Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guías de lectura

Presentación realizada por Pilar Ponte (A profa) sobre as guías de lectura en galego realizada para o obradoiro desenvolvido nas XX Xornadas de Lingua e Literatura da AS-PG e da CIG que tiveron lugar en Santiago de Compostela en abril de 2010.

 • Login to see the comments

Guías de lectura

 1. 1. GUÍAS DE LECTURA MÁIS ALÁ DO TEXTO PROPOSTAS DIDÁCTICAS Pilar Ponte Patiño ( A profa ), 2010 XX Xornadas de lingua e literatura Organizadas pola AS-PG e a CIG Santiago de Compostela - abril 2010
 2. 2. Obxectivos da lectura <ul><li>A formación dunha persoa cun hábito lector sólido (Mireia Manresa): </li></ul><ul><ul><li>Le unha cantidade importante de libros. </li></ul></ul><ul><ul><li>Faino de xeito continuado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Os textos que le son diversos en xéneros, temáticas, niveis de complexidade, épocas e contextos culturais de procedencia, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabe valorar o que le porque o sabe comparar, contextualizar e conceptualizar. </li></ul></ul><ul><li>A formación en coñecementos literarios . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 3. 3. Tipos de guías de lectura XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 - Guía compilatoria Guía de lectura clásica Guía de lectura máis alá do texto
 4. 4. Guía compilatoria <ul><li>Ofrece unha colección de obras de calquera tipo realizada con diferentes criterios. </li></ul><ul><ul><li>O xénero literario (de poesía, de teatro...) </li></ul></ul><ul><ul><li>A temática (de aventuras, de medo, de viaxes...) </li></ul></ul><ul><ul><li>A materia educativa (matemáticas, filosofía...) </li></ul></ul><ul><ul><li>O destinatario (alumnado por ciclos ou idades, familias...) </li></ul></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 5. 5. Guía de lectura clásica <ul><li>É un repertorio de actividades que analizan unha obra desde perspectivas literarias clásicas . </li></ul><ul><ul><li>Análise en compartimentos estancos . </li></ul></ul><ul><ul><li>Principia polo estudo da biografía do autor e das características da época . </li></ul></ul><ul><ul><li>A análise divídese en planos (plano do contido / plano da expresión). </li></ul></ul><ul><li>Ignora a realidade do alumnado . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 6. 6. Guías no pasado XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 - No noso ámbito ensaístico foron moitos e de calidade os traballos editados, especialmente na década 1988-1998 , en estreita relación coas programacións docentes.
 7. 7. Guía de lectura máis alá do texto <ul><li>É un repertorio de actividades sobre unha obra, no que se integran : </li></ul><ul><ul><li>O estudo literario . </li></ul></ul><ul><ul><li>O estudo lingüístico desde un enfoque comunicativo. </li></ul></ul><ul><ul><li>A alfabetización dixital . </li></ul></ul><ul><ul><li>A inclusión doutras artes (cine, música, fotografía...) </li></ul></ul><ul><li>Tense en conta a realidade do alumnado . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 8. 8. Elementos da guía de lectura <ul><li>Actividades de recomendable aparición nunha guía de lectura: </li></ul><ul><ul><li>De lectura . </li></ul></ul><ul><ul><li>De análise . </li></ul></ul><ul><ul><li>De creación . </li></ul></ul><ul><ul><li>De recreación . </li></ul></ul><ul><ul><li>De relación con outras artes . </li></ul></ul><ul><ul><li>De publicación . </li></ul></ul><ul><ul><li>De exportación . </li></ul></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 9. 9. Actividades de lectura <ul><li>A importancia de non interferir demasiado no proceso lector. </li></ul><ul><li>A continuación da aprendizaxe lectora. </li></ul><ul><li>Lecturas que levan a lecturas. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 - Imaxe de Sergis Blog en Flickr.
 10. 10. Actividades de lectura (exemplo) <ul><li>A lectura en voz alta. </li></ul><ul><li>A diversificación lectora a través das actividades. </li></ul><ul><li>A lectura fragmentada (revistas, textos na rede, xornais...). </li></ul><ul><li>Webquest, cazas de tesouros... </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 11. 11. Actividades de análise <ul><li>Estudo dos principais elementos do discurso literario: tema, argumento, estrutura, personaxes, espazo, tempo, narradores, voces poéticas... </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 12. 12. Actividades de análise (exemplo) <ul><li>Identificación das características dunha corrente estética na obra. </li></ul><ul><li>Análise dos elementos dos que se vale a autora ou autor para deseñar unha personaxe determinada. </li></ul><ul><li>Análise do emprego da ironía no posicionamento ideolóxico. </li></ul><ul><li>Reflexión sobre a pertinencia ou non da presenza dun epílogo. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 13. 13. Actividades de creación <ul><li>Actividades nas que debe primar a procura do pracer creativo . </li></ul><ul><li>Progresión dende o eu ata o mundo, dende o hoxe ata o antes e o despois. </li></ul><ul><li>Creación escrita e creación oral . