Jurisprudencia Juliol Agost 2008

476 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jurisprudencia Juliol Agost 2008

  1. 1. w.u Recull Jurisprudència Juliol 2008
  2. 2. SECRETARIAT NACIONAL DE CATALUNYA JURISPRUDÈNCIA Juliol-Agost 2008 RELACIÓ DE SENTÈNCIES ÍNDEX • La conducta deslleial Pàg. 3 • Drets i deures laborals dels futbolistes Pàg. 4 • Modificació de les condicions e treball: canvi de categoria i funcions Pàg. 5 • Obligació de negociar el canvi d’horaris diferents als pactats per conveni col·lectiu o pacte de condicions Pàg. 6 • Consolidació del treball temporal mitjançant negociació col·lectiva Pàg. 7 • Son compatibles el dret a la suspensió del contracte de treball per paternitat, previst a l’Estatut dels Treballadores i el permís de paternitat regulat a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic? Pàg. 8 2
  3. 3. La conducta deslleial FETS: L’empresa Milte Milk Technologies S.L va remetre al treballador un burofax per comunicar-li que iniciava un expedient disciplinari per les presumptes faltes greus comeses pel treballador en qüestió, pas previ a l’acomiadament d’aquest. El cas és que el treballador feia un temps que figurava en l’últim lloc de la llista de la consecució d’objectius. Per aquest motiu, l’empresa va contractar a uns detectius privats perquè fessin el seguiment del treballador que prestava serveis com a delegat de vendes. El seguiment, per part dels detectius, va permetre conèixer els motius reals de la baixa eficiència i rendiment del treballador. Resultava que el treballador, a més de no realitzar les activitats pròpies de la seva feina, el treballador es dedicava, matí i tarda, a treballar en un establiment de venda al públic propietat de la seva esposa. RESOLUCIÓ i CONCLUSIÓ: El treballador va interposar demanda ja que considerava que el control i seguiment per part de l’empresa, i concretament dels detectius, vulnerava els seus drets fonamentals a la intimitat personal i a la pròpia imatge, així com el dret a l’honor. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha de ponderar si l’ús de mitjans de captació i filmació d’imatges per part de l’empresa ha respectat en aquest cas els drets que considera vulnerats el treballador. Aquests són els arguments que utilitza l’òrgan per a ponderar les mesures de control de l’empresari: • Article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors. Les parts podran utilitzar els mitjans de prova que es trobin regulats per la Llei, incloent aquells que reprodueixen imatges i sons, excepte en el cas que s’haguessin obtingut, directa o indirectament, mitjançant procediment que suposin la violació dels drets fonamentals o llibertats públiques. • El poder de direcció de l’empresari és imprescindible per la bona marxa de l’organització productiva i així ho reconeix l’article 33, 38 i el 20 de l’Estatut dels Treballadors. • Entrant més en qüestió, el Tribunal considera que la mesura de prova va ser necessària, donat que era la manera més segura per comprovar el que 3
  4. 4. estava passant. També creu que es tracta d’una mesura proporcionada i equilibrada i que per tant, l’ús d’aquest mecanisme de control es va ajustar als preceptes constitucionals que exigeix la doctrina jurisprudencial del Suprem. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid número 301/2008, de 21 d’abril del 2008. Ponent: Sr. Juan Miguel Torres Andrés. Drets i deures laborals dels futbolistes FETS: Un futbolista va subscriure múltiples contractes amb el València, l’últim dels quals determinava com a data de finalització el 30 de juny del 2012. L’entrenador va comunicar-li al jugador al finalitzar un entrenament que no el convocaria més per a jugar cap partit. Segons consta en els fets de la sentència, el motiu que va traslladar l’entrenador al president va ser la mala conducta del jugador en els vestuaris. El representant del jugador va remetre burofax al Club per comunicar-li el dret que tenia el seu client a entrenar i l’obligació del Club a donar-li ocupació efectiva. El València va respondre aquest burofax considerant que els fets esmentats no produïen un atac a la dignitat ni al prestigi