Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competencia Dixital

1,362 views

Published on

La competencia digital y el uso de la web 2.0 en la educación

Published in: Education
 • Be the first to comment

Competencia Dixital

 1. 1. Competencias básicas Competencia dixital Antonio Bello González - 2009
 2. 2. A competencia dixital Conceptualización de competencia “ Aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas con los que se enfrenta a lo largo de la vida” Zabalza y Arnau 2007 Conceptualización de competencia dixital A capacidade para aplicar eficaz e criticamente as tecnoloxías da sociedade da información ao ámbito persoal e profesional.
 3. 3. Alfabetización Dixital <ul><li>Dominio de habilidades tecnolóxicas básicas. </li></ul><ul><li>Buscar e procesar información </li></ul><ul><li>Utilización da competencia na comunicación interpersoal (Mails,..) </li></ul><ul><li>Búsqueda da información actulaizada (blogs, cursos online…) </li></ul><ul><li>Aprendizaxe continuo ao longo de toda a vida. </li></ul><ul><li>Beneficios a nivel persoal, profesional e social. </li></ul><ul><li>Novos entornos novos formatos de búsqueda e selección da información. </li></ul><ul><li>Favorece o traballo colaborativo salvando as distancias </li></ul><ul><li>Non esquecer saber ser, coñecer, saber facer, e convivir. </li></ul><ul><li>Como fin ultimo o uso seguro e crítico das tecnoloxías da sociedade da información (TSI) </li></ul><ul><li>Obxectivo final </li></ul><ul><ul><ul><li>Lograr que os cidadáns sexan persoas autónomas, reflexionen a información e do mesmo xeito a utilicen de xeito eficiente e eficaz no seu crecemento persoal, profesional e social. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Competencias dixitais do profesorado <ul><li>Competencias relacionadas co uso das TIC. </li></ul><ul><ul><li>As mesmas que se requiren a tódolos cidadáns. </li></ul></ul><ul><ul><li>Específicas para desenvolver a súa tarefa docente. Procesos de ensino-aprendizaxe, e xestión de centro. </li></ul></ul><ul><li>Competencias instrumentais </li></ul><ul><ul><li>Uso de programas e recursos de internet. </li></ul></ul><ul><li>Competencias didácticas. </li></ul><ul><ul><li>Uso de todos so medios TIC nos distintos roles docentes: orientador, asesor, titor, motivador,… </li></ul></ul><ul><li>¿ Que entendemos por competencias dixitais ? </li></ul>
 5. 5. Ferramentas didácticas <ul><li>Medio de expresión </li></ul><ul><ul><li>Escribir, debuxar, presentacións </li></ul></ul><ul><li>Fonte aberta de información </li></ul><ul><ul><li>Internet , DVDs, TV, intranet…. </li></ul></ul><ul><li>Instrumento de proceso de información </li></ul><ul><ul><li>Enquisas, traballos de completar </li></ul></ul><ul><li>Canal de comunicación presencial </li></ul><ul><ul><li>Pizarra dixital </li></ul></ul><ul><li>Canal de comunicación virtual </li></ul><ul><ul><li>Mensaxería , foros, weblog, Wikis </li></ul></ul><ul><li>Medio didáctico </li></ul><ul><ul><li>Materiais interactivos </li></ul></ul><ul><li>Xerador de novos espazos formativos </li></ul><ul><ul><li>Plataformas de e-centro </li></ul></ul><ul><li>Facilitador da comunicación coas familias </li></ul><ul><li>Instrumento para a xestión administrativa e titorial. </li></ul><ul><li>As TIC nos procesos de ensino-aprendizaxe </li></ul>
 6. 6. Entornos didáctico-tecnolóxicos ENTORNO DIDÁCTICO-TECNOLÓXICO USO DIDÁCTICO MATERIAL UBICACIÓN ENTORNO AULA Compartir información Debate Rincón de clase Pizarra Dixital Pizarra dixital Interactiva Aula de clase Biblioteca Aula informática ENTORNO GRUPO Traballos colaborativos Pizarra dixital 3-5 alumnos Tablet –PC PDI Aula de clase Biblioteca Aula informática ENTORNO INDIVIDUAL Traballos individuais ou parellas Ordenador por alumno ou parella Aula de clase Biblioteca Aula informática En casa
