SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Kasa fiskalna do sklepu?
Raport:
Satysfakcja klientów na
rynku urządzeń fiskalnych.
Starcie Gigantów.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE PROFIL FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ
W BADANIU
ZNAJOMOŚĆ MAREK I URZĄDZEŃ
FISKALNYCH
NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Z BADANIA
INFORMACJE O BADANIU NPS. SATYSFAKCJA ZE WSPÓŁPRACY
– WYMIAR OGÓLNY
PODSUMOWANIE
O ELZAB
SATYSFAKCJA ZE WSPÓŁPRACY –
WYMIAR SZCZEGÓŁÓWY
Wprowadzenie
o Kto przygotował raport?
Niniejszy raport powstał na zlecenie spółki ELZAB S.A. (Grupa COMP). Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzanie badania,
analizę wyników i opracowanie raportu jest polski oddział agencji Millward Brown, wchodzący w skład międzynarodowego koncernu
zajmującego się badaniem rynku, opinii publicznej i zachowań konsumenckich.
o Czego dotyczy raport?
Informacje zawarte w raporcie dotyczą przede wszystkim satysfakcji Klientów ze współpracy z największymi producentami urządzeń
fiskalnych w Polsce. Ponadto raport wskazuje na znajomość marek i wizerunek producentów, a także zachowania Klienta przed, po
i w trakcie procesu zakupowego. W badaniu udział wzięło 300 losowo wybranych firm z branż objętych obowiązkiem fiskalnym (na
podstawie branż wg PKD) i aktualnie korzystających z urządzeń fiskalnych .
o Dlaczego raport nosi nazwę „Starcie Gigantów”?
Na podstawie wyników badań stwierdza się, że respondenci odpowiadając na pytania podstawowe, dotyczące znajomości marek
urządzeń fiskalnych oraz użytkowania urządzeń danych marek najczęściej wskazują dwie marki: ELZAB i Konkurent 1. Obie marki
zajmują wyrównane, dwie pierwsze pozycje w rankingu znajomości marek we wszystkich grupach użytkowników w związku z czym
raport skupia się na porównaniu dwóch najbardziej znanych respondentom marek obecnych na rynku urządzeń fiskalnych.
W raporcie powołując się na wolę nienaruszenia przesłanek ujętych przez Ustawodawcę w art. 16 ust. 3
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, celowo nie podaje się nazwy największego na polskim rynku
konkurenta ELZAB. Przyjmuje się, że w raporcie opisywany jest mianem: Konkurent 1.
Najważniejsze wyniki i wnioski z badania
87%
o Badani użytkownicy urządzeń fiskalnych to nieduże firmy handlowe i usługowe
(najczęściej do 5 pracowników), korzystające głównie z kas fiskalnych.
o Zakup urządzenia fiskalnego dokonywany jest najczęściej w sposób tradycyjny
– w punkcie sprzedaży (87%), a rola sprzedawcy w wyborze modelu jest
kluczowa - 2/3 podmiotów korzysta z porady sprzedawcy przy wyborze. Inne
ważne źródła informacji to strony internetowe producentów i Autoryzowanych
Partnerów oraz opinie znajomych z branży.
o Użytkownicy końcowi nie znają zbyt wielu marek – spontanicznie* wymieniają
średnio jedynie 1,13 marek. Liderem znajomości spontanicznej jest Konkurent
1, natomiast pod względem znajomości wspomaganej** wyprzedza go ELZAB
(prawdopodobnie ze względu na długą historię marki). Obie marki zajmują
wyrównane, dwie pierwsze pozycje w rankingu znajomości marek we
wszystkich grupach użytkowników.
*świadomość spontaniczna, czyli procent grupy docelowej, który bez pomocy ankietera jest w stanie podać nazwę marki
**świadomość wspomagana, czyli procent grupy docelowej, który deklaruje znajomość marki po jej wyczytaniu przez ankietera
Najważniejsze wyniki i wnioski z badania
Zakup urządzenia fiskalnego
najczęściej dokonywany jest
w punkcie sprzedaży.
1,13
marek
Użytkownicy końcowi
spontanicznie wymieniają
średnio jedynie 1,13 marek.
Informacje o badaniu
Informacje o badaniu
Cel badania:
