Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La reforma laboral.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

La reforma laboral.

 1. 1. Reforma laboral. Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Conversió en llei. Eduardo Rojo Torrecilla http://eduardorojoblog.blogspot.com/ @erojotorrecilla1 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 2. 2.  Tramitació en el Senat. Incorporació de les esmenes proposades pel Partit Popular. No acceptació de les esmenes de CiU. Canvi important sobre la vigència del conveni denunciat: “En los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el plazo de un año al que se refiere el apartado 3 del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al mismo por esta Ley, empezará a computarse a partir de dicha fecha de entrada en vigor”.2 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 3. 3. 3 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 4. 4. 4 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 5. 5. 5 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 6. 6. 6 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 7. 7. 7 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 8. 8.  La #reformalaboral és més que el RDL 3/2012.  Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer. Procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.  Reial decret llei 7/2012, de 9 de març. Es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.  Ordre HAP/583/2012, de 20 de març. Acord del Consell de Ministres del 16 de març. Pla de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional estatal.8 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 9. 9.  Preàmbul.  “Aquesta és una reforma en la qual tots hi guanyen, empresaris i treballadors, i que pretén satisfer més i millor els legítims interessos de tots”.  “La reforma laboral és completa i equilibrada i conté mesures incisives i d’aplicació immediata, amb el fi d’establir un marc clar que contribueixi a la gestió eficaç de les relacions laborals i que faciliti la creació de llocs de treball, així com l’estabilitat en l’ocupació que necessita el nostre país”9 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 10. 10.  “Ara queda clar que el control judicial d’aquests acomiadaments s’ha de cenyir a una valoració sobre la concurrència d’uns fets: les causes. Aquesta idea val tant per al control judicial dels acomiadaments col·lectius com per als acomiadaments per causes objectives ex article 52 c) de l’Estatut dels treballadors”.10 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 11. 11.  Mesures per afavorir l’ocupabilitat dels treballadors.  A) Intermediació laboral. Les ETTs com a agències d’intermediació.  B) Formació professional.  a) Contracte per a la formació i l’aprenentatge. Reduccions de quotes a la Seguretat Social. De 16 a 30 anys (fins reduir la taxa d’atur per sota del 15 %)  b) Dret a la formació.  c) Programa de substitució de treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions per desocupació. Participació obligatòria per als treballadors11 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 12. 12.  Foment de la contractació indefinida i altres mesures per afavorir la creació d’ocupació.  A) Contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors.  -- Incentius fiscals. Bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.  -- Període de prova: un any.  B) Contracte a temps parcial. Possible realització d’hores extraordinàries.  C)Treball a distància.  D) Bonificacions de quotes per transformació de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució en indefinits. Empreses de menys de 50 treballadors.12 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 13. 13.  Mesures per afavorir la flexibilitat interna a les empreses com a alternativa a la destrucció d’ocupació.  A) Classificació professional. Desaparició de les categories professionals. Potenciació dels grups professionals.  B) Temps de treball. L’empresa pot distribuir de manera irregular al llarg de l’any el 10 per cent de la jornada de treball.  C) Mobilitat funcional.  D) Mobilitat geogràfica. Més flexibilitat causal i menys intervenció de l’autoritat administrativa laboral.13 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 14. 14.  E) Modificacions substancials de condicions de treball.  a) Mes flexibilitat causal. No vinculació a una mesura per millorar l’organització de la empresa i vigilar l’impacte sobre els treballadors.  b) Possibles modificacions de Jornada de treball. Horari i distribució del temps de treball. Règim de treball a torns. Sistema de remuneració i quantia salarial. Sistema de treball i rendiment. Funcions, quan excedeixin els límits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39 de la LET.  c) Distinció entre modificacions individuals i col·lectives. El paper de la representació dels treballadors.14 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 15. 15.  F) Suspensió del contracte o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzativa o de producció o derivades de força major.  a) Desaparició de l’autorització de la autoritat administrativa laboral.  b) Mesures de suport. Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social. Reposició de les prestacions per desocupació en cas de posterior extinció del contracte per causes objectives.15 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 16. 16.  G) Negociació col·lectiva.  a) Possible inaplicació del conveni col·lectiu del sector o empresa. Clàusula de “despenjament”. Flexibilitat normativa (ex.: disminució persistent del nivell d’ingressos ordinaris o vendes durant dos trimestres consecutius sobre igual període de l’any anterior). Possible decisió final en mans d’un tercer.  