Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacion curso

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacion curso

 1. 1. Tecnoloxías da Información e daComunicación1º Bacharelato
 2. 2. OBXECTIVOS Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden ofrecer para unha aprendizaxe ao longo da vida. Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo coñecemento e desenvolvendo produtos innovadores, empregando as TIC. Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en rede, para obter, avaliar, e usar información, e para apoiar a aprendizaxe individual e contribuír á aprendizaxe doutros. Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e conducir unha investigación, administrar proxectos, resolver problemas e tomar decisións informadas usando ferramentas e recursos dixitais apropiados. Poñer en práctica condutas éticas e legais e entender os asuntos humanos, culturais e sociais relacionados coa tecnoloxía. Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e funcionamento da tecnoloxía: adquirindo unha formación ética, mediante un exercicio constante de reflexión e práctica democrática ante o uso das TIC. Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as aprendizaxes, relacionándoas cos contidos curriculares das diversas áreas e materias, asumíndoas de maneira que sexan transferibles e aplicables en diversas situacións e contextos de ensino-aprendizaxe a través das TIC. Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, interrelacionado e cambiante.
 3. 3. UNIDADES DIDÁCTICAS Unidade 1. As TIC e a sociedade da información e do coñecemento Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0 Unidade 3. Procesador de texto: OpenOffice WRITER Unidade 4. Folla de cálculo: OpenOffice CALC Unidade 5. Bases de datos: OpenOffice BASE Unidade 6. Presentacións multimedia: OpenOffice IMPRESS Unidade 7. Os sistemas tecnolóxicos Unidade 8. Tratamento dixital de imaxes Unidade 9. Edición de audio e vídeo Unidade 10. Cidadanía dixital Unidade 11. Seguridade informática
 4. 4. UNIDADES TEMPORALIZADAS UNIDADES DIDÁCTICAS SESIÓNS Unidade 1. As TIC e a sociedade da información e do 7 coñecemento. Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de 91ª AVALIACIÓN información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0 Unidade 3. Procesador de textos: OpenOffice WRITER. 16 Unidade 4. Folla de cálculo: OpenOffice CALC. 18 Unidade 5. Base de datos: OpenOffice BASE. 13 Unidade 6. Presentacións multimedia: OpenOffice IMPRESS 122ª AVALIACIÓN Unidade 7. Os sistemas tecnolóxicos. 8 Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0 5 Unidade 8. Tratamento dixital de imaxes. 16 Unidade 9. Edición de audio e vídeo. 15 Unidade 10. Cidadanía dixital. 53ª AVALIACIÓN Unidade 14. Seguridade informática. 6 Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0 8
 5. 5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN Observación directa do alumno para coñecela súa actitude, disciplina e o traballo que esta esixe (iniciativa e interese, realización de traballos encomendados, resolución de cuestións e problemas, participación activa na aula…). Observación directa das habilidades e destrezas no traballo na aula de informática. Comprobación dos seus avances no campo conceptual (preguntas na clase, comentarios na aula,…). Supervisión e corrección dos traballos realizados polo alumnos no ordenador, traballos escritos e exposicións orais de presentacións multimedia. Realización periódica de probas escritas e no ordenador para valoralo grao de asimilación de contidos e consecución de obxectivos.
 6. 6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Exames teóricos: 15% Exames prácticos: 25% Traballos prácticos realizados no ordenador e exposicións: 50% Contidos actitudinais (interese, comportamento, puntualidade, respecto ás normas da aula de informática, …): 10% Proba escrita ou no ordenador ao remate de cada unidade. En cada avaliación farase a media sempre que a cualificación das probas sexa ≥3,5. Cualificación Avaliación: media ponderada das cualificacións obtidas nos exames, traballo e actitude. Para facer a media a cualificación obtida en cada un destes contidos debe ser >3. Recuperación de avaliación: sempre ao comezo da avaliación seguinte. Se se recupera a cualificación será un 5 independientemente da cualificación obtida. CUALIFICACIÓN FINAL: media aritmética das cualificacións obtidas nas distintas avaliacións. Necesario ter un 5 en dúas das avaliacións e como mínimo un 3 na outra.
 7. 7.  Falta de puntualidade: 0,1 puntos. Falta de asistencia sen xustificar: 0,25 puntos. Falta de material: 0,1 puntos. Non realizar as tarefas obrigatorias: 0,25 puntos. Falta de comportamento na aula: 0,25 puntos. Falta grave de actitude que implique un parte de incidencias: 0,5 puntos.
 8. 8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
 9. 9. MOTIVADOS PARACOMEZAR? …

×