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 14. 14. Actividades de creación (exemplo) <ul><li>A argumentación oral a través do debate. </li></ul><ul><li>A reflexión íntima. </li></ul><ul><li>Creación de novos elementos lingüísticos (sms). </li></ul><ul><li>A expresión dunha mesma vivencia valéndose de diferentes xéneros literarios. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 15. 15. Actividades de recreación <ul><li>As actividades de recreación literaria sitúanse entre creación e a avaliación . </li></ul><ul><li>Permiten comprobar se houbo unha verdadeira comprensión dos postulados creativos. </li></ul><ul><li>Requiren ademais da comprensión dos procedementos creativos, a súa asunción . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 16. 16. Actividades de recreación (exemplo) <ul><li>Inventar un poema hilozoísta, un poema neotrobadoresco e un poema surrealista. </li></ul><ul><li>Continuar unha historia. </li></ul><ul><li>Recrear a mesma historia noutro lugar, noutro tempo ou con outras personaxes. </li></ul><ul><li>Contar a historia adoptando o punto de vista dunha das personaxes. </li></ul><ul><li>A recreación teatral ou en banda deseñada. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 17. 17. Actividades de relación con outras artes <ul><li>Poden ser actividades de recreación aínda que non literaria xa que o produto final non é literario. </li></ul><ul><ul><li>Recreación gráfica (fotonovela). </li></ul></ul><ul><ul><li>Recreación cinematográfica (curtametraxe). </li></ul></ul><ul><ul><li>Recreación radiofónica (podcast). </li></ul></ul><ul><li>Actividades que non implican recreación e que se relacionan con algún aspecto da obra lida. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 18. 18. Actividades de relación con outras artes (exemplo) <ul><li>Creación dunha exposición visual sobre os elementos dunha historia (Vuvox). </li></ul><ul><li>Recreación en podcast dun conto baseado no uso da onomatopea. </li></ul><ul><li>Realización dun documental sobre un movemento literario. </li></ul><ul><li>Representar en mapas mediante Google Earth os espazos ou itinerarios dunha obra. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 19. 19. Actividades de publicación <ul><li>Publicación no sentido etimolóxico da palabra. Paso do ámbito do eu, do eido da intimidade ao dos outros. </li></ul><ul><li>O grupo-aula asume diversos roles: </li></ul><ul><ul><li>Destinatario. </li></ul></ul><ul><ul><li>Foro. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xuíz. </li></ul></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 20. 20. Actividades de publicación (exemplo) <ul><li>Lectura na aula de producións propias. </li></ul><ul><li>Debate sobre as ideas propostas por algún dos integrantes. </li></ul><ul><li>Valoración por parte do grupo das diferentes producións dos membros. </li></ul><ul><li>Produción colectiva. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 21. 21. Actividades de exportación <ul><li>O que non se ve, non existe. A frustración de ficar na aula. </li></ul><ul><li>O momento “ exhibicionista ”. </li></ul><ul><li>Novos contextos formais na rede : </li></ul><ul><ul><li>O blog de aula. </li></ul></ul><ul><ul><li>O blog da biblioteca escolar. </li></ul></ul><ul><ul><li>O blog do club de lectura. </li></ul></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 22. 22. Actividades de exportación (exemplo) <ul><li>Tres posibles niveis de exportación. </li></ul><ul><ul><li>O centro (a revista escolar). </li></ul></ul><ul><ul><li>A rede social (Tuenti, Facebook...). </li></ul></ul><ul><ul><li>A rede: o ámbito educativo (blog de aula, blog da biblioteca escolar, blog do club de lectura) / a rede aberta (o vídeo en YouTube). </li></ul></ul><ul><li>Amósanse especialmente exportables as actividades de carácter creativo que integran outras artes e novas tecnoloxías: exposicións fotográficas, realización de “cousas”, curtametraxes, podcast... </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 23. 23. Na rede <ul><li>Guías de lectura na páxina das BEGA </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 24. 24. Na rede <ul><li>Espazo didáctico da AELG </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 25. 25. Na rede <ul><li>Proxectos de animación á lectura de Xerais </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 26. 26. Na rede <ul><li>Plan Lector de Rodeira-Edebé </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 27. 27. Na rede <ul><li>Bases de datos da BLIX (autor, lector, colección, xénero e ano) </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 28. 28. Na rede <ul><li>Na punta da lingua de Rosa Salgueiro </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 29. 29. Na rede <ul><li>Lecturas temáticas... na Praza das Letras </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 30. 30. cc Recoñecemento-Non Comercial-Compartir Igual 3.0 España Pilar Ponte ( A profa ) [email_address]

×