Mainidea

4,318 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
177
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mainidea

  1. 1. ในการอานไมวาจะเปนการอานเพื่อความเพลิดเพลิน หรืออานเพื่อ ศึกษาหาความรูก็ตามผูอานตางก็มีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ ตองการเขาใจ ในเนื้อเรื่องที่อาน รูจุดมุงหมายและอารมณของผูเขียน นักเรียนสวนใหญ มักจะมีปญหาเกียวกับการอาน เพราะจับประเด็นไมไดวา เรื่องที่อานเปน ่ เรื่องเกี่ยวกับอะไร และไมสามารถเขาใจเนื้อเรื่องไดโดยตลอด ทําใหเกิด ความรูสึกวา การอานเปนสิ่งที่นาเบื่อ แตถานักเรียนรูวิธีอานจับใจความ สําคัญ นักเรียนอาจจะมีทศนคติทดีตอวิชาการอานมากยิ่งขึ้น ั ี่ การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน เปนเรื่องที่ไมยากเกินไปนัก สําหรับนักเรียนที่รูเทคนิคในการอาน นักเรียนอยากรูหรือเปลาวาเขามี เทคนิคในการจับใจความสําคัญ จากเรื่องทีอานกันอยางไร ่ ก ความหมายของการอาน การอาน คือ การสื่อความหมายระหวางผูอาน กับผูเขียน โดยใช ตัวอักษร เปนสื่อกลาง การอานมีอยูหลายรูปแบบ ขึ้นอยูวาเรามีวัตถุประสงคอะไรในการอาน * การอานจับใจความสําคัญ คือ การอานเพื่อหาสาระสําคัญของยอหนา หรือเรื่องนั้นๆ วา คือ อะไร ในการอานเพื่อจับใจความสําคัญ นักเรียนจะตองอานดวยวิธี Skimming * การอานแบบ skimming คือการอานอยางรวดเร็วเพื่อจับใจความสําคัญ ของสิ่งที่อาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. อานสองสามประโยคแรกและประโยคสุดทายของยอหนา แลวถามตัวเองวา เนื้อเรื่องที่อานเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 2. อานเรื่องอยางรวดเร็วเพื่อใหไดหัวเรื่องของขอความนั้น ไมใชสวนที่เปน รายละเอียดของเรื่อง การหา topic ถาบทความนั้นไมมี topic นักเรียนตองอานเรื่องกอน แลว กําหนด topic จากบทความที่อานขึ้นเอง. Roots are like sponges. They soak up water. And roots are anchors , too. Aplants roots grow down into the earth. They spread out and send out branches. Theycurve around stones. They grow toward damp places in search of water.นักเรียนคงสังเกตวาทุกประโยค พูดถึง Roots ในแงตางๆ ดังนั้นเราก็สรุปไดวา Roots คือtopic หรือหัวขอเรื่องของ บทความนี้ เพราะเปนคําที่ถูกกลาวถึงบอยที่สุดใน passage
  2. 2. Topic Sentence ประโยคใจความสําคัญ ประโยคใจความสําคัญ คือ ประโยคที่บรรจุหัวขอเรื่อง หรือสาระสําคัญเกี่ยวกับหัวขอเรื่อง บางทีเราก็เรียกประโยคใจความสําคัญวา ประโยคหลัก หลังจากที่นักเรียนอาน passage(บทความ) จบแลว จะสังเกตพบวามีประโยคหนึ่งทีมีความสําคัญมากกวาประโยคอื่นๆ ที่อยูใน ่passage เดียวกัน เปนประโยคที่บอกความคิดรวมๆ ไมเจาะจงถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะประโยคที่วานี้คือ ประโยคใจความสําคัญ ( Topic Sentence ) สวนประโยคอื่นๆ เปนใจความรอง( Supporting Detail ) สนับสนุนใหใจความหลักชัดเจนยิ่งขึ้น ตําแหนงของ Topic Sentence ไมไดมีกฎแนนอนตายตัวลงไปวา ประโยคใจความสําคัญจะตองอยูตอนตนหรือตอนทายของยอหนาเทานั้น มันอาจจะอยูที่ใดที่หนึ่งของ passage ก็ได ซึ่งตําแหนงของประโยคใจความสําคัญมีอยู 5 ลักษณะ คือ 1. ประโยคใจความสําคัญ อยูตอนตนของยอหนา 2. ประโยคใจความสําคัญ อยูตอนกลางของยอหนา 3. ประโยคใจความสําคัญ อยูตอนทายของยอหนา 4. ประโยคใจความสําคัญ อยูตอนตนและตอนทายของยอหนา 5. ไมมีประโยคใจความสําคัญอยูในยอหนา เพื่อใหเกิดความเขาใจในตําแหนงของประโยคใจความสําคัญ ของแตละยอหนาชัดเจนยิ่งขึ้น นักเรียนควรศึกษาตัวอยางตอไปนี้อยางละเอียด ตัวอยางที่ 1 Malaysia has many interesting places to visit. Every state has its own beautiful buildings. There are a number of places built in different styles which are very interesting. Everywhere, there are parks and for the nature lover, a number of beautiful places surrounded by natural scenery. จากตัวอยางนักเรียนคงเห็นแลววา