Celem badania było zbadanie pozycji i postrzegania marki ELZAB na tle konkurencji, analizę wizerunku tych firm, a także pomiar satysfakcji użytkowników
końcowych z wykorzystywanych urządzeń.
Próba badawcza:
o Losowa próba n=300 firm z branż objętych obowiązkiem fiskalnym (na podstawie branż wg PKD) i aktualnie korzystających z urządzeń fiskalnych.
o Respondenci biorący udział w badaniu to osoby decydujące lub współdecydujące o wyborze urządzeń fiskalnych dla danej placówki w ciągu ostatnich
3 lat (kasa lub drukarka i oprogramowanie), a także posiadające wiedzę jak te urządzenia są użytkowane.
o Operat losowania uwzględniał strukturę firm według GUS i pochodził z dwóch źródeł: HBI oraz Firmy Polskie - Netex Sterling. Bazy różnią się
zawartością i zróżnicowaniem firm. Bazy HBI zawierające kontakty do ponad 187 tys. firm to w zdecydowanej większości bazy firm o dużym
zatrudnieniu. Baza Firm Polskich Netex-Sterling to baza firm o wielkości ponad 509 tys. Rekordów o zróżnicowanym przekroju firm ze względu na
wielkość zatrudnienia.
o Próba nie została przeważona ze względu na rzeczywiste proporcje firm używających 1 kasy/ drukarki vs. 2 i więcej kas lub drukarek (brak danych
o strukturze populacji ze względu na to kryterium). Wynik ogółem jest jedynie agregatem badawczym – służy syntezie wyniku, natomiast nie może
być uogólniany na populację handlu i usług.
Metoda:
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
– wywiady telefoniczne
Realizacja:
Marzec 2016
Profil firm biorących udział w badaniu
Branża i wielkość firmy respondentów
Populacja użytkowników końcowych urządzeń fiskalnych jest
zdominowana przez podmioty niewielkie (ponad ¾ zatrudnia
do 5 pracowników). Biorąc pod uwagę sektor handlowy,
dominują firmy zajmujące się handlem non-FMCG.
W usługach niemal co druga firma to podmiot oferujący
usługi dla ludności.
*Próba nie została przeważona ze względu na rzeczywiste proporcje firm
używających 1 kasy/ drukarki vs. 2 i więcej kas lub drukarek (ze względu na brak
danych o strukturze populacji ze względu na to kryterium).
Wynik ogółem jest więc jedynie agregatem badawczym – służy syntezie wyniku,
natomiast nie może być uogólniany na populację handlu i usług (nadreprezentuje
bowiem firmy 2 i więcej stanowisk).
Rodzaje wykorzystywanych urządzeń
Większość badanych firm korzysta z kas fiskalnych. Udział
systemów obejmujących drukarkę fiskalną jest większy
w handlu i podmiotach posiadających więcej niż 1
stanowisko kasowe.
Branża i wielkość placówki silnie determinuje liczbę
transakcji – najmniej wykonują ich usługi z 1 kasą, najwięcej
– podmioty posiadające 2 kasy i więcej.
Informacje o firmach i respondentach
Znajomość marek producentów urządzeń fiskalnych
Źródła informacji o urządzeniach fiskalnych
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Czy przed zakupem korzystaliście Państwo z któregoś
z następujących źródeł informacji o kasach i drukarkach?
Ranking źródeł informacji o urządzeniach potwierdza bardzo
ważną rolę sprzedawcy, szczególnie w przypadku większych
podmiotów posiadających 2 i więcej punktów kasowych. Na
kolejnych miejscach pod względem częstości wskazań są
strony internetowe (producentów lub sprzedawców) oraz
opinie znajomych z branży.
Zakup urządzenia fiskalnego odbywa się najczęściej
w tradycyjny sposób tj. w punkcie sprzedaży, a rola
sprzedawcy jest znacząca. W 2/3 przypadków rada
sprzedawcy przesądziła o zakupie konkretnego modelu
a w niemal w połowie zaoferował rabat. Istotna rola
sprzedawcy może wyjaśniać małą popularność zakupów
przez Internet, mimo relatywnie wysokiego odsetka
deklarujących samodzielny wybór modelu kasy/ drukarki.
Znajomość marek producentów urządzeń fiskalnych
