Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emag world class manufacturing 2014 01

  • Login to see the comments

Emag world class manufacturing 2014 01

  1. 1. Advertorial Time for the Thai Automotive Industry to Step Manufacturing Up to World-class ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยกับการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม การผลิตระดับโลก Article by Uli Kaiser, Business Development Manager for the EMAG Group. ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ ม สูงขึ้น ทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยต้อง เผชิญกับผู้แข่งขันที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ทั้งในระดับ ประเทศ และในภู มิ ภ าคเดี ย วกั น เช่ น ประเทศอิ น โดนิ เ ซี ย และมาเลเซียทีกำลังพยายามมากขึนในการแบ่งส่วนทางการ ่� ้ ตลาดทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในขณะนี้ Automotive manufacturers are faced with ever increasing challenges – worldwide and especially in Thailand, where they face a strong increase in competition – both nationally as well as in the region where Indonesia and Malaysia are increasing their efforts to gain market share in the growing automotive economy. หากผู้ประกอบการไทยต้องการที่จะประสบความสำ�เร็จใน สภาวะการแข่งขันทีมแนวโน้มสูงขึนอย่างต่อเนือง ประกอบกับการ ่ี ้ ่ เริมต้นปีเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) ผูประกอบการจำ�เป็น ่ ้ จะต้องปรับวิถความคิดเดิมๆ วิธการผลิตทีลาสมัยออกไป และเริม ี ี ่้ ่ ต้นเข้าสูการผลิตในอุตสาหกรรมระดับโลก ซึงเราจะอธิบายถึงองค์ ่ ่ ประกอบ 4 อย่างทีส�คัญทีสดเพืออุตสาหกรรมการผลิตระดับโลก ่ำ ุ่ ่ นั่นคือ If Thai manufacturers want to successfully compete in an increasingly competitive environment, with the start of the ASEAN Economic Community (AEC), they need to rethink their traditional and sometimes out-of-date manufacturing methods and start getting into world-class manufacturing. Here we present the four key elements of world-class manufacturing. • ลดการพึ่งพาแรงงาน แรงงานหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพการณ์การขาดแรงงานที่ มีอยู่ในปัจจุบันถือเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อการเติบโตของ อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการทั้งหมดล้วนเห็นถึงค่าแรงที่นับวัน 74 JANUARY - FEBRUARY 2014 • Reduce reliance on labour Labour, or specifically the lack of an available workforce is the biggest challenge to profitable growth of the industry. All manufacturers can see that labour costs are going up and that it is also getting harder and harder to find and retain both skilled and unskilled la-
  2. 2. Advertorial จะมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นการยากขึ้นในการหาและรักษา ทั้งแรงงานมีฝีมือและแรงงานขาดฝีมือ สิ่งเหล่านี้ยังเป็นผลทำ�ให้ ต้องจ่ายโบนัสซึ่งไม่แน่นอนและยั่งยืนเสมอไป ในปีที่ผ่านมาโตโย ต้าประเทศไทยจ่ายโบนัสโดยเฉลียถึง 10 เดือนให้กบพนักงานของ ่ ั เขา และ บริษทขนาดย่อมยังคงจะต้องเผชิญกับความเสียงต่อการ ั ่ สูญเสียแรงงานของตนไปยังผูประกอบการทีใหญ่กว่าและยินดีจาย ้ ่ ่ เงินให้กับพนักงานมากกว่าอีกด้วย หลักการผลิตในอุตสาหกรรมระดับโลกนั้น แรงงานจะถูกลบ ออกจากการะบวนการผลิตให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลายเป็น ระบบการผลิตแบบบูรณาการด้วยระบบออโตเมชันตลอดสายการ ่ ผลิตทั้งหมด วิธีจะเป็นการช่วยลดรายจ่ายด้านค่าแรงได้โดยตรง และยังจะช่วยลดรายจ่ายจากความเสียหายของเครื่องจักรที่เกิด จากความผิดพลาดของการทำ�งานของแรงงานที่ควบคุมไม่ได้อีก ด้วย ด้วยวิธีนี่จะมีศักยภาพในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือ จำ�นวนแรงงานลงถึง 50% • ลดจ�ำนวนเครื่องจักรลง ด้วยกระบวนการผลิตที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการผลิต ระดับโลก (กลึง กัด เจียร เจาะ ฯลฯ) สามารถทำ�งานร่วมกันได้ ด้วยเครืองจักรประสิทธิภาพสูง ทังนีประการแรก จะช่วยปรับปรุง ่ ้ ้ คุณภาพด้วยการหลีกเลี่ยงการยึดจับชิ้นงานหลายครั้ง และค่า คลาดเคลื่อนต่างๆที่เกิดขึ้น ประการที่ 2 ช่วยลดต้นทุนการผลิต พืนทีจดวาง พลังงาน (ลดลงกว่า50 %) และ ค่าใช้จายในการบำ�รุง ้ ่ั ่ รักษา (ลดลงกว่า50 %) โรงงานอุตสาหกรรมทีทนสมัยกับศูนย์การ ่ ั