SlideShare a Scribd company logo

Presentacion curso

M
M

Presentacion curso

1 of 9
Tecnoloxías da Información e da
Comunicación
1º Bacharelato
OBXECTIVOS
 Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden ofrecer para unha aprendizaxe ao longo da vida.

 Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo coñecemento e desenvolvendo produtos innovadores,
  empregando as TIC.

 Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en rede, para obter, avaliar, e usar información, e
  para apoiar a aprendizaxe individual e contribuír á aprendizaxe doutros.

 Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e conducir unha investigación, administrar
  proxectos, resolver problemas e tomar decisións informadas usando ferramentas e recursos dixitais apropiados.

 Poñer en práctica condutas éticas e legais e entender os asuntos humanos, culturais e sociais relacionados coa
  tecnoloxía.

 Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e funcionamento da tecnoloxía: adquirindo unha
  formación ética, mediante un exercicio constante de reflexión e práctica democrática ante o uso das TIC.

 Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as aprendizaxes, relacionándoas cos contidos
  curriculares das diversas áreas e materias, asumíndoas de maneira que sexan transferibles e aplicables en diversas
  situacións e contextos de ensino-aprendizaxe a través das TIC.

 Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, interrelacionado e cambiante.
UNIDADES DIDÁCTICAS
 Unidade 1. As TIC e a sociedade da información e do coñecemento

 Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de información e
 coñecemento: Ferramentas Web 2.0

 Unidade 3. Procesador de texto: OpenOffice WRITER

 Unidade 4. Folla de cálculo: OpenOffice CALC

 Unidade 5. Bases de datos: OpenOffice BASE

 Unidade 6. Presentacións multimedia: OpenOffice IMPRESS

 Unidade 7. Os sistemas tecnolóxicos

 Unidade 8. Tratamento dixital de imaxes

 Unidade 9. Edición de audio e vídeo

 Unidade 10. Cidadanía dixital

 Unidade 11. Seguridade informática
UNIDADES TEMPORALIZADAS
                 UNIDADES DIDÁCTICAS            SESIÓNS

       Unidade 1. As TIC e a sociedade da información e do
                                       7
       coñecemento.
       Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de
                                       9
1ª AVALIACIÓN información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0
       Unidade 3. Procesador de textos: OpenOffice WRITER.      16
         Unidade 4. Folla de cálculo: OpenOffice CALC.        18
         Unidade 5. Base de datos: OpenOffice BASE.         13
         Unidade 6. Presentacións multimedia: OpenOffice IMPRESS   12
2ª AVALIACIÓN
         Unidade 7. Os sistemas tecnolóxicos.             8
         Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de
         información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0        5

       Unidade 8. Tratamento dixital de imaxes.            16
       Unidade 9. Edición de audio e vídeo.              15
       Unidade 10. Cidadanía dixital.                 5
3ª AVALIACIÓN Unidade 14. Seguridade informática.               6
       Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de
       información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0         8
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 Observación directa do alumno para coñecela súa actitude, disciplina e o traballo
 que esta esixe (iniciativa e interese, realización de traballos encomendados,
 resolución de cuestións e problemas, participación activa na aula…).
 Observación directa das habilidades e destrezas no traballo na aula de informática.
 Comprobación dos seus avances no campo conceptual (preguntas na clase,
 comentarios na aula,…).
 Supervisión e corrección dos traballos realizados polo alumnos no ordenador,
 traballos escritos e exposicións orais de presentacións multimedia.
 Realización periódica de probas escritas e no ordenador para valoralo grao de
 asimilación de contidos e consecución de obxectivos.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
 Exames teóricos: 15%
 Exames prácticos: 25%

 Traballos prácticos realizados no ordenador e exposicións: 50%

 Contidos actitudinais (interese, comportamento, puntualidade, respecto ás normas da
 aula de informática, …): 10%

 Proba escrita ou no ordenador ao remate de cada unidade. En cada avaliación farase a
 media sempre que a cualificación das probas sexa ≥3,5.

 Cualificación Avaliación: media ponderada das cualificacións obtidas nos exames,
 traballo e actitude. Para facer a media a cualificación obtida en cada un destes contidos
 debe ser >3.

 Recuperación de avaliación: sempre ao comezo da avaliación seguinte. Se se recupera
 a cualificación será un 5 independientemente da cualificación obtida.

