9789740331773

950 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9789740331773

 1. 1. ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโยะจิจุกุโงะ: ส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร _13-11(001-018)P3.indd 1 12/15/13 4:21 PM
 2. 2. _13-11(001-018)P3.indd 2 12/15/13 4:21 PM
 3. 3. 1 บทน�ำ _13-11(001-018)P3.indd 3 12/15/13 4:21 PM
 4. 4. 4 โยะจิจุกุโงะ・よじじゅくご 四字熟語・YOJIJUKUGO・สำ� นวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น การศึกษาส�ำนวน สุภาษิต ค�ำพังเพย หรือค�ำคมของแต่ละประเทศถือได้ว่ามีความ ส�ำคัญยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แนวความคิดศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะส�ำนวนสุภาษิตจะสอดแทรกวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่ผ่านมาไว้ด้วย ส�ำนวนของญี่ปุ่นมีทั้งส่วนที่น�ำมาจากภาษาจีน และส่วนที่เป็นของญี่ปุ่นเอง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีเป็นจ�ำนวนมากมหาศาล ท�ำให้ยากต่อการ เรียนรู้และจดจ�ำเป็นอย่างยิ่ง การเรียนภาษาญี่ปุ่นในห้องเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งการอ่าน หรือการฟัง ภาษาญีปนจากสือทุกประเภท นอกจากต้องมีความรูและเข้าใจความหมายอักษรคันจิแต่ละตัวที่ ่ ุ่ ่ ้ มีอยูจำนวนมากแล้ว ผูเรียนยังต้องพบกับค�ำศัพท์และส�ำนวนทีประกอบด้วยอักษรคันจิสตวเรียง ่� ้ ่ ี่ ั กันอยูเสมอ ท�ำให้รสกว่าภาษาญีปนยากยิงขึนไปอีก เพราะไม่สามารถอ่านหรือฟังเนือหาได้เข้าใจ ่ ู้ ึ ่ ุ่ ่ ้ ้ อย่างแท้จริง บางครั้งค้นหาจากพจนานุกรมก็ไม่พบค�ำศัพท์หรือส�ำนวนนั้น จึงนับเป็นอุปสรรค ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในบทนี้จะได้เรียนรู้ว่าโยะจิจุกุโงะคืออะไร ประเภทของโยะจิจุกุโงะ หลักการพิจารณา ส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร และความแตกต่างระหว่างส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร กับส�ำนวน สุภาษิต ค�ำพังเพย ค�ำคม และภาษิตโบราณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. โยะจิจุกุโงะคืออะไร โยะจิจุกุโงะ (四字熟語・よじじゅくご・Yojijukugo) ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมาย ตรงตามตัวอักษรว่า “ค�ำประสม 4 ตัวอักษร” ในภาษาไทยมีผู้แปลว่า “ค�ำประสมคันจิ 4 ตัว” ส่วนใหญ่เป็นค�ำประสมคันจิดั้งเดิมที่ญี่ปุ่นรับมาจากค�ำภาษาจีนและปรับใช้ให้เหมาะสม กับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ พจนานุกรม (Yojijukugo) ไว้ว่า よ じ じゅく ご “四字熟語 じ おん せ い ご り ん 成語林(旺文社: 1992) よっ かんじ ให้นิยามความหมายของค�ำว่า な い み 四字熟語 あらわ とは、四つの漢字から成る、まとまった意味を表すことば。ふつう よ よ じ かん ご れい かいろうどうけつ か っ か そ う よ う がっしょうれんこう 字音読みのものをいう。四字漢語ともいう。例:偕老同穴、隔靴掻痒、合従連衡、 がりょうてんせい ぎょくせきこんこう ” 画竜点睛、玉石混交。 _13-11(001-018)P3.indd 4 12/15/13 4:21 PM