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Jakie marki lub producenci kas i drukarek fiskalnych są Panu(i) znani, choćby tylko z nazwy? Proszę wymienić wszystkie nazwy, które
są Panu(i) znane. Nie wszystko można sobie od razu przypomnieć. Które z następujących marek/ producentów kas i drukarek
fiskalnych są Panu(i) znane, choćby tylko z nazwy?
Używane marki urządzeń fiskalnych
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Urządzeń fiskalnych jakiej marki/ producenta używał(a) Pan(i) kiedykolwiek? Proszę wymienić wszystkie. /
Urządzenia bądź urządzeń fiskalnych jakiej marki/ producenta używacie Państwo obecnie? Jeśli więcej niż 1, proszę wymienić
wszystkie./ Urządzenie fiskalne jakiej marki/ producenta określił(a)by Pan(i) jako główne, najintensywniej wykorzystywane?
Ogólna satysfakcja ze współpracy z firmami. NPS
Informacje o badaniu
Założenia:
Syntetyczną miarą satysfakcji klientów jest wskaźnik Net Promoter Score - szeroko stosowany w badaniach marketingowych i w
zarządzaniu relacjami z klientami (jego dynamika wysoko koreluje z dynamiką sprzedaży – zwłaszcza w branżach usługowych).
Wskaźnik NPS jest narzędziem oceny lojalności Klientów danej firmy.
Technika:
Na skali 0-10 respondent ocenia prawdopodobieństwo polecenia firmy, gdzie 0 oznacza rekomendację mało prawdopodobną,
natomiast 10 rekomendację bardzo prawdopodobną. Wartość wskaźnika uzyskujemy poprzez odjęcie od ocen skrajnie pozytywnych
wskazań negatywnych, według poniższego wzoru.
Satysfakcja klientów – ogólne zadowolenie z urządzenia
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Jak ocenia Pan(i) ogólnie swoje zadowolenie z urządzenia firmy? Proszę użyć skali od 1 do 5.
Net Promoter Score (NPS) - wnioski
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Posługując się skalą - od 0 do 10, gdzie 0 oznacza "zupełnie nieprawdopodobne”, a 10 "bardzo prawdopodobne", proszę powiedzieć
na ile prawdopodobne jest to, że polecił(a) by Pan(i) urządzenie firmy „X”zaprzyjaźnionej firmie?
Intencja dalszej współpracy
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Czy wybrał(a)by Pan(i) kasę lub drukarkę firmy „X” przy kolejnym zakupie urządzenia fiskalnego?
Szczegółowe wymiary satysfakcji
Satysfakcja z urządzeń – wymiary szczegółowe
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Proszę o ocenę Pana(i) zadowolenia z urządzenia firmy „X” pod kilkoma względami.
O ELZABO firmie, jej strukturze, produktach i zasięgu geograficznym
O ELZAB: firma i jej struktura
ELZAB SA to firma z blisko 50-letnim
doświadczeniem w projektowaniu i produkcji
urządzeń elektronicznych. Jesteśmy jednym
z głównych producentów kas i drukarek fiskalnych
w Polsce. Do sklepów i punktów usługowych trafiło
już ponad 850 tys. urządzeń fiskalnych naszej
produkcji. ELZAB eksportuje swoje produkty do
kilkunastu krajów Europy i pozaeuropejskich. Od
1998 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
O ELZAB: produkty i ich zasięg geograficzny
PODSUMOWANIE
PODSUMOWANIE:
Na podstawie danych z raportu stwierdza się, że ELZAB jest jedną
z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży urządzeń fiskalnych. Jako
firma, ELZAB kojarzony jest przede wszystkim z długoletnią obecnością na
rynku i stabilną pozycją w swojej branży. Takie postrzeganie firmy jest
niezwykle cenne, bowiem buduje u Klienta świadomość pracy z bezpieczną
i rzetelną firmą.
Jeśli chodzi o urządzenia fiskalne marki ELZAB użytkownicy oceniają je
bardzo wysoko, doceniając szczególnie ich niezawodność, szybkość
działania i bezawaryjność. Niewątpliwie są obszary, w których ELZAB
powinien zintensyfikować działania mające na celu poprawę jakości
świadczonych usług, jednak zdecydowana większość użytkowników jest
zadowolona ze współpracy z ELZAB i poleciałaby produkty marki swoim
znajomym.