ผลิตระดับมัลติฟงก์ชนระดับโลกสามารถเปลียนเครืองจักรรุนเก่า ั ั่ ่ ่ ่ 90 ตัวเป็นเครืองจักรระดับโลกเพียง 30 ตัวเท่านัน วิธนจะช่วยคืน ่ ้ ี ี้ พื้นที่ให้กับโรงงานขนาดใหญ่สามารถขยายตัวต่อไปในอนาคต bour. This has resulted in bizarre and unsustainable bonus payments – last year Toyota Thailand was paying an average of 10 months’ bonuses to their workers, and smaller companies are faced with great risks of losing their workforce to bigger and well-paying players. With a world-class manufacturing philosophy, labour is removed from as many processes as possible through integrated automation throughout the whole production line. This does reduce your wage costs, but it also reduces the costly human-induced errors that damage your machines and the parts you make. The saving potential can be up to 50% or more on employees. • Reduce the number of machines With world-class manufacturing various processes (turning, milling, grinding, drilling etc.) can be combined in highly productive machines. Firstly, this improves quality through avoiding constant re-clamping and compounding errors. Secondly, it reduces capital costs, floor space, energy (up to 50%) and maintenance (up to 50%). Modernizing a plant with world-class multi-functional production centers can transform a factory with 90 traditional machines into one with just 30 world-class machines, thereby giving back large factory floorspace for future expansion. • คิดค่าใช้จ่ายต่อชิ้น ผู้ผลิตระดับโลกจะคิดหาวิธีลดค่าใช้จ่ายต่อชิ้น และท�ำกลยุทธ์ เพื่อการตัดสินใจ วิธีคิดแบบเดิมๆนั้นจะหมายถึงการลดปริมาณ การลงทุนให้ต�่ำลง และเพิ่มค่าใช้จ่ายไปกับภาคการผลิตมากขึ้น แต่การผลิตระดับโลกมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป นั่นคือใช้ เครื่องจักรลดลง แต่เป็นเครื่องจักรที่มีราคาสูงกว่า ให้ก�ำลัง มากกว่า และให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าอีกด้วย โดยก�ำลังที่ สูงกว่านี้หมายถึง ความเร็ว และการผลิตที่ให้ชิ้นงานจ�ำนวน มากกว่าในเวลาเท่าๆกัน ในขณะทีอตราการสึกหรอของเครืองมือ ่ั ่ ต�่ำกว่า ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าหมายถึง เครื่องจักรสามารถ ท�ำงานได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีคนในการควบคุมการ ท�ำงานท�ำให้สามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนืองทุกชัวโมงตลอดทังวัน ่ ่ ้ ดังนั้นผู้ประกอบการระดับโลกจึงประสบความส�ำเร็จด้วยความ สามารถทางด้านเทคนิคถึง 98% และประสิทธิภาพโดยรวมของ อุปกรณ์ทั้งหมดถึง 85% และท�ำงานได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง • คุณภาพที่โดดเด่นเหนือกว่า "ตรวจสอบ" มักเป็นแนวความคิดเดิมๆ ที่จำ�เป็นจะต้องถูก แทนที่ด้วยการสร้างแบบมีคุณภาพ กำ�ลังการผลิตที่บรรลุเป้า หมายนันคือค่า CpK > 1.33 หมายความว่าผูผลิตไม่ได้มการตรวจ ่ ้ ี • Think cost-per-part World-class manufacturers always think of reducing cost-per-part and making strategic decisions. Traditionally, this meant lower capital investment and higher cost of operation. With world-class manufacturing it is the other way around - using less but more expensive machines with higher power and productivity. Also, higher power means more speed and producing more parts in the same amount of time, while tool wear is significantly less. Higher productivity also means running machines unmanned with integrated automation, making the most of every hour of the day. World-class manufacturers achieve technical availability of 98% and overall equipment efficiency of up to 85% operating in a 24/7 environment. • Achieve outstanding quality The traditional way of “do-check” thinking needs to be replaced with built-in-quality. Achieving production capability of CpK > 1.33 means manufacturers don’t have JANUARY - FEBRUARY 2014 75