topic sentence ของยอหนานี้ คือ ประโยคแรก ซึ่งกลาวถึงประเทศมาเลเซียวามีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย สวนประโยคอื่นๆแสดงใจความที่เกี่ยวของกับประโยคแรก โดยขยายความถึงสถานที่ ที่นาสนใจของมาเลเซียเพิ่มเติม ซึงเรียกวาประโยคขยายความ ่ตัวอยางที่ 2 Doctors say that 100,000 people could now be suffering from AIDSWorldwide and between five to ten million are infected with the disease. It ispredicted that in the next ten years, the number of people dying from AIDS aroundthe world may reach 100 million. AIDS can spread very quickly. ในตัวอยางที่ 2 ผูเขียนเริ่มตนยอหนาดวยประโยคที่กลาวถึงรายละเอียดตางๆ กอน คือจํานวนคนที่กําลังไดรับความทุกขทรมาณจากโรคเอดสมีประมาณ หนึ่งแสนคนและอีก 5 ลานถึง10 ลานคนก็กําลังอยูในระยะที่ตดเชื้อ มีการคาดการณ วาอีก 10 ปขางหนา คนที่ตายดวยโรค ิเอดสอาจมีถึง 100 ลานคน และ ผูเขียน ไดสรุปใจความสําคัญไวในประโยคสุดทายวา "เอดสแพรเชื้อไดอยางรวดเร็ว "
  3. 3. ตัวอยางที่ 3 The northern part of Alaska is in the polar region. For thousands of years theonly group of people who lived there were Eskimo. They made houses with thickwalls of earth to keep out the cold. They used natural resources to makethings they needed They hunted for seals. They used seal fur to make clothes.They put seal oil in their lamps. Their weapons had sharp points of animal bones. ในยอหนานี้จะเห็นวาผูเขียนวางประโยคใจความสําคัญไวกลางยอหนา คือ ประโยคที่มีใจความวา ชาวเอสกิโมใชวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติในการยังชีพของตน สวนประโยค ที่มากอนและหลังใจความสําคัญ จะขยายความวาชาวเอสกิโมซึ่งอาศัยอยูแถบขั้วโลกเหนือ ปองกันความหนาวดวยการสรางบานดวยดินและยังชีพดวยการลาแมวน้ําโดยใชประโยชนจากขนและน้ํามันของมัน สวนอาวุธที่ใชก็ทํามาจากกระดูกสัตวตัวอยางที่ 4 One of the main causes of forest destruction has been the increaseinpopulation . More people need more land for farming. Many hilltribe people usethe land for only one or two years and then move away and cut down more forests.People also need wood for house building, furniture making and industrial uses. Thegovernment is trying to stop forest destruction. Organizations like the Wildlife FunThailand are also helping. If these people are not successful, thenthe forest of Thailand may soon be gone forever . สําหรับยอหนานี้ ผูเขียนไดเริ่มตนประโยคหลักวา สาเหตุสําคัญของการทําลายปา คือจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น สวนประโยคอื่นๆก็สนับสนุนวาพวกเขาทําลายปา โดยวิธีไหนบาง และสรุปในตอนทายวา ในที่สุดประเทศไทยก็จะไมมีปาไมเหลืออยูอีกเลย ยอหนาแบบนี้มีประโยคใจความสําคัญ 2 ประโยคและประโยคทั้ง 2 อาจมีใจความเดียวกัน เพื่อเนน หรือบางครั้งใจความทั้งสองอาจขัดแยงกัน แตก็มีความตอเนื่องกัน นะคะตัวอยางที่ 5 The first people who settle in Brazil were Portugese , Three guatersof the people have white ancestors. But there are also many Negroes,American Indians and people who are a mixture of races. ในยอหนานี้ เริ่มตนดวยการพูดถึงชาวโปรตุเกสวาเปนชาติแรกที่มาตั้งถิ่นฐาน ใน บราซิล ประโยคตอมาพูดถึงประชากรอีก 3/4 ของบราซิลเปนชาวผิวขาว นอก จากนั้น ยังมีนิโกร อเมริกันอินเดียน และพวกเลือดผสมอีกมากมาย ในยอหนาแบบนี้ไมมีประโยคใจความสําคัญที่ชัดเจน ทุกประโยคมีความสําคัญเทาเทียมกัน เพราะตางพูดถึงสิ่งเดียวกัน ในลักษณะที่ไมไดเปนการสนับสนุนประโยคใดประโยคหนึ่งโดยเฉพาะ นักเรียนจะตองอานขอความทั้งหมดใหจบ แลวสรุปความคิดเองวาผูเขียนตองการสื่อถึงอะไร Main Idea ( ใจความสําคัญ ) เมื่อนักเรียนฝกหาประโยคใจความสําคัญจาก passage ไดคลองแคลวแลว มันก็ไมใชเรื่องยากเลยที่เราจะหา Main idea หรือใจความสําคัญของยอหนาได ทั้งนี้ เพราะใน topic sentence จะแสดงใหเห็นถึงใจความสําคัญ ( main idea) ของยอหนา นั่นก็คือเราสามารถหา main idea ไดจาก topic sentence ถาเรารู วา topic sentence ของยอหนานั้นพูดถึงเรื่องอะไร เราก็จะสรุปใจความสําคัญ ( main idea) ไดจากประโยคใจความสําคัญ ( topic sentence ) นั้นๆ
