫اس اده از آول‬ ‫‪‬‬ ‫اادسمان شاری‬ ‫‪‬‬ ‫شتوارهای ضد شوک‬ ‫‪‬‬ ‫در صورت عدم مو تیت رو های قبتی اس اده از ووردیکت‬ ‫‪‬‬ ‫در صورت و ود شوک درمان عالم ی شوک‬ ‫‪‬‬‫‪ ‬کنترل خونریزی با ساده ترین و مطمئن ترین راه‬
 34. 34. ‫‪ ‬فشار مستقیم‬ ‫‪ ‬ساده ورین راه برای بند آوردن فودریزی‬ ‫‪ ‬بدین منظور ووسط ی یا ند گاز اس ریل با دوک ادپش ان و یا ک دست بس ه به وسعت زفم‬ ‫روی داحیه شار وارد می شود.‬‫‪ ‬همزمان داحیه فودریزی دهنده باید باالور از سط قتب قرار گیرد.این کار به وختیه عروقی و بند‬ ‫آمدن فودریزی کم میکند.‬ ‫‪ ‬استفاده از نقاط فشار‬ ‫دتاط شار در واقع همان محل و ود دبض های محیطی است.‬ ‫‪‬‬ ‫با شردن این دتاط ریان فون شریادی در اددام کاهش ایدا میکند.‬ ‫‪‬‬ ‫در فودریزی های شریادی و یا اارگی های وسیع و شدید بی ر است از این رو اس اده کرد.‬ ‫‪‬‬‫را بصورت گتوله روی دبض‬ ‫برای اییاد ی ادسداد مو ق بی ر است ی وکه انبه یا گاز کو‬ ‫‪‬‬ ‫قرار داده بر آن شار وارد آورید.‬ ‫نحوه اعمال فشار در آسیب های مختلف :‬ ‫‪‬‬ ‫زفم های سر صورت یا گردن ← شار رویشریان ومپورال اسیال یا کارووید.‬ ‫‪‬‬ ‫شار به اددازه ای وارد شود که ریان فودریزی آهس ه شود اما کامال م وق دپردد.‬ ‫‪‬‬
 35. 35. ‫زفم های اا ← شار دادن شریان مورال با ک دست‬ ‫‪‬‬ ‫قسمت های وح ادی یا ک اا ← شار دادن شریان اواتی ه‬ ‫‪‬‬ ‫زفم های ق سه سینه یا زیر بغل ← شریان ساب کالوین‬ ‫‪‬‬ ‫زفم های ساعد ← شریان براکیال‬ ‫‪‬‬ ‫زفم های دست ← شریان رادیال و اولنار‬ ‫‪‬‬ ‫سرد کردن عضو‬ ‫‪ ‬همزمان با شار مس تیم بر زفم و باال بردن عضو از سط قتب د به کار بردن کیسه سرد در‬‫داحیه باعث وسییل در مراحل اییاد لخ ه د وسریع ادتباض عروقی و کاهش وورم عضو میپردد.‬ ‫‪ ‬معموال در فودریزی های همراه با شکس پی اددام ها موثر است و از شدت درد میکاهد.‬ ‫پانسمان فشاری‬ ‫‪ ‬زفم را با ندین گاز اس ریل اوشادده و با اعمال مس تیم شار د ووسط باددا محکم روی محل‬ ‫وداوم فودریزی را کن رل دمود.‬ ‫‪ ‬استفاده از آتل‬‫‪ ‬در صورت و ود فودریزی همراه با آسیب اح مالی اس خوان یا م صل د عدم ثابت سازی باعث‬ ‫آسیب به با ت ها و عروق داحیه می شود.‬ ‫‪ ‬آول بندی اددام سبب کن رل وری فودریزی همراه با شکس پی اددام می گردد.‬
 36. 36. ‫‪ ‬شلوارک های ضد شوک‬ ‫‪ ‬ار از باد شدن باعث شردگی عروق اا و لپن شده د فون را به سمت اددام های حیاوی‬ ‫بخصوص قتب و مغز هدایت میکنند.‬ ‫‪ ‬زمادی کاربرد دارد که رد د ار صدماوی در ق سه سینه د قتب و ریه دباشد.‬ ‫‪ ‬تورنیکه‬ ‫‪ ‬به عنوان آفرین ودبیر یت بندآوردن فودریزی در ی اددام بکار گر ه می شود.‬‫‪ ‬این وسیته ممکن است باعث صدمه دائمی به اعصاب د عضالت و عروق فودی داحیه زیرین‬ ‫فود گردد.‬
