More Related Content

More from Plataforma Educativa(18)

Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10

 1. La Reforma Laboral
 2. Jornada Actualitat Empresarial GRUP GESTIÓ GIRONA Contingut LA REFORMA LABORAL Xavier Ferran - Advocat – Laboral 1era part : ACOMIADAMENT I MESURES DAVANT LA CRISIS ECONÒMICA ACTUAL 2ª part : MESURES PER FOMENTAR LA CONTRACTACIÓ.
 3. Jornada Actualitat Empresarial Introducció: problemàtica negociadora. Context social. Comparativa amb altres estats europeus. Antecedents previs : Reforma 1994 Govern González (context- objectius)Reforma Govern Aznar (context-objectius)– Primera Reforma Zapatero (context-objectius) Valoracions genèriques de la darrera reforma. Dubtes creats. Context. Objectiu : És un instrument útil per la crisis actual ? S’ha reduït el cost dels acomiadaments ? Continua existint l’acomiadament de 45 dies? Continuen els salaris de tramitació ? El Fons de Garantia Salarial es fa càrrec de part del cost indemnitzatori ? Ajudarà a reduir l’ atur ? Aportarà seguretat jurídica davant futurs acomiadaments ?
 4. Jornada Actualitat Empresarial LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL. ACOMIADAMENTS EXISTENTS AL MERCAT LABORAL ESPANYOL TIPUS ACOMIADAMENT COST INDEMNITZATORI Acomiadament disciplinari 0 dies 45 dies salaris de tramitació Acomiadament improcedent 45 dies Acomiadament objectiu 20 / 12 dies 33 o 45 dies salaris de tramitació
 5. Jornada Actualitat Empresarial LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL. ACOMIADAMENT OBJECTIU INDIVIDUAL SOLUCIONS Còmput de treballadors afectats / Necessitat de EN TEMPS D’INCERTESA realitzar un expedient de regulació d’ocupació Justificacions per causes econòmiques, productives, organització , tècniques. Comunicació prèvia de 15 dies. Abans 30 dies. indemnització: 12 dies empreses de menys de 25 treballadors – 20 dies empreses de més de 25 treballadors. Diferenciació com Nul o improcedent Nucli de controvèrsia amb els agents socials : “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existéncia de pérdidas actuales o previstas...”
 6. Jornada Actualitat Empresarial LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL. Acomiadament Objectiu cost indemnitza. 33 dies: Objecte d’aplicació : Exclusivament per contractes indefinits de nova creació Per transformació de temporals celebrats des del 18 de juny de 2010 i transformats a indefinits abans del 31 de desembre de 2011. Per transformació de temporals celebrats abans del 18 de juny de 2010 i transformats a indefinits abans del 31 de desembre de 2010. El treballador només tindrà 20 dies per impugnar la transformació com a frau de llei.
 7. Jornada Actualitat Empresarial LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL Reflexions sobre l’ acomiadament objectiu : Serà possible consignar l’ import de 33 dies al jutjat del social en un termini de 48 hores per tal de no meritarà salaris de tramitació a efectes d’aplicar l’article 56 de l’ Estatut dels treballadors. Problema : Limitació : Aquest fet a diferència del acomiadament improcedent és causal. “ Cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido es disciplinaria corresponderá al mismo la carga de la prueba de la cuestión”.
 8. Jornada Actualitat Empresarial LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL Fons de capitalització (disp. Adi. 10): Es preveu que el govern en el termini màxim d’un any aprobarà un projecte de llei pel que sense increment de les cotitzacions empresarials es regularà un FONS de capitalització per als treballadors mantenint-se la mateixa durant tota la seva vida laboral, i per una quantitat equivalent a un nombre de dies de salari per any de servei a determinar. Es reconeixerà el dret del treballador a fer efectiva les quantitats acumulades al seu favor; en supòsits com acomiadament- movilitat geogràfica – per formació o a l’instant de la jubilació. Les indemnitzacions a abonar per l’empresari en el supòsit d’acomiadament es reduiran en un nombre de dies per any de servei equivalent al que es determini per a la constitució del fons.