More Related Content

Similar to Kasa fiskalna do sklepu - raport satysfakcji użytkowników kas fiskalnych w Polsce

Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015Piotr Merkel
 
Apteki i drogerie internetowe w Polsce
Apteki i drogerie internetowe w PolsceApteki i drogerie internetowe w Polsce
Apteki i drogerie internetowe w PolsceIRCenter
 
Raport branżowy - Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce
Raport branżowy - Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w PolsceRaport branżowy - Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce
Raport branżowy - Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w PolsceGrupa NDG
 
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm CEO Magazyn Polska
 
D1 01 1 e commercestandard 2010-grzegorzszymanski
D1 01 1 e commercestandard 2010-grzegorzszymanskiD1 01 1 e commercestandard 2010-grzegorzszymanski
D1 01 1 e commercestandard 2010-grzegorzszymanskiinternetstats
 
E-commerce w Polsce 2014
E-commerce w Polsce 2014E-commerce w Polsce 2014
E-commerce w Polsce 2014Dmytro Lysiuk
 
Raport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
Raport - badanie o badaniach MorrisMarloweRaport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
Raport - badanie o badaniach MorrisMarloweMorrisMarlowe
 
Ktoś właśnie wspomina o Twojej marce
Ktoś właśnie wspomina o Twojej marceKtoś właśnie wspomina o Twojej marce
Ktoś właśnie wspomina o Twojej marceNewspoint Sp. z o.o.
 
Zyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital One
Zyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital OneZyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital One
Zyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital OneOlgierd Cygan
 
7 praktycznych zastosowań monitoringu mediów w sprzedaży
7 praktycznych zastosowań monitoringu mediów w sprzedaży 7 praktycznych zastosowań monitoringu mediów w sprzedaży
7 praktycznych zastosowań monitoringu mediów w sprzedaży Newspoint Sp. z o.o.
 
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...Squiz Poland
 
Pitch-Deck-Instise.pdf
Pitch-Deck-Instise.pdfPitch-Deck-Instise.pdf
Pitch-Deck-Instise.pdfPaweFerens
 
Sprzedawcy o sobie. Raport PNSA
Sprzedawcy o sobie. Raport PNSASprzedawcy o sobie. Raport PNSA
Sprzedawcy o sobie. Raport PNSAeprpl
 
„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięcia
„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięcia„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięcia
„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięciaTradedoubler Polska
 
Jak Polskie organizacje wykorzystują technologie do wsparcia controllingu?
Jak Polskie organizacje wykorzystują technologie do wsparcia controllingu?Jak Polskie organizacje wykorzystują technologie do wsparcia controllingu?
Jak Polskie organizacje wykorzystują technologie do wsparcia controllingu?Maciej Mroczek
 
Da Vinci Medica prezentacja ogólna
Da Vinci Medica prezentacja ogólnaDa Vinci Medica prezentacja ogólna
Da Vinci Medica prezentacja ogólnaDaVinci_Medica
 