 37. 37. ‫‪ ‬اصول استفاده از تورنیکه:‬ ‫از ی بادد به عرض 01 ساد ی م ر و 4وا 6 الیه ضخامت اس اده کنید.‬ ‫‪‬‬ ‫این بادد حدود ند ساد ی م ر باالور از محل فودریزی بس ه شود.‬ ‫‪‬‬ ‫بادد باید دوبار به دور اددام ایچیده شود.‬ ‫‪‬‬‫را وسیط آن گذاشی ه مییددا‬ ‫ار از یکبار گره زدن دو سر بادد به هم د ی فودکار یا میته کو‬ ‫‪‬‬ ‫گره بزدید.‬ ‫فودکار یا میته را آدتدر به دور فود بپردادید وا فودریزی م وق شود.‬ ‫‪‬‬‫اساز قطع فودریزی فودکار را در محل ثابیت دپیه داریید و از بیاز کیردن ییا شیل کیردن آن بیدون‬ ‫‪‬‬ ‫دس ور ازش فوداری کنید.‬ ‫هرگز ووردیکه را روی م صل دبندید.‬ ‫‪‬‬ ‫همیشه ووردیکه را در معرض دید قرار دهید.‬ ‫‪‬‬‫در فودریزی های وریدی ار از بس ن ووردیکه دیبض دی یال را کن یرل کنیید ویا وغذییه بیا ی د یار‬ ‫‪‬‬ ‫اف الل دشود.‬ ‫بی ر است در بخش اور ادر روی ایشادی بیمار عالمت ووردیکه با سب یا ما ی دوش ه شود.‬ ‫‪‬‬
 38. 38. ‫‪ ‬بسیار فطرداک ور و صدمه زدنده ور از فودریزی فار ی است.زیرا س یو‬ ‫برای یا ن محل آن مشکل ور است و بیمار می ووادد حیم زیادی را از دست‬‫بدهد و فون مع شده در بدن دیز ممکن است روی ی ارگان حیاوی شار وارد‬ ‫آورد.‬ ‫‪ ‬عالئم ونشانه ها‬ ‫‪ ‬درددحساسیت و وورم یا بی ردگ شدن داحیه مشکوک به آسیب‬ ‫‪ ‬فودریزی از دهاندرک ومد وا ن یا سایر منا ذ‬ ‫‪ ‬هماوزدشکم حساس دس ت و م ورم‬ ‫‪ ‬عالئم و دشاده های شوک‬
 39. 39. ‫بدلیل مخ ی بودن فودریزی دافتی وو ه به ایشر ت عالئم شوک برای وشخیص این‬ ‫‪‬‬‫مسئته بسیار اهمیت دارد.بددبال از دست ر ن فون وحری د سیس م سمپاوی را داریم.‬ ‫بنابراین در نین شرایطی شاهد ایشر ت عالئم زیر هس یم:‬ ‫دبض وند و دخی شکل‬ ‫‪‬‬ ‫ا زایش ریت ون سی و واکی انه‬ ‫‪‬‬ ‫ح ظ شار سیس ولی در مراحل اولیه شوک‬ ‫‪‬‬ ‫ا زایش شار دیاس ولی‬ ‫‪‬‬ ‫ا ت ایشرودده شار سیس ولی در صورت عدم درمان شوک‬ ‫‪‬‬ ‫ا زایش زمان ار شدگی مویرگی بیش از 3 ثادیه‬ ‫‪‬‬ ‫اوست فاکس ری د سرد ومرطوب‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬کاهش ایشرودده سط هوشیاری‬ ‫‪ ‬اولیپوری‬
 40. 40. ‫اقدامات درمادی برای اصالح شوک بال اصته بعد از ارزیابی اولیه آغاز میپردد.‬ ‫‪‬‬‫اولویت اصتی در مراقبت از نین بیمارادی د ح ظ فودرسادی به ارگادیای حیاوی‬ ‫‪‬‬‫و توگیری از ایشر ت شوک و وفیم ور شیدن وضیعیت بیمیار اسیت.ایین اقیدامات‬ ‫شامل موارد زیر است:‬ ‫شناسایی منشاء فودریزی‬ ‫‪‬‬ ‫دادن اوزیشن مناسب به بیمار‬ ‫‪‬‬ ‫راهم کردن ار یوزن و اکسیژداسیون با ی‬ ‫‪‬‬ ‫ایپزینی مایعات‬ ‫‪‬‬ ‫ادیام آزمایشات اور ادر‬ ‫‪‬‬
 41. 41. ‫در سه مورد اقدام به اد وزیون مایعات در بیماران ورومایی دارای مزیت‬ ‫‪‬‬ ‫میباشد:‬ ‫بیمار در حال فودریزی به میزان 52-001 میتی لی ر در دقیته‬ ‫‪‬‬ ‫میزان اد وزیون وریدی مساوی با میزان فودریزی باشد‬ ‫‪‬‬ ‫زمان بین بروز حادثه و اد تال بیش از 03 دقیته باشد‬ ‫‪‬‬
 42. 42.  Any patients with these following signs should not wait !!!!- External bleeding- Expanding hematoma with shock- Limb ischemia
 43. 43. ‫.1.ابراهیمی خار ح د کوهس ادی ح د باغچتی ن.مراقبت های ایش بیمارس ادی/وروما(2).اد شارات‬ ‫امعه دپر 7831.‬ ‫روان رد م.ک اب امع وری یای ارس اری. اپ سوم.اد شارات دوردادش 9831‬ ‫.2.دی‬ ‫3. ‪www.google.com‬‬

×