professional ni confirmen l’existència de mala fe. Com la situació no prosperava, el treballador va presentar papereta de conciliació per extinció del contracte, sense resultat. RESOLUCIÓ i CONCLUSIÓ: L’objecte del procés en qüestió recau en la demanda per extinció del contracte per voluntat del treballador basada en incompliments empresarials. El jutjat del social, òrgan encarregat de resoldre la qüestió, no aprecia en aquest cas l’existència de greus incompliments per part de l’empresari, el València CF, que constitueixin causa justa perquè el demandant, el jugador, pugui sol·licitar l’extinció del seu contracte; els motius d’aquesta apreciació són els següents: • Queda clar que hi ha hagut modificacions substancials de les condicions de treball; ja que la incorporació d’un nou entrenador ha comportat canvis pels 4
  5. 5. jugadors. Aquests canvis però, després d’analitzar-los, no comporten un risc per a la dignitat professional del jugador, sinó que formen part de les competències que tenen atribuïdes els entrenadors. A més, la modificació substancial per si sola no autoritza l’acció del treballador a rescindir el seu contracte sinó que requereix d’un perjudici que afecti a la seva dignitat o a la seva formació professional. • No es considera que en tal cas, el futbolista patís assetjament laboral ja que perquè hi hagi aquesta consideració, la violència psicològica ha de donar-se de manera sistemàtica i durant un temps. En el cas que ens ocupa, només havien transcorregut 15 dies des de la comunicació del entrenador i la presentació de la demanda, i una setmana era festa ja que coincidia amb el període nadalenc. • Pel que fa al dret de l’ocupació efectiva; el jutjat considera que aquesta decisió ha estat presa per l’entrenador que té el mateix caràcter “d’esportista professional” que el futbolista. La decisió de l’entrenador no va ser confirmada per l’empresa, el Club, el qual té el poder de direcció empresarial. Sentència del jutjat del social de la Comunitat Valenciana, número 79/2008 de 29 de febrer del 2008. Ponent: Miguel Angel González Crespo. Modificació condicions laborals FETS: El treballador prestava serveis com a operari. L’empresa un bon dia li comunica per escrit que per motius organitzatius i de producció passaria a prestar serveis com a serrador. El treballador considera que aquest canvi suposa un modificació de les seves condicions de treball i per aquest motiu presenta demanda, el recurs prospera i el Tribunal Superior de Justícia de Galícia acaba resolent el cas. RESOLUCIÓ i CONCLUSIÓ: Per resoldre la qüestió, el tribunal fa ús de la Llei 11/94, sobre reforma laboral, que va modificar substancialment el sistema de classificació professional, que marcava unes tasques específiques per a cada nivell 5
  6. 6. de manera que quedava dibuixat el contingut de cada una de les categories, i el va substituir pels grups professionals, en el quals es troben incloses les persones treballadores de la mateixa activitat, podent realitzar les diferents tasques amb la única limitació dels casos que es requereixi d’una titulació acadèmica. Així doncs, la nova norma imposa el sistema genèric consistent en que totes les persones treballadores d’un mateix grup poden portar a terme les activitats pròpies del grup. En aquest cas, existeixen dos grups professionals diferents, el grup IV on s’ubica la tasca d’operari i el grup V on es troba la tasca de serrador, d’acord a l’Acord marc estatal del sector de l’extracció i/o elaboració de pissarra. Així en aquest cas, s’observa que no es tracta de categories equivalents, i en efectes les activitats són clarament diferents, tant en la responsabilitat exigida, com en la maquinària que s’utilitza. Per aquests motius, el Tribunal Superior de Justícia de Galícia considera que la decisió patronal excedeix de les facultats que la mobilitat funcional permet i la causa acreditada no justifica la modificació de les condicions de treball. Sentència del Tribunal Superior de justícia de Galícia, número 1706/2008 de 30 de maig del 2008. Ponent: Manuel Domínguez López. Obligació de negociar el canvi d’horaris diferents als pactats per conveni