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.Sławomir Stańczuk
 
Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...
Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...
Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...Bluerank
 

Similar to Kasa fiskalna do sklepu - raport satysfakcji użytkowników kas fiskalnych w Polsce (20)

Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
Klientocentryzm doświadczenia praktyczne 4052015
 
Apteki i drogerie internetowe w Polsce
Apteki i drogerie internetowe w PolsceApteki i drogerie internetowe w Polsce
Apteki i drogerie internetowe w Polsce
 
Raport branżowy - Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce
Raport branżowy - Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w PolsceRaport branżowy - Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce
Raport branżowy - Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce
 
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
 
D1 01 1 e commercestandard 2010-grzegorzszymanski
D1 01 1 e commercestandard 2010-grzegorzszymanskiD1 01 1 e commercestandard 2010-grzegorzszymanski
D1 01 1 e commercestandard 2010-grzegorzszymanski
 
E-commerce w Polsce 2014
E-commerce w Polsce 2014E-commerce w Polsce 2014
E-commerce w Polsce 2014
 
Raport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
Raport - badanie o badaniach MorrisMarloweRaport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
Raport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
 
Ktoś właśnie wspomina o Twojej marce
Ktoś właśnie wspomina o Twojej marceKtoś właśnie wspomina o Twojej marce
Ktoś właśnie wspomina o Twojej marce
 
Rola rekomendacji w decyzjach zakupowych
Rola rekomendacji w decyzjach zakupowychRola rekomendacji w decyzjach zakupowych
Rola rekomendacji w decyzjach zakupowych
 
Zyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital One
Zyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital OneZyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital One
Zyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital One
 
7 praktycznych zastosowań monitoringu mediów w sprzedaży
7 praktycznych zastosowań monitoringu mediów w sprzedaży 7 praktycznych zastosowań monitoringu mediów w sprzedaży
7 praktycznych zastosowań monitoringu mediów w sprzedaży
 
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
 
Pitch-Deck-Instise.pdf
Pitch-Deck-Instise.pdfPitch-Deck-Instise.pdf
Pitch-Deck-Instise.pdf
 
Sprzedawcy o sobie. Raport PNSA
Sprzedawcy o sobie. Raport PNSASprzedawcy o sobie. Raport PNSA
Sprzedawcy o sobie. Raport PNSA
 
Nikodem krajewski
Nikodem krajewskiNikodem krajewski
Nikodem krajewski
 
„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięcia
„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięcia„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięcia
„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięcia
 
Jak Polskie organizacje wykorzystują technologie do wsparcia controllingu?
Jak Polskie organizacje wykorzystują technologie do wsparcia controllingu?Jak Polskie organizacje wykorzystują technologie do wsparcia controllingu?
Jak Polskie organizacje wykorzystują technologie do wsparcia controllingu?
 
Da Vinci Medica prezentacja ogólna
Da Vinci Medica prezentacja ogólnaDa Vinci Medica prezentacja ogólna
Da Vinci Medica prezentacja ogólna
 
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
 
Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...
Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...
Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...
 

Kasa fiskalna do sklepu - raport satysfakcji użytkowników kas fiskalnych w Polsce