 CUALIFICACIÓN FINAL: media aritmética das cualificacións obtidas nas distintas
 avaliacións. Necesario ter un 5 en dúas das avaliacións e como mínimo un 3 na outra.
Ad

Recommended

Actividade Era Dixital
Actividade Era DixitalActividade Era Dixital
Actividade Era Dixitalpousada10
 
Beautiful Carnation
Beautiful CarnationBeautiful Carnation
Beautiful CarnationThilini
 
Media Kit Culture Cible 2015 (3)
Media Kit Culture Cible 2015 (3)Media Kit Culture Cible 2015 (3)
Media Kit Culture Cible 2015 (3)Leonardo Calcagno
 
D341-1 Que soit parfaite notre unité
D341-1 Que soit parfaite notre unitéD341-1 Que soit parfaite notre unité
D341-1 Que soit parfaite notre unitéParoisse d'Assesse
 
KT29-01 Pour entrer dans le silence
KT29-01 Pour entrer dans le silenceKT29-01 Pour entrer dans le silence
KT29-01 Pour entrer dans le silenceParoisse d'Assesse
 
Press book Colon Tour Novembre 2010
Press book Colon Tour Novembre 2010Press book Colon Tour Novembre 2010
Press book Colon Tour Novembre 2010pbcom1998
 

More Related Content

Viewers also liked

Endartériectomies carotidiennes sous hypnosédation
Endartériectomies carotidiennes sous hypnosédationEndartériectomies carotidiennes sous hypnosédation
Endartériectomies carotidiennes sous hypnosédationSupportClinique
 
Solitude du chef et capital social
Solitude du chef et capital socialSolitude du chef et capital social
Solitude du chef et capital socialLECTIA
 
Annnnnnnnnnnnnngelaaaaaaa
AnnnnnnnnnnnnnngelaaaaaaaAnnnnnnnnnnnnnngelaaaaaaa
Annnnnnnnnnnnnngelaaaaaaaalegnitha
 
παρουσίαση Les Dessins AniméS
παρουσίαση Les Dessins AniméSπαρουσίαση Les Dessins AniméS
παρουσίαση Les Dessins AniméSguest01a505
 
Projets maibec d'inspirations Balsamia
Projets maibec d'inspirations BalsamiaProjets maibec d'inspirations Balsamia
Projets maibec d'inspirations Balsamiamaibec inc
 
Communiqué de Presse Robogreffe - Octobre 2012
Communiqué de Presse Robogreffe - Octobre 2012Communiqué de Presse Robogreffe - Octobre 2012
Communiqué de Presse Robogreffe - Octobre 2012pbcom1998
 
Manco, casas, salazar (1)
Manco, casas, salazar (1)Manco, casas, salazar (1)
Manco, casas, salazar (1)Laura Manco
 
faaroo-help-barre-navigation
faaroo-help-barre-navigationfaaroo-help-barre-navigation
faaroo-help-barre-navigationfaaroo
 
auto satisfaction féminine
auto satisfaction féminineauto satisfaction féminine
auto satisfaction féminineeric4274
 
Actividad 2- Profesor, padres y estudiante en la era tecnológica. Nuevos r…
Actividad 2- Profesor, padres y estudiante en la era tecnológica. Nuevos r…Actividad 2- Profesor, padres y estudiante en la era tecnológica. Nuevos r…
Actividad 2- Profesor, padres y estudiante en la era tecnológica. Nuevos r…jycuadros
 
Sistemas operativos clasificación
Sistemas operativos clasificaciónSistemas operativos clasificación
Sistemas operativos clasificaciónAndrés Chávez
 

Viewers also liked (20)

T42-2 Prenons la main
T42-2 Prenons la mainT42-2 Prenons la main
T42-2 Prenons la main
 
El mundo judío
El mundo judíoEl mundo judío
El mundo judío
 
Endartériectomies carotidiennes sous hypnosédation
Endartériectomies carotidiennes sous hypnosédationEndartériectomies carotidiennes sous hypnosédation
Endartériectomies carotidiennes sous hypnosédation
 
Solitude du chef et capital social
Solitude du chef et capital socialSolitude du chef et capital social
Solitude du chef et capital social
 
Réfrigérateur
RéfrigérateurRéfrigérateur
Réfrigérateur
 
Annnnnnnnnnnnnngelaaaaaaa
AnnnnnnnnnnnnnngelaaaaaaaAnnnnnnnnnnnnnngelaaaaaaa
Annnnnnnnnnnnnngelaaaaaaa
 
παρουσίαση Les Dessins AniméS
παρουσίαση Les Dessins AniméSπαρουσίαση Les Dessins AniméS
παρουσίαση Les Dessins AniméS
 
Projets maibec d'inspirations Balsamia
Projets maibec d'inspirations BalsamiaProjets maibec d'inspirations Balsamia
Projets maibec d'inspirations Balsamia
 
Communiqué de Presse Robogreffe - Octobre 2012
Communiqué de Presse Robogreffe - Octobre 2012Communiqué de Presse Robogreffe - Octobre 2012
Communiqué de Presse Robogreffe - Octobre 2012
 