 5. 5. 5 บทนำ� “โยะจิจุกุโงะ คือกลุ่มค�ำที่เกิดจากการน�ำอักษรคันจิ 4 ตัวมารวมกันและมีความหมาย ร่วมกัน ปกติอ่านแบบจีน (On-yomi) บางที่ก็เรียกว่า 四字漢語 เช่น 偕老同穴 (เนื้อคู่ กระดูกคู่) 隔靴掻痒 (เกาไม่ถูกที่คัน) 合従連衡 (ผนึกก�ำลังต่อสู้) 画竜点睛 (สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ สุดท้าย) 玉石混交 (ดีเลวมีปนกัน)” よ か っ か そ う よ う じ かん ご かいろうどうけつ がりょうてんせい がっしょうれんこう ぎょくせきこんこう だ い じ りん พจนานุกรม 大辞林 (三省堂 : 1995) ให้นิยามความหมายของค�ำว่า (Yojijukugo) ไว้ว่า か ん じ よ じ こうせい じゅくご 四字熟語 いちじつせんしゅう せ い く “よじじゅくご【四字熟語】:漢字四字で構成される熟語・成句「一日千秋」 「傍若無人」など。” ぼうじゃくぶじん いちじつせんしゅう “โยะจิจุกุโงะ คือ ค�ำประสม/ค�ำพังเพยที่สร้างขึ้นจากอักษรจีนสี่ตัว เช่น 一日千秋 (ความรู้สึกว่าวันเวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้า) 傍若無人(ท�ำตามใจตนเองโดยไม่สนใจคน รอบข้าง)” ぼうじゃくぶじん しん めい かい よ じ じゅく ご じ てん พจนานุกรม 新明解四字熟語辞典 (三省堂: 1998) ให้นิยามความหมายของค�ำว่า 四字熟語 (Yojijukugo) ไว้ดังนี้ よ あらわ じ じゅく ご よ ん も じ じんるい ながねん え い ち はいけい ふ く ひ ゆ て き “ 四字熟語はわずか四文字で、人類の長年の英知をその背景を含めて比喩的 ぶってん ぶっきょうご もと しんえん い ぎ がんちく に表すことができるし、仏典・仏教語に基づく深遠な意義を含蓄ある比喩とし ” て伝えることもできる。 “โยะจิ จุ กุ โ งะ มี คั น จิ เ พี ย งสี่ ตั ว แต่ ส ามารถใช้ แ สดงอุ ป มาที่ แ ฝงไว้ ซึ่ ง ภู มิ ป ั ญ ญาอั น หลักแหลมที่สะสมมานานของมนุษย์ และยังสามารถใช้เป็นอุปมาในการถ่ายทอดหลักธรรม ของพระพุทธศาสนาได้ด้วย” いわ な み よ じ じゅく ご じ てん พจนานุกรม 岩波四字熟語辞典 (岩波書店: 2008) ให้นิยามความหมายของค�ำว่า 四字熟語 (Yojijukugo) ไว้ว่า よ じ じゅく ご ていぎ そうとう “「四字熟語」ということば、これを定義しようとすると、じつはそれだけでも相当 なんだい ぽ ぴ ゅ ら れい だ じゃくにくきょうしょく な難題になってしまいます。ポピュラーな例を出すと、「弱肉強食」はともかく、 やきにくていしょく よ じ じゅく ご む り り ゆ う ー ー 「焼肉定食」を四字熟語というのはちょっと無理だとすれば、その理由は?――むずか よ じ じゅく ご か た じ た い しいですよね。そんなこんなで、そもそも「四字熟語」などというくくり方自体がおか い け ん ” しいのだという意見もあるくらいなのです。 _13-11(001-018)P3.indd 5 12/15/13 4:21 PM
 6. 6. 6 โยะจิจุกุโงะ・よじじゅくご 四字熟語・YOJIJUKUGO・สำ� นวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น よ じ じゅく ご “ถ้าจะให้นิยามความหมายของ「四字熟語」ก็จะเกิดปัญหายุ่งยากมาก เพราะจะท�ำ ให้สิ่งที่นิยมยกเป็นตัวอย่างกัน เช่น 弱肉強食 (ปลาใหญ่กินปลาเล็ก/คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อ ของคนฉลาด) ซึ่งเป็นส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรอย่างแน่นอน แต่ถ้า「四字熟語」เช่น 焼肉定食 (อาหารชุดเนื้อย่าง) ไม่เป็นส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรก็ยากที่จะหาเหตุผล มาอธิบาย ดังนั้นจึงมีบางความคิดเห็นว่า「四字熟語」แปลกมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้ว” じゃくにくきょうしょく