 • 1. Kasa fiskalna do sklepu? Raport: Satysfakcja klientów na rynku urządzeń fiskalnych. Starcie Gigantów.
 • 2. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE PROFIL FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU ZNAJOMOŚĆ MAREK I URZĄDZEŃ FISKALNYCH NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA INFORMACJE O BADANIU NPS. SATYSFAKCJA ZE WSPÓŁPRACY – WYMIAR OGÓLNY PODSUMOWANIE O ELZAB SATYSFAKCJA ZE WSPÓŁPRACY – WYMIAR SZCZEGÓŁÓWY
 • 3. Wprowadzenie o Kto przygotował raport? Niniejszy raport powstał na zlecenie spółki ELZAB S.A. (Grupa COMP). Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzanie badania, analizę wyników i opracowanie raportu jest polski oddział agencji Millward Brown, wchodzący w skład międzynarodowego koncernu zajmującego się badaniem rynku, opinii publicznej i zachowań konsumenckich. o Czego dotyczy raport? Informacje zawarte w raporcie dotyczą przede wszystkim satysfakcji Klientów ze współpracy z największymi producentami urządzeń fiskalnych w Polsce. Ponadto raport wskazuje na znajomość marek i wizerunek producentów, a także zachowania Klienta przed, po i w trakcie procesu zakupowego. W badaniu udział wzięło 300 losowo wybranych firm z branż objętych obowiązkiem fiskalnym (na podstawie branż wg PKD) i aktualnie korzystających z urządzeń fiskalnych . o Dlaczego raport nosi nazwę „Starcie Gigantów”? Na podstawie wyników badań stwierdza się, że respondenci odpowiadając na pytania podstawowe, dotyczące znajomości marek urządzeń fiskalnych oraz użytkowania urządzeń danych marek najczęściej wskazują dwie marki: ELZAB i Konkurent 1. Obie marki zajmują wyrównane, dwie pierwsze pozycje w rankingu znajomości marek we wszystkich grupach użytkowników w związku z czym raport skupia się na porównaniu dwóch najbardziej znanych respondentom marek obecnych na rynku urządzeń fiskalnych. W raporcie powołując się na wolę nienaruszenia przesłanek ujętych przez Ustawodawcę w art. 16 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, celowo nie podaje się nazwy największego na polskim rynku konkurenta ELZAB. Przyjmuje się, że w raporcie opisywany jest mianem: Konkurent 1.
 • 4. Najważniejsze wyniki i wnioski z badania
 • 5. 87% o Badani użytkownicy urządzeń fiskalnych to nieduże firmy handlowe i usługowe (najczęściej do 5 pracowników), korzystające głównie z kas fiskalnych. o Zakup urządzenia fiskalnego dokonywany jest najczęściej w sposób tradycyjny – w punkcie sprzedaży (87%), a rola sprzedawcy w wyborze modelu jest kluczowa - 2/3 podmiotów korzysta z porady sprzedawcy przy wyborze. Inne ważne źródła informacji to strony internetowe producentów i Autoryzowanych Partnerów oraz opinie znajomych z branży. o Użytkownicy końcowi nie znają zbyt wielu marek – spontanicznie* wymieniają średnio jedynie 1,13 marek. Liderem znajomości spontanicznej jest Konkurent 1, natomiast pod względem znajomości wspomaganej** wyprzedza go ELZAB (prawdopodobnie ze względu na długą historię marki). Obie marki zajmują wyrównane, dwie pierwsze pozycje w rankingu znajomości marek we wszystkich grupach użytkowników. *świadomość spontaniczna, czyli procent grupy docelowej, który bez pomocy ankietera jest w stanie podać nazwę marki **świadomość wspomagana, czyli procent grupy docelowej, który deklaruje znajomość marki po jej wyczytaniu przez ankietera Najważniejsze wyniki i wnioski z badania Zakup urządzenia fiskalnego najczęściej dokonywany jest w punkcie sprzedaży. 1,13 marek Użytkownicy końcowi spontanicznie wymieniają średnio jedynie 1,13 marek.