col—lecti o pacte de condicions FETS: Apel·lació d’una sentència d’instància en la qual la treballadora d’un centre hospitalari, que prestava els seus serveis en torn de mati ( 8h a 15h), en la unitat de hemodialisi , és requerida per tal de que modifiqui la seva jornada de treball (torn horari). RESOLUCIÓ: El tribunal desestima el recurs i confirma la sentència d’instància en la qual se li reconeixia a la treballadora el dret a gaudir d’un torn de matí. El Decret que desenvolupa la jornada laboral i l’horari dels centres e institucions sanitàries no contempla la possibilitat d’establir un planing de torns de treball diferent o al marge de la jornada establerta per a l’esmentat servei. 6
  7. 7. CONCLUSIÓ: Per poder establir horaris diferents dels previstes a la normativa en qüestió, és requisit imprescindible, la negociació prèvia amb els òrgans de representació unitària dels empleats públics. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castellà i Lleó, número 52/2008, de 9 d’abril Consolidació del treball temporal mitjançant negociació col—lectiva FETS: La treballadora tenia un contracte de treball subscrit amb una empresa pública de la Comunitat de Madrid ( Tres Cantos) , malgrat que la prestació efectiva dels seus serveis va tenir lloc a la Conselleria de Medi Ambient. Com a conseqüència d’aquests fets, presenta demanda per cessió il·legal de treballadors. El jutge d’instància declara que ha existit cessió il·legal i reconeixent-li a la mateixa la condició de –treballadora indefinida – respecte a l’empresa cessionària. Amb posterioritat a la sentencia l’actora presenta recurs de suplicació sol·licitant el reconeixement de la condició de personal laboral indefinit a l’empresa cessionària ( Comunitat de Madrid) atès que la disposició transitòria 11ª) del conveni col·lectiu de la Comunitat de Madrid preveu que el personal que gaudeixi de la condició de indefinit per sentencia i amb efectes anteriors a la data de 7 d’octubre de 1996, tindrà la consideració de personal fix. RESOLUCIÓ: El Tribunal considera que no pot ser-hi d’aplicació la Disposició transitòria del conveni col·lectiu esmentat, atès que el mateix va entrar en vigor l’onze de març del 2005 i en aquesta data la demandant no tenia reconegut per sentencia judicial la condició de personal laboral de duració indefinida. Fent-hi constar que aquest és un dels primers pressupòsits que exigeix la disposició transitòria de l’esmentat conveni. CONCLUSIÓ: El reconeixement de la qualitat de personal laboral indefinit com a conseqüència de sentencia judicial procedeix a partir de l’entrada en vigor del conveni col·lectiu d’aplicació. 7
  8. 8. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid, número 262/ 2008, de 7 d’abril. Son compatibles el dret a la suspensió del contracte de treball per paternitat, previst a l’Estatut dels Treballadores i el permís de paternitat regulat a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic? FETS: El sindicat FSAP-CCOO, va presentar demanda sobre conflicte col·lectiu contra el Ministeri d’Administracions Públiques; FSP-UGT; CSI-CSIF; CIG i ELA-STV, sobre la possibilitat d’acumulació o simultaneïtat en el gaudiment de la suspensió del contracte de treball per un període de tretze dies previst a l’article 48) de la Llei de l’Estatut dels Treballadors juntament amb el permís per paternitat de quinze dies, previst a l’article 49) de l’Estatut Bàsic del Empleat Públic. Els demandants consideren que el gaudiment dels dos drets son compatibles pels empleats públics. RESOLUCIÓ i CONCLUSIÓ : L’Audiència Nacional, considera que les dos normes: - Estatut dels Treballadors i l’ Estatut Bàsic dels Empleats Públics, desenvolupen una mateixa situació jurídica: - el naixement, acolliment o adopció d’un fill- situació aquesta que comporta l’atribució d’un determinat dret. El tribunal considera que en concurrència de dos normes, s’imposa el principi d’especialitat o norma més favorable . En conseqüència desestima la demanda de conflicte col·lectiu, declarant aplicable l’article 49 de l’Estatut Bàsic dels Empleats públics. Sentència de l’Audiència Nacional, número 14/2008, de 6 de març. 8

×