b) Prioritat aplicativa del conveni d’empresa respecte del conveni sectorial estatal, autonòmic o d’àmbit inferior en un ampli grup de matèries. Possibilitat de negociació en qualsevol moment.  c) Possibilitat de revisar el text del conveni durant la seva vigència.16 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 17. 17.  d)Vigència del conveni.  “Transcorregut un any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s’hagi acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquell perd vigència, llevat que hi hagi pacte en contra, i s’aplica, si n’hi ha, el conveni col·lectiu d’àmbit superior que sigui aplicable.»  Desaparició de l’anomenada “ultraactivitat laboral ”.17 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 18. 18. 18 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 19. 19.  Mesures per afavorir l’eficiència del mercat de treball i reduir la dualitat laboral.  A) “Encadenament de contractes”. Aplicació de l’art. 15.5 LET a partir del 31.12.2012.  B) Extinció del contracte de treball.  a) Acomiadament col·lectiu.  Més flexibilitat causal (ex.: disminució persistent del nivell d’ingressos ordinaris o vendes durant tres trimestres consecutius sobre els mateixos períodes de l’any anterior).  Supressió de la autorització administrativa dels EROS.  Desaparició del pla social? Plans de recol·locacions en empreses de més de 50 treballadors.19 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 20. 20.  b) Acomiadaments individuals per causes objectives. Absentisme individual i no col·lectiu.  Per faltes d’assistència a la feina, encara que siguin justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, o al 25% en quatre mesos discontinus dins d’un període de dotze mesos, si el total de faltes d’assistència (del treballador ) en els dotze mesos anterior arriba al 5 % de les jornades hàbils.”  Excepció a destacar: malaltia o accident no laboral quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una durada de més de vint dies consecutius.20 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 21. 21.  c) Efectes dels acomiadaments improcedents.  Dret a percebre salaris de tramitació solament en cas de readmisió del treballador, però no en cas d’extinció indemnitzada de la relació de treball.  Reducció de la indemnització: trenta-tres dies de salari per any de servei, fins a un màxim de vint-i-quatre mensualitats.  “L’import indemnitzatori resultant no pot ser superior a 720 dies de salari, llevat que del càlcul de la indemnització pel període anterior a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei resulti un nombre de dies superior”.21 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 22. 22.  d) Abonament pel FOGASA d’una part de la indemnització deguda per acomiadaments per causes objectives.  Empreses de menys de 25 treballadors. 8 dies de salari/any.  No aplicació als acomiadaments que hagin estat declarats com a improcedents.22 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 23. 23.  e) Aplicació de l’acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció al sector públic.  Personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic.  En el marc dels mecanismes preventius i correctius regulats en la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques.  Ex.: situació d’insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents.  Persistent = durant tres trimestres consecutius.23 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 24. 24.  f) AA PP i entitats de dret públic dependents o vinculades, i d’altres organismes públics.  No aplicació de l’article 47 LET (suspensió i reducció de jornada), “excepte a les que es financin majoritàriament amb ingressos obtinguts com a contrapartida d’operacions realitzades en el mercat.”24 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 25. 25.  Modificacions en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar.  Període d’alletament.  Gaudiment per naixement, adopció i acolliment, tant per homes com per dones (però només un en el cas que ambdós treballin). Contradicció amb doctrina delTribunal de Justícia de la UE.  La concreció horària correspon al treballador a no ser que el conveni fixi altre criteri en atenció a raonaments de conciliació, productivitat o de caràcter organitzatiu25 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 26. 26.  Guarda legal d’un menor de 8 anys o persona amb discapacitat.  Dret a reducció horària. Aquesta reducció ha de ser “diària”.  Dret del treballador, però els convenis col·lectius poden establir, criteris “atenent els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del treballador i les necessitats productives i organitzatives de les empreses”.26 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 27. 27.  Vacances i coincidència amb un període de baixa per IT (excepció: en cas d’embaràs, part o lactància natural)  Si el treballador no pot gaudir-ne, totalment o parcialment, durant l’any natural a què corresponen, ho podrà fer una vegada finalitzi la seva incapacitat, “sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.”27 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 28. 28.  Conclusió.  1. Ampliació del poder unilateral de l’ocupador en la fixació de les condicions de treball.  2. Pèrdua d’importància del contracte de treball com a acord entre dues parts.  3. Debilitament del poder negociador dels agents socials, i molt especialment de les organitzacions sindicals. La #reformalaboral debilita el dret constitucional a la negociació col·lectiva.28 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.
 29. 29.  Moltes gràcies per la seva atenció.  Eduardo Rojo Torrecilla.  eduardo.rojo@uab.cat29 Vilanova i La Geltrú. 27 de juny de 2012.

×