 • 7. Informacje o badaniu Cel badania: Celem badania było zbadanie pozycji i postrzegania marki ELZAB na tle konkurencji, analizę wizerunku tych firm, a także pomiar satysfakcji użytkowników końcowych z wykorzystywanych urządzeń. Próba badawcza: o Losowa próba n=300 firm z branż objętych obowiązkiem fiskalnym (na podstawie branż wg PKD) i aktualnie korzystających z urządzeń fiskalnych. o Respondenci biorący udział w badaniu to osoby decydujące lub współdecydujące o wyborze urządzeń fiskalnych dla danej placówki w ciągu ostatnich 3 lat (kasa lub drukarka i oprogramowanie), a także posiadające wiedzę jak te urządzenia są użytkowane. o Operat losowania uwzględniał strukturę firm według GUS i pochodził z dwóch źródeł: HBI oraz Firmy Polskie - Netex Sterling. Bazy różnią się zawartością i zróżnicowaniem firm. Bazy HBI zawierające kontakty do ponad 187 tys. firm to w zdecydowanej większości bazy firm o dużym zatrudnieniu. Baza Firm Polskich Netex-Sterling to baza firm o wielkości ponad 509 tys. Rekordów o zróżnicowanym przekroju firm ze względu na wielkość zatrudnienia. o Próba nie została przeważona ze względu na rzeczywiste proporcje firm używających 1 kasy/ drukarki vs. 2 i więcej kas lub drukarek (brak danych o strukturze populacji ze względu na to kryterium). Wynik ogółem jest jedynie agregatem badawczym – służy syntezie wyniku, natomiast nie może być uogólniany na populację handlu i usług. Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – wywiady telefoniczne Realizacja: Marzec 2016
 • 8. Profil firm biorących udział w badaniu
 • 9. Branża i wielkość firmy respondentów Populacja użytkowników końcowych urządzeń fiskalnych jest zdominowana przez podmioty niewielkie (ponad ¾ zatrudnia do 5 pracowników). Biorąc pod uwagę sektor handlowy, dominują firmy zajmujące się handlem non-FMCG. W usługach niemal co druga firma to podmiot oferujący usługi dla ludności. *Próba nie została przeważona ze względu na rzeczywiste proporcje firm używających 1 kasy/ drukarki vs. 2 i więcej kas lub drukarek (ze względu na brak danych o strukturze populacji ze względu na to kryterium). Wynik ogółem jest więc jedynie agregatem badawczym – służy syntezie wyniku, natomiast nie może być uogólniany na populację handlu i usług (nadreprezentuje bowiem firmy 2 i więcej stanowisk).
 • 10. Rodzaje wykorzystywanych urządzeń Większość badanych firm korzysta z kas fiskalnych. Udział systemów obejmujących drukarkę fiskalną jest większy w handlu i podmiotach posiadających więcej niż 1 stanowisko kasowe. Branża i wielkość placówki silnie determinuje liczbę transakcji – najmniej wykonują ich usługi z 1 kasą, najwięcej – podmioty posiadające 2 kasy i więcej.
 • 11. Informacje o firmach i respondentach
 • 12. Znajomość marek producentów urządzeń fiskalnych
 • 13. Źródła informacji o urządzeniach fiskalnych Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci: Czy przed zakupem korzystaliście Państwo z któregoś z następujących źródeł informacji o kasach i drukarkach? Ranking źródeł informacji o urządzeniach potwierdza bardzo ważną rolę sprzedawcy, szczególnie w przypadku większych podmiotów posiadających 2 i więcej punktów kasowych. Na kolejnych miejscach pod względem częstości wskazań są strony internetowe (producentów lub sprzedawców) oraz opinie znajomych z branży. Zakup urządzenia fiskalnego odbywa się najczęściej w tradycyjny sposób tj. w punkcie sprzedaży, a rola sprzedawcy jest znacząca. W 2/3 przypadków rada sprzedawcy przesądziła o zakupie konkretnego modelu a w niemal w połowie zaoferował rabat. Istotna rola sprzedawcy może wyjaśniać małą popularność zakupów przez Internet, mimo relatywnie wysokiego odsetka deklarujących samodzielny wybór modelu kasy/ drukarki.