よ じ じゅく ご やきにくていしょく よ じ じゅく ご สรุ ป ได้ ว ่ า โยะจิ จุ กุ โ งะเป็ น กลุ ่ ม ค� ำ ประสมชนิ ด หนึ่ ง เกิ ด จากการน� ำ เอาอั ก ษรคั น จิ 4 ตั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น หรื อ เหมื อ นกั น มารวมกั น เข้ า เป็ น ค� ำ เดี ย ว กลายเป็ น ค� ำ ใหม่ และมี ความหมายใหม่ขึ้นมา โดยอาจมีเค้าความหมายเดิมหรือความหมายเปลี่ยนไปก็ได้ ส่วนใหญ่ เป็นค�ำประสมคันจิ 4 ตัวที่ญี่ปุ่นรับมาจากค�ำภาษาจีน 2. ประเภทของโยะจิจุกุโงะ เนื่องจากยังไม่มีการแบ่งประเภทของโยะจิจุกุโงะอย่างชัดเจน ผู้เขียนจะขอแบ่งประเภท โยะจิจุกุโงะตามความหมาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. โยะจิ จุ กุ โ งะประเภทความหมายทั่ ว ไป คื อ กลุ ่ ม ค� ำ ที่ เ กิ ด จากการประสมกั น ของ อักษรคันจิ 4 ตัวที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้น�ำมารวมกันเป็นโยะจิจุกุโงะ มีความหมาย คงเดิม หรือมีความหมายแตกต่างจากความหมายเดิมเล็กน้อย เมื่ออ่านหรือได้ฟังสามารถ เข้าใจความหมายได้ทันที เช่น มาจากการประสมกันของค�ำว่า 都 (と-จังหวัดโตเกียว) + 道 (どうจังหวัดฮอกไกโด) + 府 (ふ-จังหวัดเกียวโตและโอซาก้า) + 県 (けん-ชื่อจังหวัดที่ลงท้าย ด้วย 県 มี 43 จังหวัด) มีความหมายว่า ชื่อรวมเรียกจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น と どう ふ けん 道府県 都 มาจากการประสมกันของค�ำว่า 日 (にち-ญี่ปุ่น) + 米 (べい-อเมริกา) + (かんけい-ความสัมพันธ์) มีความหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกา にち べ い か ん け い 日米関係 関係 มาจากการประสมกันของค�ำว่า 大学 (だいがく-มหาวิทยาลัย) + (きょういく-การศึกษา) มีความหมายว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัย だ い が く きょう い く 学教育 大 教育 か ん きょう あ っ か มาจากการประสมกันของค�ำว่า 環境 (かんきょう-สิ่งแวดล้อม) + 悪化 (あっか-เสื่อมลง) มีความหมายว่า สิ่งแวดล้อมเสื่อมลง 境悪化 環 _13-11(001-018)P3.indd 6 12/15/13 4:21 PM
 7. 7. 7 บทนำ� มาจากการประสมกันของค�ำว่า 歴史 (れきし-ประวัติศาสตร์) + (しょうせつ-นวนิยาย) มีความหมายว่า นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ れ き し し ょ う せつ 史小説 歴 小説 โยะจิจุกุโงะประเภทนี้มีอยู่ทั่วไป เป็นวิธีการสร้างค�ำใหม่ในภาษาญี่ปุ่น สามารถ สร้างโยะจิจุกุโงะขึ้นใหม่ได้ และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่ เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 2. โยะจิจุกุโงะประเภทความหมายเฉพาะ คือกลุ่มค�ำที่เกิดจากการประสมกันของ อักษรคันจิ 4 ตัวที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้น�ำมารวมกันเป็นโยะจิจุกุโงะ มีความหมาย ใหม่ ซึ่ ง ไม่ ต รงกั บ ความหมายเดิ ม เลย หรื อ มี ค วามหมายใหม่ ขึ้ น อี ก อย่ า งหนึ่ ง แต่ ยั ง คง