Maine
MaineMaine
Maine
 
Manco, casas, salazar (1)
Manco, casas, salazar (1)Manco, casas, salazar (1)
Manco, casas, salazar (1)
 
Contact
ContactContact
Contact
 
faaroo-help-barre-navigation
faaroo-help-barre-navigationfaaroo-help-barre-navigation
faaroo-help-barre-navigation
 
auto satisfaction féminine
auto satisfaction féminineauto satisfaction féminine
auto satisfaction féminine
 
Mon quartier
Mon quartierMon quartier
Mon quartier
 
Actividad 2- Profesor, padres y estudiante en la era tecnológica. Nuevos r…
Actividad 2- Profesor, padres y estudiante en la era tecnológica. Nuevos r…Actividad 2- Profesor, padres y estudiante en la era tecnológica. Nuevos r…
Actividad 2- Profesor, padres y estudiante en la era tecnológica. Nuevos r…
 
Depliant festone '97pptx
Depliant festone '97pptxDepliant festone '97pptx
Depliant festone '97pptx
 
Trabajo Scribd
Trabajo ScribdTrabajo Scribd
Trabajo Scribd
 
Sistemas operativos clasificación
Sistemas operativos clasificaciónSistemas operativos clasificación
Sistemas operativos clasificación
 
Dylan santiago
Dylan santiagoDylan santiago
Dylan santiago
 

Similar to Presentacion curso

Presenta tic
Presenta ticPresenta tic
Presenta ticMARIA
 
Competencia Dixital
Competencia DixitalCompetencia Dixital
Competencia Dixitaltonbeton
 
Competencia Dixital
Competencia DixitalCompetencia Dixital
Competencia Dixitaltonbeton
 
01. introduccion
01. introduccion01. introduccion
01. introduccionecoiote
 
tecnoloxia da información e a comunicacion
tecnoloxia da información e a comunicaciontecnoloxia da información e a comunicacion
tecnoloxia da información e a comunicacionpepeverin
 
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaSeminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaEduardo Rodríguez Machado
 
Web 2 0 Santiago Cfr Nov 09
Web 2 0 Santiago Cfr Nov 09Web 2 0 Santiago Cfr Nov 09
Web 2 0 Santiago Cfr Nov 09Dives Gallaecia
 
Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)
Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)
Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)canavillar
 
traballo tics word
traballo tics wordtraballo tics word
traballo tics wordpepeela
 
A integración das TIC na Área de Lingua e Literatura
A integración das TIC na Área de Lingua e LiteraturaA integración das TIC na Área de Lingua e Literatura
A integración das TIC na Área de Lingua e LiteraturaRomán Landín
 
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...Manuel Torres Búa
 
web 2.0 e educación
web 2.0 e educaciónweb 2.0 e educación
web 2.0 e educaciónranoch
 

Similar to Presentacion curso (20)

Presenta tic
Presenta ticPresenta tic
Presenta tic
 
Competencia Dixital
Competencia DixitalCompetencia Dixital
Competencia Dixital
 
Competencia Dixital
Competencia DixitalCompetencia Dixital
Competencia Dixital
 
Presentacion curso competencias informacionais.BUSC
Presentacion curso competencias informacionais.BUSCPresentacion curso competencias informacionais.BUSC
Presentacion curso competencias informacionais.BUSC
 
01. introduccion
01. introduccion01. introduccion
01. introduccion
 
tecnoloxia da información e a comunicacion
tecnoloxia da información e a comunicaciontecnoloxia da información e a comunicacion
tecnoloxia da información e a comunicacion
 
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaSeminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
 
e-Learning
e-Learninge-Learning
e-Learning
 
Web 2 0 Santiago Cfr Nov 09
Web 2 0 Santiago Cfr Nov 09Web 2 0 Santiago Cfr Nov 09
Web 2 0 Santiago Cfr Nov 09
 
TIC practica 1
TIC practica 1TIC practica 1
TIC practica 1
 
Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)
Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)
Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)
 
traballo tics word
traballo tics wordtraballo tics word
traballo tics word
 
Das tic ás tac
Das tic ás tacDas tic ás tac
Das tic ás tac
 
Recursos Educativos
Recursos EducativosRecursos Educativos
Recursos Educativos
 
A integración das TIC na Área de Lingua e Literatura
A integración das TIC na Área de Lingua e LiteraturaA integración das TIC na Área de Lingua e Literatura
A integración das TIC na Área de Lingua e Literatura
 