 9. Jornada Actualitat Empresarial LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL Període transitori : En els acomiadaments objectius d’aquells contractes indefinits celebrats des del dia 18 de juny de 2010 FOGASA ÉS FA CÀRREC DE 8 DIES PER ANY TREBALLAT sigui quin sigui el nombre de treballadors de l’empresa . Contracte més d’un any Fins a l’entrada en vigor del fons de capitalització que està previst que entri en vigor el dia 1 de gener de 2012.
 10. Jornada Actualitat Empresarial LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL ACOMIADAMENTS PER FALTA D’ASSISTÈNCIA AL TREBALL Serà possible acomiadar amb un cost de 20 dies : “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes que alcancen el 20% de la jornada hábil en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses “ “Siempre que el índice de absentismo total de la plantilla en el centro de trabajo supere el 2,5%” (Abans era el 5%). “No se computan : accidente de trabajo, maternidad, riesgo del embarazo, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, derivadas de violencia de género.”
 11. Jornada Actualitat Empresarial LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL Contractes Temporals : - Enduriment Indemnització prevista: 12 dies al 2015. - Contracte d´obra no superior a 3 anys. - Administra. Públiques : no superi A 3 anys (investigació) i només es té en compte cada administració. - Lluita de la concatenació contractual: 24 mesos d’entre un període de 30 mesos es considerarà indefinit.
 12. Jornada Actualitat Empresarial OBJECTIUS : • Reduir acomiadaments INSTRUMENTS : • . MOBILITAT GEOGRÀFICA (oblig. De notificar-ho a l´ autoritat laboral) • MOD. SUSTAN. CONDICIONS : (Regula l´ entrada de sindicats majoritaris fins i tot en aquelles empreses on no existeixen repres. Treballadors). • ERO TEMPORAL DE REDUCCIÓ O SUSPÉNSIÓ DE LA JORNADA % entre un 10% i un 70%. bonificació de fins a un 50% de les quotes de la seg. Social. Fins a un 80% (formació, conciliació vida laboral). Sempre i quan no s´ acomiadi 180 dies de percepció de l´ atur suplementari. • Pactes d´ inaplicació de convenis.
 13. Jornada Actualitat Empresarial FOMENT A LA CONTRACTACIÓ.
 14. Jornada Actualitat Empresarial LA REFORMA LABORAL TRANSFORMACIÓ DE CONTRACTES FIXES O CONTRACTACIÓ DIRECTE INDEFINITS • Grups que hi entren i que estinguin inscrits a l´ oficina de treball : • Joves 16 a 30 anys • Dones desocupades • Majors de 45 anys • Persones amb discapacitat • Aturats amb un mes inscrits com a demandants de feina • Aturats que els dos anys previs únicament hagin treballat mitjançant contractes temporals • Cte temporal celebrats amb anterioritat al 18 de juny i es transformi a indefinit abans del dia 31 de desembre de 2010 • Cte temporal celebrat amb posteriortat al 18 de juny es transformi abans de 31/12/2010 i una duració inferior a 180 dies tret dels formatius. • Termini de caducitat 20 dies
 15. Jornada Actualitat Empresarial Avantatges foment d´ ocupació : • Acomiadament objectiu 33 dies (no tots els indefinits) • No el pot realitzar aquesta tipologia de cte. Aquelles empreses que hagin realitzat acom. Objectius considerats improc. o un ERO temporal.
 16. Jornada Actualitat Empresarial • MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ DE JOVES I ATURATS. . CTES INDEFINITS ABANS DE 31/12/2011 A JOVES DE 16 A 30 ANYS BON. 800 € 3 ANY SEMPRE QUE TINGUIN ESPECIAL PROBLEMES DE RECERCA DE FEINA (12 MESOS DE 18 A L´ ATUR O NO TINGUIN L´ ESCOLARITAT OBLIGATORIA O NO TINGUIN TITULACIÓ PROFESSIONAL. .MAJORS DE 45 ANYS ATURATS 12 DE 18 MESOS BONIFI DE 1200 € DURANT 3 ANYS. SI SON GENERE FEMENI 1400 € TRANSFORMACIÓ A INDEFI. CONTRACTES FORMATIUS DE RELLEU O DE SUBSTITUCIÓ PER JUBILACIÓ ANTICIPADA. 500 € PER ANY. GENERE FEMENI 700 €.