  3. 3. Advertorial สอบแบบ 100% อีกต่อไป แต่สามารถตรวจสอบเพียงแค่ 1 ชิ้นต่อ ชั่วโมงบนเครื่องวัดพิกัดสามมิติเพื่อยืนยันคุณภาพ คุณภาพของ จัดเรียงชิ้นงานมาจากเครื่องจักรกับการติดตั้งที่ตรวจสอบด้วย โพรบที่จะกะระยะตำ�เหน่งการจัดวางได้อย่างอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้ มาจากเครื่องจักรทั้งหมดซึ่งให้ความเสถียรในการทำ�งานและการ สั่นสะเทือนลดลง และระบบทำ�ความเย็นที่จะช่วยลดผลกระทบ จากแหล่งที่เกิดความร้อน ทั้งระบบนี้จะไม่มีค่าคลาดเคลื่อนอัน เกิดจากมนุษย์ และช่วยลดขั้นตอนการยึดจับชิ้นงาน และยังทำ�ให้ คุ ณ มี ชิ้ น งานที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามที่ ต ลาดผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ และเครื่องบินระดับใหญ่ต้องการ ช่วยให้คุณสามารถแข่งขันกับ ทั่วโลกได้ • เรียนรู้เพิ่มเติม สมาคมการค้ า ไทย – ยุ โรป (Thai European Business Association, TEBA) กำ�ลังดำ�เนินการจัดงานประชุมเชิงปฏิบตการ ัิ ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการในระดับผู้บริหาร ได้รับองค์ความรู้เพื่อนำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตของตนเอง ให้เทียบเท่ากับระดับโลกและเป็นการเริ่มต้นจัดหาผู้ผลิตให้กับ ผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ จะเน้นในหัวข้อต่างๆอย่างครอบคลุม ตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิต ระบบการจัดการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อ และการ ควบคุมคุณภาพ ในการประชุมจะนำ�เสนอโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัทชั้นนำ�ของโลก โดยงานประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้าน เทคโนโลยีการผลิตครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ภายในงานจะรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรณี ตั ว อย่ า งของผู้ ผ ลิ ต ทีกลายเป็นผูผลิตในระดับโลก และกรณีตวอย่างจากบริษทยานยนต์ ่ ้ ั ั ชั้ น นำ � ทั่ ว โลกที่ ร่ ว มแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ว่ า ทำ�อย่างไรจึงบรรลุ เป้าหมายการผลิตชินส่วนยานยนต์ระดับโลกได้ ้ to 100% check anymore but can check only one part per hour on the CMM to confirm quality. This sort of quality comes from machines with built-in probing to carry out automated offsets. It also comes from machines so stable that vibrations are minimized and cooling systems that negate the effects of thermal growth. Combine this with zero human error and reduced re-clamping and you have parts with the qualities demanded by the top automotive and aerospace OEMs - allowing you to compete globally. • Learning more The Thai European Business Association (TEBA) is running a series of workshops throughout the year aimed at giving manufacturing executives the required knowledge to bring their manufacturing to a world-class level and begin supplying to the top automotive OEMs. The workshops will cover topics such as manufacturing technology, operations management, supply chain management, procurement and quality control. The sessions will be presented by leading experts from some of the world’s top companies. The first of the workshops will be on manufacturing technology and will be held on the 27th of February. This workshop will include sessions on the business case for becoming a world-class manufacturer, as well as case studies from leading global automotive companies sharing their experience of how they achieve world-class automotive manufacturing. รายละเอียดหัวข้อสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การผลิตระดับโลก : • พิธีเปิดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม • บรรยายเกี่ยวกับภาวะการณ์การผลิตยานยนต์ ระดับโลกในปัจจุบัน • ความท้าทายใหม่ที่ต้องเผชิญสำ�หรับผู้ผลิต • อาหารว่าง • กรณีศึกษาจริงจากผุ้ประกอบการ World-class Automotive • บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยี World-class Manufacturing • อาหารว่าง 76 AGENDA - WORLD-CLASS AUTOMOTIVE MANUFACTURING HALF-DAY WORKSHOP • Opening Address by Ministry of Industry • Keynote Address on World-class Automotive JANUARY - FEBRUARY 2014 For more information and to reserve your seats, contact : Uli Kaiser on ukaiser@emag.com. Manufacturing • Manufacturing Challenges Workshop • Networking Break • Real Life Case Studies from World-class Automotive Manufacturers • World-class Manufacturing Technology Presentations • Networking Barbecue and Drinks TEBA (Thai European Business Association) Hugh Vanijprabha Executive Director Email: director@thaieuro.biz www.thaieuro.biz

×