 7. 7. Que é a Web 2.0 O termino Web 2.0 naceu a mediados de 2004 e creceu ata ser portada dos principais semanarios mundiais no Nadal de 2006. Este fenómeno tecno-social popularizouse a partir das súas aplicacións máis representativas, Wikipedia , YouTube , Flickr , WordPress , Blogger , MySpace , Facebook , e da sobreoferta de centos de ferramentas intentando captar usuarios / creadores de contidos.
 8. 8. Que é a Web 2.0 Según O’Reilly , principal promotor da noción de Web 2.0, os principios constitutivos de esta son sete: - a World Wide Web como plataforma de traballo, - o fortalecemento da intelixencia colectiva, - a xestión das bases de datos como competencia básica, - o fin do ciclo das actualizacións de versións do software, - os modelos de programación lixeira xunto á busca da simplicidade, - o software non limitado a un só dispositivo e - as experiencias enriquecedoras dos usuarios.
 9. 11. DA WEB DE ESCRITURA Á WEB DE LECTO-ESCRITURA CONTIDO UNIDIRECCIONAL CONTIDO MULTIDIRECCIONAL Tecnoloxía Cliente/servidor Alto coste en desenvolvemento Alto coste en hardware Curva lenta de aprendizaxe Pouca socialización INFORMACIÓN NON VISIBLE E Non consultable Comunicación: E-Mail, foros, chat INFORMACIÓN VISIBLE E consultable Comunicación: Blogs, wikis, redes sociais WEB 1.0 WEB 2.0 Web estática Web dinámica Web interactiva Clasificación TAXONÓMICA Clasificación FOLKXONÓMICA Tecnoloxías como Desktops apps Banda ancha Optimización costes desenvolvemento Mínimas habilidades técnicas Intelixencia colaborativa ou colectiva categorías Búsquedas comunitarias Búsquedas simples Búsquedas comunitarias CAMBIO DE FILOSOFÍA CAMBIO DE ROLES DEMOCRATIZACIÓN DOS CONTIDOS enlaces RSS: Suscrición notificación A nova xeración WEB
 10. 12. Web 2.0: Desafíos para a escola <ul><li>Situarse nun contorno “online”, non “offline” </li></ul><ul><li>Investir aos estudiantes como productores </li></ul><ul><li>Traballar en redes, construir como comunidades de aprendizaxe </li></ul><ul><li>Experimentar, cambiar, axustar. </li></ul><ul><li>Permitir a personalización </li></ul><ul><li>Extender non só a aula senon a escola </li></ul><ul><li>Estadios para a apropiación das NTICs (F. Pisani) </li></ul><ul><li>Atracción (ou introdución) sobre o tema </li></ul><ul><li>Acceso ás tecnoloxías </li></ul><ul><li>Uso das tecnoloxías </li></ul><ul><li>Apropiación( resolver problemas coas tecnoloxías) </li></ul><ul><li>Cultura ( inclúe colaboración, configuración, traballo en rede, entre outras </li></ul>
 11. 13. Web 2.0: Desafíos para a escola <ul><li>Máxima interacción entre os usuarios </li></ul><ul><li>Aplicacións : </li></ul><ul><ul><li>Para expresarse/crear e publicar : blog , wiki ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Para publicar e buscar información : podcast , YouTube , Flickr , SlideShare , Del.icio.us ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Para acceder a información de interese : RSS , XML , Bloglines , GoogleReader , buscadores especializados ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Redes sociais : Ning, Second Life , Twitter ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Outras : calendarios, geolocalización, libros virtuales compartidos, noticias, ofimática on-line, plataformas de teleformación, pizarras dixitais colaborativas on-line, portal personalizado... </li></ul></ul><ul><li>Democratización das ferramentas </li></ul><ul><li>La plataforma de trabajo é a propia páxina web (no es necesario ter instalado un software cliente en el ordenador. </li></ul>
 12. 14. Pere Marqués 2007
 13. 15. Pere Marqués 2007
 14. 16. Os Blogs para os docentes <ul><li>Tarefas </li></ul><ul><li>Publicar información para clase </li></ul><ul><li>Corrixir tarefas ( feedback ) </li></ul><ul><li>Comunicar as correccións ao resto dos compañeiros/as </li></ul><ul><li>Dispor permanentemente da produción </li></ul><ul><li>Creación de comunidades de aprendizaxe </li></ul><ul><li>Fomento do debate </li></ul>
 15. 17. Competencias básicas Competencia dixital Moitas Grazas [email_address]

×