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
 
Plan tic 2010 2011
Plan tic 2010  2011Plan tic 2010  2011
Plan tic 2010 2011
 
Das TIC ás TAC
Das TIC ás TACDas TIC ás TAC
Das TIC ás TAC
 
Grupo De Traballo
Grupo De TraballoGrupo De Traballo
Grupo De Traballo
 
web 2.0 e educación
web 2.0 e educaciónweb 2.0 e educación
web 2.0 e educación
 

Presentacion curso

 • 1. Tecnoloxías da Información e da Comunicación 1º Bacharelato
 • 2. OBXECTIVOS  Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden ofrecer para unha aprendizaxe ao longo da vida.  Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo coñecemento e desenvolvendo produtos innovadores, empregando as TIC.  Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en rede, para obter, avaliar, e usar información, e para apoiar a aprendizaxe individual e contribuír á aprendizaxe doutros.  Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e conducir unha investigación, administrar proxectos, resolver problemas e tomar decisións informadas usando ferramentas e recursos dixitais apropiados.  Poñer en práctica condutas éticas e legais e entender os asuntos humanos, culturais e sociais relacionados coa tecnoloxía.  Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e funcionamento da tecnoloxía: adquirindo unha formación ética, mediante un exercicio constante de reflexión e práctica democrática ante o uso das TIC.  Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as aprendizaxes, relacionándoas cos contidos curriculares das diversas áreas e materias, asumíndoas de maneira que sexan transferibles e aplicables en diversas situacións e contextos de ensino-aprendizaxe a través das TIC.  Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, interrelacionado e cambiante.
 • 3. UNIDADES DIDÁCTICAS  Unidade 1. As TIC e a sociedade da información e do coñecemento  Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0  Unidade 3. Procesador de texto: OpenOffice WRITER  Unidade 4. Folla de cálculo: OpenOffice CALC  Unidade 5. Bases de datos: OpenOffice BASE  Unidade 6. Presentacións multimedia: OpenOffice IMPRESS  Unidade 7. Os sistemas tecnolóxicos  Unidade 8. Tratamento dixital de imaxes  Unidade 9. Edición de audio e vídeo  Unidade 10. Cidadanía dixital  Unidade 11. Seguridade informática
 • 4. UNIDADES TEMPORALIZADAS UNIDADES DIDÁCTICAS SESIÓNS Unidade 1. As TIC e a sociedade da información e do 7 coñecemento. Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de 9 1ª AVALIACIÓN información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0 Unidade 3. Procesador de textos: OpenOffice WRITER. 16 Unidade 4. Folla de cálculo: OpenOffice CALC. 18 Unidade 5. Base de datos: OpenOffice BASE. 13 Unidade 6. Presentacións multimedia: OpenOffice IMPRESS 12 2ª AVALIACIÓN Unidade 7. Os sistemas tecnolóxicos. 8 Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0 5 Unidade 8. Tratamento dixital de imaxes. 16 Unidade 9. Edición de audio e vídeo. 15 Unidade 10. Cidadanía dixital. 5 3ª AVALIACIÓN Unidade 14. Seguridade informática. 6 Unidade 2. Publicación, comunicación e difusión de información e coñecemento: Ferramentas Web 2.0 8
 • 5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  Observación directa do alumno para coñecela súa actitude, disciplina e o traballo que esta esixe (iniciativa e interese, realización de traballos encomendados, resolución de cuestións e problemas, participación activa na aula…).  Observación directa das habilidades e destrezas no traballo na aula de informática.  Comprobación dos seus avances no campo conceptual (preguntas na clase, comentarios na aula,…).  Supervisión e corrección dos traballos realizados polo alumnos no ordenador, traballos escritos e exposicións orais de presentacións multimedia.  Realización periódica de probas escritas e no ordenador para valoralo grao de asimilación de contidos e consecución de obxectivos.
 • 6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  Exames teóricos: 15%  Exames prácticos: 25%  Traballos prácticos realizados no ordenador e exposicións: 50%  Contidos actitudinais (interese, comportamento, puntualidade, respecto ás normas da aula de informática, …): 10%  Proba escrita ou no ordenador ao remate de cada unidade. En cada avaliación farase a media sempre que a cualificación das probas sexa ≥3,5.  Cualificación Avaliación: media ponderada das cualificacións obtidas nos exames, traballo e actitude. Para facer a media a cualificación obtida en cada un destes contidos debe ser >3.  Recuperación de avaliación: sempre ao comezo da avaliación seguinte. Se se recupera a cualificación será un 5 independientemente da cualificación obtida.  CUALIFICACIÓN FINAL: media aritmética das cualificacións obtidas nas distintas avaliacións. Necesario ter un 5 en dúas das avaliacións e como mínimo un 3 na outra.
 • 7.  Falta de puntualidade: 0,1 puntos.  Falta de asistencia sen xustificar: 0,25 puntos.  Falta de material: 0,1 puntos.  Non realizar as tarefas obrigatorias: 0,25 puntos.  Falta de comportamento na aula: 0,25 puntos.  Falta grave de actitude que implique un parte de incidencias: 0,5 puntos.