 • 14. Znajomość marek producentów urządzeń fiskalnych Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci: Jakie marki lub producenci kas i drukarek fiskalnych są Panu(i) znani, choćby tylko z nazwy? Proszę wymienić wszystkie nazwy, które są Panu(i) znane. Nie wszystko można sobie od razu przypomnieć. Które z następujących marek/ producentów kas i drukarek fiskalnych są Panu(i) znane, choćby tylko z nazwy?
 • 15. Używane marki urządzeń fiskalnych Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci: Urządzeń fiskalnych jakiej marki/ producenta używał(a) Pan(i) kiedykolwiek? Proszę wymienić wszystkie. / Urządzenia bądź urządzeń fiskalnych jakiej marki/ producenta używacie Państwo obecnie? Jeśli więcej niż 1, proszę wymienić wszystkie./ Urządzenie fiskalne jakiej marki/ producenta określił(a)by Pan(i) jako główne, najintensywniej wykorzystywane?
 • 16. Ogólna satysfakcja ze współpracy z firmami. NPS
 • 17. Informacje o badaniu Założenia: Syntetyczną miarą satysfakcji klientów jest wskaźnik Net Promoter Score - szeroko stosowany w badaniach marketingowych i w zarządzaniu relacjami z klientami (jego dynamika wysoko koreluje z dynamiką sprzedaży – zwłaszcza w branżach usługowych). Wskaźnik NPS jest narzędziem oceny lojalności Klientów danej firmy. Technika: Na skali 0-10 respondent ocenia prawdopodobieństwo polecenia firmy, gdzie 0 oznacza rekomendację mało prawdopodobną, natomiast 10 rekomendację bardzo prawdopodobną. Wartość wskaźnika uzyskujemy poprzez odjęcie od ocen skrajnie pozytywnych wskazań negatywnych, według poniższego wzoru.
 • 18. Satysfakcja klientów – ogólne zadowolenie z urządzenia Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci: Jak ocenia Pan(i) ogólnie swoje zadowolenie z urządzenia firmy? Proszę użyć skali od 1 do 5.
 • 19. Net Promoter Score (NPS) - wnioski Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci: Posługując się skalą - od 0 do 10, gdzie 0 oznacza "zupełnie nieprawdopodobne”, a 10 "bardzo prawdopodobne", proszę powiedzieć na ile prawdopodobne jest to, że polecił(a) by Pan(i) urządzenie firmy „X”zaprzyjaźnionej firmie?
 • 20. Intencja dalszej współpracy Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci: Czy wybrał(a)by Pan(i) kasę lub drukarkę firmy „X” przy kolejnym zakupie urządzenia fiskalnego?
 • 22. Satysfakcja z urządzeń – wymiary szczegółowe Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci: Proszę o ocenę Pana(i) zadowolenia z urządzenia firmy „X” pod kilkoma względami.
 • 23. O ELZABO firmie, jej strukturze, produktach i zasięgu geograficznym
 • 24. O ELZAB: firma i jej struktura ELZAB SA to firma z blisko 50-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych. Jesteśmy jednym z głównych producentów kas i drukarek fiskalnych w Polsce. Do sklepów i punktów usługowych trafiło już ponad 850 tys. urządzeń fiskalnych naszej produkcji. ELZAB eksportuje swoje produkty do kilkunastu krajów Europy i pozaeuropejskich. Od 1998 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • 25. O ELZAB: produkty i ich zasięg geograficzny
 • 27. PODSUMOWANIE: Na podstawie danych z raportu stwierdza się, że ELZAB jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży urządzeń fiskalnych. Jako firma, ELZAB kojarzony jest przede wszystkim z długoletnią obecnością na rynku i stabilną pozycją w swojej branży. Takie postrzeganie firmy jest niezwykle cenne, bowiem buduje u Klienta świadomość pracy z bezpieczną i rzetelną firmą. Jeśli chodzi o urządzenia fiskalne marki ELZAB użytkownicy oceniają je bardzo wysoko, doceniając szczególnie ich niezawodność, szybkość działania i bezawaryjność. Niewątpliwie są obszary, w których ELZAB powinien zintensyfikować działania mające na celu poprawę jakości świadczonych usług, jednak zdecydowana większość użytkowników jest zadowolona ze współpracy z ELZAB i poleciałaby produkty marki swoim znajomym.