รักษาความหมายของตัวอักษรเดิมไว้บ้าง และมีความหมายเชิงเปรียบเทียบไปในทางบวก หรือทางลบก็ได้ เมื่ออ่านหรือได้ฟังจะไม่สามารถเข้าใจความหมายได้ทันที ต้องอาศัยการ ตีความ เช่น よう と う く に く 羊頭狗肉 มาจากการประสมกันของค�ำว่า 羊 (よう-แกะ) + 頭 (とう-ศีรษะ) + 狗 (く-สุนัข) + 肉 (にく-เนื้อ) มีความหมายว่า การหลอกลวง ไม่เป็นจริงเหมือนที่โฆษณา う み せ ん やま せ ん 海千山千 มาจากการประสมกันของค�ำว่า 海 (うみ-ทะเล) + 千 (せん-หนึ่งพัน) + 山 (やま -ภูเขา) + 千 (せん -หนึ่งพัน) มีความหมายว่า การที่ ผ ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาวมามาก คนที่แข็งแกร่งมากด้วยประสบการณ์ 終始一貫 มาจากการประสมกันของค�ำว่า 終 (しゅう-สุดท้าย จบ เสร็จสิ้น) + 始 (し-เริ่มต้น) + 一貫 (いっかん-ต่อเนื่องสม�่ำเสมอเป็นแนวเดียวกันตลอด) มีความหมายว่า เหมือนกันตั้งแต่ต้นจนจบ เสมอต้นเสมอปลาย しゅう し い っ か ん いろ こい ざ た 色恋沙汰 มาจากการประสมกันของค�ำว่า 色 (いろ-สี) + 恋 (こい-ความรัก) + 沙汰 (ざた-เหตุการณ์ ข่าวสาร) มีความหมายว่า บรรยากาศก�ำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม ความ รักใคร่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องผูกพัน ぜ っ た い ぜつ め い 絶体絶命 มาจากการประสมกันของค�ำว่า 絶体 (ぜったい-หมดสภาพ ร่างขาด) + 絶命 (ぜつめい -การสิ้นลม การขาดใจตาย) มีความหมายว่า จนตรอก เข้ า ตาจน หมด หนทางหนี _13-11(001-018)P3.indd 7 12/15/13 4:21 PM
 8. 8. 8 โยะจิจุกุโงะ・よじじゅくご 四字熟語・YOJIJUKUGO・สำ� นวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น โยะจิจุกุโงะประเภทนี้จึงจัดเป็นส�ำนวน (Idiom) อย่างหนึ่ง เพราะเป็นกลุ่มค�ำ ที่ มี ค วามหมายโดยรวมต่ า งจากความหมายของแต่ ล ะตั ว อั ก ษรในกลุ ่ ม ค� ำ นั้ น ถ้ า แปล ความหมายตรงตัวจะไม่สามารถสื่อความหมายได้ เพราะมีความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นโยะจิจุกุโงะดั้งเดิมที่ประเทศญี่ปุ่นรับมาจากค�ำภาษาจีนและปรับใช้ให้เหมาะสม กับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งนี้ ในภาษาอังกฤษมีการเรียกโยะจิจุกุโงะแบบที่เป็นส�ำนวนนี้กันหลายอย่าง ได้แก่ Four-Character Idiomatic Compounds; Four-Character Idiom; Four-Character Idiomatic Phrase; Japanese 4 letter proverbs or idiomatic expressions; Japanese Idioms in 4 Characters; Four character idiomatic phrase; Four-character Sino-Japanese compounds; Idiomatic Yojijukugo ส�ำหรับหนังสือเล่มนี้ จะเรียกโยะจิจุกุโงะประเภทส�ำนวนดังกล่าวเป็นภาษาไทยว่า “ส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร” 3. หลักการพิจารณาส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร จากความหมายและประเภทของโยะจิจุกุโงะจะเห็นได้ว่า ส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัว อั ก ษรมี ลั ก ษณะเป็ น กลุ ่ ม ค� ำ ที่ ป ระกอบด้ ว ยตั ว อั ก ษรคั น จิ สี่ ตั ว เหมื อ นกั บ โยะจิ จุ กุ โ งะแบบ ทั่วไป การพิจารณากลุ่มค�ำใด ๆ ว่าเป็นส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรหรือไม่นั้น มีหลัก การพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 1. เป็นกลุ่มค�ำประสมที่มาจากตัวอักษรคันจิ 4 ตัวรวมกัน ถ้าดูจากโครงสร้างของ กลุ ่ ม ค� ำ จะมี ลั ก ษณะของค� ำ ที่ ม าจากค� ำ ภาษาจี น 2 ตั ว อั ก ษร (2+2) รวมกั น มากที่ สุ ด เช่น へ い しん て い と う มาจากการรวมกันของกลุ่มประสมคันจิ 2 ตัว คือ ค�ำว่า 平身 (へいしんยืนตรง) และ 低頭 (ていとう-ก้มศีรษะ) มีความหมายว่า การก้มศีรษะลงต�่ำเพื่อขอโทษ การยอมรับในความรู้ความสามารถ 身低頭 平 へい おん ぶ じ มาจากการรวมกันของกลุ่มค�ำประสมคันจิ 2 ตัว คือ ค�ำว่า 平穏 (へい おん-สงบสุข) และ 無事 (ぶじ-ปลอดภัย) มีความหมายว่า สันติสุข ความร่มเย็นเป็นสุข 穏無事 平 _13-11(001-018)P3.indd 8 12/15/13 4:21 PM
 9. 9. 9 บทนำ� มาจากการรวมกันของกลุ่มค�ำประสมคันจิ 2 ตัว คือค�ำว่า 悪事 (あく じ-เรื่องไม่ดี) และ 千里 (せんり-หนึ่งพันลี้) มีความหมายว่า การกระท�ำผิดหรือเรื่องที่ไม่ดี ถูกขุดคุ้ยตีแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง あく じ せん り 事千里 悪 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มค�ำที่มาจากภาษาจีนหรืออักษรคันจิตัวเดียว (1+1+1+1) รวม กันเป็นส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรด้วย เช่น き ど あい らく 喜怒哀楽 มาจากการรวมกันของอักษรคันจิ 4 ตัว คือค�ำว่า 喜 (き-ดีใจ) + 怒 (ど-โกรธ ) + 哀 (あい-เศร้า ) + 楽 (らく-สนุก) มีความหมายว่า อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ได้แก่ ดีใจ โกรธ โศกเศร้า และสนุกสนาน ろうにゃくなんにょ 老若男女 มาจากการรวมกันของอักษรคันจิ 4 ตัว คือค�ำว่า老 (ろう-ชรา) + 若 (にゃく-หนุ่มสาว) + 男 (なん-ผู้ชาย) + 女 (にょ-ผู้หญิง) มีความหมายว่า ทุกเพศทุกวัย มนุษย์ทุกผู้ทุกนามไม่จ�ำกัดเพศและอายุ でんこうせっか 電光石火 มาจากการรวมกันของอักษรคันจิ 4 ตัว คือค�ำว่า 電 (でん-ไฟฟ้า) + 光 (こう-แสง) + 石 (せっ-หิน) + 火 (か-ไฟ เพลิง) มีความหมายว่า รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ 2. พจนานุกรมส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรส่วนใหญ่จะมีกลุ่มค�ำที่มีลักษณะเดียว กับข้อ 1. รวมทั้งยังรวมลักษณะการเรียงค�ำแบบ [○○之○] ไว้ด้วย เช่น 他山之石 การเรียนรู้จากการผิดพลาดของผู้อื่นเพื่อพัฒนาตัวเอง การเรียนรู้จาก ประสบการณ์ของผู้อื่น た ざ ん のい うん でい の し さ ต่างกันราวฟ้ากับดิน 泥之差 雲 ちく ば の とも เพื่อนสนิท เพื่อนที่เล่นและเติบโตมาด้วยกัน 馬之友 竹 กลุ่มค�ำเหล่านี้เดิมเป็นค�ำประสมคันจิ 3 ตัว (三字熟語-Sanjijukugo) ที่ภาษา ญี่ปุ่นเขียนเสียงโนะ [之 (no)] ด้วยอักษรฮิรางานะ ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเขียนเสียง โนะด้วยอักษรคันจิ จึงนิยมใช้กันเป็นส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร 3. จากลั ก ษณะปกติ ที่ ส� ำ นวนคั น จิ ป ระสม 4 ตั ว อั ก ษรอ่ า นแบบจี น (onyomi) ดั ง ตั ว อย่ า งข้ อ 2. ที่ ย กมาข้ า งต้ น แบบ [ ○ ○ 之 ○ ] ซึ่ ง มี อั ก ษรตั ว หนึ่ ง อ่ า นแบบญี่ ปุ ่ น (kunyomi) คือเสียงโนะ (no) ลักษณะเช่นนี้ท�ำให้มีโยะจิจุกุโงะจ�ำนวนหนึ่งที่จัดได้ว่าเป็น _13-11(001-018)P3.indd 9 12/15/13 4:21 PM
 10. 10. 10 โยะจิจุกุโงะ・よじじゅくご 四字熟語・YOJIJUKUGO・สำ� นวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ส� ำ นวนคั น จิ ป ระสม 4 ตั ว อั ก ษรกล่ า วคื อ มี ส องตั ว อั ก ษรหรื อ สามตั ว อั ก ษรอ่ า นแบบญี่ ปุ ่ น (kunyomi) เช่น うみせんやません 海千山千 การที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก คนที่แข็งแกร่งมากด้วยประสบการณ์ おおばんぶるまい 大盤振舞 เลี้ยงอาหารหรือให้เงิน/สิ่งของจ�ำนวนมาก 十人十色 สิบคนก็สิบอย่าง ต่างคนต่างใจ นานาจิตตัง じゅうにんといろ อีกทั้งยังมีส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรบางส�ำนวนที่อ่านแบบญี่ปุ่น (kunyomi) ทุกตัวอักษร เช่น 角矯牛殺 (つのをためてうしをころす) การดัดเขาโคให้ตรงก็เหมือนกับฆ่าโค 先即制人 (さきんずればすなわちひとをせいす) ลงมือท�ำก่อนได้เปรียบ จะเห็ น ได้ ว ่ า หากยึ ด ลั ก ษณะดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ เ ป็ น ตั ว ก� ำ หนดว่ า กลุ ่ ม ค� ำ ใดเป็ น ส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรจะยังไม่มีความชัดเจนและครอบคลุมตามนิยามความหมาย ของส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรเพราะมีขอบเขตกว้าง ดังนั้นสามารถพิจารณาลักษณะ ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม 4. มีความเป็นนิทาน โดยอาจจะยกเป็นเรื่องเล่าต่าง ๆ ได้ กล่าวคือ ส�ำนวนคันจิ ประสม 4 ตัวอักษรมีรากศัพท์มาจากตัวอักษรจีนเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ที่ไม่ใช่เพียงแค่ ความหมายในตัวอักษรเท่านั้นส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรยังมีประวัติเรื่องราวความ เป็นมาและวัฒนธรรมซ่อนอยู่ เช่น 呉越同舟 (การตกอยู่ในสภาพที่ต้องร่วมมือกันเพื่อ ความอยู่รอด) เป็นส�ำนวนที่มีนิทานสมัยชุนชิวของจีน (770 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง 453 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ว่า คนในแคว้นอู๋ไม่ค่อยจะสามัคคีกันกับคนที่คอยเป็นศัตรู บังเอิญ ต้ อ งนั่ ง เรื อ ล� ำ เดี ย วกั น แต่ เ มื่ อ เกิ ด ลมพายุ พั ด กระหน�่ ำ ต่ า งฝ่ า ยต่ า งช่ ว ยเหลื อ กั น เพื่ อ ให้ รอดชีวิต (Yojijukugojiten: 1994) ดังนั้น ผู้ที่ไม่ทราบนิทานเรื่องดังกล่าวจึง มักจะใช้ส�ำนวนนี้ ผิดความหมาย ご _13-11(001-018)P3.indd 10 えつ どう しゅう 12/15/13 4:21 PM

×