 17. Jornada Actualitat Empresarial REQUISITS PER APLICAR LES BONIFICACIONS • AQUESTES CONTRACTACIONS HAN DE SIGNIFICAR UN AUGMENT DE LA CONTRACTACIÓ • ESTAN OBLIGADES A MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL INDEFINITS SEMPRE QUE LA SORTIDA NO VINGUI JUSTIFICADA PER ACOM DISCIPLINARI, BAIXA VOLUNTARIA , JUBILACIÓ, O INCAPCITAT O PÈRIODE DE PROVA. • SI NO L´ EMPRESA HA DE SUBSTITUIRLO EN UN PERIODE DE 2 MESOS.
 18. Jornada Actualitat Empresarial CONTRACTE DE FORMACIÓ • Contractes de formació celebrats des de l´ entrada en vigor del RD i fins al 31/12/2011 i els treballadors estan aturats i inscrits a OTG tindran una bonificació del 100% de la Seg. Social (cont. Comunes , accident de treball, atur , fogasa, i formació prof) durant tota la vigència del cte. Sempre i quan aquest cte de formació suposi un increment de la plantilla de treballadors. • Objecte : formació teòrica per desenvolupar un lloc de treball qualificat o un ofici. • És pot celebrar amb treballador de 16 a 21 anys que no tinguin cap titulació per fer un contracte de pràctiques. • Amb aturats que s´ incorporin com alumnes treballadors als programes públics d´ ocupació. (veure art. 79302) • Problemàtica és la formació teòrica. • Contracte de pràctiques no el modifiquen.
 19. Jornada Actualitat Empresarial • Serveis públics d´ ocupació : Contractació d´ orientadors per les OTG (1500 treb). AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ : Són empreses que fan d´ intermediàries entre les propostes de feina i els treballadors (cal autorització del Servei públic d´ ocupació) Els aturats o sol·licitants d´ ocupació hauran de continuar realitzant tràmits amb l´ OTG però podran demanar la intervenció de les agències.
 20. Jornada Actualitat Empresarial • EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL • S´ igualarà la indemnització. Fi de cte. • S´ amplià l´ àmbit d´ actuació a administracions públiques (no funcionaris públics) 801/04/2011 i construcció. • S´ igualen condicions de treball extra salarials. • S´ eliminaran determinades clàusules existents als convenis col·lectius d´ aplicació.
 21. Jornada Actualitat Empresarial contractació treballadors amb discapacitat • Bonif. 375 € mes (4500 € any) per cte. Indefinit durant tota la vigència del cte. • Bonif. 425 € mes (5100 € any) si : - paràl·lisis cerebral/ mental - discapacitat física o sensorial sup. Al 65% • Si el treballador te més de 45 anys en el moment de la contractació la bonificació s´ incrementa en 100 € mensuals mes. • Transformació de contractes temporals a indefinits 4500 € any durant tota la vigència del contracte. • També existeixen bonificacions, per cte. Temporal : • 4100 € si es d´ especial minusvalia • 3.500 € la resta.
 22. Jornada Actualitat Empresarial TREBALLADORS AMB RISC D´ EXCLUSIÓ SOCIAL • 600 € ANY DURANT 4 ANYS CTE INDEFNIT • SI LA CONTRACTACIÓ ES REALITZA PER EMPRESES D´ INSERCIÓ 850 € ANY • TREBALLADORS DE CENTRE DE MENORS, DROGODEPENDENTS, INTERNS DE CENTRES PENITENCIARIS tenen especial protecció sobre l´ absentisme o l´ embriaguesa.
 23. Jornada Actualitat Empresarial VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERE BONIF 1500 € ANY DURANT 4 ANY PER CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DRET REFERENT A LA MOVILITAT GEOGRAFICA I REFERENT AL ABSENTISME
 24. JORNADES D’ACTUALITAT EMPRESARIAL LA REFORMA LABORAL MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