  4. 4. ศึกษาการหา Main Idea จากตัวอยางตอไปนี้ตัวอยางที่ 1 People in the old days believed in supernatural beings. They believedthat ghosts come to earth on the Halloween night. They thought that witches met topay respect to their Gods and bad people were changed into black cat that night.Topic Sentence คือ People in the old days believed in supernatural beings.Main Idea คือ The beliefs of the people in the old days.ตัวอยางที่ 2 My friend s family has many television sets in their home. There is atelevision in every bedroom and a color television in the living room . There is atelevision sets in the kitchen, too .Topic Sentence คือ My friend s family has many television sets in their home.Main Idea คือ My friends family has many television sets Supporting Detail ( ใจความรอง ) ใจความรอง คือรายละเอียดทีสนับสนุนใจความสําคัญ กลาวคือ ในยอหนาหนึ่งๆนั้นนอกจาก ่จะมีประโยคใจความสําคัญแลว ยังมีประโยคสนับสนุนหรือขยายขอความในประโยคใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุนนี้เรียกวา ประโยคใจความรอง ซึ่งจะเปนใจความสนับสนุนแบบบรรยาย เลา ใหเหตุผล ใหคําจํากัดความ หรือเปนใจความเปรียบเทียบใหความแตกตางตัวอยางของใจความรอง People in the old days believed in supernatural beings. Theybelieved that ghosts come to earth on the Halloween night. They thought thatwitches met to pay respect to their Gods and bad people were changed into blackcat that night. มีหลักสังเกตวา ประโยคใดเปน topic sentence ที่มี main idea อยู และประโยคใดเปน supporting detail โดยการพิจารณาวา ประโยคใดที่มีขอความกลางๆกลาวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยทั่วๆ ไป ประโยคนั้นก็คอ topic sentence ืสวนขอความที่ กลาวถึงสิ่งใดโดยเฉพาะเจาะจงลงไป ประโยคเหลานั้นเปน supportingdetail ประโยคใจความรองมีสวนชวยทําใหเราเขาใจเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น เพราะมันมี สวนชวยเนนใหความเขาใจในใจความสําคัญถูกตองและแนชัดยิ่งขึ้น ชวยบรรยายหรือ ขยายความคิดหลักใหกวางออกไป ทั้งยังใหความกระจาง หรือ อธิบายใจความหลัก อยางชัดเจนSupporting detail อาจมีมากกวา 2 ประโยคขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาผูเขียนตองการยกตัวอยางสนับสนุน main idea มากนอยแคไหนนักเรียนคงจะเขาใจแลววา supporting detail (ประโยคสนับสนุน) เปนขอความที่ยกตัวอยาง หรืออธิบาย ใหความกระจางกับประโยคใจความสําคัญ
  5. 5. ตัวอยางตอไปนี้ จะชวยใหนักเรียนเขาใจไดดียิ่งขึ้น ถาเราแยกแตละประโยค ออกมาจะไดดังแผนภูมิขางลาง Studying birds is one of the most interesting of all hobbies.Some people go on bird watch just to enjoy the beauty and songs of birds.Other people list the birds they see and take notes on their habits.Some bird watchers carry camera and take pictures of the birds. topic Birds study topic sentence Studying birds is one of the most interesting of all hobbies. (main idea) = Studying birds is an interesting hobby. Supporting detail Supporting detail Supporting detail Some people go on Other people list the Some bird watchers bird watch just to birds they see and take carry camera and enjoy the beauty notes on their habit. take pictures of and songs of birds. the birds.

×